Goudsche Courant, woensdag 14 juni 1893

1803 Woeisdag 14 Jiil 6070 GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe liueamng van adrartemtUm kui geiobieden tot Ma our des BBmIddagi van dan dag der uitgaTa ADVER TENTllSN y Oebonn CATHABINA FBJSDEBICA docLter tmi I P Tiü TROTSKNBURO B TAK TB0T8ENBUR0 I Gouda 10 Jnni 1893 Heden oferleed tot diepe droefheid nn mg mgne Kinderen en Kleinkinderen na een imartelyk doch gedaldig Igden in de hope dee eeawigen levens onze geliefde Vader en Behnwdrader DISK BBEM in den onderdom TUI 70 jaar Wed BBEM Qouda 11 Jnni 1893 Vbmchut Phjstrekking 28 en 29 Juai 500 000 Mark all hoofdprya in het frelukkifttt gerst biedt de nieuwste TOOte feldverlottdf die door de Hooge BegMiing vbd HamblUTi goedgokourd BD gewMrboi d ii Ü8 voordeelige inrichliari tbd het nieuwe plan bettaai daarin dat in den loop van aleehta weinige maanden in 7 vetlotingen fan 110 000 loten aA 400 pryzeil bedragende 10 452 4ii5 Mark ter roltedigo bevlisimig zullen komen daaronder KÜn kapitale prgzen van eventueel 500 000 Mark bij uitnemendheid echter Iprija iM 300 000 SprijuniM 16000 Iprijl i M ÜOO OOO 26 prijieniM 10000 1 prija aH 100 000 66 prijzen a M 6000 l prqcea iM 76 000 106prü enaM 8000 Ipriji ÜM 70 000 2S8priJieniM SOOO 1 prljt iM 86 000 6 prijeen a M 1600 1 prijt iM 60 000 766pryMnaM 1000 1 priji M 66 000 1237 prezen a M 600 2 priJEOn k M 60 000 33060 prijzen a H 148 1 prij iH 0 000 ISUSIprgzeniMSOO SOO 5 pryaen iM 80 000 160 187 100 94 67 40 20 Pe aanstaande eerste prgstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldrerloting il Tin ambtswege bepaald plaats t hebben op den 28 en 29 JUNI en kost hiervoor 1 geheet origineel lot slechts M 8 of 3 801 half K n 1 n M l SO 1 kwart I w n n iVi O tegen inüemling van het bedrag in üankpapier of per iKiitwisnel Alle oominissios worden onmiddellijk met de grootste Eorgvuldigboid uitgevoenl en ieder speler ontvangt van ons de met hot wapen van den Staat voorziene Orlfftnoole Loteu self in banden Bi iedere bestelting wordt het veruisohte ofütieele plan waaruit de vérdoeling der prijzen op de versohiltende klasaen alsook de betreffende inleggoldeu te vernemen is gratis bijgevoegd en Buuden wij aau ontjd llogiinsttgers ouaangovraagil na elke trekking de üflloieele lasten Do uidietaliDg der prijzen gesohietU steeds prompt onder waarbo ï vho dcu Staal en kan door directe toetanding of ook naar verkiezing der BelnngbeliInndoD in alle grootere plaatsen Yun Modcrland bewerkstelligd wonlen Una debiet is steoiU door het geluk begunstigd en onder vüle andere aauzienlyke prijzen hebben wij meormnlcB volgens ofiioieele bewyien de oersto Uoofdtrotlors verkregen en onze Begunstigers zeil uitbetaald o a Mark S50 000 100 000 80 000 60 000 40 000 eiu Hot is te voorzien dat by deso op den heohtflteu grondslag gevoitigda onderneming van alle kanten op eeno zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden z ndo trekking alle orden teu spoedigste rfohUtreoka ie zenden aau KAUFMANN SIMON Bankiers en CeWwlJsetaar In Aainburg V S lliormnJo danken W j ïoor liet ertrou en oni tot hiertoe geaobonken en daar wij bij het begin der nieuwe orloling ter deelneming in it eren zullen wy ook roor het TerTolg bemoeid zijn door een etipto en reeele bediening do tevredenheid van onze goi ordo Hfgun ti er Ie verworven Riesvereeniging Burgerplicht te GOUDA Voor de unstunde Hentemming di ui ptutt hebben b DINSDAG 13 JONI wordt met den meeaten saodnuig umbevolen de Beer T 6 G VALETTE StembDresa geopend ran 9 5 nar Namens het Beatnar G PRINCE Secretaris ICIEZEESS De C Dtrale Antirerolationaire Kiesrereeniging sNEDËBLAND in ORANJBc io bei HoofdkiesdUtrict Oouda heeft eerat nu ernstige orerweging in hare Vergadering ran Maandag j l besloten bg de herstemming de Candidataar te steunen ran den heer Th G G VALETTE Zy had party te kiezen tnsschen den heer BASTËRT als conserratiet en den heer VALETTË die erenals de heer BRUMMfiLEAMP in zake het Kiesrecht tegen de censoi is en ons volk niet langer ZQoe rechten wil onthouden Met den meesten aandrang neemt zg dan ook de rrgheid den heer J Th G G VALETTE aan te bevelen Namnu het Batmir der Centrale Antirevolutionaire Kiemereenigitij De Secretarie H M DERCK8EN Het CENTRAAL VERKIËZIKCS COillTË district GOUDA beveelt bij de aanstaande Hersteinmin op 13 JL i le k voor het Lidmaatschap der Tweede Kamer der Staten Generaal ten dringrendste aan bij alle kiezers dié bezwaar hebben legen het ongewijzigd Kieswelontwerp TAK den Heer JJ BiSTERT te MAAKSSEVEEN Oud Uioister ran Waterstaat Handel en Nijrerheii P W KAMPHUIZEN te Gouda Voorzitter K VAN WALSÜM te Krimpen a rl IJsel SecrHarts P 8AÜERBIER te Gouda Pênninffmêeeter Het Stembureau is geopend van 9 tot S uur ADVERTENTIEN tn alle Binnen en ButtetUandHChe Couranten worden dadelijk opgezonden doorliet Advertentie Bnreaa van A BRINKMAN en ZOON te Gouda fiffii iIJS BMK it Men leende zich voor ONDEH OEDEBEir Markt A 68 Gouda bo W J JTJl ftP De NIEÜWK LONDON doet het jryze Haar binnen enkele dagen rerdw nenr maakt bet ghuisrijk en zacht is onschadeiyk voor de hnid en rerft niet Prijs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen rerkrygbaar by J A CATS in deu Papiermolen Gouda Goud Snelpureilruk v n A 3alMllu Z Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger o oitgaT de r Gonrant geiehiedt dagelgln mM nit ndsruig Tan Zon en Feertdagen Da prgi per drie nuuuiden ia 1 25 autfD per poit 1 70 Aiioadnlgke Mommm VUf CSNTIM BINNENLAND GOUDA 18 Juni 18 8 Bj de heden gebonden herstemmiRg voor een lid van de Tweede Kamer der Staten Oeneraal in het hoofdkiesdistriot Gouda sgn in de beide stembureanx uitgebracht 927 van de 1147 stemmen Bg de eerste stemming werden uitgebracht 926 stemmen Uit de thans openbaar gsmaakie ingsehikking der cadetten die voor het adicierseiamen geslaagd zijn blijkt dat de volgende Dammers door de door ons guteren vermelde cadetten zijn behaald Infanterie h t 1 O B Noothoven van Goor do l B J W van der Meer no 16 van de 22 Cavolarie h t 1 Jhr P A C M van Haelïen DO 8 van de 13 Infanterie O I N W van Gelder no 6 B G M Smelt 00 22 van 23 Gisteren avottd werd in da Sociëteit nDelUanie alhier eeue openbare vei aderiog gehouden welke was uitgeschreven door het Centraal Verkieziogscomité en waar de heer J N Bastert eone voordracht hield De heer P W Kamphuizen opende met een kort woord de vergadering waarop hij het woord gaf sBQ den heer J K Bastert Wanneer ik zoo ongereer begon spr zyne voordracht het politieke leven in Gouda overzie vooral in een verkiezingsperiode als waarin we thans verkeeren dan vraag ook ik eenigen tqd uwe aandacht om dien valen conservatier dat npoHtieke tussehenzetsel euz in de gelegenheid te Btellen zijne opinie te doen hooroo Met het oog op bet drijven van De Standaard EJ FEVILLETOX xjis Naar het BooffdtiÜiei XTI 46 Haar oogen zagen hem smachtend san Van haar lachend mondje waarvan men nooit recht wist of het waarheid sprak of spotte klinkt bet langzaam en veel beteekenend Neen 1 Hy buigt zich haastig meer naar voren en ziet het botooverende gezicht met vurigen blik aan Watxoudt gij doen vik zou u bij uw begrafenu een krant zenden meteen zwarten strik waarop met vergulde letters iets gpsohreven stond I Do waaier beweegt zi h snel en de gear der gele narcissen stygt bedwelmend uit het bloemparterro tot hem op Hij kleurt dieper Ën wat zon er op staan p p c Een helder zilverlielder lachje weerklinkt wederom eea men set van spot en overmoed Op haar gezicht speelt afwisselend tioht en sehaduw men weet nooit precies of het de verfijndste koketterie of liefelijkste naïveteit is tlachl hij on itlekeang aan dC fabel waarin de vos de druiven Ie zuur vond dur toch haar oaodidaat èn hier qo in da bmtengemmten zijn uiterste best had gedaan Hy was daamn het Oentr Vark Com en het bestuur der E K Kiesvereeoiging oRecht voor Allen daokbear voor hunne bemoei ingen Zgo optraden zou z d tot het houden van eeu Toordraobt omdat gelegenheid tot debat s i leidt tot hartatoohtel kheid wsarran we bier al eens staaltjes haddon beleefd Hq wensehtf flechls z n sundpunt bloot te leraen en dsn kon ieder zelf zyn oooelusie ueifien Veertig jsar had by in de Prov Staten en negen in bet parlement zitting gehad ja zelfs van achter ds groene tafel zijne voorstellen mogen verdedigen toch was spr eenigsxius beschroomd om over de aaahangige wetsvoorstellen het woord t voeren In de pers door yoordrachien en brochures was alles zoo duidelijk uiteengezet dat hy er aan twijfelde nieuwe gezichtBpunteo te openen Hy moet van zichzelf spreken en dan wenscht hy voorop te z geo Jat ky geen part man is Het goede neemt hq wiarltet slechts te vindni is en door wien het ook wordt gegeven Het nannemen ran een program noht hy een onmogelijkheid en daarbij met grondwettig Zooals de bloem hel licht noodig heeft moet z i een volksvertegenwoordiger vrijheid van handelen hebben Versohttlende kiesvereonigin gen willen zoo gra een soort voorparlement vormen waarin de instruotien werden gereed gemaakt en een volksvertegenwoordiger is dan enkel een lasthebber met instruetio Van kath programma s weet hij niet veel maar wel van de anti rev en lib In t buitenland heeft men in de Kamers verschillende groepen hier had meR tot heden slechts een rechteren een linkerzijde Sedert het indienen van het ontwerp Tak Is het eenigszins veranderd Olivier rioht zioli plotseling op en b t zich op de lippen daarop lacht hij ee f Maar waar zal ik aau de andera zijde van de wolken een bouquet kunnen machtig worden om u bÜ ons volg bd wederzien voor zooveel hulde en goedhui l te danken Haar blik eeemt plotseling iets straks aan maar toch is er nog iets gliniterends in Gy meent in den Hemel vraagt zy gerekt Waar anders Ja maar ik kom mot in den Hemel De klank van haar stem frappeert hem meer cog dan haar woorden En waarom niet als ik vragen mag Do tijden van Lucretia Bort ia zijn toch voorbij irLaat ons zoggen dat die allyd nog weerom kunnen komen Maar daaraan ligt het niet Ik blijt steeds consequent en daar ik mijn leven lang nooit dameskransjes heb gezocht zoo wil ik het ook na mijn dood niél doen ik Laat alle verveling 1 Dameskransjes in den Homol De met goud doorweven stof schitterde om de slanke gestalte alsof alle vlammetjes ynn het vagevuur om hfiar heen dwarrelden Zeker dii zult het toch wel hot best weten dat er tegenwoordig geen heeren meer in het paradijs komen I Daarvoor ia de negontienda eeuw veel Ie los te verlicht en te verwend I Wie zal men hierboven ontmoeten Üiaconesson zeer veel oude juffers deugdzatne huisvrouwen die er streng op zullen letten dat men onder den boom der kennis ADVBRTKNTIEN orden geplaata Tan 1 B regele k 50 Centen iedere reg 1 meer 10 Centen GROOTK LKTTKBS worden berekend naar plaatimimte BoTendien worden aile AdTertantitn gratie opgenomen in het AD7ERTKNTIBBLAD t welk deenMaandagi Terechjjnt de partyeenheid ia byna verdwenen Dit habbea de heeren van het Goudsche comité begrepen t zija geen Standaardmannen Nu bet kieareoht ontwerp alles beheeracht gaan ook zy die ar bezwaar t en henben gezameniyk ter stembus Gouda gaf bot Buin tot een nieuwe combinatie en mocht hy gekozen worden t zou weerklank in den laode rtndea De schoot wet kwestie is nu voor een poosje opgedoekt de bezwaren tegen het ontwerp Tak worden door verscheideDe Kamerleden gedeeld waarom zouden dan Herv en Kath niet samen kunnen gaan men staat op een nieuw terrein Let op myne antecedenten vervolgde spr op myae betrskkingen en toch heeft men m met de zoiider lingste kleuren afgeschilderd o a ook als tagenstander van het M O Spr is een man van da praktyk en niei van da theorie en by moest zyne verwondering nildrukken dat mannen van studie dikwijls zoo weinig praktisohs ervaring hadden opgedaan Wat had men gedaaa in uke de ijzerindustrie t Is waar we hebben geen kolen en geen erts maar er bestonden toch veel brieken De ooucurrentia moest seide men vr e n en het gevolg was dat vreemdelingen ons in 01J9 eigen land benadeelden terwyl het buitenland ons fabrikaat iif afwees üf zeer hoog belastte De vraag of de gou ver nemen tskoflie op Jara verkocht moest worden had al heel wat drukte teweeggebracht en over vryhandel en besoliarming waren boekon vol geschreven Spr herinnerde hoe hy als Min geijverd had dat bit n t bouwen van een sluis aan de St Authoniedyk bij Amsterdam alleen gebakken steen ir plaats van bazalt werd gebruikt om zoodoende de Nederl industrie te bevoordeelen De arbeidsloonen verhouden zioh als vraa tot aanbod eu werkitakingen hebben niets anders uitgewerkt dan dien regel een tyd buiten werkm te stollen koffie zal kunnen koken Nu en verder eet paar zendelingen die whist zitten te spelen en opgegeten werden voordat zij de Kurapeesche beschaving konden verspreiden In de hol echter moet het heel amusant wezen Daai ziet men al zijn goede kennissen terug die faiorboven onzen levonsweg al walsend met bun sporen rinkelend hebiwn gekrnist en wat men voor nieuwe bekenden Jaar mocht opdoen dat zyn dan toch doorgaans monnchen die gtidurende hun leven zooveel rozen gfplukt huhbeQ dat zij daar de hel nog wel mee kannen sieren De bijtende ironie en lioht innigheid van haar woorden werd volkomen gemaskeerd door dun rr elodieusen lach waarmer ze Worden geuit en door de prikkeleode levendigheid die zo zoo amusaat maakte Het tui ensporigtf irekt aan en vorstin laudm waszüu bekücrlyk un licftallli zóó orisiiiod en bij alhaar huilensporigheid toch zi5i veek ep meegBsod dat men in vrrrukking eiken drank moest inzul eD die door haar bereid word om hot even of het vergiftof levenswijn was Keundersrhoidt draaide tachoud zyn blonde snor op Mijn vrouw zal zekrr Gemaal in dow Hemttl komen n moet ik dan werkelijk zoo onbeleefdlyn oAi haar op dien wog niet mijn aim aan te bieden Het schijnt wel dat gü er 11 nn reeds ter dege Dp voorbereid dit zeggende speelde er een scherpe trek om Claudia s lippen Maar maak u niet bezorgd ik ben overtuigd dat gij en een massa zaligheidsmoede mensohen een niistapjo ntinr ons zullen f