Goudsche Courant, woensdag 14 juni 1893

ken MO eo d eaodidotnur vos drs heer Talette te beoadeelen Tcgeuover den cbritten Boatcrt werd da beer Volette gesteld als ieoumd die bet er op toel allao gododienst aobade te doen Wie bet voorreeht beeft den beer Vaietta te kennen weet boe achaadelyk en leugenachiig dergelijke mededeelingen zijn De aohnjvers zelf weten dit ook anden bodden zij bun naam er onder ge pUatst docb DU ontbreekt er niet alleen de hunne moor ook diea der drukkers oea Niemand weet van wien of voo waar het komt Dot u nog eens kominklijk strijden I Ëeo ouder droeg tot hoofd Wie iaValeite t En daaronder stond vermeld dat bij den heer prof Fabius In een dctut had geantwoord Hooggeleerde heer w lkra God gy er op nahoudt weet ik niet enz Dit enzoovoorta is bet juisl wat door lasteraars venwegcn moet wordeo woot het geheele antwoord luidde Welken God gij erop nahoudt weet ik niet msar myn God is te groot en te heilig om derxel ke ongerechtigheden ongestraft a n la zien De beer Valelte stort te hoog om mei zulke wapenen bestreden te worden De gemeenteraaj te Oudewater benoemde tot onderwijzer aan de openbare sobocl deu beer D J Bekker Ie Almeloo Met den benoemde stonden op de voordruoht da heeren W B Haenen te Boeslerzwoog en J vau Sluis te Uansweerd Te Oudewaier zal een zuivelfabriek worden opgericht Tot bestuursleden zgu benoemd de hb 8 Mayer eu il Anker en tot comuiissorisaen da bh C J Verboef D W vau Beusekom en J Boer Aan bet VtrechUcht Dagblad wordt uit Den Haag gemeld dat indien aan de kamer voorgesteld wordt de kieswetten m bebandeÜng te nemen een tegenvoorstel zal wordtin ingediend oio de baliaodaling tot iSepiember of October uit te stellen en dal naar meu verwaobt de groote meorJi rheid dan wel met dal coiilrat voorstel zal meegaan llet nieuwe bestuur der UÓenUê Unie hoeft tot voorzittar gekozen nadat prof mr G tan Hamel wegens gezondheidsrodenea voor de op hem ui ebroobta keuze had bedankt prof mi H L Druoker lot ouder voorzitter mr T van Hetlinga Tromp lot penningoieeater mr A Crena de Jongh De K onmginaan zullen op Ifi dezer Flims verlaten en vertrekken van daar naar Augsburg waar HH MM ée u dag zullen verblijven Van 17 lot 30 dezer zullen UK MM zicb ophouden te Neurenberg en van SÜ tot 21 dézor een buzcek brengen te Arolsen lu deu avond voii den 24en cuUen UU MM op het Loo terugkeeren KÜórt Aadat cu trein uit Calais Zondagoohtend uit bet zuiderslatiou te Brussel uaar bat noorderstation vortrokkjilr was wvfni jilotseliuj het alarmsein gegeven liat bleuk dat eeu rijtuig met afdaeling la ei 2e klasse in brand stoad De verschrikte remgars hadden vei eefsoK gepoogd door de vlammen been de portieren te openen Pbau eerst dochten zy aan hut uoodaein en in een togwenk stund de trein stil tiuwtilykabootje hebt toegaven ik houd alleen rek uiug natt t feit zelf en vind bet vetïukkelyk dol gi Tgrtrou il zyi I Beïttruktbaid ia anverbloemd op Olivier s geloot te lez laagzaom fioal hij naast de vorstin xitlen Ik wil op dit ooicenblik sterven als ik u begryp DoorluehliKbeid waut rederi een half uur heb ik alle plezier ïn royn laatslen dotlenslraek vdlkomen verloren WerkelykP Vorstin Tauteiistein wncbt totdat eeu troepje vreemde menacüen die onbesofaoamd hun lorgnetten op faun gorieht hielden verder is gegaan don buigt zij zich noor hem toe en fluistert u üt glooieudeu blik Waarlijk Nu de opinies versohiileo Wanwaar gy aU jonggazel naast mi tot dan zou ik u niet kunuen zeggen wat ik u nu ronduit wil en kan bekpuoen Weet gy wal waarom ik mijn zonniir Italiè heb vertalen an hier naar dit lauwe nuchtere en vertekedo hof ban gekomen Niet P Wel om u te Iwjren kanoen Nenndurtcheidt wilde hiur heftig in de rede vallen Ckadi achter tikte hem gobiedend pwt haar waaier op dtn arm St il geen woord nu vóór ik uitgesproken heb Troii wen y zult geen woord teaenspreken anders sluit M mü voor altyJ deu mond Dua kalm blijven f iUo gÜ out e eerwaardige gvlrou da man want of ik u lijf heb wal maakt bet u ihaus uit Haar oogen dikkerden bet klein buoxe duiveltje I daaruit trok wv leeiyk gesioht lej c Olinor Hy zog het niet er hing een nevel over al zijn zinnen Ttpo ooÖpcntMTt TerwDigiasaD m roonl Ugto boterfabrieken wm pr ttn gekaat ila tijnda eb d lijk Toor dflo winkeikUnit ta b t UuUbouwt i n f mwfdat men met het niibreulen vu bet apoor goet het mrcn vu bet Merwede kaneal en de wnenrerkeo m K Breh wat at ie hard foortgang faad gemaekt beroMlen we oaa au in oen tyd vau ualaiea Die malaiae ouur dagen kweekt oetevredenbeid de itaat doet oteta roor dea werktnaii wordt er g MRd Hoewel iedere poging tol terbeteriog waardeerende ug tpr in eec groot werk bijr droogmaking va een gedeelte der Zuiderzee meer heit dan in algemeen atvoirecht en een werkdag van aebt uur Na een kleine paitae verrolRde ipr tga rede door te wgzen op bet feit dat in 87 het Baolal kietera fan liO duizead op 800 duizoud wat gabracbt een geleidelijke o limining Maar du in eeoi fiOO duizend kieter meer dat gaf ipr reden tot bezorgdheid niet alleen maar z 1 waa men de greozeo dour de Grondwet geateld oferacbredeo Üoor apr waa een adrea op touw sezet waarin aio de KAmer verwerping van bet voontel werd gevraagd daar het particulier initiatief uJet andera kaa dan aanneming of verwerpiug vragen De Min geeft bijna algem Btemreebt votgeua apr ia iMjit mtit art SO der grondwet waar poaitiaf vau welataiid en geaohiklheid aprake i om kieiertezijn WwUtaiid ziet rolgfus den Min op it eigen onderhoud voorzien dus alle ntot bedeelden Maar wie zyn belaaliag niet betaalt ii een ileoht burger en geen Hink kiezer Kn dan die uieU bezitten te laten boaehikkan over de beura vau hen die allei betalen ia niet in den haak Hij atelt dan ook de Goudacbe kiezera te hoog om zoo maar door dik en don met deu Min nede te taan Wat de geacbiktheid aangaat vraagt apr of een eigenbandig geacbrevon aauvrAag een voMoeuden nuatatof oplevert F Een diploma van do een of andera inrtobiing van mderw a aobt pr beter en bet achoolbezouk zou daardoor worden bevorderd Volgeua bet stelaei van du Min souden landloopera bedeloara veutert en Barakramen kiezera kunnen worden De Euobt naar algem atemreobt ta maar een aanloop om te kunnen knggen wat in de bekende Zwolaobe motie zoo duidel k is gezegd Spr itemt toe dat de hoogere knagen dikwgli in zedelijk gehalte niet hooger Btaau dan de logere maar hy wiat ook dat nieti bewegelgker waa dan da aobare f heden bosanuaj morgan kruiiigt beio 6pr wilde geen mandat impi ratif wauueer hij wordt gekozen ilanr tijau zienswijze reeds waa gevestigd 5ór er too zijne oandidotuitr sprake wai Nh m even de gehRhtbeïd aan bet vorsieuhuis van Oranje door ons volk te faebbeti aangehaald en te kuimeu onnatateeren dat voderlaudiliefdu gulukkig hier te lande nog geen verouderd gtip ii eindigde spr zijn rede die met aandaoht m aangehoord en vertoheideiia malen werd toegpjuiobt Cf voorailtcr dankte den spr voor zijn boeiende voordracht en nadat Ds ten BoaeU nog een woord tei aanbeveling van de oandidituur Bastert in bat midden braobt weid do vergadering gesloten Men schrijft uit oudo aon de Avut Zaterdag en Zoffitag werden de kiezers te Gouda telkens opgoeohnkt door allerlei pamHetteu die strek moken wanneer zij m den liemol liui vrüeuzoudag hebben I In geval van nood zoiidt gij altijd nog kunnen oorreapoiideeren brieven uit de hel syn modern Apropos sedert hoeveel uren zijl g j eigenlijk gehuwd V Olivier trok de aobouders op Geen enkel waa de moeite wabrd om op te tellen Te vuonderatelleu dat gü uit gloeiende liefde den ring loadl dragen schijnt mü gewaagd Zi er gewaagd Ik kitn uw vrouw mooi noch omusont vinden olie mndonnognlobten zyn mü onsympatbiak Wg Bobijiien tuob anders wel denzelfdeu smaak te hebben daarom verwondert uwe keu v mij üubb l Heeft zy geld H begon hartelijk te lachen Als hooi dat op een andennons land groeit Claudia s hoofd zonk nog dieper in da bloemen ierug zij trok warktuigelijk aan da kleine bloemIroajes van den gouden rcgun eu strooide ze over Nenndersohtfit a baud die blank en ariatonratiaoh op du leuning der bank lag Mala mon Dieu boe kwauint y d n eiganlyk op bot dwaze idee om hanr te trouwen V Dolheid handelt iet volgens iMginselnn lloar ooKon nenaen weer dien droomerigen glood aan als maakte de bloemengeur haar moede Gij ontwykt rayn vraag Maar oav raobillig of gy u na te veel cbara iagoo ie hebben gedronken of wel no de ontvangst vo een brief ener erftante in het Eeniga miButaa nadat A niügm varM ultfwUpt was het geheele rytaig in de oaeb griegd Aan de Uoomache Cronyk is het volgende ontleend In t joor 1S40 was t zoo beete dn e zomer als men niet veel gezien beeft dies de rivieren en alootan weinig water hadden en de beesten veel leden bij gebrek oan drinken ala van vouder dat door de drof niet veel wies DeleveDsmiddeleustei cn saer in prijs duizenden muizen vraten het land kool zoodot de nood zeer hoog steeg In 15 fi vielen zeer weinig r ens zooinHolIond West Friesland Gelderland ja overal zoodot dit geheele jaar door de ellende zeer groot was In 1601 waa de zomer uitermate droog en hetgras was zoo weinig dat da beeaten op vele plaatsenvan den honger vergingen en er weinig boter enkaas gemaakt werd In 1012 bleef de droogte tot 26 Juni aanhouden daar op dien dag een vreeselyke storm vele ongelukken veroorzaakte Ook in lff24 wafc da zomer droog ia t najaar atierveo tengevolge daarvan velo menacben door onderscheidene soorten van ziekten Er ia toch altijd baas boven baas I Te Londen is een Uussiseh dagbladschrdver De Bernoff aangekomen dia nog varder gewandeld heeft don heel naar Utrecht en terug nl van Moscou naar loonden mat uitzondering natuurlijk an da vaart over het Kanaal Aan eigenaardige voorvallen beeft bet den wandelaar niet ontbroken Zijn dienaar Padlewski verliet hem voor zijQ afreis eu pleegde den geruohtmakenilen moord op graaf Seliverstoff te Parijs Driemaal werd De Harnotf bestolen en eenmaal door roovers aangevallen In Beiaren meende men met een pion la doen te hebben hg werd daar een life da an gevangen gehouden Na een kort verbtyf in Engeland gaat De Bernoff naaar Xew York van waar hij eau wandeling door de Staton zal maken en een bezoek oao dé tentooustelling te Ubicago brengen De heer Da Savoruin Lobman deelt in de Prot iioordbrabanter mede wat er tuaaoheu hem en het bestuurder centrale a r Kieavaraeniging is varbandeld bü gelegenheid der jongate verkiezing ta Gouda Daaruit blijkt dat de heer S L twee brieven ontving van onlirev Kies vere ni gingen met de vragen of hij geneiifd waa om candidaat te zijn of hij m Chr dem richting wilde sturen en hoe by dacht over de kieswet Tok De btwr de S L verwees naar zijn schrijven in de Proo Nmrdbrabanter verklaarde zich zoo men zijn schrijven daarin niet kende bereid om da nummers toe te zenden en hoorde verder van niets Ds Brummelkomp ward oondidoot gesteld Verder verklaart da beer de 3 L dat zoo hem de oaudidatuur was aangeboden bet in zijn bedoeling lag om mat dr ICuypor en de voornanmata Kamerleden een oouAireatie te hebben teneinde ren gedragslijn vaat te stellen van het tot staud komen waarvan hij de aanneming vau de oanilidatuur afhankelijk zou hebben gemaakt Om tijdig gereed ta kunnen zijn had hü reeds in dien zin bij een dar Kamerleden stappen gedoon daarbij ie overeenstemming met hetgeen maan lenU lig duor hem in De Noord Brtdianter was betoogd uitgaande vaii bet denkbeeld dat men en het bloed klopte hem in da aderen Om uwentwille ben ik hier gekomen baron de doll jonker met al de amusante baast ougaloofelijke verhalen die zich als de staart van een komeet aan zijn naam hadden vasigahecbt bad mij nu eenmaal batooverd Ik liet zijn portret komen en zag bet lane zeer lang aan Toon gaf ik order om myn koffer ta pakken Kr lag iels magnetisoh in den blik van baron von Nennilerscbeidt willenloos gaf ik my ovrr aan die aantrekking Wel was ik my van bet gevaar bewust waarin ik mij wUde begeven Indion er nojif een pyl in Amor a koker was die noodlottig voor myn hart zou kunnen zyo dan WHS er ook sleohis één hand die den boog van bet toonije van Venus aou kunnen spannen en het meesterachot zou kunnen doen eon sterke edele dappere en ridderlyke hand Ckudia tucbtte swoht en liet haar blik en oogeublik rusten op Olivier a reobtarbaud die krampaciitigor dan te voren den bronzen apijler van de leuning der bank omvatte waarroor een rouwring veel te nauw en Ie onverdranelijk ii Door de laatste woorden trilde wwr een zweem van ironie uieltegeuatsande zy zacht werden uilgesproken en gelyk eèn vlinder dia weiifladderend von een bluera waaraan hij droomarig heeft gehongeu plotseling van kleur veranderd schijiit zoo riohlle zich Claudia s grncieuso uastaite ook plotseling op en stond zij als geheel veranderd voor baron vou Nenndarscheidt H ardt cercoltfd noeirt tnehten het beotaoode kieoreeèt niHo nider verkroobting der Grondwet zoover uit ta breiden ols ert 80 dier wet toeloot Als rene variatie op het Ibema kwortjeavinden moet beschouwd wordeo het spelletje oen twee drie kloveroas Hei berust ovenols hit eerstgenoemde op het beginst l om niet al te slimme meiiioben van bun geld te ontlasten De kunst ia om te raden welke von drie kaarten kloveraas iiMen wint de paar eerste keeren wanneer bet om een dubbeltje of kwartje giwt doch verliest even zeker wanneer eeu gulden of rijkidoalder wordt ingezet Op eene markiplaata iu de provincie Utrecht nu bod zich ook zulk een oaer geposteerd Een eenvoudig bewoner rén bet platle lond had tweemaal gewed en eerat een dubbetlje daarna eeu kwartje gewounen Nu om e o rifksdaotder I Top Dit werd aangegaan en het boertje verloor maar bad meteen begrepen ot iiy het slachtoffer van oplichterij es Heel onnoozel zei by dat doe ik nog eens Ik wil probeeren dien rijksdaalder terug te krijgen Hier ligt er van my eeu leg er maar een bij Dit escbiodde maar nauwalyka lagan de twee rykfdealders op het tafcllje of de boer grgpt ze weg an atopt ze iu zijn zok zeggende ik zag dal ju een oplichter bin Omtrent da ramp te Washington meldt men Meer en meer blgkt dat de regeering der V S zeer goed wist hoe bouwrallig het oude gebouw was dot vroeger als schouwburg dienst deed eu in deu laatslen tyd werd gebruikt Ier huisveating vsn de pensioanburoaux van het miniaterie van oorlog Man wilde bet eobter niet afbreken omdat het da plaats was waar president Lincoln werd vermoord door l tb den broeder van deu pas overleden tooneelspeler Bg het instorten waren ongeveer 00 peiwnen in het gebouw waaronder vale invaliden di bezig waren met bet copiéaren van registers en gebrekkig ols zij waren niet zoo apoediK weg konden komen Iemand die op de tweede verdieping werkte verhaalt dal hü plotseling een geluid hoorde alsof er boven hem iets viel Opkykende zag hij hoe de zolderiug inzakte eers langzaam golvend het meest aan de voorzyde en toen opeens met een geweldig geraas Hg had nog dan lijd om den ondettn toe ta roepen achterin te komen hetgeen velen nog juiat konden doen toen werd bet midden en voorgedeelte van deu vloer medegesleept beticeen zïoh op de eerste verdieping herbaalde Zjj die ziob aan de achterzijde van bet gebouw bevonden en sommigen die dichi legen de zijwanden zuten bleven gespaard hoewel sommigen bun leasenaars vlak voor hen zagen vardwgnen Eeu negar werkman die in de laatste dagen in de kelders werkzaam was had reeds gewaarschuwd aangezien hy zag dal de zoldering doorboog wanneer iemand er over liep Waarschijnlyk is bet gebouw zeer verzwakt door de uitgraving vun den kelder waarmede men in den laoteten tijd bezig was en waardoor du voormuur naar buiten ïs gaan wijken coodat du vloereu loslieten Deze waren trouwens bezwaard mot ontzogtijke stapels documenten vooral ondt r bet jongste republikeinsche bewind zeer vermeerderd doar de talrijke pensioneeringao want de republikeinen pensionneerden iedereen die maar eenigazina eene rol gespeeld bad in den oorlog tuaBcheo Noord en Zuid Het reddingswerk is ouder het hortrersobeurende gekerm der gekwetsten terstond aangevangen door personen van alle standeni burgers brandweermannen vele geostelyken enz Het vordert echter zeer langzaam door de opeenhoopiug vac balken puin meubelen en papier waardoor een chaos gavormil ia Freaident Cleveland hoeft terstond een onderzoek gelast Onder de dooden is ook de directeur G Shunt Het blauwe oog von mr Langtry Drie weken geleden overleed te San Francisco de miliooair mr AbiugdoD dia gedurendu zijn varblyt te Londen tot de vurigste bewonderaars behoorde van de naar bet schijnt meer door acboonbetd dsn door taleLt uitmuBtenile actrice mrs Langlry Mr Abingdon wiens liefdesbetuigingen met onverBooril bleven brac it daarvocr rijke offers aan den sportzin dor artistOi die er eau eigen stal met renpaarden op na bouHt Ilij bad echter vermoeden dat hg met de eenige uitverkorcnu der daQtH nas en daarvoor ontatak bij iu yverzucht Op zekeren avond kwam bet tot etiu 9cèfle de twist gina in handtaslelijkbeden ver en db Amerikaanacho Othello Kaf de schoone actrice een s ag in bet aaugeziciit Eer week lang moest mrs Langtry baar kumer houden wegeoa een blauw 00 Natuurlijk wus de vriendschap met den klap geëindigd Mr Abingdon keerde naat Sap Francisco terug en laafde nog dechta voor de paar danaport OngtfMr drie kn gtfJcdeo alierf de ryke man Toen syn lestoment werd geopend vond men doorin ols eerste zinsnede Ik vermook aon mrs Longtry ols boete voor het blauwe oog dot ik haar eens in een vloag van joloezie heb malogen een joarlijkscbe lijfrente van 7B0 000 frc Mrs LoDgtry beeft de grootmoedigheid gehad deze boete te oonvoardeu BÏÏEGEEPUCHT De politieke voordracht ao Mr De Kouter werd door een tolrijk publiek bijgewoouil wus de zaal roor de pauze goed bezet daarna was er geen plootte meer open toen vele bezoekers von de lezing von den beer Bastert terugkwamen om hier nog het debat bij te woueu De Bpreüer befpia met zjjn toaltoordorz oan te spreken als Nederlaudera Vaderiaadera I Die woorden hadden voOr hem in driederlei opzicht beteekenis lo w B bij zicb bewust te spreken in een ver gadering van kiezers die tot welke party ook befaoorende het vaderland liefhodden en üal Vaderlandt tot in deo doot ghelroawe bleven 2o was de zaak die de kiezera samenbracht oen algemeen vaderlondsoh beUng geheel Nederland ziet op de Guudsche Kiezers iu dit poliltok moment van groote betaekenis waarin de uitapraak van Gouda roorteeken zat ijn om het ganscbe lond dan weg ta wyzen 3o omdat bier mannen bijeen t a vau tatruoovergestelde richting die oude veeteo persoonlijke en nietige quaestiën vergelen omdat zij allen da banier van het Vaderland ontrollen en zich daorom scharen Nooit ia overigens de taak eens apn kers belrukkelgk gemakkelykar geweest dan nu wy staan op een schoon en belougrijk moment oan het eind van een afgelegde loopbaon met een nieuwe toekomst vóór ons Kr is voor hel Nederlondscbe volk een nieuw gebouw ontworpen waar men door céne duur kan binnenkomen eu nu is de vraag of de deur open moet gemaakt worden of dicht blyteo De open deur zal bet vaderland ten goede koman alteen ongemotiveerde vrees wil die dicht houden ten nadeute van het land Dot gebouw is de kieswet Om te beoordeelen of de vrees roor die wet gegrond is moet men eerst duidelijk begrgpeu wat willen dia kieawetten F Eigenlijk zyn er drie maar de bepalingen omtrent distncleu alemming couloirsteliel enz zijn maar bykoinstige quaestieen on verzinken in t niet bij t gewitilit der eerste wet Vrwgt men nu kalm en bedaard wat die wil P Dan antwoordt spreker uitvoering geven aan art 60 der grondwet dat grenzen atelt voor de kieabevoegdheid Maar grenzen maken op t land is gemakkelijk inde maatsohappg ocbter verbazend moeilijk toodat de vaders fier grondwet ua veie dagen debat moealen erkennen dnt bun grens eigenlijk nieta omschreef eu alles aan den gewonen wetgever overhel Dit ia in zeker opzicht een deugd daar men nu niet zooati vroeger in eon keuratyf ia besloten Het komt er dus nu op oan wie de kieswet kiezer maken wil Dot zijn Nederlanders die meerderjarig zyn in hun onderhoud voorzien en die kunnen lezen Uitgestoten zijl gevanganen enz zoooia dezer dngon wel meer gez d is Deze wet wil dua da onderscheiding doen ophouden tusschan ialce Nederlonders die burgerlek en voor de militie wel Nederlanders zijn maar m de politiek niet en Aeele die ook stemmen moj n Wetko bezwaren worden nu aangevoerd F Er komen 500 000 nieuwe kiezers bij de 300 000 best iande Die verhouding is te erg iu eeus meer dan hel dubbt le Maar die 900 000 zgn dat dan mrnscben die niQl deugen F Het tegendeel is gebleken bet zyn degelijke kulme vader anders die bun tyd afwachten Vertrouwen Dp da reebtvaardigheid der Regeering Zegt men nu wel uitbreiden maar niet zoo ver waar is dan uw grens De tanenstandera hebben geen grens Als S00 000 ta veel ts waarom dan 3 of 2 of 1 maal 100 000 Niemand weeleen duidelijke grenslijn te trekken Da Miniater Tak geuft een duidclyke lijn eu de spreker is omtrent de toekomst met ongerust als die lijn aangenomen a rdt Het zal zijn eeo daad van rrühtroardigbeid verzoening en vertrouwen Kunnen er dan ffeen fouten iu da wei Tak zijn Zeker men kau fVaao verbeteren maar de hoofdzaak ia goud Iets heeft men e£egd bedelaarf landloopera orgoidruHiers kwartjeavindera moeten er ml goed zegt du spreker ala ga een bepuliog wuet om ze ie weren mg wel De leeftijd van 3 jaar i ta jong spreker kegl alweer als da vrede te koop is vuor 25 jaar of boogur mij goed Maar a uri ena ben ik niet roor hoogor leehijd Xhorbeuke heiift al oor 42 jaar de mannen van 23 jaar kiezer gemaakt en tut zulk et zou mjn zeegen ga heen gij zgt te jonfc Waartegen de kiezers bij uiliiuiitcndbeid gewaarschuwd moeten worden is da oensus d i belasting betaling als kuntoeken dan koppelt men belasting en kiee reoht oan elVoDder m ila men beloatingwelten muiM tcbept elke kleine wijziging kiezers of mooktsedood De census is pernicieua omdat meu onreehtvaardig wordt eo bij elk amendement op nen belastingwet zonder grond of onderzoek kiesreoht geeft of ontneemt Daarom roept aprekera den kiezen toe i stemt voor Volette want alleen ola de regeering en de kamer het volk achter sieh voeli komt de kieshervorming die reoht vaardig beid verzoening en vertrouwen kweekt Recht vaardigheid omdol bet misdeelde volk zelf de klaohten sol kunoon blootleggen door ofgevaardigden en dot toe te staan ia billijk Verzoening want wot zal kalmeerender zijn toe te geven oan de kalme vraog des volks don steeds te weigerau en de oogen ta sluiten voor de verdeeldheid en de ontevredenheid in sommige kringen Een daad von vertrouwen Dot ia juist bet hoofdpunt von bestrydiug Dia 500 000 nieuwe kiezeis begrgpeu niets van politiek zegt man Spr vraagt i wol kent ge vou dia mensohen Hebben zy getoond geen vertrouwen te verdienen Hat Nederloodsobe volk beeft bel tegendeel getoond iu 1848 Kr woren pessimisten die Geneaiet bezonir die vreesden oor de wereld op de sjeea eu een 3e kamer op klompen Is die pessimistische beschouwing uitgrkomen Willem II had vertrouwen in zijn volk en ïa niet beschaamd Waarom ook niet In maatscboppelijke zaken ziet men lo olla stonden bMloohtzaamheid geenerlei vereeniging wenscht dolle dingen onidot een burger die iets niet weet ziob laat voorlichten Men beroept zioh op Duitaohland Frankryk Amerika Hebbon de Franache kiezers op bun geweten dal de gekozenen in de Panamo zook oneerlyk zijn geweest P Geen recbler zal ze daarvoor ooosprakeslellen De Duilsohe Miohel vindt da loaton voor hal oorlogsbudget te zwoor Dot Hgt voor de hand Moet dat oua bang mokf n Voo vreemde landen wil spr geen kwood spreken Maar iu Ameriko beeft men een somooraapael van menschen die lyin eigenlijk vaderland elders achtergelaten hebben het zijn geen echte vaderlanders Het is daar niet de fout van het atemreobt maar het Vodertond ontbreekt Wy stnaii hier op ouden voderiondschen bodem Vertrouwen dus t Spr beeft 80 jaar in kleinen kring verkeerd onder alle logen der somenleviog on heeft ons volk teeren kennen sla een goede eerlijke friBsohe vrome ordelievende natie in merg en been oltijd trouw oan Oranje voor Oranje is geen slembus noodig zegt Sohaepmon Dus de kieswet moei worden aangenomen apr zegt de deur moet open Met een opwekking om naar overtuiging té stemmen eindigde spreker Dsn tegenoandidaat afbreken ia onnoodig en zou zwakheid verraden Baatert is een braaf man met een oervolle loopboan achter zloh Beide candidaten zgn eerlijke mannen maar de kieswet scheidt ze Indien Gouda Valette stemt don zal bet overgroote deel der kiezers en ook der niel ki4 É in Nederland dankbaar zijn Von de golaiïfTiheid tol debat maakten gebruik de beeren Van Veelen Darcksen Kampbugzeu Jr en Egar Daar erbter dit verslag reeda lamelgk uitgebreid ia raeenen wij bat voor baden hierbg ic moeten laten en gaven morgen 1 wellicht een overzicht voo bet debut Balteolaodscli Overzicht De verkiezingsdog I Juni in Duilschland nadert meer eo meer Wie lal hol winnen Vdtrr zoover thana te zien is namen de partijen in Duitaohland een des Ie evendii er aandeel in de verkiezingsstrijd naarmate zij verder van de regeenngapartij sioon De sooiaaldemocratie stelde in ds 307 kieailiatrieien reeda 391 candidaten de radicale Falltaparty 218 Het centrum is zeker van dS groote meerderheid der zetels die het tot dusver bezat bield on woarscbijnlijk zullen de meeste vjiicndeu van bet voorstetllueno door tegenatanders vervongan worden Von de rooliterzijde zijn antiacmïeten en ograridrs het ijvoriKst in de weer on dezen kan graaf Caprivi al zullen zij voor H ontwerp alemoiün bezwaarlijk als vertrouwbare vrienden beschouwen Wellicht znl de nieuwe Rijksdag dus nog minder gunstig Voor bet legorontwerp gestemd ziju dan de vorige De Oostonryksche liladen prijzen om sf jd de nieuwe verklaring door ilen Mtniiter Kalnoky in de Delegatie gegeven om de Duitsohn Kegaering tegemoet te komen bij den sleohtnn indruk dien zijn eerste mcedeelingen buddcn gemaakt Wij gaven dat tweeda woord van Kalnoky in ons vorig nummer en men zat t wel oona zijn met ilion krantenlof want de woorden van Kalnoky waren bijzonder net De commissie uit de Oostoorijkache Delef ntiu heeft de bfgrootingon voor bet leger voor de fii anci£n bcQ oiia den aluitpriit goedgekeurd Het gaat ia die Delegaties dti ji pr weer als van oen leien dakje