Goudsche Courant, donderdag 15 juni 1893

Trwnfrwmii wi MMi i HI PLilZIGRRfliS naai Hoek van Holland per IJsel II op ZONDAG 18 JUNI Zie Strooibiljetten 1893 N 6011 Donderdag 15 Jul GOUDSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken SIGAREIT DEPöT In 11 Toornami plutaen woidei gerraagd W1NKKLIEK8 die genegen ign een De 6t in SIGAREN te DemeD TBD eene onde gerenomeerde Sigarenfftbriek 1 tegca zeer Toordeelige conditiën Franco brieren onder motto Sigaren Depötc uin het Barna dez r Goanuit FBAITSCHE ST00MVEB7EBU Cheniisclie ei Zwltsersche WssscberiJ Oebrenteerd door Z M den Koning der Belgen U Oppenhelmer Rotterdam Specialiteit Toor het itoomen en Terren Tan alle Heereoen Uameekleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikautgordijnen Tafelkleeden Trflpen met nieuwe patronen gepe t Kvaeten Oarnitnren Neteldoek Tnllee Kanten Veeren eni Alle goederen knnnen in elkander bl Ten en worden onechadel k voor de gexondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgelererd worden AQBNT Toor Ooada en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Oe Insendlns tui adTertontiSn luui geaoUedon tot eéa aar dea lutmiddaga vaia den d g dar oltgsva Een ware Schat TOor de ongelakkige slachtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en geheime uitepatis hef 1 beroemde werk tingen Zï r Retau s ELFBEWABII G HollftndMhe nitgave met 27 afb Pri 8 2 aaiden Ieder die aan de Terschrikketyke gerolgeu vau deze ondeo l dt moet het lexen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyka daizend van een zekeren dood Te rerkr gen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzonding van het bedrag ook in poatzegels en in eiken boekhandel in Holland Zeer ITette Gesteendrukte NAMAA TJSS worden GELFIVERD door A BRi k nA en Zn vDan moet het een al zeer ondo uitgave zyn I leeuw was gevallen zoodiit hjj plotseling ziende waaiTrouwens zij ontrouwde baar waaier en zag geftordeo zoodat h hem over den rand been aan verbroken ketenen Wat heeft die mHn een origineel gezicht I Ik zyn toch volgens mgn opvatting noch het symbool geloof mynheer von Nunnderscbeïdt dat ik u reeds van standïftstigbeid noch van trouw of meende de eenmaal gevraagd heb wie die pbarisetir en schriftleeuw bet met zoo ernstig met zyn bedreiging V geleerde daar b den ingang is l Vorstin Tautensteln Zoolang schoone handen hem zand iii de oogen ging snns gêne voort met dien mnn te lorgneeren strooien ziet by de tralies niet die hem daarvan en hij scheen baar zóó levendig te interessoeren dat sobeidei en daar hy van nature geen tam en volg zy voor niemand anders oogen of ooron bad zaam knaapje is moet men zich wel wachten hem Olivier beet zioh op de lippen en zag den lecraar uit zijn droom wakker te schudden begrijp hg daarginds nu juist niet zeer vriendelyk aan daar eenmaal wat bij verloren heeft dan zal hg üioh deze zooeven de bekooHyks vrouw onder de bloeiende niet lang bedenkon maar zijn ketenen verbreken I heesters had ontwaard en haar blik met een scbtt fsü zegevierende trek van voldoening straalde een I lering uit zijn groote van geest lintalende oogenoogenblik van baar blank voorhoofd daarop ging beantwoordde zoonls pen kunstenaar zou doen liser iets verstyvends door baar oogen Goed dan plotseling voor oen mooi schilderij staat of oen vroo zullen wg hem laten slapen antwoordde zy op den lijk toerist voor wien zich eensklaps rm zonnig koelen toon die even ongemotiveerd was als de bloeiend landschap uilaprmdt als bet ware gemaakt om met heilige veraering en bewondering te worden beschouwd StoUwerck sche Borstbonbons g hiioeord ua yuorschrift van den 1 kon UniTorsiteita Prot Gehm HofradDr Hariast Bonn hebben sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoesten 1 heeschheid en aandoening der adorning I organen uitsteckendo diensten bewezen I Bij spoedige a ïiss6ling van warme 1 on koude lucht is t bijzonder aanborelens1wardig een bonbon to gebruiken I Verpakking Oeele pakjes i 26 cent Alom verkrijgbaar Wat is het good dat ik na van alle zorgen ontheven beu en dat gij in plaala van ik de ketenen draagt die toch noodig zyn om onzen omgang zoo onschuldig mogelijk te doen zijn Zg lachte op byzondere manier Ëen leenw in de kooi boezemt eeii vrees meer in men is hem geen acbatting meer aohnldig maar men geeft hem aalmoezen rEr zgu voorbeelden van dat leeuwec hun nauwe t j r Wie verbreken en eer vrii worden mompelde voortdurende afwisseling van licht en schaduw dieOHvier tusBcben de tanden zich in baar gebeele wrzoo afteekende y zette baar lorgnet op en richtte haar blik i aar de deur Die daar Dat is de nieuwe predikant Collender Waf een geestflukc op een operabaP E n uiutekeiid redenaar maar een te warm hervor Hoe komt deze vrome h ider i midden van al deze mer en een veel te groot yvoraar voor onzen oulen kinderen der wereld verdwaald gcmoedelijken troep hier Hij maakt veel bewoging Olivier zag vluchtig op naar de groote deur waar en wordt dsardoor van verscbilleede kanti n bard Gy hebt golyk onstar dvastigheid èo ontrouw Uissohen de poriières een peeslclyke stond geleund gevallen Ga hem den volgende Zondag oens in fl nog grooler die met lerendigen blik eenigo voorbijgangora opnam St Brigïtta hooren en vly uw boofdjtt r ederig op Hy schudde somber zyn hoofd De twee eigenOlivier neteerde Claadin vraag nw koitbnren pels zoosls vroeger de dames uit doi happen iiaan nergens in het woordenboek van En als het nu eens te laat was en ali oen zon eersten sland deden voor den kaniel van Abraham yn leven vermeld neatraV lu eens in da oogen Vau den iai eiulen Sants Clara I Gouda Snelpersdruk van A Buikkma Z00W duk 1 An tact fu VaiMky in m i dNfe Itt d rittiBK na h t Hof vu CmmH ta Parq ftM tad frds de adrooaat gooaraal Uit Tarwerping TH k t hooKW beroep itiRc t ld door OliarlM D LaMopa ODtan ea KifTol Da nitapnak vao bat v DBi U bapaatd op Dondfwdaf a i Da Mmiatar praaident Dupay beaft U Albi nist scwraal aooeaa gahad mat z n radaffoaiing ala ta j TmknuM wat aa het optradaa van Goutaaaook Maai yk koa worden rerwaeht Toen da Uioiatw aat tiJD itoat door da ttratan trok w rd by door da mijowerkM bafroet mal gefluit en ket geroep van pLeva Baadin Da beer Dapny octvinic da gaaatfilgkheid mat don aarUbiaaohop aao het boofd tt warden ran beide zgdea vadarlandaliefande red Toaringen uitgaaprokóo Dupay bietd ren lofrede op da Eapablittk n haar ioatollingen dia tt t de tagaattiuidara met da Kapubliek hebban verzoend H a Mrak sgu voMoeoing uit over de vareaniging van godadienatige met vMlerlaodalievenda Kevoetans bij lla Franiohao Allaa ia ang niet geaindigil Mid da Minivlarpraatdaat a vooruitgang iioniMgransil Hat is vooral naar de damooratie dat de Kepubliek maer au meer haar blikken moot wanden De voor waarde dia a D allen ii opg egd om de damooratiaeba barvonuing tot litand ta brangeD ia de eerbied TOOI de wat Uit laaUte wat aen hatelykhaid aan bel adrea van OoDatana fDe Plttc de Pari ia ala door een vinger dae dooda aangeraakt Mjbnjft de Temp4 dia doet uitkomen dat da belaating op beurtoperatiën die du S waken baataat reada gebealen atilatand van zaken Teroortaakt beaft Uit vreea voor de bedreigde boeten onthoudt ieder aioh van bet deelnemen aaa eene beurtopentin Wat ia de tpeoulatia te keer gegaan Blaar de wiaaelraiterg haaft vr door gewonnen De geldmarkt ii nu g onttrokken i aan da gewone invtoaden dia baar beheersehan geheel uit bare Toegan galiobt Zoo eroitig ia de toeitanrl dat da beer Delonolo In da Kamer ui vooritelleu da belasting maar weer Dp te beffen Burgsrlttk Btsnd GF BonEN lOJuni CornalUJobuni oudenP Wftkier eD J Bloot Cftthirina FroderioB ouden F Tsn TroUgnbar gi K Schenk Wilbclmui oadera W tbq ICAnbcrfïen en C de Iraef 11 JohiDU ouden W deo Oi en K Btkerii 1 iui Leendori ouden J h rkn Eijk en V nn Win geniën OVKHLKDUK 10 Juni 1 Brem 70 j J T Imbol 8 A ljMhniet m U P L Ore en l k boinr rm W Lnobniot 42 j 18 M d Jroot 9 j 8 ra ADVERTENTICN BartUen Tin een Zoon P v N BUK TAN WlMGBKDKN Oouiia 12 Juni 1893 Openbaar Onderwijs Ttelttiig van Leerllngeo op de Rurgersokolei De COMMISSIE van Toelicht op het Uger Onderwas alhier maakt bekend dat de InschrUvIng van Leerlingen wier plaatsing men na het eindigen der zomer Ttcantie in 1393 op hoTongmioerade scholen Twrlangt ui geschieden op DINSDAU den 20ii JUNI 1893 des namiddags ten rgC unr Voor Teidere biionderheden wordt Terweien Ijlat de aanplakbiljetten Namens de Commissie Dt Seerrtnru J H VAN DEB VOORT Gourfo 7 Joni 1893 T A I E XB IE 13 et per Fl 5 Ct p r V FU nrachUg helder en Roed werkend A NORTIER Gouwe o 34 35 J W Roeloffs T nd iti Utrecht Aehtar 8t Pieter No 27 lUaaA g en Donderdag nn 10 3 anr te connilteeren ten hniie tu de Firma de Laat vao Sod Apotheken te Gouda MARKT A No 139 Fiijstrekking 28 en 29 Juii 5CM 000 Mark Il hoofdprijs in het KelukkigM gen biedt de nienwale poste GcUrerlMi lig door il Hoojs Eegeerin a Hanihnrg ftoedgekootd eo gewasrborgd is Üe roorasrlige iurictilini van het nieu re plan bestaat daann lat in deo loop ran aleehta weinige maanden lo 7 v i lotioj en van 110 060 lOte S MO prUien hnlraiiende 10 452 425 Mark ter Tolledifte beshiking eutUu komen daaronder S a kapiute prijuri vao eventueel MO OOOftrk bq uitnemt ndbeid echterl pr s hM SOO QOOt 8 pr JMQ ii M 150001 prijs a M 200 000 6 pryMn a M lOOOOt prijs B M 100 000 fi6 prijEen a M 6000 2prijzBnaM 78 000 lOS prijaen a M 8000 l priji aM 70 000 2KS prijzeu a M SOOOIpriji iM 66 000 R prijzen a M 1600 1 prijs iM 60 000 756prgieniM 1000 Iprys aM 66 000 1387 pnjzeoèM 600 ïpryeetiHM 60 000 33960 prqzfln a M 148 Ipr B M 40 000 IBUdlpnjzeakMSOO 200 6 prysena M 2O 0OO l5O 127 lO0 94 67 4O 20 Dg aanstaande eerste prijstrekkinft deser roota dmr den Staat gewaarborgde ieldverloting U vabsJimbtawege bepaald plaats ta heb ben op deoX 9 en 29 JUNI en kost hUrrdbr 1 geheel ongindkl lot ileotrts M 6 of 3 601 half M M 0 1 80 1 kwart 0 Vft 0 90 te e inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle comfDissiös worden onmïddeltgk mat de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder ipe Ier ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Orijfrlneele Loteii zelf id handen Bij iedere bestelling wordt bet vermschte offideele plan waaruit de vordeeling der pryren op de verachillende klassen alsook de betreffende inleggeldeo te vernemen is gratis bygevoegd en endoa wy aan onze Begunstigers ouaangovrMgd na elke trekking de officieele lijsten Do uitbetaling der prijzen geflchiedl steeds prompt onder waarborg vim den Staat en kau door directe toezending of ook naar verkiezing der Bfllanghebbendon in alle grootere plaatsen van Nederland bowerkstellind worden ÜDS debiet is steeds door bet geluk begun itigd en onder vele andere aanzienlyke prijzen bi bben I wij meermalen volgens afflcieele be ijien de eerste Hoofdtroffors verkregen en onze Begunstigers zoH uttli UHld o a Mark SÖfl OOO 100 000 80 000 60 000 40 00 en £ Het is te voorzien dat by deze op den hechtsten grondslag gevestt de onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden lijnde trekking alle orders ten spoedigste rfohtstreeka te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en eldwIsBelaars In Hambunr Men wenae ich voor W F Markt A 68 Gouda 1 P S Hienncde danken wy voor bet vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij by bet b in der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zulten wij ook voor het vervolg bemoeid z jn door een stipte en reèele bediening de tevredenheid van onze geèerdo Begnnsti rs te verwerven o nitgaTe deur Gonrant geaohieut dagelgka ÉMt nitaondaring Tan Zoo en Feeetdagen De prgi per drie maanden ii 1 26 franco per poit 1 70 AlHuderlijke Nommere VIJF CENTEN BINNENLAND OOÜDA U Juni 189S Uilalag der beralemming voor een Lid van de Tweede Kamar der Staten deoecsal op Dinadai 18 Jnoi 1883 Uitgabiaoht 17S Van onwaarde 41 Goldige jiïsï Hiarrao rerkrofren de bh T 0 G VALETTE 1189 alamtnen J N BA8TERT m Zoorlal gekoyn i de heer T O O VALETTE UeittmiJda0ptr BulUUn aan mat Atomfi m Otrnia ntdt brkmi ganaaU Bg de hentommiÉ voor eee Lid van de Tweede Kaïaer der Slaten OlfiSoTIn hat hoofdkieadialriot Gouda zijn uitgebracht in de onder kieadiitrioten het navolgend aantal atemmen Aantal T ormo Kiecera atemming 1U7 926 363 261 ii 34 312 222 UO 93 U8 101 187 138 87 63 152 132 118 74 296 188 2992 2227 Her Istomming Gouda Boskoop Moeroapetle Waddinzveen MoordiBcht Niniwerkerk a d IJael Ouderkerk a d Uiel Krimpen a d Usel Krinpéo a d Lek Gondnak Lekkerkerk m 281 21 216 96 64 107 79 1S4 G E FEVILLETOIV tjk Naar liet HocgiuUKt pe doordringende blik Irof hem i zulk een vrijheid allgd eeo geluk P Wie gevangen leeuw over den rug streelde aanhaalde ontvlucht hem nu op eens iet do machtigste onder de godionen xa Gisteren avond had io bet bpvenloknal van bet Café bet Sohaakbord een vei e triagplasU vin af gevairdigden van een twintigUl Mteeaigingen waarin een pl n van fmstviering voor dea verjaardag van H M de Koningin werd besprokea n efn oommUaie van IS Laden werd benoemd on hd dat plan hetwelk nader bekend zal worden gemaakt uitvoering te geven Tot Men werden gokazen da hh H J W Haber J G AreoU J i 4 rins a Oitderkerk W K Sohuling A J Koawenoerg M G Vao Frankenbuiun J Both J i A UoBiyn J N Kriek B Hoogerwaani P C W Begeer w H M Darekseo Behalva de heer H M Denkm die niet aaowesig waa hebben alle beeren bup beoMDing aangenomen Voor de Rott rechtbank wer4 gtsterea o a de volgende zaken behandeld Ep ais ra L A V d H 28 jaar en A A M SS jaar beiden bloemist en woiftnde te SohMnkoven zouden in den avond van S9 Januari j of ld dan daarop volgenden uactit te Wiltige I aQnrak een 8 tal eenden hebben weggenomen ten naJeele van A 8 aldaar r eren der ontvreemde eenden waren door ben voor 8 B0 verkocht en wel aan get O die dit beden ter tereobtsitting verklaarde Later waren zij bg dien getuige gekotnen hadden hem bet geld teruggegeten en hem den last gegeven do eenden te begraven hem tevens bedreigonde zoo by birraan geen gevolg gaf met een pak slaag waarby bet mes ook nog wel gebruikt zou worden Ernstig werden oekln aangemaand aan deze bedreiging geen gevolg te geven Beklo ontkenden alle schuld Het O M wees de reohttjank op de Ulryke diofatallen van eenden en kippen in den e loopen winter gepleegd te Willige lAngerak en omstreken waarvan echter de daders steeds onbekend blo en Deze diefstal als bewezen aannemende en in aanmerking nem ndo dat bekin als zeer ongunstig in hunne gemeente bekend ADVRRTBNTIEN orden geplaiM van 1 5 regele k 60 Centen iedere rep meerlOCenton OROOTE LETTERS worden berekend naar plaatamimte Bovendien worden alle AdrertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandagi verschijnt staan vorderde het ieder s veroordeenng tot oht maanden gevangenisstraf A H S 26 jaar soheepsjager ea vrachtrijder te Gouda werd beklaagd van in den avond van SS Maart jt te Aeeuwyk ten nsd ele van C B aldaar eed paardedek en een halster te hebben ontvreemd gfvan Bskl ontkende en beweorde betden op dan weg gevonden te hnbben Het toer onwaarsobijnlyke vao beklaagde s opgaven bleek uit het getuigenverhoor Het O M vorderde dan ook twee i geuintraf UiUpraak over I dagen Voor de rechtbank te Dordreoht heeft de SO Jirigt landbouwer Hendrik Bareodreoht te Numansdorp terecht gestaan Bekl had de aan lyn dochter MarU wier voogd by was toebehoorende gelden in bekeer gebail gedurende baar minderjarigheid toen de dooh ter meerderjarig geworden was vorderde z dia gelden op doch steeds ta vergeefs een vorderiag werd ingesteld tot hQt afleggen van f kêma fwaatwoording maar d beida partyen koadep bet niet eens worden zoodat de Rechtbank hel oyfer vaatetelda dat de vader zyn dochter moesi uilkeeren Tan slolta bleek dat da gelden niet aanwezig waren de onroereude goederen werden door de dochter di inmiddels mul den heer Kloifhoofd gehuwd was id bssisg genomen en de reohterlyke verkoop bad op Si jl plaats De schoonzoon en de dochter dienden voorts een aanklacht tegen bekl in die teraebtstond ter zake in den loop van 1884 tot en met 189Sttf Numansdorp en te Kotterdam opzettel k verschillende effecten on gelden te zamen een kapitaal van 32 000 aan zyn dochter Maria loebehoorende i die bij als voogd onder zioh had zich wederreobtclyk te hebben toegeëigend e ten eigoo bate aangewend Bekl bakende en beriep zich op zyn onwetendheid De gelden bad hij in lyo huishouden gebruikt en ter delging van oude schulden