Goudsche Courant, donderdag 15 juni 1893

Het O VL tiMbte ntdat vijf geinigeo tTcii g boord l i jur gvTiogsDiMtraf tfl t D btkl de twdedigcTt mr A A ICotl vroeg frijipnuik Yjtn wtnkelter inde Boekbontetrut te VOntreo bege die over een uu lijü winkelpui f eheeht biljet meldende dat er MazeleC in Kcnoemd jperoeel we ftn fcoederen ter uittteDing bud gebaDfi eQ waardoor dit biljet aan bet oog onttrokken werd boorde door bet O M by de rMihtbenk eldaer SO boete of 10 dagen geraogeDiMtraf vragen Aan den predikstoel van een d r katholieke kerken te s fl raven bege ii een klankbord aaagebracht dal den vorm beofi ran een groote ecbelp en zicb aan de acbterzijde over den kantel welft Het ii een Amerikaantobe vinding welke hier te lande oog niet waa toegeput Bfj de prediking bleek Zondag dat bet bord zeer doelmatig ia Üe ttem van den geeatelyke wat tot achter in het ruime kerkgebouw verstaanbaar Bij den lUad van Btate ia tbani in overweging en ontwerp van wel regelemlv de militüre dtenatpÜobtigbeid De zwemvereeniging Hei ï te Amsterdam heeft het reglement vastgetield van de nationale gecostuneerde zwemwediirijdeu te bonden op Zondag Juli in de zwem inriohting aan den Weeterdokttdyk aldaar Het luidt ali volgt Afdeeliog A I Bnalzwemmen op den bulk voor enioree I engte baan 100 M U BneUwemmen op den buik voor juuiores Lengte baan 60 IM ni Zwemmen met het minst aantal elagen Leuftu baan 50 M IV Hindernie zwemmen V ICsmpioeii ehap van fedorland Uitgeschrereu door dea Ntd ZmmioNd Tiengie baan fiOO M Afd B Suelzwenimen op den mg Lengte baan 40 M AM Ü X Duiken Diepte ± 3 i M Staten Oeneraal s Kahik zitting vkn Woenidag 14 Juni IHU De kamer werkte vlot De amendementen op art 6 kwamen tx t S temming Twee werden verwtnpm dat van den beer van Karnebeek om de Mmtooze vennootachappen vrg te stellen dat niet Ml byval vond en dat van den heer Lieftinok ten g unste der ouóperatieve tuivatbcreidars dat echter ua de meerderhetii haaide twee aangenomen dat van den heer Borge iui om de winatuitkeeringen an venekerdeti te treffen en dat van de rapporteurs om bij iliohtingeu die een bedrijf uitoefenen den aftrek van 4 pCt van t kapitaal niet toe te staau bene laatsie beslissing waartoe van de rechterzijde sloobts weinigen van do Kuithoiieken tot groote vorontwaardiging der omziitenden de heeren Hafmana en Babimano medewerkten komt ons juist voor at beatreed do Minister het amendement als in ftryd mat het systeem dor wet Immers dit voo andere Amdt fna 4 pCt aftrek wordt vergund vloeit alleen voort uit het feit dat het bedrgfskapiUal in de vermogeott elasting is betrokken Nu stichtingen van deae belaatiog vr zgu is het alleszins bill k ze aan te liaan voor de gnbeele bedrjjhwinit wanrby geheel intact blijft do vraag of evrntueel baar overig ver Bewaar me ik ga nooit naar de kerk Claudia list haar hand met bet iBi net op haar eigenaardige langzame manier vallen co hield huar blik onafgewend op OoUandur gevestigd Zelfs met al tou eene nieuwe KkkehanI als deze leeraar van het BintBrigitU gtAticht Virgil ioutnder vieroogen met mü willen lezen Het is Pftnmer dat loo n knappe man de monnikskap heeft opgezet I ftlij is anders protestant en een gelukkige bruidegom en dus io het geheel niet met den monnik van den Hoogen Twiet te vergelijken I Nonnder obeidt trok ongeduldig de schouders op Om het even hü is toch een jpntelijke 11 Og BobiJQt niet erg met toga en bef te zijn ingenomen Zij braoht haar buitengewoon kleinen vdet onder kaïir japon uit te voorschijn en liet het licht op den geel satijnen sohoen vallen fNeen niet in bet minst zeide zij onversobiU lig maar met haar oogen koketteerde zij onder de donkere wimpers uit met CoUander Nennderacbeidt had een gmlvruchttge edele en brave moeiler gehad van kiud afaan had bij van vroawelippen de vroomste en geloovigste woordeQ geboord en daarom stafnle hg voor een oogspbhk ten hoogste verbaasd sirak de spreekster aul wjsr innerlijk wezen hom vooreerst nog een raawl was En waarom deze afkeer als ik vra mag Vof io r £ eo Biielle uitrorsobeode blik trof hem Omdat I niet in bet bedr f betrokken in een belasting op de doode hand sal worden aaogralagen In overeenstemming met deze laatste beslissing beeloot de kaner aan bniten landers die in deze belasting zgn aangettagen geen aftrek van 4 fCt te gunnen Voor spoorwegondernemingen werd de aftrek gehandhaafd natuurlgk naar ten eenigszint willekenrig systeem De belasting kan hier nög te zwaar en in elk geval oobillyk treffen zooaU de heer Van Kerkwijk niet ten onrechte voorrekende Thans is mtn gevorderd tot de boofdbepaling der wel het tarief art 9 waarop zooveel amen lementen zjjn voorgesteld dat wy ons voorloopig van opsomming der verschillende stelsels zullen onthouden Teel kans om aangenomen te worden hebben deze amendementen niet daar de heer A van Dedem namens de Commbsie adviseerde se alle te verwerpen Dit geschiedde vooral op grond eener mededeeiiog van den minister dat hij de opcenten in art 4 voorgesteld voor het eerste jier laat vervallen Fkin wer behendige zet van den minister van financiën die een meester blijkt te z u in de pariamentaire tactiek want door zijue wending brengt hij alle berekeningen der amendementen makers in de war n blyft meester van bet terrein ook omdat hij aantoont dat at dio voorstellen aan de een of ander onvolmaaktheid haperen Alleen het vooratel Borgaains vond bij r ioneel doch dit verlaagt het tarief doprloopond en hfj moet zgn 6 millioen ongeveer mben Intusschen die zulten er wet komen door den aanslag van loovelen die thans vrij zgn van patent zoodot de kamer dunkt ons best met eeoige verlaging van het tarief zou kunnen meegean Ëen plaat in De Ingenieur geeft een afbeelding van de pier ta Sohevemngen waarvoor door de heeren Henry Hemans en Co te Londen aan de Hegeering en aan het Gemeentebntuur alhier oonoessie is aangevraagd Aan bet hoofd is verbonden een aanlegsteiger lang 400 TMl tSl 0 H reikende tot een diepte van 6 voet 1 8 M Ixneden Uagwater De toUle lengte bedraagt I4S0 voet 4Iil M Ten gerieve van kleine booten bevindt zich langs het hoofd van de pier een overdakte trap en aanl plaats Op de pier zelve bevinden zich ter weerszijden overdekte met glas afgesloten waranden waarin mon beachut tegen wind en roxen kan ptoats nemeu Het waodeldek ligt 16 voet 4 tf M boven bet hoogwater van gewÉon springt Op de teekeniogMs de pier gelagen midden voor het tCurbnus en met het terras verbonden door een viaduct op zoodanige hoogte boven den weg dxt het rijtnigenverkeer er onder door kan plaats hebben De ontwerpers hebben zich echter in geenen deeleaan deze plaats gebonden maar zich bet recht voorbehouden met toestemming der autoriteiten de pierd ar te leggen waar zg bon het meest geschiktvoorkomt Het ligt in de bedoeling om op de pier van den toegang naar het einde een kleine eleotrisohe tram te Talen loopen Het midden paviljoen staande op het hoofd van de pier is Mstemd voor muziek en amusementen en de 4 daarom heen staande voor het gebmiken van verfrissohingen terwgk de waranden gelegenheid aanbieden tot het zitten in de open luoht Ijoschut tvgeu ik attr dogmatici baat die bi vaandel van overspannen en phantasUsehe vraagstukken omhoog heffen 1 antwoordde zij op bijtenden toon of houdt gij theologie miMsbien voor iels meer dan een dweperij die zichzelf in onzen nnobteren wetensohappelijken tgd heeft overleefd F Ik moet n bekennen dat ik mi nog nooit indie dingen heb verdiept en trouwens nooit gewaagdheb om er aan te twgfelen Oij sobijct wel een aandoenlij k braaf mensch te zijn spotte Claudia lachend die alles gelobft wat men hem op de mouw sjpeldt en éU volgzaam figaract in de groote oome4lie van den godsdienst de handen wmwt en nazingt wat andere hem voorzeggen I Een gloeiend rood tmlekte bkt gezicht van den twroo Het antwoord dat hy op dit oogenblik zon hebben gegeven wanneer hg in ernstig dispuut zgn geloofsbesobouwingen had moeton verdedigen sobren hom tegenover een vorstin Tautenstem belachelgk toe Deze elegante apolachtige graoieiise vrouw met haar sphinzenoogen en stem was volstrekt niet iemand die ernstig wjl te philosopheeren zij wilde sleohti geheel anders zijn dan andere vrouwen Ën zQ allé $n sUebts kon zicb dit pevmiiteeren omdat de verleidelijkato bevattigheid en schoonheid haar bondgenooien warea en omdat men van eene sohoone vrouw alles gelooft en baar alles vergeeft dsar men haar iu de glinsterende oogen ziet terwijl haar mondje zulke booze woonkn uit Eu al I groote regen en wind hetgeen zonder tw fel aai trekkeli khdd zal zijn BÏÏEGEEPUCHT Fervolg Na de pauze was bet woord eerst aan den heer van Teelen Deze begon met zicb voor te stellen aan de vergadering niet als een vaderlaMder aooals de spreker bAloeld bad maar als een tHtfrmattoiiaal Wat de kieswet betrrft ging naar zjjn meaning de deur nog niet genoeg open inners bedeelden worden niet als Nederlanders beschouwd Kiesrecht ia een natuurrecht en dat de minister Tak de deur althans wat meer wil openen is te danken aan den drang der socialisten niet aan de liberalen Zijn orgeldraaiers kwartjesvindera enz bedeelden F neut wel de officieren advocaten doctoren enz die met ƒ 600 per jaar bedeeld worden voor hun studie de orgeldraaiers doen nog wal voor den kost Dr Scharpman moge zeggen dat voor Oranje geen stembus noodig is bg Nederlanders dat kan wel zijn maar die gevoelens zijn op de schoot er ingepompt waar de jeugd stelselmatig verstompt wordt Hg beeft goso liofde voor eenig huis onder de heele sorie Oranjevorsten is er altijd een klavse geweest die ellendig was en gebrek leed Maar dat leert men de jeugd op schoot niet onder het volk is die Oranjeliefde zoo groot niet wel als er Oranjefeesten zijn bg kroegbazen en bordeelhouders ilie de vlag uithangen maat bij het volk moet ze worden op geschroefd anders toont se zich niet ejhnl ondir het publuk Dus wg staan voor een gewichtig vraagstuk de kieswet zal er eenigen toelaten van bet mindere volk waarover toen zoo aardig schermt met ordelievend eerlijk onz Dat ontkent spr Het volk wordt in bedwang gehouden door soldsten en kanonnen Indien het volk zich vrg kon uiten dan zou men wat anders zien dan ordelievendheid Dat gesoberm met woorden geeft nuU leerplicht is noodig maar daarnaast eetplicht ook De beer Deroksen vraagt den Voorzitter of alleen bet door den heer Do Kamer l ebandelde onderworp aar de orde is want bg zou gaarne het woord richten speciaal tot zgn geestverwanten over de verkiezing De Voorz Dr Julius zegt dst at wat de politiek van den dag d i de verkiezing betreft kan behandeld worden De heer Dercksen richt zich nu voornamelijk tot de antiravolutionairen om bon te bcrinoereu dat de heer Valette door Nederisud en Oranje oandidaat gesteld is voor de herstemming en waarschuwt hen voor de practgken der tegenpartij om hen door leugens te verschalken Eerste leugen De Bastertpartg zegt iu de Faderlander om Brummnlkamp te bestrijden w gmt geval een doleerende terwijl bekend is dat deze nooit gedoleerd heeft De aniirevototionairen willen den kerkdijken strijd buitec de ptditiek houden daarmede wordt niet bedoeld God buite ƒ de staatkunde wij willen een beslist ohristelijken sUat de liberalen erkennen de souvoreiniteit der rede De Voorzitter der liberale kiosvereeniging Ie Krimpen a L beeft openlgk te Ouderkerk zija vergissing erkend en de dwaling herroepen maar de Basicrt partg gaat onbeschaamd tegen Iwter weten in met die verkeerde manoeuvre voort Tweede leugen De Fatkrlaitder keurde WM Olivier het volstrekt niet eens met öaudia s opvatting hü voelde tooh een zekere schaafiito om door haar te worden bespot Hy die geprikkeld werd door alles wet buitengewoon was en dit wilde navolren en die daardoor onwillekeurig naar het exoentrilke neigde als een stuk ijzer dat door een magneet wordt aangetrokken h wierp lachend bet hoofd in den nek en vond het zeer vermakelijk op haar lichtzinnige manier door te gaan Weet gij niet dat de sohgn geweldig kan bedriegen Hoe kan ik nog langer een aandoenlijkbraaf mensob zijn als ik met een heftig verlangen naar dat vroolijke vuurklaurige rgk word neerge1 trokken vanwaar Rowel ons de oharmaoUle brieven schrp en waar gij eenmaal de honnrors zult waar nemon P j Zij stond op en legde haar nand op zgn ara Het zou tooh ook eeuwig jammer zijn als gjj u vriend Collander en raü slacbis in vogelvlucht kondt gadeslaui t l i o Collander Komt die dan ook in de hel i Zeker ik ga hem daar intro looeereo Zg zeide dit schertsend met dat wonderlijk meng el van saroasme en uitdagende koketterie dat in het geheelniet in overeenstemming was met hel zoete engelenlachje waarmede zj hot volgend oogenbhk in hetvoorbijgaan den geesteiy ce aanzag vroeger aoo hoogelijk af dat wij mei de katholieken samenwerkten Roma en Do t gearmd naar de stembus o gruwel dat zou nu ook wel weer gebfuren zei ze maar tis niet gebeurd 1 Ëo wat ziet men nu De Bastert partij gaat met de Room schen samen en niet wij Niet dat spr er berouw van heeft dat hg hrt woeger deed want er is niets oneerlgks in samenwn king bü de stembus van varschiltende partijen maar men rerwgt ons wat men nu zelf doet De anti reiol kiezers moeten op hun boade zijn Op strooibiljetten is Baaiert de man die God vreest hij moge bekwaam en een braaf afgeviiardigde zijn maar in L878 beeft bg gestemd vucJr de wet Kapprijne moer bekend onder den naam vau tckerpe resottitie Het is heusch de vraag niet of de een wat meer vroom is dan de ander de eenige quaestie is de kieswet waar Valeite vóór en Bwtert tegen is Verwerping der wet iB niet in s lands beUng Luister niet naar vrome praatjes Valette is hier synoniem met techt Bastert met onrecht Ourecht is het dat bordeelhouders kiezen zgn de kleine luiden onder de Chrislenen niet Spiegul U aan het voorbeeld van Belgiti en bedenk dat Oranje in ons land steeds zgn becfalaten steun vond bü de democratie Alleen weosobtu bü omtrent de kieswet nog op te merken dat de scbrüfproef die do wet eisoht niet noodig is en Vfllo eenvoudige burgers zal afschrikken De beer Kamphuüzen Jr doet een beroep op de toegeveiKtbeid der vergadering daar bg jong ii en niet zooals de spr van den avond geleerd heeft te debaltef ren tig wontoht Mr De Kanier geluk met zgn schoono rede duch meent een woord te moeten zeggen voor dr oandi datuur Bastert Deze heer is jaren bezig goweast in staatszaken de bAtr Valette niet Het gaat hier om den ondergang van ons land proieiten onder hel publiek Mr De K zegt wel dat de kieswet tot heil an t laud zal strekken manr spr twijfelt daaraan Een groot liberaal man uit het buitf uland beeft gezegd het algemeen stemrecht is een chaos Ug hoopt dat de vergadering het hem niet kwatgAiemea zal dat hg u opgetveden en siet van het woord af daar hg er verder geen kans toe tiet De beer Eger zegt dat de tegenstanders dor kieswet roepen i et Vaderland de Natie de Dynastie is in gevaar I Maar nu is hü bg de voordracht van den bé r Bastert gijweest en beeft daar van Ds Ten Bosch vbrnomen dat zulks niet bet geval is Deze zeide toch ik heb niet tegen algemeen stcniecht mits ieder tot stemmen gadiTongeu wordt Dan kan die eente bewering ook niet wsar z jn want als ieder gaa stemmen is b t gevaar voor Vaderland Natie en Dynastie nog grooter Dus Da Ten Bosch gelooft niet aan de geschetste gevaren Die gevaren bestaan dan ook niet Oranje heeft altgd gesteunt op het mindere volk Iu 179S ia Oranje door advocaten verdreven in 1818 door visscbers teruggebracht Let op 1813 1830 I84B steeds was de kleine man de hcohtste steun van den troon Mr De Kenter ropUoeerende twgon met de verklaring dat bij eerst niet tm zijn gemak was in zoo n groote ergaderïiïg ijelatS maar dat liet hem is medegevallen Deze bgeeopmst pleit voor de practisohe gezindheid en orAltevendheïd van bet Nederi volk Neem maar waUc ander land ook 10 tegen mdkt het iu een vergadering waar politieke tegenstanders bgeen zijn heel anders zou zgn toeg aan De spreken zijn wel eons hevig uitgevallen hetgeen hg niet kwalgk neemt maar van wanorde geen spoor de diioussie had een vaderlandsoben toon rond en zakelijk Spr begint met zün te oatander Kamphagzen vien hü een compliment mnakt over zgn moedig optreden hij feliciteert Bastert met zgn kloeken verdediger oppiauê Spr zegt du in ernst want f men moet altgd respect hebben voor moed Intusschen gelooft hij dat de beer Kamphuijsen in Basterts belaag beter gedaau had in zijn tent te blijven apptaut want bg hoeft door overdrijving kwaad gedaan aan zijne zaak Overdrgving schaadt altgd Het gaat niet om den onde aog van Nederland Niemand weet bet wat de kieswet brengen zal maar zeker niet den ondergang van Nederland Die ondergang is een boeman anden niet Het gaat om rechtvaardigheid verzoening en vertrouwen Deo anti revolutionairen spreken heeft hü weinigIe antwoorden Verwgten aan vroegere bondgenooien ta strgd in eigen boezem bg die heeren latenons kond Hun tegenwoortlijfe samenwerking metde liberalen il echter een bowgs dat zij oudeveolen kunnen vergeten at is een gelukkig feiten echten vaderlaodera waardig Ken der sprekersbeeft zgn rede versierd met spetdeprikken die mi Hhien geen goed doen Zoo tprtik hij van advocaten op minder rriendelgken toon en schoor die alle voor ééa kam Daartegen moet spreker die zelfadvocaat is protosteeren al is g advocaat bij istorb een voontander van Oranje Met genoegen heeft spr van den heer Deroksen vernomen dat de kerkelijke strijd uit is Goddank I Vroeger was dat anders Ur Savornin Lohman zeide vroeger Groen van Prinaterer heeft een andere wig K dreven in het Nedertandsohe volk vódr of tegen de kerk is de leus Dat is nu gelukkig voorbg Spr voonpelde bg de behandeling dor wet Mockay dat de becindigiug van den schoolstrijd ons sou doen tenigkeeren l it de oude gezonde lijn in de politiek hervormingsgezind of behoudend Deie voonpellicg komt thans uit en de heer Deroksen itaai in dezen naast spr Itaten wij daarom iedera Godsbegrip en geloof buiten di bat laten Het Vaderland moet bet doel zgn der politiek Spr komt nu tol den heer Van Veelen Als hg dien aau zijn woord hield tntemaitonaal dan waren wg in eens klaar Inteniationale quaesties komen niet ie pas bg de stembus Toch wil ipr wel antwoorden Sommige uitlatingen van di o socialistisoben woonlvoerder hebben bem püulgkaangeaaan Ërzgn gevoelens die men bet wgst doet te laten rusten te laten uitrazen Maar als de beer v V op zoo minachtende wgu spreekt over ons vorstenhuis dan hpbbbn wü voor deze uitingen niets dan onze verachting a aiu Deze spreker behandelde de vraag boe wordt ons volk opgevoed en zeide maar hij meent het met want hg Wil leerplicht dat ons volk dom gehouden wordt door ons ondarwga De heer Van Veeion is zei een sprekend bewijs dat ons onderwgs niet verstompend werkt of heeft de beer Van Veelen zgn onderwgs buiten Nederland genoten aan zgn oordeel over de voikrlandscho scholen zou men liet haast zeggen Schenkt ons loerp iohLneft den arme brood lenig de ellende in Friealanarzegt hg Het is gtjmakkelgk eisohen te stellen maar als men vnn but bekende opklimt naar bet onbekende ziet men dat znlks zoo gemakkelgk niet aat Zulle een evangelie der ontevrodenheïd vindt gretig gehoor in een tgd als bet de maj schappü niet voordeelig gaat dan valt het licht anderen op te winden maar practisohe verbeteringen te vinden is niet gemakkelgk ook met den besten wil Al roepen nu de socialistea om brood zoo hard zg kunnen ten einde het volk op to ruien de orde in de maatscbappg moet en zal worden gehandhaafd want wü zullen niet vergeten dat de geestelijke vooroudere der tegenwoordige socialisten tgdens de Fransche revolutie de mannen waren die de guillotine hebben opgericht Met de kieswet is de hoer v V niet voldaan dn deur is niet genoeg open allen moeten er in bedeelden vrouwen zgn ook Nederlanden Maar dat is v minking der wet Niet allo Nederlanders kunn n kiezer zgo maar zü die aan zokere eisohen voldoen Overigens is het altgd ondoentgk het den socialisten naar den zin te maken want zij willen niet voldaan zgn Hen zal echtor ondervioden dat het nieuwe gebouw goed en bewoonbaar ia voor bet Nuderl volk Het overgrote deel van het volk zal du Kegeering steunen om sociale hervorming tot stand Ie brengen Leer eet en schoenplicht misschien niet Maar ieder zal ondervinden dat als wij loerheH willen wg ooh eten zullen vinden Met een opwekking aan de kiezers sloot de heer De KanVr zgn zeer toegejuichte repliek De voorz bracht den spreker den dank der vergadering Wg voegen dien van het publiek er bg aan de IciGSvereeniging die ons dezen opgewekte kiezersvergadcring bezorgde Balt nland8Ch Overzicht Allo Berlijnsche correspondenten bespreken de kansen der aanstaand verkiezingen iu Duitschland De verwachtingen zgn strak gespannen Voorapellingen omtrent den uitslag zgn zeer gewaagd Ook in Frankrgk zgn nieuwe verkiezingen aanstaande en hierbg is de belangrgke vraag of bet minirterie Dupuy slagen zal een verbond te iteo met de radicalen De opportunisten hebbeu hen noodig maar de openbare meening wit zich van de radicalen ontdoen en haar sprak de heer Constaus naar het hart toen hij tegen de concentration voor een conservatiefrepnblikeinsche meerderheid opkwam Als hü zün koen juist kiest zou hij het hoofd kunnen worden van de eente oendrachtige meerderheid dio sinds 1870 gevormd is President Camot itf zeer wak en moest zijn reis uitstellen Aan de Zuidfransche zeekust treedt i cholera nu vnj ernstig op Maandag orerledeifS 3 personf terwgl vrg vsel gevallen werden aiRi egeven Te Alais op eenigen afstand van de kust woedt de ziekte het hevigst I Op een vergaderiug van radicale leden van bet Lagurbuis werd na lang praten een motie aangenomen de noodzakelijkheid uitsprekend dat YÓot de venlagin van het Huis een beslissing over HomeRule genomen werd en bg da Rugrering aandringende op overweging van de vereiscbte maatregelen om zulks te verkrijgen Ook de anti Parnellisten hebben onder voorzittiug van M Cattbyover dit punt vier uur gepraat Het zou op die vergadering nu I en dan d o nogal gespookt hebben Men keurde t I zeer in Je Kegeering af dat deze meer dan eens I voor den drang der Unionisten was gezwicht I Wie kan zich verwonderen dat de beraadslaging oter het Homerule ontwerp zoozeer den slakkengaog gaat Maandag i dezer zegt de Da y JVm waren er 61 bladzgden druks gevuld met amendamentea op de bill Acht dagen later na een week van hard werken in comité vindt men S4 bladzüden er mede geruid Alleen op art S zün nu nog twee bladxyden vol met amendementen De vorige week is ene hoeveelheid tabak en sigaren gHzamenlgk eene ton gewicht die men heeft trachten binoen te smokkelen door de tolbeambten te Portsmouth verbrand Dit heeft aanleiding gegeven om de oude quaeatie omtrent het onredelgke van die manier van handelen te berde Ie brengen Herhaaldelgk toch is aangevoerd dat het veel beter ware om de m beslag genomen tabak aan de troepen of in hospitalen werkplaatsen enz uil te dealen dan dio nutteloos ten vure te doeme Sir John Hibbert is na voornemens Iu het Lagerhuis da aandacht op die zaak te vestigen ten eide verandering te brengen in die aloude gewoonte De tarievenoorlog tusoben Zwitserland en Frankrijk heeft de eente dne maanden van dit jaar twlangrgko veriiezon veroorzaakt Do invoer van Frankrijk in Zwitserland is met 16 700 000 fn die van Zwitserland in Frankrgkmet 19 700 000 frs verminderd De uitvoei van zijde naar Frankr k alleen nam reeds 000 000 fn af Tot nu toe heeft Oostonrijk hoofdzakelgk geproltteerd van de gespannen belrelckingen tusscheii de republieken INGEZONDEN ii eer de Redacteur Er wordt rondverteld dat de Heer H M Daraksen laatstleden Maandagavond in het debat met den Heer de Kenter zou gezegd hebben dat men voortaan God buiten de politiek moest houden met andere woorden dat roortaan op politiek terrein niet moer met God gerekend moest worden Hoe komt men toch aan dat praatje Juist hot tegendeel beeft de Heer Dercksen gezegd Kloek en kras sprak hg het uit dat hg in onderscheiding van de liberale parlü de souvereioiteit Gods op staatkundig gebied erkende en hooghield Eu de Heer de KanIer toonde dit zóu goed ventaan te hebben dat hij in zijnen repliek tegenover den heer Derokien volhield dat ouk ide liberale parlij als zoodanig God lüet buiten de polUiek sloot Wat de heet da Kantor daaromtrent philosopheerde doet thans nleta ter zake Ik herinner hieraan alleen om te doen uitkomen dat de heer De Kenter wol terd ec goed gehoord had dat de Heer Dercksen van eene politiek waarin God niet tot Zgne eere kwam niets weten wilde Maar weet ge waarover de heer Deroksen zgne blgdscbap te kennen gaf Hierover dat de geestverwanten van den beer Valette hei dolaaaoiie ipook badden doon verdwünen en hü hoopte hartelÜk dat de politieken actie voortaan niet meer door ker kelgke kwesties verward zou worden En daarin had de heer Deroksen m i volkomen golgk De politiek en de kerk bebiwn elk hun eigen terrein Vandaar dat bet zoo n ernstige fout was van de liberalen in ons district om bü gfllegonbeid van de eente stemming d Ned Hervormden onder onze anti revolutionairen te verschrikken met den boeman der doleantie Vooreent doleerde do heer Brummelkamp niet noch had hü ooit of te immer gedoleerd maar in de tweede pfaats en dat wisten do liberale heeren even goed als cndei eteokende beeft de doleantie nieta letterlük niets met de kieneet te maken Dat de liberalen zg het dan ook spade deze font hadden erkend gaf den Heer Deroksen in bet delMt aanleiding om den wensoh te uiten dat voortaan kerkelüke en politieke zaken uit elkander gehoudra mochten worden Jlet terrein der Kerk is een ander daiv dat der Staatkunde Zoo heeft God zelf bet gewild Die dit goed in het oog faondt zal niet meer zoo lichtelijk beneveld of vernchalkt worden Met vriendelüken dank voor de plaatsing dezer i regelen ben ik Met hoogachting Uw dm Joiis ViAN un Laak i ii qelooven dat de geachte mzender de bedoeling van den ketr D Juist teruggeeft ook ome per laggever hevettüit dit Intwischen veroorlOövtn w ons de opmerking dat het ondertchetd maken tueêehen kerk en staatkunde bij de antu evaluüonairen eeriit uit den laattten tyd dagt ent God self achfjnt dit 9rit geiBÜd te hebben nadat de Kuyperianen door hun doleantff vele kerketyken van eiek vervreemd hebben het opwekken van kerkelijke hartstochten dus niet tan gtr profijtelijk is voor de party Best