Goudsche Courant, donderdag 15 juni 1893

N 6078 1893 VrUdag 16 JbdI Hederlandsche Stoomboot Illaatschappij De Stoomschepen HOLLAND kapt J 8MIDT en BATAVIER kapt J SAUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich by de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van 4ter en Kaas te Londen GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 0e inzending Taü advertentien kan gesoHieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave POSTEK IJ Elsr LIJST ran brieyeo fjoadreBseerd an onbekenden gedurende de 2e helft der maand Mei 1893 ea twu te verlcrijgen door tuaschenkomBt san het poBtkantoor te Gouda Verzonden ran GOUDA J Tan lier Velden Amoterdam J Verlouw AmBterdam Wed A Nueolat AmBterdam J JaoBan den Haag A irao Beek Eotterdam 1 van Leeuwen Doesburg 9 HeyB F K Meijer Uuhrort Verzonden van GOüDEEAK Boers Boskoop Verzonden fan MOORDEl HT j V d Berg den Haag Gouda 13 Juni 1893 De Directeur van het postkantoor VORSTEE 25 Jarige EchtTereenigisg VAN JACQUES TIN DANTZIG E8 BUTJE T4N AALST Schoonhoven Receptie 17 Juni ♦ Oetrouwd P J VAK VOLLENHOVEN KS A W v N WINSEN SSIÉr U Juni 1893 Ni megtn ADVERTENTIEN Bevallen van een Dochter G VAS OOET DK TOIIO Lange Groenendaal 1 14 Gouda H Juni 1893 Heden overleed tot diepe droef lieidvan zijne oudere broeder zUsterd aanbebuwdznster en verloofde NIC0LAA8 COBNELISVAN HOÜWBNINGE in den ouderdom van 25 jf ren W A vAS HOÜWBNINGE VAK SPRANG E VAN HOU WENINGE van SPRANG KmJKRBSCHÏIJVllB Breda 13 Jnni 1893 Volstrekt eenige kennisgeving De Heer en Mevrouw van VOLLEt HOVEN van Winbbn betuigen by deze hunnen hartelflken danic voor de vele bewezen van belangstelling bg gelegenheid van hun Hnwelyk ondervonden Naaniloüze Vennootschap TE GhOTJlDA in IdyuMatie Vergadering van Aandeelhouders op Donderdag 29 Juni 1893 des nam ten Vj uur in hel Café hel SCB IIORDi te GOUDA De liquidatie commissie OpenlDare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 26 JUNI 1893 dea morgens te elf uren in het Koffiehuis Habhonie aan de Markt t n overstaan van den Notaris G C FOKTÜIJN DBOOGLEEVER van No 1 Een goed onderhouden gunstig gelegen PAKHUIS en EEP waarin sedert 12 jaren met oed gevolg de KRUIDENIERSZAAK wordt uitgeoefend staande aan de Smalle zyde der Karnemelksloot op den hoek der Boomgaardstraat te öoada wjk K No 318 Te aanvaarden 8 Jnli 189S De eigenaar is genegen 1600 tegen eene rente van i s pc sjaars onder eerste hypothekair verband op gemeld perceel gevestigd te honden No 2 Een ruim ingericht HUIS met een enkele jaren geleden gebouwde SCHUOg TUIN en ERVEN waarin sedert vele jaren deMANDEMAKERIJ wordt uitgeoefend staande in dei üak te Oouda wjk L No 297 Te aanvaarden 1 Jnli 1893 No 3 Een HUIS en ERF in de Komgnsteeg te Gouda wjk K No 30 In drieën bewoond en verhuurd voor ƒ 2 80 per week No 4 Een HUIS en ERF in de Speldemakerssteeg te Gouda Wflk G No 74 Verhuurd by de week voor ƒ 1 20 No 5 Een HUIS en ERF in de Sint Anthoniestraat te Gouda wjk G No 144 Verhuurd bg de week voor ƒ 1 25 En No 6 een fifclS en ERF aan de Noordzyde van den Bozendaal te Gouda wyk MNo 16 Verhuurd by de week voor 1 30 De perceelen zyn de drie laatste werkdagen vóót den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris FORTülJN DROOGLEEVER te Goudu GEVRAAGD ip een Water en Vnnrzaak een MEISJE om behulpzaam te zBO Adres D BROUWER Halstraat 8 Rottftdamt Een GROSSIER in Zuid Holland vraagt SSGBOS prijs van Zoetemelksclie Kaas Onder letter S bureau van dit blad franco offerten Openbare Vrijwillige Verkooping on COIVTAIiT GELD TB Waddinxveen ten Sterfhnize van Mejufvr de Wed J A v D WERVË aan het Jaagpad bg de Brug wyk E No 26 op Woensdag den 21 Juni 1893 s morgens ten 9 ure ten overstaan van Mr 1 MOLENAAR van Een netten zeer goed onderhouden waaronder ChifFoaières Secretaires BurealE Sopha Kasten Tafels Stoelen Buffet Brandkast Seraphine Orgel Lessenaars Spiegels Schilderyen Klokken Lampen Trekmangel VogelkooBOn enz enz Kleeden Karpetten Loopera Gordynen Kachels Ledikanten Matrassen Dekens TAFEL EN BED UMEN Tninaieraden waaronder Ëelihoorii met Hok GOLD en ZILVER Glas P celein Blik Tin IJzer Kristal Koperwerk o Eivoca ELrrE als Pauwen Fasanteu Zeemeeuw Kippen en Hanen Voorraad Wijnen en Likeuren EN Afbraak Bouwmaterialen Turf en Brandhout en al hetgeen meer te koop zal aangeboden worden Nadere informatiën geeft de Notaris MOLENAAR genoemd De Notaris J P MAHLSTEDEte § fS Bergambacht is voornemens op DONDERDAG 22 JÜNI 1893 des namiddags ten 6 uur iu het voormalig BECHTHUIS aldaar in het openbaar te verhuren HET HOOILMD toebehoorende den polder en den algenieenen armen aldaar in perceelen als van onda Men wende mich voor S70EI3E1IEENDFUAT Markt A 68 Godda bfl JT J JMCl V Gouda Snelporsdruk van A Bmukman Zoon D nitgave deier Courant geschiedt dagelgka met mtiondering van Zon en Feeatdagen Da prgr per drie maanden is 1 25 franco par poat 1 70 Aiioaderlgke Nommets MV CENTS DE VjEEEIEZITC Id ons hoofdartikel vi n 10 Deoemher 1889 handelende over den politieken toestand na de aanneming van Mackay s onderwijswet door de Eerste Kamer voor welken maatregel w gepleit hadden in strijd met het algemeen gevoelen onzer geestverwanten te dezer stede schreven wij De band die de regeeriogsmeerderheid samenbond is weg dat eene andere party gr oepeering te wachten is waarin de op maatschappelijk gebied vooruitstrevende elementen der rechterzijde gemeene zaak zullen maken met de libenUen is nauwelijks aan twijfel onderhevig Van pacificatie op onderwijsgebied wachtten wij toenadering van de geavanceerde leden der verschillende partyen tot elkander tegenover de meer behoudende elementen of zooiils Mr De Kanter het Maandagavond iiiiürukte terogkeer tot de gezonde lijn in de staatkunde vooruitstrevend of behoudend werd mogel k door opruiming van het struikelblok dat zoolang alle actie had belet Het verloop der gehouden verkiezing in ons district bewijst de juistheid der inzichten van die liberalen welke toen medewerkten tot beëindiging van den schoolstrijd Deze verkiezing ia het voorteeken van een nieuwe groepeeriug der partijen die thans in het leven geroepen door de kieawet Tak zeker na oplossing dier quaestie zich telkens zal herhalen als er louter maatschappelijke vraagstukken aan de orde zijn Wel is het niet te O El FEVILLETOIM TTJ Naar iet Soo Mlsc XIII 48 Olivier wierp hem een orermocdig knikje toe en CoUander daeil eon pa naar voren om bet hoofd eerbiedig voordo soliit terend o vemohijaing van Vorstin Tautonsteia en haar cavalier te buigen De losae brillanteii in Claudia s kapsel schoten TUplkleurise vonken on iu iedere vonk was eea Roud evedorde pijl en de punt van elk dier ptjlen was in vergift gedoopt Wee hem dien hij in hot oog treft hij is gedoemd tot blindheid en zal op een dwaalweg geraken en wee hem dien hij in het hart treft hij zal nooit meer gezond worden CoUander dfaaide zioh om en zag de siorlijke gestalte na Zaoht krakead leed de zware mot goud doorwerkte stof van haar sleep o er den drempel en viel als fonkelend goUengesobitter over de weinige treden der trap heen dio naar de voorhalle leidde Een looperroe was losgeraakt en hield kromsebogen den zoom van haar kleed tegen CoUander linkte haastig en maakte dien los vn Claudia draaide het hoofd om en bedankte ham met oen zwygend hoofd ontkennen dat de doleantie in den boezem der anti revolutionttire partij ook een scheiding lieefÈ bevorderd tuaschen de democratische en de behoudende elementen Hoe het zij ethi feit is het dat thans de hoofden en woordvoerder der antirevolutionaire partjj tot het besef zijn gekomen dat de staatkunde handelt over de dingen dezer aarde en dat zij door afwijkende begri pen omtrent geloof en kerk zich niet laten weerhouden één lijn te trekken met de liberalen die als zij verlaugen naar oplossing van dringende politieke of sociale quaestiën In dit opzicht vooral is deze verkiezing leerryk geweest Oude veeten werden vergeten tot bereiking van een gemeenschappelijk doel Het ligt voor de hand dat na eene eventuee e ruime kieshervoijgÉk deze wijziging in de partngroeperin steHS duidelijker zal optreden 1 Bij de behandeling der mafttscbappelijkevraag stukken die het doel is rfaarnaar de vooruit stievende richtingen heeusiaren zullen meer en meer de mannen die hei nieuwe vreezen elkander zoeken om met vereende kracht de 1 hervormers tegen te treden Iu die richting is i wat bij dezp herstemming voorviel slechts een I eerste st p Cö nest que Ie premier pas qui coüte Ën dat het velen antirevolutionairen zwaar viel is op Ce mnken uit de gisteren medegedeelde cyfers van de stemmen die elk der candidaten behaalde Indien alle stemmen van Brummelkamp 675 waren overgegaan I naar Vaiette 712 dan had deze laatste bij herstiemming pr 1387 moeten hebben Hg bracht het gisteren maar tot 1132 zoodat 255 besliste knikje en toe hij zich weder opflchtte en haar aanzagi hUkten haur droomonge donkere oogen lot hem op vlak iiaaet hem gelijk sterren die met mystiekon glans uit de diepe zee schijnmi op te komen verlokkend en verleideiijk Paar stond hy nu weer en terwyl hij haar nazag dacht hij m zijn hart Wat ie zy toch schoon I en hij verheugde zioh in het geluk dat hem te beurt was gevallen om door haar met een groet verwaardigd te zijn gowordin In de borat van dezen man die met yzeron wilskracht zich baanbrak in den ernstigen strijd voor waarheid en recht m deze borst sloeg oen kinderhart vol trouw en rechtsohapenheid en het sloeg er riieie te sneller om toen die bekoorlijke vrouw hem zoo in het oogvullecd had opgemerkt en hem met haar b tooverenden blik had toegelachen Gelijk efn meteoor in stralende majesteit zijn baan op duiiKUude hoogte in het iuchtrutin vorrolgt he vonderd in het bewustzijn dat hij onliBreikbaar is en weder ver in do oneindigheid zal verzinken zoo ook zweofdo Claudia s beeld voor het oog van den jongen geestelijke met zonder bewondering op te wekken maar ook niet met de minste godachton begeerd Zulk vuur gloeit en knettert maar verwaimt niet CnlUnder kende een veel bescheidener vlam die geen hel schijnsel wierp maar die helder en stil op het heiligste altaar brandde een lual voor ieder die haar aanschouwde Daar naast glinsterde met do minste pracht en hueilijkheid van goud en zilver fluweel ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verachynt antirevolationairen van het soort die met de Standaard liever kleinscheeps maar met de vlag in top varen dan grootscheepa met voor vlag een vaatdoek gemeend hebhen zich te moeten onthouden of op Bastert te steramen De 184 die Bastert vooruitging kunnen wel voor een klein deel verklaard worden door den ijver zijner geestverwanten maar aangezien de totale opkomst eer kleiner dan grooter was dan de eerste maal ligt het voor de hand te vermoeden dat het grootste deel der 255 refractaire Brummelkampers Bastert gestemd hebben en de rest weggebleven ziJn Nu wiJ kunnen begrijpen dat het menig gemoedelijk christen onbegrijpelijk voorkwam dat men hem aanraadde te stemmen op een dier liberalen op wie h zoo dikwijls had hooren afgeven Omgekeerd kennen wij liberalen die voor niets ter wereld Brummelkamp gestemd zouden hebben ook al had men met kracht van redenen betoogd dat zulks een eiaoh wg van consequentie en noodzakelykheid Dat zyn de heden met een gevoelig hart en een warm gemoed zeker de slechtste niet maar die in de politiek nooit thuis raken Met die menachen moet men rekening houden vooral ook in het vervolg want onder de nieuwe kiezers der toekomst zal het aantal dergenen die meer met hun gemoed dan met hun verstand te rade gaan niet gering z n Zooveel is zeker dat de schare die Kuyper door dik en dun volgt in ons district al zeer klein i Rekent men dat thans 20 liberalen meer op Vaiette stemden dan op 30 Mei dit ia niet te veel dan komt men door eene eenvoudige af en zyde eu daaromheen welfden zioh peeu marmoren zaten maar daarover slechts het nederige dak van armoede met de zegenend uitgebreide vleugels van dun engel des vredos En toen CoUander aan dat stille vertrekje dacht waarin twee kleine meisjeshanden zich met rustetooze vlijt bewogen om met duizende steekjes het geluk aan hei smeeuwwitte bruidskleed vast te naaien toen wer l bet hom te heet en te benauwd lu de zaal en bij voelde zich met masnetische kracht naar de deur getrokken in den frisschen sterrennacht daarbuiten Zijn jarenlang gekoesterde wensch was vervuld Hij had den Grootbertojï L n diens doorluchtige familie gezien van dichtbij zeer duidelijk on elkon trek vu bet gelaat in zyn Eiel geprent eu eens naar hartelust al deze grootheid en minzaamheid kunnen bokijksfi 1 Nu hield hem niets meer toiug in doze schuimende veelkleurige zee van satijneB golven en walsmeiodiéo zelfs de donkere ooeeu van vorstin Claudia niet Als een zalige droom zweefde zij hem nog voor da oogen en daarom legde CoUander zijn koele hand op hel voorhoofd haalde glimlachend diep adem en haastig trad hij de vestibule uit Snel zgn jas aangetrokken de drukke straten doorgespoed en langzaam de kleine straat der voorstad doorgewandeld waar een lichje uit oen welbekend venster hem een groet toezendt De sneeuw stuift en knerst onder zijn voeten ali een donkere schim daust lyn schaduw in het flikkerend schijnsel der lantaarns om de huizen heon en