Goudsche Courant, vrijdag 16 juni 1893

sident fiO OOO fr doen toekomen om die uit zgn naam ouder de armen in Bretagne te laten verdeelen De verloving van deu 85 jarigen Eussischen kroonprins met Me 21 jarige prinses Alice van Hessen jongste cusler van den regeerenden groothertog van Hessen eed andere zuster is met prins Hendrik van Pruisen geduwd zal volgens de Daily Chronicle eerstdaags officieel worden afgekondigd De prinsea zat na haren overgang tot de Grieksoha kerk Alexandra Feodorowua gedoopt worden De nationalisten eu panslaviateu in Itualatid z n over deze verloving van den vermoedelgken troonopvolger mat een Duitache prinsea zeer teleargeateld Kuslnnd reikt de hand aan de Westersobe groote mogendheden Ook bet aanstaande bezoek van den ozarewitsoh te Londen is daarvan het hevrija OV er de wijae van verkiezingen van dan Belgiaohea Senaiit ia men t voorshands al even oneens als men t ovar d Kamerverkiezingea gjleweest is De hebr Bee aert die verleden week bet debatinleidde lUet een lange yede verklaarde zich ingenomen mét de denkbeelden der commissie van XXI uit den Senaat leeftgd der kiezers van tenminste 35 jaar en Verkiezing met J wee trappen Zonder zioh bepaald aan uit atelsel te binden scheen hij vodr keur to schenken aan een kiezerskorpa dat zou be taan i it de Gemeenteraadaledeu en gedelegeerden eveneens door de gamaenten gekozen Het denkbeeldim van den Senaat een belangen vertegenwoordiging o maken verwierp de premier niet geheel ifiaar Jhij ao ue de praotiaeha uitvoering zeer moeiiyk en te mdédijker du eenmaal het ayateem van deb voi lHttr4 was aangenomen £ gapaaldelyk wfianohuwde g tafeen he vroeger vermelde voorstel ï érMi omilei Iffiezerakorps in bjBpaalde küassen te veijbelea wetai chap landbouw a verheid en handel J I Ooi hier weder vond de premier zgn vriend 1 ji Woeslt tpgenovM zich die het denkbeeld verwerpt f 11 n i i ien 8en t een ai erdn oorsprong te gevea i e de Kamer Daarin ziet bij eeu permanoDt waarvan et eind m afschaffing van en jpl dezer dagen geboiMen partijvergadering iihlerzijde cfignt de beer Woeste de overwin 1 bebbettjjöiiaald j i Het itelseï j Sr verkiezing lil twee trappen werd algen en bastl eden ook het stelsel van de vertegenwoórdiging er belangen vond veel tegenkanting Men verklaarde zich tan sMitte voor bet stelsel waarbij da Senaat gekozen wordt door hetzelfde kiezerskorpa als de Kamer met dien verstande dat da minimumleoftgd op 35 jaar wordt bepaald KaDtoogerecbt te Gouda Zitting vau Woensdag 14 Juni 1893 De volgende personen zgu veroordeeld Te Gouda vervoeren van niet gekeurd spek L den B biiiivroaw vap K van V te Oouda Oude Gottwe tot 5 of 8 dagen hechtenis Egden met een niet iogesohreven hoqdeokar L de B te Botterdam tot ƒ 8 of 3 dagen hechtenis Loepen over een gesloten overweg van den spoorweg A Z te Gouda tot 2 of 2 dagen hechtenis Varen met een schip zonder dat daarop naam en woonplaats van den eigenaar of gezagvoerder vermeld atoaden L B zonder bekend rechtsvervolging In gesloten vischtgd ineer dan 14 dagen na ds sluiting vervoeren van viach gepleegd bjj herhaling P van der S J van B L H en A H allen Ie Gouda ontslagen van reohtavervolging lo Openbare dronkenschap 2o oau het bevoegd gezag opgeven van een valaohen naam W M zonder bekende woonplaats tot 1 n tot 6 of een bechtenia van en van 3 dagen Te Gouda op den openbaren weg buiten openbare waterbakkeo verrichtea van datgene waarvoor die inrichtingen bestemd zgn C van V te Oouda tot 1 of l dag hechtenis lo Openbare dronkenschap o Buiten openbare waterbakken datgene verrichten waarvoor die inrichtingen bestemd zgn J V te Gouda St Anthoniestraat tot ƒ 2 en 1 of 2 dagen en 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap gepleegd bij 8e herhaling telkens binnen het jaar H J M Keizerstraat te Gouda tot 2 weken hechtenis P H Speldenmakersteeg te Gouda tot I week heehtenia Openbare dronkenschap hij Ie herhaling G H zonder bekende woonplaats tot 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap H B en C van G zonder bekende woonplaats W H KuiperatraalJ J C W Hoefsteeg J N woonplaats ontslagen van trekking tot een aitgelozen bende van 400 getrouwe Gideouieten die Kruypers lijftrawanten zyn ÏD den atr d tegen de oogelouvige Midianieten WaArl k niet veel in een distriet dat gold voor een der vaste baigten van de partü pn volgens de Standaard daaraan van rechtswege toekwam Uitgemaakt in thana dat de voorstander derkieshervorming bier de meerderheid hebben endat het groote werk niet zal worden geschaaddoor toedoen van Gouda lutusschen is ditresultaat niet verkregen dooi hen die met hetontwerpTak zooala het thans luidt ingenomenz D alleen maar met medewerking van allen die hoewel bezwaren hebbende deze niet overwegend genoeg achtten om het kabinet in gevaar te brengen Op die omstandigheid magwel eens uitdrukkelyk gewezen worden Velenhebben met ons vertrouwen getoond in hetkabinet in de verwachting dat Regeering eaKamer naar verzoening streven zullen i Wij nemen geen afscheid van deze verkiezing zonder den liberalen kiesvereenigingön op het hart te drukken bij tijds te zorgen voor eene betere organisatie der Centrale Kiesvereeniging Eind goed al goed kan hier zeker niet gelden de l densgeschiedenls der Candida tuurValette mag zich bfl eene volgende gelegenheid niet herhalen Overigens hebben wg niets dan lof voor den jjver onzer leiders die persooniyk goedgemaakt hebben wat de vereenigiogen hadden bedorven Zeker spreken WIJ in den geest van het meereudeel onzer lezeiB indien w inzonderheid onzen dank brengen aan de besturen van t Burgerplicht alhier en die van de kieavereenigingen te Krimpen a L die moeite noch kosten hebben ontzien om hun taak naar behooren te volbrengen BINNENLAND GOUDA 15 Juni 1898 De Jvtit zegt De verkiezing to Goiida ia een overwinning voor de voorstandera van het kieswet ontwerp Tak Keker men kan Gouda niet beaohouwen als een beeld van het gausnhe land maar wanneer in een zoo conservatief district een oandidaat als de oud minister Bastert het nog moet afleggen tegen den voorstander der kiesrachtuitbreiding mag men tooh aanuemen dat de groote meerderheid der tegenwoordige kiesen voor Tak s kieswet gunstig is gestemd De N Rott Ct voegt aan het beriobt va de verkiezing des heeren Valette tot lid van de Tweede Kamer het volgende toe De uitslag der berstemmipg is verkregen door same 11 werking van hen die met de regeering tot finale uitbreiding van het kieireobt willen medewerken zoowel van diegenen onder hen die met bot Hellmuth Coltander strekt zijn armen naar het liohje oit en in rijn ziel w rklinkt het geliefde studeotenversje Eenzaam zwerf ik door de donkere straten Plechtig zwijgt de stad ala ware z onbewoond Sleohta van ver t geluid van ruiaohend water Aan het luchtruim schijnt de bleeke maau Turend blyf ik staan voor gindsohe woning i Waar mijn allerliefste liefste huist I Yurigsmeekend breid ik mijne armen Naar mgn allerliefste liefste uit I In de hofloge stroomde hot uit en in Vorstin Olaudia had zioh voor een oogeublik in eou fluweelen stoel neergevleid om de zaal ook van deze tijde eens te bekyken I Wederom was het baron von Xenndenofaeidt die de plaats aan baar linkerzgde iDuam ditmaal van alle kanten vrieudachappelyk begroet en gelukgewensoht Men waa tooh verwonderd over de vriendelykheid waarmee freule von Bpeyern de jonge mevrouw von Nenndersobeidt had bejegend de hofdame dade ijk met vragen gaan overstelpen Vertel my tooh eens in bemela naam lieve ïidea wat is ar tooh aan van dat verhaal over ongenade van den GroolbertogP Voor een oogenblik had de aangesprokene de lippen radeloos verlegen op elkou gedrukt maar toen had zg het hoofd Irotsoh m onbedwongen opgeheven en geantwoord Men heeft overal rondverteld dat baron von Nenndèrscheidt ook het Hot met zijn huwelyksaankondiging wetsontwerp Tak itooala het daar Ugt warm zyDingenomen als van hen die daarin belangrijkewqzigingeo verlangen Terwijl deze hunne stemop den beer Valette uitbrachten was de beer Baatert de oandidaat van allen die van eea finalekietreoktuitbreiding niets willende weten tegenoverde nieuwe kieswet eeue onverzoenigke honding aannemen De beleekeuis aan den uitslag der verkiezing te hechten is dua deze dat de meerderheidder kiezers ia het district Couda zich beeft uitgesproken ten gunste van eene finale uitbreiding vanbet kiesrecht Die uitslag verheugt ona Hij mogevoor regeering en Kamer een apooralag te meer zijn om door een welwillend gemeen overleg bet grouteweik der kiesreobtbervorming tot een goed eindete brengen Op de voordracht voor onderwgzer te Uaastreobt aan de openbare lagere school z n geplaatst op een tractement van ƒ 600 J J Wensveld onderwijzer te 8toï ijk A Westra onderwijzer te Vranekar en H Hoo orkamp onderwijzer te Wapse en op een tractement van ƒ 650 B J Sohipborat onderwijzer te Ëlst B J Wagenavetd onderwijzer te Lexmond en J Kooij onderwijzer te Burum Morgen Vr dag na de pauze zal de voorzitter der Tweede Kamer zyn voorstel doen omtrent de behandeling der kieswet Zooals men weet is zyn idee BQ Juli daarmee een aanvang te maken Te Leiden ia tot lid der Prov Staten vacature J T Buys verkozen Prof P A van der Litb oandidaat der liberale kieavorecniging met 646 van de 701 stemmen In een der Frieache dorpen miata bet hoofd dor school in den laatsten tijd op school kinderen uit een gezin die vroeger geregeld school kwamen H j ging naar den vader om de oorzaak van deze afwezigheid te vernemen en die antwoordde Zy blijven thuis omdat g my niet hebt uitgenoodigd op de bruiloft toen uw dochter trouwde Ergerlijk 1 Dicht bij Lneuwardeu zoo schrijft men aan De Tel woont in een klein dorpje een boer die zich dezer dagen den haat van velen op den bals heeft gehaald Hg bezit namelyk in een zijner weilanden een waterkom waaruit ieder uit den omtrek zich voorzag daar zg smakelgk drinkwater bevatte in dézen drogen zomer overal elders achaara te vinden De eigenaar die er zelf niet van profiteerde ergerde zich over dit gebruik daar hy den voorraad voor zich alleen wilde behouden niet omdat zulks noodig was maar alteen wgl het vocht aan anderen niet gunde Men stoorde zich daar echter weinig aan De man in quaestie besloot evenwel dat het uit zou zijn en het is uit De geheele kom is bedorven door petroleum door dezen onbegrypelgke egoiit er in uitgestort waardoor het water ongenietbaar is geworden Kan men zich kleinzieliger handelwijze voorstellen P Heel Baltimore en een groot deel van da andere Ameriknansche groote steden spreken over een be op onhesobaamde manier verrast heett een verdichtsel dat ik kan tegenspreken door het eenvoudige feit dat de baron lu een langdurig onderhoud Zijne Koninklijke Hoogheid den Groothertog van zQn voornemen kennis heeft gegeven lyHm inderdaad Geachte majoor kunt gij dit bevestigen De vleugeladjudant knikte toestemmend op tiju ernstige en afgemeten manier en nu klonken de stemmen levendig en verward dooreen terwyl de waaier van vorstin Claudia bovendien nog eeu nieuwe strooming door de pratendan deed gaan waardoor veler tweekleurige uniformjaa zich plotseling omwendde Freule de Gironvale bad terwijl ze haar lippen samenperste opgemarkt dat die allerliefste von Hovenklingcn de schaduw van freule von S eyero was geworden Vlug als een rood gespikkeld forelletje wist zg zioh aan zijn zgde ie draaien en dreigde hem plagend met haar vinger vWie had er dan met mij willen dansen P De marineoffioier keek mot een dood onschuldig gezicht op bet kleine I manscbje naast hem neer hVl niet I Mais fi done als gij niet dadelgk uw excuses maakt en zegt waarom niet dau ia het een beleediging I ffWel omdat ik niet met elke dame kan dansen ik slinger tooh al bij bet walsen been en weer als een hollandsch horascbuit die vlak voor den wind ligt Wanneer ik het al aans waag en er op lo steven dan moet ik een slanken adelen dentiestam sluit onUngs uitgevaardigd waarbij ten stnngste verboden wordt om in het Park te Baltimore te kussen of elkaar het hof te maken Twee sohuldigeu die op heeterdaad waren betrapt werden beboet bij met 80 dollars zg met fi zoodat blijkbaar volgens de Yankees de kua van een man viermaal meer waard of gevaarlijker is dan vaneen vrouw Naar aauleidiiig van dit verbod ia de vrijende jongelingschap te New ïork In hevige beroering garuakt en de bladen worden overstelpt raet brieven waarin gepleit wordt voor de vrjjheid van vrijen hetgeen men miaschien de yrijvrijbeid zou kunnen noemen Ue bestuurders van het Central Park aldaar sohgnen namelijk wel eenig ins tot uavolKing van bet voorbeeld der Bnllimoorsohe puriteinen over te hellen Tot nu toe is bet wel is waar ook in het Central Park niet eoorloofd elkaar het hof te maken op een shocking wijze maar de grens van liet shocking wordt ter bepaling overgelaten oan de politieagenten Deze DU z n daar natuurlijk in den regel even lankmoedig voor vrijenile panrijes als onze diendera voor kleeden klop pende dianstraeisjea Een man en een jonge vikmw die voorgaven Henri Lestavani en Matbiide Por y te heeten buurden èen kamer in een hotel te Belleville Naeenigen tijd hoorde men ia de kamar een revolverschot en hulpgeroep terwijl weldi een der gastenvertelde dat Lesiavant de jonge vrouw i a haar eenschot gelost te hebben uit bet venster geworpen had Dit waa inderdaad geschied Men trachtte dedeur der kamer van Leatavant binnen te drïilgen zy was echter gebarricadeerd en de bewoner dreigdeiedereen neer te acbieien die het waagde binnen tekomen Met behulp der politia werd de deur geopend nadat Lestavant de revolver uit de baort geslagen was maakte men ziob van hem meester ebvoarae de politie hem naw het commissariaat Devolkeraenigte die den moordenaar lynchen kwil i maakte bet haar daarbij zeer lastig Het slaohtoffer leefde nog Zy werd overgebracht naar het hospitaal Stl Louis W Lestavani verklaarde dat de vrouw hm wilde be rooven Mathilde Forty doai antegen verzekerde dat de man die reeds een dergelijke mistlwid gepleegc jt heeft van plan was haar te dooden I Op het vrouwenoongree te Chicago zj a naast de elegantste toiletten de zonderlingste kle lerdracbten te aanschouwen van damea die de vroufenkleediiig willen hervormen Zekere mw Ada Tharrien ia in een klaederdraoht verachenen welke zw Assyrijoh noemt ean breadgerande hoed een lBDg wit uaoutbamd mat groenen gordel Mw Raohel Avery do proeidente der Liga tot hervorming dor vrouwenkleeding draagt een Scbotache blouse een blauwen korten rok tot aan de knie en gele alobkouaeu De leden eener andere vereenigiog dragen in plaaU van den korten rok een wijden blauwen broek die aan de knie raet een gesp wordt gesloten lange zwarte kouaan en geregen schoenen uit geel ieder Bij slacht weer worden slobkousen uit zwart loer of laken ovar da kousen geknoopt Deze kleediog moet er volstrekt niet slecht uitzien en in het geheel geen onvrouwelökeu indruk maken Sommige dames btbben korte metten gemaakt en sgn eenvoudig in heereukleeding veracbeneD De opvallendste verschijning onder deze laatsten ig als mast in mijn armen houden waarmee ik boven water kan blqven als ik mij echter tot zulk een kleine barkas als gü zijt krom moet buigen dan zou ik bij den terïten draai reeds da ruggegraat breken I Zy giohelde zacht Q zeelieden zgt tooh verbazend grof maar tooh ook zwer amusant Maar ik woel haal goed dat dit alles maar oomedie is er zijn gean f pétischer raecsohen dan laeofficiers ffGod sterke u in dit geloof Neem bgvoorbeeld een geweldigen zeestorm met al zgn grootacbe pracht en miyesteit zoo een als Salzmann dien schildert waar hemel eo aarde juensraelten en waar men den donderspraak van Gods almacht ovar den vloed boen hoort rolian tspéraace begon op eens dwepet d te kgken met vochtig glanzende oogen Zeg zelf eens Cher baron maakt zulk een verheven natuur tafereel met geheel onwillekeurig de menschan poëtisch Neen hoogstens zeeziek Fidas die tot nu toe geen deel aan het gesprakhad genomen keerde haar hoofd om i f J klingeu vluchtig aan haar lippen trokkan zich toteeu lachje amen Espérance vervolgde terwgl f V zlcht rok Afschuwelijk gg f ten al uw poétischen geest Wacht = 1 u zal Let uur slaan dat gij melancbohseh door debuUaye naar den hemel zult staren en zoetvloeiendeverzen zult maken f rdt verv l d een pude dame met kor eknipt wit haar en gouden lorgnet zij draagt een donker heeren oostuum een rootl das tiiet brillantan speld een ronden villen hoed an ea wandelstok volmaken haar toilet Volgen de eene ia zg predikant in het Weateu volgens anderen gaeflt zij daar eea oourant uit Haar man ia eigenaar Unj aan fabriek en niet weinig trotach op de hil welke zijn vrou speelt Ook aene vrouwelgke dokter uit het Woaten is inheerenkleeding verschenen Hef is een groote mooievrouw met eeii verstandige kalme gelaatsuitdrukkingen prachtige bruine oogen Zij was vrodger gehuwdmet een fabiikant die haar slecht behandelde enhaar ten slotte iter wille van e n andere vrouw verliet Zg giu in da medicgn n studeeren ao heeftnu een uitgebreide pruktijk zoodat zü in staat ishaar beida kindereu welke baar bij da eobtaoheidingwarden tpegen ezen te onderhouden Het vorige jaarwilde haar main zich weder met haar verzoenen zijweigerdl bam te ontvangen en zond alle brievenongeopend terug Op zekaron dag drong bij haarwoninglfbinnen zich voor een patient uitgevemji enlohoot Kich vopr haar ooge i dood op l iet oogeöblikdat zg den kMdht belde om h n de tdeur te listen wgzan l m il dit kerkgnboui worden afgabrn In de hooiliiiiden tla Bergreeds schraal Ipzjet zijn v rtoi rijk4 vpldmuieej f Qor de NMerduitsohe Gereformeerde Gem ehte ie Berg Ai baMt is Het kerkgebouw aangekocht dervoormalige Cbiffibtelijk Gereformi rdo g ieauta Daarzeerjlj bou va g ia zjl hit n em barhoun l Staten Génerad Woensdag 14 Jk i 1 98 De l edTgfsbil4itiug is niat i yivordai d Ai werkziainbeden hielden de Kam beÜig De ihn pellatifa I van deii heer Beeherts van Blpktand o de niet4onderte keuing van het wetsontwerp betri fend e nationale militie door den min y bit zaken Werd vaatgehacht aan de behandeling van hi ontwerfi houdende voorziening ibetreffende het ii gezatanschap vo r de toepassing van da wet op de nhtioiiale militie De intarpetlalie had nieta om het lyf zoodat wg er veilig van kuanen zwggan Het wetje vond beznaar bg de heeren Höell en Veegena die deze manier van wetgeving heel zonderling vonden de eerste echter atemde vóón omdat zekere persttoen motfteo geholpen worden en dat de vorm duB onverachilliji is de tweede deinsde vóór verwerping niet terug Het ontwerp werd toch aangenomen met 62 tigao 16 stemmen De afschaffing der Kanaal en havengelden op het Noord Zeekanaal was voor den beer Smeeoga een aanleiding of dti afschaffing van alle tollen aan te dringen de beei Conrad viel hem bij en Van Beuuingan betoogde dat althans de rgkatollen moesten vallen Overigens weinig verzet tegen den maatregel zelf die met 7 L tegen 3 ate iimcu goedgekeurd werd Men begon neder aan de amendementen op art 9 der bediijfsbela iting doch kwam niet verder Ironie van hai noodlot P In f de Amsterd leest men ifDoor een vergissing ter zetlerij is in het Nr van gisteren een deel van een bericht over ds hardloopers geplaatst onder een bericht over i Verzorging van krankzinnigun en omgekeerd bet een en asder dat verzorging van krankzinnigen betrof terecht gekomen onder bet hoofd i Wandel wedstrijd De scharpzionige lezer zal hopen wg de fout reeds hersteldhebban en den hardloopers en krankzinnigen ieder hun eigen plaats jiebhen gegeven 1 De Vrouwen vereniging te Brussel heeft een plan voor eeu univarsïteit voor vrouwen sameageaield Aan die inrichting zou onderwijs gegeven worden in de nntuurwetensehpppen toegepast op de nijverheid de grondbegrippen der ontleedkunde en der phyaiologia de gezondheidsleer de artsengmengkunde de spraakkunst der decoratieve kunsten de payoholbgie de zedelaor en de leer der opvoeding de beginselen der staathuishoudkunde en van het staatsrecht ten slotte in de w jsb3geerta der geschiedenis Slechts dames en meisjes lioven de 18 jaren mogen de leasen bijwonen Ue universiteit zal eeue rondreizende zijn de lessen zullian eerst ta Brussel daarna in de prcvincieo gegeven worden Het nieuwe geweer eu de wraaknemende vrouw Ue BrusseUche bladen spreken over het wedervarenvan rienen coiffeur die niei tang geladen in dan echttrad met eena vrouv veel ouder dan hij i De nieuwgetrouw la zeer opvliogend van karakter j kwam niet goed ovtreen mat zgne wederhelft an he duurde niet lang K het was een huis gelijk hel het bepaaldeiwh niet bij twiettooneelen maar Figaro rammelde anjn vrouw duchtig af da sukkel had I veel verdriet dljverkwgnde zichtbaar met een nieuw g zeer verbitterd h alle duivels doi hg moaat vertrelil niet zonder eerst door zijn ongelul te geven Madame hesloUji de meubelen al MJ ééa woord al wift vertrok naar Ant boot naar Atiierikj Vooraleer de zg hare wraak naar bet kamp weten dat zij do baar einde voelde Voor eenige dageff werd de coiffeur eeni oud milicien onder de wf f na geroepen om zioh té oefenen De coiffüur werd daarover euiohte het nieuw gei ear naar er viel niet langer te morren Hü dead zulks nochfcbans misnoegdheid iewal te koelen wijf eena duchtige afranseling icb ta wreken zgt verkocht al zilverwerk al de juwaeleo iq liggende ee roerende had en m om van doarfmet eene atoom vertrekken imboot da haven verliet wilde loden zij zond een telegram lüverloo om hareo tnar ta laten k ziek gflWorden inia dat zjj lo Jeran en dat zij heqi ondanks alte een laatsio mu zouR trillen omhab Toen de coiffeU W u telflgr m o ntvjiug jVerloor hij bot loofd i j vmoirlterstond varlof aai zijn over ii sta otn zgne zakan Tici gi a regeloif qn vertrok zoo gau i ïnugelgk uitiuA ibjruBa el Men oordeoldt iti r iè varbazui vai den coiftoen hg m wia woning gekomen het hiiis potdicht gealutetiijh mat tilles wat bij zgu kappenbedrgf fü t Het ei met hem 1 buurt en ler züp livenal er obtlg h nsch onl troiJEeu odi de o € vooRf tejjifeiten zgue v uw vailltroklLdar iets j ia ttJ laten j zetten j IJ i dnt niemand i memlijdeif Uaar de m utVei uit de tbI laohten dei g naar jhet kat met batf niei ni Mo exp itatisIrÜ van q tSd E lll an fdjo atalii achoppen 1 ohef dioist der Maa chappij lot ispootwegen ii een echj ven gerichüjl an ft ataV iF uiniaters iierajih UiK ab zij dit verlangen afzonderlijl e oütjpiés iii jda$ iraiiiUa reserveeren Gelukkig ia er hijgevoegdl voor zoover de diensi dit toelaat abdera zou jde aanschrijving nogal last kunnen teweeghrengen vooral nu auz ook een coupé part mag vragei Nu zg het iedereen gegund alleen te zitten wat iederdaad de voorkeur vanlhmt boven onaangebaam gezelschap maar wie in de eerste klasse reist bemoeit zioh mat zgn medereizigers niet meer dan hg zelf verkieat en wg zien niet in zegt de Arnh Ci terecht dat in onze tegenwoordige maabschappe gke aamenstelling eo iurtchting bisschoppen minis tera genoraala enz gecompromitteerd zouden worden Iwanneer zij mat aanzienlijke kooplieden of fabrikanten kolonela Kamerleden rechters geneesheeran predikanten m dezelfde coupé satan Of zgn die ook allemaal onder de ent begrepen en mogen die ook alleen reizen P Wie ter wereld moet dan mat anderen samenzitten P Alleen zij die niet van de eerste klasse gebruik maken P In de Prw Qr Ct wordt melding gemaakt van een geval dat een conducteur weigerde een aparte coupé te geven aan iemand die zeide generaal te zgn t Wil ona voorkomen dal om den gegeven last naar behooren te kunnen uitvoeren de slationa cUefs voortaan albums behooran te hebben met de portretten van ministers biasoiioppeD generaals ene BaltenlaDdsch Overzicht Volgens soiamigan zal de preaideut der Fpansche republiek zoodra de staat agnor gezondheid het toelaat zich naar Viohy bege eu om er da badan te gebruiken Er ia eohter ook eene lezing volgens welke de geneesheeran den beer Carnot dan raad gegeven hebban zoo spoedig mogelijk naar Fortaintbleau waar hij gewoonlgk eenige zomermaanden doorbrengt te vertrekken Zij meenan dat oen verblijf te Vichy niet noodig ia daar Carnot minder lijdende ia aan de lever dan aan eeno groote vermoeienia en aan bloedarmoede waarvoor de verandering van lucht te Fontainehleau wenachelgk is Voor de republikainaobe partij in het bijzonder iabet aene teleurstelling dat de heer Carnot aan devoorgenomen reia in Bretagne geen gevolg kan geven Waar hij gedurende zijn preaidentschap ook haeogelrokken is nog niet naar het westelijk deal des lands waar de bevolking maerandeels tegan de republiek is gekant Voor da aaostaanda verkiezingennu had de republikeinse he partij goede verwaohtingei van het bezoek des presidents aldaar De heer Carnot beeft nu aau den minister pre