Goudsche Courant, zaterdag 17 juni 1893

1893 Firma J WELTEB ONTVANGEN ruime keuze BLOUSES N 6073 Zaterdag 17 JddI GOUDiSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gotida en Omatreken 0e Inzending van advertentlön kan gesolileden tot een uur des nsmlddaga van den dag der uitgave JKe wende sieh voor BEST LI WJEIIGOED MorktA6 GouD4 bij HT P JSVI Vt Gonda Snelpersdruk van A BailiKMi Zo Mindorbroedenteeg allen te Gouda on C J Tan K te Gouda ieder tot 1 of 2 dagen hoohtenii I bouder ran vee lo niet onmiddelijk kennis geTen Tan een besmettelijke VBCziekte io het beimette tee niet terstond tbr bet oTerige vee te hebben afgezonderd P Tan der D te Gonderak tot 2 geldboete Tan ƒ 20 of 10 dagen hechtecia Toor elke boete met verbeurdrerklaring Tan de bij den ontvanger gestorte 60 Allen sijn tevent Teroordeeld in da kosten Terhaalbaar bij lijfsdwang Tan 1 dag MARK TBEBZCHTEN Gouda 15 Juni 1893 Granen met voldoenden aanvoer Met uitzondering van Tarwe die 10 en Haver die 2 cent hooger was kwam er in de prijzen weinig verandering Tarwe Zoeuwaohe 7 M a ƒ 7 60 Mindere ƒ 6 70 a ƒ 7 Afwgkende 5 75 a 6 Polder 6 26 i ƒ 7 fioode a ƒ Angel f a f Rogge t ZeeuwsoUe 6 60 a ƒ 5 90 Polder 5 k 6 20 Gerst winter ƒ 4 è y 4 60 Zomer ƒ 3 90 a 4 30 Chevalier 5 25 a 5 76 Haver per heet 4 50 a 5 per 100 kilo ƒ 9 k 9 75 Hennepzaad Inlandsch ƒ 11 60 Buitenlandsch ƒ 7 26 a 7 50 Kanariezaad ƒ 14 a 15 50 Erwten niat kokanda ƒ a Buitenlandsobe per 80 Kilo ƒ a Boonen Paardenboonen ƒ 5 50 k ƒ 6 Duivenboonen 6 50 7 20 Koolzaad 9 a ƒ 9 75 Maia per 100 itG Bonte Amorikaanaohe 6 20 a ƒ 6 30 Cinquantine ƒ 6 26 a 6 50 Veemarkt Melkvee weinig aanvoer handel ea prijzen gewoon Vetta varkens goede aanvoer handel gewoon 21 a 24 ot per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug 21 a 22 ot per half KG Magere Biggen goade aanvoer handel gewoon 0 90 a ƒ 1 76 per week Vette schapen goede aanvoer handel flauw ƒ 14 a 20 Lammeren goade aanvoer handel fiaauw 3 a ƒ 8 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel flauw ƒ 4 a 7 50 Fokkalveren 8 a ƒ 12 Aangevoerd 148 partijen kaas Handel zeer vlug vooral Ie soort Ie qual 28 u 30 3e qual ƒ 88 i U Zwaardere ƒ 81 a 32 NoordHollandsohe 22 a 25 Boter red aanvoer handel gewoon Goeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 per kilo Weiboter ƒ I IO ü 1 20 per kilo StolWiJkersluiS 16 Juni 1893 Aan de kaaamarkt aangevoerd 46 partgen kaa late qual ƒ 27 a ƒ 30 2de qual ƒ 23 a ƒ 26 Handel vlug BurgórlUke Stand GEBOEEN It Juni Pieler ouder E Radix m M ran Reeuw k Maria Bareodioa Sara ouders W Yaa Dort en G de Jong Maria Johanna oudera G J Boumaa en M de Jonf e OVERLEDEN U Juni T M Stoenland 18 j 14 H 3 M van SIraaten S w GEHUWD U Juni J W J Keijser en T M ds Morree Beeuwljk GEBOREN Jan ouders J Stonlhart en A Verbrui OVERLEDEN ï van Eijlt 24 j J Slouthart 1 d J de Jong 88 j GEHUWD W de Jong en M Woudenlwrg A Kraan en J van Tol KEMXISGEriXG BüfiGEMEESTER en AVETUOUPEBS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat op Maandag den 19n Juni aanitaande aanvangende des voormiddags ten 10 ure eene Algemeene Collecte met open schalen aan de huizen zal geschieden ten behoeve ïan het fonds ter aanmoediging en onderateuning van den gewapenden dienst in de jSTederlanden Zij vertrouwen dat een ieder door het schenken van aane milde gift zal willen medewerken tot bevordering van het goade doel Gouda 12 Juni 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd H W G KONING X B De Secretaris BROUWER EENNISGEVINQ De BÜRÖEMEESTKR van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 9den Juni 1698 is executoir verklaard het Kohier voor de belasting op het Personeel no U dienst 18 2 98 Dat voormeld kokier ter invordering ia gesteld in ban den van den Heer Ontvanger dat ieder dia daarop voorkomt verplioht is zynen aanslag op den bij da wet bepaalden voet te voldoen en dat beden ingaat de termyn van Drie Maanden binflen wolken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den IS Juni 1893 De Burgmeeiter voornoemd H W G KONING L B EENNISOE VING De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOÜDA brengen ter openbare kennis dat ter voldoening nan art 69 der Wet van den 4 JuU 1850 Staatsblad no 7 afschriften van de Prooeaseo verbaal betreffende de benoeming van oen Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal bedoeld by de artikelen 52 en 67 dier Wet zyn aangeplakt in de Stoofsteeg bij den ingang aan de Markt nlsmude dat gelyke afschriften op do Secretarie der Gemeente zijn nadergulegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op iederen werkdag van des morgens 10 tol des namiddags 1 ure GOUDA don 15 Juni 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd H W G KONING L B De Secretaris BROUWER ADVERTENTIGN J WESmNE k CO BOELEKADE BLEEKERSING EL hebben de eer U mede te deelen dat zy van af heden een hebben opgericht en houden zich voor awe gewaardeerde orders beleefd aanbevolen Een G fi O 8 S I fi B in Zuid Holland vraagt ENG BOS prifs van Zoeteiaelkscbe Kaas Onder letter S bureau van dit blad franco offerten VOORTZETTING OFEKBAEE VERIIOOFINQ ls ©a b © leii EN ZOO VOORTS in het Lokaal aan de PEPERSTRAAT te GOUDA VRIJDAG 16 JU I 1893 dea morgen te 9 uren DIJKGRAAF en BËBMRADEN van den Polder BloemcnJaal zullen den 22 JONI 1893 des voormiddage 11 ore in de cRohein te Gouda AANBESTEDEN Het doen van eenige herstellingen aan de waterkeering van den Polder langs de rivier de Gtouwe Het bestek ligt ter lezing in bovengenoemd lokaal Inlicbtingen te bekomen bfl den Architect li BURGERSDIJK te Gouda Frijstrekbng 28 en 29 Juni 500 000 Mark als hoofilprg in hel Relukkigst geval biedt de meuwsie rroote fieldverlotiag dio door de Hooge KegMrinit van Hamburg goudgakonrd eu gewaarborgd is Ue voorrieeligo inriolitint van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 veilotingen van 110 000 loten 55 408 pr 2en bedragende 10 452 425 Mark ter volledige bealiabing zullen komen diiaroiider zyn kapitale prijzen van eventueel 500 000 Mark by uitnemendheid echter iprijB ÏM 800 000 Iprij ÜM 200 000 IpriJB a M 100 000 2 prijzen aM 76 000 Iprü aM 70 000 1 prijs iM 66 000 1 prijs aM 60 0fl0 1 prijs iiM 66 000 2 prijzet laM 60 000 1 prijs aM 40 000 B prijzer laM 20 000 8prijzenaM 15000 26 prijzen a M 10000 56 prijzen a M 5000 lOfi prijzen a M 3000 253 prijzen flM 2000 fi prijzen a M 1600 756pryzenaM 1000 1237 pnjzen a M 500 iSSÖöOprijaenaM 148 l8991prijzenttM3O0 20O 150 127 100 94 67 40 20 De aanstaande eerste prijatrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting is van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 28 en 29 JUNI en koat hiervoor 1 geheel origineel lot sleohts M 6 of 3 601 half M 3 1 80 1 kwart n H I H iVa 0 90 tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwiaael Alle comraisBieB worden onmiddallyk mei de grootate zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Stant voorziene OrJgineele Luten zelf in handen J Bij iedere beatelling wordt het voreischte offi ieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klaaaen alsook de betreffende inleggelden te vernemen ia gratis bijgevoegd en zendon wij aan onze Begunatigera ouaangevraagd na elke trekking de oSicieele lijsten I o uitbetaling der pryzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kaïi doo directe topzending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bowerkstelligd worden Ona debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens offioieele heuijten de eerste Hoofdtroffors verkregen en onze Begunstig gers zelf uitbetaald o a Mark 360 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij dezeop den hecbtetea grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeda ophandeu zijnde trekking alle orders ten spoedigste rt ohtstreeks te zen den aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Celdwisselaars tn Hamburg RS Hiermede danken wij voor het vertrouwen ona tot hiertoe geschonken en daafwg bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zyn door een atipte en reëele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven De aitgare dezei Gonrant geeohiedt dagelgki met nitiondering Tan Zon en Feeitdagen De pi$a per drie maanden ii 1 26 franco per poet 1 70 Afionderlijke Nommen VIJF C£NT £ BINNENLAND GOUDA 16 Juni 1898 De hoor ï P de Vooijs ia aan de Polytechnische sohool te Delft gestaafd voor het eerste gedeelte van eiaroeo B volgen8 art 64 der wet M O Mej A Steijl alhier is benoemd tot ondorwyzetes aan de kostelooze schoot no 16 te Kotterdam hoofd de heer G Lejuwenburg De Standaard zegt Ook te Gouda bleek weer dat beslist optreden u altijd het verst brengt Nog in 1869 moest Groen toen ïók j do oogen van heel het land op Good gericht warea naden uitalag nog klagen Te Gouda hebben zich onze vrienden ondanks mijne jcaarackuwing over de ConBervaüeveu irf hun angstgeschrei ontfermd Thans deden dit nog enkelen oeier maar niet meer onze keurbende Zij gaf gehoor aan bet parool dat de toestand zelf voor ons uitriep on de Conservatief verloor het pleit Valette werd gekozen Door deze kloeke houding heeft de antirevoiu tionaire partij ditmaal haar invloed niet verspeeld maar pebruiH Ü n door dat te doen gaf zij den doorslag Dit was daarom vooral zou sterk omdat in Gouda voor het eerst onze stemmen op een liberaal moesten overgaan Natuurlijk was deze zwenking voor velen die nog altoos het verschil tussohen een vrge stemming en en herstemming niet ineion te kras Ze konden die niet meemaken Maar de Gidconsbende hield etnnd O E X TT SZ Naar het HaagduitKi XIII 49 Öod zij mij arme zondaar genadig Verzen maken ia het toppunt van wanhoop als men honger ffPardoH alechta bij kater Hidigeigei voegde zich honger bij zieleleed raenschen dichten uit liefde God zij dank dan üeb ik daar ook geen aanleg voor Zoo zijt gij roedfl verliefd geweeat Hovenklingen maakte een beweging en trok een gezicht dat ter illustratie van uiterste wanhoop had kunnen dienen in een of ander bumonsiisch blad En altijd gelukkig Freule de Gironvale vergat uit verbazing haar mond dicht te doen Ontzettend gelukkig 1 Ik verzeker n dat gij nog nimmer zoo n iideelen kerel hebt gezien als ik wanneer ik veriiefd ben alleen aan wederiiefde heeft het in den regel gehaperd 1 Pides ging haastig een paar schreden op zijde en boog zich over Maria Lonize a stoel heen Zij wilde Haar ontzonk de moed geen oogenblik Kr moeët getoond en er ii getoond dat wy paiaen voor de ons aangeboden schuilplaats in den doeden Conservatieven hoek 1 Als eene bijzonderheid kunnen wij raededeelen dat door Cornelis Bakker heden morgen in de Kleikade naby de spoorbrug in den Mgen eene zalm is gevangen tor zwaarte van 35 halve kilo s Heden morgen ten ongeveer halfnsgen is op de Nieuwe haven te water geraakt de Bieriragen bespannen met oen hond van den heer v d WolfF Eerst na veel uioeile zijn beide te voorschijn gehaald daar de wagen met hond direct waren gezonken De hond is daarbij verdronken Bü kon bcsl van 12 dezer is dat van 26 Mei jl ingetrokken voor zoover daaïby met ingang van 81 Mei W de Gruyier tot burgemeester van Lekkerkork is benoemd J Universiteits ourioaa Blykens hetSohoolversIag over 1891 92 wae onder de ingeschreven studenten te Leiden éen wien dit reeds voor den 17n keer was overkomen j 2 waren reeda voor den 15n keer 2 voor den 14n 3 voor den 13n 2 voor den 12n en 8 voor den lln keer ingeschreven Te Utrecht waren 2 studenten voor de I3e 1 voor de 13p 2 voor de He en 4 voor de 10e maal ingeschreven Te Groningen is éen student reeds 20 jaren aan de Academid en éen 18 Jaar 5 hebben daar 12 en 7 11 juren dieóst ala student Hoe denkt men over de instelling van een medaille voor trouwen Untversitniren dienst De bekende moord op den Raamaiiigel te Haarlem is weder aan rte orde Gisteren by eene verkooping toch den brnlalen zeeofficier die haar bij zijn laatste woordei mei rijn slimme blauwe oogen had aangezien niüt doen getooven dat zij die zeemansaardiglieid apprecieerde Bij de dour der loge werd graaf Gosock door een jong m enacli met een opvallend bleek karaklerloos en verloopen gezicht verzocht om hom zoo spoedig mogelijk roet mevrouw von Nennderacheidt in kennis te brengen Graaf Goeeck zag hem mot een ironisch lachje aan Wilt gij daar aan huis komen mijnheer von Dieradorff Natuurlijk een charmante vrouw De verheven beminnelijke vrouw zooala ik mij steeds in verzen mijn ideaal heb voorgeateld Voor zoover ik mij herinneren kan hebt gij u volstrekt niet bijzonder vriendelijk over den by haar behoorenden echtgenoot uitgelaten Pah nu geen haarklovergen dat ia lang vergeten Vous comprenez ik ben nu wodör voor eenigen tijd hier Zeker eu df Nenndorscheïdls zullen wel open tafel honden dus laten wy maar gaan Er speelde een onbeschrijfelijk sarcaatiech lachje om Goaeok s üppon Ja hij beerüop von Dieradorff Een kosteloos souper een pied h torre een kleine flirtation met de verheven beminnelijke vrouw zoo luidde het programma van den diep in schulden gestoken grondbezitter ter wille waarvan hij at het kwaad vergat dat hij gedurende de laatste ADVE BTENTIEN worden geplaats van 1 5 regels 50 Centen iedere regs meer 10 Centen GBOOTB LETTBES worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versohjnt in de stadsbank van leening aldaar herkende de dochter van eene der vermoorde vrouwen een jak dat zou verkocht worden als een dat hare moeder had toebehoord By onderzoek bleek dat het jak op den negenden dag ua den moord beleend wa hij de inbrengster v d Berg die sedert geen inbrengster meer is en nu de naam op het briefje zoo goed ais uitgewiacht ia zich niet weet ta herinneren hoe de naam van den beleener luidde Intuasohen heeft een streng onderzoek plaats Dinsdag avond tegen 6 uur liep te Amsterdam op den Zeedp oen marinier die een paar bortoltjei opbad en niet geheel nuchter was Een persoon waarschuwde faem voorzichtig te zyn daar zijn gouden horlogeketting ziclitbaar was Straks zulle ze m rollen heette het Je hoort tegenwoordig van niets andera Kn weet ja hoo ze het doen f De marinier wist dat niet en wou het v l een zien Zeer voorzichtig mankte do man de haak cao den ketting los wipte hot borlcge uit den zak en zeide zoo nemen se m en daarna plotseling wegloopend £ n zoo spatten ze m De marinier die op eene zoo in nlla ouderdeeleo juiste nabootsing niet gesteld was trachtte den vriendetijkon waarschuwer te vervolgen doch lieneveld als hij was viel hij op den grond Den man met zyn gouden horloge en ketting heefthij niet weergezien Tel o Een jong Duitsoh dichter van Engelsche afkomst gehuwd met een byzonder jong Duitsch meisje aclireef Vrijdag j l eenige brieven nar zijn vrienden en kennissen welke de mededeelliig behcladon dat het echtpaar zich het leven zou benemen Ann een zijner vrienden wion hij 7ijno niilalenachnp opdroeg schreef Herman Stoer de jonge man dat zijn vrouw met hem uit Duitachland waa gekomen met h t doel weken over Nennderacheidt had gesproken Heden zua en morgen zoo heden j Hozanna en morgen kruisigt hem I Mynheer von Dierjadorfl bad de menschen lief en haatfe ze al naarmate ze hem te eten gaven on verlangde van andoren al iÜp goede niet materieele en elegante eigenaehnppen die hemzelf ontbraken Een luid gelach klonk over de loge balustrade heen Voralin lau enatein zat door haar binocle de geheele balzaal op te nemen en amuaeerde haar omgeving door haar scherpe ongegeneerde opmerkingen Wie is die stevige jonge dame daar in die witte japon met de generaalatrepen voornaam ge oischap zij dnrst met een garde du corps I Generaalatrepen Ah pardon I het waren haar armen I Ze hield zo zoo atjf langs haar heen Algemeen ge uieh aller binocleglazon richtten zich naar den voeik purigen menschtinstroom Baroneaae Sodermann I een der vier onvermijdelijke dochters van den oud miniater Soderm uin den zwnger van York Ziier nette raeiajoa maar togen alle etiquette er uHziend als gezonde boerinnen I En steida op hun post De eentgsfe dames die Ncnnderscheidt vroeger eens tot een gedicht hebben geïnspireerd Kostelijk toe baron reciteer dal eens voor ons wij zullen op de goede oogenblikken zuchten I