Goudsche Courant, zaterdag 17 juni 1893

van de dwaze domme meuaokheid weg te gaan Basrin eeide by dat lü onder de flohadaw van den dood gelukkig en eendraohlig leefden en geheel iu elkander opgingen Hun eenig genoegen beatj j d ia bloemen vogels bet vrqe eW en de muziek Uit OTertuiging ïoohten zy den dood Werkeljjk waren tój Vrijdagavond uit hnnne woning die zij voor 14 dagen gehuurd badden en waar ij vooral in de laatBto dagen oolijk aU twee kinderen leefden vertrokken en zij keerden niet weer Ben onderwelt werd ingesteld en Zaterdag vond men in het boaob bg Cauterbury de l eide lijken naast elkander De jonge vrouw zy was 17 a 19 jaar oud uitge trekt op bet gras met een kogelwonde aan de linkerslaap de joQgo man het hoofd bij baren hale daarnaast met een wondo aan de linkerslaap en een revolver in de hand Op hunne lichamen lag een ruiker wilde rozen met een zwart lint saamgebonden De hoeden de parasol en de wandelstok waren zorgvuldig opcij neergelegd Men vermoedt dat ten minste de Jonge man aan waanziekte leed iu zijne familie kwam deze piekte erfelijk voor Men schrijft mt Boelof Arendsveen aan het vLeidsch Dbl Het is hier thans in het hartje van den doperwtentijd Ieder beijvert zich om te halen watda rvan te balen is Ue tuinder is van den vroegen morgen lot den laten avond met alle besohikbare handen aan bet snyden De kooplieden voor de Amsterdamsohe markt de haudelaars op andere steden hier parlevinkers genaamd en de leveranciers voor ver obillende fabrieken van verduurzaamde levensmiddelen te Leiden Eotterdam en elders itten elkander des avonds lelterlyk iu het vaarwatevi om zooveel mogelyk op te halen en zoo spoedig mogelijk met huuoe vracht in zee te zijn Het is al leven en bc weging en drukte tot laat in den avond Gelukkig voor de Veeii onderscheidt dit jaar zich tot dusverre allerguusligat van de vorige Indien het met de hoofdproducten op dezen voel voortgaat kan zij een ygoed jaar hebben hetwelk zij dan ook wel dubbel en dwars noodig heeft Fiéoe voorname zaak is echter te betreuren en wel dat voor den arbeid op den akker en voor het pellen der erwten thuis zooveUi handjes worden geëxploiteerd van kinderen van 11 10 UI soms nog minder jaren die geregeld op de iohoolhanken moesten worden aangetroffen Deze omstandigheid houdt het gemiddelde peil van de ontwikkeling der bevolking betiekketijk laag in verhouding tot de zorg en de kosten welke èn van den kant der gemeente èii der parochie worden aangewend lot hel verschaffen van goed onderwijs Verbetering in dezen toestand is wel ie hopea maar in de eerste jaren nog niet te verwachten Naar aanleiding van het 76 jaTig bestaan der Kotterdamscho Spaarbank oorspronkelijk opgericht door het Departeineni Rotterdam vau bet Nut is een korte geschiedenis dier nuttige instelling met uitvoerige statistieken bewerkt door den heer T G Oleichman met behulp van den hoofdboek houder den heer M W Voogt Wyl en Zo Rotterdam Bij het eind van het 75e boekjaar beliep het aan de inleggers verschuldigde bedrag f 7 969 821 het reservefonds was groot f I S35 276 De rente is thans S pCt on wordt per hlDte maand berekend Van do gelegenheid om oepHeaten N W S te II L J II Luister luister ffGeen vsorjaar zonder liefdegloed Geen baliaal zocder Sódermann I irBravo eenvoudig maar met veel talent gemaakt ivWio is tooh die ridder van do droevige figuur dien zy daar juist aan den honk heeft geslagen F irKacht wat zacht wat I baar gloeiende adorateur Ëen bedeesde jonge referendaris straatarm zy beminnen elkaar op hoop van het spoedig uiteinde van dpu ouden York flZy beeft veel te grooto handschoeneu aan en niet eens ordentelyk dichtgeknoopt I Zie toch eens b e zy haar klauwen slaat in den arm vau haar prooi I Nu man maak je dan toch los I V ffMee moet hij I Zy heeft een eigen wil hoor 1 Beobtsom linksom ik wed dat hy ia zijn doodsangst hardop de maat telt I rMaria Loui o had eveneens het bewuste paar in het KBwoel ontdekt pq gailegeslagen Zij waren gulukkig Hun oogen straalden en hun blikken ontmoetten elkander ongomerkt hoogst schuchter maar toch vol liefde voor deze beide menschen bestond er niemand buiten hen in de zaal Eeu pijnlijk en tooh niet afguostia gevoel van deelneming welde er in Maria Louize s hart op Dnt bloeiende jonge mei e met haar lompe en ongraoieuse bewegingen kwam haar liever en bekoorlyker voor krijgen is door ISOrperaonen voor een bedrag van ongeveer f S60 000 gebruik gemaakt Voor somman boven f2000 wordt in den regel geen rente vergoed Volgens een statistiek van de beroepen der inleggers over de laatste twee jaren maakten van de Spaarbank gebruik 8065 werklieden 1955 werkbazen 1064 bedienden 728 beambten 48 militairen 880 scbippors en zeelieden 207 ouderwyzers en ge neesheeren enz 19 renteniers en gepensioneerden 2067 schoolsparende kinderen 112 Vereenigingen en 8720 zonder opgave van beroep waaronder 2740 gehuwde vrouwen Een jaor of twaalf geleden werd heel ons land in btroeriug gebracht door de even brutale als veelvuldige diefstallen met braak die toen werden gepleegd Heden was het in het noorden te Leeuwarden waar op zekeren dag in een villa al het gouden zilverwerk werd ontvreemd morgen geschiedde hetzelfde in het zuiden te Maastricht Wat toutbeid betreft daarvan getuigt het meest de indertijd in de bladen breedvoerig omschreven inbraak etc te Heemstede De dief rriodrioh Mohme werd gevat den Sin Mei 1881 en veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf Oe 29n September daaraan volgende kreeg h0 er nog 2 jaar by wegens eec sedert aan het licht gekomen ook door hem gepleegden roof Bijna een dozijn jaren waren van zijn lAigen straftijd verstreken toen de man zoodanig ziek werd dat do geneesheer aan het tuchthuis te Leeuwarden bier was hij ingesloten gee hoop meer bod op zijn herstel Toen volgden herhaalde smeekschriften van zijn in Duitsohland wonende moeder om haar kind in vryheid te stellen en hem ten harent te laten sterven Op 16 Maart jl werd daaraan eindelyk toegegeven nadat de dokter had verklaard dat de patiënt indien hg dadülyk werd ontslagen nog zou mogen worden vervoerd maar en week tater niet meer Zoo bekwam de man dan ontheffing van zijn verderen straftyd en bracht men hem in den gemakkelyksten brancard en met de grootste zorg per maattpoorweg MaaUehoppis over de Hannoversohe gronten iu den schoot zyuer bedroefde lamilie Dezelfde man nu die bijna drie maanden gelodenals ongenetslyke zieke werd ontslagen is den 7ojl te Amstetdam in preventieve hechtenis gebracht als verdacht van diefstal met braak enz op dien datumte NieuwerAmstel gepleegd ArMt Dat een natte corner oor den landmen veelaUeer Bcbadelyk is zal wel door niemand in twijfel worden getrokken Maar droge zomers zyu al evenmin verkieslgk Zy worden door den boer nog meer gevreesd En geen wonder Wordt door een aanhoudenden regen veel bedorven wat anders bewaard zou zyn gebleven een droog en schraal jaargetijde levert nieU op en vernietigd zoowel de vrucht als de hoop van den landbopwer De geschiedenis is in doze ryk aan voorbeelden AU proeve wil ik schryft een onzer boricbtgevore van de 13o eeuw af een opgave laten volgen van eenige jaren die zich door byzondere dioogte hebben gekenmerkt Men zal er uit kunnen zien dat nalto zomers doorgaans boven drojTe zyn te verkiezen 1210 In dit jaar had men een zeer drogen zomer zoodat het bosch Pluessen in brand geraakte waardoor bat geheel werd vernietigd De grond moerassig dan vorstin Claudia met haar lenige bevalligheid die op de tonen eener bruiseede daosmuziok over het gladde parket beenzweefde men kan daarop niet iteunen uooh er zich nan toevertrouwen XIV Vorstin Tautenstflin had naar Graaf Goseck gevraagd en dien ioteressanten man aan zich laten voorstellen Ook hem zag zij aan met haar doordringenden vurigeu blik m ar vreemd genoeg de vuurgloed van haar oog scheen zijn hart niet te ontvlammen Nennderscheidt s vriend boog diep en onderdanig voor deze betooverende vrouw die sedert twee jaroo het droomboeld wa geweest van zijn dweperij en bet doel van zijn eerzuchtig streven Nu zag deze verleidelijke Kalypso mei een glimlach die haar parelwitte tanden toonde loi hem op en hy beantwoordde dit met strakke kalme ooften en zag haar aan als had hij een wassen beeld voor ziob dat plotseling door het licht beschenen in eens verried hoe eer by zich bedrogen had door zooveel klatergoud voor edel metaal aan te zien Toer bet Hof zich bad teruggetrokk om de thee te gebruiken nam Claudia dop arm van prins Honeck on de loge te verlaten zij begaf zich naar den Groothoitog eu verzekerde hem met eon zilverlieldör lachje dat baron Nenndarscheidt een merr dan origineel monsch was dat men bij hem werkejyk niet stevig genoeg do teugels kon aantrekkeu en Teenachtig en door de groote hitte Bei drbog brandde tot een aanmerkelyJce diepte uit waaMpoor een water ontstond die later het aanzijn gaf aan het meer van dienzelfden naam 1477 Door de droogte ontstond in dit jaar misgewas waardoor de levensmiddelen zeer schaarsob an duur werden 1503 De zomer van 1503 was buitengewoon heet en droog Vele venen geraakten in brand inzonderheid ie Giethoorn Bakkeveen te Haule welke brand mode groote schade aan de bosschen toebracht alsme le aan den te veld staande rogge 1604 TuBschen den 2iien Juli en Alkrhetligea viel er in het geheel geen regen wat in de hoogere streken van Priesland een volkomen misgewas van hooi en granen tengevolge had zoadat de landlieden genoodzaakt waren huu nooddruft in Utrecbt eu Holland te zoeken wat velen in dien tijd van drukkende lasten tot den bedelstaf bracht 1567 was boogst onvruchtbaar iu meer dan zes maanden viel er geen regen waardoor de oogst uiterst slecht was en vele plaatsen bijna niets opleverden Een natuurlyk gevolg waa een groot gebrak aaa levensmiddelen Het brood steeg tot zulk een hoogen prys dat hei in stukken van 5 KG verkocht werd voor twee en twintig en vijf en twintig stuivers 1690 De zomer van 16B0 was zoo buitengewoon droog en beet dat er byna niets kon groeien en de beesteu in het veld dorst leden daar de vaarten en slooten alle uitdroogden Hooi werd er byna niet gewonnen ZQodat vele koeien in den daarop volgenden winter van gebrek stierven 1666 en 1668 De zomers van deze jaren waren zoo droog dat wegens gebrek aan regen de velden in de vruchtbaarste en schoonste tijden des jaars een dor eu kwijnend aanzien hadden en men om lafenis voor mensoheu en vee schier verlegen was 1783 Het jaar 1783 was door eenec warmen en byzonder drogen zoltaer gekenmerkt gedurende welken men bijna onafgebroken nevel of zoogenaamden veenbrand had waardoor zon en maan langeu tijd een vuurrood aanzien verkregen De droogte was zoo groot dat men op vele plaatsen met het vee dat van dorst smachtte geen raad wisl Naar gemeld wordt was op het Nieuwe Bildt eano dobbe met drinkbaar water werwaarts het vee dat door nieU te stuiten was meer dan twee uur vor gaans kwam om lafenis want van Stiens Finkum Hyum eu Hallum en nog verder veiwijderde plaatsen vond men bier dagelijks vee om den dorst te lessohen 1818 Na een zeer nat voorjaar dat met den 9en Mei in droogte veranderde was de zomer en ook het geheete najaar zeer droog De levensmiddelen die reeds zeer duur waren stegen daardoor nog meer in prijs Ook het warme jaargetijdo van het volgende jaar mag onder do zeer droge zomers gerangschikt worden 1886 was eveneens buitengewoon droog en wsim De hitte maakte op onderscheidene plaatsen slachtoffers daar de menschen onder de ongewone warmte bezweken Wat ons tbans overkomt is dus niet een feit datop ziobzelf staat niet eene gebeurtenis die eenigis Ook in deze geldt het woord van den prediker ffiser eenig ding daervan men sonde kunnen seggau siet dat t is nieuw bet ia alrees geweest in deeeuwen die voor ons geweest zijn meer nog dan bij eonig ander sterveling En zija vrouw dat die maar at te goed op het gansje van Buchenau geleek Ouderwyl dat zy deze opmerkingen maakte begaf Goseek zich haastig naar Olivier en trok hem ter zijde Vorstin Tautenstein heeft uerg voorgetrokken boren m ik word behandeld als zuur bier dat men wegzet wilt gij my een dienst bewijzen en mij voor oen gek figuur bewaren P Nennderscheidt s gelaat werd nog rooder Wat wilt gij van mij vroeg hij binnensmonds Gij weet dat ik steeds over myn waonzinnige vereertng voor schoonheid gesproken heb en Claudia als de kroon van alle vrouwen op een afstand aanbad zooals eertijds de verliefde schaapherder die volgens Uhland s zeggen z n lammetje langs het koniugsslot dreef en met een eerbiedig smachten opzag tot de godesse van zyn hart Ik vleide mij dat ik welttcbt indruk op haar zou maken en bad daarom van te voren mijn maatregelen genomen dat myn tuiuman op last van een onbekende van avond de vertreklteu der vorstin zoodanig met rozen zou versieren aiaof er een regen s an rozen in was netrgedaald Nu echter naar hare meer dan koele bebandeliuK Maar Goseck ik begryp u in hel geheel niet meer I Ik was integendeel juist op t punt jaloersoh op u te worden ordt vermijd Staten Qeneraal 2 iUmbk Zitting vüd Donderdag 16 Juni 1898 De Bedrijfsbelasting hoeft een flinken stap vooruit gedaan Alle ameudameuteu tyn verworpen behalve dat van den beer Borgesius dat eene algemeene verlaging beoogde hoewel met een subamendementHüldt waardoor de belasting met 660 begiut en niet met ƒ 700 De heer Huldt had dit niet gedaan uit fiscaliteit maar om bet voorstet Borifesius te redden Een vecstandig besluit dat de Kamer üelegeuheid gaf iets te doen voor de kleine inkomens Trouweis het amondemeut Borgesius was voor den minisier het meeat aannemelijke De andere streden met de eoouomie der wet of verbraken den samenhang met de Vermogensbelasting Zoo kon b v aftrek voor kinderen en andere huiselijke omstandigiieden niet meer geschieden omdat daarmede in de vermogensbelosticg ook niet is gerekend Het ihans aangenomfu stelsel komt in hoofdzaak hierop neer Wie 660 inkomen heeft beUalt 1 wie 700 heeft 2 daarna geschiedt de opklimming met 0 76 voor elke 80 zoodat men bij een inkomen van 1600 betaalt 14 Tot 8200 betaalt men dan verder 14 vermeerderd met 2 70or elke 100 die t inkomen de 1600 te boveu gaal en boven 8300 140 benevens 3 30 voor elke 100 meer Heeft meu nu echter belastbaar vermogen van 13 000 ol 14 000 Jan komt de regeling hierop neer dat men evenveel als naar bovenbedoeld tarief betaalt doch voor bedrijfsinkomeos van 60U minder dus bijv l4 reeds voor een bedryfsinkomeu van 1100 Heeft men belastbaar vermogen van ƒ 15 000 tot 300 000 gld dan gelyk tarief voor inkomens vaü 400 minder en heeft men meer dan 2 toe dan 3 20 voor elke 100 die de inkomtien de 300 te boven gaan Een ander geïmpraviaoerd amendement werd ook inderhaast govoteerd maar in de richting van verloberping Het percentage voor vennootschappen oooperaiieve vereenigingen reoderyen enz werd verhoogd van 3 op 2 6 Daarmede zijn de moeilijke quaestiai van de baan zoodat men mag verwachten dat éê verdere behandeling van een leien dakje zal gaan Hoe gevaarlyk het is met een hond door eene weide met vee te gaan is weder te Ootmaraum gebleken waar er bijna drie vrouwen bet slachtoffer van waren geworden Dezen passeerdon een voetlkd door de weide de eene had een hondje bij iieh wat de woede der koeien dermate opwekte dal z geheet op hol raakten en als wilde dieren op den hond en de vrouwen losstormden Do eene vrouw ontvluchtte en kroop in een opening van eene heg de tweede kreeg hevige stoeten hare kleederen werden als aan Harden gescheurd maar ook deze kwam overigens met den schrik rrij behalve een paar pijnlijke plaatsen maar do derde een oude weduwe eigenares van het hondje dat eerst heil by bij haar zocbt werd voor de grond geworpen getrapt en gestooten en ala onkenbaar door inmiddels te hulp gesuelde mannen opgenomen De ongelukkige by wie reeds twee dokters werden ontboden verkeert in hoogst torgelijken toestand Het oproer onder de gevangenen Ie Tourah bij Katro blijkt reeds lang te hebbeu gebroeid Her haaldeiijk waren dergelijke georganiseerde pogingen tot oouodpping voorgekomen en de omstandigheid dat de bewakers gestraft worden wanneer izij vluchtelingen doodschoten beeft blijkbaar den oproerigen geest zeer aangewakkerd Het jongste voorval geschiedde bIb volgt Zooals gewoonlyk hadden de gevangenen ten getale vau 600 gearbeid in steengroeven op oenigen afstand van de gevangenis en zij keerden terug in afdeelmgan vau SOf terwijl de geheele troep door 36 gewapenden werd begeleid Toen de achterste afdeelingen een spoorlyn kruiste op weg naar de gevangenis hetgeen met enkele wgzigingen in de marsoborde gepaard ging werd er op eens een afgesproken sein gegeven waarop de 50 gevangenen zich op Ie twee achterste bewakers wierpen eu dezon hoewel zo te paard zaten iu een oogwenk neerileegen en hun de geweren ontrukten Toen maakten alle 6 zich uit de voeten Elf van de bewakers die de rest van den troep begeleidden zetten de vluchtelingen na terwyl da overigen over de hoofden van de 550 andere tevangenen salvo s vuurden om hun vrees aau te jagen dit gelukte dan ook en niemand durfde zich verroeren Intusscben werden de vluchtelingen weldra ingehaald door de elf bereden bewakers en schoten toen de twee buitgemaakte geweren op bun vervolgers af Twee pnanlon werden gedood en de Iwee berijders buiten gevecht gesteld Mcar de wachters fi Mtonden uu zelf het vuur op do gevangenen met net gevolg dat zy niet minder dan 39 man doodden I De overige U ontsnapten Onlangs ontmoette aan den ingang van oen herberg te Vucht het kan ook ergens anders zyn gebeurd I een gewoon soldaat met zijn liefje aan den arm zijn sergeant Heel eerbiedig stelt hij zyn meisje aan zyn superieur voor terwijl bij deftig aanslaat Sergeant myn zuster Ja ja was het antwoord ik ken ze het iamyn zuster ook geweest Eeu predikant had in zijn dorpsgemeente een menigte misbruiken en slechte gewoonten willen tegengaan maar sommigen hadden hem dit zeer kwalijk genomen en allerlei laster tegen hem uitgestrooid Toen nu gezegde predikant plotseling ziek word en sterven ging begon het dien lasteraars toch van binnen te branden en wilden zy zich met hun dominé verzoenen Wji zien uu in zeiden zij toen zy in de pastorie waren toegelaten lydat wij onrecht deden en wy willen alles weer goedmaken Kunt wilt gy ons vergeven P ffik heb u reeds lang vergiffenis geschonken wrs zyn antwoord Maar gy wilt alles weer goedmaken niet waar Zeker zeiden zij flWelnu hernam hy dan heb ik ook een verzoek aan u wilt gy daaraan voldoen ffGaarne riepen allen uit éen mond ffNeme dan een van u klonk het van het ziekbed dat kusien en beklimme by daarmee den toren Dan moet bij oen venster openen en alle veeren uit dit kussen om lich been strooien Een der aanwezigen deed gelijk gevraagd was en teruggekomen zoide by f Nu dominé ik heb uw wensch vervuld fDit is het eene gedeelte van myn verzoek antwoordde de zieke bet andere betreft u alleu Gaat heen e zoeict alle veeren by elkaar en doet ze weer in dit kussen en legt het dan onder myn hoofd zoo kan ik getroost sterven Toen zetten ze groote oogen op tegen den dominé van wien zij dacbtun dat hij niet meer bij zyu verstand was Maar dat is onmogetyk zeiden zy de wind heeft die veeren overal verstrooid Dat is het nn juist wat ik u wilde laten gevoelea zei de predikant pjjnlyk luchend Gij zeidet datge oUes weer wildot goedmaken maar dat kunt geniet Als men gelasterd hwft kan men daar welberouw over hebben maar hel kwaad dat menstichtte kan men nooit geheel herstellen Er blijftaltijd wat van hangen Za Ct De Ecgelsoho berichten over de cholera in Frankryk door de consuls verstrekt luiden zeer ernstig Te Lorient zouden in de lautste weken wel 600 gevallen plaats gehad hebbec waaronder 17ti doodelyk Uit Zuid Frankrijk zyn er geen verontrustende berichten over de ziekte Te Cette had men Dinsdag nog een paar gevnlleo Te Hamburg is men op zyne hoede tegen mogelyk gevaar Alle reederyen scheepsmakelaars emigrantenexpediteurs on hotelhouders hebben een kennisgeving ontvangen waarby ter verhindering van het overbrengen van de cholera de Senaat bekend maakt besloten te hebben daar nog altyd ondanks het ver bod Russische landverhuizers naar Hamburg komendit van den 16n Juni af by de politieverordeoingte verbieden Alle na 15 Juni per spoor te toet of te water op Hamburgsch sUatsgebied komende landverhuizers zullen door de politie geweerd worden ook indien zy voorzien zyn van plaatskaarten en voldoende geldmiddelen A De Russische reizigers dief kajuitsbiljetten hebben naar Amerika zullen aan deze bepaling niet worden onderworpen De vergaderingen der LiAerale Unie laten by hen die daaraan deelnemen steeds een aangenamen indruk achter om de hartelyke belangstelling in de publieke zaak waarvan allen blyk geven en om het oprechte streven naar overeenstemming dat afgevaanligdeu uit alle oorden des lands bezielt Het hoofdbestuur voor ditmaal de sociale vraagstukken aan da orde stellende bad daarmede geen ander doel dan het bewustziju te verlevendigen dat deze vraagstukken moor dan ooit op den voorgrond zullen treden en een oplossing vragen en dat het op den weg der liberale partij ligt daaraan al baar krachteu te wyden in den geest der liberale beginselen Eu nu was wel dit het meest verblijdende verschijnsel op deze vergadering dat de verschillende nuances der partij niet alleen doordrongen waren vau da noodzakelijkheid van zulk een politiek maar ook volkomen ïnstemminK betuigden met de hoofdbeginselen die gevolgd moeten worden en die door den inleider prof Drucker zoo meesteriijk waren ontwikkeld Welsprekent was in dit opzicht bet woord van mr Coben Stuart afgevaardigde van het Amsterdamsohe Oroadtoet die zich vertegenwoordiger der droite noemde er prys op stelde te verklaren dat hy de rede van prof Druoker volkomen onderschreef Ëtt alsof dit nog niet genoeg ware kwam daarop mr Bik namens het Haagsoha Cfrondtoet verklaren dat men niet moest meenen dat alle kies vereenigingen die de droiie vertegenwoordigden zich dan daardoor onderscheidden dat zij tegen de kieswet waren neen ook de Qrondviet wier votum wel eens verkeerd was begrepen was voor de kieswet Voorwaar de ItÓerate Unie was Zaterdag jl haarnaam ten volle waard Zy het een voorteekeo voorde toekomst FaderUnd BuUenlandscb Overzicht Gisteren was do groote dug in Duitsohland verkiezingen De jeugdige Keizer altijd op reis ia thans te Beriyn of lie er te Potsdam en wacht daar den afloop af Gewoonlyk duurt het echter een paar dagen voor er van den uitslag der 39 districten genoeg hekend is om aan het berekenen te gaan De gioote steden zyu spoedig bekend zy zyn meest alle vrijzinnig of sociaal schoon de mugelykheid bestaat dat ten gevolge van de meerdere samenwerking van conservatieven en nalionaalliberalen en de verdeeldheid van de vryzinnigen en socialisten hier eu daar een enkel district van kleur verandert Een paar schapen maakt echter op zulk een groote kudde met veel uit De belichten van het platteland komen gewoonlyk langzaam iu Eu wanneer wy alles van den dag van gisteren weten dan geeft het vermoedelyk nog niet veel daar het aantal herstem mingen zoo groot zal zyn dat daarvan de bepaling van da sterkte der partyen afhangt Meer en meer wordt het gebruik by de partyen niet om door de stemming zoo spoedig mogelyk tot een beslissing te komen maar om de eerste verkiezing te beschouwen als een krachtmeting ten einde op de daar verkregen oyfers naderhand te bhilfen Dat doet welbeschouwd met af daar alleen de meerderheid beslist van een district en al de minderheden geen meerderheden worden wanneer men ze optelt maar men gunt zich ook in de politiek wel eens onschuldige genoegens en men zoekt tegenwoordig overal naar t schynt geflatteerde balansen Die menigte oaudidaten nu zal ten gevolge hebben dat het aantal herstemmingen grooter ii dan ooit te voren Wie voor het voorstel Huene is kan niet in de centrumpartij blijven zoo verklaarde de olericale afgevaardigde Lieber dezer dagen in eene kiezersI bQeenkomst Zeer onwaarschynlyk daarom is het j dat het centrum ten slotte nog voo het legeroutwerp stemmen zal Door het uittreden van Von Huone Ballestrom Schorlemer Alst en zijne agrariërs is het radicale deel dezer partij onder dr Lieber tot nog hardnekkiger verzet gedreven Eu wegens de houding van deze meerderheid acht de Voëè Ztg bet lot der legerwet beslist in den eerstvotgenden Eyksdag zal het zegt het blad geene meerderheid vinden Over den datum waarop de nieuwe fiyksdagbüeengeroepeu zal worden over de voorstellen die ingediend zulleu worden met uitzondering van hot legerontworp natuurlijk over het begin der werkzaamheden en den iuur der zitting is nog niets besloten De regeering wacht eerst daa uiUlag der verkiezingen af Vermoedelyk echter zullen iu de eerstvolgende zitting de belastingontwerpen behandeld worden Op 12 millioeo frs is de bate geschat die de Frausohe schatkist jaariyks zou trekken van de belasting op do omzettingen ter beurze Gemiddeld zou dus de dagelyksche ontvangst de Zon en feestdagen in den aftrek begrepen 40 000 fr zijn Bij die berekening heeft men aangenomen dat er dooreen genomen dagelyks 13 millioen aau Eransohe rente ter beurze wordt omgezet Doch sedert den 1 Juni toen de nieuwe belastingwet in werking is getreden is er dagelyks gemiddeld slechts een milhoen aan FraiiBohe rente verhandeld Die omzettingen in andere fondsen moeten in evenredigheid nog meer verminderd zyn £ n bierby ia de ach teruitgang uiet tebleven Do ontvangsten dor telegraaf kantoren op de beurs zyn van 6000 u 6000 fr die ze dagelyks bedroegen tot op een vierde gevallen die aan da telepboonkantoreu van 5000 6000 fr tot op een vijfde Dit alles is door eene commissie uit de bankiers den minister ao financiën onder bet oog gebracht om hem duidelijk lo maken wat reeds de dadelijke gevolgen dier mislukte wet zyu En dan do verwydorde gevolgen Wat zal er b v gebeuren als by mogelijke beroeringen ir de binnen of bnitenlandsche politiek de beurs uit de behoefte van het oogenblik één en al levendigheid als met lambeid geslagen is f Er werd ondor anderen heriuntrd aan het gevdl dat indertijd met Schnaebete plaats had en aan don kleinen stormloop die voor eenigö maanden op de spaarbanken is geweest