Goudsche Courant, maandag 19 juni 1893

1803 Maandag 19 Jnni N 6074 GODD CHE COURANT Dlieuwa en Advertentieblad voor Goiufjf en Omstreken Oe inBendinK TAn dTertentlm kan gespbieden tot eéi uur des namiddagt an den Ó g der uitgaVe R M B u r g e rl fj k e B t a n i recht GEBOREN 10 uni Jolian Gemrdus Ohristopho rus ouders P Ste8nbet i ön m H van Gennep INGEZONDEN Het Algemeon Nederlandsoh Werklieden Verbond heeft de volgende oiroulaire verzonden De tijd waarop de kiesreohtroorstellen ia behandüling zullen worden geuomao nadert de maand Juli Bcbijnt door de Tweede Kamer voor dezen hoogst belangryken arbeid te 7ullen worden beatemd Het Centraal bestuur van bet Algemeen Nederlaodsch WerkliedenVerbond dat een opttraoht heeft om de voorB anders der Aegeeringa ontwarpea op te roepen tot een gemeenaohappelijk ea openlijk verklaren en getuigen aoht thans den tijd gekomen daar gevolg aan te geven Het ooodigt tot deelneming aan zulk een beweging uit werklieden en andere vereenigingen en personen die heil verwachten van Staatkundige en maatsohappelijke hervormingen binnen de perken der wot en die niet staan op het standpuut ingenomeQ door hot op 35 en S6 December 1 1 te Zwolle gehouden SociaalDemocratiBch congres Het plan ia om Ie Op den Zondag onmiddRllyk voorafgaande aan den dag waarop de Tweede Kamer besloten heeft de kiesreobtoQtwQrpun in behandeling te nemen te sGravuuhage een vergadering te houden 2e een door deze vergadering aftn te nemen moli door een commiBsie uit haar midden aan don voorzitter der Tweede Kamer te doen overhandigen Tot de vergadering zullen toegang erlangen de afgevaardigden van vereenigingen peraonun die van bun voornemen om deel tQ nemen schriftelijk doen blijken en leden der deelnemende vereenigingen die daartoe hun verlangen doen kennen De namen der Vüreenigingen welke deelnemen en die hunner afgevaardigden benevens die der persoonlijke deeluemers zullen met de door de vergadering aan te nemen motio wórden gedrukt en aan de leden der Eerste en Twaf de Komer worden toegezonden Het Centraal Beatuur stelt zich voor van de afgevaardigden en personen die de vergadering zullen bijwonen een viertal uit te noodigen om bot woord te voeren de namen der sprekers zullen tgdig worden bekend gemaakt Tot zoover het doel eu de strekking dezer beweging Eenige bijzondere aansporing tot deelneming aan de vereenigingen en personen die voorstanders zijn van de Begeeringavourstellen tot uitbreiding van bet kiesrecht lohijnt ons overbodig toe Ofschoon reeds in tal van V9rgaderingen beperkt of openbaar in verschillende deelen dos lands gehouden instemming met d ItegeeringBVOorstellen ia botnigd is een algemoene stem nog niet gehoord Zulk een stem uit te lokken is het doel dezer oproeping Dat die stem gehoord worde en zoo algemeen mog6i gk gehoord worde is te eerder gewenscht sedert de tegenatanders van kiesrechtuitbreiding of van een ruime uitbreiding zich groepeeren en van dien tegenstand eveneens openlijk eti gemeenschappetijk doen blijken AIb aanstonds de kiesrechtontwerpen m de Tweede Kamer nan de orde komen moet er geen ruimte zlJn voor het beweren dat het volk zulk een uitbreiding niet wenscht of daar onverschillig voor zou zijn Uit dien hoofde moeneh wij op de roeeet algemeene deelneming te mogen rekenen Vereenigingen en personen welke wenschen deel te nemen worden verzocht dit vóór Zaterdag Ui Juni schriftelijk te melden aan den eerot ondergeteekende de verennigingün worden tevens verzocht op te geven de namen der Hf evau digdeu benevens het getal leden dat de vergadering wenscht bi te wonen De deelneming is kosteloos maar vereenigingen en persQQOD die wat kunnen en willen missen worden verzocht dit te doen ter bestrijding der groote onkosten Adressen van vereenigingen ons uog onbekend en van personen die de oproeping wensoben e ontvangen worden ingewaohi bij den derden oudergeteekende Namens het CmUraal Bestuur van het Alg Ned Werkliedeu Ferhond De Commissie van voorbereiding B H HELDT Waldeck Pyrmontkade 19 Den Haag Th de EOT Spiegelniskade 29 Botterdam J C SIEBENLIST Tuinstraat 187 Amsterdam De ondergetcekenden bestuurders der afdeeling Gouda van het Alg Ned Werki Verbond verklaren zich beieid om adreeacn in ontvangst te nemen van personen of vereenigingen welke de vergadering wenschen bij te wonen B HOLSDEHVER Keizerstraat IBO A DE HOOG Planisoen 105 A SMIT Kattensingel 187 VOOB DE 8CH11TTËBIJ AFKONDIGING BURGEMEESTER ei WETHOÜOER OP Gouda gezien Art 10 der Wet van 11 April 27 Staatsblad No 17 brengen ter kennis van ddibelanghebbenden dat do LOTING voor de S ulterij zalplaats hebben in het RAADHUIS dezeijfGemeente op MAANDAG den gfln JUNI aauBtaandé des voormiddags ten Oen ure voor de ingeschwivenpn vandezen jare of geboren ifi 1868 en ten m ure voor de ingeschrevenen vnn vorige jaren of geboren in 18S9 tot en met 1867 in i ealoren wordende in bun belang aangemaand om dp do hierboven gtnielde plaats en op den behaalden t d in persoot tegwwoordig te zijn of ingeval zij door ziekte of eenig pidot wettig beletsel hierin verhinderd worden eeiwaudèr met hunne belangen of omstandigheden bekesd ifi hunne plaats ie doen verschijneo I Voorts worden da ingeschrevenen veirittigd dat de Alphahetiache Naamlyit voor hen tetlinzage ligt op de plaatselijke cretnrie van MAJMNDAGdei 19n tot en met VRIJDAG den i 3n Jlfiifllfi93 d voormiddags v an tien tdt iwaalf ikreu ioi7 derad LB Gouda 15 Juni 189 J Burgemeeati Ki iter e Wcthou ders 4 H W G K èe Sec beou eh = F ADVERTENTIËN De Heer eo Mqvrouw Mr C van VOLLENHOVEN Snkl betuigen bg dexehannen hartel ken dsnk voor de vele bewjjzen van belangstel lint door ben ondervonden by gelegenheid van b et hnweiyk van hnnnen Zoon Moordrecht 14 Jnni 1893 Pro Deo Faillissement M Kijzer De Tweede Verificatie Vergadering zal plaats hebben op VRIJDAG 30 JUNI des voormiddags te lOVs nur in het Gerechtegeboaw aau het BaagBche Veer te Rotterdam De Curator Mr M M SCHIM van der LOEPF AdvocaatProcnrear Openbaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op de Burgerscliolen De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwijs alhier maakt bekend dat de InsclirUvlng van Leerlingen wier plaatsing men na het eindigen der zomervacantie in 1S93 op bovengenoemde scholen verlangt zal geschieden op DINSDAG den 20 JUNI 1893 des namiddags ten vyf uor Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namena de Coramisaie De Secretaris T H VAN DEE VOORT Gouda 7 Jnni 1893 HEI EKEi S 9 Ct per Fl 5 Ot per V Fl prachtig helder en goed werkend Depat A NORTIEE Gonwe C 34 35 I bii GK088IJBB in Zuid Bolland ynii JBN OBOa prijs van Zoetemeiksche Kaas Onder letter S bnrean van dit blad francofferten Frijstrekking 28 feii 23 Juni 5qf 000 Mark ala hpofdflijs in het fïelukkifcst gevalHedt de nieuwste SJTOOte üeMverlotüi f die door de HooRe Be eerin vao Haiiibvirg g oedgekourd en geiranrborgd is pe voorde gO inriolitinf van het nieuwe plan bestaat daarinu dat in den jloop van sl ht weinige maandeff in 7jeil ot ngeii vantHlO OOO loten 5Ö 40Qt pryzen liecifagende S 10 402 4 5 Mark 1 1 prijs a M 300 000 Iprya a M 200 000 prijs ft M 100 000 prijzen a iM 75 000 ter volledige besUsaing zullen komen zijn kapitale prezen van eventueel Iark bij uitnemendbeid echter 1 l n 3 prijzen a UftOO 1 prijs M 1 prijs a M 1 prijs I B M prys a M prijzen M 1 prijs a SÏ 5 prijzen d M 2 prüzenaM 10ClOO Bflpiyzena If5000 lOfifpryzenaM 3000 70 000 asalprijzenalM pOpO 65 000 1 ïjprijzanaM 500 60 000 758jprgzo i a M JjlOOO 5li 000 237ifprijzen M l lUoO 50 000 3395 i prgaen M Ï l48 40 000 1899 jprijzena 300 200 20 000 150 l 7 lOO ytt 67pO 20Do aanstaande eerste ptijatrekkuig Ipzer groote door den Staat gewaarborgde Teldirarlo ling is van ambtswege bspa Id plaats tepebben op doQ j 36 en 29 JUNI en kost hiervoor 1 geheel origineel lol aleoMa M ft of ï 60 1 half ff ff 8 1 80 1 kwart ff 11 b 0 90 tegen inzending van bet beqrag io bankpapierof per postwiasel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Orlfiueele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vf i schte ofS ieele plan waaruit de verdeeling der pryzen op de versohillende klassen alsook de betreffuode inleggolden te vernemen is gratis bijgevoegd en sendes wg aan onze Begunstigers ouaangevraagd na elke trekking do oHicieele lijatea Üo uitbetaling der prijzen gesobiedt ateedaprompt onder waarborg van den Staat en kandoor directe toezending of ook naar verkiezingder Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland boworkstelliRd worden Ons debiet is steeds door hel geluk begunstig eu onder vele andere aaiizienlgke prijzen hebben wg meermalen volgens ofÜcieele ben ijzen de eerste HoofdtrofFers verkregen en onze Begunstigers zelt uitbetaald o a Vljfirk 350 000 100 000 80 000 00 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtateu groadslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds Ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rochtstreeks te zenden aan KAUFMANJV SIMON Bankiers en Geldwisselaars in Haniburit P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wy bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteei en zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reecle bediening de tevredenheid van onze geoerde Begunstigers te verwerven Men wende zich voor mEUWSTE DASSEU MarktA68GoBDi by f JMI IjVS Gouda Snelper druk van A SaraKMi Zooj De nitgave dezer Courant geschiedt df el ki met nitBondering van Zon en Feestdagen De prg per drie maanden is f 1 25 franco per post 1 70 l l faonderlpe Nommeri VIJF £ N BiN BINN gNLAiND üdITi Juni 1893 i q vestigetrld aandacht o t e jairlijksche col jjie voor het fondji tot aanbibiöediglbg en oader at ning van den gewapendeir dlenBt Jna de Nedert lalden 32e nuttige inatelling verdient in luime mate de sthie onzer ingezetenen f Ie iet vaderland f ei en ateun noodig heeft hetj t se Vier jbehoeiende inürmen in deze gemat iten geoieten pit udl enblik jaarlijksohea oaderjl And lerwyl Inegen oudstrijders hier woonaobtii ia hetafgebn jaar gratiüoatien werden uitgere i t j ij wekken oom lezers op om het Fonda mot runae bijdragen Ie atauoen Blgkens achterstaaade advertentie zal morgen Zondag ten uui te Stolwpeti lj iis eene nationale wielerwedstrijd plaats hebben mtgeschreven door de wiolrijjdera vereeniging de Anlilofep Da landbouwer Duigeman van tpUmrg van Zevanhulzen had heden morgen op het Nonnenwater zijn kaas afgescheept ten einde hinswaarts te keeren moest de wagen omgekeerd worden nfet het ongelukkige gevolg dat alles te ater geraakte De bestuurder en bet paard waren spoedig op het droge het paard bad een paar schrammen aan de achterpooten de wagen daarentegen is neg al beschadigd Op de voordracht ter benoeming van een machiniat aan het stoomgemaal van het waterschap f Stolwijk c a aya in alphabetische volgorde geplaatst de hoeren P van Dam ta Kotterdam D Mansfelderte Nieuwerkerk £ Kassaar te Gouda E A Bademaker te Haaatrecbt en W Smidt ta Wavarveen FEVILLETOi Gr Ei TTI Naar het Hooffduitici XIV 51 tfOch kom zeido de aangesprokene ongeduldig K n schouders ophalende h ooÏl nu maar niet de pit te vergulden Ik gun u den voorrang sana rancune oude jongen een ander zo ik den haiid ohoen toewerpen Kort en goed ik wensch my ntpt belaohelylc te maken tegenover de vorstin en verzoek u my den vriendendienst te bewijien deze ovatie yoor uwe rekening lo wdlen nemen Gelukkig kent niemand den auntegger er van dit mankt de Eaak gemakkeiyk en wanneer het engelachtige vrouwtje u met stralende oogen bedankt dan veraook ik u dringend beste Olivier neem dien dank aan I Ja natuurlijk dat spreekt van zelf het is eigenlijk zoo mooi als het kan I Wees zoo vriendelijk om my uw onkosten Ie willon opgeven opdat de ideaalste aller vrouwen ook werkelyk mijr bloelaen met haar voetjes vertrapt Wal een zalige dood En de baron haalde diep adem terwyt bij niet de haud over zyn voorhoofd voer als in liefdesbedwelming verzonken ADl fiBT£NTlËN worden geplaatst 1 vaA 1 B regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS vMtfden berekend naar plaatBruimte poyenfien worden alle Advertentiën gratis i o 9ïiomen in het ADVERTE JTÏEBLAD tlmlk des Maand B rersch nt op de kerkgenootschappen bekrachtigd kraohtena welk ook het grondWttig recht der Katholieken op de vrije inrichting hunner kerk volkomen werd verzekerd Maar de uitdrukking door den heer De Eas gebelgd was zaker onjuist BeniAnd tot onderwyzer te Haastrecht aan da openbart lagere school de hoer B J Sohiphorit te Ëlst iip eeo iractement van 626 eo de heer J J WenLveen van Stolwyk op een tractement van 600 1 De Beohtbank te Amsterdam veroordeelde Vrydog den colporteur Kramer wegens beleedïging der Ko niagin en tut een Jaar gevangenisstraf Den 6den Juli zal op Yelserbeak by Telsen bet dertigste Christelijk Natonaal Zeadiugafeest gebonden woidun Uet programma by den heer Breijer uit gegeven vermeldt de sprekers en de middelen van vervoer t i De emanéipatie dèi ïCathoIi el en Over den ver r ezingstrijdj te Goma die QU Oiet de nederlaag tegenstanders ifia een uitgebreid kiesreoht is aëindigd Icomt ook öön stem uit Itajie De gee j itelijke broeder A Irau Kerkhof komt nl uit een laatsje bij Florence in iSet Centrum op tegen beweriag van een det drie Katholieke Ka lOrleden l ie in de vorige maand te Gouda de rkiezing van den heer Bastart aan hun geioofsgo IfDOten aiftfwvalen i De hel r De Bas heeft nl in die vei derïng vblgens lUBt verslag in De Maaühdo gezegd ffÜoor verkiezing vau een vooilsiander vaa het ontwerpTak ondermijnt men den t on barer wier vadei de Katholteken heeft geemanèipeerd De falnj Van Kerkholf i ove r die woorden uitertsterbaasdiP omdat zg een geheel nieuw hebt werpen iop de gfischiadonis der Katholieken hier te landa Tot dusver meende men dat hun emancipatie dag teekent van het begiit dezer eeutr bij voegt er niet bij als een van de geJ lgen der frausche Kevolutie Die vrijheid was zeker nog nietfolkomen eerst van J853 dagteekeot de wet op d v ffkgenootBohappen i die het herstel der bisdommen m ons land toeliet Naar ona wordt medegedeuld hoeft de nieuw De wet is wel uitgevaardigd onder koniug Willem dirrcteur genaraal der posteryen en telographie stapIIT maar was niet andere dan een regelrecht uitvloei pen gedaan om de tractementen der postboden te Bel van de grondwetsherziening van 1648 onder verbeteren Het tractement zal in evenredigheid Willem IE Kn jubt de Minisier Thorbecke die de gebracht worden met het aantal uren dienst per dag grondwettige vryheid door de wet wilde doen be en het getal dienstjaren Thans gebourt het vaak krachtigen werd door deiJ koning ontslagen bij de dat postboden die meer uree dienst doen dan andeAprilbeweging die tegen het herstel der bisschoppen ren minder tractement ontvangen ook brengt het was gericht De heer Van Kerkhoif vraagt daarom aantal dienstjaren geen veranderisg in het tractement spottenderwijs uit welk kostolyke niet voor iedor dat blyft zooah bet was toen de bode zijn aansteltoegankelijke historische documenten de heer De Bab hng ontving zulk verrassend en hoogst balangryk nieuws kon me j Zooals reeds ie een onzer vorige nummers is dedoeleu medegedeeld zal er in October of November een Ër behoort echter te worden bygevoegd dat ko j vergelijkmd examen worden gehouden voor de be ning Willem IIX kort na het ontslag van het trekking van surnumerair by de posterijen en tele MinisterieThorbecke de wet van J 3 September 1868 j graphic Tol du toe werden alleen surnumeraira Goaock schudde Licheud bet hoofd i Belüedig my niet myn vriend fluislerde hy zacht met een gezicht als van Mephisto wanneer die verklaart Ik Heb er toch myn aardi icheid van Hij klopte hem op den schouder eu draaide zich met een ruk om Hij ging wat vrovger naar liuïs dan de anderen liet zijn rytuig bij de promenad stil houden en vloog de marmeren trap op van villa Hazard l3e baron en ie barones reeds thuis De portier erde zijn sUopilronken oogen open en werd haast verblind door den van goud schitterenden uniford fNeen mynheer de graaf maar elk oogenblik verwacht ik het rytuig f Is het licht op in de kamers van den baron f Overal mijnheer da graaf Goseck ging den zljgatig door trad do rookkamer van zijn vriend binnen en stoet zijn jas open Hy nam h t portret van vorstin Claudia uit zijn portefeuille deze boeltcuis zon hij eenige weken te voren uit leftiga ijverzucht uls een kleibuod voor eiken vreatideu blik hebben verborgen gehouden maar nu plaatste hij haar m het oog vallend midden op de tafel waar zij vast en zekor de aandac it moest tiekken Hij was zoo kalm en onvorschiilig alsof ly op zijn hoogst een donlgewooo luxc artikeltjo weggaf Zijn lippen trokken zich in een liooneiiden lach samen een ijzeren onverbiddelijke wil spiak uit zijn oogen Toen sloot hy do deur achter zioh toe en ging terug naar tijn rijtuig zwijgend zonder den groet van den knecht te beantwoorden Niemand verwonderde zich er over want men was aau bet dergelijk komen en gaan van den graaf gewend Toen de kamenier van vorstin Tautenstein voor haar thuisgekomen meesteres de dour openmaakte en mei oeu veelbeteekenend lachje freule de Gironvale onmerkbaar een wenk gaf week Claudia onwillekeurig terug voor den doordringenden geur dia haar hefelyk en zoet tegemoet wuifde met een snellen eigenaardigscherpen blik had zo dadelijk den salon overzien Bloeiende rozen bedekten deu grond prijkten in grooto bouquetten op tafels en consoles en slingerden zich in sierlijke ftsiooneu om de kristHltuii prisma s die aan de kronen hingen Donkorroode hei schitterende vertorend wanne hefderozea CUudia lachte oen büusnardige harde lach die triomfeerend door de kamer klonk Renig uren te voren had zij in deselfcle kamor den vuist gebald over de huwetijksannoncn van baron von Nennderscheidt haar door Kapcrtince met eeo stortvloed van opgewonden bnwoordingen overhandigd Toen had zij haar voorhoofd gefronst als woedde ean heftige atorm daarbinnen en een zeker licht hftd r in dio cogen gefliltkerd alsdescbittoring van een dolk die gereed staat het voorwerp van zijn wraak doodelijk te treifen Dat IS geen oppositie tegen t Hof maar dat is tegen mij gericht 1 waren de eerste woorden geweest die half sissend over haar lippen waren ge I