Goudsche Courant, maandag 19 juni 1893

De Heer en Mevronw Dr C M db JONG 01 JoNQ betuigen hunnen hartelyken dank voor de vele bevryzen van belangstelling by de geboorte van hunnen Zoon ondervonden Oen Haag 17 Juni 1893 ingOBteld by de poatergen Ook tchiJDt plan te bntaaD de suroumeraltB uiet meer viy ie laten iu de keuze huoper it adpUatiea doch boD op aaagüwezeD kantoren werkuam te stellen Uil Piepeuveen wordt gemeld Dezer dagen werd by enkele ingezeteneu eene hier nog onbekende wyze van oplichten in praot k gebraoht Een net gekleed heer treedt hij eenvoudige lieden binnen vraagt inzage van de aasurantiepolis en beweert dan na de x te hebben uitgegeven voor ooDtroleur der maatsohappij dat de verzekerde sedert jaren te veel heeft betaald Bat teveel betaalde zal door zijne zorg worden teruggegeven Voor noodzakelgke onkosten laat hij zich dan terstond een zeker bedrag uitbetalen neemt daarmede afscheid eu laat niet meer van zich hooren Staten Oeneraal 2 Kahkb Zitting van Ytjjdrtg 16 Juni 1893 Het belangrijkste was de vaststelling van den dag waarop de beraadslaging over de kieswet een aanvang zat nemen Ernstige strijd is daarover niet gevoerd Allen schenen het eens tezgn dat dit nog lu deze zitting moet geaohiedeu De heer Van Alphen bad daar 22 Augustus voor uitgedMoht omdat hij nader onderzoek en overweging wenschelqk aohtte nu volgens hem het onderzoek in de afdeelingen wat haastig was geweest Uaar dit denkbeeld vond weinig steun zelfs by de geestverwanten van den beer Van Alphen Do strijd liep dus over 12 Juli voorstel voorz 18 Juli v d Feltz eo 25 Juli v Dedem De vergaderingen der Prov Staten die omstreeks dien tijd vallen en de behoefte der leden om een paar weken langer uit te blazen waren oorzaak dat de kamer haar keus ten slotte vestigde op 2fi Juli Vóór stomden de geheele linkerzgde minus den heer Viruly plus de heereo Eeekera Bahlmann KeueheniuB A V Dedem Beelaerta Seret Braadsen Vau Velaen en Van Alphen De Bedrijfabelasting vorderde tot art 3 De technische ineenzettiug der wet is zoo zorgvuldig dat ze de kamer weinig moeite baart Het plan is uiterlijk Viijdag 23 dezer op reces te gaan Ëen goede maand rest dus voor de kieswet die zeer veel hoofdbrekens kosten zal Staten Generaal ie Kahgr Zitting van Vrydag 16 Juni 1S93 De Eerste kamer deed een geheele reekft v n kleine ontwerpen af waarvan sleohts enkele i rmelding verdienen De afschaffing van de Noordzee kanaalgelden werd bestreden door den heer Lohman doch aangenomen met 82 tegen 10 stemmen By de overeenkomst betreffende den spoorweg Sittard Herzogenrath verliet de heer Van Naamen den voorzitterstoel omdat hij commissaris der betrokken exploitatiemaatscbappij i het ontwerp werd met 27 tegen 7 stemmen goedgekeurd Do overeenkomst met de Nederl Handelmaatsohappy lokte de meeste disonssie nit waarin üeh behalve de min van koloniën mengden de heeren Muller Prins Fransen v d Putte en Wertheimi zij werd toch zonder stemming aangenomou De kamer is tot nader te bepalen dag uitoen komen en freule de Cïironvale bad met boosaardigen laoh haar toegevoegd De gok moet maar zelfde gevolgen van zijn daad dragen het zal ertoe komen dat hü elk an deze lutters uit den hardsteu diamant zou willen uitkrabbeu indien hij daarmee maar bewerken kon dat ze uooit gedrukt waren geweest Vorstin Claudia had hierop niets geantwoord maar slechts even geglimlacht en gezegd Mijne beate Eanérance wilt gij mün toilet Voor ven avond oUïOeken en toen had die beste Espérance precies geweien boe de zakaii stonden en zu had tegenover haar mèeaterea gevleid en gefleemd al een kat die zich in alle bochten weet te draaien en te wringen En na stond dozo schoone toornige vrouw die steclite duivelin die door het operagebouw gezweefd bad ala gedragen op eneülenvleugols zacht vriendelijk en glimlachend nu stond zjj mdermaal op den drempel van haar sulon ze lachte weder en zo laclite zóó dat ee zich op dun arm van hare vertrouweling moest Btonneii Plotseling richtte zij t hnofii op ffVVio heeft toch deze kamer ïoo lalen veraiercn madame Salior De kamenier haalde haar schouders op uVa tuinman wist zelf niet v i wie do opdracht kwom Doorluchtigheid maar hij dacht dat hot de koetsier van baron von Nennderachoidt was geweest die van vond na negenen nog den hooien winkel in op ehndding had gebracht Do bloemen zijn maar sedert een groot kwartier hier Zoo Chuulia rukte den kostbaren bouquet De arbeider Van Daaleo die te Kiauwerkerk door een uit Utreoht komenden persooentreia dozer dagen werd aangereden ia gisteruacht in het ziekenhuis te Eotterdam auo de f evoïf m orerleden De feestdronk door den boogleeraar dr J Verdam aan den maaltijd van de Maatscb van Ned letterkunde uitgebracht op onze Koninginnen luidt aldus Edele Meeren wel geleret Die die letterconsie eret Ëntie minnet onse sprake Bovep enige andru sake Wi hebben ene oude goode sede Date dat wi aoe eiker atede Daer wi sitten in enen sale Aen enen hogeliken male Talrtëurst enen beker scigken Dat wi souden daarbei gedinken Niet die Sente Geerden minne Maar onsen oonino ofte ooiituginno Laet ons dan in Dietacher tale Aen die lievelike amale Aen die minlike die saohte Wiën ons alreëerst gedachte Van inherteliker trouwen Ende baerre ffloe ler der hoger vrouwen Onse lievelike ooninginne Heeft ende hout onser aire minne Dat Si emmer in vrouden groeye Ënde in aire doocht volbloeye Dat Si als si draget crone Also vaafe in onsen herten wone Ende also sterke ons aen hare btode Als Si beeft gedaen van kinde Onser liever ooninginne Onse trouwe ende onse minuej Dit gediobt viel groote bijval te beurt en werd door het tingen van bat Wilbelmuslied gevolgd Velen onier lezers zullen zeker gaarne vernemen boe art 9 bevattende het progressief tarief voor de beffing der belasting op bedryfs en andere inkomsten luidt na de bealisaicg welke de Tweede Kamer Donderdag beeft genomen Dat artikel luidt thans als volgt De belasting baflraagt A voor binnen het Byi tconendm die niet in de vermoffentbelaaiinff zijn aangealagen voor ben die buiten het Eijk in Europa een Nede l dsch staatsambt uitoefenen en voor de in het buitenland gerestigden bedoeldbü art l h die hier te lande persoonlijk of door gemachtigden een be lryf beroep ambt waardigheid bediening of betrekking geregeld uitoefenen wanneer de zuivere inkomsten bedragen ƒ 660 tot beneden 700 l 700 V 750 2 750 n 800 2 75 800 0 S60 tf 3 50 ff 850 V 900 4 25 900 ff 950 5 950 ff 1000 ff 5 75 1000 1050 6 B0 H 1050 H 1100 ff 7 25 ff 1100 ff 1150 ff 8 ff 1150 ff 1200 8 76 ff 1200 ff ff 1250 9 50 welken mademoiselle de jtronvate vol bewondering uit een vaas had genomen om haar dien te overhandigen uit de banden der gezelachapadame en sliaigerde hem ver van zich tegen den grond zoodat de zaohte rozeblaadjea hoog opstoven ffMaak het raam open het is hier niet uit te houden van die bloemonlucht beval zij met harde stom en ging dj kamer door naarden aangrenzenden aalon Zonder mededoogen vertnd ze met haar hakken de geurige kelken en haar lange vau goud fonkelendo sleep slierdo de schitteiend bloemen ilooreen nis waron het afgevallen bladeren geweest door rijp un vorst geknakt ËBpérarict wit rp zich in een soort van vervoering naaat hare gebiedster op liei witte wotfaval dat voor den haard la neder en zeide met een acl aterlaoh ffKostoiijk on bet aal baar o betnovereiide odesse 1 Als Turjindut 7 ichzelf gelijk blijft en ijskoud en onbewogen de rozen en het hurtobloed van baron von Nimuderscbeiflt vertreedt dan zullen wij eerst een kostelijke 2 rap beleven en eeu carnaval in het hooj ü noorden vieren wnarin eodiii fflleranrfne zegevierend haar staf zal zwaaien 1 Claudia sloot afgemat haar oo en en zeide korlwekiffAfwachten Den volgenden morgen scheen de heldere winterzon op do mol een zaebten geur doorlrokken gonlijnen van MariaTjouizit s boudoir ca toekendü de patronen van het kantwerk op hel tapijt nu oen oogen ƒ 1Ï50 tot beneden 1800 10 211 1800 ff 1360 ff 11 ff 1360 ff ff 1400 ff 11 76 ff 1400 ff ff 14B0 ff 12 50 ff 1450 ff ff 1600 ff 13 25 H 1500 ff ff 1600 ff 14 Bedragen zij meer dan 1500 doch niet meer dan 6200 zoo is versohuldigd eene vaste som van 14 benevens 2 voor elke gebeele som van 100 viaar mede zij het bedrag van 1500 te hoven gaan Bedragen zij meer dan ƒ 3200 zoo is verschuldigd eene vaste som van 148 benevens 3 20 voor elke geheele som van lOO waarmede zij het bedrag van ƒ 8200 te boven gaan D Voor ken die in de vermogenahelasting zijn aangeslagen a indien bet belastbaar vermogen 13 000 of 14 000 bedraagt wanneer de zuivere inkomsten bedragen 260 tot beneden f 800 ƒ S 300 II 360 8 76 360 y II 400 S 60 400 II II 460 4 86 60 u u 600 6 00 600 660 6 76 660 H II 600 8 60 600 660 7 86 660 n II 700 8 00 760 8 76 760 H 800 9 60 800 II 860 10 86 860 H 900 11 800 II 960 11 75 60 II 1000 18 6a 1000 II II 1060 18 8 1060 H 1160 14 Bedragen zy meer dan ƒ lOSO zoo ia verschuldigd een vaste som van 14 benevens ƒ 2 voor elke geheele som van ƒ 100 waarmede zi het bedrag van ƒ 1060 te boven gaan Bedragen echter de zuivere inkomstef gevoegd bij vier ten honderd van het belastbaar vermogen meer dau ƒ 8150 dan is over dat meerdere nog 1 20 voor elke geheele som van 100 verschuldigd h indien bet belastbaar vericogen ƒ 15 000 dooh niet meer dan ƒ 200 000 bedraagt Wanneer de zuivere inkomsten bedragen 250 tot beneden 300 1 86 300 360 8 00 360 II 400 8 75 400 a II 460 3 50 460 II 600 4 86 600 II 660 6 00 650 600 6 76 600 660 8 60 660 H 700 7 86 700 II II 760 8 760 II n 800 II 8 76 800 n II 860 9 50 860 II 900 10 26 900 50 11 00 960 1000 11 76 1000 II 1060 12 60 1060 1100 13 26 1100 II II 1200 14 00 Bedragen zij meer dan ƒ llOO zoo is versobuldigd eene vaste som vau ƒ 14 benevens 2 voor elke geheele som van ƒ 100 waarmede zij bet bedrag van ƒ 1100 te boven gaan blik bleef de jonge vrouw op den drempel verwylen om de pracht van deze kleine ruimte te bewonderen wolke in vol daglicht gehuld weder een geheel anderen aanblik bood Een vuur brandde in den open haard Het uurwerk op de achrijflafel verborgen in een metalen hulsel dat een achip van cdelgtsteentea aohitterend vooratölde met blauw geëmailleerde zeilen tiktezacht en melodieus en in het koektorentje te midden van eene artistiek aangebrachte veraiering van naaierpalmen en varens kweelden vreemdsoortige blauwachtige vogeltjea hun morgengroet Aanlokkelijk Hefoiyk en gezellig zag hel vertrekje er uil en toch gevoelde Maria Loaizo er zich wanhopend eu hulpeloos met een diepu verzuchting sloegf zij de handenineen mei de vraag ffWat zult gij hier dengandscheo langen dag beginnen P Hier is geenwerk zooals in Herssbrunn niets öm voor tn zorgen en niets om in orde te brengen nooit zou zy tydte kort komen en nooit zou zij neer donr zoo dnzooveel monden tot spoed word n aangeoiaand bierie sleohts stilte en voornamo rust loodzwaar drukkende eüuzaamheid te midden vau zeldzame pracht Uiterst verwonderd en klaarblijkelijk er met op voorbereKl om zoo vroeg reeds ton dienste van haarmeesleres klaar te moeten staan had do kamenier Bedragen eohtet de zuivere iDkomsten gevoegd bij vier ten honderd van het belastbaar vermogen meer dan ƒ 8200 dan is over dat meerdere nog ƒ 1 20 over elke geheele som van ƒ 100 verschuldigd e indien het belastbaar vermogen meer dan ƒ 200 000 bedroogt ƒ 3 20 voor elke geheele som von ƒ 100 der zuivere Inkomsten waarmede zy het bedrag TSB ƒ 200 te boven gaan C voor de in Het buitenland gevesiigden die hierte lande rondreizen om bestellingen op te nemen f 16 in ieder belaatingjaar onverminderd de belasting uit anderen hoofde krachtens deze wet door hen versehuldigd D Voor alle overige belastingplichtigen ƒ 2 50 van elko geheele som van ƒ 100 Voor de in het buitonland gevestigden bedoeld hij art Ih die hier te Idnde slechta tijdelijk een bedrijf beroep au bt waardigheid bediening ot betrekking uitoefenen wordt colitcr de belasting berekend op ƒ 0 60 van elke geheehj som van ƒ 25 waarmede in elke drie kalendermaanden hunne inkomsten het bedrag van ƒ 160 te boven gaan Bulteolandsch Overzicht De berichten uit verschillende deolen des Uuitsohen rijks geven wagens bet ongehoorde aantal herstemmingen nog lang geen beeld van den uttalag die verwacht moet wordrn Boven alles trekt de vermeerdering der sociaal democratie aandacht Deze laatste telt 20 zetels en komt in 70 districten in herstemming De radicalen f reis FQlhpartet schijnen bet sterkste verlies te lydon De nationaal liberalen en conservatieven hebben althans niet verloren Do radicale bladen erkennen bun nederlaag te Berlijn waar de radicalen in vergelijking met 1890 16 946 stemmen verloren tcrwjjl de sociaal democraten 24 660 en de conservatieven en antisomiettin 12 470 stemmen wonnen Het Berliner Tagehlatt merkt met een hatelijkheid aan het adres van fiichter die een scherpe wending naar buiten voorspelde op dat bij de radicalen de belangstelling verflauwt De tgd is voorby dat Berlijn bet trotsobe bolwerk van het liberalisme was De National Zeüung zegt Vooralsnog is slechts é n ding zeker dat het noodzakelyk is dat de burgerpartyen bij de herstemmingen tegeu de lociaaldemooraten samengaan Weigeren de radioalen de andere partijen tegen de sociaal democratie te steunen dan zat men hur dit betaald zetten Over do te verwachten vermeerdering van het aantal zetels der socialisten schreef gisteren de Fost Ztg i itDe groei der soriaal democratie l eruBt op talrijke maatschappelijke en staatkuudige gronden waarop sleohts ten deele de regeering en de partyea invloed kunnen oefenen Als morgen bat volk eenoogenbtik verschrikt mooht zijn over het aantal stemmen der sooiaaldemooratie dan zal het uit de geschiedenis kunnen leeren dat dergelijke bewegingen lie het geheele bestaan van den staat en de maatsobappij schenen te bedreigen toch kalm eu dea te spoediger verliepen als zij snel waren ontstaan Het Engelsche Lagerhuis begon gisteren met de behandeling van art 6 van het Home Rule ontwerp Enkele amendementen waaronder een dat tot strekking had het lersche parlement het recht te ontzeggen wetten to maken waarby het ondorwija in Je Keltische taal verplichtend wordt gesteld werden met een miuiatorieele meerderheid van 40 stemmen verworpen Volgens de Standard is de Eegeering voornemens na de behandeling van het negende artikel van Home Eule die van de overige artikelen tot de volgende zitting van l el Lagerhuis uit tu stellen De financieele bepalingen van het ontwerp zullen eerstdaags worden behandeld Ue oorzaak ligt voor de hand Toen do financieele clauanles werden opgesteld heeft een der beambten een fout gemankt Hïj rekende de accijnzen der in Ierland gebrande muar in Engeland verbruikte wliiaky lot do lersolie inkomsten terwijl volgens het Home Rule ontwerp die accijnzen in do Engelscho schatkist moeten komen Van ƒ 6 O0Q OOfl verminilert daardoor hot oversoliot voor het leracbo lieatuur waarop do heer Gladstone had gerekend tot ƒ 1 620 000 Daaruit moeien de leren alle onkosten bezsliiiging hunner miniatera en 151 afjfHVaar ligdüii pensioenen enz bekostigen Eeeda vóór do fout oiiïdokt werd vorklaaiden lersclie leden van beide fraction ilul een overschot van slechts ƒ 6 JÜ0 0Ü0 tot beatrydiiig van alle uitgaven Ier land binnen hot jaar tot een staiitsbunkroot zou j leiden De nieuwe financieele voorsteliep worden nu eerst i daags verwacht j io Fr inachü Kamar heeft met het oog op den nooil der boeren ten gevolge van de langdurijie droogtu tot 1 Jan 1894 den invoer van fourage vrijgesteld van inkomend rechl De Minister was er legun met het oog op de scbatkisT De in i Frankrijk gevallon regen komt mis ichien lu laat I Veel boeren sQn genoodxaakt hun vee te verknopen voor spotprijzen daar de beesten anders van den hoDger omkomen De nieuwe kieswet in Luxemburg waarbij zooala onze lezera weten de census van SO tot 16 fra is verlangd sohynt voor de regeeriug geen aansporing te zijn geweest om over te gaan tot een geheele vernieuwing der Kamer By een vrjj z jndorHng besluit zegt bel Journal de Ikhata werd bepaald dat de helft van de Kamerleden wier mandaat ten einde was zich zouden moeten onderwerpen aan een nieuwe verkieziug zoodat de nieuwe vertegenwoordiging bet zoudorlinge schouwspel zal bieden dat de kamerleden voor de helft onder verschillende kiesstelsels zijn gekozen Deze week hebben de verkiezingen plaats gehad en de oloricala party beeft gewonnen De strijd scheen bijzonder levendig te zulten wonlen daar de riericalen zich hadden aangesloten bij de agrarische party eu ondanks alle pogingen konden de liberalen de beide verbonden partyen niet weeralaan Bovendien waren de liberalen lang niet eensgezind Twee vroegere liberale oandidaten de heeren Simons en Servaia werden thans gesteund door degeestelijkheid en de heer Vön Blochausen de oudminisier die te Diekirch werd gekozen verkondigde sedert eenigen tijd zyn verbond met de olericalen Men weet overigens dat de beer von Blochausenslechts een doel heeft het kabinet Eysohon te doenvallen en danrom zal hij zich dan ook met zijn vroegere tegenstanders hebbon verbonden J De meerderiieid in de Kamer die thans yor dn helft is vernieuwd zal dus bestaan uil dejnnaervatieve clerioale agrarische partij en on iCwüfeld zal men een aantal maatregelen in het belang van den landbouw mogen verwachten uitnemRude maatregelen zeer zeker maar mag men niet vreezen zooals ook de Indep Beige opmerkt dat de te bewilligen subaidiéii slechts den tinanoieolen toestand van het Groothertogdom die thans zoo welvarend is zullen schaden P BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA Gezien Artikel 182 der Wet van den 29aten Juni 1661 Staatsblad no 85 Brengen ter keunis van de Ingezetenen dat het uitvoerig en beredeneerd Verslag van den toestand dor Gemeente in 1692 ter Plaatselijke Secretarie iu druk vurkrygbaar is tegai betaling van ƒ 4 Gouda i 17 Juni 18981 Burgemeester en Wethouderfi voornoemd H W G KONING L B Be Secretaris BROUWER Burserl ke Stand GEBOREN 16 Juni Samuel ouders C J Sluiter en N L y b er Hendrik Willem Johannes ouders W J dlFKeijser en W van Dalen Pieter ouders P Sjardyn en F de Jong 16 Fraucina Antonia ouders C Baars en C Vergeer Pieter ouders F A Loeflnng en P Verkerk ONDERTROUWD 16 Juni A de Gruijl 22 j en 0 Niouwveld 31 j M W Koot 43 j en A van den IJsael 44 j A J de Jong 22 j en H Reinders 20 j J Loenderaloot 24 j en E Kerrebijn 22 j OVERLEDEN 16 Juni H Vervoorn 35 j 11 m 16 J F Wolters 10 m Vlist GEBOREN ouders A Ü Slingtrland en M ADVERTENTIEN De Heer eu Mevrouw Mr C van VOLLËNHüVEN Snbl betuigen bij dezehuuneu hartelyken dank voor de vele bewyzen vau belaugstelling door hen oudervoudeu by gelegenheid van het huwelyk vau huuoen Zoon Moordrecht 14 Juni 1893 De Heer eu Mevrouw dk JONG Schotsman betuigen vrieudelyk dank voor de tah yke blijken vun deelneming zoo bij de geboorte van hunnen Kleinzoon ala met hun Zilverieest ontvaugen üouda 17 Juni 1893 OPENBARE VRIJWILLIGE VEK KOOPING De Notaria J P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op ZATERDAG den 1 JULI 1893 des namiddags ten 3 ure in het Voobmaliq HechT HUIS te Ammeritol in het openbaar te verkoopen TWEEHUIZEir vaarvan één met uitpad en opscheppiug buitendyks geteekend nrs 99 100 en 129 te Ammerstol en eenige perceelen BOUWLAND en DIJKGROND aldaar groot 27 Aren 45 Centiaren en onder Bergambacht achter de Waal aan de Nieuwe Wetering groot 21 Aren 18€enttaren Breeder by biljetten Collecte 1895 K De PLAATSELIJKE COMMISSIE tFonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden Uienst in de Nederlanden alhier maakt bekend dat zg hare mSLIJSmCOlLSGTE zal houden op Maandag 19 Juni Zy beveelt haar zeer in de milddadigheid der Jij dsche Ingezetenen aan daar ook nii deze t e eente vele hu lp behoevende Ondatryders en Infirmen door bovengenoemd Fonds worden ondersteund Namens de PI Commiêw Van djc VELDE Seeretarit VRlICUTË tSIJIKKR Kandijgruis Van VoUenlioven s Stout is de meeat gezonde drank Van Vollenhoveii s LAGER en GERSTE BIER ziju heerlijke Tafelbieren Bi G Va fl Stout a 12 et ontvangt men gratis de Van Vollenhoven s Stout Marsoh Aanbevelend J 1 vali VtLZEN Turfuiarkl Gouda Te HL LIS te Gouda een PAKHUt groot ± 200 M geleden aan IJ E VEST langa het water der Turfsingelgracht ook zeer geschikt voor MAGAZIJN OF WERKPLAATS Te bevragen bij A JONKER ZONEN Kantoor VEST O 597