Goudsche Courant, maandag 19 juni 1893

1803 N 60T5 Dinsdag 20 Jnnl 60UDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oa mzending van advertentien kan gesotueaeu tot eait uiu ues namiddags van den dag der uitgave gebleken zeer doelmktig te zyn De ruimte is voldoende en van vocht ia niets bemerkt Bij d voorloopige ordening der stukken kou de bestaande Inventaris niet geheel gevolgd worden omdat het oud rechterlijk archief volgens de voorwaarden waarop het door de Regeering onder de berusting vnn da Gemeente is gelateu van de overige archieven moest afgescheiden worden Voor het ovongo zijn de verschillende stukken zóó geplantst dat o choon in de volgorde van de in den Inventaris voorkomende onderdeelen eenige wijtigingen moesten Worden gebracht de afsondorlijke nummers dieron derdeelen toch zyn gerangschikt volgeus de wijze Eooals die in deu Inventaris is anngogeven Deze regeling is evenwel geheel voorieopig tn def voormalige Gastbuisherk en zijna inriohting tot dient aleakli om in den eersten tijd de WoHngde en de volgende prijzen zijn uitfteloofd 1 e prijs een kunstvoorwerp ter waarde vM 40 on gouden centre medaille 3e prijs een gouden medaille ter waarde van HO 3e prijs eade gouden centra medaille 4e prijs eene zdverau medaille Tevens zijn er bronzen mediilles uitgelootd voor niet geplaatste rijders die den Weg binnen een vastgestelden tijd afleggen De abtand bedraagt oirca 120 K M i Aan het Verslag van dm toestand der gemeente Gouda over 1892 wordt het vt gendo ontleend Archieven De herstelling en vertimmcffing van het gebouw NATIONALE WIELERWEDSTRIJDEN Oer W F H te houten Horgen 18 JVSl ir Stolwijkersluis des namiddag ten l i nre HET BESTU DE Openbare Vrijwillige Verboping OH COSITANT GELD Waddinxveen ten Sterfbuize van Mejafvr de Wed J A t D WEKVB aan het Jaagpad bg de Brng Wflk E No 26 op Woeosdag den t JudI 1893 Ja morgens ten 9 ure ten overl n Tan Mr I MOLENAAR vak £ en netten zeer goed onderhouden waaronder Chifföoièrea Secretaires Ünreans Sopha Kasten Tafels Stoelen Buffet Braodkast Beraphine Orgel Leasetiaars SplegelsjbSchilderyen Klokken Lampen Trekmangel Vogelkooyen enz enz Kleeden Karpetten Loopers Gord nen Eftcbels Ledikanten Matrassen Dekens TAFEL EN BED LIMElir Tninsieraden waaronder Eekhoorn met Bok GOLD en ZILVER Glas Porcelein Blik Tin IJzer Kristal Koperwerk Ca BVOCa EXjTDE als Pauwen Faeanten Zeemeeaw Kippen en Banen Voorraad Wijnen en Likeuren Hl Afbraak Bouwmaterialen Tnrf en Brandhout en al hetgeen meer te koop zal aangeboden worden Kijkdag daags Ie voren van 10 4 uur Nadere information geeft de Notaris MOLENAAR genoemd t O o o d a De INSCHRIJVING van Nieuwe Leerlingen Toor het Schooljaar 1893 1894 heeft pJaatB op ZATERDAG 1 JULI e k des namiddags 2 4 uren in het Schoolgebouw Hel Eerste Toelatingsexamen wordt 14 en 15 JOU te 9 uren s moigens aldaar afgenomen De Directeur Dr W JULIOS Qovda 17 Juni 1893 voo ei de inmaak is het beste vertrouwdste voordeeligste n geniakkeiykste adres bfl J F Bernian k Zn Tiendeweg ZUIVERE FRAiNSCHE WIJMEN De bekende BORDEAUX 21 per 48 Flessohen met aocijns franco buis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers betegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en tranoo Van alle merken zijn proefflessoben verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 G OUWK C 13 Gooiia G n Eenig Depot van Reynwit s Êoonekamp Elizter Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen DEIEOOPE Eiken DOJ DËRDAG van af IS Juni 1893 tot nadere aankondig ing EXCIR81E van den Haag Rotterdam Maas Gouda Amsterdam Weesperpoort en Uirechl naar Arnhem Velp de Steeg Dieren Brummen Zutfen en Nymegen IH EBOiT I3EI S By genoegzame deelname zallen voor deze ejccursie extra treinen loopen van den Haag Rotterdam Maas en Amsterdam Weesperpoort naar Arnhem Vertrek den Haag 7 00 Botterdara Maas 7 06 Gouda 7 Amsterdam Weesperpoort 7 o Utrecht 8 1 aankomst Arnhem 9 2 en wel in aansluiting te Arnhem op trein 31 van Arnhem tot Zutfen en op trein 31 van Arnhem tot Nymegen Is echter het aantal uitgegeven biljetten te gering dan loopen deze extra treinen niet en heeft het vervoer tot Arnhem alsdan plaats met trein 31 en verder op dezelfde wyze Vertrek Zi en 8 ia trein 52 Brummen 6 86 trein 116 Dieren 8 28 trein 52 de Steeg 8 85 trein 52 Velp 8 a trein 52 Nymegen 8 21 trein 52 Arnhem 8 S5 trein 52 Bfl genoegzame deelneming zullen voor het vervoer van af Arnhem extratreinea loopen vertrekkende van dit station achter trein 52 PrflB der speciale retonrbiljetten voor bovengenoemde stations alléén ooort saon ö tftiin treinen geldig Ie kl f 300 2e kl f 2 00 3e kl f 1 50 De speciale retourbiljetten worden aan de 5 stations van uitgifte verkocht den gehéelen DINSDAG en des WOENSDAGS tot s middag s 12 uur voor de excursie op den daarop volgenden DONDERDAG 1 Alle uren zijn in Greenwich tijd Opentare Verkooping op DINSDAG 20 JUNI 1898 des morgens ten 9 ure aan de VEST bj de Gasfabriek TE OtOTJJDA van een aanzienlijke PARTIJ HOVTWARËN alsmede DAKPANNEN OUDE STEEN BRANDHOUT en tetgeen yerderteToorsehj n zal worden gebracht Inlichtingen te bekomen ten iantore van de Deurwaarders B H tan de WEBVE Gouda Firma J W ËLTER ONTVANGEN ruime keuze BLOUSES BIËIVBOTTELARIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt zich bg voortduring beleefdelgk aan voor de LEVERING der Eerste Soort BIMBMS uit de Bronwerfl 0E Gekrqondb Valkc Van Vollenhoven s tlxtra Stout Men wende ich voor Dmes en Heereii Glacé HANDSCHOENEN Markt A 68 Gouda hg W JAVIjV voor Bloedarmeu Maaglyders Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg steeds belagen afgeleverd Vraagt s v p PRIJSCOURANT Gouda Snelpersdruk Tan A BaiNltMlN iZooH H VM WIJN AAEDEN De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per poit 1 70 Afioaderlpe Nonimen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 19 Juni 1893 Gisteren had vaawege de Wielrijdera Voreeniging fde Aotitoop aan Stolwijkersluis gen wedstrijd plaats over 10 K M Daarvoor waren ingescbrevoD 18 personen De eerste prijs een verguld zilveren medaille werd behaald door P D van der Kwast van Amsterdamin 20 m 30 sec Da tweede prijs een zilverenmedaille werd bebaald door F W Bolk van Utrechtin 20 m 48 sec De derde prijs een bronzen medaUfa Vverd behaald Aor A Witkamp van Kralingen in SI m 47 sec Daarna had een wedstrijd plaats over 20 K M Daarvoor waren ingeschreven 12 personen De eerste pr s een verguld zilveren medaille werd behaald door J J Kdea van Haarlem in 38 m 2 seo De tweede prijs een zilveren medaille werd behaald door W H Bayer rxo Botterdam in40 m ÖIVbMc De derde pr s een bronHD medaille werd behaald door G M Verhoeven van Hotterdam in 40 m IS s Nog was voor den laatston wedstrijd een verguld zilveren medaille uitgeloofd indien minstens drie leden van de Wielrijders Vereeniging r de Antiloop mededongen de eerataankomende ontving de medaille welke behaald werd door W H Bayer te Eotterdam Van de gelegenheid om des Zondags voor vericinderd tarief naar den Haag te gaan maakten gisteren 298 personen gebraiV Door de Rotterdamsche wielrijdersvereeniging Tkor is besloten cooals wij reeds mededeelden eenen wedstrijd uit te schrijven van Rotterdam naar Utrecht n terug over don straatweg via Gouda Bodegraven n Woerden Dezen wedstrijd zal internationaal s n FEViLLETOIM G E IL TJ I Kaar het HoogduUtck XIV 52 Zij nas reeds gekapt en droeg het haar zooala den vorigeu dag in een eenvoudigen wrong tegen het achterhoofd aangelegd slechts het voorhaar dat en vorigen avond door een ka ir glad over hot voorhoofd was gestrüken viel nu in losse golven er over heen waardoor zij er anders uitzag M idame Verdan sloeg da handen ineen Wel goede hemel Oievrouw heeft zioh zeker in den lijd vergist of heeft mevrouw een buitengewoon programma voor vandaag opgemaakt Neen Madame Verdan ik sta altyd om zes uur op en s zomors dikwijls veel vroeger Dan znl mevrouw den ochend toch al heet lang vinden Hier in de hofstad begint men gowoonlijk den dag wanneer die reeds op de helft gevorderd is en al de dames waar ik ii betrekking ben geweest van mijn leven dronken de chocolade op hed en hadden op zijn vroegst togen elt uur baar peignoir aan Nu ik denk toch wel dat mevrouw er een paar uur bjj aan sal knoopen wannoer eerst archieSokaal werden ia den loop van bet jaar ten einde gebracht waarop door om overeeukomstig het verlangen van Z Ë den Minister van Binnenlandscbe Zaken werd overgegaan tot da aanstelling an een Archivaris Bij ons besluit van 18 Juli werd die betrekking opgedragen aan Dr h A Keeper Conrector alhier die uoh bereid vefUaard de opdracht l aanvaarden en zich gedurende de vier laatste maauden van het jaar bezig hield met het overbrengen en ordenen van het Archief in de nieuwe bewaarplaats Volgens de door Dr Kesper gedane mededeelingen is men thans met het overbrengen zoover gevorderd dat binnen korten tijd al de stukken die tut nog toe op de zolders van het Raadhuis werden bewaard in het gebouw op de Oosthaven aanwezig zolleu zijn De zoogenaamde nSeorete Kast is nog onaangeroerd gelaten daar de inhoud daarvan op een veilige plaats in het Raadhuis wordt bewaard Het zal echter wellicht weuscholijk zyn later ook dat gedeelte van het Archief naar het niouwe gebouw te doen verhuizen Wat dit gobouw betreft do inrichting daarvan is maar naoht aan niicht zal worden doorgedanst anders zou het niet om vol ta houden zijn Mijnheer de baron staat ook pas tegen tien uur op heeft Frans my verteld 1 en daarbij had de waardige matrone een wi oachemieren morgenjapon met kant opgemaakt uit een van de kasten genomen en die voor hare meesteres uitgespreid fWenscht mevrouw deze matinee Of zou de frnise kleurige japon vandaag misschien goed staan U ziet beden wat bleek wellicht zou het goed zijn wat roze poeder to gebruiken Baronesse von Nennderscheidl schudde het hoofd Waarde madame Verdan i s bon niet gewend losse morgenjapon non te dragen zeide zy op haarvriendelijken trouwhartigen toon Geof mij liever dadelijk een japon die ik den heeleu dag door kan dragen Maar hiertegeu verzette zich toch het kleine vroufftjfi met alle kracht j De hemel beware me wat zou mijnheer de baron Wel zegffen I Mij zou hij er streng over aanspreken dat ik niet voor een behooriykn keuze van toiletten geaorgd had want do heeren hebben nu eenmaal allen d nzelfden smaak om een vrouw het allerbekooriiJKSt te vinden in een smaak ol nóghgil I Geef dus too mevrouw al was het slechts ter wille van mijuheer uw echtgenoot die al deze toiletten met zooveel zorg en belangstelling heeft uitgezocht Een nauw merkbare rilhng vloos over het gelaat van MannIjouize Maak u niet bezorgd madame ADVBBTENTIEN orden geplaatat van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen QROOTE LBTTBB9 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle AdvertentiSn grstii opgenomen in het ADVBRTENTIBBLAD t welk des Maandags verschgnt stukken zondtr moeite te kunnen vinden Vervolgen meent Dr Kesper dat wanneer jhpt Archief geheel zal zijn ovorgebraoht een aanvang nl moeten gemaakt worden met de rangschikking der bescheiden overeenkomstig de oude inrichting van het Bestuur volgens welke rangschikking de verMmaling naar de versohiltend takken vau beatuur in een aantal kleinere archieven zal verdeeld worden Wordt het Archief op deze wijze geordend dan at wellicht spoedig blijken dat enkele nummers van den bestaanden Inventaris meer eigenaardig in da StadsLibrye hunne plaats zouden vinden Ten slotte zij gemeld dat ook in het afgeloopeo jaar herhaaldelijk van de gelegenheid tot onderzoek 18 gebruik gemaakt J e Hoffmans Sttchttngen Deze zijn a De Foiksff aar keuken De Commissie heeft ons is staat gesteld omtrent deze Inricbting onder andere het volgende mede te deelen De Volksgaarkeuken heeft over het afgeloopen jaar gunstig gewerkt Wel hoeft het aaDtal verbruikte Verdan mijn man zou u onmogelijk eenig verwyt kunnen malden daar hy eerst het tweede maal ia mijn gezelschap znl gebruiken en ik in ieder geval I dan volgens alle regelen gekleed zal zijn maar als bet u werkolyk gerust kan stollen en het algemeen j gebruik en regel is dan wil ik er ook geun uitzon I daring op inaken maar mij kleeden zooals het van mij wordt verwacht I Er was iets roerend gedul digs en lijdzaams in bot geheele wezen en in de stem van de jonge vrouw en de Fran9Bise die gisteren nog spottend den neus i had opgetrokken over het inerkbnnr onbeholpene vau baar meesteres en haar meer dan eüuvoudig optreden I hielp haar nu haast met toederbeid het met kant bezette kleed aandoen met een elangHtelliug als gold het haar eigen dochtertje Ëen kamermeisje en een knecht stondun nog heet genoegelijk in bet boudoir t keuvelen zij met den schuier en hij met den houtmand in da band Varschrikt stoven zy terug tooa zij onverwachts de barones za en verschijnen Ken oetbiediee groet een sierlijke buiging en de liolitblniiwe damasten poriières sloten zich over do uitslaande deuren de electrischo bol weerklonk in den gang om don hofmeester te melden dnt hij zich geweldig vergist had in het onibijtuur van zijn meesteres Mnria Louize zuchtte znchi Wal had zij zich baar jofla huishouden anders voorgesteld en walk een hm ander liüd v in gi luk haddon do morgenklokken hoar toegezongen toen hun tonen over meer