Goudsche Courant, dinsdag 20 juni 1893

porties dat van bet jaar ISitl niet bereikt maar dit woi hoofdzakelijk het gefolg van de lage prijzen der levenatniddelen voornamelijk ran aardappelen waardoor de arbeidoruiaDd er minder voordeel bij rond ipgzen aan de Gaarkeuken te koopen Rr werden gedurende bet jaar gereed gemaakt 80994 porties gemiddeld 221 per dag Hiervan werden 46748 afgehaald aan de Icriohting terwyl er 29569Vi ÏQ ilo werden verkocht l e overige ilienilen voor het personeel In het vorige jaar werden in het geheel verkocht 111 64 porties dus SOSCO s meer dan in bet jaar 1 92 Wanneer men nauwkeurig bet gebruik vergelekt met dat van het jaar te voren dan valt terstond ia het oog dat de vermindering hoofdzakelijk bestaat bij de spyzen die aan de keuken zijn afgehaald en wel roornamelijk bij de aardappelen die in het afgeloopen jaar bijzonder goedkoop waren Werden toch daarvan in 1891 afgeleverd 3 e56Vs in 1898 bedroeg dit getal slechts 26064 dus 12592 s minder Ook van soep die veel werd afgehaald in den tijd der dure aardappelen werden in 1891 afgeleverd 86947 porties in 1692 alechta ISSSOl a dui 7866i i minder Wat andere voedingsmiddelen betreft waa do aflevering ook iüU minder dan in 18ÏI1 doob dit verschil waa niet van groot belang Uot grootste aantal verbruikte porties op ééa dag bedroeg 679 V en het kleinste llSVs terwijl het hoogste getal afgehaalde porties 249 en bet kleinate 39i g beliep Wat het verbruik in de zaal betreft ia de vermindering veel minder dan bg de afgehaalde porties Worden in 1891 in de zaal verbruikt 31824 porties in 1892 was dit 29861 s dua sleohts 1972 i ai er Het grootste aantal in de zaal verbruikte portiea bedroeg op t n dag 43 au het kleinste 26Vs Als men nu in aanmerking neemt dat alteen in de zaal gemiddeld 80 portiea worden verbruikt terwijl men aanvankelijk het geheole gebruik op d = 60 per dag raamde dan zal zeker een ieder moeten toettemmar dat de Gaarkeuken in cene werkelijke behoefte voorziet Het finantieel reaultaat is buitengewoon gunstig Van het door den Gemeenteraad toegeatane subsidie wn I80ü behoefde slechts even 400 te worden opgenomen Dit bedrag zou nog kleiner zyn geweest ala niet voor het onderhoud der gebouwen ongeveer 180 noodig was geweest Alleen voor verfwerk aan den voorgevel en eonige biononverfwerken wfs 70 noojiig terwyl aan timaier ea atukadoorwerk ruim 9fl Werd betaald De Commisaie ia bgzooder tevreden over de ver ohillende leveranciers en over den keukenmeester en de keukenmeeateres eu verklaart dat ook bet dienstperaoneel geen reden tot klachten geeft Het lid der Coramiasio dat aan de beurt van aftreding was de heer A H ran Dillen werd aan het einilo van bat jaar herbenoemd Ue Commissie heeft ook dit jaar zioh zeer verdienstelijk gemaakt b üet Hoffmans GuikU Het Collegie van Kegenten werd weder voltallig door de benoeming van den Heer J A Biezenaar Omtrent het Gesticht kunnen wy naar aanleiding van het Verslag vad Heeron Kegenten het volgende mededeelen en akker werden heengedragen Langzaam trad zy naar de vo ière met een soort van weemoedig genot om die kleine zangers te liefkoozen welke achter vergulde tralies werden gevangen gehouden Schuw eu angstig fladderden zg tegen de tralies op MariaLouizft kende dat gevoel van een sidderend hart zij wendde cioh af en sloeg de ruisohende zijden gordijnen open van het raam in het hoekloren venster In witgliubterende praeht vertoont zich bet park aan haar blik met zijn kale slanke boomkruinen waartussoben groene dennen als met zilverstof be ttrooid uitsteken en waarachter zich torentjes en blinkend metalen koepels in da verte verheffen De promenade is in dit vroege morgeuuur stil en door geen meuaoh bezocht slechts een paar lakeien gaan door de uit vier boomrijen gevormde lindenlaan en laten breede voetsporen na in het vlekkeloos kleed van dikku sneeuw Het tiitatek waarin de jonge vrouw zioh bevindt is op de wyze van een toren rond opgebouwd n steekt vrij ver naar voren loodat men van daar uit een gezicht heeft op het in een vierkant opgetrokken orfgroothertogelyk paleis dat met zijn indrukwekkflnden voorgevel rustend op groote zuilen het paradeveld flankeert terwyi de tuin zich tot dicht aan bet terrein van villa Hazard uitstrekt Van het terras af ziet men dadelyk op een van de kastanjelanan der voratelyke bezitting terwyi de tuinen aoliter de gebouwen eenigazina terder op den achtergrond alechts zyn afgesohaidön In het personeel der inwonende dames kwam geene verandering Belangrijke ziektegevallen kwamen niet voor Over bet algemeen liet de gezond hei dstoea tand niets te wenschen over Bagenten ondervinden b i bun beheer den meest mogelijken steun van al de inwonenden Mejuffrouw Hardenberg kwijt zich met nauwgezetheid van de op haar als Directrice ruslende verplichtingen In deii loop van het jaar doden Regenten de aangename ondervinding op dat zij zich bij bet inrichten van het Gesticht niet badden vergist Althans er behoefde bijna nieta nieuws te worden aangeacbaft De aan de Gemeente geleende gelden brachten eene rente op van 870 31 Met de ontvangen verpleeiogskosten ten bedrage van ƒ 600 strekten deze gelden ter tegemoetkoming in de koeten van het Goaticbt Het toegestane subsidie van de Gemeente behoefde niet geheel te worden opgenomen De pereoneele belaating voor het Gesticht verschuldigd bleek veel hooger te zijn dan waarop was gerekend In de bergplaats van cokes werd eene verandering gemaakt zoodat thana eene veel grootere hoeveelbeid kan worden geborgen Ër werden eenige verbeteringen tot afvoer der verbrandingaproducten vac de badkaohel aangebracht en de badkamer geverfd waardoor het abaorptievormogen van de wanden werd opgeheven Tengevolge van de aanhoudende verwarming en de daardoor veroorzaakte droogte gedurende de wintermaanden moesten hier en daar eenige herstellingen geschieden Het onderhoud van het meubilair veroorzaakte tot nu toe geene belangr ke uitgaven toch willen Kegenten niet ontveinzen dat veel wat bij den aanvang werd aangekocht in het gebruik tegenviel zoodat zij bedacht tullen moeten zijn daarin van tijd tot tijd verbetering te brongeu De tuin werd goed onderhouden en bood gedurende de Bchooue zomerdagen de dames een aangenamen hof aan Op zeer enkele uitzonderingen na gaven de leveranciers der voedingsmiddelen alle reden tot tevredenheid Zij werden op gezette tijden afgewisseld De verwarming van het gebouw voldoet bij qitstek Het waterverbruik even als de hoeveelheid verwarmingsgas is nog al aanzienlyk daar er terecht veel gebruik van g aakt wordt Da Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer N megen Vooruit onlangs te Nijmegen opgericht doet een reolameplaat vervaardigen welke overal in ons land en zooveel mogelijk ook in het buitenland op stations in hotels etc zal worden opgehangen Zij zal te zien geven versohiltende gezichten op de stad als de Belvédère den Naaaausingel de Watermeerwijk de Markt de VierBobaar in de vestibule van bet raadhuis en de rome op het Valkhof Bij errest van het gerechtshof te a Heri ogen boach zijn GVo9 en diena vrouw Ha van Vugt ie Osu woonachtig doch thans in voorloopige heohtenia we door een hoo spita toeloopend yzeren hek Lang blyft de echtgenoote van baron von Nennderscheidt ataati en ziet neder op die vreemde trotaohe en koude nieuwe omgeving waaiin ze zich zoo verlaten en verloren voelt ala een vogeltje dat door een ruwe hand uit het neat werd gehaald en buipelooe en ouderloos een onbekende wereld ingezonden Wederom overvalt haar een wilde niet te beschryven smart van verlatenheid nergens een medevoelend menschenhart tot welk zy haar toevlucht zou kunnen nemen om eens uit te weenen en haar bitter lot aan mee te deelen Zij is alleen I Nog krimpend onder het duldeloos wee barer zoo gruwzaam bedrogen liefde en benauwd door een opeenhooping van nieuwe indrukken die op haar komen aandringen voelt zij zich door een gewaarwording van onzekerheid bevangen hoe zy zich te midden van al die ceremonièele vormelijkheid zal moeten bewegen Zoo geheel verlatec Niemand bij zich om baar vriendelijk te steunen en te leiden de hand die haar tot nu toe den weg gewezen heeft en die zy met kinderlyk vertrouwen gevolgd heeft trekt zioh van haar af en laat baar zonder eeuig medelijden over aan do woeste bruisende golven waarop haar levensacheepje wild wordt rondgeslingerd Maar toch Mnria Louize riobt het betraande gelaat op en staart met strakken blik voor zioh uit maar toch ia zy niet geheel verlaten Zg bezit een taliaman eeu kostbaren sahat die als de harde rota storm en golven weerstaat daaraan kan gens meineed veroordeeld ieder tot eene gevangenis airaf van 18 maanden De in zake den moord op Hoekmao gedetineerde A van Berkum die daags te voren door de rechtbank wegena mishandeling tot een jaar gevangenisstraf werd veroordeeld atond inget ks voor hel Hof terecht en werd tol 3 maanden verwezen wederom wegens mishandeling Het bericht omtrent de terechtstelling van den anarchist Methöfer is naar de Arnh Crt mededeelt in ééa opzicht onvolledig en daardoor minder juist namelijk in de vermelding van het feit waarvoor hy gedagvaard ia In het strooibiljet dat bij heeft helpen verspreiden komen namelijk niet alleen enkele beleedigende uitdrukkingen voor tegenover den Duitschen keizer maar wat veel ernstiger ia er wordt daarin tot bepaald strafbare feiten opgeruid De mijnarbeiders van Duitacbland worden er namelijk o a in aangezet om de mijnen met geweld in bezit te nemen en waaneer alsdan militairen tegen hes mochten afgezonden worden deze te dooilen door dynamietbommen iü hunne colonnea to werpen Dit laatete is ook het hoofdfeit waarvoor M terecht zal Aan de Friesche zuivelfabrieken wordt dagelijks melk afgekeurd omdat aij slecht riekt Oorzaak ia het slechte drinkwater voor het vee in slooteu en wyken ten gevolge van de aanhoudende droogte Met alle mogelijke vervoermiddelen paarden atoom en elektriciteit atroomden de goede Hagenaars weer naar Scheveuingen om het eerste concert der Berlijnscbe philharmonisten by te wonen met Mannstadt weder aan t hoofd der voortretfelyke bende Dat de heer Mannstadt met een groote ovatie zou ontvangen worden was te voorzien men ziot hem gaarne terug maar wat ik niet mooi vind is dat getrouwe bezoekers der concerten weer dadelijk klaar waren om Kogel en Herrfurtb glad weg te cijferen en i hinderde mg bepaald toen ik dit in de pauze herbaaldelyk moest hooren Onwillekeurig dacht jk aan de woorden Le peuple dana son inoonstanoe Blame approuve sana examen Celui que la vieUle il enoenoe Est immolé le lendemain Zooala immer werd met vaste hand gedirigeerd hoewel ook als vroeger wel een weinig te motrooomisoh Ieder der drie bovengenoemde dirigenten bezit groote verdiensten en zeker Mannstadt niet t minst maar in eoncerten op badplaatsen in de open lucht en voor een mondaine publiek dat weinig anders dan uit mode artistiek is m een weinig kleur en geur bü het dirigeeren niet kwaad Ik begryp dat de anisten van bet orkest met de tegenwoordige leiding ingenomen zijn maar zij hadden zich onder de twee vorige dirigenten ook niet te beklagen De zaal wos vol en alsof er geen Vermogensen Bedryfsbelastingen in aantocht zyn zoo waren de toiletten der dames prachtig de ondergaande zon die bare stralen door de g azen wierp deed bet gelykeu op een parterre de fleurs een magniliBk aanschouwen zy de moedelooze zich nog vastklemmen Zijn brieven die van liefde tintelende meesleepende regels welke zy met hartstoobtelgke kussen heeft bedekt die zy in baar hart heeft opgenomen en die haar eenvoudig en dnidelgk zeggen Gij wordt bemind Evenals een kind dat bang is in het donker eiken lichtstraal met een gevoel van verluohting begroet zoo ook hechtte Maria Louize zich aan het aenigste flauwe straaltje van geluk dat haar nog overbleef Haastig geopend lag daar haar kleine pakje op baren schoot de brieven werden met bevende vingers er uitgenomen en nogmaals gelezen eu herlezen Haar tranen drcogden op en in baar oogen dreef weer een zekere glans van atil geluk eu eiodelyk kwam er een glimlach op haar gezicht en verhelderde het bleek gelaat zooals een zonnestraal de bloem doet herleven die zwaar van regendroppelen haar blaadjes Isat hangen Maar langzaam verflauwde deze gelukkige uitdrukking MariaLouize bracht baar hand aan bet voorhoofd eu haar oog bleef starend rusten op de woorden Ik heb uliefl En deze woorden waren niet door haar man geschreven een ander had ze neergezet de hand van iemand dion ze vertrouwd bad en geloofd zooals ze zich zelf vertrouwde Gosek Hordt penoUjd jfWien Neerlandsoh bloed opende den avond Mannstadt kreeg toen etn krans en na ffLohengrin eeo lier van bloemen De ommejïttaude controleur in de zaal is thans ook in uniform hij drangt een prachtig hoofddeksel Overigens ia alles hetzelJTde gebleven en zoo ook zgn de bekende figuren in bet orkest tegenwoordig Vod Bij de behandeling vai het tarief volgens hetwelk de belasting op bedrijf i en andere inkomsten zal worden geheven is den minister van flnancien verweten dat hij de inkomt ten benedon de 2000 te hoog wil aanslaan De heer Fytteraan zeide o a De Minister heeft i en koopmansstand de eer aangedaan zich een oud koopman te noemen en ongetwijfeld mag de koi pmansstand trotsoh zgn op zulk eeo vertegenwoordiger maar zooals bet spreekwoord zegt il y a chtt et lièvre er is koopman eo koopman De Minister zal naar ik vermoed giootere bekendheid hebben uit de kringen waur de grootste iakomaten worden genoten met de upper ten thousand dan mat die waarin enkele guldens meer of minder ran groote beteeklenis zijn De minister Pierson antwoordde daarop het volgende De heer Pyttersen zeifle de ministpr ia wul koopman geweest maar Aen v an de upper ten thousand hy kent den kleinen man niet De minister weet diarvan moer dai men wel denkt en vraagt man rag of cle opmerking juiat is dat het arief voor de kleine inkomens benedon ƒ 2000 te hoog te achten ia dan antwoord ik uit het diepat van mijn hart ik bad niets liever gewild de cyfera lager le kunnen 3tellen Ik zou mg gelukkig hebbeu geacht eeu matit er tarief voor de kleine inkomens te kunnen voordragen maar dan had de verlajring algemeen moeteq zgn want er moet verband zijn tuBsohen het ee3 en het ander dan had ook het tarief van de vormogensbeh sting lager moeten worden f Maar er nkoet geld in de schatkist komen Het is zeer gemakkelyk om bilantropiache tarieven te ontwerpen en die aan te ryzen met het ocg op de humane gezindheid in dezt Kamer weet men zeker daarvoor steun en bijval e vinden die vindt men ook in zekeren zin by mij Maar ik kan helaas myne gevorlens niet in wetsartikelen omzetten Men moet rekening houden met het fiit dat een equivalent voor 4 700 000 moet ge onden worden Dat is een nuchter feit dat ona dwingt naarde pbilantropie niet al te vesl te luisteren Ëen bard en een pynlijk feit maar dat wij ala mannen kloek onder de oogen hebben te zien Ik btgf nochtans van me ming dat al het mogelgke moet gedaan worden om het onvermgdelgk leed zooveel mogelijk te verzaohtei By de algemeene beachouwingen heb ik den w v reeds aangegeven dion ik meen te moeten volgen daarover thans in verdere byzonderheden te treden wLie niet wenachelijk Ik doe niet gaarne meer belofüsn dan noodig zijn Alleen geef ik in het algemeen del verzekering dat ik alles wil doen wat ik kan om het belastingaielael meer in overeenstemming te brengen met de beginselen van billykheid die ons allep beginselen zijn De Paryaohe briefschryve van de N Sckied Ct schrijft aan dat blad Over de onheilen iprekenle welke de sterke drank aan de wereld bezorgt verpaalde mij mijn vriend die jaren in Londen gewoond had de volgende byna ongelooflijke geaohiedenis In een groot buitenkwart er van Londen waarvan de zwarte zwaarmoedigheid nog door de lage kaaieu van de Theems verergerd wordt gingen dikwyis twee brave oude ongehuw de juffrouwen van myn kennis de armsn en ongelnkkigen bezoeken en helpen De dronkenschap en de geeuwhonger maken diar duizenden slachtoffers De goede zielen hadden er reeds dikwgls een behoeftige familie Watkins geheeten bygestaan waarviin de vader een ongeneeslijke dronkaard nu ceJiigau tgd geleden verdwenen was Op een goede dag kwam een klein mager meisje met liohtblaui e oogen en geel haar geheel ontsteld en bezweet Van het loopen by de oude dames die in een aristocratische wijk woonden aanbellen Toen do meid had opengedaan en de weldoenatera de stom van het kind berkenden riepen zg Zijt gg bet Mary wat is er ann de band en Mary wie het anikkt n bijna belette te spreken antwoordde nauwelyka boorbtuir Vader is van nacht gestorven Ia hij dan teruggekomen P Jn om te sterven Dood van t hoesten En wij hebben zelfs geen gold om een kist te koopen Ik ameek u myladies hebt medelgden met ona Gevoelig van harte trachtten zy Mary wat te troosten en gingen met hoar mede want zg stonden erop peraoonlgk haar goed werk e doen en bg den doode te bidden De regen viel eentonig en koud neder een echte Noveraborregen die den vroolgkaten menaob peasmist zou maken Door lange modderige straten waar geen eind aan scheen te komen be reikten sg tegen bet vallen van den avond de woning van den doode De overledene lag daar op zijn bed flauw door het roode Itcbt van een pelroleumlampje beschenen zgn gestalten kwam onder de plooien van een wit laken duidelgk uit Zgn vrouw werkster van beroep zat aan de tafel te weenen terwgl de kinderen in vuile plunjes gekleed rondliepeu Het behangsel dat geen kleur meer had hing in flarden aan de muren ï n muSe lanpenatauk en de kotendamp uit een groote kachel paanleu zioh aan de jeneverlucbt welke de binnenkomenden bedwelmend aandeed De goedige oude juffers gevoelden zioh door zooveel ellendo diep bewogen en deden haar best om de arme moeder moed in te spreken Een van haar sprak over Job die alles verloren hebbende zomler morren zioh aan den wil van God onderwierp en zg voegden een halven souverein bg hare troostende woorden De moeder bedankte haar en onder een hevig snikken liet zij de damea uit Toen de deur achter haar gesloten was eu zy haren tocht in den donkeren avond weder zouden beginnen bemerkte de oudste zuster dat zij baar parapluie vergeten had Zy keerde dadelgk terug en trad eensklaps de kamer binnen Doch o veracbrikkingl daar zat de doode op den rand van zijn bed met den halven souverein tusschen zijn duim on voorsten vinger De gebeele familie stoof van ontsteltenia uiteen terwyi de eerbiedwaardige dame in zwym viel De andere juffer door het leven gelrokken snelde toe en zag half dood van schrik haar bezw mde zuster in de armen der vrouw omringd van de opgewonden kinderen terwijl de doode in zyn hemd de grootste deelneming aan zyn veraohrikte weldoenster betuigde Gelukkig kwam de oudste weder spoedig bQ on zonder naar de verklaringen en de verontiohuldigingen van dit ongeëvenaarde aohacdaal te luisteren riepen zg beiden het huis ontvluchtende Afschiiwlgkl Afscbuwlgkl En inderdaad het was afschuwlijk Om weer geld te hebben en jenever te kunnen koopen had de dronkaard voor doode gespeeld en zyn geheele familie gedwongen die comedie mede te spelen en ieder had zyn rol gekregen Hg zelf had de zijne te vroeg geëindigd gewaand en men kan bet begrij pen zg was wel niet de moeilyksle doch zeker de onaangenaamste De arme vrouw beeft misschien wei in stilte gowenaoht dat de comedie spoedig werkelykheid mocht worden Ik heb als Schiedamo r reeds menige geschiedenis waarin het wedele nat dat alleen bij misbruik zooveel kwaad doet het hoofdthema was gehoord doch deze vond ik zoo bItftMl dat ik den lust niet kon overwinnen hsar hier na te vertellen De Sophia sticbting te Scheveningen de bekende zeebad inrichting voor kinderen van minvermogende heeft hare deuren weder geopend en enkele jonge gasten zgn dan ook heden reeds ter verpleging opgenomen Binnen eeo paar dagen zullen er een dertigtal kinderen bijeen zjn Dat getal nou heel wat grooter zijn maar zooals trouwens alle jareu bet geval is het bestuur heeft op vele aanvragen tot koatelooze plaatsing afwijzend moeten beaebikken De fondaen waarover het bestuur te beschikken beeft bestaan alleen uit de renten van het Bazaarfonds en daarmede kan sleohU een zeer klein getal kinderen geholpen worden Twintig kinderen die door eene bad en luchtkuur te Scherontngen waarschynlyk volkomen gezond de stichting zouden kunnen verlaten vindeii de stichting gesloten omdat hunne ouders minvermogend zgn dia de verpleeggelden niet kunnen betalen De zeil en roeiwedstrgden van üollaudia te Oudshoorn den 24 en 25 dezer telkey ten 12 ure te houden beloven dit jaar zeer iuteresaant te worden Reeds ia toezegging gedaan door de groote centreboards on kottera zoodat een prachtige wedatrijd kan verwacht worden Het nummer oude 4 zal geroeid worden op de recbtu baan van d = 2000 meter Ongetwyfeld zal het roeien tusschen Njord en DavetUrtx eene apanneude race opleveren en kan groote deelname verwacht worden daar ook de Zwoliohe roei vereeniging op don wedstrijd van o asrfweenen prys disponibel stelt voor de 2 riema seniores welk nommex to Zwolle onbeslist bleef Op Zondag vertrekt te 11 16 Amsterd tijd uit Alfen eene stoomboot naar de Braasemermeer n i aankomst van de treinen uit Leiden en Woerden j Welk een vreemdsoortige plant hetanti semietisme is en welke vreemde vruchten het voortbrengt ziet men opnieuw thans bg den verkiezingsstrijd in Duitsohland bewezen Overal tijn de anti semieten opgetreden als bondgenooten der agrariërs Den laataten ia onderwgl een zonderlinge venraasing bereid Een der anti semiotiache leiders de heer Forater gaf namulgk mei eenigo vrienden een manifest aan de kieiera in het Üohl waarin hg onder de gewone seheldwoorden op de joden verklaart te staan op het standpunt der ledeu van den Bond tot tandnationalisatie Hg beroept zich daarby op den bybel onder deze bewoordingen Daarom zult gy gedachtig zijn dat God zelf geboden heeft Gij zult den grond niet voor eeuwig veikoopen want het land behoort mg en gij zgt als vreemdelingen en gasten voor mg Zeer verblgd zullen de agrariërs zioh wel niet over dit deel van bel programma hunner politieke vrienden toonon Da laateu van een woreldvermaarden naam Een Engeliobman mr Thomaa Booth uitgever van een bekend weekblad van den houtliandel is te Stockholm uit Ëydtkuhnen aangekomen na het volgende te hebben ondervonden Voorzien met een paa van het Engelsch departement van buitenlandsche zaken den 4en Mei geviseerd door den Ruiaisohen consul te Londen begaf hg zich op reis naar St Petersburg en Moskou Op de Uussische grens werd hem toen hij de grenspolitie zijn pas toonde aan het verstand gebracht dat hy geen verlof had het Russisch grondgebied te betreden w Waarom niet Gy zgt Booth dat ia voldoende Do Russische consul heeft immers myn pas geviseerd geef ten minste de redenen op Hier werd het gesprek afgebroken doordien twee gendarmen hem aanpakten en hem over de grens naar Eydthubuen terugbrachten De oplossing In Rusland ia bet Heilsleger streng verboden en by keizerlijke ukase is bevolen generaal Booth de grens niet te laten overscbryden De angstige Russische grenspolitie heeft gemeend dat de er verre van oorlogzuchtig uitziende houthandelaar en oourantenmau do gevreesde generaal was De Engelsche diplomatie heeft de zaak ter harte genomen Intusscben zal mr Booth beproeven via Stockholm en Helsingfors oen inval in Rusland te doen Bultenlandscii Overziclit Zaterdagavond te negen uur was te Berlyn van 365 kiesdistrictou het geheele aantal is 397 de uitslag bekend Gekozen zijn conservatieven 46 Bund der Laudwirte 1 ryksparty 8 nationaal libe ralen 18 centrum 72 sociaal democraten 21 vrijzinnige vereeniging 3 vryzinnige volksparly O Denen 1 Elzassers 7 Zuidduilsche volkspartg 4 wilden l De 169 herstemmingen zullen plaats hebben tutaohen oonservatieven 62 Bund der Landwirta 9 ryksparty 7 nationaal liberalen 72 centrum 80 Bociaaldomooraten 77 vrijzinnige vereeniging 11 vrijzinnige volkspartg 36 Polen 10 antisemieten 16 Welfen 8 Ëlzassers 1 Znidduitsohe volkspartg 10 De Freitittntffe Zeitung wijst er op dat de verliesen der vryzinnigen niet door de voordeelen welke de sociaal democraten behaalden worden opgewogen en dat de kans op aanneming der legerwet daardoor grooter wordt Onder deze omstandigheden i de mogelijkheid voorhanden een nieuwe Rartell meeT derbeid uit de conservatieven de rgkspartg en de nationaal liberalen te vormen evenals in 1687 naast deze zou dan ook de conservatief clericale meerderbeid blgven bestaan Het tot stand komen van zulk eene for Z meerderheid moet zegt het blad bg de herstemmingen tot eiken prgs verhinderd worden Daarmede proclameert het blad van Richter dat do vryzinnifien de sociaal democraten eu het centrum moeten steunen In het tweede kieadiatriot van Berlgn hebben de conservatieven besloten zioh bij de herstemming te onthouden Daardoor zal Virohow het moeten afleggen tegen deo kastenmaker Fischer den candidaat der sociaaldemocraten Hoe groot de winst is der sooiaal democraten is nog niet te zeggen Men schat het aantal hunner stemmen op 2 000 000 tegen 1 600 000 in 18B0 De herstemmingen zullen uitmaken hoeveel zij bg hunne 88 zetels zullen verkrggcn Het centrum heeft tot dusver zgn meeste zelels behouden en wel met alle oandidaten die tegen de legerwet stemden Vermoedelijk komen slechta 2 of 3 van de 12 eentrumafgevaardigden die voor het vooistel Von Huene stemden in den nieuwen Ryksdag Schgnt nu het groote aantal stemmen door de sociaal democraten clericalen en radicalen uitgebracht eeu soort van plebisciet aan de legerwet zeker geen groeten zedelijken steun te geven men dient op te merken dat het centrum hetwelk opnieuw de beslissing in handen zal hebben niet door een tweede ontbinding te veroorzaken do breuk in zgn middelen zat willen vergroeien dat de radicalen hunne 23 mandaten niet alleen nan sociaaldemocraten maar ook aan nationaal liberalen eu conservatieven verloren en dat bij de herstemming in enkele districten de clericalen die togen de legerwet zijn staan zullen tegenover clericalen