Goudsche Courant, woensdag 21 juni 1893

1803 Woensdag 21 Juni N OOTO 60UDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gottda en Omstreken Frijstrekki g 28 en 29 Juni 500 000 Mark ala hoofdprijfi in het gelukkigst geval biedt de nieowBte groote fieldverlotidg die door de Hooge Regeenng van Hanibui goedgekeurd en gewaarborgd is De voordeelige inriclitini van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 veilotiogen van 110 000 loten 55 400 pryzetl bedragende 10 452 4 5 Mark ter volledige beslissing zullen komen duarond er zijn kapitale prijeen van eventueel 500 000 Mark bij uitnemendheid echter S prijzen a M 15000 36 prijzen a M 10000 56 prijzen bM 5000 lOB prijzen fi M 3000 253 prijzen a M 3000 fi prijzen a M 1500 756 prijzen a M 1000 laSVprgzenaM 500 33960 prijzen a M 148 18991 prijzen aM 300 200 150 127 100 94 87 40 20 De iOEendlng van advertentlön lian gesolii deii tot aen nur des namiddags van den dag dor uitgave A aar het Roogduiitck XIV BS Zij zit zich nu weder te verdiepen in allerhande beach OU wingen en het ia alsof uit al die bedwelmende bloeaems van verboden gedachten een alang oprijst die al vleiend Slch om haar heen kronkelt 1 hooger eu hooger om baar de zwakke vrouw eindelijk id zyn omhelzing te verstikken Moedig streed zij don stryd met haar zondige gedachten aij wondde zich tot lioogere macht en dat verleende haar de reuzenkrachton om de zonde van zich af te slingeren aoodat haar slangeokop tegen den grond verpletterd werd Ja deze brieven dat vas alles wat haar restte in al haar schrijnend sieleweo waren zij haar eeuige trooat maar toch waren ze tegelijkertijd heel kleine zaadkorrels die onkruid doen opschieten zooals klimop en andere woekerplanton die eindelijk den ateun welke ze zoolang beschut heeft ten onder brengt Deze brieven zijn ala de druppeleu die na lengte Mn tyd een holte in den harden steen van trouw moeten boren zij zijn aïs de rollende ateenen die die roor h t voorstel Von Huene stemmen witleo Dit ia alles wat men tbaos zeggen Ieho over het lot der wet dat wegana het ongeboorde amtat herstemmingen gebnl onzeVer ia Kchler taat zich denken dat mooht de Bijkadag opnieuw de wet rerwerpeo de regeering niet lioht haar beroep op het volk zat herhalen waardoor enkel het ameublement der sooialiatea in deu Kijktdag vergroot wordt In de Vrijdag gehouden zitting van het Engelsche Lagerhuia verklaanle de heer Gtadstone dat er geen plan bestaat den dag waarop de hertog van York in het bnwelük treedt 6 Juli ata een nationa en feestdag te besohouven Na deso verklaring werd de beraadslaging over bet homerule ruleontwerp voortgezet Aan de orde wai de diaoussie over art 4 alinea 6 van bet ontwerp waarin wordt bepaald dat do lersche Wetgevende Macht geen weiten mag uitvaardifteo waa bij aan iemand leven vryheid of eigendom kan worden i ontnomen zonder een rechtsgeding in wettelpen vorm De afgevaardigde Gerald Balfour atclde als amendement voor om hieraan toe te voegen itin overeenstemming met de beginselen en gevestigde gobruiken van de reohtaaprask die niet gewijzigd kunnen worden door eeniga wetgevende macht behalve door die van het Vereenlgd Koninkrijk De aitorney qeneral 8ir Charles Ruaaell verklaarde zich bereid dit amendement over te nemen in hen het beperkt werd tot de volgende woorden met inaohtneniing vau de beginselen en gevestigde gebruiken De heer Gerald Balfour nam de wijzig ng van zijn amendement aan zoo de regeering de woorden uMet inachtneming van verving door nin overeenstemming met De regeering stemde hierin toe maar de lersohe afgevaardigde Sexton protesteerde tn vertooht de woorden met inachtneming van te handhaven Dit voorstel werd verworpen met S24 tegen 144 stemmen De lersohe afgevaardigden Clancy en Sextou protesteerden tegen de tegemoetkomingen aan de uni oniaten betoond die bet ontwerp willen doen schip j breuk lijden De heer Sexiun verklaarde dat het i ontwerp zooals hot door de regeering ie samenge ateld het minimum is dat het leraobe volk kan aannemen en dat indien men voortgaat met ooncassien aan de tegeaatanders het ontwerp het beoogde doel niet zei bereiken Het amendcmentGerald Balfour werd met de wijziging door de regeering aangebracht aangenomen met 810 tegen 1S5 stemmen De minderheden bij beide steramiogen waren samengesteld uit de nationalisten en een aantal radicalen Een amendement van den heer Darwin om aande lersohe Wetgevende Macht het recht te ontzeggen Bchadeloosetellingeu te ver eenon aan onsobuldig veroordeelden wenl verworpen met 268 tegen 220 stemmen Ook een amendoment van den afjjevaardigde Horace Plunketi die aan do lersohe Wetgevende Macht wilde verbieden openbare ambtenaren I welke by het inwerkingtreden der wot in diennt zijn te ontslaan kon geen genade vinden in de oogen jdor meerderheid Met 253 tegen 2 U stemmen werdhet voorstel verworpen Üe eerste Kamer van het hof van appèl te Parijs i welke den 9den Februari haar vonnis had gewezen j in de vervolging wegens oplichting en misbruik van vertrouwen togen Ferdinand de Lesaeps e s heeft dat vonnis voor zoover het Charles de Lesseps lontane en Eilfel betreft door den Hoogen B ad zieu caaseereD op don enkelen grond dat de feiten welke tot vervolging aanleiding hebben gegeven op het oogenbUk dar dagvaarding 21 November 1892 reada verjaard waren Deze caaaatie zal waareohiJLlijk tot gratie leiden voor de twee overige gevonniaden voor Cottu tie zloh wegens het niet voldoen aan eene formali oit i van bet beroep in oasaatie beeft zien uitgesloten en voor den bij verstek veroordeelden Ferdinand de LoBSepa den kindschen grijsaard wien zijn vonnis nooit is bekend geworden Ook Cbnrlea de Lesseps die den tijd welken hy nog iu de gevangeuia zou I moeten doorbrengen wegens zijno veroordeeling door het ssiaenhof in do zaak dor omkooping als men de preventieve heohtenis in rekening brengt vrg wel heeft uitgezeten 1 jaar gevangenisstraf welk jaar daar hy ooUulaire opsluiting heeft verzocht tot de helft is teruggebracht en sedert 16 December in hechtenis ook Chartoa de Irfjsaepa zal wel spoedig op vrije voeten worden gesteld Cornelius Horz zal nu niet meer gemoeid worden door de Franaoho regeeriag die zoolang op zijne uitlevering heeft moeten wjtchten De tegen hem ingebrachte beschuldiging dat hg zich medeplichtig heeft gemaakt aan oplichterij is door het arrest van het hof van caaaatie als verjaard vervallen en wat de andere bescbuldingen betreft die van omkooping van ambtenaren deawege levert Kngelaud niet uit ADVERTENTIÊN Voorspoedig bevalleD Tan een Dochter SOPBIE Tl AAL8TKooi Goiuia 19 Juni 1893 Heden OTerleed in den onderdom Tan raim 84 jaar onze geliefde Vader en BehnwdTBder de Beer ANTHONIE GIESSEN Dit aller naam A GIESSEN Dilft 17 Juni 1808 Eenige en alifemeene kennxtgeving STADS LIBRIJE LIBRIJE MEESTEBS brengen ter kennis Tan belanghebbenden dat de Openbare SoekeriJ ie OTergebracht naar het gebouw OOSTHAVEN WUk B No 20 en voorloopig geopend zal zyc namiddagê van IZ tot 2 uur AGËITTEIT gevraagd De Star Zifo Aaiiurance Society kapitaal twee en reertig millioen Gulden wenscht in alle plaatsen Tan Nederland AGENTSCHAPPEN te VESTIGEN en zoekt solide en ü S Personen die zich daarmede zouden willen beiasten Men adresseere zich aan den Inspecteur Toor Holland Ph W BttHLEB Open Bystuin 26 Rotterdam Een ware Schat TOor de ongolukirige alnchtofFers der ZelfbcTlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABII G Hollandsche uitgave met 27 afb Prfls 2 galden Ieder die aan de verBchrikkel ke gevolgen vau deze ondeugd l dt moet bet lezen de oprecbte leenng die het geeft redt jaarliQkB duizend van een zekeren dood Te verkrijgen by hetVer lagsMagazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzeDding van het bedrag ook in poBtzegels en in eiken boekhandel iu Holland De NIEUWE LONDON doet het gryze Haar binnen enkele dt en verdwenen maakt bet glansryk ea zacht ia onachadeiyk voor de huid en verft niet Prijs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar hg J A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon booger Zeer ïïette Gesteendrukte mummEs worden GELEVERD door A BaiNKMAN en Zn 1 prya a M 300 0001 1 prys a M 200 000 prije a M 100 000 prijzen a M 76 000 Iprija ÜM 70 0001 prijs iM 66 000 Iprga aM 60 000 Iprija aM 55 000 2prijzünaM 50 000 Iprija aM 40 000 6 prijzen a M 20 000 Be aanataande eerate prijatrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Oeldverloting van ambtswege bepaald plaata te hebben op den 28 en 29 JUNI en koat hiervoor 1 geheel origineel lot alecbta M 6 of 8 6 11 lialf g H V 8 ff 1 8 1 kwart ff ff iVa n 0 90 tegen inzending van bet bedrag in bankpapie of per postwissel Alle commiaaiea worden onmiddellijk met d grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speIer ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Orlgltneele Loten zelf in handen Bil iedere bestelling wordt het vereiachte offi ieele plan waaruit de ve eeling der prijzen j op de verschillende klaaaen alsook do betreffende mleggelden te vernemen ia gratia bijgevoegd en zendea wij aan onze Begunstigers oiiaangevraagd na elke trekking de officieele lijsten De nitl etating der prezen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelliiïd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd I en onder vele andere aanzienlgke prijzen hebben 1 wij meermalen volgens otRcieela benijien de I eerste HoofdtrefFora verkregen en onze Begunstigers zelt uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 00 000 40 000 enz I Het ia te voorzien dat by deze op den hechtI sten grondslag gevestigde onderneming van alle I kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald I kan worden gerekend men gelieve derhalve I wegens de reeda Ophanden zijnde trekking I alle ordera ten spoedigste rüchtatreeks te zeoI den aan KAUFMANN SIMON I Bankiers en Geltlwlsselaars I in Uambnrir I 1 S Hiermede danken wy voor het vertrouwen I ons tot hiertoe geschonken en daar wij by I het begin der nieuwe verloting ter deol I neming iaviteeren zullen wij ook voor het I vervolg bemoeid zijn door een stipte en I reeele bediening de tevredenheid van onze I geëerde Begunstigers te verwerven Men wende xich voor Ondergoederen Markt A 68 Gouda bjj tl P JJ Gouda Snelpemdruk van A Bkihïman Zo Oe uitgave dezer Conrsnt geschiedt dagel ka met nitiaiidering Tan Zon en Feestdag De pr i per drie maanden ia 1 25 franco per port 1 70 Alionderlpe Nommen VIJF CBNTEM BINNEN LAND GOUDA 20 Juni 1898 Naar wij vernemen ia by de jongate verkiezing te Gouda ook aan don heer Godin de Beaufort oudroiniater de candidatuur op gelijke wijze ala anu de andera heeren aangeboden maar heeft deze op beleefde wijze aanstonds voor de oandidatunr bedankt i Std Hedenmorgen ware op de Stedelijke Zweraaohoolalhier een ernstig ongeval voorgevallen zoo niet deactiviteit van den zwemmeealer Groenendal dit had voorkorpen Een dame uit Eoermoud die beweerde te kannen zivemmen begaf zich te water doch al spoedig zag de zwemmeestor dat zy de zwemkunst niet machtig was Met nadruk en herhaaldelijk verbood hij haar daatom zich in het diepe baasin te begeven I doch zij stoorde zich daaraan niet en deed dil toch Kort daarop hoorde men ewn hevig angstgegil eu geroep om hulp In het midden van het bassin gekomen kon zij niet verder en begon te zinken I De zivemmeeater sprong er onmiddelijk bij en j bracht haar terstond op het drooge De ontsteltenis by de andere badende meisjes was natuurlyk groot i De ingezetenen wier kinderen van de zwemschool gehrmk maken kunnen uit dit geval de geruatalel löode verzekering putten dat do zwemmeeater Groe nendal ofachoon mot jong meer toch nog flink genoeg ia om in oogonblikken van gevaar handelend te kunnen optreden inhchliugen door den Directeur der WaterleidingMaataohappy welwillend veratrekt bedroeg het getal abonnements contraoten bij de aanvang van het jaar 1790 met 2496 perceelen en dat der meter contracten 109 voor 123 perceelen lerwyl op uit December 2730 peroeelen aangeslotea waren met 1908 abon uementacontracten en 136 perceelen met 122 metercontracten eene vermeerdering dus gedurende het jaar met 118 abonnemeiite eontractcn voor 239 per ceolen eil mut 13 meter contraoten voor 13 perceelen De opbrengst uit den verkoop van water waa ƒ 30670 81 ie winat op dienat en binnenleidingen 469 20 De exploitatie vorderde eene uitgaaf van 160 3 34 aan dividend voor de aandeelhouders werd uitbetaald ƒ 13000 terwijl de afBchryving ƒ 3000 bedroeg Het buizennet onderging uitbreiding in de Vierde Kade de Minderbroederateeg het Plantsoen bij het GalgeVeld en den Bleekerssingei Overigens haddeft er geene belaugryke werken plaats De hoedanigheid van het water beantwoordde over I het algemeen aan dfl eiacben by de Conoeasio voor waarden gesteld slechte in de maanden Januari Pebruari en December waa zy wel eona onvoldoende Door het Burgerlijk Armbestuur werden 571 kaarten ter verkryging van water uit de stanilpijpen aan behooftigeii afgegeven namelijk 267 voor L emmer en 304 kaarten voor 2 emmers daags Dit geial was aanmerkelijk kleiner dan in 1891 toen or 792 kaarten werden uilperoikt doordien niet alleen aan do zea onde atandpijpec maar ook nog op vier andere plaatsen met het oog op het cholera gevaar drinkwater voor een ieder koatelooa wer l beachikbaar gesteld Aan het Yeralag van den toestand der Gameento Goude over 1892 wordt het volgende ontleendDrinkwater Het aantal aansluiiingan aan de Goudscho Waterleiding nam wederom belaogryk toe Volgons de De Gemeente betaalt aan de Goudache WaterloidiagMaatachappij voor het water aan 9 atalidpijpen 11 centen per kub Meter en aan de standpijp op het terrein van hei voormalig Proveniershuis 16 centen per kub Meier Schippers die den Uasel en de Turfsiugelgracbt FEVILLETOM O e TTs zich op zullen hooppn tot een hemelhoogen muur tusschei haar en het hart van haar man MariaLouize weet dat niet haar verloofde maar ep vreeoido deze brieven geachreven heeft e daarom juist voelt zij zioh schuldig wanneer zij Is vrouw van een ander aan deae geschreven liefdeseeden waarde bocht die zij uitgesproken mag noch wil aanhociren Met ontzetting richt zij zich plotseling op dnidelyk ziet zij do toekou 8t voor zich en ook het gevaar dat zich schijnbaar zoo onachuldig iichter een paar velletjea papier verbergt Een eenzame veronachtzaamde vrouw heeft veel overeenkomst mot oen droukeling zy klorat zich blindeliuga vaat aan een vreemde hand wanneer die haar slechts redden wil Maria Louize voelt zich echter zeor verlaten j zij 18 zoo jong on ongelukkig het ia ha r of deze brieven haar toeroepen f Kom in onze armen dan zult gij het boter en warmer bobben dan bij hem die zich van u afwendt Kermend bedeki Maria Louize taanguzicht met haar handen en toch er lilijft haar geen keus over Höt laatste en eenia geluk offert zij op om aan eer en plipht do zware schutting to brengen Geen enkele geduchttn mag zij meer in haar hart toeliLten die niet gewijd is aan hem wie zy voor Gods altaar trouw hfeft gezworen Ken oogunbtik vouwt zij de handen samen over de I lieven en ziut smeekend ten lieraot om van boven de kracht lo ontvangen ten eimle zich los ADVBBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Genten OBOOTË LETTBB3 worden berekend naar ptaatarnimte Bovendien worden alle Advertentiên gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD twelk dea Maandaga verschgnt Gouwe bevaren kunnen zich aan de by de Malle gatsluis geplaatste standpijp gratis van drinkwater voorzien Op de grondbelasting atel en Gedop Staten vaa ZutdHolland voor iu 1894 te hsfFen S opceutaa en op het Personeel 5 Onze beroemde oogheelkundige prof Snollen vertooft op dit oogenblik te Parya Op raad der Fraosche artsen werd hy daarheen ontboden door baron Rothschild den bekenden financier die het ongeluk had gehad op de jacht een kogeltje in ziJQ oog te krygen Prof Snellen heeft hot hesohadigde oog verwyderd de operatie is zoo gunstig mogfll jk rifc eloopen Met helangatelling verneumt de Standaard dat ds heer A Brummelkamp Jr do redactie op zich zal nemen van het maandblad Boot dor vereenigiog van NederJandsehe patroons ivBoaz De redactie van genoemd blad zsl eegF de Standaard in deze bekwame handen overgaan na afloop der jaarvergadering die 28 en 29 September a s te Rott rdam zal worden gehouden Verscheidene in Nederland bekende personen zullen als medewerkers optreden hetgeen natuurlijk belangrijk zal bijdragen om het blad in degelijkheid te doen toenemen De genoemde vereeniging die reoda 1600 leden telt schijnt voornernena om bij de naustaande jaarvergadering zeer belaiigryke zaken anli de orde te stellen De Jjeidflche peueraar zal eerlang ook al tot de geaoliiedenia behooreo Vermits algemeen erkend wordt dat met de aalschaar of eiger en de peur veel jonKO Hul en paling vernietigd wordt hebbon til Uedep Staten te maken vac dezen zaligen droom Dan neemt tij afscheidt van lente en jeugd vast besloten om ala ernstige nets meer wenschcode vrouw sleohit het steile pad van duugd en plicht te gaan Langzaam staat zij op kalm ruatig zich overgevend aan haar lot en zy gaat naar den haard en werpt met vaale hand de brieven in hot vuur Met opgeheven hoofd atsat zy daar en ziet hoe de vlammen dansen en hoe di rookwolken zioh kronkelen ea de vuurgloed met roode begeerige lippen de bladen kust waarop grschreven staat Ik heb u lief Maria Louize Daar beweegt zich met zacht gedruisch de zyden portière en een stem Klinkt tot haar door t Ia tevergeefs mevrouw I Hot vuur verteert aleohtt wat vergaukeljk is den beker dlechta waaruit gij den tooverdrank van uw geluk uiedrouken hebt hüt zoete vergif zplf hebt gij in n ipstenomen en al wildet gy aen ganschen wereld aU offorvuur ont ateken het zou u nir t baton om die woorden uit uw hart te wiasohen zij zyn daar ten eeuwigen dage insegrift Verschrikt had zij het hoofd omeewond in den po 4t van de iteur stond graaf Gosuck en zsg haar met zijn donkere diepliggende oogen strak aan In zijn stem klonk een rekere haast vreesaanjagende vasthora ïenheid fn toch ook lag er in zyn toon iets van diep medelijden als waren ds groeven ia zijn voorhoof slechts door kommer en verdriet daar getrokken Ken zacht rood overtrok het gezicht