Goudsche Courant, woensdag 21 juni 1893

Voo jresteldi het gebruik vso dia visolitmgen in de proT Terordeoing te Teibiedeo Ken andere wijzi og mede ter tegemoetkoming aan da bezwaren der vtsaohers voorgesteld betreft de grootte der mazen van netten dia getrokken of gesleept worden Men schrijft san de mit Bij de verkiezing der Staten van Limbnrg toor welke in bet kiesdistrict Sittard plaats had werd gekozen graaf d AcBembourg burgemeester te Amstenrade met 711 atemmeo terwijl de heer Kamps lid van den gemeenteraad te Sittanl slechts 2S6 stemmen verkreeg Naar aauleidicg ran dit resultaat beeft laatstgenoemde in de Sittardsohe organen ouder zijne dankbetuiging het volgeude doen plaatsen t fevens heb ik de eer aan heeren kiezers van Siitard mede te doelen dat aangezien in mijne vaderstad de voorkeur aan een ander boven mij werd gegeven ik voortaan afzie van de waarneming hunner belangen die ik niettegenstaande ondank tegen onrecht jaren lang heb behartigd Ik heb dus nog beden mijn ontslag als lid van gemeeuteraad ingediend Caudius Kamps De Haagaohe briofsohrijver van de Am Ct eindigt ditmaal z ne correspondentie met de volgende opmerkingen Ik sprak daar van dan smaak die met de mode Eoo goed aU één is Ik heb daar nog een woordje van te zeggen van de mode namelijk en meer bepaalaelyk die op de kleeding Missohien ia het ondankbaar van m dat ik niet zwyg uit erkentelijkheid dat de afzichtelijke crinolines door die grillige tirannes zyn afgewend en ik zal daarom in myne aanmerkingen bescheiden zyn al vind ik de veldwinnende wensmakflijko dameskleeren van 1S80 metde nu reeds gedragen pofmouwen en open harten straks misschien gevolgd door de bosjes krullen nu we de booge kammen al zien Iragen uitermate leelijk Haar welk vader of moeder kan t over zyn hart verkrijgen zgne kinderen te stoppen in de afzichtelijke sakken waarin de kleinen nu roortbobbelen t iM alsof de schapen in zak en asoh want vuilgrqs van deze vuurmandkleeden is do modekteur loopen over den wansmaak der ouders £ n de jonge meisjes met bet goudgalon om de least dat ia note veel erger I Heeft men dan op al onze meisjessohoten nog de kennis of den slag uiet om te waarschuwen togen de historische beteekeois der ceittture doré Want de tegenstelling daarvan met de honne renommie ie geen gevonden willekeur maar vindt haren oorsprong in da raiddenoeuwscUa verordeningen op de prostitutie Uit Berlijn schrijft men aan het HU Met eene AmBterdarascha ziekenverpleegster bezocht ik dezer dagen eenigi Berlijnsohe hospttaten o a ook de Charité een der oudste ziekenhuizen van Berlijn en wat iuriohting betreft misschien ook wet niet Het beste maar dat door zyne connectie mei professor Bobert Kooh en een staf amlere voortreffelqke geneoiheeren een zekere renomméa hoeft Enkele bijzonderhedeu van wat ik er hoorde en zag ïijn van algemeen belang en ik deel za hier mede Het is bekend dat professor Kooh doorgaat met zyne inspuitingen van verdunningen vau de door hem der jonge vrouw Hoe komt gy op zulk een ongewoon uur bier En hoe kwam het dat ik niet vroeger merkte dat gij hier waart vroeg zij verschrikt Lflngznam kwam bij naar haar toe en boog zonder haar een hand ta gevon In do eerste plaats vraag ik u versohooning voor deze onbehoorlijke manier van indringen en hoop dit gij mij zult toestaan mij door een kleine uitl Ri K van den schijn van onbescheidenheid te zuiveren Aan Olivier had ik iets ta vragen over den aankoop van landeryan en ging dus naar hem toe daar ik gewoon ben op elk uur van den dag bjj hem myn bestan vriend toegelaten te worden en hg stond er op dat ik u persoonlijk mijn morgengroat lou komen brengen Goseok had twee zeldzaam sohoone witte rozen in da hand en maakte een beweging terwijl hij MariaLouite smeekend aanzag als wilde hij haar die toereiken maar opeens soheen hem een andere gedachte in te vallen hg beet tich op de lippen en cbudde cacht het hoofd Deae vlammen in den haard staan het mü niet toe zij steken mij scherp in de oogen n waarschuwen mjj dat do tyd voorbij is toen ik n bloemen en brieven mochi zenden Ik ken een age vaa een ridder wiens geliefde non waa geworden zg mocht zelfs zijn groet niet meer aannemen toen legde hij fijn verbleekte rozen op bet altaar der hemelkoningin neder welke mul dezelfde donkere oogen op hem neerzag als zgn verloren geluk dat gevonden tuberculoselymphe Voortdurend is b bezig het middel te verbeteren Tooridsrend neemt hij nieuwe proefnemingen en ik hoorde b mijn bezouk in de Cbarité van vele genezingen van teringlijders Trouwens het ie reeds bericht dat prof Kuch weldra in een wetensohappelijk tydschrift mededcelingen over zijn jongste bevindingen zal doen Kog van weinig bekendheid is t en na de onaangename eivaringen die hij heeft opgedaan door het te spoedig ruchtbaar worden van het feil dat b een middel tegen tuberculose zou hebben gevonden is het to begrgpen dat de geleerde met zijn latere proefnemingen wat geheimzinniger is weinig bekend is zeg ik dat de heer Kuch de proefnemingen doet met een door hem gevonden injectiemiddel tegen diphteritis Pat middel scliijnt uog niet volkomen goed te werken en de professor is nog voortdurend bezig te verbeteren maar zooveel is zeker dat by op weg is een afdoend middel te vinden tegen een ziekte die jaarlijks na de tering meer slachtoffers maakt d n ae iige andere ziekte In Ie zalen van bot Verband zag ik eenander middel toegepast waarvan ik zelf bet feit ongeloofl k zou achten indien ik de loepassmg van het middel en z verrassende nerking niet bij tal van patiënten hail gezien Uit is door den heerdr Albers Stahartz uitgevonden gipsverband voor beenbreuken Geen man van bet vak z ode zal ik nalaten de samenstelling van dst gipsverband te beschrijven Ik maak er evenwel de Nederlandsohe chirurgen op opmerkzaam Zy kunnen an als zij er belang m stellen dr Albers zelf om inlichtingen vragen Uit wildo ik er van mededeelen omdat ik dat zelf gezien heb dat het gipsverband van den heer Albers zelfs bg gecompliceerde kniebreuken of meervoudige breuken van bet been den patient in staat stelt om na drie vier dagen zonder eenigen steun natuurlijk met bet verband nog aan te loopen Misschien kennen vele genoesbeeren in Holland dat verband reeda maar algemeen is dat Albers gipsverband zelfs in Berlin niet bekend want toen ik het door mij geziene feit dat de patiënten oenige dagen na hun ongeval reeds liepen in een ander Berlijnsch hospitaal san iemand mededeelde was die er ten hoogste over verbaasd De groote bitte die den vorigen zomer in het zuiden van Frankrijk heerscbte bracht iemand in Bordeaux op de gedoohta om zijne porden die den geheelen dag bjj eene hooge temperaiuur en vaak in de zou werkten van oenen siroohoed te voorzien Het denkbeeld w rd zoo prootisch bevonden dat binnen korten tgd aaq alle werkpaarden in den omtrek een stroohoed tverd opgezet In den bol daarvan bevond zicb eene spons die nu en dan met water en azijn werd nat gemaakt om het hoofd van het paard koel te houden De hoed waardoor de ooren van bet paard heensteken en aldus waarschgnlijk getgktydig als bevestiging van dit hoofddeksel dienen beschermt oogen en voorhoofd Aanvankelijk zoo wordt vermeld was het een potsierlijk geziobt maar men raakte er aan gewoon de paardenhoed zag er spoedig als een oude bekende uit en wegens de doelmatigheid was men er spoedig mede verzoend Geheel anders ia bat zooala hier terloops wordt medegedeeld met de naar wij meenen Ëngelscbe mode om tegenwoordig de staarten zóó kort te mocht hij doen en hij begin geen zonde Da laatste woorden werden nauw hoorbaar gefluisterd Kustache keenle zich om en stak de rozen tussohen het vergulde snijwerk van den kleinen bidkapel £ r lag een uitdrukking ia de oogen der jonge vrouw welke hem sohielgk op geheel veranderden levendigen toon n haast vroolijk Het voortgaan Uv ech i auool was van plan mg te vergezellen en wg waren reeds de eerste salons doorgegaan toen het bezoek van iemand die hem over zaken kwam spreken hem terugriep Hij zond mi als avantgarde vooruit en laat u zoer vriendelijk venoeken vandaag het dejeuner al om twaalf uur in ons beider gezelschap te wdlen gebruiken daar het noodzakelijk is na afloop daarvan visites te gaan rijden Goseok lachte zacht on trok de schouders op vGij moet van nu af u er aan wennen mg heel dikwQls als derden man in uw bond op te nemen Olivier dwingt mij biertoe omdat hü zegt dat hij een klein gezelschap aan tafel vervelend vindt en beweert dat hij heel langzaam aan mgn gezelschap dat hem op den langen duur onontbeerlijk geworden is kan ontwennen 1 Maria Louize had reeds lang met een handbeweging hem verzocht plaats te nemen Kr lag oprechte blijdsohnp in hare verzekering dat de vrienden van haar man ook hare vrienden waren en dat hij steeds welkom was maar tevens verried haar gtiheele wo en zooveel onbewuste ernstige waardigheid zooveel kiaderlijk blgmoedig vertrouwen in hem dnt Goseok de oo en neersloeg zooals een houden dat men er soms aan twijfelt of het beeaft wel eenen staart heeft Het ziet erafsehuwelijkleelgk uit en is ook eene zeer ondoelmatige handelwijze Hierdoor tooh wordt den paarden beUt des zomers de vliegen van zich af te laten slaan en dit kan aanleiding geven tot ongelukken voor mensch en paard Wat het nut van brillen voor paarden en ook voor honden betreft schrijft het Ëogelsche weekblad The Otpkian daaromtrent het volgende Iemand was tot de overtuiging gekomen datzgn paard bijziende was en liet voor het dier een doelmaiigen bril maken In den beginne was deze het dier vreemd maar bet gewonde er zich spoedig aan en scheen het daarna zelfs onaangenaam te vmden zonder bril in de weide te gaan Als de eigenaar hel dan den bril weder opzette wreef hot den eeus vergenoegd tegen hem aan Het schuw of schichtig worden van paarden wordt naar men meent meestal veroorzaakt door bijziendheid Het kan namelijk een bepaald voorwerp niet nauwkeurig genoeg zien om te btoordeelen of het zonder gevaar is en daarom ootwjjkt hij dit haastig Bij honden schijnt men ook bijziendheid te hebben opgemerkt waartegen brillen met goed gevolg worden aangewend Het Noorscbe Vikingersohip is dezer dagen te New Loodon aangekomen Gedurende het korte oponthoud aldaar werd bet door een groot aantal nieuwsgierigen bezocht die den merkwaardigen bouw bewonderden Het is in gooden slaat aangekomen en da bemanning was gezond on wel Kapitein Anderson verbaalt dat de reis in de eerste week goed ging maar dat zooals wij reeds hebben meegedeeld later heftige stormen het schip vergezelden Nog Ister heerscbte windstilte Verscheiden passeerende vaartuigen boden hulp aan maar de gezagvoerder weigerde d se Op 27 Mei naderde het schip de westkust van New Foundland Twee dagen lang moest het tussohen ysborg n doorvaren wat slechts met groote moeite en met inspanning van alle krachten kon gelukken Op 20 Mei word de grootste vaartanelbeid 221 mylen gedurende den geheelen reis bereikt De gemiddelde snelheid was 9 knoopen bq gunstigen wind werden 11 knoopen gemaakt De bemanning vierde op 17 Mei den gedenkdag van de onafhankelyksheids verklaring van Noorwegen Vermoedelijk zullen te New ïork de zeilen en masten van het schip worden verwqderd en zal het vaartuig naar Hell Gate worden gesleept Hier zullen dan de matrozen zich aan de rieniea zetten 6 roeiers aan weerzyden terwijl kapitein Anderson hot roer zal besturen Op deze wijzo zal het Vikingersohip dan te Chicago aankomen begeleid door een eskader Amerikaansoho oorlogasobepen Tussohen New Tork en Buffalo loopt tegenwoordig een trein welks snelheid nog ongeëvenaard w zij bedraagt op dezeu afstand van 708 K M 81 5 K M in bet uur Den 9n der vorige maand bestond die trein uit een lóoomotiüf met tender en 4 rqtuigen tot een gezamenlijk gewicht van 2B6 ton reizigers enz medegerekend De trein vertrok 28 min te laat uit Rochester on reed van daar naar Buffalo d i lil K M in 68 minuten waardoor jager onwillekeurig zgn geweer al laten zakken als een paar heldere reeënoogen otabevreeed hem aanzien Hij zette zich in een stoel neder en keek een oogenblik strak op een zonnestraal die een schitterend goudan streep op het tapgt en den witten sleep van haar morgengewaad toekende Het is voorwaar een groote onderscheiding uw vriend ta mogen zijui mevrouw Maria Louize seide hij met zachte stem al is er ook geen grooter smart denkbaar dan om aan van dorst versmachtende als bewaker aan te stellen over een kristal heldere bron waarin hij niet kan afdalen omdat hem handen n voeten gebonden zijn Vragend zag zij hem aan zonder hem te begrgpen hij echter ging met nauw onderdrukten hartstochtvoori tfOük mijn ziel amacht naar geluk an ondanks mgn brandende dorst zal ik den vollen beker die mü wordt toevertrouwd voor een ander bewaken I Een tantaliaatie die ik toch met geen koning zouwillen ruilen Ja zeker gij hebt een vriend noodig meviouw een vriend die in het vervolg verhinderenzal dat gij oogenblikken doorleeft van s vertwüfeling zooals die waarvan deze verkooldeblaadje de sprekende bewijzen zijn Zij bloosde maar keek hem niettemin vast iQ ie oogen Hordt vervolgd hij Yf UUT TtQ de vertraging herwon In dezen rit werd een horizontaal gedeelte van 8 K M lengte in 8 min afgelegd dus met eene snelheid van U8 K M in het uur Dit gedeelte ligt tusschen Loooeyville en Grimesville Westelijk van laatatgeDoemd station bereikte de trein zijne grootste snelheid en werd ecu horizontaal gedeelte van 1 6K M doorreden in 3fi sec alzoo met eene snelheid van 165 4 KM in hot uur Hierbij valt nog op te merken dat de rit van 111 KM in 68 miuulen volbracht werd nadat de trein reeds 59Ö K M had afgelegd toen da snelheid 138 KM per uur bereikte had hij 680 eu toen zy tot ruim 165 KM reeda 690 K M achter den ru Dj looomotief is gemaakt naar ontwerpen van Wm Buchanan hoofdingenieur var den New York Central en Hudson River Spoorweg In het gezin van een landbouwer te Weisrijp zijn deze zelf zijn vrouw en twee kinderen vergiftigd door liet slapen in nieuw geverfde vertrekken Ondanks spoedig ingeroepen geneeskundige hulp zijn de vader en ren tweejarig knaapje overleden terwijl de moedor en het andere kind niet buiten geviiar zijn De Overige huis enooten die buiten deze vertrekker sliepen bleven gezond Toren en Kerk te Piirmerland Bij de afbrank van den bekenden toren zijn groote stukken steen op en in de kerk gevallen en uit het onderzoek ingesteld door den architect D Haverkamp is gebleken dat ook de fuodeering van het gebouw onbetrouwbaar ia Ër schiet nu niets andera over dan een nieuw gebouw te stichten Daar de gemeente geen fondsen bezit zal de kerkeraad zich moeten wonden tot de Synodale Commissie om eene groote toelage te verkrijgen uit het i FündB voor noodlijdende kerken Zaterdagmorgen te 8 uur duwden twee jongens op de prinsengracht te Amsterdam een handkar waarin zeven kinileren zaten die groote pret badden in t rytourtje Ze zongen en kraaiden dat het een aard had BÜ de brug over de Looyersgraoht zouden de jongens de kleinen eens hard van de glooimg rijden Ze konden de kar echter in haar vaart niet houden het voertuig met ziju passagiers was in een oogenblik te water Spoedig werd van alle kanten hulp geboden en da versohrikte kleuters werden allen doornat op t droge gebracht B n der kinderen was reeds bewusteloos De hoar K G M De Boer burgemeester van Assendelft hoeft aan het bestuur der Vrijzinnige Kiesvereeniging aldaar medegedeeld dat bij zich uit den verkiezingsstrijd te Beverwijk terugtrekt ten einde aan de beginselen der radioaio partij g en afbreuk te doen en omdat het mede behandelen der kiesrech tont werpen gerust aan den bekwamen candidaat der centrale liberale kieavereeniging dr Van Loenen Martinat kin worden toevertrouwd VERSLAG van de handelingen der Cholera Commiute te Oouda over iet Jaar 1892 Jan den Raad der Oemeenle GOUDA Ten tgde dat de Cholera zioh to Hamburg vertoonde en ons land bedreigde ontving de Openbare Oezondheids commissie van het Dagelgkscb Bestuur onzer Gemeente de uitnoodiging zioh als CholeraCommissie te constitueeren en coo noodig handelend optelreden ten einde een uitbreken der gevreesde ziekte alhier zoo mogelyk te voorkomen althans in hare uitbreiding tu beperken Aanstonds werd deze opdraoht door de Commissie babacdald en met algemeene stemmen aanvaard waarna zü zioh in vier sub Commissies verdeelde teneinde door eene verdeeling der stad in eren zooveel afdeelingen zoo spoedig mogelijk de voor de gezondheid ongunstige toestanden op ta sporen en tot verbetering daarvan mede ta werken en aan te sporen Om spoedige en juiste uitvoering der noodig geachte maatregelen te Prlangon stelde de Commissie zich met het Dagelijksch Bestuur in verbinding zü verzekerde zich daardoor vaif zyn kraohtigen steun alsmede van dien der Politie en andere autoriteiten en onderging op haar verzoek mede mot hetzelfde doel eene uitbreiding doordien bet Hoofd der Gemeentü het in de Gemeente gevestigde lid van den Geneeskundigen Raad loor Zuid Holland en de Ge meenteBouwmeester daartoe uitgenoodigd als Leden toetraden Tevens werd besloten om na afloop van het atadsbezoek een rapport uit te brengen aan don I Gemeenteraad ten einde vooral de aandacht te vestigen op toestanden die niet oogenblikkeiyk verbeterd kunnen worden msar die toch op den duur vorbetenng eischen weshalve wij de eer hebben het volgende tor uwer kennis te brengen Met geno n kunnen wy oonstateeren dtt aan onze wenken niet alleen van overheidswege zooveel mogelijk werd tegemoet gekomen doch wat onzen artwid zeer vargamakkelijkta dat ook in t algemeen van de zyde der inwoners gewillig werd voldaan aan de aanwyzingon tot verkryging van betere hygiënische toestanden In de eerste plaats vestigden we onze aandacht op het water Hat gracbtwater dat steeds nog door een deel der bevolking behalve ala werkwater ook als drinkwater wordt gebruikt leverde zoodra een ziektegeval zioh in de Gemeente voordeed en het besmet werd groot gevaar op voor verbreiding Het was dan ook met het oog hierop alsmede op het gebruik van anderen drank en van allerlei voedsel enz dat wy eenige wenken te dien opzichte publiceerden welke later nog werden uitgebreid en meermalen herhaald Ook verzochten wy hot Dagelyksch Bestuur zoo vrygevig mogelijk te zijn met het ko8 teloos en voortdurend beschikbaar stellen van leidingwater in de verschillende buurten waar zulks noodig bleek Het nas ons toch gobleken dat waar de bevolking bet dichtst was waar zuiver water als drink en werkwater het meest noodig was dit het medst ontbrak De klacht welke algemeen tot ons kwam dat de lastige bepalingen en financiëele eisohon der Watorleiding Maatec happy tegenover de huurders der arbeiderswoningen zwaar waren en raak door de eigenaars dier ouingen als te bezwarend werden opgovut om tot aanleg in genoemde perceelen te besluiten bleek ons niet geheel ongegrond te zgn Het zou daarom wenschelyk zijn dat door billijker bapaliogeD der Waterleiding Maatschappij voor de kleine huurwoningen van den werkman alsmede door bg den bouw van nieuwe woningen den aanleg van waterleiding verplichtend te stellen er naar gestreefd werd om het gebruik van leidingwater meer algemeen te doen worden Het ia toch een eerste eisoh voor de reinheid en zindelijkheid beide voorwaarden ter voorkoming van ziekten Doordat wü ona tot taak Kielden voortdurend toeziout te houden op de plaatselyke gesteldheid in de veraobillende stadswyken kunnen we met genoegen als onze meeuing mededeelen dat de algemeene toestand niet ongunstig mocht worden genoomd waar wij voorts aanwyzing deden ter verbetering werd zulks meestal door de ingezetenen of door de bevoegde macht spoedig ten uitvoer gebracht Zylen straatkolken urinoirs goton openbare privaten werden aan nauwkeurig onderzoek onderworpen door de Gemeente gereinigd gedesinfecteerd sommige zelfs tweemalen daags wat niet gering is te sobatten Immers ook nkele pirirticulierc inriohtingeu moesten daarbg worden hedaobt Wij hebben namelyk bg ons onderzoek opgemerkt dat het in verschillende buurten der stad maar vooral hy de verzamelingen van kleine huurwoningen zoogenaamde boQes meestal aan verschillende eigenaars toebeboerende zeer primitief gesteld ia met de privaten en kolken Zijn de laatste al aanwezig doordat echter de bestrating en daarmede dus ook de kolken in sommige dier hoQea beneden den gemiddelden waterstand liggen geven ze aanleiding tot overstrooming van het daaromheen gelegen terrein en heeft er geen of gebrekkige afvoer plaats terwijl zy bovendien niet van stankachermen voorzien zünde aanleiding geven tot ongezonde uitwasemingen en dus door hare inrichting nutteloos en schadelijk moeten worden geacht Erger evenwel is het met de privaten aldaar geiteld Soms ontbreken ze geheel doch veelal dient 66u privaat voor versobai dene huurwoningen eu hoe is dan zulk een privaat ingericht I Van stankafsluiting of van geregelden afvoer ia bij hooge zeldzaamheid sprake Onder deze omstandig heden is het treurig te noemen wanneer 343 gezinnen slechts 44 dergelyke privaten nogal ten gebruike hebben Van reinheid op dergelyke plaatsen Vaar toezicht totaal ontbreekt kan geen sprake zyn het ligt dus voor de hand dat dergelyke plaatsen brandputten van besmetting kunnen worden en dat te waar een deel der eigonaars zich der zake niets aantrekken door de Gemeente dagelyks moeten worden gereinigd en gi desi nfecieerd Bahalve deze waren hy de dugulyksche reiniging en ontsmetting door de Gemeente uog betrokken dia van 31 openbare gebouwen en seholen 48 urinoirs 360 straatkolkan UI afvoerputjes totaal 597 verschillende zaken voor do uitvoering van welke taak het Gemeen teparsoneel alle lof toekomt Ook de aannemer van het ophalen der vuilnts kreeg handen vol werk De verzameling in de schuiten achtor da Waag ia een toestand die vooral in tljilen van epidemie en in t warme jaargdyde gegronde reden tot klachten geeft Het komt ons daarom noodzakelijk voor bü vernieuwing vau het contract dergelyke verzamelplaatsen in de kom der Gemeente te verbieden en ree t8 nu zoove mogelijk verbetering er in Ie brengen bijv door betimmering der schuitenligplaats als anderazins Het gracbtwater werd zooveel mogelyk op hetzelfde peil gehouden zoodat overstrooming van terrein of bloot komen van rioleu zooveel mogelijk werd voorkomen Met behoud van dezen bijna constanten waterstand werd het water geregeld ververscht door de rolmolenduikers zooveel mogelyk te dueu werkap alsmede door de gewone water ver verscb ing van Kijclaod Minder gemakkelyk dan hel grachtwater is het de verschillende slooten in goeden staat te krggen en te behouden Vele daarvan strekken aan de woningen in do nabijheid tot vergaarbakken van faecale stoffen en ander vuil en wyl afvoer meestal niet of onvoldoende bestaat kan het niet anders of ze blyven reden tot aanmerkingen geven vooral wanneer rersohillendo eigenaars aansprakelyk moeten worden gesteld Alhoewel door hel dryven van schouw de toestand t delyk verbeterd wordt blyft door de genoemde omstandigheden zoowel ats door het gemis aan privaten de vraag gewettigd of het niet uittoerbaar en verplichtend kan worden gemaakt dergelyke slooten te doen dempen en rioleeren door de eigenaars en dezen te nWdzaken te zorgen voor goede privaten met geregelden afvoer der faecaliëa hetzij i gemetselde niet gestapelde boorputten hetzy door riolen naar stroomend water Gestapelde beer pulten verdienen afkeuring om de verontreiniging van den bodem welke op den duur ernstige gevolgen kan hebben terwij door den afvoer nnar de grachten hel water van deze wel minder bruikbaar wordt gemaakt wat evenwel weer van minder belang wordt door bij toeneming van het gebruik van waterleidingwater Ëen ander stelsel tol verzameling der faecale stoffen zou al beantwoordt het beier aan de eiaoben der hygiene op groote beijwaren stuiten De cholera bezocht ook onze Gemeente gelukkig echter bleef het bij alleenstaande gevallen Dat door beametting van peraoou op persoon geen slachtoffers werden geeiacht zooala dat in andere plaatsen wel hot geval schijnt geweest te zijn mag voorzeker voor een groot deel worden toegesohreren aan de genomen maatregelen Behalve oan genoemde zaken hadden we onze aandacht verdeeld over verschillende zaken van minder gewicht Door het rapport daarmede aan te vullen zou de belangrykboid van den inhoud geen gvlykea tred houden met den omvang Ëéne opmerking vinde hier nog bare plaats Het is bekend hoe in sommige stadsgedeelten met de straat ook de woonhuizen te laag daarboven zijn gebouwd By ververschïng van hel gracbtwater geeft dit vaak last doch voortdurend geeft het aanleiding lot ongezonde toestanden wül het niet anders kan of dergelijke woningen zyn vochtig Het komt ons daarom wenschelyk voor dat bij verordening da hoogte van het terrein waarop een woonhuis wordt opgetrokken niet worde vastgesteld naar de êiraatligqing doch naar een vast waterpeil Moge naar aanleiding ran deze bydraga afdoende verbeteringen worden overwogen en als t kan durtoe worden besloten dan kan een opnieuw uitbreken vaa de cholera of van andere epidemiëo met gerustheid afgewacht worden Wij t ohouden ons voor wanneer een mogelijke verheffing der epidemie in dit jaar onze aandacht op meer zaken doet vestigen ü daarvan wederom rerslag te doen Gouda 20 Mei 1893 Namens de Cholera Committiéf VAN BERGEN IJZENDOORN Foorzitter A H TEEPE Secretaris BoUenlaDdscli Overzicht Volgens een Reuter telegram uit Berlgn was da uitslag der verkieziogeu bekend uit 396 distrioten Er ontbrak dus nog slechts bericht uit ééa district en dit was tot nog toe vertegenwoordigd geweest door een Welf Het geheeld resultaat in de 896 was dat er zijn gekozen 213 afgevaardigden en er 183 herstemmingen moeten plaats hebben Volgens dat telegram t n er gekozen SO conservatieven ééti lid van den Undbouwersbond 9 van de rijksparty vrye conservatieven 18 nationaalhberalen 81 leden der centrumpartij socialisten 3 laden van de vrijzinnige vereeniging onder leiding van Rickert 13 Polen 9 anti semieten 1 Deen 6 Ëlzassers 4 loden vau de Zuidduitsohe volkspartij Voorts is er gekozen een zoogenaamde wilde iemand die zich bij geene parlg in den Ryksdag aansluit maar var de Welfen on van de vryzinnige volksparty onder leiding van Eugen Richter is er niemand gekozen In herstemming komen 69 conservatieven 9 candidaten vnn den landbouwersbond 10 van de rijkspartij 73 van nationaal liberale partij van het centrum 84 socialisten 14 oaodidaten der vryzinnige vereeniging 37 van de vrijzinnige volksparty Il Polen 16 anti semieten 9 Welfen 1 van de Elzasser party 10 van da Zuidduitsche volkspartij 1 wilde on van de Deensche party geen