Goudsche Courant, donderdag 22 juni 1893

1803 Donderdag 22 Jonl 1 60T7 60UDSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken oe inzending van advertentlön kan gescüiedeu tol een uur des namiddags van den dag der uitgave Gean enkele rattieaal ii gekouiD De partg ran Eiohter heeft das op 15 Juaï eene aedsriaag Ketedeo aU DOg geene party ooit te voreo Do heer Eioliter heeft Ie nelejteaheid die de leger et hem bood on oor het liberaliarae een Ugrendon invloed te ▼ crkrggeü op de regeering dea KijkB foorbq latea gaan H j is in zijn verzet tegen de legerwet te Ter gegaan dan dat hij ïgn houding du nog zou kunnen veranderen indien hij mei eenige volgers opnieuw in den Rijksdag versoheen Het eenige wat de radionlen uu zullen pogen te doen i de vorming eener KAriellmeerderbeid bg de herstemmiogen te verhinderen De kansen der legerwet zijn aanmerkelyk gestegen Werd zij eohtor door eone Kartell m eer derheid conservatieven vry oonservatievon en natio naalliberaleo aangenomen dan zouden de gevolgen nog bedenkelijker zyn dan vroeger Men kan dan eene verandering van het kiesrecht hervormiogeu ten bate der agrariërs in t algemeen eeue reactie verwachten De Fransobe Kamer die zooaU men weet reeds het invoerrecht op fourage heeft opgeheven om de veeboeren tegemoet te komen heeft vooralsaog geweigerd oen voorstel der Regeering aan te nemen tot het verteenen van een crodiet van 5 millioen om de boeren tegemoet te komen in he aankoopeu van fourage De Regeeriog werd echter uitgenoodigd voor het leger en de marine Fransoh vleeach te laten inzouten De soldaten zullen dat bericht met niet veel genoegen lozen want dat vleeach zal behoorlek taai 7ijn Met 383 tegen 2U stemmen heeft de Kamer besloten de artikelen van hut ontwerp tot gedeeltelyke vernieuwing der Kamer niet in behandeling te nemen Gedwongen door de nieuwe patentwet hebben de magazijnea Prinlemps te PnriJB alle bedienden der fdöeling suikerworken moeten ontslaan daar de belasting meer bedroeg dan de winst Verscheidene bedienden zijn daardoor zouder belrekking De meeste Pransche kranten geven artikelen over de cassatie van het arrest wegens oplichterij en misbruik van vertrouwen te en De Leaseps Foulane en Ëiffet Het algemeene oordeel luidt dat het vonuis op ontastbare grondun steunt maar men vraagt ook wie er aansprakelyk is dat men de guincrimineefde feiten liet verjaren on hoe het mogelijk is dat niet alteen het hof der Seine maar de vroegere Ministers van Justitie Fallièrea en Richard die verjaring hebben kunnen outkenneD Waren deze heeren niet i op de hoogte van het recht of hebben zy den loop van het recht opzettelijk willen vervalsohenP De Oauhis zegt dat do vroegere procureur generaal Quesnay de Beaurepaire indertijd zijn plicht heeft verzaim d Do Fü aro zegt dat de verjaring gewild en doorgedreven werd door de oud Ministers Flo uet eu Bourgeois De Lesseps zal zooals men weet spoedig in vrijheid gestold worden daar zijn straftijd om is Het schijnt dat de tucht in de ministerieele meerderheid in Spanje zeer verslapt ia Dit kwam o s uit te Corunna waar een aanalaaade legerhervorming waardoor de zetel van den opperbevelhebber verlegd zou worden de grootste opgewondenheid on zelfs een parlicularistische beweging ontketend heeft Da etad waa in rouw met zwart floers waren de haloons behangen on enkele waren met opschriften Leve het onafhankelijk Galiciel voorzien De minister president Sagasta heeft echter in de Kamer verklaard dat de beraadslagingen over de begrooting eo daarmede over de hervormingen in leger en reohtapraak zullen wordon doorgezet voor de Oortez uiteengegaan Mb i couservatievea hebben vooral ten opzichte van de rechtspraak eea hardnekkig opstructionisme beloofd en ten einde van den atryd is niet te overzien De troonrede waarmee de jonge koning van Servië Vrijdag de nieuwe Skoepsohtina opende onderscheidt zich in zooverre van dergelijke documenten dat de koning en zijn tegenwoordige regeeriag hun gewelddadig optreden tegen hét vorige régime trachten terechtvaardigen on een formeele aanklacht tegen de liberalen inbrengen Wat de troonrede in dit opztchtzegt is niet gfheel en al ongerechtvaardigd intuBsohon zou het misschien vsrstandiger geweest zijnals de strijd tuasohen radicalen en liberalen als eenafgedane taak ware behandeld als de belangen en opvattingen der radicale party niet zoo scherp in hetlicht waren gesteld In het belang van Servio zelf kan man slechts wensohen dat aan de aanklacht die de troonrede tegen de liberalen bevat geen verder gevolg zal worden gegeven want het is de grootste kwaal waaraan Serviè lijdt dat de machthebbers steeds hunne voorgangers vorrolgen en hunne politieke tegenstanders trachten te onderdrukken De radicale party welke thans in de Skoopschtïna over een even groote meerderheid beschikt als vóór het ge weldadig optreden der Uboralen moest al haar aan dacht in de eerste plaats wijden aan de verbetering van de fiaancieele en economische toestanden van het land Zijn deze geregeld dan zou ook de grootere politiek wellicht minder noodlottig voor Serrie worden dan tot duBxer het geval was Of de radioalen in de laatste jaren genoeg hebben geleerd om fouten zoo als die vroeger gemaakt werden te vermijden blijft echter de vraan Burgerlijke Stand GËBORIilN 16 Juni Gerarda Geertruida ouders H W vau Schooneveld en Ö M van Klaveren 17 Catharina Elisabeth ouders W F Wiltenburg en F van den Ëad Hendrik Jan oudersH Jansen en M O van Hoff 19 Wiltebrordus ouders F Baks en J Holtfauysen EstellaAnna ouders M van Aalst en S Roos OVERLEDEN 17 Juni H d Mol 86 j 18 N Verhoog huisvr van W O den Hoed 66 j 19 A de Pyper 76 j ADVERTENTIËN FEANSCnE STOOMVEEVEEU Cbeaiischü eo Zwitsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van aile Heeren en Dameskleediugstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Tropen met nienwe patronen geperst Kwasten Qamitaren Neteldoek TuUes Kanten Veeren enz Alle goederen kannen in elkander bleven en worden onachadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 TE Koop eeii Qroote Partij HOOI geêchikt voor Koeien Te bevragen ba W t HOEN te ALBLA8SEEDAM Voor alle oogkwalen wordt met succes aangewend het zoo gunstig bekende Dr CHANTOMELANUS OOeiMWjBiTlE Ieder ooglyder make eer het te laat is gebruik van dit voortreflelgke middel eu wanneer men het oplettend volgens voorschriften gebruikt zal men de heilzame gevolgen ondervinden Prys per flacon met gebrniksaanwyzing 60 Ct Verkryghaat by Wed BosmaD Gouda Wed N Sanders Leiden A Prins Zevenhuizen W Ligthelm Voorburg Wed G Wilhelmus Wo rd A Bos Berkel Alom te bekomen BE eoüEm mm of de beschryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Öoude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOR CHRISTIAAN KRAMM Prijs 80 Oents A BRINKMAN HEI1VEKE1 S 9 ct per Fl 5 Ct per Fl prachtig helder en goed werkend Depot A NORïIEB Gouwe O 34 35 Frijstrekking 28 en 29 Juni 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste OOte Oeldverlotlfif die door de Hooge Begeering van llainbur p goedgekeurd eu gewaarborgd is iJe vooroBelige inriclitino van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van sleohta weinige maanden in 7 veilotmger van 110 000 loten 55 400 prezen bedragende 10 452 425 Mark ter volledige beshseing gullen komen daaronder z n kapitale prijzen van eventueel 500 000 Mark by uitnemendheid echter 1 prijs ÏM 800 000 1 prij i M 300 000 Iprij iiM 100 000 2prijzenaM 76 000 1 prij 4M 70 000 1 prij oM 66 000 1 pr js M 60 000 1 priJB kM 66 000 2 prgzot laM 60 000 1 prijs iiM 40 000 5 prijzeB laM 20 000 SprijzenaM 15000 36 prijzen a M 10000 6B prijzen a M BOOO 106 prijzen a M 3000 253 prijzen a M 2000 fi prijzen a M 1500 756prgzonttM 1000 1237 prijzen a M 500 33950 prijzen a M 148 18991pryzenaM300 200 160 127 1Ü0 94 67 40 20 De aanstaande eerste prijstrekking de er groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting is van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 28 en 38 JUNI en koat hiervoor 1 geheel origineel lot sleohts M 6 of 8 601 half 3 1 80 1 kwart B f H 1Vb 0 90 tegen inzending van het bedrag in bankpapior of per poatwissel Alle commissies worden onmiddellijk mot de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd eu ieder Bpeler ontvangt van ons de met bet wapen van den Staat voorziene UrJ lneele Loteil zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte offi ieelo plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verachillende klassen alsook de betreffende inleggeldep te vernemen is gratis bijgevoegd on zenden wij aan onze BegunstijjeiS ouaangevraagd na elke trekking de offioioele Ijjaten De uitbetaling der prijzen gesohiedt steeds prompt onder waarborg van den Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bowerkstelliifd worden Ons debiet is steeds door het Roluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieole bewijteu de eerste Hoofdtreffors verkregen en onze Begunstigers zelt uitbetaald o a Math 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsteu grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kau worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste r iohtstreeks te zonden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in Hamburg 1 S Hiermede danken wy voor hot vertrouwen ona tot hiertoe geschonkeu en daar vrij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte on reèele bediening de tevredenheid van onze 1 geëerde Begunstigers te verwerven Men wende zich voor Stofjassen en Colkrts MarktA68GoüDi by J Jf JfJIiCS Gouda Snelpersdruk lin A 3EIMMAS ZooK De uigave dezer Gourant gesohiedt dagelgki mat aitEonderiug van Zon en E eestdageu Da prga per drie manden ia 1 25 franco per po8t 1 70 AlBoaderlgke Nommeri VIJF 0ENXSI4 GOUDA 21 Juni 1898 Aan het op 19 20 en 21 Juni ten overBtaan der hoogleeraren Dr J Woltjer Dr P L Muller efi J C Kluijvei gehoudun eindexamen aan het j ymnasium alhier hebbeu doidgenomen de 8 leerlingen der hoogste klasse Geslaagd voor getuigschrift A de leerlingen H Borwater Stennekos J J Cramer H Hoeufft J J vau de Poll K F Sparnaaij C G N deVooys A G Wientjes voor getuigschrift B de leerling N L van Woerden Allen zijn dus geslaagd De Rotterdam che reclitbank veroordi elde gisteren A A S sclieepsjiiger en vrticlitrijiler te Gouda wegons diefstal van oen paardendok on hulster tot een maand gevnngomstrnf lü het 3e en 4e Diatriei van Schiedam hoofdplaatBPu Nieiiwerkerk n d IJsel en Moordroohtj zijn benoemd tot Hoofd lnguliinden de heeren G W Lans en K van der Torren Kz en tot Hoofd inse landenplaalsvervangors de heeren van Voorthuijzen en L Kxfllto Aan het Verslag van den toestand der Gemeente Gouda over 1892 ontleenen wij nog hot volgende Toestanden welke invloed kunnen uitoefenen op de volksgezondheid De wot ter voor ieniug tegen besmettelijke zioklen wordt stipt toegepast Voo do ruinlieid dor straten wordt zooveel mogelijk zorg gedragen Het ophalen van de vuilnis bet uitbaggeren van i FEUILLETODl Naar het Hoogdmtach XIV 84 Gij zijt boos op mij omdai ik die brieven vernietigd heb waarin gij een schoenen droom voor mij bobt willen behouden Ik deed het na rijp beraad en ik zal biorover nooit spijt gevoelen Morphine verdooft wel de pijn maar het is een gevaarlijk vergift en liet geneest slechts onbe uidende ongesteld heden ttrwijl het zelf oorzaak wordt van ongeneeslijke ziekten Die brieven daar zijn niet anders dan zülke zoete druppels die mij zouden verdooven voor de smarten du r werkelijkheid Als plotseling besloten hief Goseck schielijk het hoofd op over zijn bleek gelaat lag een uitdrukking van onbuigzaamheid Ed waarom deze werkelijkheid verdragen en geduld Eén woord van u mevrouw en ik hevryd u uit al deze ellende ik geef u de vryheid en het leven terug en zal mijn laatsten druppel bloed vergieten als ik slechta ongedaan kaï ranken wat u tot vloek ia geworden als ik dien gouden band kan verbreken die n als een slavenring om den vinger knelt Gij liebt slechts de grachten en anilore wateren der Gemeente en het schooamakea der riolen straatkolken en urinoirs is aangenomen door J Borst voor 190 in het jaar De openbare urinoirs worden behoorlijk doorgespoeld en Bohooiigemaakl Vooral bij hut naderen en gedurende het heerschen van de Cholera werd hieraan groote zor iiesteed Zooals hiervoor reeds onder de rubriek riolen is medegedeeld werd eene groote WüterplftHls voor vier personen op Bteenen voet op hut plüin achter da Waag iieplautst waardoor de ziudelijkbuid aldaar zeer ia be rorderd In de openbaru scholen zijn over hut algemeen do uriuoira zeer goed ingericht Ook over die op de buzondere soholen vernamen wij geene klachten Üe slaapsteden of kleiiii logementen zijii meestal zindelijk Ëen echter verkorrde in zulk een onreine staat dat het van Gumcüntewege moest worden gezuiverd eu schoouK inoakt De grtichtöii worden behalve door hot voeUuldige schutten door wuterinlatiiig en apiiiing ververacht Bovendien werden zy zooveel ooodig uitgebaggerd en van drijvend vud gozuivtivd De sluuten en nndure watft en aan panicuUDren toobehoorendc moeten door öo Ijrcnafti B woidoii scboougehoniien Tot handhaving van do daartoe butrekkelijkü bopnlingor wordt mecrnialiMi schouw gedreven üoor Ie bovüinormelde rloleeriug en demping van stilstaaiide vuile slooti ii m de Kortn Akkeren en Heereukade Wtird du toestand daur zeur verbeterd Het ophalen vnn de m do Gemeente vullende aach geschiedt in eigmi behoei Kr weid bóproefd dit voor hft vervol tn lit t openbaar aan tf besteden De liiaastf som waarvoor werd ingüschreven was ƒ 2884 per jaar Dn r aanbesteding tot dien prijs voor de tiemoente kostbaarder ou zijn dan do thans govolj de wijze van ophalen werd besloten hot bod niet iiiin te nemen en op den togeiiwoonligeo voet voortleganii te bevelen Met hartstochtelijken gloed rualten Kijn oo üii op haar liefelijk plolseling verbluekeiid gelaat zij schudde ecbter vpoeraoedig het hoofdje on reikte hom baar hand Ik dank u voor uw deelneming on voor uw edel besluit om als raijo ridderlijken bescliermer op te willen treden graaf Gosock 1 Als God wil a ik dezen ring ovon onveranderlijk iilijvon ilragun als ik onveranderlijk de betofie van trouw wil nakomen die ik gezworen heb Daarbij ziet gij mijn toekomst donkerder in dan die werkelijk ia Wal geeft mij eigenlijk het rueht om to verlangen bemind to worden 1 Na alios wat ik Istereu avond in do balzaal gezien heb is het mij eerst rucht duidelijk geworden hoe diep OUvicr is afgedaald om mij tot aan zijn zijde to verholfp n Wat ben ik t n wnt heb ik om zoo o geluk waardig te zyn Hou volo duizenden moeten mij nÏPt btnijden dat hij mij heeft uitverkoren ora zijn naam te dragen dut hij mij met rijkdom en weelde overlaadt en mij gemimkt hoeft tot zijn drtelgeiioot in liet en leed goluk en droefhoid Overmaat van goluk breekt eohti r do harten van hen die niet vaststaan iii ootmoed on de vroeze God eu daarom juist weel onze Vader daarboven het best waarom hg een kruis opricht om die zwakke menscbenharten te steunen Ken roerend lachje verhelderde baar gelaat maar Qoaock ontweek haar l lik on had blijkbaar moeito om kalm te blijven Ken heftige strijd w rd m zijn binnenste eatrudon aan den eonen kant boetvaar ADVERTSNTIEN vorden geplaatit van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Genten GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Adrertentiëo gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandags rerschgnt Er werden in dit jaar opgehaald 1394 H L haardasch ea 32156 H L kolenasch Aan particulieren werd van beide soorten verkocht voor ƒ 988 26 terwijl do hoeveelheid door do Gemeente voor ophoogtcg van wegen eu straten gebruikt werd gerekend eene waa de te hebben vau 137 13 De uilgavpii voor het ophalen van de asch hebbon bedragen ƒ 3698 69 Do Zweminrichting waarover het toezicht thans aan eene Commiasia ia opgedragen buviudt zich in I zeer gooden toestand Zij werd goduroudii de warme I zomerdagen druk bezocht I Eeerschende dekten Over het alsjumeon was do iezondiieidatoostand in i deze jüineente godurondo het ifgelooppii jaar gunstig Iherop mankten evenwal onne uitzondering de maand Januari on hat oerstu gcdecUo van Februari waarin met aansluiting aan de maand Dncemb r vau het jaar tü voren do influenza vele slachlolTora mnakto j vooral onder de ouden n dagen Het sterftecijfer was dan ook in dien tijd biji onder hoog In Januari bedroog iiet 106 on in Pebrudri 87 Later dualdo het zoo dat de sterfte over het goheeto jaar butrekkolijk niet groot WrfS j Van andtiro epidemisch optredendf ziokton bleef onze Gemeente verschoond I In den naüomer toen op verschillende plaatsen zoowel buitenlands sla iu ona Ilyk de Cholera asifltica optrad werden ook in dezo Geraoeiito Mcgen gevall in waargonomeu vnn zulk oen ernstig karakter dat il do aangutastei stierven Kr werden m overeenstemming met uwe virgndering krachtige maatregelen genomen om de uitbreiding tojjen te gaan Begraafplaatsen Kr zijn hier drie bi graafplantaeo de Alacmecne Unrgflrhjke llegrimfplaats in de Korte Akkeren die gesplitst is in twee afduelmgon waarvan eene voor digheid en aanbidding welke hem dwongen te knielen als voor een heilige ter andura zijde be geerlijko ongobreideldo lusten die worstelden met geduld en berekening Laiig Jtam streek hij zijn band over het voorhoofd Gavo God dat uiv bravo woordtin waarinee gjj u zelf den weg voocschrijft op welke wijze g j uw ellende nog waardiger kunt dratteu proelhoudond mogen zyn zoide hij ornsiig dichter op haar toetredend ou haar plotaeling vaat en doordringend aanziende als wilde hij haar met zyn blik doorboren VAn ding moet u raij echter buioven mevrouw Als eenmaal het uur zid gekomen zijn en ia zijn stem klonk iets als vnn do ontzettende zekerheid on dat uur 7al komen waarop gij zonder niait of hulp door iedereen leriatun zonder iemand op de wereld uw ongeluk met meer dragen kunt als gij iiiüt zult wuton tot wien ii in uw wanhoop te wenden kom dan uit eigen aandrang en met uw vollen wil tot hem die u lei en llon en alles helpen zal die zoo noodig met zijn hartebloHd uw geluk en rust zal koopon en gevaar noch strijjl zal ontzien hIs hl u lanrdoor sleclits één traan knn besparen kom don toi mij mevrouw llij drukte hanr linnd al vaster en vaster en boog zich np ar haar toe terwijl liij nog eens mompelde Hij al wat u heilig is beloof hot 1 Maria Louize voelde plotsolin oen angstig gevoel haor hart bekruipen hot was haar alsof zo haar hand in een strik stak die zich daar l vuter en