Goudsche Courant, donderdag 22 juni 1893

rolontair by het Instructie bataljoi in dienst treden zich bü uitroerig schryren loi den majoorkomman dant wenden met de rroag welken weg zjj daartoehebben in te slaan oan welke eisoben een jougmenschmoet roldoen om roor plaatsing in sonmerking tekomen welke don de rooruilzicbten zijn enz Omdeze tijdroovende correspondentie zooveel mogelijkIe beperken heoft genoemdo hoofdofficier aan d burgemeesters van alle gemeeuten des Rijks een résumé ailu inlichtingen betreffende deze inrichtingbevattende gezonden Het Instructie bataljon is in hoofdzaak bestemd tot vorming van korporaals en onderoflioieren bij het wapen der Infanterie voor het leger hier te lande en by de koloniale troepen Aan de instelling ts een cursua verbonden die gevolgd wordt door hen die uitmuntende door gedrag en yver aanleg bezitten om by den boofdcursus mede te Kampen gevestigd lot den rang van 2e luitenant der infanterie te worden opgeleid Om bü bet Instructie bataljon te worden toegelaten moet een jongeling aan de volgende veruischten voldoen Een leeftijd von 16 17 of 18 jaren Geschiktheid voor den krijgsdienst geconstateerd door een geneeskundig onderzoek van den chef van den geneeskundigen dienst te Kampon Een goed voorkomen en eene aan de jaren geevenredigdo lengte als minstens 1 62 M op 16jarigen 1 64 M op 17jarigen en 1 65 M op IBjarigen leeftijd Het sohrijvea van een goed leesbare hand bet duidelijk lezen en het goed bekend zijn met de vier hoofdregels der rekenkunde op geheete getollen toegepast von welke bekwaamheden do aspiranten bij een af Ie leggen examea moeten doen blyken Behalve voor eene verbintenis by de koloniale troepen wordt tot toelating vereischt dat de adspirant Nederlander zij Tot plaatsing van een jongeling hebben ouders of voogden zich per gofrackeerden brief te wenden tot den kommondant van het Instructie bataljon Hoewel ook tuaschentyds jongelieden worden aangenomen zullen de eerstvolgende oproepingen van volontairs plaats hebhen tegen 6 Juli Ifl Augustus 27 September eo 8 November VERSLAG mirt de handelingen der Openbare GezondheidsCommune te Oouda over iet jaar 1892 j4a den Baad der Gemeente GOUDA Wy hebhen de eer U het Verelag onzer handelingen over het ofgeloopen jaar aan te bieden ingevolge Art II ouzer Verordening Bü de periodieke aftreding met primo Januari werden do hoeren Dr F W Roabe en A H Teepe herbenoemd terwyl de Commissie tot haren Voorzitter den Heer Rgk en tot Secretaris den Heer Teepe benoemde De totale sterfte in de Gemeente was na aftrek der 2 levenloos aangegevenen 607 terwyl van da geheele sterfte die der kinderen beneden de twee jaar 119 pCt bedroeg Opmerkenswaardig is het dat tydens het hecrsohen der influenza in het begin van het jaar in de maand Januari bot sterftecyfer 108 en in Februari 87 bedroeg terwül het iu de overige maanden zich bewoog lussohen 36 en 65 ja zelfs in November slechts 26 bedroeg De cholera die zich in ferscbilleode plaatsen van ons land vertoonde eischte ook hier eenige slachtoffers Van andere besmettelyke ziekten bleef Gouda gespaard Een advies door ons aan Burgemeester en Wethouders uitgebracht omtrent den bouw eener bouwmanswoniug in de Willens 8 16a kon gnnstig zyn Waar wy een onderzoek naar de bewoonbaarheid van verschillende perceelen inatelde vonden wü nog geen aanleiding Burgemeeater en Wethouders te adviseeren tot onbewoonbaar verklaring over te gaan aangezien de eigenaars op otaze aanwyzing de noodiga verbetering aanbrachten Het Waterleidingwater werd wekelijks door onsonderzocht aan de dagbladen werden maandelijksopgaven daaromtrent verstrekt Iu de wintermaanden Januari en Februari werd het byna voortdurendin onvoldoendett staat bevonden in Maart werd hetbeter waarna wij Burgemeester en Wethouders8 echts eenmaal in December er op behoefden tewyzeo dat het toegestane maximum van 15 milligram kaliumpermanganaat per Liter werd overtroffen In ons schryven aan Burgemeester en Wethouders nanr aanleiding van een rerzoek daartoe betreffende eenige puuten mt eene missire der Waterleidingmaatschappü wezen wü op eenige onjuistheden daarin en toonden aan dat de cijfers van ons wateronderI zoek het resultaat waren vnn nauwgezet en weten schappelijk onderzoek Katholieken en eege foor nlet KetholieVeD de ByEondere Begraafplaati foor Katholielcea in de Oude Oouwe eo de Byzoadere Begraafplaats roor IsrifllieteD ia de Boelekaide Op de Algemeene Begraafplaati werdeo 437 Pro teattnten en 97 Katholiekeu begrtren en wel in eigen grarea ld ff huurgraven U ktaMe H n 2e ff 7 ff n 8e ff 110 koatelooi 9 Op de begraafplaats roor Boomwh ICatboUeken werden 187 en op die roor Israëlieten 8 l ken ler aarde besteld De Nederlander hst bekende te Vlaardingeo rerscb nende weekblad bevat een goedgelijkeDd portret Tin on en stadgenoot den heer Tb G O Valette waarbij de volgende lerensbesohrijving De beer Valette werd geboren te Tegelen in Limburg op d tu iSen Dooember 18S5 Hü begon zyn loopbaan als onderwijzer aan dn school voor m u 1 o to ÜBsendreobt waar zijn vader ontvanger was en na te Zutfen en te Leipsig met gunstig gevolg i ne studiën roor het middelbaar onderwas te hebben volbracht was bij werkzaam als leeraar in de Hoogduitsche taal en letterkunde successievelijk aan het gymnasium te Wickwar Glostershire in Engeland 1878 79 de K M Academie te Breda 1879 80 de R H B S te Venlo 1880 88 de H B 8 te Hoorn 18S3 88 en vervolgens aan de R H B S en het gymnasium te Oouda welke betrekkingen thans nog door hem worden bekleed Op sohootgebied is hy bekend om de vele werkjes eo werken door hem geschreven terwyl hy op wetensohappelyk gebied zijue roedewerking verleende aan het ffVierteljahrsohrift fur Litteraturgoschiehte Weimar Zie II 1 Der Bieneokorb Ein Beitrag sur FisohartLitteratur In 86 te Hoorn nam hy voor het eerst dee aan den politiekeo strijd en te Gouda toonde hij zyno belangstnIUng in politieke aangelegenheden door mot de woordvoerders dor tegenpartjj in debat te treden terwyl hg als voorzitter van de kiesvereeniging ffBurgerplioht daar ter plaatse en der Centrale Liberale Kiesvereeniging in het district der liberale partij vele goede dienaten bewees Later bezocht hij verschillende plaatsen van het distriet om eeu krachtig pleidooi te leveren voor de aanneming der kiesreohtontwerpen Tak en was hy ook in do afdeeliog Gonda van bet Algemeen Nederlandaob Werkliedenverbond een geliefkoosd spreker Moge syn optreden in de Tweede Kamer ten zegen xyn voor geheel het Nederlandsche volk I Men Bohryft uit Utreoht Als een bewys welk een duivelscbe sluwheid de directeur Kooh of misschien ook weieene duifsohe ugetoosheid de leden der mot de controle belaste eommiaste by de gepleegde malversatiën hebben aan den dag gelegd mau wel dienen dat Kooh s boeken IQ staten zoo neijas in orde waren datde neeren in den waan verkeerden dat de Bank in zulk een nooit te voren gekenden bloeienden toestand verkeerde dat zy reeds eeu eigen kapitaal van een kwart ton bezat en in werkalykheid blijkt er meer dan eeu ton gouds verdwenen te zijn Aan de oproeping om voor den rechter van instructie te verschyuen ter raster om heen zou trekken Wanhopend zag zy op en haar blik ontmoette het glimlachende gelaat ran den beschermengel tegenover haar die zijn marmeren rleugels wijd uitgespreid hield eo haar scheen toe te knikken ffBeloof het hem Toen legde zich de storm in baar hart en zy zag Goseok aan zonder haar band terug te trekken Zy zeide sMhts ff Ja ik m1 komen en gy zult myn beichermpr zyn XV Het diner van de groothertogetyke familie had plaats in do kleine zaal naait de sohilderyengslerij Voor randafcg waren geen uitnoodigingen rondgezonden slechts de erfprins met zyn gemalin en vorstin Tautcostein verschenen aan tafel en de dienstdoende hofbeambten ruiden den kring aan Prins Maxirailiaan aoheeu uf zeer slecht geluimd te zyn of wist misschien den smaak der moderne maatschappy nieï Daar waarde fi sohatlen Zyn bekoorlijke buurvrouw echter kon zich niet beklagen orer eeoige tekortkoming zijnerzijds daarvoor was onze voratelgke neeman een reel te eerbiedig bewonderaar van vrouwelyke schoonheid en vrouwelyke waarde maar toch niettegenstaande dit alles wilde het gesprek lusschen hom en Claudia niet zoo vlotten als gawoonlyk het geval was wanneer de voratiu bare schitterende conversatie gaven ten toon spreidde De groote geestige oogon van den prins die niet veel noodig herkenning van bel 6Ddê panden die bij uitdragers hier ter stede door de politie werden in beslag geuomen werd door vele beleeners hoe schoorvoetend dan ook door sommigen voldaan Menigeen vond zyne panden terug maar niet weinigen ook keerden teleurgesteld huiswaarts Nu kan men begrypen dat er nog talloos veten uit schaamte of uit een gevoel van onverschilligheid niets van zich laten hooren zoodat men wel nimmer tot de kennis van den waren toestand zal komen lotusichen blykt meer en meer dat de directeur die steeds zeer zenuwachtig van aard wss maar nimmer door byzondere geestesgaven had uitgeblonken bij uituemeudheid de gave heeft bezeten om zich in het vertrouwen zyner medeobriBtanen te dringen Zoo is zijn commissaris mr Waller voor eeu bedrag van niet minder dao 25üOO dupe geworden en heeft Koch diens naam nog laten dienst doen tf euover een thans te Amsterdam woonachttgen vriend die hom ƒ 15000 toevertrouwde doch die hij sleobts als een byzondere gunst wilde aannemen en op voorwaarde dat mr W er niet mede bekend werd want die wilde zoo graag zijn goed In de Bank beleggen Burgemeester Reiger voor een jaar of zeven ook commissaris der bank had eveneens 15000 inde zaak gestoken doch heeft voor geruimen tijd dat postje als eeu rentegevemle belegging overgedaan aan zyn medelid in het Dagelijksch bestuur mr J V de Beaufort T ch is de burgemeester er later nog weei voor een kleine duizend gulden geleend geld toen de directeur w ens uitbreiding van zaken weer eens court d argent was ingeloopen De directeur heeft naar bet blijkt zoo wat iedereen die met hem iu aanraking kwam en ffpumpfahig was deel ïn zijne zaak doen nemen Eo hij deed dit zouder aanziens des persoons zijn vrienden zijn broeder zijn schoonmoeder wie maar gold hadden waren hem welkom Do ontevredenheid der benadeelden over het gedrag der heeren commissarissen neemt echter met den dag toe Men noemt reeds twee Amsterdamacbe advocaten die zouden optreden voor de belangen van ht U die byna of geheel geruïneerd zyn en huu kaïutaal indertyd slechts afstonden in vertrouwen op de door den gemeenteraad benoemde commissie die eene vry nauwkeurig by regelement omschreven controle hadden uit te oefenen Maandag nam de Kaad een voorstel aan tot ophefliug der Baak Tot liqvidateur werd benoemd de heer mr G Blom Met 15 tegen 12 stemmen werd een voorstel verworpen om den Hquidateur te bezoldigen hy zal dus zyn honorarium in rekening moeten brengen aan de Bank en niet aaa de Gemeente Door de werkstaking der koetsiers l dt de stad Panj een groot verliee Voor iedtrbuurrytuig moet namelijk een frank per dag aan de stad als belasting betaald warden en voor de controle worden alle huurrytuigen van wege de politie voorzien van eeu nommef Om nu wegens de werkstaking der koetsiers ontheven te worden van de belasting hebben de verbuur maatschappijen en ook de miodere verhuurders hunue rijtuigen in tegenwoordigheid der politie laten ontnommereo Alleea de Cov xignie des PetiteaVoUuret is aldus te werk gegaan met 8000 rytuigen dat is het gezamenlyke aantal dst zy heeft hadden om met overmoedigen vuurgloed te sohitteran schenen ditmaal slechts strak te kunnen rusten op het onbtiwegelyk gelaat der vorstin en van den anderen kant werkten deze heldere doordringende en rustig beschouwende oogen verlammend op de uitingen van baar levenslust In het begin knipte ze met haar oogen alsof ze in sterk verblindend licht zag en ten slotte ontweek ze den blik van dien ffVervelenden zeebeer die er in het minst geen begrip van had hoe zijn buurvrouw in een onderhoudend gesprek te wikkelen Spoedig hokte bet dan ook en brak eindelijk geheel af Claudia wendde zich nu tot dan Erfgroot hertog en het gelukte haar hem met baar vragen te boeien Met groeten taot bracht zy het gesprek op het bat in de opera en zy had spoedig de voldoening dat het huwelyk ran baron von Nenndersobeidt door hot heete gvzelsohap ets de vraag van den dag aan tafel behandeld werd fflk koesterde wtrkelyk heel veel sympathie voor dien vrelbesprokon man wat de hofloge wel het beste getuigen kan zeide zij op weeken eenigszina klagenden toon en zette daarby droomerige groote oogen op ffffiaar lóó gruwelyk teleurgesteld ben ik nog in heel myu leven niet geweest als over dien quasi priglueel die volstrekt niet op geestig brutale wijze zijn dolheden uithaalt maar alleen zoo n beetje op de manier van den reus van Sunland er op losvstormt met een grooteu knnppel in zyn vuist ffUw oordeel verbaast mij L we Doorluchtigheid Prins Maximiliaan legde mes en vork neer en richtte Men ga nu het verliaa lu dot aan de stad berokkend wordt door de werkstaking der koetsiers Staten Oeneraal s Kajibe zitting van Dinsdag 20 Juni 1893 Onze lezers zal het meest intercsseeren dat in deze bijeenkomst de geloofsbrieven van don beer Valette zyn ingekomen en goedgekeurd zoodat hij na eedsaflegging zitting kan nemen Bij de verdere behandeling der Bedryfsbelasting waren slechts kleine quaeatiën aan de orde waarvan de strafbepalingen op de aangifte de voornaamste waren Heden hoopte men gereed te komen met de wet zelfs heeft de voorz gedreigd met eene avoudzitting indien dit niet gebeurde De vonlere na de bedryfsbelasting aan d brda gestelde zaken hebben niet veel om t lijf zoodat stellig Vrijdag de vacantie begint die den leden kracht moet geven voor het zomerdebat over de kieswet Zaterdagavond ontstond er brand in het perceel aan de Fransohe Laan 27 te Amsterdam bewoond door de famitién Honig en Marsman De brand kwam aan op de woning der familie Honig waar de keukenmeid het fornuis met petroleum wilde aanmaken ïn oen oogenblik stonft de keuken in lichte laaie merrouw wilde de meid in een wollen deken rollen om zoodoende haar brandende kleederen uit te dooven dooli de meid liep reeds door de kamer en op het baloon Aan redden viel toen niet meer te denken Bedekt met zware brandwonden werdzy J aar het Israelii isch gasthuis rervoerd waar zij nog enzelfden arond overleed IntuBschec had merrouw Honig getracht de bovenbewoners ie waarschuwen De familie Marsnjan was uit alleen bet dienstmeisje was thuis met een kindje ran tien maanden Zoodra het flinke meisje Christina de Jong begreep wat er beneden gebeurde waa zij met den kleine die aan haar zorgen was toevertrouwd een dakvenster uitgeklommen en langs de dakgoot voortgaande bad zy bet geluk zich zelve en bet kindje by de buren in veiligheid te kunnen brengen De dappere daad van Christina da Jong verdient zeker meer algemeen bekend te worden De Ochtendbode bevat een schryven van S Kwast oud rerpleegde van Neerboicht naar aanleiding van de ffonthullingen door de beeren v Deth en v Houten Schryver verklaart in de broohuro onwaarheden te hebbeu aangetroffen maar ook harde waarheden Over de ligging wordt niet geklaagd alhoewel er s zomers ïn de boeken van de ledikanten ffWantjas zaten Wat het etm betreft verklaart schrijver er in zyn tyd ffaltijd nog wel een bos wortelen bij te hebben gelust en dat het tekort dikwyls moest worden aangevuld door diefstal Zyn zuster die nog in Neerbotch wordt verpleegd zegt echter dat t in den laatsten tyd beter is geworden Onder de harde waarheden in de broehure rangsohikt sohrijrer echter vooral rfe geeselin h t Oodthwia waarvan hy met cameu eo toenamen een paar staaltjes geeft toegepast op hemzelven drie zijner kameroads en zyn zuster Wy laten ze hier het hoofd op 0t het ontbreekt my totaal aan eenigd mensohenkennis of gy hebt een groote mate van geduld en zelfbeheersching om iemand die weinig aantrekkelyks hoeft vriendelijk te woord te staan Gisteren avond had ik erop durven zweren dat die geluksvogel van een Nennderscheidt een nieuwe beschermster had gevonden dia bem krachtig zou verdedigen legen allen laster en praa es waarmee men zyn streken illustreert Claudia lachte even en trok haarneujeop tis en biyft een oude waarheid dat schijn bedriegt en do groote Eogelscbman beeft voor menig onzer het gezegde geschreven 1 vhoe menigmaal verbergt iemand een zware schuld achter den vatschen sohyn van een engel I Ook ik scheen een en al engelachtige Zachtmoedigheid en lieftalligheid te zyn en toch maakte ik mij aan werkelijke wreedheid schuldig t Zij sneed met raste hand een stuk ansiu door op haar bord en keek daarby den Erfgroothertog reelbeteekeuend aan Baron von Nennderscheidt namelijk bood my zijn hart toebereid met een heel smakalooze saus en drie porties van zyn verstand aan en preciea als dit mooie gele sohQlje vrucht nam ik dat dolle hart langzaam maar zeker uit elkaar Wees voorzichtig Doorluchtigheid ik ben een verwoede tegenstander vau vivisectie 1 Vorstin Taulenstein wendde haar hoofdje om enlachte met haar parelwitte tanden tegen prins Maximiliaan ordt vervolgd beide volgen Aanleiding tot de eerste strafoefening was het erkende feit dat de jongens appelen hadden gestolen uit de provisiekumer De afstrafQng waarvoor de godsdienstoefening werd geschorst had plaats in de fcerk roor de preekstoel door den heer Van tLindenhout in eigen persoon flHet eerste wat wy doen moesten sohryft de oudverpleegde Kwast was de broek uittrekken en dan begbu de geeseling in den waren zin van t woord Het eerste werd Abram Kuster op de haak gelegd en door vier van t helptnd personeel aan handen en voeten vastgehouden op eeu onmensohelyke manier werd hij net zoolang geslagen dat hij riep ffVan tLindenhout sla my nu moor heelemaal dood Gelukkig was hy flink er sterk van gestel hy was 16 jaar oud nu nummer iwee ook nog al een flinke jongen die er op dezelfde wyze van lar gs kreeg nu kwamen de twee kleinere discipelen beneden 11 jaar oud Verscheidene meisjes die dit alles moesten aanzien huilden van weemoud Het was of werd de weesvador hoe langer hoe woedender wy beiden klappertanden mnar dat hielp niets een twee dne en ik werd als een schaap dat geslacht moest worden by handen en roeten op de bank gelegd en daar begon de derde geeseling Ik kan u niet zeggen lezer in welken toestand ik my bevond de broek uit door 4 personen aan handen en voeten vastgehouden en dan net zoolang slaan dnt er een van de vier die my vasthiüld moest zeggen vVau tLindenhout sla de magere Kwast niet dood Kunt gy u do7e woorden nug herinneren B r d Schuur Ik zou haast zeggen dat kunt ge niet rergeten Hoe myn rriend Jacob Sinia gegeeseld werd blyktuit het rolgende Toen wij des avonds naat bedgingen waren er veel jongens van onze slaapkamer die onzen rug en achterste wilden zien wy voldedenaan hun verzoek on nauwelijks hadden wij ona hemdopgetild of ik hoorde zeggen Nou het rauwevleesch komt er bij Jacob door dit zyn dezelfdewoorden Nu de aime Jacob is hot ook te wetengekomen Vau dien tyd sf klaagt hy altyd over pijnin den rug Het toeval wilde dat wy beiden eentyd daarna als inlegger op de drukkery kwamen doch Jacob bleef over pyn in zyn rug lÉlagen hywas niet lang op de drukkery of hij ging naar hetziekenhuis en kwjjnde langzaam aan de tering weg Ik zal niet zeggen dat Jacob tengevolge van diegeeseling is overleden maar oen duister geheim ginghet graf iu Begrypt de lezer nu waarom er een stem uit het kille graf tot my sprak laffe vriend 1 Sen tweede geval Twee van t helpend personeel zouden naar Amerika vertrekken het waren Pietje van dw Wol en Ida Zwarts beide vroeger weezen Hoor koffers werden eenige weken eerder weggestuurd Die enkele Wbken kregen zij van myn zuster een rerschooDïng ter leen myn zuster kon dit doen doordat zy ran grootmoeder geld had ontvangen en daar ondergoed voor had gekocht doch bier wist merrouw Van t Lindenhout niets van Nu gebeurde het op een morgen dat Merrouw zich verbeelde dat zy goed uit haar linnenkast mist Direct had zy vermoeden op Ida en Pietje dit vermoeden sprak zy uit tegenover mijn zuster myn zuster nam het roor Ida en Pietje op en zei tegen mevrouw dat dit niet waar was en dat zy het haar geleend bad Nauwelijks had mya zuster deze woorden gesproken of mevrouw gaf haar een duchtig pak slaag op haar zwakke rug nu elkeen van de oud weezen kent de vleeziga banden van Merrouw De lezer tnoet weten dat mijn zuster en die twee meines b merrouw dienden riet slaan bod bij myn zuster droevige gerolgen toen eenige oogenblikkeu daarna de drie meisjes koffie zouden diinken bleef myn zuster weg doch na herhaalde malen roepen kwam zij eindelijk geheel ontsteld beneden doch zi liet er uiets van uit zij huilde en snikte maar Een unr naderhand kwam Pietje of Ida wie weet ik niet meer op zolder en tot haar schrik zsg zy eenige doeken over eeu plas bloed liggen direct rliegt zy naar beneden en weet mijn zuster tot de bekentenis te brengen dat dit bloed ran haar was zy had een zware bloedspuwing gehad Zij was al zwak en kon dus zoo iets niet velen Zü kreeg spoedig de tering en werd naar hetziekenhuis gebracht daor werd zij liefderijk verpleegd door haar eigen zuster Doch de wet vonoorzaak en gevolg liet hier ook edor haar rechtgelden Zij teerde langzaam weg en stierf Armezuster Begrypt de lezer nu waarom er eeu stem uit het kille graf tot my riep laffe broeder I Herhualdelijk komt het voor dat ouders of voogden difl wenschen dat hunue zoons of pupillen als By het naderen der Cholera besloten wy op uitnoodiging ran Burgemeester en Wethouders ons te oonstitueeren als Cholera Commissie Voor onze verriohtingflu en bevindingen als zoodanig rerwyzen wü naar het rapport dier Commissie Von de gelegenheid om levensmiddelen te doen onderzoeken werd geen gebruik gemaakt Gouda 19 Februari 1S93 De Openbare Geeondheide Committie J D RIJK foorzitter k H TEEPE Secretaris Baiteol DdscIt Overzicht n de Pransohe Kamer zal Milleroya raorgeu aan de regeering vragen hoe het met de zaak van Cornelius Herz staat De regeering zal alle stukken dio betrekking hebbeo op de uitlevering van Herz ororleggeD om te bewyzen dot de zaak haar geregelden loop heeft gehad en dal de instructie alleen door de ziekte van Herz is geschorst Men verwacht dat Charles de I sseps spoedig in vryheid zal gostetd worden ingevolge het daartoe ingesteld verzoek Deze invryheidstelling is gevrai d op grond van eene bepaling in do wat BiSrenger krachtens welke aan die gevangenen die de helft ran hun straftyd hebben uitgezeten en zich beboorUjk gedragen hebben de andere helft der straf voorwaardelyk kun worden kwijtgesoholden Deze gunstige bepaling geldt voor iedereen en voor De Lesseps zal dus wel geen uitzondering gemaakt worden De minister ran binuenlandsche zaken heeft gunstig geadviseerd op het verzoek De commissie welks in deze te beslissen heeft zal heden uitspraak doen Blondin die om dezelfde reden als De Lesseps veroordeeld werd is door zijn verblijf in de gevan geois zeer verzwakt Indien ook hy wegens ziekteiu vrijheid gestold wordt zal de oud mtnister Baihaut de eenige zün die voor bet Panama sohatidaal in de gevangenis zucht President Csrnot is weer zoover hersteld dat er geen bulletins meer uitgegeven zuUen worden Een der oudste en fatsoenlykste Dnitsohe bladen de Allg Zett geeft zich over aan bittere klachten over de rerkiezingen Niet zoo zeer met het oog op de legerwet met die wet heeft die krant nooit gedweept erenmin ols Bismarck terwijl het buitendien nog volstrekt niet is uitgemaakt of er in den nieuwen Rijksdag geen meerderheid voor die legerwet zal zyn zij t misschien ook van slechts een paar stemmen De samenstelling van den Rijksdag ia bedroevend omdat de oude gebroken van Duitschland de inwendige twisten en rerdeeldheid het verguizen ran elkander tot groot rermaak en tot nut van den vreemdeling weder tot bloei zyn gekomen Zulk een negatie ran alle vaderlandsliefde kon men verwachten van de socialisten maar dat fle vrijzinnigen en een groot deel van het Centrum op zulk een wüze zou meewerken dat de groote oorlog van 1870 de reusachtige inspanning van Duitschland zyn bloeddoop vergeefsch blükt te zyn geweest dot is wel wat hard voor hen dio niet ran alle idealen hebbeo afstand gedaan Voegt men daarbü dat een man als Ablwordt die blijkens hetgeen er met bem by zyn proces en in den Ryksdag is roorgeroltco als niet toerekenbaar kan worden beschouwd niet alleen in zyn district herkozen maar in een ander district in herstemming komt dan vraagt men zich af of het geen tijd zou worden de kiezers onder curateele te zetten Het particularisme is altyd het groote zwak von DuiteobJond geweest de reden waarom het ziob door den vreemdeling gaarne Het gebruiken en trappen en thans ziet men dat particularisme in Beieren en Mecklenburg en verschillende kleine staatjes als paddenstoelen welig opschieten Voor een deel schrijft men dien gang ran zaken toe aan den nieuwen koers die onder een deel der kiezers zulk een onverschilligheid heoft verwekt dat zy zelfs by het dreigend gevaar niet meer te bewegen zijn om te gaan stemmen Zelfs in de Duitsche hoofdstad is dat het geral Berlyn ralt geheel in handen van de socialisten En dat zou zeker niet bet geval geweest zyn indien de kiezers beter waren opgekomen de 80 pCt tbuisblyvers toch moeten rooruamolük gezocht worden onder den middelstond Tegenorer de schaduwen staat weinig licht Hieronder moet gerekend worden de uitslag von de verkiezingen in ElzoB Lothanngen die gunstiger is dan men vooral in deze omstandigheden had kunnen verwachten De afgevaardigde Von Dietrich uit Hagenau die in de laatste 3 jaren bij geen enkele stemming in den Rüksdag tegenwoordig was en de afgevaardigde Lang die op 6 Mei tegen het voorstel Huene stemde zyn door de Regeoringsgezinde leden Pöhlman en Prins Alexander Hohenloüe ver