Goudsche Courant, donderdag 22 juni 1893

Hederlandscbe Stoomboot Maatschappij De Stoomacheiien HOLLATSO kapt J SMIDT en BATAVIBB kapt 3 8AÜER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomachepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaaste Londen Bg Tonnis der Arrondisaements Rechtbank te ê Gravmhagt den drie en twintigsten Mei 1800 drie en negentig gewezen ia door echtschelfUng OJfTBOXDEN rUBRL A A BD het huwelijk den zevenden Augustus 1800 vier en tachtig te Rotterdam gesloten tussohen TltOUWE JOSINA ADBIANA MEES zonder beroep en den Heer dr JACOB BBOWNE arts beiden wonende te a Gravenhage W TiN KOSSEM Bz Advocaat en Procureur 1893 N eOTS VrUdag 23 Hol GOUBSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van adTenentien kui gusotueden tot ean uur dui namiddags van den dag der uitgave O vangen Vooral van bBleekeaia ii bel dat laatit eaoenide met zaec fcroote meerderbeiU tegeo egn clerialen medeburg r gekoteo werd Hij is de jongste ftoon en a dert jaren gebeim Becretsris tbc den itadhouder Opmerkelijk is dat bg gekozen werd ofcohoon by een candidatuur weigerde De Eegeering kan nu in plaats ran 4 op 6 baar gezinde Elzaasera in den Byksdag rekenen Een EngelBobman is kalm maar hg hoadt niet van wachten En n a begint het wauhten op een Hinken vooruitgaoif ïn de beraadslagingen over het liomtRkte ontweTp hem werkalgk zeer onaangenaam te zgu Het einde is nog niet tfï voorzien er zgn nog 740 araendemeDten te behandelen waarvan niet minder dan 130 op de finanoieele voorstellen Waarschijnlgk tegen bet einde dezer week zal de heer Gladstone de veranderde finanoieele bepalingen bij het Lagerhuis indienen Mee vreest dat do Ieren met de veranderingen niet terreden zullen zgn Ue heer Sexten en zijne volgers pogen te verkrijgen dat de bepalingen veel gunstiger zijn dab de heer Gladstone ze eerst wilde maken maar de regeering ia niet geneigd de Isaten van Groot Britannie nog te verzwaren Zijn echter de leren niet tevreden dan zullen zy of altliaua de Parnellisten het Home Eule outwerp niet lunger staunen Dagelijks k rat de dag nader dat dö leten sioh gehe terugtrekken en zoo oen ftlgemeenen chaos doen ontstaan Men aobt het Ie Jjondan niet onmogelijk dat de beer üladstoue door een kunstgreep zgn apel zal pogen te redden door plotseling te eisohen dat de kaarten opnieuw verdeeld worden m a w dat hel parlement ontbonden en een beroep op do kiezers gedaan wordt Maar de vraag is of na hetgeen het volk uu van Home Rule weet dit beroep gunstig voor hem zou uitvallen INGEZONDEN Mijnheer de lUdactmr I jistyreniivond ten ointeveer ö i J gezBsd de wsterloiding wordt om U uur ntgesloten Toor 2 lanen hal is rondneklooken Hnewfl dtt vreemd vindende baasUe ik mij van hot iioodiije water te loorrjnn celoovende dal het borinht waarheid waai niet denkende dat nogal bejaarde men elion zich aan kwajongenstreken zouden sebnldin maken Kvenwol vorvoeïde ik mij heden morgen aan hetkantoor dor waterleiding en hoorde dat het totaal onwaar waa Het ware te wontohen dat door publiciteil ile naam van don verspreider van dit bericht bekend werd dan kon men voortaan zich inachtnemon voor oanoodiRe werkr aamheden Een huiavrouw die net gaailie üclbpt wordt INttlUHTlNfiUN WBLKK iEVAAll SOHAIW OF HINDER KüNNKN VEliÜOHZAKKN BUBÜEMKSSTKnenWETUOUDEBSvanGOünA iejet op art 6 en 7 dor wet van den Sn Juni 1876 StttaUiUid m 5 Brengen ter algemeene kennis dat op i o Soorolarie tar viaie is gelend een ver oek mot belagen van A G Ark nbout om versunning tot het oprichten eener eloomkleedcrhleekorij op het porco l gelegen aande Karnemelksloot Wijk 11 Kadaster SeotiB A No 33 S Dat op Woensdag don B luli 1893 des namiddags ten een ure op het Kaodhuis gelegenheid is om bezwaren legen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende dne dagen vóór dien dag op de Secrotafie der Oemeento van de ter zake ingekomen SchHtlureu kan worden kennis genomen Oouda den 21 Juni 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd H W G KONING L B Ite Seeretam BROUWER AD VERTENTIÊK Een NET PERSOON gezocht om in Gouda en Omstreken werkzaam Ie zyn met degelüke uitgaven tegen fiinke proMe Brieven franco onder letter A aan SWARTSENBDRG S ADïWiTEtmr BciiüaiJ E 92 Kleiweg E 92 Frijstrekking 28 en 29 Jwi 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste gTOOte fieldverlotiag die door do liooge ïUgeering van Haiiibur goedgekeurd OQ gewaarborgd is L e vooruQelige inriclitin van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden iu 7 veilotmgen van 110 000 loten 5ö 400 prijzen bedragend 10 452 4 Mark ter volledige besUsBing zullen komen daaronder zijn kapitale prgzen van eventueel 500 000 Hark bij uitnemendheid echter 1 priJB a M 300 000 i prijs a M 200 000 I prijs ft M 100 000 2prijzenaM 76 000 l prijs R M 1 prija i M 1 prijs a M prijs n M prgzun ii M 1 pnja a M 5 prijïen a M BprijsenaM 15000 a6 prijzen a M 10000 66 prijzen a M 5000 106 prijzen a M 3000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 20 000 253pnizeHaM 000 fi prijzen a M 1500 75Ö prijzen ÜM 1000 1237 prijzen hM 500 33950 prijzen a M 148 18y91pryieuiiM300 200 50 127 100 94 07 40 2C He aanstaande eerste prijstrekkiiig dezer groote duor den Staat gowuarborpde iohlverlo ting ii viin iimbtBwege bepaald plants te heb bf5n op dun 28 OQ 29 JUNI en kost hinrvoür 1 gelieefe ii niioil lol slechts M 6 of 3 60 1 Imlf ff II tl tl 1 80 l kwart I b t 90 tegen iii ending van bet bedrag iu bankpapier ol per pustvvissel Allfe conimissiös worden onmiddellijk met de grootsto z rH vuliligbeid uitgevoerd eu ieder speIftT ontvangt van ons de inet liet wapen uii kn Staiit voorziene UtlfCllieele Loteil zelf in handen Bij iedere bestelling wonlt het voreisclite officieele plan waaruit do venleeling der pnj en op tie verBchillondü klussen nlsouk de buUeffende inleggolden te vernemen is gratie bijgevoegd en KeHdei wij aaii onze Begunstigersvonaaiigi vraagd na elke tfkking de officieele lijaten l e uilbelaling dor prijzen gesobiedt steeds prompt ouder waarborn van dtn Staat en kau door direrle toezending of ook naar verkiezing der Belnngbold e den in alle grootore plnat iou van NederlwEd bewerkstalligd worden Üus debiet is steeda door bet peluk begunstigd e ondei vele andere aanzienlijke prgzen hebben aj meermalen volgens ofRcieele bowijien de cerele Hoofdtreffurs verkregen en onze Begunstigers zelt uitbetaald o a Harb 350 000 100 000 80 000 00 000 40 000 enz Het 19 te voorzien dat bij deze op den bechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelntming bt paald kan worden gerekend men gelieve derhalve regens de roeds opliaildeil zijnde trekkingalle orders ton spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAUFiMAIVN SIMON Bankiers en Geldwisselaars I In Haniburfc P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons lot biertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter dtoineming inviteeren zullen wij ook voor bet vervolg bemoeid zijn door een stipte en reèele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunsti2 eTB te verwerven Onderlinge liranilwaarborgmaalscliappij 1 geventigd te Leeuwarden 1 Benoemd tot AGKNT Tan bovengenoemde Maatschappij de Heer IA J LAFi Bli ii 1 te a o U D A I JW Inlichtingen te bekomen bjj genoemden Agent ABONNEMf NTEN Toor het Nieuuie 1 Kwartaal beginnende 1 JULI worden d a g e 1 ij k 8 aangenomen tegen den gewonen Abonnementsprijs Tan ƒ 2 50 per drie maanden door den Hoofdagent J T SWART8ENBllRG E 92 Kleiweg E 02 t Bezorttivg direct na aankotnetvan trein 6 13 4 T TE KOOP een Groote Partij HOOI getchikt voor tioeien Te bevragen by W t HOEN te ALBLASSEEDAM LEESÏNUICHTIITG van Binnen en Bnitenlandsche iiiinnnnmTimini ij Abonnementsprijs ƒ S per jaar Met Romans ƒ 6 50 Met 1 JI LI kannen nog enkele Abonnementen worden aangenomen J T Swartsenburg E 92 KLEIWEG E 92 Men wende xich voor MarktA68GouDi bij W P JM VI I Gouda Snelpendrok van A 3 ïHi Zoos De nitgsTe deser Gonrant geschiedt dagelgki mat nitiondering Tan Zon en Feestdagen De prga per drie maanden ii 1 25 franco per port 1 70 Ainaderlijke Nommen TUF GENTEN BINNENLAND GOUDA 22 Juni 1893 By beschikking van den minister van marine ia met ingang van 1 September benoemd tot adelborst 3e klasse voor don zeediouat bij het Koninklijk Instituut oor de mariue te Willemsoord C C Kayser die bij het examen daartoe vereisoht No 2 behaalde Yan bevoegde zijde verzoekt men uit Oouda aan de Standaard de volgende mededeeling te vrilten opnemen Kaar aanleiding van een ingezonden stuk van den beer K van Walsum Az in het Dagblad van Zuidholland en i Gravenhage gevoel tk mij gedrongen ter wille van de waarheid eenige passagee zoowel uit de bestuurs als algemeeue ledenvergaderingen in uw blad te publioeereu In de eerate plaats dan de bestuursvergadering Toen de heer Havelaar bedankt had werd mij door den voorzitter opgedragen eene bestun ra vergadering uit te sobryven tegen 8 Mei waaraan ik gevolg heb gefieven Deze vergadering werd bijgewoond door negen beituursleden Op deze vergadering werd natuurlijk do aanstaande verkiezing besproken in verband met het aanhangige kieawet ontwerp Tak Na ampele besprekingen werd een voorstel gedaan door den ondergeteekende en wel van den volgenden inhoud dat aan de in aanmerking komende oandidaten deze vragen zuüen gedaan worden Om indien het ontwarp Tak niet in antirevolutionairen geest kan worden geamendeerd de tot candidaat gestelde toob voor het ontwerp zou stemmen en ten tweede of hij wat hel politiek beleid betreft in Cbr dem richting dacht te sturen Dit voorstel werd aangenomen indien ik mij niet FEVtLLETOlV O E X TT is Naar het Hoogduittch XV B6 Wie zegt u Hoogheid dat ik mijn slachtolfer gemarteld hebP Hij hield zich zoo volkomen stil dat ik overtuigd ben dat h niet bet minste idee had van de operatie welke ik hem deed ondergaan 1 Daar ik echter zooveel dwaasheid plompe onhandigheid en brutaliteit die elk oogenblik dreigt al de grofste onbescb aam held uit den band te springen met één enkelen oogopslag niet kon Overzien noch beoordeeten zoo bad ik langen tijd voor mijn studie noodig Ik kon toob niet aannemen dut ik dezen dollen jonker na hetgeen hij misdaan heeft met zijn echtgauoot hier weder zou ontmoeten en moest dus wel den tijd die mij gegeven werd mij ten nutte maken om myn geestelijk schetsboek met een carricataur te verrijken 1 De stem der sohoone vrouw had evenals haar gelaat een bijna hatelijke uitdrukking aangenomen scherp eu gluiperig zag zij den Gnjiotbertog tfan die evenals de anderen de spreekster aanstaarde alsof hij zijn ooren niet vertrouwde Een trek van I vergis met acht van de negen atemmen Dit besluit is genomen omdat de tjjd te kort was om hiervoor eene algemeeue vergadering t beleggen Aan dit be aluit was eobtor de Oeutr A R klesvenieniging niet I gehouden Hierop werd besloten de vragen te doen aan de hetwen Godin de Beaufort Eger Van Kempen en Lehman i e heer A Hoogendijk van Boskoop vestigde reeds vóór de besttiursrergadering ook opdeu heer Brummelkamp de aandacht die in het bestuur der plaatsel ke A B kiesvereeuiging te Boskoop als gewenecht candidaat reeds genoemd wah maar men meende dat de oandidatenlyat zóó reeds breed genoeg WflS Eerst dïarna is aan de vier eerstgenoemde heeren gesobrevoo Ëen van hen slechts gaf ona een bevestigend antwoord Ën dit noodiaakte mij ook tot den heer Brummelkamp mij ta wauden die te Boskoop reeda ia aanmerking waa getflomen en deze antwoordde mij ffOp beide vragen ja In de week daarop werd de algemeene vergadering gehouden Het eerat was toen nan de orde het noemen van oandidaten door de afgevaardigden van de pisataelgke anti revol kieavAreenigingeu En wel ah volgt De plaatselijke antirevol kiesvereeniging te Ouderkerk u d IJsel Jhr A F de Savorutn Lohman Die van Boskoop Jhr A V de Savornin Lohman onder beding dat hij zijn stem kon geven aan het kiesrech tont worp Tak en anders den beer A Brummelkamp Jr Die van Waddinxveen Jhr Lohman en de bear De Vnes Die van Nieuwerkerk a d IJsel Jhr Lohman eu de heer De Vries Ook de beide laatste kiesvereeaipingen met dozelfde Voorwaarden als de kiesvereeniging te Boskoop Hierna werd de seoretaris gelögenheid gegeven de misnoegen vertoonde zich op zijn gelaat Ik moet erkennen waarde vorstin dat uw oordeel mij ten hoozste verbaast rn dat ge daarin geheel alleen Btaat Baron N nndersoheidt is een van onze meest geziene gasten aan het Hof en misschien is de eenigszins bruske manier waarop hij zijn vrouw aan het Hof heeft voorgesteld van invloed geweekt op uw oordeel Een niet te omsohrijven lachje speelde om den mond van Claudia daarna echter zag itij met haar groote droomurige oogen op droefgeestige wgze den Groolhertog aan Als ik van Ie voren iu bijzonderheden bekend was geweest met de coraedie dte de baron zonder uitzondering de gehnele residentie heeft voorgespeeld dan zou ik hem natuurlijk zoo geig ioreerd hebbtsn als hij verdiende en hem een tgdje links hebben laten llggon maar ïk wist van niets en was in t minst niet bevooroordeeld en toch ofschoon door den roep dte van hem uitging zeer gunstig voor hem gestemd heti ik toch dezen on gnnatigen indruk van hem gekregen van hem zoowel als van zijir vrouw die volgens mijn idee nog eerst eens naar een kostschool gestuurd moest worden voordat ze geschikt ia om aan bet Hof te komen wKom kom niet zoo doordravön Doorluohtighe d viel de Groothertog haar lachend in de rede terwgl allen bet hoofil naar voren hielden o n be Hr te kunnen luisteren ik heb die jonge vrouw alecbts van uit de verte gezieu maar ze kwam me allerliefst voor en zoo oomrae il faut mogelyk ADVERTGNTIEN orden gepluM van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt correapondentie voor te lazen die bij gevoerd had met de heeren Godin de Beaufort Brummelkamp Kger Van Kempen en Lohman Daarna werd nog door enkele leden gebruik gemaakt van hunne bevoegdheid om oandidaten te noemen Genoemd worden toen nog de heeren Mr Fabius Joh v d Laan Dr Kuyper Ds Piersöo van Zetten ea Baron van Waasenaer van Gatw ok Nog een warme discussie waarbij de oandidatuurBrummelkamp door den afgevaardigde A Hoogendijk van Boskoop sterk werd verdedigd ging men tot stemmen van een drietal over Uit do bus kwamen de heeren Brummelkamp met 26 De Vries met 18 en Job v d Laan roet 18 atemmon de overige stommen waren verdeeld op eukele personen En uit dit drïfctal is toen tot candidaat gokozen de heer A Brummelkamp Jr met 20 stemmen van 27 tegenwoordig tijade stemhebbende leden tarw jl de beer Joh v d Laan 6 en de heer De Vries 1 stem verkreeg Ter voorkoming van misverstand ey hier nog bijgevoegd dat aan den h er Brummelkamp letterlek dezelfde brief gescbreveu is als aan de andere vier heeren Aan het Verslag van dm ioestand der Ogntemte Gouda over 1892 ontteeuen wij nt g iet volgende ZiekeahuU Het aantal verpleegden in het Ziekenhuis of Si Catharina Gaathuis wordt in de volgende tabel opgegevQu Beide Mann Vrouwen getUohtcn Op I Jan 1S92 waren in behand 12 10 S2 In den loop van bet jaar werden opgenomen 60 34 84 Totaal der verpleegden 63 u 44 406 wCorame il faut Vorstin Claudia vouwde haar met diamanten versierde handen en zeide met een sarcastisch zuchtje Alles wat ver af is wordt geïdealiseerd door een achoonen blauwen nevel Uwe Hoogheid Het is mij zelf wel overkomen dat ik een koolstruik voor een roos aanzjtg eu een roodachtig kaal hoofd voor een meiojesgczicfat hield en zelfs eens toen ik door de velden reed wees ik op een vogelverschrikker met inz deukten hoogen hoed en zeide Daar komt mijn lieve man aan 1 Claudia verstond de kunst om levendig te vertellen ze had de lachers op baar hand slochts de gryze oogen van freule von Spryern zagen haar van dea overkant der tafel koel en strak aan Ën wat hebt gij nu bijvoorboetd op de jonge vrouw aan te merken lieve Claudia vroeg de Grootbertogin op baar eigenaardige rustige manier eu prins Maximiliaan boo zioh dichter naar de Erfgrootbertogin die Jiem van achter haar waaier ieta toeSuisterde Hij knikte haastig van ja beiden waren gewoonlijk van dezelfde opinig Alles aan haar ia even ridicule dat ia de quintessence van mijn oordeel Moogheict I Zy mankte een buiging het ia erg jammer dat ik u die op het oogenblik met kan voordoen maar onwillekeurig was ik bang dal zij op dat oogenhlik inwendig iets zou ontwricbten ffPracbtig geiUuatroerd En dau beeft zij minstens een half dozijn ledemaven te veel die haar overal iu den weg zitten