Goudsche Courant, vrijdag 23 juni 1893

MBOB TTMw getbBkteii Ootslag werden AU hersteld 81 18 49 Opeigen Torl 10 7 17 Oferleden zijn 14 13 S7 55 98 Zoodat op deo laaUteo Deo in behandeiioK naren 7 13 Vao de 106 zieken werden 62 geneeskundig en 44 heelkundig behandeld Van de 27 overledenen behoorden 26 tot de geneeskundige en 1 tot de heelkundige fdeuling Van de 18 patiënten die aan het einde van het Jaar zioh ia het Ziekenhuis bevonden werden 3 mao oen en 4 vrouwen geneeskundig eu 4 mannen en 2 vroawen heelkundig behandeld Verder werden nog tgdelyk opgenomen I krankzinnigen namelijk 1 man en l vrouw die vervolgens naar een kraDkzinitig ngeaticht werden overgebracht Van de kraaminriohting werd dit jaar geen gebruik gemaakt In de barak root besmettelijke ziekten werd een jeugdig choleralijder van bet mannelijk geslacht op genomen die na elf dagen daar te zijn verpleegd overleed Het aantal verpleegdagen ten laste van het Geitioht bedroeg 6951 voor rekening der verpleegden of andere par ticulieren die voor hen betaalden a van inwonersdezerGemeente i 1 p d 6 b H M ii 1 60 16 Cu van andere gem u g BO 40 d gepensionneerde militairen gerekendnaar btt gagementsbedrag a 100 p jaar l e vao idem a 288 per jaar 28 91 Te zamen 6042 Het aantal verpleegdagen was 1622 en het aantal patiënten 8 minder dan het jaar te voren Voor de patiënten der geneeskundige afdeeling werden 1456 en voor dte der heelkundige afdeeling 617 recepten Ier Stads Apotheek gereed gemaakt De kosten van die genoesmiddelen kunnen niet afzonderl ik worden opgegeven daar zjj begrepen zgn ondbr die van de Stads Apotheek Aan de badinrichting van het Oestiobt werden 46 baden genomen 39 door mannen en 7 door vrouwen De toestand der gebouwen was goed en het onderhoud had naar behooren plaats Het üollegie van Uegenten bleef samengesteld als in het vorige jaar Dat vao Regentessen leed eec treffend verliet door den dood van mevrouw BogemannGalderaeijer in wier laata werd benoemd mevrouw Koning Salomon Huygens Db huismeester G Kas overleed na een langdurige ongesteldheid Hjj gaf door zjjne getrouwe pliobtavervulling alleszins reden tot tevredenheid Qeneeikundige dienst 6y armen verpleegd in kunne woningen Volgens de Verordening is de gdneeskundige behandeling der armen iu hunne woningen aan drie Oemeeuie artsen opgeilragen die ieder iq hunne wgk de praotgk in baren geheelen omvang uitoefenen Thans is een van hen met den dienst van twee yken betast Voor ledere wgk wordt een salaris van 70U sjaara gea n Zij nam alles mee at niet apgker en nagelvast was en wat aan haar ellebogen ontkwam werd door baar schouders meegesleept en wat door baar voeten gespaard wenl kwam in aanraking me haar knieën werkelijk ik heb er den hpekpllaar in den gang op aangezien of die ook soms door den rug van mevrouw voo Nennderacheidt gepoijjst was 1 Dus zooals men dat noe nog ongedresseerd I lachte de Groothertog die al meer en meer onder de bekoring geraakte van de geantiaeerde vertelster maar dat laat zioh spoedig verhelpen en in het vagevuur der oroni ue scandaleuae dat hier overal wal onzichtbaar maar tooh zeer voelbaar opflikkert zullen wel heel spoedig die pun es van onbeholpenheid weggesmolten ssijn De dolle jonker zou zeker onbeschaamd genoeg iqn om deze zalen voor kinderkamer of kostschool te gebruiken als men er hem voor in de gelegenlieid stelde 1 De Groothertog ag plotseling op met saamgetrokken wenkbrauwen Onverbiddelgke rechter daar gij zgt Eoudt ge baron von Nennderscheidt en igu vrouw dour de apitsroeden willen laten gaan f Claudia knikte toestemmend maar niet kwaad of toornig maar op de manier van een pruilend kind Niet doorloopend maar die brutale kwant verdient wel een lesje en zoo denkt de geh ele residentie die wel Toor zichzo en grapje duldt maar het foor niets ter w j U t fllaat dat iet onkruid de kroon aantast I Aan de GemeaBtdHurtsen is niet aUeen opgedragen bet bezoeken der armen aan hunne woningen maar tg zgn tevens dageigka des morgens te 9 uur op het Oasthais voor de Stads patienten te spreken De gewone verloskundige hulp wordt verleend door vier Stads Vroed vrouwen die ieder een salaris erlangen van ƒ 250 sjaari Het personeel waaraan de armen praktijk is opgedragen onderging in deu loop van bet jaar geene verandering Op de Stads Apotheek werden voor 1818 armen 13693 recepten gereed gemaakt waaronder 3421 voor personen die zich in bet Gasthuis en de Gestichten bevoaden In het vorige jaar bedroeg het geheetegs l 16196 De kosten dergeneesmiddelenbedrotgen ƒ 1106 51 Koepok inenting Overeenkomstig de bepalingdn der Wet tot voorziening tegen besmettelgke ziekten werd zooveel mogelgk gelegenheid gegeven tot kostelooze inenting en herineuting Bovendien werd viurmaiil in het jnar op het Stadhuis zitting gehouden tot het vacciueeren rechtstreeks van het kalf In 1692 bedroeg het getal inentingen volgens de bij ons ingekomen opfisven 953 In 1891 was dit 469 in 1890 566 in 1889 475 en in 1888 450 Toezicki op levensmiddelen Vleesch en visch zijn hier aan keuring onderworpen Voor het vleesch waren twee keurmeeateri Een van hen is tevens belast met hel keuren van de visch Ër Wtirden goedgekeurd in de Gemeente 1847 runderen 682 vette en 696 nuchtere kalveren 829 ohapen 1818 varkens 87 guiten en T O paarden Afgekeurd werden 8 runderen 1 nuchter kalf I schaap en 4 paarden By invoer zgn goedgekeurd 18260 kilogram rundvleesch 2705 kiiogr kalfsvluesch 15 kitogr schapen vleesch en 47283 kilogr spek terwjjl afgekeurd werden bg invoer 150 kiloirr paarden rleesch en in de Gemeente 86 kilogr rundvleesch Voorts werden nog ooht partijen zeevisch afgekeurd Van de gelegenheid om tegen betaling bg de scheikundige sectie der Openbare Gezond heidsCom missie levensmiddelen en andere zaken te doen onderzoeken werd dit jaar geen gebruik gemaakt Staten Qeneraal 2 Kamie Zitting van Woensdag 21 Juni 1893 Men is met eenigen goeden wil en na het dreigement van den vo dat er een avondvergadering komen zou klaargekomen met de bedrgfabelasting uitgezonderd de eindstemmmg die op Vrijdag te 12 uur is bepaald Voordat men zoover woa had dese wet nog een dwazen aanval van den heer Gerritsen te doorstaan die niet meer of minder wilde dan de invoering der wet tot nader te bepalen tgd te verschuiven Gelukkig was de Kamer wijzer hoewel bijna alle katholieken en de helft der antirevolutionairen met hem medegiogeu Dat was het noodschot der opportiiie Men is thans aau de de interpellatien Die van den heer Sanders nver da Haarlomaohe waterleiding is reeds afgeloopen Iedereen keek ernstig bezorgd zag Badolphlne A e ndrowua haar gemaal aan die zich ontevreden over het voorhoofd streek Men maakt het zich wel heel drnk over deze m esteitsscheonia van baron von Nennderscheidt om zonder onze goedkeuring een vrouw te neéen I bracht hg buitengewoon aoherp uit terwg hg lioh met een vragenden blik naar da grootmeesteres wendde Dei e corpulente dame legde het atuk auikerwerk dat zg jaist in den mond wilde steken verschrikt weer op haar bord ten g m r Ciaudia voorkwam baar antwoord door te zeggen Voor zoover ik er als vreemde over kan ooribelen is de storm bedaard ten minste in den hofkring Men heeft het verdiende vonnis ov r hem geveld en verder vindt meu den baron met zgn echtgenoote h t aankgken niet meer waard Dit werd gezegd op een toon of het van zelf sprak Is dat werkelgk zooP Wat kan men zich dan I toch vergissen I Ik meen te hebben opgemerkt dat i men in het eerst wel wat stroef en afgemeten waa I tegen het jonge paar maar dat dit spoedig anders werd en dat het zelfs opviel zooals mevrouw von Neni rschflidt spoedig dwr tnl van heeren en daiqn omringd was Prins Moximiliaan overzag da y zwijgend de tafel m bevestiging voor t n I woorden te zoeken Iedereen keek even vertegen voor zich Iq f Aer geval lieten zich rersohriden jongelui Ifiene sohitterende feestviering wacht alle li f hebbers en beoefenaars van het scbgfschioteii met geweer en revolver dit jaar te s Graveohat e Ue Vereenifing vao Nederlandaobe Scherpschutters gevestigd te Amsterdam waarvan H M de KoninginWeduwe Begentes der Nederlanden de Hooge Beschermvrouwe is stelt aioh voor haren IV Nationale Scbietwedstrijd dit jaar in de Bwdentie te doen pUata hebben Het Programma van den wedstrijd beantwoordt geheel aan het voornanui doel waarnaar de Vereeniging streeft nl de beoefeaiog van het juistheidsachieten tot een volkazaak tfi maken De korpsen van het leger alle dienstdoende en ruftende aobatterijen alle soherpSchutterskorpaen en weerbaarheids vereenigingen zullen tot deelneming worden uitgenoodigd terwgl de dagfu van het concours voorloopig zgn vastgesteld op 14 tot en met 19 Augustus aanstaande Verschillende feestvieringen zullen den deelnemers het verblijf in de Kesldentie gedurende da dagen van bel eoncoura veraangenamen Ëene schitterende collectie prgzeo zooals alleen in den Haag den deelnemers kau worden aangeboden wordt bgeengebracbt Tal van toezeggingen daaromtrent zijn ontvangen Onder llnderen eene zeer eigenaardige nl die vao eeu wgnroemer welke gebruikt Is door Konicg Willem I aan boord van de bomschnit di hem naar Soheveningen overbracht Wg kom u nader op deze zaak terug en hopen dan een oveTzicht te geven van het Programma van den Weditrgd IntuBschen kunnen wg een ieiler die thans reeda meerdere toelichtingen weoscht verwijzen naar het Uitvoerend Comité voor den wedstrijd adres Plein 27 te a Gravenhage De contributie voor het lidmaatschap der Vereeniging is lang gesteld nl 2 60 Men kan echter ook buitengewoon lid 5 of lid beguustiger 10 worden Toï onze bevreemding heeft de Staatsspoorwegmaauohappg niet zoooals vroeger het geval was reductie toegeatapn voor deelnemers aan dezen scbietwedstrijd Voor hen die dagelijks de wedstrijd bezoeken maakt dit een groot verschil in kosten Woensdag 26 Juni a s heeft te Middaoliten bg de Steeg een nationale velddag plaats vao hgt Leger dei Heil Daartoe zullen extra treinen rijden waarmede men tegen verminderd tarief Middachtea kan bereiken Dit tarief is voor Gouda 2 56 Ie klasse 2 2e klasse ƒ 1 60 3e klasse Voor geooemde prjjzen krggt men retoarbiijetten met programma oor den velddag en toegang tot fiet feeatterreiii Zij zijn verkrggbaar aan het Station 4ouda van Woeuadi 21 Juui tot en met Maandag 26 Juni ten 2 are ma De extra trein vertrekt uit Gouda 5 17 vm Aankomst Middnohten alléén 6 05 vm Des avonds te 9 44 komt men per extra trein weder in Gouda terug Deze velddag van bet Leger dea HeiU isnietaUeeD bestemd voor de Leden van het Leger des Uai maar voor alle belangstellende Bg de jongste verkiezingen voor den Dnitschen Eijkëdag is te Frankfort door de drukkerg waar de Kleine Prem en de franif ZeU worden gedrukt voorstellen Men was nieuwsgierig Door haar bij de madonna van Drefregger te vergelijken heeft Uwe Hoogheid zelve een wrgring van meeningen ovejr haar ui elokt Mademoiselle de GironvaJe i doorditegende stwn overstemde deze zeer voorzichtig geuite opmerkingen zij wierp Fides een blik toe scherp als de punt van een dolk maar zg bleef toch volicomen in haar rol van onschuldige nnive rVergeef mg freule mattr ik geloof dat ik dezen plotselingen ommekeer in den Btemmingsbarometer zou kunnen verklaren 1 Berst stond de barometer op storm en onweer maar nadat freule von Speyem luide verkondigd had dat de Groothertog het besluit van den baron had goedgekeurd en hem als van ouds In genade zou ontvangen steeg het kwik natuurlijk weder en liep op tot jvEonneschiin want toen toch was geheel en al de reden vertallen om Nennderscheidt langer te negeeron Een haast onmerkbaren maar toch veelRefgendati blik van verstandhouding wierp Claudia de kleine FraQ9aise toe ten hoogste verbaasd echter wendde zich de Groothertog tot de hofdame die hem evenwel vrgmoedig aanzag Als in plotselinge ontzetting legde de erfprinsea haar hand op den arm van Maximiliaan ordt verotl d b avonds een nieuwe methode gebezigd om het publiek anel van de mtaUg der verkiezingen iu te lichten namelijk door eleotrlscbe projectie Tegenover het aan do Schillerst rasse gelegen gebouw der drokkerij was op een stellage het apparaat voor de projectie opgesteld do bekend te maken dépêches werden op gelatine platen gedrukt en deze werden in den toestel geschoven welks eleotriache lichtbron door eeu lens het beeld der dépêche sterk vergroot op den zijmuur van het aangrenzende huis wierp zoodat de verkiezingsberichten tot op verren afstand duidtilijk waren te Jozen Duizenden van menschen tussehen welke da paardentram zich alechta met moeite voortbewOog maakten gebruik van deze gelegenheid om zich vlug op de hoogte te stellen van den stand van zaken De Arbeiders Unie in de Transvaal De loop der politieke atroomingen onder de uitlander bevolking van de Witwaterarand zegt de Volkeitem verdient de aandacht der regeerende kringen van de Republiek Niettegenstaande de herbaalde pogingen om goede vriendjes te blijv n heeft len slotte de Nationale Unie die de kapitalisten vertegenwoordigt moeien ondervinden dat de Arboids Unie eun glad tegenovergestelde positie la gaan innemen De loontrekkende arbeiders bij de mgaen zijn tot de overtuiging gekomen dat hun bekingeu niet meer samengaan met de polltiseerendo groep van heeren die de baas wilUn worden in de Republiek ten etdtftt hunne apeoutatieplannen door te voeren Zij de arbeiders willen zioh niet langer laten gebruiken ala middel om de agitatie der Nationale Unie gaande te houden Het merkwaardigste van dezen stryd van belangen ia het feit dat de Arbeids Unie gaat optreden als kampioen voor ds Boerenreg eering benoonlen Vaalrivier De loontrekkende mijnwerkerabe volk ing van de Witwtttersrand schgnt van twee kwade dingen het minst kwade te hebben gekozen en voornemens te zuilen wezen om te gaan staan bij de tegenwoordige regeering lievur dan zich op genade of ongenade over te geven aan de compagnie koningen van wier bestuurswiJBheid te Kimberley duidelijke proeven werden gegeven Wie dit drie jaren geleden voorspeld bad loeu een onstuimige mensobenmaasa den alaatspresidonl bg diens bezoek te Johannesburg beleedigde zou met een medelgdond ophalen van sofaouders begroet zijn geworden Doch er is in die drie jaren veel gebeurd en ook de organisatie der goudinduslrie hoeft groote veranderingen ondergaan De klasse van werklieden en kleine neringdoenden voelt zioh in zijn welvaart bedreigd duor de voortéurend groeiende macht der aaneengesloten groep van kapitalisten die streven naar de verwezelgking hunner schema sDe houding der Regeering en Volksraad tegenover de partgscbappen op de Witwaterarand is vooruit aangewezen en bigve dezelfde als tot dusver geweest ia Aan de fioerenregeering is zoowel de bewaking van omvangrijke kapitaatsbelangeu als de instandhouding der welvaart eener talrijke delversbtfvelkiog toevertrouwd Wij wenschen noch een perpetueel sohrikbewind van den arbeid nooh een absolutisme van het kapitaal De Boeren zgn van nature democraten dat la waar maar zg zgn conservatieve damocnten bg wie de oude rechtsregel Kum cuique dare aan ieder hot zgne geven groot gezag heeft behouden Zij zullen geen verdrukking dalden van deo individneet zwakkere door den sterke zij zullen de belangen van den werkman zoi vuldig in bet oog houden getuige de Zondagswet de stooraketelwet de belastingwetgeving de goud wetgeving Maar aan dem anderen kant zullen zij de rechten van het kapitaal erkennen en beachermea tegen mogelijke willdteur der massa Ziterdag zgn in een tuimel bjj Parkersburg iu West Virgin ie twee goederentreinen tegen elkander geloopeo De twee locomotieven werden geheel verpletterd 24 wagens verbrijzold en op een hoop geworpen De beide m cbiniston de stokers en een remmer kwamen om het leven Zondag weigerde bij een stierengevecht te Nimea de voornaamste kampioen te werken indien by niet vooruit betoald werd De directie weigerde en daar de man op zgn stuk bleef staan noodigde zg het publiek uit om heen te gaan men zou het geld bij den uitgang terugkrijgen Er ontstond echter een oploop waarbij vele person n gekwetst werden en men eindigde met bet gebouw in brand te ateken dat bijna geheel verwoest werd In bet Werkhuis van Camberwell Londen heeft gisteren een Mietje Thompson haar hondordzevenden veijaardag gevierd Zij is nooit getrouwd geweest want in haar jonge dagen zegt zij moeaten de vrouwen te hard werken en zg had geen lust om behalve zichzelve oog een man te ondvhouden Zg is nog zeer opgewekt en jong van geest De door de ingelanden en het boogbeemraadsohap van Rijnland goedKckeurde rekening over 1892 van den polder Middelburg gem Rceuwgk bedrasRt in ontvangst 16066 91 in uitgaaf 16189 20 en bevat alzoo een b tig saldo van ƒ 877 78 De begrooting van dienselfden pulder bedtaigtin ontvangst en uitgaaf 1£923 4 De omslag is van 34 per Hectare gebracht op 31 per Hectare Dr MauriU Snellen hoofddirecteur van het MeteI orologisch Instituut te Utrecht maakt eene wetenI schappelijke reia door Europa ia gezelaohap vaneen I onzer groote Nederlandaobe houwraeeatera voornai melijk met het doel om de vooroaamsie meteoro logische inrichtingen te bezoeken met t oog op de nieuw te maken inrichting van dien aard te Utrecht Kopenhagen zat het eindpunt der reis zgn In het kiesdistrict Beierwijk bleken gisteren ter verkiezing van een lid der Tweede Kamer voor de vaoature Boreel te zijn uitgebracht 2695 geldige steramen wnarvan op de heeren mr Th Borret691 jhr C Hartaen 622 ds van Loenan Martinet 698 de Boer 335 en H Waller 229 eoodat herstemming moet plaats hebben tussehen de heeren van Loeneo Martinet radicaal en Borret demokratisoh katholiek De hoeren de Boer Borret van Loenen Martinet en Waller verklaarden voorstanders te zgn van Tsk a Kieswet Eerstgenoemde is radioaal maar had zich voor den beer v Loenen Martinet teruggetrokken de heer Borret la katholiek de heer van Loenen Martinet radioaal de beer Walter antirevolutionair De heer Hartaen was de oandidaat dor tegenatanders van de Kieswet en gesteld door de conservatieve fractie der katholieken De voorstanders der Kieswet kregen dus aamen 1963 van de 2595 geldige stemmen terwgl de tegenstandera er 622 uitbraohten Sinds eenigen tijd liepen er zeer onheilspellende geruchten over een ramp die de stad Sohneidemiihl in ds Pruiaiarhe provincie Posen bedreigde £ n er bestaat werkelgk gevaar dat het tot een katastrophe komt Bg bet boren van een put is men daar gestuit op eeu zeer krachtige wel die niet meer te bedwingen schgnt en ondanks alle inspanning den bodem der stad blijft ondurwoelen Eeeda zijn 23 huizen in t beste deel der stad vernield Het opruimen der puiuhoopan dat door loHalcn geschiedt is levensgevaarlijk Men ziet het eiikle niet als er geen middel wordt gevonden om den wateraanvoer te bedwingen De bevolking ia radeloos en handel en verkeer ondervinden reeds de nadeeliga gevolgen van dezen toestand De Igken der pruiasische officieren en soldaten van het garderegiment Keizer Alexander die bij het slagveld van Mars la Tour begraven waren zijn Zaterdag aan Duitschland uitgeleverd De overblijfselen werden aan eenigo duitsobe officieren overgegeven en onder geleide van een fransche legerafdeeling door generaal Jamont tot de grens gebracht waar zij opgewacht werden door een eerewacht uit Mets generaal Hasseler en veel officieren De generaals begroetten elkaar op de grens uiterst beleefd generaal Jamont werd uitgenoodigd de overblgfselen tot aan het graf te vergezelten Bij den stoet waren oen katholieke en een proteetanticbe geestelijke dio bü het gedenkteeken waarvoor het graf waa gegraven ieder eeo redevoering hielden vooraf door de Regeeringen van beide landen goedgekeurd De overblijfselen werden gezegend de muziek speelde een Ireurmarach salvooa weerklonken en de plechtigheid waa afgeloopen De beer van Deih schrgvw von do Ontbullio gen van Neerhoick zendt aan de Jmterdtmmer een uitvoerig scfargven waaraan wij het volgende ontleenen Donderd heb ik ven den excursietrein gebruik gemaakt om mij naar Nijmegen te begeven en eene visite aan de Weesinricbting to Neerbosch te maken om daar ter plaatse in tegenwoordigheid van een paar duizend feestvierenden met Van tLindenhout een debat voeren over sommige punten in mgn brochure genoemd Dit zou mij wellicht geweigerd zijn maar dan wilde ik toch al de feestvierenden lateu weten dat ik voor een openbaar debat ter plaatse niet terugschrikte en het recht had om Van tLindenhout van groote lafheid te tieschuldigen Maar helaas o acboon dat feest alle jaren drie dagen duurt waa dat nu bocus pocua in één dag afgespeeld Van tLindenhout zag zeker geen kaqsom hï tlanger dan één dag uit te houden Toen ik dus ten 10 uur a morgens aan de stoomtram naar Neerbosch kwam waren er slechU 6 lul die dien kant opgingen en vernam ik dat er niets meer te doen wai in da weeatnrichting Dat speet mij erg maar toch bleek dat mija reis naar Ngmegen lang niet tevergeefs was want ik vernam al dadelijk dat de bewoner van Ngmegen en omatreken systematisch onkundig waren gehouden van den inhoud mijner brochnre omdat de vrienden van Van t Lindenbout hen bi het verschijnen hadden wgagemaakt dat ze reeds uitverkocht was en voor geen geld meer te verkrijgen Direct begaf ik mjj naar het bareau van de A tw Oeld en Nijm Crt uitgevera da heeren Vieweg en Zn en vroeg hun waarom z mijne aankondiging van het verschijnen der brochure hun 6 Juni bü wgze eener gedrukte advertentie toegezonden niet geplaatst hadden De beer Vieweg antwoordde mij dat hij dat in de scheurmsnd had gegooid en ook nu geen lust had de door mij opnieuw aangeboden advertentie te plaatsen maar na eene korte woordenwisseling en het neerleggen van drie Ned guldens werd de advertentie dan toch geplaatst en nog wel denzelfdea middag Daarin werd het Publiek bekend gemaakt dat bedoelde brochure ie verkrijgen was bg den heer M Wiliems 86 1ste Walstraat Mg met don beer Witlema in de wachtkamer van het station bevindende bil bet verschijnen èer P O en JV C kwam kort daarop de echtgenoote van den heer Willema tot ons zeggende Manlief er staan thuis reeds 5 menschea op eeu ex der brochure te wachten en ik beb er geen enkel in huis Nu een pak door mjj meegebrachte brochurea wna spoedig ten haren huize en de verkoop ging vlug van de hand In diezelfde wachtkamer Ie klaa werd een heer van Ngmegen aan mij voorgesteld die zeide dat bi blij was met mij kennis te maken omdat ZËd mi veel e vertellen had daar hij in de brochure gezien had dat ik nog geen duizendste gedeelte wilt van wat daar te Neerbosch voorviel waar bü sedert 29 jaar zoo goed mee bekend was Ik erkende dit gaarne Weet u wel zeide deze heer m o a dat Van t Lindenbout nog zoo Isng niet geleden 2 prachtige Eugelsche paarden heeft bggekocht voor ca 1200 per stuk Zg hebben pooten als pgpensteelen Kom laat ons er even hoeorijdeo ik kan ze u laten zien Daar bedankte ik natuutlijk voor maar hield in tussehen goed nota van veel nieuws dat nog werd medegedeeld ZKd verzocht mü ook itpoedig eens terug te komen om nog veel meer te vernemen van een paar heeren die nu niet in de stad waren maar die mü eene echte chroniue scandaleuse zonden mededeolen van Van tLinenbout o s Ik beloofde ZEd dat te meer omdat op een paar honderd na de brochure reetls uitverkocht was en ik das aan een tweede oplaAg moest gaan denken Voor de 2e oplaag ga ik de brochure geheel omwerken sommige herhalingen en onnoodige zaken er uitlaten en ze vermeerderen met het resnltaat van het onderzoek sedert ingesteld door mg en anderen Want zwggen kan en zal en mag ik niet voor en alleer de kptderen te Neerbosch zullen voriost zün van den ongevoeligen impreasrio die hen exploiteert Ik zeide kinderen omdat dat eigenlg de juiste benaming is het woordje leetam eu nog wel veneaarlooade loeezen is aleobta reolame door Van t Lindenbout uitgevonden want geheele weezen zün te Neerbosch zeer sterk in de minderheid velen hebben nog beide en de maesten nog éen hunuer ouders De ware titel van de inrichting te Neerbosch zou eigenIgk moeten zgn KotUcAool voor alleen èeialende kinderen vit alle itanden at waren ee zelfs van adel dat doet er niet toe Is ee maar betalen en zouden er zoo enkele verwaarlooade en verdierlgkte ellendelingen tussehen door moeten loopen als reclame bordjes Want al zal ik te rechter tgd en plaats met cüfera bewgzeu dat Neerboeob van bulten af gera giften en gaven meer noodig heeft bü een goed bestuur zoo valt het niet te ontkennen dat eaa leventje als Van t Lindenbout c s leiden zeer veel geld moet kosten en daarvoor alsmede voor het steeds bgvullen van zgn wünkelder zü Q K a en gaven noodig die heel wat beter aan andera cbr filantr inriehtiugen besteed zouden zgn Maar wanneer zullen de Hollanders dan toch eens de oogen openen en lust krggen zulke gruwelen te onderzoaVaa als te Neerbosch plaats vinden F Ëene dame bracht don bare 8 kinderen er heen voorzien van een flinke uitrusting en betaalde bg dio gelegenheid aau Van t Lindenbout dmmi gulden contant wat naar Van t Lindenbout haar wüs maakte geheel reglemmtair was Nu die familie mgn brochure gelezen beeft gaat lü aatuurigk de kinderen terughalen maar de duizend gulden zijn inlQsachen ouder gewoonte verdwaoen I Zoo zgn er in de laatste week al vrij kinderen terugggebaald door ouders die even als ïk eindelijk zagen dat hunne kinderen daar niet behoorden onder hen die volgens de hoadermaal herhaalde verklaring van Van t Lindenbout tot de diepat gezonkene eltsodigen onzer maatschappij behooren Zoo ontving ik