Goudsche Courant, zaterdag 24 juni 1893

1893 Zaterdag 24 Jmi N 0070 zij alleen stemmen indien tegenover dezen een beslist radicaal of olerioaal staat Hot is wel opmerkelijk dat den radioalen zoowel steun beloofd wordt door de eocialiaten die de gehate baronnen willen bestrijden als door de clericalen die van de socialisten niets weten willen Wellicht zullen zg wanneer tusschen 4 en LI Juli de Bgksdag heropend wordt dus nog eenige zetels innemen Bij de herstemming te Luxemburg werd de liberale oandidaat Simons tegenover den clerioaat Herreges gekozen Te Dickirob werd de liberaal Femmers gekozen te Redaoge de liberaal Bian en de clericaal Orianne De Kamer bestaat thans uit 80 clericalen en 15 liberalen Naar de Ëngelscfae bladen meedeelen bestaat het Lagerhuis na de verkiezing te Linlotbgow uit 666 leden waarvan 273 Gladstoneanen tn 79 Ieren samen 361 tegenover 269 conservatieven en 46 liberale Unionisten samen een oppositie van 316 zoodat op dit oogenblik de Rügeenngsmeerderheld niet meer bedraagt daa S6 Nu zgn er vier vacaturen te Pontefract Swansea en Noord Oostelijk en Zuidoostelijk Cork De ministerieele meerderheid zal tot 40 stijgen indien de opeogevallon zetels als te voren worder bezet Van drie er van staat vrg vast doch de oppositie hoopt dal het ta Pontefract wel anders zou kunnen uitvallen Drie leden dor oppositie zijn voortdurend ongesteld In antwoord op de vraag van een conservatief afgevaardigde wanneer de Home Rule Bill in het Lagerhuis z i afgehandeld zoude zijn beeft Sir j William Harcourt gezegd eenigen tgd voor 31 December of zooveel vroeger als uwen vrienden belieft Maar de zittiug van het Huis ral duren tot het ontwerp afgehandeld is De ËngelioSe bladen melden dat de regeering de financteele bepalingen in het Home Rule ontwerp terug nemen en voorstellen zal aan de lersohewetgevende vergadering het maken van eene eigen begrooting tot een hoogst bedrag van £ 5 000 000 over te laten welke begrooting dan ter goedkeuring aan het rijksparlement voorgelegd zal worden GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzeadlng van advertentlön kan guacUedeu lot eeu uur aui namlddagi van den dag der uitgave MARKTBERICHTEN 1 QOUda 22 Juni 1893 Teugövolge de anDhoudeudB droogte ontstaat er veel vraHK voor alia voerartikelen tot oploopende priJKen Overigeoa vaat hoewel niet direct booger Tarwe ZoeuwBobe 7 10 a ƒ 7 60 Mindere 6 70 a ƒ 7 Afwükendo 6 90 ü 6 2SPolder 6 26 ik 7 Bood ƒ a Angel f a f Hegge Zeouwaobe ƒ 5 60 a 6 90 Polder 6 a ƒ 6 20 Berst winter 4 a J 4 60 Zomer 3 90 a 4 30 Chevalier 6 40 i f 6 80 Haver per heot 4 75 ii 6 26 per 100 lilo 9 30 a 10 Hennepzaad Inlandaoh 11 60 Bnitenlandsob 7 26a ƒ 7 60 Kanariezaad ƒ 14 a 16 60 Erwten 1 niet kokende a Buitenlandacbe per 80 Kilo ƒ 6 26 a 6 40 Boonen Paardenbooneu 6 76 a 6 10 üuivonboonen 6 60 a ƒ 7 20 1 Koolzaad 9 a 9 60 Maï por 100 KG Bonte Amorikaansobe f 6 40 a 6 60 Cinquantine i 6 60 a 6 76 j Veemarkt Melkvee weinig aanvoer handel en I pr Eon traag Vette varkens weinig aanvoer handel j matig 20 a 22 ot per balf KG Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel gewoon 21a22ot I per half KG Magere Biggen goede aanvoer handel gewoon 0 80 1 70 per week Vette ohapen weinig aanvoer handel vlug ƒ 16 a 22 Lammeren weinig aanvoer handel gewoon 3 a 6 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel ilanw 3 4 6 60 Fokkalveron 7 i 10 Aangevoerd 146 partijen kaas Handel aeer vlug Ie ual 28 a SO 2e qual 23 a 26 Zwaardere 31 a 33 Noord HoUandsohe i f Boter red aanvoer handel vlug Goeboter f 1 30 k f 1 40 por kilo Woiboter 1 10 i 1 20 por kilo StolwUkerslutf 22 Juni less Aau de kaasmarkt aangevoerd 42 partijen kaas 1ste qual 27 a SOVi 2de qual 83 J Zö I Handel vlug Burgeriyke Stand GEBOREN 19 Juni Aodroa Eoelof oudere A Smit en P de Hoog 20 Alida ouders J Bykelykhuizea en A Nobel 21 Augustinua Cornells ouders A B Faaij en J Boer GEHUWD 21 Juni B M Spek en J C de Beun OVERLEDEN 20 Juni J Both 14 m A de Korte 3 m Reeuwijk QEBOKEN Hendrik ouders K Vermeulen on M Stouthart Jobanna Jaooba ouden T Moraal en 0 Varkeriaser gisteren een brief raa eeoe weduwe uU den Haag uit den zeer faleocDlgken stand Die brief perste mÜ tranen van woede uit mgne oogen Haar bart wai gebroken Tertedea jaar te Supteinber zoud zg ook haar lieveling haar Willem van 10 jareu naar Neerbosob op aanraden van een ander agenl Bg de meest compleete uitrusting beroud sioh ook eeu portret van zijne moeder baneTens een doos met briefkaarten en enveloppen waarop moeder met eigen baud baar adres bad gescbreveu en allen voorzien van een blaniv postzegel om de oorrespondeiitie van haar kind met r ne moedor te vergemakkehjken Vier weken later kreeg zij een kleio briefje van hem maar daarna ntêtt meer Op baar herhaald schrijven kreeg zg dan eindelijk den Isten Apri 11 antwoord van den administrateur Bloemendeal dat dat Jongetje reeds lang dood en begraven waa maar dat ze iiet in de boeken haddeu kunnen vinde dat dat kind nog een moeder bad en daarom had bij niets van zich laten hooren Het kind was gestorven aan braktngfn De radelooze moeder wilde naar Neerbosoh vliegen I maar bare ouders te recht voor de gevolgen vroozende hielden haar tegen en vroegen den heer B per brief om nadere inlichtingen De 2e brief van Bloemendaal zeitle dat het kind heel lang had geleden aan maagkrampen maagverzwering of zoo iets Wat dunkt u heereu bestuurders wordt het ook tijd Van t Lindrnhout en tutti quanti ta schorsen Of hebt ge daar do macht niet too Neemt dan zelf op staanden voet uw ontslag en maakt dat in alle dagbladen bekend dat zou tou minste de regeering kunnen nopen onmiddellgk eeu onderzoek intestellen en er intuasohon eeu staatagesticbt van te maken wasr het toch wel op uit zal loopen Hoe ouuitsprekelgk gelukkig gevoel ik mg iniussohou nog juist intijds mijne eigen kiadereu te hebben gered uit die ongevoelige beulsbanden li ir Wie soms mocht twgfeleo hij kometen mjjuent 19 Beerenatraat a hoog om den bewuston brief dier weduwe in zgn geheel te lezen Maar bij t verhalen van dergelgke gevallen kou ik nog wel 200 blndz vullen ik zal ze dan liever bewaren voor de 2de uitgave mijner brochure waarin ik ditmaal niets zal verzwijgen dan datgene wat men slechts in eene rechtzaal met gesloten deuren zou mogen modedeelen ButteDlandscb Overzlcbt 1 De zitting van heden der ransohe Kamer wordt mot groote spanning te gemoet gezien Zooals men weet heeft de Oocarde onthulUoKen toegezegd v n en cbaRdaal waarbij zelfs de Panama gesohiedenis in bet biet verzinkt De bewijsstukken zgn door de redaotie van het blad ter hand gesteld aan den afgevaardigde Millevnye on deze vond de zaak n zoo groot gewicht dal hij bet noodig oordeelde der regeering inzage te geven van de documenten alvorens zgne iuierpellatio te houden opdat de regeering vooaf alle maatregelen kan nemen welke de toestand vereischt Volgens de inlichtingen welke de Figm a heeft ingewonnen betreft bet eene zaak van hoogverraad waarbg Clémenoeau en Cornelius Herz betrokken gn en zgn de bewuste documenten uit Engeland afkomstig Nu de heeren Millevoye en Déroulède er bij n het spel zijn denkt men onwillekeurig aan het ffveel geschreeuw maar weinig wol In alle ge valte belooft het hedeu een woelige zitting te worden Het spooksel eener Kartel Ibieerderheid in den Duitsuhen Rijksdag maakt olericaten radicalen en BociastdemocrHten in gelijke mate bevreesd en alle drie pnrtgen zulten bg de herstemmingen vooral po on te beletten dat de behoedende partijen zich aaneensluiten De katholieke kiezers worden door hunne leiders aangespoord zelfs in districten waar een eigen candidaat is den vrgzinnigeu oandidaat te steunen wanneer anders een reactionair gekozen zou worden Evenzoo spoort de soc dera Forwartn de kiezers aan bg de herstemmingon vooral de vorming eener Kartellmeerderheid te verhinderen Db Kartettbroeders zoo schrgft bet blad hopen munt te slaan uit het verschil tusschen onze beginselen en die der radioalen Maar hoe beslist wij ook het Manchesterliberalisme der LwUch Freimnnigen bestrijden het is natuuriijk onze zaak niet don weg te effenen voor jonkers baronnen en borrelbranders Daarom dringt het blad aan dat de oppositie togen de reactionaire partij wordt veratorict daar niet alleen bet legervoorstel maar ook de volksreohten op het spel staan De radicalen nl Kiobters Volkspartg zullen waar den connerraiief een nationaal liberaal en eonolericaai candidaat zgn den laatstgenoemde kiezen Ook zuHen sg aan een sociaal democraat faun stem geven indien hg tegenover een der beide eerstfteooemde partijen staat Tegen oen sociaaMemocraat tullen ADVERTENTIfiN BRANDEWIJN voor IlSMAAK tij Slotemaker Co gevestigd te Leeuwarden Benoemd toi AGENT yan boTengenoemde Maaischappg de Heer A J LAFEBER te GOUDA a Inlicbtingen te bekomen bj genoemden Agent TE KOOP een Qroote Partij HOOI getcMkt vkor Moeien Te bevragen bij W t HOEN te AliBLASSEEDAM OPENBARE VRIJWILLIGE VËHKOOPING De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergpmbacht i voornemena opZATEBDAO den 1 JDLI 1893 deg namiddags ten 3 ure in het VooBMiuo KbchïHUIS te Ammerstoi in het openbaar te rerkoopen TWEE HUIZEN waarvan één met uitpad en opscbepping baitendgka geteekend nrs 99 100 en 129 te Ammerstol en eenige perceelen BOUWLAND en DIJKGROND aldaar groot 27 Aren 45 Centiaren en onder Bergambacht aoht r de Waal aan de Nieuwe Wetering groot 21 Aren 18 Centiaren Breeder by biljetten Oude Kennissen Tegen rbumatisohe aandoeningen van allerlei aard zfln de echte ABSHAÜBBIN 8 Anti Rhmatisclie WATTEN voorzeker oude kenisseu welke geene aanbeveling meer behoeven Verkrygbaar 30 cent per pakje o a by T 4 G I1 Deth IC B Verheul Oudewater Be deWed Bosinaü Gouda F W J denUijl Schooub A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Bo koop A Bos Borkel J van Dorp Zoetermeer A Kaulina Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht A Hoogendijk Cappelle lebr Kauling Woerden S v d Kraats Bleiswgk lG v d Oour WaddiniveaU Men zy gewaarschuwd tegen de namaakaela en lette vooral op de onderteekening van elk pakje A BREET VELT Ai Jlfe leende xleh voor MarktAeSGouoi by T JMVJiV Gouda Snelpondruk van A BniSKMi Z ü nitgare dei Connnt guobiwit dagel ki met aitsonderixig Tan Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ia 1 25 franco per poit 1 70 Aiioaderlgke Nommers VIJF CBNTSN BINNENLAND GOUDA 23 Juni 1893 De raadsledon die dit jaar aan ile beurt ran afirading zijd sija de beeren Mr A A vaa Bergen IJzeodoorn C Hoogetibuoni J M NootfaoTeu van Goor H W G Koning H M Derckaen on G J Steens Zijaeu De collecte voor bet fonds tot ondersteuning ran en gewapeiiden dienst is de NederUnden heeft alhier opgebracht 128 53V8 Door wiglen den heer A do Pijper ii vermaakt aau het Israèlieliach Armbestuur alhier 5000 en aau het lar OudemanoeD en Vrouwenhuis alhier i ermeeu 5000 alles vrij vaa suooessiereohten De heer J P H Uerman de Groot deed aan de universiteit tu Utrecht mee goed gevolg het prop examen ia de geneeskundB Nu de tweede Kamer bealoten heeft Dinsdag 25 Juli met de btibandeling der kiesrechtontwerpen een aanvang to maken zal da vergadering te s Gravenhaga uitgesohreven door bot Centraal Bestuur van het Alg Ned Werklieden Verbond gehouden worden op Zondag 23 Juli en wordt de termijn van aangifte voor vereenigiugen en personen welke weoBcbea deel ta nemen verlengd tot uiterlijk 8 Juli Aan het toelatingsexamen tot de cadettensobool nl door 261 adspiraoten wonlen deelgenomen Het achriftelyk examen wordt op 13 en 14 Juli afgelegd door 113 adspirauten te s Gravenhage door 66 te Breda door 59 to Arnbera en 15 te Moppei FEVILLETODl O E IL XJ ir iVoar het HoogduÜsck XV 56 vHebt ge zoo moedig en flink voor voorzienigheid gespeeld en hebt ge om den wille van don lieven vrede voor dezen vogelvrijvorklaarden man eenigszins viilekeurig da loten geschud freule von Speyern irDaartoe zou geen moed maar een onvergefel ke vermetelheid noodig zijn Koninklijke Hoogheid Vol en holder klonk de stem der spreekster tegen het hooge schrille orgaan van Mademoiselle Espérnnoe Mademoiselle ds Gironvale u als vreemdeling onze taal aiflt zoo volkomen meester om raijc woorden letterlqk weer te geven daarom neem ik de vryheid om hetgeen zy als waarheid mededeelde eenigsïins te wyzigen Op verschillende vragen mij godaan door kennissen die bifr en daar reeds onwaarheden en lasterpraatjes hadden opgevangen antwoordde ik naar plicht eu geweten dafbaron von Nenndcrsobeidt de beleefdheid hsd gehad om zijn kooinklyken ge bieder in een buitengewone audiëntie mededeeling Ie doen van zyn voorgenomen huwel k Ik meende dit op mQ ta mogen nemen Zy die biy voorafgaand gfaeeakundia ondersoek worden afgekeurd kunnen xioh te Alfcmaar laten herkeuren Van de examen cemmiaiie voorzitier d HUÜoor De Tlaming en zijn leden da kapiteins Heinsiua en Spruyt de eerste luitftnants boonacker en Ubbena en de leeraren Vnn Heek dr Woalewija Schild Heakes Hotterdum Tuytel M Luyten Secretaris is de le Iuiter ant van dqr H ge Zynen De collecte voor het fonda tot aanmoediKing en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Ne lerlanden beeft te Haastrrcht OMBbracht 2I 10V Idem voor de Vlist l TSVi Aan het Verslag oa dm toestand r Gemtmte Qouda over 1893 wordt nog het volgende ontleend 6ememtePome Het personeel d r Politia liestaat behalve den Oommissaris nit een Enspeotaur twee Hoofdagenten drie Agentec der Ie drie der 3e en acht der 3a klasse die allen afwiiseleiid de naohts en over dag dienst doen Op het Stadbuia bevindt ieh v o s morgensaBk tot s avonds tien ure de Agent van de waeht terwyl de overige in dienst zijnde Agenten na afloop van bunne rondes verblyf houden iu de voormalige Kantonnale gevangenis aan den Groeneweg Er worden opitemaakt 667 processen verbaal terwijl vervolgd werden 683 pwsonen wegens a MisdryTen Deze waren huisvredebreuk 8 teweegbrengen van gevaar voor stoomvermogen I tegen het openbaar gezag 4 samensoboting 8 muntmiedrijven 3 schennis Ier openbare eerbaarheid 1 koppelarij dierenmishandeling 3 bebedizing 6 beleedigiogen tegen ambtenaren in de rechtmatige uitoefening hnnner bediening S tegen de persoonlijke vrgheid t tegen bet teren gorioht 2 mishandeling 34 veroorzaken van dood of lichamelijk letsot 6 Natuurlijk mocht gij dat here freule von Speyern gy hebt immers slechts een feit medegedeeld Het gezicht van den Groothertog helderde op en vol vriendelijko belangstelling liet hij zijn blik rusten op de hooge here krachtig gebouwde gestalte die alleen den moed bad gehad om voor recht en waarheid in het strgdperk te treden Gij hebt dus reeds van te voren partij getrokken voor den dolU n jonker maar op welken grond Wie of wat staat u borg dot gij uw besohermeling uit deze zee van vijand schap in veilige haven kunt brongen Pides glimlachte Mijn vertrouwen op de edele en krachlige hulp die als stuurman aan het roer staat Uwe Hoogheid 1 antwoordde zij onbeaohronmd ik weet dat de stroom van den taster sijn golven nooit zoo hoog kan opstuwen dat ze do purperen treden van een troon bespoelen daarom heb ik met myn acbipbritukelingen bg n een toevlucht gezocht omdat ik weet dat te daar in goede banden zijn Met bijna beleedigende blik nsm Claudia de hotdama op die hot waagde openlijk teifen haar in bet strijdperk te treden en vaet klemde zij haar waaier in haar hand De Groothertog had blgkbaar in eens zijn goeden luim teruggegeven Ken andere lezing Vorstin 1 Het doet mij oprecht genoegen dat freule von Speyern ons haar opvatting over duke fatale geschiedenis heeft medegedeeld laat ons hopen dat zij daardoor misschien uwe minder gunstige opinie zal hebben gewijzigd waartoe alleen op dit oogenbük de eenigszins soheeve Verhouding van deo baron A DV£BTENT1£N worden geplaatrt van 1 5 regels dO Centen iedere regel mearlOCenten QROOTE LETTK S worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen n het ADVERTENTIEBLAD t welk dee Maandags verschynt diefstal 29 verduistering 4 bedrog 5 vemitli 9 ambtmisdrijven 1 begunstiging 1 b Overtredingen Betreffende de atgemeene veiligheid van penottea en goederen 6 tegen de openbare orde S4 tuftenhet openbaar gezag 4 betreffende hulpbehoevenden 1 betreffende de zeden dronkenschap 264 betreffende ds veldpolitie 3 soheopvaartovertrodingen II overtredingen van do Arbeidswet 8 van de Driórfcwet 7 van de Boterwet 17 van de iJkwet 51 tu de Visscherijwet 3 van de Wet van 2 Juni 1875 Stbl 96 1 van de Spoorwegwet 1 van de Wee op da Ryksbruggeo van de VerordenioKender Gemoente van Politie t28 op de tapperijen 12 op de keuring van vleesoh en visch 4 op de hordeeion 3 op de brandweer 1 Er werd eene bekeuring gedaan wegens eene verloting ïoader vergunning gebonden Zeventien gesignaleerde personen werdflit Uftlg houden £ r werden 6 publieke vrouwen ingeschreven Aau 90 loortrekkende behoeftigen ward nachtverblijf en voeding verstrekt in de nnubtwacht aan 11 personen vrouwen kinderen en zieken in logemantao Aan het Politiebureau werden 318 geroaden voor werpen gedeponeerd Er werden 4 vermoedelijke zelfmoorden gepleegd Brandvieef In de inrichting van de Brandweer is geene verandering gekomen Er werden aangeschaft drie oieawe uigbuizea waaraan de oude koppelscbroevon zgn bevestigd Do kosten van de brandbluichmiddelen waaronder hot onderhoud der bergplaatsnn hebben bedragen aan materialen 67l l97 d aan arbeidsloon 136 74 Branden en rampen In het jaar 1892 hadden de volgende branden plaats aanleiding heeft gegeven Men kan volkome op baronesse Pides vertrouwen zelden spreekt zg baar oordeel uit maar als sg het doet dan sou zy baar oordeol ook met goed en bloed verdedigen I Vorstin Tauiena ein gbmiachta zeer beleefd Wij zullen züfp Koninklijke Hoogheid zeide zij tprwgl zg zioh gemakkelijk in haren stoel vlgda en zich begon te waaien Het rustige gezicht vaa Fides was echter met een boog rood bedekt toen zij het hoofd dankend voor den boogen gastheer boog Gij vindt dus don baron niet zoo misdadig ala waarvoor men hem vernlijt Teo minste niet zóó erg om daarom zgn ge heet onFohuldige jonge vrouw met hem te doao boeten en haar ter wille van een ondoordachte daad van haar man zooveel leed aan te doen nla waaronder rij gisteren reeds zoo zwaar heeft raoetan lijden Waarom neemt men baron von NeniiderBcheidt tiu pletselinK zijn overmoed zoo kwalijk terwijl men dien vroeger zoo toejiiiohle Het waa zeker niet heel taktvol dat hijgegn huwelyk eerst op bet laatste oogorblik in zeker opzicht l g wijze vsn verrassing ter kennis bracht van zgn Heer en Groothertog voornl nift nn al de bnwijüuii vun bijna vaderlijke genegenheid die hg steeds van Zgne Hoogheid mocht ondervinden maar als men in oanmerking neemt zgit apreekwoordefijk geworden originaliteit en nl rijn nndere guitestrekuD die hen altyd grootmoedig vergeven zgn dai kso meq hem