Goudsche Courant, zaterdag 24 juni 1893

een katholiek waarlgk de verleiding om zich te j onthouden is ook voor de CalvinistÏBohe partij seker niet gering De kansen van dan liberalen eandidaat den beer Van Loenen Martinet die reeda 698 stemmen op zich I vereenigde sUan dus zeer guustig De 322 stemmen welke van meer radioale zijde op den heer De Boerwerden uitgebracht ofschoon deze zicl had teruggetrokkon zullen nu wel op den heer Van Loanenovergaan De liberalen zuilen dan ook zeker denzelfden gver toocen als bij da herstemming van 189 I toen de hoer Boreel van Hogelonden met 1733I stammen gekozen werd ifmd Het ia nog niat zoo heel lang geleden dal men een tweewieler een onmogelijke machine vond voor een vrouw Natuurlgk niet in Kngaland het tand bij uitnemendheid voor apart waar mindar op gracie dan wel op kracht en practische oiganschap I pen wordt gelet maar in alle landen waar men Fransche idees meer is toegedaao bleef men bg het I vooroordeel dal het bargelen van aon bicycle een allerleelgkate om niet te zeggen eeu onbeUmelgke lichaamsoefaning voor een vrouw is Dat zal uu wel spoedig veranderen want te Pargs wordt ar sedert dit vooijoar heet veel door dames op twaewieters gereden Het spreekt van zelf dat moeders begonnen zgn mei te verklaren dat ze zoo iels nooit aan haar dochters zouden toestaan eohtgenooteii die zalf deze sport uiat beoefenen hebben gedocreteeid Dat zal ik nooit aan mijn vrouw veroorloven een vrouw als een man te paard op zoo n ding t is onbehoorlijk Als het er nu nog maar aardig uitzag zou ik er nog vreda mee hebben maar t ia afsohuwalgk de rokken hangen scheef aU er wind is waaini se natuurlijk op en bet is beeiieu tentoonstelling t Kont niei te pas En ats ze er in nauwaansluitende costumes op zitten maken da straatjongens hun oauraerkiniian over de min of meer nevulde vormen die ze gewaarworden Dat vind k indecent k I Dat allea is heuseh maar eeoe quaeitie van gewoonte Niemand zal ooit beweren dat bicycles uit gevonden zijn voor londe dikke huiamoedertjea of voor at te corpulente schoonheden maar trouwens in wutk genre van aport zuilen die op baar avantage zijn Geloof gerust dat als de Londenecbe straatjeugd niet aan het schouwspel was geweod za het zou uitproesten van het laohen bg het zien vun menige dikke oude dame die ledaren imorgen in Botten Row op en neer rgdt Wat het als man te paard op een bicycle zitten betreft ia volkomen onjuist want de stang dia bg de tweewialera voor mannen bori ontaal is geplaatst is verticaal bg dames hicyo Ibodat er geen sprake is van schrgdelings zitten En waarom zou een elegante jonge vrouw niet voor het wielrijden zoo goed als voor iedere andere gelegenheid een aardig kleadzaam oostuum bedenken Niels eenvoudiger dan dot Mij dunkt dat de vraag gemakkelijk kan worden opgelost Iedere goede kloereauaker zal er zeker in alagen dit oostuum keurig nit te voeren oMn moet notuurigk een gedekte kleur kiezen donker blanw of gzergrija I de kniokerbookers puffend ouder de knie de geplooide rok en blouse van hetselfde goed met een lederriem om het middel de kousen zwart of nog liever van dezelfde tint ala bet coattium laarzen van bruin leer de rok moet juist tot aan de laarzen reiken dat is de goeile lengte bij lage schoenen houren slopkonsen die tot boran de knie op zij Worden toegeknoopt een groote das van wit ueteldoek tweemaal om den hals gedraaid van voren gestrikt en een matrozenhoedje van stroo met strik en vleugel op zij Men moet vuMsiehlig in de keuze van een matrosenhoedje zgn Het ia niet genoeg om den eersten besten jongenshoed op te zetten men moet er oor zorgen dat hg harmonieert met de lijnen au het profiel en van het kapsel Ik heb wel eens blonde doohters van Albion en ook wel naar Krilandaobe navolgsters gezien die een afachitwulgka manier hebban vaa zoo n matelotje op haar hoofd Ie plaateen in een sterk hellende Ign I ran haar chignon naar haar voorhoufd zoodat het bewuste hoedje haar alles babalve flatteert en er steade uit xiet alsof bet op haar nana zou glijden Op het gebied van blouses gesteven hemden dassen korte vesfjos enz kan men zioh alle foolaiaiea verooHoveo maar van bat middel at moet men niet van het klassieke afweken altgd de kniokerbookers en de korte rok Als dit geen verrukkelijk pakje is öm de harten zoowel ala de pedalen in beweging te zetten I Amtt en de fittings tast uttMr èum baiM dn grond gebruikt werden De fabriek die aan de Gemeente toebehoort en door haar geëxploiteerd wordt verkeert m goeden taat vaa onderhoud Weri en van grooteo oaivang badden niet plaata in het macbinegebouw werd een pulsometer aaugebraeht bestemd on water in het reservou der bibriek op te voeren Varvolgena is eene coogeDaaBideUnterwtad pMtee u ktoestal augeschaft ten einde ter besparing van cokes onder de stoomketels ookesgruia of afval te kunnen atoken De buialeidingeo iu de Heerenkade cu de Korte Akkeren vorderdeu wederom kostbare herstellingen Over de lichtsterkte an bet gas viel niet te klagen Het mvdden oijfer naar Oiroud s Vérificateur was volgena de waarnemingMo op 4 fabriek over bet gebeele jaar gerekend 16 3 overeonkomende met 16 09 Spermaoeti standaardkaarsen Da zuij verbeid Uet niet te wenschen ver het specifiek gewicht bedroeg volgens het Ld weegtoe8tet gemiddeld 0 462 In October werd van wege de fabriek in eeniga lokalen der Sociëteit Ons Genoegen eene Tentoonstelling van gaatoestellen dienende tot verlichting verwarming en beweegkiacht gehouden die uitmuntend alaagde Te Bergambacht hebben giateren de jaarlijkscfae grasverpachtiogen plaats gehad De opbrengst is aaamerkelijk faooger niettegeostuande bet gewas leoht is Voor het gras dM Folders werd bet vorige jaar ingeschreven voor 204 dit jaar bracht het 607 op Voor het graa ten voordeole van de Algemeene Armen hel vorige jaar ƒ 1032 nu 1888 fltateB a nenMl 2 K zitting van Donderdag 22 Juni 1893 De heer Valette is beéedigd en beeft zitting ge De interpollatiën werden voortgezet Kerst die van den heer Schepel over de haven van DelfiEijl Deze afgevaardigde meende dat bet Noorden in zake haven verbetering wordt acblorgestetd bjj Holland en voegde er zelfs bij dat dit met opzet geBobiadde De min betoogde dat van opzat geen sprake kon zijn doch dat de Regeeriog billgk aohtte dat d gemeente s kusteu byiiro als de Kegeering de rest voor haar rekeuing nam plns het meerdere onderhoud De beer van Houten vond dit vreemd uu er bq VUssingeo en Holland daarvan geen aprake geweeat was De min Lely bleef echter b tija voorwaarde en verklaarde zioh overigens btreid dë teahnisob vraj nader te onderzoeken Thans volgde het meer btMproken v fbod van invoer van paarden in Pruisen door dan heer Tjdens waaraan zich velerlei bekende ktaehten over belemmering ran vee uitvoer vastknoopten De Miu gaf ophelderingen en veroekerde dat de Kegeering al deed wat t kon Tea slotte kleine ontwerpen Mat 1 stem meerderheid sleebu werd de ovweenkomst Iwtretfende den Gelderseh Overiiselsaben looaalspoerweg goedgakeuid Daarentegen het budelstraotast met Spai a zonder stemming Nog word de proefneming met da optum regie in Indiè behandeld z word ernstig ontraden door de heeren Bool Cremer en Keucbeoius vMdodigd door d n beer Sob mnielpenoinok Tot een stemming imtenulen sleofata mademoioeile fiapéraooe keek of zy een alng in het geziobl had gekregen en ala wezenloos atoarda zij naar bare maesterua die er een oogaabhk uitoag alsof zij met haar rq vingertoppen Wel zou willon krabben Toen wierp Claudia bet hoofd io den nek en nam freule von Speyarn uitdagend op JËen oud Uadje kan velerlei variatius hebben beet zjj smalend terug ni het komt somtijds ook wel voor dat veramade bruiden sicb met opofferende iriendsohap aar bet bewoete paar wgdeu on daardoor den sohgn van jalousie en afgunst van zioh af te werpen De Groothertog wierp ean van toorn vlammendeo blik op de spreekster en prins Maximiliaan lagde z n lepel banier dan wal noodig was op het bord neer Fides echter zag de vorstin kalm en hoog aan aolfs baar kleur vwanderde niet Zeer zeker zijn door ook voorbeelden van Doorluchligheid maar toch sleohla weinige want er zijn niet veel vrouwen die wilskracht genoeg bezitten om haar eigen hart io bedwang te honden en wier deugden haar ondeugden overtreffen Ik haU eens een vergelijking gehoord die de karakters van vrouwen van verschillende landen zeer juist teekent De Fransche vrouw zegt en zg zag even naar mademoiselle de Gironvsle Ik heb hem liefgehad en hü beoft mg verraden n importe ik zal mg wet met een ander troosten I De Italiaansche daarentegen atuift op Ik heb hem liefgehad hij heeft Buttenlandscb Overzicht De Btnakmiiumger bebelat bat keisarigk besluit waarbij de Rgksdag tegeu 4 Juli wordt bijeengeroepen In afwachting van dan uïtajag dar herstemmingen die door bat guheola Uuitschè rgk met uitzondering In tea flMbt m 24 S6 Juuri omttmk ééa Bur een be o tad brtud in bet perceel Wijk ï No 143 Achter la Viachmsrlct bewoood door A E t Door de gsbann tn eMige tpuilfcutea ii die gebluuht I ea 14ii Hurt ee ftTonda balf ze era booretceobrtnd i bet fwiwel Wqk E No 118 sau de KarnemelkBkMM bevoond door 4 t d WoU Dew brand werd éeor da gebaren onder lening vra deo Brandmeeatcr C Brunt gebluwlii Den l D Maart dat sroods Half zevea aao eehoortteeobrand io liet perceel Wijk E No 218 op den BleekeiHÏDgel bewoood door Broekhuizeo door de gebureo onder leiding van den Biaodmeeater C BruDt gebluecbt Den 37 o Maart d ochtends ten elf uren een begin van brand in bet hui Wgk D No 87 aan den Lani eD Tiendeweg bewoond door W D Kaars door de grbnren gebluscht Den 81d Maart dee middag te drie uren een begin van brand in bot peroeel Wijk D No 61 un den Langen Tiende eg bewoond do r J Gilein door de buren onder de leiding van deu Brandmeester A J J de Ruiter gebtusoht Deu 15n Juti des aroads te negen ure een begin ran brand in Wyk I No 61 aan de Lange Groenendeal bewoond door T Binnendijk en de Wed N BimoDs door Brandmeesters en geburen geblusobt Ia den aaeht tbd 29 80 Juli omstreeks S uren en oitklaande brand in de broodbakkerij Wgk K No il3 in de Któperstraat oewoond door J L llitnpen Hel perceel brandde uït düob de aaagrenzende gebouwen werden door de Brandweer beboudeu Deu 7n Augustus des ochtends half zes een uitslaande braad in den speksUgerswinkul W k O No 180 aan de Bogen bewoond door C van Bijk en door de Wed J U menlag In weerwil ran de gevaarlijke omgeving die aaovankelgk erger deed Traesen bleef de brand tot het gebouw beperkt Ia den nacht van ff op 7 October omstreeks twee nren oatstoad brand in de steenkolenbergplaate der stoomhouizagerg van de keeren A de Jong U Konen gelegen aan de Oou rekade Wyk T No 64 Door het krachtig optreden van de Bnndweer werd de braad spoedig gestuit eu werd niet veel sobadege Straaiverlicktuff Voor de straatverlichting waren 822 gastantaanis io gebruik Van dezen branddttu 196 dagel ka ran lontondergang tot zonsopgang de overige 127 lantaarns werden na met zontoadergang ontstoken te 1 0 te midderaacht uitgedoofd eeiy wfjze van verlichting VQortoopig aIb proef iugevoM om eene gelijkmatige distributie te verkregen eu daardoor eenigarmate tegemoet te komen aan de bezwaren welke tengevolge ytm de beperkie gosbergruimte wnden ondervonden Bovendien brandden 4 lantaarns waarvan 1 voor nke ing der Gemeente aan de Boode Brog en 2 laaUams aan de Mallegatslnis un laste van bet Rgk De laotaamt n a in bet afgeloopen jaar door intensief lantaariis systeeni K rausié vervangen De GitsPtbriek leverde voor de siraatverliobting 196864 M gas tegen 4 cent per M on ontving daarvoor ll flO onder welk bedrag zyn begrepen de loonen der lantaarnopsltfkera en de kosten f Tan bet onderhoud en de reroieawing der loataarns d e nalatigheid niet zoo erg toerffkenso i Wel zeker £ a buitendien moet men niet vergeten dat men in het dagelijksoh leven geen gnioler pap kon hebban dan de wereld met a n vwrioring te verrofseo Kn volgens mij waa mqnbeer von Nennderaobeidt Volstrekt niet verplicht iemand wie dan ook met zgn bartegeheimen bekend te maken Hartagefaeimen P hfHiaha de aureool breekt tiieaohen uw vingors roordat gq b m den dollen jonker als panamahoed op het hoofd kunt setieu 1 Lachsnd bracht vorstin Tantenstein haren kanten zakdoek aan de bleeke lippen en mademoieelle de Gircnvale zeide snibbig Dat Yitid it jmist het eigate dat b ron von Nenadersofaeidt den spot drijft met de helligato gevoelena i den eed van trouw beeft hij niet gezworen mtt het fooroemen dien ua te komen maar alleen als eomediespel waormede hy de gcheete residentie een md voor de oogen draait 1 Fides haalde de schoud ra op en hief met een ironisch lachje bet hoofd toen z bemerkte dat de Groothertog een antwoord van haar verwachtte Gedupoenl konden zy slechts worHen die op de beste partij van het heele land aasden het ia belaas hrt oude liedje bij eHce hmilaft dat een vrouw alles vei eeft aan een man behalve zyo brutaliteit om met een ander te trouwen De Groothertog en prins Maximiliaan oohoten in een laiden toch waarmeda bqna al da disohgenootcn kwam het niet Deze zal heden geaobiedaa na de interpellatie Brandtsen hocriuitvoer De NethrUtndtehe Trndmeetttn Vvefniffing welker oprichting w meldden stalt zich ten doel Io het bevorderen van de belangen van den tandheelkundigen stand 2o bet bestrydeD van de anbevct de uitoefeniag der Undheelkuude Zij zal daartoe de medewerking trachten te verkrjigea vm alle Ntderlandsche tandmeesters en geDeeakuodigm die specisal de tandheel kunst uitoefenen en nog niet als lid ztio toegetreden Tot leden van bel bestuur zyn gekozen j Bernard Frank voorzitter Ë Btark vloe voorzitter Carl Sohafer Ie secretaris H B de Jong Cohea 2e aecreians A G Kaplanskie peaniogmeester alten te Amiterdam wooDaobtig A B Zondag sal te Amsterdam eene vergadering worden gehouden ter behaadeling van de brochure der heeren Van Deth en Van Houten Deze vergadering belegd door den oud wees van Neerboscb j W Stfef is in dien zin openbaar dat alleen oudweezea en de pers toegang hebben Onlsn werd voor de arrondiasements reohibank te sGravenhage de zaak behandeld van een ban digen klant die onder voorspiageliogan vaa iemand aan eene betrekking bij hel Ministeria te zullen helpen zioh voor daartoe gemaakte kosten enz gelden deed afgeven welke hij zich toeeigende terwyl hij zijne betotte niet vervulde De bedoelde paisoon Th V wonende te Delft had zioh gisteren wederom voor de Haagsohe rechtbank ter zake van c ne dergelijke oplichting te verantwoorden Hy had zich uu bij eene te Delft wonaade weduwe van eenen ambtenaar aangemeld en baar de verbiedende tiding gebracht dat zij uit den post onvoorziene uitgaven van da begreotinu van binneuUndsohe zaken eenen jaarlijksobeu onderstand kon bekomen ten bedrage van ƒ 1500 Om dit voor haar te verkregen moest hjj evenwel eenige vergoeding hebben voor reiikostan enz Deze vargoedinf een klein bedrag slechts werd hem verstrekt doof den vader der weduwe die evenals zijne dochter aanvankelijk geloof hechtte aan de opgave van V te meer daar deze verklaarde ambtenaar aan een dar ministeries an zwager ven eenen minister te z a Beklaagdo beweerde zich van züne handeHogen niet veel meer te herinneran maar bekende in hoeidzaak z M schuld als verscbooning opgevende drt hij tengevolge van tegenspoed eu tegenwerking io eenigsztos abnoFmalea toestand was gevaakt Substituut officier van justitie mr Van Butttiagha Wiohera meende dat al had bekl zich thans slecbta een zeer gering bedrag dóen afgeven noohtans met het oog op de herhaling van misdrüf eene ernstige etrof moest worden opgelegd Hij vorderde doMom reroonleelitg lot zes nuanden gevangeniaatrat ttr C W Sohlingemenn verdediger aohtte het overtuigend bewijs niet geleverd en weea op da zonderlinge Uohtgeloovigbeld van de getuigen Aan de Algem Synode der Ned Herr kerken zullen adressen worden goricbt die aan decLasiioale vergaderini n ter leekeiiing worden aangeboden oa waoria wordt gevraagd ten spoedigata een afdoende boaliaaing te willen voorbereiden in de nog altooa on afgadnne zaak der regeling van het beheer dar mij verradon ik zal mg wreken en hem dooden T De Busaiaehe mokt Ik beb bm liafgobod hg heeft mij vwrrodan ik zal hem benadeelon zooveel ik kan I De Ëngelsohe haalt de iobouders op Hg dieo ik liefliad heeft mQ verraden bet ia goed dat hy mij bovendien otk niet bMtalen heeft De DuitBche vrouw echter vouwt snikkend baar handen en drukt ze tegen haar bloedend hart en i egt Ik heb hem liefgehad en bij heeft mij verraden ik hoop dat hg niettegenstaande dat toch nog lukkig zal worden I I D oogenblik hield Fidea op en sloeg haar blik over de ditohgeuooten dia allen met ernsiig gelaat luiataiden daarna hernam zg op densetfden toon Daar gg eeu Russin zgt Doorluchttgbaid zoo ui voor u de Duitscha vrouw die vergeet en verjaeft wet een voorwerp van spot zgn maar wanneer gij U zult overtuigd hebben dat eer en overwinciog niet slechts door middel van de stalen mannenwa penen zijn te behalen maar ook door de onzietitba a wapenen des geestea door een vrouwenhand geroerd dan zult gg zeker wul de laatste guldan variatie nit volle overtuiging meezingen 1 Laat ons het beste hopen Ik zal mg in het vervolg de grootste moeite getroostan om baron von Naünderaoheidt beter en grondiger ta besludeeren zeide Claudia met alle kenteekeoen van verveling de schouders optrekkend en toch was er iets zege vierends in baar blik kerkelijke goederea lu dit ontworp adres wordt ti enover de bezwaren aan een regeling verbonden als een moedgevend feit er op gewezen dat de kerk voor zeven yKtm net goed gevolg weerstand geboden beeft aan dea aanval welke destgds op kerkelijk gebied werd gedaan Het adres ia ontworpen door de heeren Prof Dr J Reitsm Prof Dr E F Krugf Prof Dt S Ü van Veen allen te Üvoningen Prof Dr A Knappert te Amsterdam Ds G D Krugf te Anveren Gelderland Dr A F H Blanw te Ëlst Gelderland Db G Aalhers teGoutum Fnestand Ds H Bruma te Furmarwd Ds H R Warmolts te Ëexta Groniogau Mr L Offarhaua ca Assen Dr J M S Baljon en Mr J van Wuften Faltbe rechter beiden te Almelo Dr B ter Haar Bin te Ngmegen Ds J de Raadt Offerhaus te Ulrum Groningen Ds W Hellema te Woldaadan Groningen Da E A Remy te Hengeloo Overgseli Ds J A P Offerhaus te Westeramden Groningen Ds N Jolles te Drachten Friesland j Pir f Dr H G Kleijn en Prof Dr J J P Valeion Jr te Utratfit Dr A Drost Dz ta Delft Dr P J B K inon van dar Aa te Breda Dr J C Busch Keizer te Dalen Drenthe Ds J S Sinnigbd Damslé te Wirdum Friesland Op het 46e LandhuiaboudkundtgCongrea dat thans te Winschoten gehouden wordi is ook uitvoerig het vraagstuk vaa een Staatahypotheekbank betproken Dit punt word ingeleid door den heer tfibbens van Bearta dia ach een zeer bealist voorstander loonde hoofdzakelgk omdat naar zgn maeniug de Staat goedkooper crediet kon geven dan particulieren en daarenboven geen winst behoeft te behalen Doch ook al moest de sUot ten behoeve van zijn hypotheekbank financieele offers getroosten dan nog zou zgn tuaschenkomat wel te reehtvaardigen zijn omdat andere vakken van bedrgf reeds tang op indirecte wgze talrijke ondersteuning hebbeu genoten die door de gezameolgke belastinKsehuldigan zgn bekostigd Bg het dabat bleek eohter dat velen af heel anders over dachten dan de inleider Man betwijfelde zaer of de Staat wetkelgk tegen 1 pCt minder dan pkrticulieren crediet zou kunnen geven Juist sou men allicht bg deu Staat aanktoppea om zulke hypotheken die oomogelgk tegen lage rente verstrekt kunnen worden Sn niet het minate bezwaar vond men hierin gel en dat onze laodbouwors dan ter markt zouden moeten komen bg de hoeren ambtanardn En wat daarvan te verwachten was nu daar wist immers ieder wel het zgne van Ook meenden velen dal de Staat zich nietmoeet inlaten met taken die door partiouUeren goed en de Iiik konden afgedaan worden En dat de partiouliera hypotheekbanken uitetekand goed werkten aohtte men buiten kjjf Het congres beeft io deze zaak oog geen conclusie genomen De verdeeling der stemmen Dtnadag bij de verkiezing in het district Beverwijk uitgebracht leert hetzelfde als eenige weken geleden de stembus te Gouda Ëen overwegende meerderheid heeft zich verklaard vdor de oandidaten die gunstig gestemd sgn voor de aanhangige regeling van het kiesrecht Van de 25 6 kiezers die opkwamen hadden niet mindar dan 1938 op bim briefjes den naam geplaatst van een der vier oandidaten die zioh Itewi ródr een gvoote uHbraidiug van Jcieabevoegdheid badden verklaard zoover de grondwet toelaat De beer Hartsen door da behoud ortg aaubevolen kreeg sleobts 628 stemmen nog geen vierde van Ket geheele aantal Het district telt 3571 kiezers zoodat reeds ver bo rn de helft in den geest van een uit gebreid kiaerrtht Iheeft tamd Üpmerkelgk is het dat de heer Borret die door een groot Ueet dur knlhoHeke pers voor een volkoman verwerpBlijke ja onmogel ke oandtdnat was mt amaakt in herstemming komt eu nog 70 stemman meur op zich vereeuigdo dan de heer Hartsan De anbaagers van dr Sdiaepmantgn lalrgker gebleken dan Ajjn tegenstaaderl at trouwens benoorden deo Moerdijk geen zeldzaamheid is Hoe die taganaianders zioh bg de herstemming zulten gedragen P Op den liberateu candidoet stemmen uit afkeer van den zoo vinuig bestreden mr Borret Of den laataten de vooükour geven omdat hg dan tooh katbaliek ia Vermoedelijk blgft voor hen niet anders over dnn onthouding Voor da 8Ï9 antiraTolutiocairen wier oandidaal de heer Waller was is de toustead anders dan oniangs voor hun partggenooten te Gouda Daar gold het bij de horstemming de keus tueaoheo een voorstander en een tegenstander wi de kieawettan en liag de beslissing voor de hand In Bererwgk is de töganBtaoder raeds buiten gevecht gestald eu zullen andere overwegiogon bg de antirevolutionairen den doorslag gaven Ëen modern predikaat tegenover van Beieren waar liij eerst den 87 Juni plaaU vinden op Zaterdag o 26 Juni ign vastgesteld vatten alle Duitsche en ook niet Duitacbe bladen de kansen der legerwet nader ondpr het oog Verloren is het spel voor rijkskanaeliar Caprivi niet ten minste voor zoover zgn geluk met de legerwet betreft Is deze eenmaal er doorgehaald dan zullen zijn conservatieve en agrarische vriendm hem wel andere dingen leereu Met de herstemmingen kan de balaas naar da zijde der regeering overslaan deze mogelijkheid verkrggt zalb eenige waarsofagnlgkheid ala men in bet oog houdt dat de triomf der soctaat damaorHteo ongetwijfeld alle conservatieve en aarzelende elementen van de partgen die overigens hot militariame vreezen in de armen der regeering drgft Mogelijk is ook dat de rageering ook zonder dit le ntja buur spelen in gematigde volksvertegenwoordigers een meerderheid ie den nieuwen rgksdag vindt Ze lfa sohgnt volgens de laatate opgaven het gevaar eener kartel meerderheid aanzienlijk gestegen Telt men conservatieven nationaal liberalen leden van den Bund der Landtoirte en antisemieten bijeen dan zijn er 82 voorsunders der militaire voorstellen reeds verkozen terwgt nog 168 in herstemming komen In het gunsrige geval zouden dan 260 leden van het Kartelt kunnen gakozsn worden voor een Kartell meerderheid z jn 199 afgevaardigden vold ende Da zitting van gisteren in de Franaolie Kamer die mtt ophef was aangekondigd wagens de nieuwe outhullingeo ia een volslagen ftaaco geweeat voor Dero lède MÜlevoya en de Boulangiaten Hun dooumenten betaekenen niets en zijn waarschijnlijk verdicht het was eene kopie van de vertooning met Ablwardt in den Duitsoheu rgksdag Maiyean stelde do volgeude motie voor De Kamer haar verachting uitsprekende over de schandelijke en belachelijke lasterpraatjes en betren reode dat men a lands tijd met ijdole disoussièa heeft laten verloren gaan gaat ovor tot da orde van den dag Clémeucoau oteunde deze motie Hg bezwoer de Kamer om zoo zü nog twijfel mocht koesteren het te zeggen ioej ukhingen 1 De opgewondenheid steeg ten top MlKevoye I kondigden aan dat zg ontslag ala afgevaocdigde nemen De mutie Maujean wordt met 389 tegen 4 stammen aangenomen NiettegensUande bun bnitolileit zullen de Boulangiaten dezen vUg Moailgk te boven komen Hot begint er in geheel westetjjk Ënropa teer ernstig uit te zien met den landbouw Uit Londen aehrijft men weder over de verbazende droogte in Engeland Te Londen evenals te Parijs wordt wagens gabmk aan vgediel gaalaobt vee bg menigte op da markt gebracht Het koninkl statistisuh bureau te Beriijn heeft een buitengewoon nummer van baro garegaldn mededeeUngon utgegeveu waarin verklaard wordt dat de voortdurende naar hot Westen toenemende droogte tot ernstige bezorgdheid omtrent den oogit aaalmdiag geeft Ovoral wordt ovar gebrek aan veevoeder geklaagd en atkmi de weiden dia onmiddellijk aan rivier of beek liggen hebbon een goede hooioagst geleverd Hooggelegen weidan konden alleen afgeweid gewoontük niet gemaaid woeden De regaering beeft voorloopig het tarief voor het vervoer vnn veevoeder over de staatsspoorwegen in Pruisen en het Rgkatand aanmerkelijk verlaagd üet iEagetaobe Lagerhuis hoeft weer een aantal amendementen op Home Rule oen met een meerdeaheid van sbcirts 9 vlemmeu verworpen Door dr Maagm er gevraagd of bü de door aga iqgenI standera gesmeede wapens niet op meer afdoende I wgze gebruiken kon om de behandeling van hetontt w t p aan te 2etten antwoordde Godstone dat hij zeer dankbaar zon zijn jegens een ieder die hf m I een wapen in banden wilde geven mits bet er een ware dat mat voeg kon gebruikt worden en bespoadi ng van s lande z en tengevolge zou bobben Een dier amendementen strekte om de lersohe Wetgevende Macht de bevoegdheid te ontzeggen de j Habuassorpuswet onder walk voorivendsut ook te schorson In een te Hauley gehoudan rede beeft de hertog van Davonshire het Home Rule miwerp bestreden en gezegd dat da zittingstijd in het Lagerbuta verkwiot werd aan een ontwerp waarvan de Kegeering zelf wist dat hot nimmer wet kon worden In ila zitting van gisterm kondigde Oladatone aan dat de regeering voorstelt da fioaneiesle artikelen van het Rome Hula ontwerp als volgt te wijzigen Ten eerste gedurende de eerste zes jaren is de lersebe Vertegenwoordiging niet gerechtigd tot het raatstellen adminiatreereu of ionen van da belastingen die begrepen sijn tn het tegenwoordig belastingstelsel Ten tweede aan leriand de macht te geven be lastingen voor Ierland zelf in te stellen