Goudsche Courant, zaterdag 24 juni 1893

1803 N 6080 Maandag 26 JodI ictoriawater ui f de VictoriaJBron f e Oberlahnstein by£m Tafeldrank Van h0 ninklykef uis c erji eder anc e i Maatscliappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlalinstein Gevestigd te Rotterdam Zuidbiaak 8 GOUOSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Oe Inzending van advertentlfiii kaïi gtuuiuuauu uii o u uua aoa namiddags van den dag der uitgave Tea derde ds bfjdrsge ran lerlsod tot de Bqkt 1 belaatiag wordt bepaald op een derde vao zyn te I geawoordige ontvaagBten daaronder ta niet begrepcD eene belafltiog die door het Rgksparlemeot expresBelijk kan worden opgelegd Toor ootlog of bijzonders Terdedigingakoatea Na Torloop van zes jaar zal deze regeling aan een herzieniog worden onderworpen en zal Ierland de bevoegdheid krijgen zÏjd eigen belastingen te heffen ea te adminiatreeren met uitzondering ran de doiuDerechteo de accynzenen deontraugitenderpoitsryen De leraohe afgevaardigde John Bedmood kondigde aan dat hij zich zal rerzetten tegeo bet Toorstel om aan Ierland gedurende zee jaar de bevoegdheid te ontzeggen tot het beffen adminiitreeren en controteeren van belastingen daar een dergelijke bepaling onrechtvaardig en vernederend is Te Belgratto verwekt de kouinkl ke redevoeriog welke overal in de stad ia aangeplakt veel ergernis bij de liberalen wier voornaamste orgaan de rede heftig oritiseert en de party aanspoort zich te wapenen tegen het geweld der radicalen daar van de icroon met langer reobtvaardigheid te verwachten is l e radicale meerderheid in de Skuptchina dringt er sterk op aan bet vorige liberale ministerie in staat van beschutdiging te steUen en de Kegeering hoewel tot gemntigdheid geneigd kan ch niet tegen ds meerderheid verzetten dis nu wraak wil nemen voor de slechte behandeling welke z van de liberalen ondervonden beeft De vervolging der ex Hegenten wolko eveneens door de radicalen verlangd wordt heet echter grondwettig onmogelijk daar de regebten met het koninklijk prerogatief bekleed waren en geen verantwoording Bchulilig zijn aan de Kamer ADVERTENTIÊN De Heer en Mevrouw Dr C M db JONG Dl JoHO betuigen hunnen hartelpen dank Toor de vele bewijzen Tan belangetelling bg de geboorte van hunnen Zoon ondervonden Pm Haag 17 Juni 1893 De Heer en Mevrouw de JONG BcHOTBMi betuigen vriendelijk dank voor de talrgke blgken van deelneming zoo bg de geboorte van hunnen Kleinzoon aU met hun Zilver feest ontvangen ft Gouda 17 Juni 18S3 VLEESCHHOUWERIJ WESTHAVEN 166 GOUDA Prijgnöteering van KALFSVLEt SCH Fricandeou en Schyf zond been p kilo 1 20 Biefstuk Oesters en Blindevinken ► 1 30 Kalfslappen 110 Kalfsgehakt 1 Karbonade en Poulet 0 90 Onder minzame aanbeveling am joxHKEiÊt gevestigd te Leeuwarden Benoemd tot AGENT van bovengenoemde Maatschappg de Heer A J LAFEBER te GOUDA kW Inlichtingen te bekomen bjj genoemden Agent ABONNEMENTEN voor het Nieuwe Kwartaal beginnende 1 JULI worden d a g e I y k 8 aangenomen tegen den gewonen Abonnementsprys van 2 50 per drie maanden door den Hoofdagent J T 8WAETSENBlIRG E 92 Kleiweg E 92 Bezorging direct no aankomst van trein 6 13 A T Gouila Snelparsdruk v n A 3 niKliAN ZooH Prijstrekking 28 en 29 Juni 500 000 Mark als hoofdprijs in bet gelukkigst geval biedt de nieuwste fiTOOte Geldverlotidg die door de liooge Kegeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De vooriieeligo iuriclitiof van bet nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van Blachts weinige maanden in 7 vei lotingen van 110 000 lotea 55 400 prezen bedragende 10 402 425 Mark ter volledige beeliaising zullen komen daaronder zijn kapitale prijzen van eventueel 600 000 Inark bij uitnemendheid echter 1 prijn M SOO OOO 1 prijs M 200 000 1 prijs i H 100 000a prijzen M 75 000 l prijs a M 1 pryB a M 1 prijs ft M 1 pr is SprijzenaM 15000 70 000 es ooo 80 000 55 000 60 000 40 000 3 prgzOD a M 1 prijs a M 5 prijzen a M 20 000 36 prijzen a M 10000 66 prijzen a M 5000 108 prezen a M 3000 263 prijzen a M 2000 6 prijzen a M 1500 756pryzenaM 1000 1237 prezen a M 500 33950prgzenaM 148 16991 prijzenaM300 200 150 127 100 94 67 40 20 De aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Btaat gewaarborgde reldverloting ib van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 28 en 29 JUNI en kost hiervoor 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 60 1 half H n fl If 3 T 1 80 1 kwart u ii nu l a tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle cominissieB worden onmiddoUük met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ops de met het wapen van den Staat voorziene Orlglneele Lut U zelf in banden Bij iedere bestelling wordt het veruisohte offi ieele plan waajruit de verdeeling der prgzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggalden te vernemen is gratie bijgero egd en eenden wy aan onze Begunstigers onaangevraag l na elke trekking de ofiloieele lijaten Do uitbetaling der prezen gesohiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen vap Nederland bowerkstelliKd worden Ons debiet is steeds door bet geluk begunstigd en onder vele andera aanzienl ke prgzen hebben w meermalen volgens officieele beniJEeu de eerste Hoofdtretfors verkregen en onze Begunstigen zelt uitbeUald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag geveetigda onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds opliauden zgnde trekking alle orders tan spoedigste r obtatreeks to enden aan KAUFMANN SIMON Bankiers eo Gddwlsselaars In liaiuburir P S Hiermtde danken wy voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij by het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wy ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte ea reéele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Openti re Verkooping te GOUDA op MAANDAU 26 JUNI 1393 des morgens te elf nrea in bet KoSehnis iflABUoNiB aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FOBTOIJN DROOGLEEVEK van No 1 Een goed onderhouden gunstig gelegen PAKHDIS en EBF waarin sedert 12 jaren met goed gevolg de KUIIIDENIEKSZAAK wordt uitgeoefend staande aau de Smalle zgde der Karnemelksloot op den hoek der Boomgaardstraat te Gouda wgk K No 318 Te aanvaarden 8 Juli 1893 üe eigenaar is genegen 160U tegen eene rente van 4 a pet sjaars onder eerste hypothekair verband op gemeld perceel gevestigd te houden No 2 Een ruim ingericht HUIS met een ei kele jaren geleden gebouwde SCHÜÜB TÜIN en EBVEN waarin sedert vele jaren de MAN DEMAKËBU wordt uitgeoefend staande in den Zak te Oouda wjjk L No 297 Te aanvaarden 1 Jnli 1893 No 3 Een HUIS en EBF in de Komjjnsteeg te Gouda wijk K No 30 In drieën bewoond en verhuurd voor 2 80 per week No 4 Een HÜI8 en EBF in de Speldemakerssteeg te Oouda Wgk G No 75 Verhuurd bfl de week voor 1 25 No 5 Een HDIS on EKF in de Sint Anthoniestraat te Gouda wjjk G No 144 Verhuurd bj de week voor ƒ 1 25 En No 6 een H0I8 en ERF aan de Noordzflde van den Rozendaal te Gouda wjk M No 16 Verhuurd bjj de week voor 1 30 De perceelen zijn de drie laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag vau 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTÜIJN DBOÜGLKEVEB te Gouda HEU ËKEiTS T fi r B 3L B I E 13 9 Ct per Fl 5 Ct per Fl prachtig helder en goed werkend Depot A NOBTIEB Gouwe C 34 35 Binnen enkele dagen begint het NIEUWE KWABTAAL van bovengenoemd Tydsohrift Abonnementen worden dagelykseh aangenomen door den Boekhandelaar J T Swartenburg E 9MlawegE9i Men wende ieh voor Dam en Heer GL Handsclioenen MarktA68GoDDJ bj IT I JMVI VS De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met aitsondering Tan 2ton en Feestdagen D prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Altoaderigke Nommen TUF CENTEN BINNENLAND GOUDA 24 Juni 1898 VERGADEEING tan djsn GEMEENTERAAD op Dinsdag den 27 Juni 1893 des namiddags ten l ure Aan de orde Het voorstel tot toekenning eener belooning aan den onderw zer J D Emeis voor de waarneming der betrekking van hoofd der XusBohenschool De benoeming van eeu lid van faet Burgerlijk Armbestuur De benoeming van eene onderwijzeres aan de Eerste Burgerschool voor meisjes Drie reclames tegen nanslagen op bet Suppletoir Kohier der Flaatselijke Directe belasting op de Inkomsten dienst 1 92 Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebbon benoemd tot leden en plaatsvervangende leden van de radun van beroep voor de vermogenabelasüng in de kringen Dordrecht c a lul J Leis te Alblasserdam plvv lid Hk Boa te Bliedreoht Rotterdam c a lïd F Loopuijt te Schiedam plvv lid G W Lans te Kapelle a d IJsel s Gravenbage ca lid mr G Sternberg te Delft plvv lid mr D N Brouwer te Gouda Leiden c a lid N D Kemink te Alfen a d Kyn plvv lid D van Oordt te Leerdam Heden morgen ten ongeveer half acht is Hendrik van Mullem sohipperskneobt oud 37 jaar gehuwd fln vader van 2 kinderen op de Mallemolensche Weye door het zeil overboord geslagen en verdroukrn Het lijk is nog niet gevonden Wij vernemen dat de directeuren van de stoom O E FEVILLETOM TTIZ Naar het Sooffduiiaei XV 57 De Groothertog echter knikte vriendelijk tegen da hofdame en op diplomatiiohe wyze wist bij dit kleine twistgesprek tot een bevredigend einde te voeren toen bracht by zeer handig het gesprek op een ander onderwerp Na tafel trokken de vor telyke personages behalve prins Maximiliaan zich dadelyk terug terwijl het gevolg staande de koffie gebruikte in de aangrenzende kamer Mademoiselle Espéraoce was erin geslaagd naast Hoveoklingen te komen staan Zeelieden hebben echter het voorrecht van vervalend en onbeleefd te mogen zgn wanneer dat zoo in hun kraam te pas komt Aifl verontschuldiging hiervoor voeren zij teeds aan dat zy zoo zelden in gezelschap van damea verkeeren Daarom prikkelde het Mademoiselle de Gironvale om zoolang mat een zyaofatigen sehuier over den borsteligen pels te aaien tot hij gaheel glad en glimmend zou zyn Zij stelde het tioh namelijk tot taak om den onbeschaafden zeebonk een beetje poëtisch te stemmen want het ware tramlijnen Gouda Oudewater en Utrecht Juifaas Vreeswijk zich zullen aansluiten bij de te vormen oommiaaie voor de totstandkoming vao eene stoomtram Utrecht IJselstein Moaifoort Oudewater W de R huisvrouw van T de V teStolwgk die door het kantongerecht te Schoonhoven tot 50 boete werd veroordeeld wegens bet toedienen van sterken drank zonder vergunning is met vernietiging van dat voauis ontslagen van alle roohtsvervolging In het district Beverwijk gaat het niet zooals in Gouda Er zyn twee voorstanders der kieswet in herstemming de liberale candidoat Van Loenen Martinet en bet katholieke oud Kkmerlid Mr Borret De jyd wiwr advies daar veel invloed hebben zal verkiest galt vau zelf spreekt d n katholiek Mr Borret boven den radicalen predikant Van Loanen Martinet Nu de gevoelens over de kieswet bij belde candidaten gelijk staan verkiest zij een broeder in den geloove Toor de Maasbode spreekt dit niet VMMlf Zij raadt onthouding aan want van balde candida en scheidt f een afgrond de ware katholieken De anti revolutionairen zullen als lij De Standaard volgen hun stemmen op Borret uitbrengen Alles gelijkstaande Hchijnt daar een katholiek altoos nog te gaan boven een liberaal De liberalen zullen dus hun uiterste best moeten doen om er te komen in dit zeer katholiek distriot Aan lit t Feralag van dm toeêiand der Gemeente Gouda over IS Ü wordt h t volgende ontleend Nationale Militie Het aandeel dezer Gemeente in de lichting van 1893 bedroeg 44 man Het getal ingeschrevenen voor de Nationale Militie gevoel voor lyrische vergelijkingen en smachtende ontboezemingen ontbrak hem geheel Wat een routine moet gy hebben om op reis ai de schoonheden van natuur en kunst dadelijk met een kennersoog er uit te pikken I Gaat ge daarbij volgens vaste regels te werk De jonge officier had juist zijn kopje aan don mond gebraoht Hij mompelde slechts Hm Üoh toe zeg my eens Tolgens welke vroeg zij hem met gabogeu hoofdje ivDat heel eenvoudig men moet de bergen van onderen de kerken van buiten en de herbergen van binnen bekijken Eo dat is alles O gij onmensoli I Geeft gij dan nieta om merkwaardigheden hNu als die er zyn zeker Maar die heb ik nog maar twee keer aangetroffen eena in Gallao en eens in Peking daar werden juist eeu paar arme drommels een kop kleiner gemaakt dat was me een verd gevil in China namelyk manr toch voor de rariteit raoeat men het wel blijven aonzien Verbeeld u die eene vent Fi done veraoh rik keiijk houd up om Godswil Bij zulke verbalen val ik flauw I Espérance stopte heel gracieus haar ooren dicht Vertel mij lievei wal van den Lama tempel of van andere schoone iedeale dingen I flLama tempek Daar weet ik niets meer v h ik geloof ook niet dat ik dien gezifu heb dat is toch ook m ar cnzin de cene afgod ziet er precies ADVEBTENTIEN worden geplaatst Tan 1 5 regels ii 50 Oenten iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte BoTendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVEBTBNTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt was 180 Daarvan werden 97 om verschillende radenen vrygestold en 68 voor den dienst geschikt bevonden Zea lotelingen werden na huuue inlyving afgekeurd en moesten door hoogere nummers vervangen worden Byide Militie te lande zyn ingelyfd Lotelingen 83 Nummarverwisselaars t Plaatsvervangers 5 By de Zeemilitie lotelingen 4 Te znmeu 44 Schutterij De werkelijke sterkte der dienstdoende BchuMv He uit drie compagnien beataat was 628 manachap pen waarvan Actief 326 Reserve 39 Da bij de Wet bepaalde actieve sterkte der Schutter y ia 396 De oerste ban tolde Officieren A Onderoffioiavo i f f Korporaala 1 Tamboers l Schultór J Beasrvfl 97 Te zamen 330 man Bij Koninklyk bestuit van den 9n Mui 1893 No 14 werd tot 2e Luitenant benoemd de 3e Luitenant a la suite G fi Luliua van Goor on by Koniriklyka besluiten van dan 6n Februari 1893 No 1 en an den 6n December 1892 No 7 werd op bun versoek eervol ontslag verleend aan da 2e Luitenants Dr F J A Levodag en A W Roes De zomeroefeningen werden voor zooveel do weersgea eldheid dit toeliet op de daarvoor bepaalde dagtu gehouden wsiin iiiiiii uit ala de ander kyk zoo 1 en mynheer von Hovenklingen etak zijn toog uit en trok een gezicht dot alle ijdelheid bnitersloot Eapéranoe acheen geheel ontdaan Hoe kan iemand zich zd afschuwelyk leelyk maken I Dan maar dadelyk van de afgodsb ielden vandaan I Ean der heeren van het gezaotsohap heeft my eena eea schitterende besohryving grgeven van hut tooverachtig sohoone zomerpaleis van don keizer naby Peking Dat ken ik Yuong ming yuen beteekent her stralende tuin en fIs je er komt P Geluk ermee hoor tis at een heel schitterend lusthof Ala ja er heen wilt gaan moet je eerst door een gat ia een dikken ataenen muur kruipen dan waden door een modderpoel waar je tot aan de knieën inzakt en ala je hier nu een varkenshoL opricht eo een paar oude porseleinen prulten neerzf t benevens ea paar marmeren bladen vau oen ttaschtafel en boreadien als ryke vegetatie daar een paar koolstronkn plant dan hebt ge den beelen rommel van Yuen mingyuen by elkaar I Gij maakt weder eon moordkuil tnii aw hart I Gij wilt er maar niet vnor uitkomen hoe gy daar in den maneschijn gedweept hebt I Manesobyo dat behoort daar in die buurt tot de sprookjea Moor wel bascbouwd hebben wy het daar toch heel prïittig gehad we kampeerden in do bossohen en wisten ona van bladeren en vareutakken heole gemakkelijke zetela te maken ea dau zeiden