Goudsche Courant, maandag 26 juni 1893

H t loliQlicbieteQ verd dan tagolijkertüd beoefend door de daartoe aangewezen onderofficieren en achatten Borendien oefeuden de Officieren zich daarin lederen WoeafdMf het Kader iedere Zond moi eD o op den rryen Uaandag zy dia oppi de een of andere redet van ene reertietkdaagBchs oQfeDÏug waren rrygesteld De reaultatoji hiervsu w r o d p Q IQoral wat het Kad r betreft meer dan béfredtgend Gedurende de wintermaanden verden door den Migoor Cgmmaadant met de Officieren om de H dagen tbeoretische en door den In Lmtenant fungeerend Adjudairt met het Kader wekelijks theoreti che en practiiohe oefeningen gehouden Over de opkom t en belangstelting waa de Bl oor teeda ceer terreden De vrywillige wtnteroefeniogen roor de ichutters der nieuwe lichting die nimmer gediend hadden en die gehouden werden op iederen Dintdagarond féa half n gen tot tien uren bt Ton steedi l elangitelUng wekken toodat bgna allen die er toe in de gelegenbeid waren daaraan voortdurend deelnamen In de Uatate jarun was dit getal uer groot zoodat bet meer dan gewone uitgaven vordert Voor het tegenwoordige bntsat een groot inoom pleet aan Kader sonder dat hierin door daartoe geaohikte achuttert kan worden voorzien eon gevolg daarvan dat in do laatata drie jaren geeno mititiepUchtigeu Ijn gepaaporteerd De kleeding en de waprneo wedden ove bet alg n en goed choougehouden Verwoarlooziug kwam niet voor De kleediog en de instrumenten der muxikanten worden met wrg onderhouden Het muziekkorpa et steeds vooruit wat vooreamelijk te danken is aan de goede leiding van den Luitenen tKapelmeester De MajoorCommandant deelde one mede dat orde en tucht bg de Sohutterij niets te weoschen hebben evergelaten Verêtnuging tot oefmmq M den If apeniandtl De Waerbaarheids Veteoniging Burgerplicht werd opgericht 10 Het 1667 en is als rechtspersoon erkend y Koninklijk beeluit van den SSa Juli daaraanvolgende No IS Zy beitond aan het einde van het jaar 1808 uit 88 gewone leden SI begunstigers 2 eereledea en een lid van verdienste Het bestuur telt 7 leden De Heeren J J van Bemmel en A C Geitel die aan de beurt van aflredin waren stelden tioh voor eene e entneele herbenoeming niet meei betcbikbi r tn hunne plaats werden benoemd da Heeren C f A Kerkhof en A C CosQn Daar de eerstgenoemde kort na z jne beooemicg overleed werd in zijne plaats gekozen de Heer A Jonker Op 31 December bestond het Bestuur dus uit de Heeren O H O da I nge Voorzitter D Hoogeadük Onder Voorzitter C C J van Mio p Pennin meeater H van Wijngaarden il unitlemeeater A van Beedt Dórtland Seoreutria en A C CosiJD 8e SecreMa Voor de winteiMwfeningin ia het Gymnastieklokaal Mn de Spièringstraat aabgf 0n Zij bestaan in oefeningen in het b iandelen van het geweer en in het schljfBohieten met Flobertpetroneu Ter f moetkoming iq de kosten va vuur licht nz ontvanjit de Veree6izing i arlüke eeite toelage Van Tjjflig gulden uit de Gemeènteku Het Sohietterrein aan den Botterdamaohen djjk w laat uu viola maar zorgen on maakten ons ontbot klaar Ziet u als ik wat atevigs in dan mug krug den verget f ik zelti aan den telstrale den Atin ijtfn romautlacha verwildering en vranneor ik e n atdk biefstuk of aleobts n broodje met kaas éachbji m n ï ti Q hèb dan sou il zelte in hét n Aié bVa ót ïa het Coliseutn kunnen zitten zonder dat de klassiek onwaving iny het enot daarvan éou kunnen bedèrveoT Gg schijnt al heel veel waarcte aan eten te hechten mÜ nhwr yon Hovenkll én 1 amaalde M ademoiselle de Qironvale en atak haar spitse kin zoo ogelijk nog sohe rner naar voren Z t gij miafth n zeif kok dio Davidia kookboek naait den tah eepakalendèr heeft ataani iA joQge officier merkte dat freule von Spe ern tim getprék volgde Kg uclitte diep en zeide tlkoken f éod bemit e my lYaair voor Op deze verrWtte Jlylfe zee der ifetensflhap ploeter en sukkel ik 4 n ongeduldig rond als oen kolensohip op den wal I Als er dan e n trotach fVagat komt aanzeilen dat Zich over my ontfermt zou ik al gauw gevaar loopen om als treurig jouggezèl voor do Sandwioh Eilanden Mr anker te blyven liggen Sandwicfajea zgn zooala tó weet koude botarhammeUea I Preïflö Fides keek een anderen kant uit maar haar mondhoeken trilden f Maar als soldaat moest gjj twh eigenlek een paar Dvoudige gerechten kunnen klaar tnaken en Bsp Aïnoe schndde verwytend het hoofd en de plicht werd door de Heer Qamitoeu OommflidaDt tweemaal per week voor de sohietoetentngen beaohikbaar gesteld De uitkomaleo der schietoefejiingeii met scherpe patronen waren zeer gunstig Het grootste deel der patronen werd op het whi tterrein door de leden aangemaakt Stoeda aa f M verband i t bjj d oefeniogen aanweüg De Heer O H G de Lacge sedert de oprichting lid der Vereeniging en sedert 1$7U Luitenant bg het Korpa ie bg Koninklijk beslitt van 1 Mei 1893 tot Kapitein Commandant benoemd Ter gelegenheid van b f ijf en twintig jarig bebtaan der Vereeniging werd eoifprovinoiale achietwedstrijd uitgeschreven van 2Ö tot 89 Juni De Beleliiigs Com missie bestond uit de leden van het Bestuur met deo hoer U W Q Koning Commandant van bet Bataljon Sohuttery als EereVuor zitter Meest alle Weerbaarheida en Schiet Vereenigingen uit de Provincie Zuid HoUand hadden detachementen a evaardigd De iredstr d bestond uit a Korps Wedstryd met Beaamont geweer h M w II llo geweren e w 9 $ Ftoberl geweer on d Feraoneele Wedatryd Voorta wu de gelegenheid ook opengesteld voor wedsiryden oj vr ye en vaste banen met Beaumoaten adere geweren en met flobert geweer By deze laatste waa er ook eene voor damet die zeer geanimeerd waa Een ü ere Wedstryd tussoben de 18 beste schutters by dezen Wedstrijd besloot dit feest dat in de beste orde afliep Het Bestuurder Weerbaarheids Vereeniging brengt in zyn ons ingediend rslag een woord van dank aan allen die tot bet welslagen van dezen WedBtryd hebben bjjgedr en W j sluiten ons gaarne daarbij aan met den wensch dai de Vereeniging voortdurend moge bloeien iu het belang van s Lande weerbaarheid OUteren berdaeht de heer D W C Veldhoiat ontvanger der direote belastingen te Dordrecht den dag waarop hy vyflig jaar gele len m s ryI B dienat trad Na Aanvankelijk aan het provinciaal gouvernement in dit gewest te tyn werkzaam geweest bekleedde de heer Veldhorst de betrekking van ontvanger van s ryks directe belutingen in verschillende gemeenten O B Gouda ttaaatreoht en HoordrechtJ totdat hy in 1884 ata zoodanig te Dordrecht benoemd werd Naar de Jxxmd t verneemt heeft de direoteurgenéraal der posterijen en telegraphie bepaald dat voortaan voor post ea telegraaf bestellers uitaluitend zullen worden gekozen paaporteer e of gepensioneerde militairen Staten Qeneraal 8 Kahik zitting van Vrpi gï uari8ÖS ï e hoofdzaak dezer zitting was oatuuriyk de stemming over de fiedrijfsbelattiog Deze werd met 8S tegen 84 stemmen aangenomen De atemman waren als volgt verdepld Vap de bbenle party waarvan er vier outbiaken nl de hh van ona dames zou het i n om u een bee beter in te lichten Wil ik a een lesje geven F U zal u de beate en smakelykste dingen leererï klaarmaken z g sloeg by deze Woorden baar oogen met de brutaalate kok terie no r hem op i bijvoorbeeld meisjesoogen Soupirs marsepeinen kharten en op terzoék oók balsers 1 ff Ik houil niet van die zoete kost I metr Neen met dat eUendi e goed knnt gg mg voortjagen totdat ik me aan mi n aoheermes tot ftn den hemel ou optrekken I Dht smaakt beroerd precies alsof je aan het raam likt Dat is toch te kras Voor uw straf zult ge nu van my leeren koken I Hebt gy talent Naar uw handen te oorderleo moet ge voortreffelijk brood kunnen bakken Hebt gij dit reeds gepro beerd V O zeker eens heb ik myn kameraden iets voorgezet wat werkelijk met zekere genialiteit ia gekookt geworden en zoo goed gelukt is dat ik nog wel acht dagbn lang daarna niet te genaken waa van trota er over imaar ik merk dat u mg begint uit te lachen en uit wraak daarover zal ik u schrik aanjagen met u mee te deelen dat een zeeofficior alles kan t Van alle kanten werden de hoofden by elkaar gestoken Hoor hem eens opsnijden Maar nu ook voor deo dag er mee Hovenkliogen wat bebt gg gekooktP DcN zette een hooge borat op BnutdwontI Oeertaema en Vrolik die ongesteld zgn en Zjjlma en Beaufort Wyk by Duurstede stemden er 4 tegen de wet nl de heeren Pyttersen Poelman Bandera en Van Karnebeek Van de Katholieken itemden er slechte 4 voor nl de bh Schaepmvn Kolkman en Van Berckel wier geestverwanten Bevers en Beekert tegenstemden beneven van cle andere fr otie alleen de heer Bshlmann fyAien volgden d lel ling van den beer Harte terwjjl afwezig waron do heeren Micbiels Clerx Buys de Ram en d Aosembourg De antirevolntionairen van wie alleen de heer Huber afwezig was stemden mede meereodeels tegen zy brachten nl 13 stemmen tegen uit terwyl alleen de heeren A Mackay Schimmolpenninck Luoasse en Vac Alphen mot de beide rapporteurs de heeren A Tan Dedem en v Velzen vooietemden De radicale party waa verdeeld Tijdens voor Oerritseu tegen Hiermede ia een belaugryk werk volbracht dat de grondslag kan zyn voor verdere herziening onzer belastingwetgeving Moge de Minieter van Financiën wien zeker een korte raatpooB na zoo inspannenden en zoo meetterlyk volbrachten arbeid niet zal worden misgund maar wiens werkkracht voor niets etaal aan de Kamer spoedig geven een wqziging van da wet op het penooeel Dq proef met de opiumregie werd goedgekeurd met 69 tegen 30 stemmen De heor Brandaen drong by zyn inter ellatie aan op verbod van den hooiuitvoer 0e minVter waa daartoe niet bereid en toonde aan dat de Begeering er ook niet de bevoegdheid toe heeft De heer Hartogh heeft een ontwerp ingediend tol wyziging van een bonderUl artikelen van het Wa boek van Burg Reohtevordering De Kamer ia thans uiteengegaan tot 85 Juli om dan de kieswet in behandeling te nemen Het Engelsche pantsersohip Victoria beboorend tot het Middellaodsche Zee eskader is na eou9 aanvaring met bet paotserschip CamperdotBH dicbt bQ Tripoli in Syrië gazonkan De kommandant van bel eskader admiraal Tryon die zich aan boord van bet schip bevond en 40Q man zyn omgekomen Een nader bericht meldt Kan door de Admiraliteit onder dagteekeuing van gisteren uit Tripoli in ri ontvangen telegram iMhelat dat de aanvaring gedurende de manoeuvres plaats had De Viotoria zonk 16 minuten na de aanvt ring in b t 0 ivctwdjep water weg f et e kiel naar boven Behalve itduin l Tryon zijn de ft moezenièr de ebef maebiniat eeo luitenant en 8 adelborsten omgekomen Da cMii if rd doprboprd door den ram d r wgeièovm ip da recl t nsyde naby deo tu rboordatorya Caaiperdown ï erd zwaar beec i di d hot zal poojj zyn haar ia het do te brengen voor reparatie yan de opvarenden op de P icïoria zïjq SK6 man gend De ramp nfiak ontzettende sensatie otider aji pubUelF Ze evaartkundige kringen begr yijKii Y l i f niet hoe ergelyke aanvaring bg kla lichten dag an da Syrische Ifust kon plaaU vinden nog minder dat het hecl tfi pantsersoMp ingedeeld zoogeiiasud i waterdichte afdeélingen dermëtip kou l escha UiFd worden dat het binnen eeb kwi tier verging Mii r vooreerst oebeerscbt en verdringt de rouwkreet over de geleden ramp elke critiak De Koningin moël diep geschokt zijn zg seinde terstond aan deo kroonpribs het verzoek om het koningsbal in Buekinghm Maar teders toebereid don het bg ons gewone oh Haten meoBcben h et gebruik ia neen maar de boste keukenmeid zou mij dat niet nadoen zonder vuuc gebraden l Dmï nemen ij deq Xqgók voo G hahi l Heb je die soma op je hart gebraden Hovenklingeo Hg trok eep be i npiinaohtand xicbt Op mijn hart Neen daar heb ik do worst op gehouden zoolang die in gs moest liggen Bravo oude jongen daar hebt ge u goed uitgered I Maar geef ons uu ook dat wonderraoept t Vooruit 1 Ifien koninkrgk voor l et recept T Ja dames het recept heeft veei van het ei un Columbus als men het eeumaal weet ia de laak zoo eenvoudig mogelyfc en toch waa het maar a é o menacb beschoren om het uit te vinden Traokt van het volgend landschap eep aohildarg te rqabn Dat zal niet gaan toevallig is hier geen enkel penseel bg de hand I Stilte Geen hatelykheden 1 Ga door Uovenklingan V Ëan picnic op de rotsen van 8t Domingo Bnw weer op de jacht geweest wilde beesten inhetsioht niet duidelyk te onderscheiden daar er echter een staart wordt bewogen naar alle waarscbynlijkheid een hert en dus boem boem vuur gegeven gevolgd door een klagend geluid Ia t was slechts de cztl van een muUt Mor fi wfi W iWoM gisteren avopd af te kommandeerec hetgeen geschied ia Het blyVt dat partiouUereu van het gebeurde reeds afwiated giataren nacht hetgeen verklaart dat de admiraliteit in den vroegen ochtend belegerd werd door verwanten dergenen die aan boord der Victoria waren alvorens de admiraliteit nog zelve veel mper wist dan de eenvoudige tgdiog der ramp Op de Caperdotcn bigkt niemand verongelukt De regeeritigzal vermoedelgk een bijzonder staatspensioen vQpr da weduwen en weezen voorstellen Behalve het pantsersohip Obtain waa het verongelukken der Victoria de grootste ramp der marine van Kngeland t ez lfde ongeluksbodem strandde in bet najaar van 1691 op de Grieksahe kust maar werd toen met moeite vlot gemaakt Dezer dagen ii verschenen bet Siste jaarverslag der Algemoene Nederlandache Vrouwenvareeoiging Tesselschade over 1893 93 Daarin lerst men o a hot volgende De groote gebeurtenis vi n het afgeloopen Vtireenigingqaar vond ptsaU op Unancieel gebied en bestond danriu dat Tesselsohado in bet bezit kwam van bet haar door de in 1888 overledene Mejuffrouw ZiQEEs Vbeckenb besprokene legaat groot 200 000 Zooals reeds in bet Correspondentie Blaadje ia te kennen gegeven zulltja d inkomsten van dat kapitaal OAUvaukelijk bijna niot ater slechts gnandewbg der Vereeniging teu goede komen Bestnurdereaseu en Leden mogen dan ook niet in ijver verslnppon nl deze royale gift yo Tesselschade werkclyk t t zegen worden Het gold alleen ia bovendien de beschaafde vrouw die wy steunen willen niet gebolpen want SoheDkiDfCen in den gewonen zin liggen hutten het kader der Veiteecigiog die opgericht is ten einde baacbsafde onvormogende vrouf en te steunen in h rs eigene pogingen om in haar onderhoud te voorzien De vruchten daarvan haar arbeid moeten in geld wonten omgezet vorkt oht en daartoe moeten leden ea bestuursleden bet hare blyven bydragen hoe goed de kas ook geatyfd zg En oor de persoonlyko invloed eo l uïp dia van zooveel waarde ia en waartoe wij zoo gaarne de leden krachtig zonden zien medewerken De vorige Se cetarea deed in een barer Joarveralagende vraag Wie oazer Beatuurderessen en Leden durft zeggen genoeg voor TesselBohade te doen Door leven voor Tesselschada verata ik de Vereeniging liefhebben zich voor haar opereren er veel gedachten aan geven met alle onder bereik zijnde middelen de beschaafde vrouw helpen belang stellen lu alles nt e Vrouwenzaak betreft op de hoogte zgn van kunst industrie van onderwys eo opleiding voor j vrouwen Velen onzer atelleh ziob tevreden met handwerken te koapen en te vorkoopeu zonder ons de wor1cle voren de personen byzonder aan te trokken sonder te TCagaa of wy baar niet tan iets beters kunnen balpen dan aan d sahi aiete betaling vau bandwerken Deze vraag kunnen ook nu nog Bestnurderessan en Loden zicb atellen lader onzer moet wanneer iemand zigh by ona aanmeldt tracnteo haar dat werk of die botrekkiug of opleiding te bezorgen die het meest met haren aanleg eu omstandigheden overeen komt haai met alle kracht helpen daartoe te geraken Onze Vereeniging moet haref invloed doeo gej e in de HJaatMjliappy apwékkande tot atbieidsün en leeri st zy m tet ziob in ba cft n ea hat dei richten naar de behoeften n ez Q tyd qn au dargen Toor w Ü werkt en voor mé zyeane toortdu de kraobtteo oede moet wo i en blyven Nieuwe loopbanen of b r ingei Toor vrouwen werden dit jaar cloor Teeselsobad tf belaaal niet geopend wel werd een aiods vele jaceo door TesseUohade prot gèea niet beoefend aX weeÉ ter han genomen nl dat n bloemiate waartoe een jong meisje voor rekening der Fondskas wordt op ïeid Dé vakken waardoor de caddiiUten goldolyk Werden gesteund toonen veel meeic varaobaidenbaid aan dan verleden jaar ook wend voor opleiding door da afdeélingen en O rreapond entBchappen meer geld beateed nl U41 8S terwyl do Fondakas 9U uitkeerde Het ledental vermeerderde met 17 en bedroog op 1 April U 4059 die te zamen 9fi74 40 contributie betaalden Aan werkloon werd uitgegeven rood 17800 en wel aan 46ft werksters Dit laatste cyfec i 4 1 9r dan het vorige jaar waaracbynlgk dAaraan toe te sobryren dat er meeren meer neiging ontstaat onder de vrouwen om ziek zel tandig te maken terwyl ook langzamerhand de raeening verdwyot da t werken voor eigen onderhoud vernederend zou zyn en men dus openlgk voor zyn werk uitkomt zonder don dekmantel der anooymitaii van 1 u lHcba te bulp te rPopen oeii verbljydeAd vewphyawl d a Meer n e9r gi p d jopge meisjes zicb goJuzkig voorbereiden tot een werkzaam leven zich toeleggen op eenige wetenschap eenig vak van iiiduatrie eenige kunat die met gmABk en neiging overeenkomend iu staat stelt volkomen Ififensonderhoud te rerdienen ter bereiking van welk doel Tesselsohado zoo by voorkeur gaarne helpt door geld voor opleiding Aan gtf o en erfstellingen ontvingen de verschillende afdeélingen Bamen 806 terwgl nog eenige legaten zyn bespioken doch oog niet uitgekeerd De algemeena toe t nd der vereeniging is gunstig te noemen daar alle cyfers eene vermeerdering oantooneo behalve dat der werkster Er werd één oorrespondeotsohap opgericht nl Hellevoeteluis Rynatraek werd van eene afdeeling een oorrmpondentichap tervyl in de vacature Hillegom Bennebroek wederom ia voorzien Uoobt bet volgende jaar niet bij dit achterstaan en wy ook daarin opnieuw den zoo gewoardeerden steun onzer Hooge Beschermvrouw genieten Op 1 April 1893 telde ffTeseeleohade 88 afdeélingen een minder dan hot vorige jaar daar de afdeeling Bgostreek veranderd werd in eeo oorrespoudentsohap en 16 corre poDdentsohappen twee qieer dan in het vorige jaar nl EgnatroeL en Hel lovoetaluia Het CorrespoadenUcbip Gouda telt S3 leden en 3 werkstora Voor de Fondakas ia uit Gouda eene i gift ontvangen van 30 19 Van de genoemde werksters was éi ne voor naaiwerk de beide anderen yoqr t outangwerk Correspondente te G uda is Mevr van Bergon IJzendoorn Ëvekink Busgers Tegen de socialistiaobe oolportours J W Kramer en Amb Corneliaaen die giateren voor de Amaterdamscbe rechtbank terecht alondeo ter zake van beloediging in geoehrifte van dr Vermy te Amaterdam is door bet openbaar miniaterie eene gevangenisstraf van ouderscheidelyk 9 en 6 maanden gaëiaobt Uitspraak over 8 dagen De Nedarlandsohe Oliefabriak te Delft onder directie van de heeren J C van Marken eu Dr J B Tutein Nolthoniua in de overtuiging dat bare Delftsohe alaolie zeer goed ii heeft bealotan daarop door verachillende middelen do aandacht vaa alle Nederiandsohe huismoeders te vestigen Daartoe is steun gezoobt bg de kunat de Letdsebe lohilder Gloria Verster heeft een fraai stilleven ont worpen van kreeften en salade dat doet watertanden naar de omwerking tot oen mayonnaise met behulp van de flesschan Delftsohe al oUe welke erop voorkomen en de Amsterdamscbe teekeoaar Th Nieuwenhuis ontwierp tu uitezat modacneo atgl een aanplakbiljet w aroif troDit de fmaak der kunstenaars waarBohyntyk meer zal verschillen dan die der huiamoeders omtrent de olie Bovendien heefi de directie een prijsvraag uitgeschreven voor vrouwen waarbij eeo schrgven wedt terli pgi TfMrin e nvoudi toot elkeen bevattelyk en teveiis zoo beknopt mogelyk wordt uiteeug el het gebruik van Dielflsohe al oJiie in de keu Fe J 9 prÜQvraai ia verdeeld in d ie amealingen ï voor buiBmoedera en vrouwen die aan bet hoofd van een gezin of een instelling de keuken beheeren prgzon 800 60 35 II voor dienstboden voor haar di de l ookkunqt als bedryf uf 4m U m bq l Ó ni ïow det b langj fjlfndon iu o dfi kun ïgeu op bet gebied deif kookkunst lOrf en 86 Aïïe antwoorden moeten tdor 1 Augustus worden toegezonden aan de directie Qr geaoemde fabriek De Ji iry beslaat Hit e dames Mej S G F Meyboom directrice van de buisboudacbool te Araatetdara Hej A U Vanden id van Ofi ko kichool te s G e haso w M ï A S Tydemfn YftW hi r id id te Rotterdam benevens de heeren Couturier 9n Goaln cuisiniers te Amsterdam on sHerlogen boflch en Van der Pjj en Poortman reataurateura i v T9aba8fl Q B toridam Is ean afdoeade tegenspraak van hetgean de scl i yvera Va l thep Van oata iq banne broplp iue over da weêsinrichting te Neerbosoh zeggen als zoudon de kinderen g pek t et lfifW v klaren de heeren A van Dormolen en H J W van Duuren Bpekslagers te Nijmegen bij advertentie in de locale bladen dat zy jaarlijks voor rnim 6 000 aan lo qualiteit inlaadsch gerookt Bpok voor bet woezengesticlit leveren Het twintigste en laatHto deel van Zola ê romanreeks bettaffoade de familie Hougon Mactjuart Le docteur PaeOAl i thans ar K nderLg verBcl eQ 9n en ter eere daarvan hebben zyae uitgevers 9 lettervrienden hem Donderdag een feestmaal aangebodeu in t Bois de Boulogne Ër weren 800 gaaten o a de minister van Ooderwga Zigeuner muzikanten spoelden op korten afstand van de tafel Aan t nagerecht hteld de uitgever Ckarpfntier een toost bij dit feest van deo arbeid en het gen e Zola antwoordde met oogen vol tranen en noemde t fOD feest der vrieodaflbap want nooit had een contract maar alleen de band der vrieodeohap hem en i n uitgevers verbonden Hij eindigde evenals onlangs voor de studenten met eene lofrede op den arbeid Catulla MenJh laa daarop een rniver literaire rede voor en de heer Eduard Sod sprak uit naam der buitenlandeohe geletterden Ten slotte zeide goneraal J onwy Ik wonsoh van ganschor barte dat m n doorluchtige viend na de DébScU ons eenmaal de Triompke moge geven Generaal was het antwoord dat hangt van u af I B Bulknlandscb Overzlcbt Do Belgische Kamer verwierp met 114 tegen 16 stemmen en 8 ontboudiogeu het voorstel van de herzleningaoommiasie dat Kiezers voor den Senaat dezeltde zulten zyn als voor de Kamer en met 98 tegen 28 stemman 10 onth het voorstel Feroo JaasoQ e a tot vertogeawoordiging der belangen Het voorstel voor eene verkiezing in 8 trappen werd met 94 tegen 39 stemmen 8 ontb verworpen en hetzelfde lot doch daarbg onthielden ziah 86 loden onderging het voorstel om den leeftyd van kieabevoegdheid op 36 jaar te stellen Na deze opruiming zullen de beraadslagingen worden voortgezet Van de merkwaardige zitting der Fransche Kamer van eergisteren waarvan wg kortelgk het r aultaat mededeeldon nog het volgende Het dod der Boulangiston was op de verkiezingen te werken en Clémenoeau die vroeger hun generaal in den steek liet voor het vervolg onmogelgk te maken Reeds voor de zitting liep het gerucht dat de documenten die men opgedolvon bad het vornoftig werk waren van een oplichter Reeds s morgens 10 uur moaat er queue gemaakt worden aan de deur van het Paleis Bourbon Daar binnen ia iedereen op zgn plaats behalve de argzieken Al de miniaters zyn er Clémenoeau zit op zijn gewone plaats en sobynt zeer kalm Millovoye vraagt der Eegeering waar Cornelius Herz ia hoe et mot zijn gezondheid slaat en welke maatregelen e Regeering heeft genomen om z uitlevering ttf verkrijgen De minister president Dupuy antwoordt dat H n no steeds ziek ligt te Bournemouth eu volgens d opinie ook der Franwhe geneeaheeren niet vervoeM kan worden Millevoy zegt dat Kngeland er aan gedacht heeft direoten invloed op de Fransche politiek uit te o fb nen door middel van geheimen die in zyn bezit zon Maar ernstiger is bet feit dat de politieke agent van Engeland CMmenoeau in de Kamer zitting heeft bg eisohte dat Corsica zou afgestaan worden eu hg werkte er toe mede om FrankrQk van zgn rechten op Egypte te doen afzien Wie slechts half begrip heeft van politieke zaken moeat bjj deze uiting van Millevoye in deo lach schieten en bij zichzelf denken als men liegen wil most men die kunst ook verstaan anders wordt het kinderaobtig De voo itter der Kamer merkt op dat er sprake ia ven een vraag en niot vau een intarpetlati De minister Dupuy verzoekt Millevove z n aanvraag tot het houden van een interpellatie te formuleentn Miileyoye dient daarop een eohrifieljjk verzoek roor een interpellatie in Pourquery de Boisserin beeft eveaeena verlof gevraagd de Regeering te interpelleeren over lo da ni evering van Cornelius Herz 80 de atukken die man bev oort van de Engelsche ambassade gestolen te hebbeo en 80 over Artoo Do minister pupuy antwoordt dat de aanvraag tot uitlevering van Herz aal doorgezet worden tot er gevolg aan is gegeven wat Arton betreft al het mogelijke is gedaan om hem in handen te krijgen en er wordt nog aieeda naar hem gezocht liet is de vaste wil def Regoering deze beide quaesties tot een goed einde te brengen toejuichingec Wat de dooumeiUen betreft die a n het ËngeJ o o g ttobop zouden o tatolen zg de Rogeeritjig ken ba r plichten zg kan niet o$cieeI kennis nemen vh q staat malden 9p dopumepten vaa dezen W die door diefstal zouden zyn vorlfregeu Slaar dé B g bad bet recht ziob bezig te houden rupi d vraag op welke yze deze paleren onderzocht kon n vorden en welke gevolgtrekkingen er uit t njalno waren De kennisneming daarvan kan ajLleen uo e rechieriyke macht worden opgedragen en de inatruotie ia reeda geopend De Regeering bp ft baar plicht gedaan door te weigoren kannia te nemea van deze dociunejEiten en door ze aan do justitie over te leverea Clémeoio U itroMt oltyd e o kalnv en siobzelf meester het woord eu eiacht dat het volle lioht over de zaak zal opgaan en aommeert Millevoye bet bewgs te leveren dat hy bet laad verraden heeft Millevoye Ik zal mgn requisitoir horvatton n aantoonen dat Cl menceau do moüepliohtige ia van een opUohter Een bewoner vnn het eiland Mauri