Goudsche Courant, maandag 26 juni 1893

D SilSOH lv£sL3 3st 0 o va cLsuAlle nog voorhanden ZO MERMANTELS worden tot zeer LagePrijzen Opgeruimd Dinsdag 2T m ism l ÖÖSf GOUDSGHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gotida en Omstreken voor Mannen Vrouwen en Kinderen Eartra TToorcLeeligre SOOïSTE3iT Oe InBending 7an advertentlön kan gesoJiieden tot n uur des nsmlddAgs van den dag der uitgave Ondertrouwd Dr H A W 8PECKMAN M JACOBA STOLP S tÏQi die zich wilde wrek D op Cté mtxatx eo Eoge 1 laad heeft om de beiriJKen galevord Door diefstal is meo de stukkoo of de afschnfleu durvan machtig wofdflD Voor da echtheid dezer pspierea sta ik iut flD alle gevolgen daarvan aanvaard ik Spr tooat een brief yan 2 April 1898 De voorzitter brengt beni to herionering dat de iuterDAtioDale beleefdheidsvoroien moeten geëerbiedigd wordeu De HtDisier van ïtuitenlandscha Zaken Develle schuift nitfl verantffoordelijkbflid Taii zich en protesteert tegen het voorlezen der brieveo Baron De Marsay verlangt dat de Kamer in oo milégeneraal overga De voorzitter wil daarvan niet weten teni ü een daartoe trekkend voorstel door twintig lüdeo ingediend wordt Millevoyo hervat de voorlezing van den brief en Qoemt eenige Fraoschen o a Boohefurt Burdeau aureQt dia gula van Engeland zouden ontvangen hebben ClémeDCeau zelf niet minder dan 20 000 pd St Minister Develle meent dat MiHevoya het slachtoffer il vtfn een mystificatie Burdeau verlangt dat alle stukken op de tribune zullen voorgelezen worden bo dat Millevoye zich nader zal verklaren Millevoye gaat voort met voorlezen o a van het afschrift der oürrespoudentie dia tuesotaen den Mintsler Eibot en den K hedive zou gevoerd zijn Uit andere stukken weer moest blyken dat de Beireering wist dat Arton ergens aan de Middellandiiche Zen Terblijf hield Voorti haald hig het melinietprocei den staatsgreep in Servte en de onlusten in België u hg Déroutèdo staal van zijn plaats op en verklaart 800 pietjhliit mogelijk dat hij zijn ontslag neemt als Afgevaardigd e Manjean stelt de volgende motie voor De Kamer haar verachting uitsprekende over de schandelgke en belachelijke lasterpraatjes on betreurende dat men a lands tijd mei ijdole duoussien heeft laten verioren Raan gaat over tot de orde van den dag Clémeuceau steunt deze raotfe Hij oezweert da Kamer om zoo zij nog twijfel mocht koesteren het to zeggen Die woordeb van Clémenoeau aan wiens sohuld nw redelijk monsoh meer gelooft worden toegedicht maar anderen kunnen die toejuichingen weer niet verdragen daar men in elk geval wil dat C émenceau er onder gaat De een windt den anderen opi het is zeer warm lu de zaal nn de vergadering lijkt een saai van zenuwlijdere telukkig ontbreekt Vbet komische element niet De heer Millevoye volgt het voorbeeld van zgn vriend Déronlède en zegt dat ook li j zijn ontslag neemt als Hd der Kamer Groot verlies voor de politiek De motie Maojean wordt met 889 tegen 4 stemmen aangenomen Zietlaar ia korte trekken het uiterlijk verloop van de kamerzitting Clémenuesu ia er beter vangewordcB en de fioalangisten die toch al weinig kans haddfin herkozen te worden hebben gelijk dat zij zich niet meer met de politiek willen bemoeien Men moet alli d trachten de eer aan zich te houden Naar het gereDhterlyk oodereoek van de stukken van Millevoye is men ook niet nieuwsgierig meer Die pipioren zijn gemaakt door een sluwen Engelschman aie voorgaf dat hy ze aan de EngoUohe ambassade te parys ontvreemd had De itukken zijn niet eens handig gemaakt en Miltevoyeren zijn vrieud D ronlttde moeten wel zeer onnoozel zijn om zich too te laten beetnemen De Engelsche ambaBsadeur heeft ten overvloede laten verklaren dat er geen enkel stuk uit zyn archief gemist wordt Volgens het voorloopig reohteriijk onderzoek zyn de stukken vervaardigd door zekeren Nordauntof Mordaunt die zioh uitgaf bij Millevoye voor officieel vertaler van de Ëngelsoha ambassade Aan die ambassade kent men echter geen naam die er op lykt en men heeft daar nooit een vertaler gehad BurgerlUke Stand QBBOEEK 81 Juni Ario mien k n t Teld ra M in Gilcn SS Jacobu Comslii oudan A de JonK m S ran Dam ONDEETEOUWU SS Juni J Ulooij t Kottardan 98 i au P ï Boot i6 j OVEKLEDB I 88 Juni C J Boot liumr Tan M da Oraaf 1 j M G fan dan Berg 8 r J M Plomp 6 w A Jongbload hoisrr van A Tan Hertum 40 j AD nBRTJBNTlCN Voor d ele bewjien tui deelneming onUangen bg mgne benoeming tot LID obe TWKEDE KAMER betaig ik mjjn harfalg ken dunk T O G VALETTE WW BEGENTEN van het laraelieHgch Oude Mannen en Vrouwenhut alhier zullen op VBIJDAG 30 JCNl a 8 de gOTTone Jaarlijksclie CoUocte ten behoeve van het Gesticht doen houden en bevelen de inatelling iu de weldadigheid hauner Stadgenooten un Firma J WELTEIt Magazyn van C0B8ETTKN en ONDERGOED Orthopedieche Corsetten Regthoudera Damea Blouêe Tan af f 1 30 Denkt om de Inmaak Inlandaoh6Brandewfln 0 83 u 0 67 0 90 0 75 S Fransohe 1 43 1 17 Barcelona 1 63 a 1 35 4 Per 5 Liter RABAT a contant VuiUle Pljpkaneel bandUKruis Tabletten Vanille Suiker en Suiker tot de laagste prgzen by J F HERMANiSiZn Ticndew BIËRBOTTELARM Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beTeelt zich bg voortduring beleefdeiyk aan TOor de LEVERING der Eerste Soort BIBBES uit de Bron TTOrfl DB GaEKOONDB ViUC Van Voilenlioven s Extra Stout TOor Bloedarmen Maaglgders Zwakken en KraamTronwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbcTolen wordt door mg steeds belegen afgeleverd 8 Vraagt 8 v p PRIJSCOURANT H VM WUUGAAEDEN j te CrOTXd a De INSCHRIJVING van yieuute Leerlingen Toor het Schooljaar 1893 1894 heeft plaats op ZATËRUAG 1 JULI e k des namiddags 2 4 uren in het Schoolgebouw Het Eerste Toelatingsexamen wordt 14 en 15 JULI te 9 oren s morgens aldaar afgenomen De Directeur Dr W JÜUaS Gouda 17 Juni 1893 Van Vollenlioveii s Stout is de meest gezonde drank Van Vollenhoven s LiGER en GERSTE RIER zyn heeriyke Tafelbieren By o fl stout a 12 et ontTangtmen gratis de Van VoUenhoTen a Stout Marsch AanbeTelend J J van VELZ £ Turfmarkt Gouda FDIEE ODOE 4i t SCHIEDAMMER GENEVEE Uerhs Vorkrünbnar bij M PEETEBS Jz N B AU bewijs Tan eobtbeid ia cachet en kurk taeda Toorzien Tan den naam dor Firma P HOPPE NIGHTCAP ADVERTENTIEN in aWe Binnen mBuUenlandaehe Cour ranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Hen wende cfc vovr BEST LINNENGOED MarktA68Goooi bg WW f JMVÊjtJ Gouda Snelpetadrnk van A BawM kZoo Ob nitgare deur Goor iit geschiedt dagelgki nsk mtaonasring tu Zon en FeortcUgen D prgi per drie mauden ii 1 25 frueo p T port 1 70 Atsoaderiyke Nommen VIJF CSNTBN De Bedrijfsbelasting Vrjjdag heeft voor zoover de Tweede Kamer betreft de belasüog op de bedrijfs en andere iokomBten ooala de oflScieele naam der wet ia baar beslag gekregen Het is het noodzakeUjk complement der Vermogensbelasting daarmede verband houdende en bestemd om dat deel der iökomsten te hefiFen dat by de eerste wet vr bleef Zonder twijfel zal de Ilerste Kamer met overgroote meerderheid en nog wel in dit zittingjaar haar zegel hechten aan dit ontwerp zoodat binnen twee jaren het tegenwoordige ministerie een msatr el tot stand gebracht heeft die én in het program der liberale Unie én in de troonrede van 91 was voorgesteld als een dringende eisch des tyds Jarenlang beeft de liberale party gestreefd naar de inToering eener inkomstenbelasting als eersten stap om tot een grondige herziening onzer belastingwetgeving te geraken doch steeds zyn de daartoe aiïekkende voorstellen afgestuit op den verklaarden onwil der behoudende partyen waarby zich geregeld voegde een deel der liberalen welke altyd iets anders wilden dan het voorstel dat aan de orde was De herstelde tucht in de liberale gelederen het gevolg van het optreden van een ministerie uit de reehterayde het kabinet Mackay heeft thans goede vruchten gedragen Wel h bben enkele liberalen tegengestemd doch daar staat tegenover dat allengs in den boezem der rechterzijde elementen zijn gekomen die meer hart FEVILLETOM B 3L TT K Ater hel BooniutKi XV 88 OnsuWon voor eenden uitgeseholdeo en dan den tooht rervolgd Eazeade honger daarop ontbijt £ ea gietbai en nergens ter wereld vuur Wat zat r nu van de brnadfforst komen HovenkHoKen aliretende votwjjze man t help ons een bandje Ed Hovenklingec gaat heen en ueemi nummer 1S2 van het militair weekblad doopt dat in mm wikkelt daar de braadworst in en steekt dit rampakje met een zweedschen lucifer aan en 1 Eere den mt iader de worBljes braden I Alle kopjes werden hij wijze van saluat opgeheven algemeen geUoli acbler waaier of zakdoek alteen prins MaximilisBn acbodde bet hoofd en zeïdo op s a eigenaardige droge manier Wees nu niet soo bescheiden Horecktingen I Bchsts ons het verhaal in alie kleuren en geuren en vertel da dames nu ook dat gij op diencBtrden dag een haas in zija e gen v t hebt gebraden en nige liters vet van hem hebt afgeschept bovendieal Het was een algemeen gejuich maar toen zich hebben voor den vooraitgang en het goede willen aanvaarden ook at komt het van andere zyde Dit laatste verscb asel meenen wy te mogen aajEUnerken als een goede vrncht van de pacificatie op schoolgebied waarby verscheiden liberalen het voorbeeld gegeven hebben van samenwerking met een kabinet van tegenovergestelde klenr Dawht vaderlandsche uit een politiek oogpunt vn standige bonding van de liberale party toen sy in de minderheid was heeft veel bygedragen tot dezen gunstigen ommekeer in ooze parlementaire zeden Wy mogen echter niet uit het oog verliezen dat het grootste deel van het succes der liberale party by deze belastingwetten te danken is aan deo minister van financiën De uitgebreide zelfs den deskundige imponeerende kennis van den heer Pierson zyn kracht van overtuiging zyn meesterschap in de parlementaire tactiek zyn zucht m gemeen overig die handhaving van eigea zelfstandigheid niet uitsloot ziedaar allerlei gunstige omstandigheden die bij vorige proefnemingen ontbraken t Is niet meer dan plicht dit dankbaar te erkennen We hebben nu een volledige inkomsten belasting die ten doel heeft een deel der lasten van de burgery biilyker te verdeelen dan tot nu geschiedde Twaalf millioen zal moeten verkregen worden uit de nienwe bron van inkomsten voor het Ilyk maar daar staat tegenoverdatdegrondbelasting op ongebouwde eigendommen is verlaagd van 7 tot 6 pCt dat de kosten van overdracht by verkoop tot een de stem van vorstin von Tnutenitein waar duidelgk boven bet gelach uit deod hooren luisterden allen nieuwsgierig daar tij het thema NeRndersobeidt op nieuw op het tapjjt bad gebracht Ata met een tooverilBg waren da bordjes Tsrhangen en toen freule de Oironrale het ook weer waande ot het jonge paar en indirect ook Fides von Speyeru aao te vallen begon het voorhoofd van Hovênklingen lioh weer te fronsen en werd hg weer in het oogvallend onbeleefd tegen zijn buurdamo Toen prins Maiimiliaan naar de hoofdamo van zijn schoonzustor ging en baar hartelijk de hand drukte wist ook de zeeotfioier eveneens naar haar been te sturen en maakte een eerbiedige buiging terwijl hij haar diep in de oogen keek ffHet fregat heeft een goeden koers gencmen freule ik wensoh er u geluk mee I Aan tafel hebt u een reddingsboei ui eworpen on daarmee naar alle wftarschgnlqkheid een armen drommel boven water gehouden Prins Maximiliaan knikte goedkeurend Niet slechts hem maar ook de door den storm geknakte zwaluw die evenals hij donr den vloed kon verzwolgeif Kyn geworden Het zeemansgeloof voar spelt dengenen die zulk een scboone daad hebben verricht veel geluk op reis en eeo goede aankomst n bet vaderland Daar wij zeelui aller zoo n gelukje best gebruiken kunnen laat het ons daarom weten capitane als siims uw kruchten to kort mochten schieten om deze beide schipbreuk el ingeR ADVSRTENTIIIN worden geplaatit TED 1 5 ngela k 50 Centen iedere ngtl meerlOCentea OBOOTlï LKTTjBRS worden berekend naar plaatirnimte Borandien worden alle Adrerientidn gr at it opgenomen in h t ADVERTENTIBBLAD t welk dei Maandags Terschgnt derde zyn verminderd dat de zeepaocijns geheel ia verdwenen en die op het zout van 9 tot 3 cepten per Vilo is gereduceerd Het gavolg zal a yn dat de mindere man en de kleine burgerij wordt ontlast en deze druk naar sterker schouders wordt overgebracht Kn daarby komt dan nog dat voor progressie is gezorgd die tot dus ver in ons belastingstelsel geheel ontbrak zoodat de last zooveel mogelyk evenredig is gemaakt aan de schouders welke hem dragen moeten Ou vraag ia nu hoe zal dte nieuwe belasting in de practyk werken en zal zy ïn den smaak vallen der burgery Herhaaldelijk ia in de kamer by de laatste discussie gezegd dat de Vermogensbelasting populair ia Volgens onze ondervinding is dat volkomen waar Trouwens dat is te begrypen Degroote massa des volks beefl geen 13 000 aan kapitaal zoodat ze met welgevallen ziet dat die gelukkige bezitters iets van hun overvloed zullen moeten offeren ala s lands kas Voor deze bezittera zelven is de belasting geheven volgeni de hg de wet gestelde regelen en grieven niet drukkend zoodat zy althans de groote meerderheid de bïllykheid erkennen van ds bydrage welke van hen wordt gevorderd Doch wy zouden niet durven voorspellen dat de Bedrij f sbelaating Bpoedig populair wordeu zal Daaronder valt zoo ong eveer ieder die meer verdient dan strict noodig is tot levensonderhoud en menigeen wordt dus een nieuwe last opgelegd die hem in den eersteu tyd drukken zal of althans onaangenaam stemmen goed en wel aan boord te helpen W zullen u beslaan eo flink de banden uit de mouw steken eo zullen alles maf u deelen geluk zoowel als premie voor het geval dat baron von Nenndersobeidt een premie beeft uitgeloofd roor ieniaDd die ala scheepslading een hart van goud voert I Op den avond van dienzelfde dag was er receptie b j den engelschen gezant Het Hof was er in zijn geheel verschenen behalve de Jrootbertogin dia wegens lichte ongesteldheid haar kamer moest houden De Groothertog had zioh eeoigen tyd met da gastvrouw en hare dochter onderhouden fo zyn ministers en eeoigon van zijn generaals de eer aangedaan van ze aan te spraken en nu wendt hg zich tot voTstti Tautenstein ala eerste der genoodigdon Het gesprek schynt zeer levendig en onderhoudend te wMen Tidn von Speyem wendt geen pog van a af Claudia gehuld in lichtgroene zgde die yozelfde schittering weenpiegctt als een bergmeer in bet voorjaar wanneer da wind by rukken d golven beweegt houdt zacht been en weer wiegelend op haar spitse aohoentjes van atla ijde baar handen smeekeod tot den Groothertog op en ziel hem met haar onweerstaanbare oogen vleiend aan Dit gesprek bevalt Fides niet zij maakt er prins Maximiliasn opmerkuum op onze voratehjke zeeman be pt haar met een paar woorden en begeeft zich naar hat druk pra ende paar Maar Une Hoogheid ik ben overtaigd dat men