Goudsche Courant, dinsdag 27 juni 1893

vrucht van het liberaal bewind veelbelovend als een eerste stap om tot algeheele herziening van bet stelsel te komen Het geheele land behoudens enkele onverbeterlgke mopperaars is ingenomen met de belastinghervorming van Mr Pierson Alleen wenscht men zoo spoedig mogeiyk herziening van de personeele belasting Wel is die bestemd om geheel aan de gemeenten te worden afgestaan maar dit einddoel ligt n in een ver verschiet De minister beschouwt deze ala zyn eerste werkzaamheid Nb eenige zomervacantie wil h de herziening vau het personeel ter hand nemen en nu gebleken ia dat de heer Pierson voor niets staat en een werkkracht bezit als weinigen mag men met grond verwachten die deze Ka er nog zal worden geroepen ons een verbetf fde personeele belasting te schenken Zy zal den heer Gerritsen laten praten over moreele onbevoegdheid en doen wat haar hand vindt te doen Weinig wetgevende periodes I zullen dan zoo vruchtbaar geweest zyn in resultaten als de levensduur vau de Kamer van 1189194 BINNENLAND GOUDA SA Juni 1893 Op de interastioDsle bondeD ttiiitoonatelliDf te Ambem is aaa de hord horman raa den heer A Steantma slhior eeo prijs toegekend icgenoTor de oitTuden ran d M belaating Sr it meer verBtandige redeiieeriag noodig om het rechtmatige en oavermydelgko er Tan in te EÏen Wel zgo inkomeoi uit arbeid beneden 650 vrg wel ervalt het patent dat opgebracbt moe t worden ook ala er geen winii was terwyl thans alleen van werkelyke inkomaten een niet te hoog percent gehelen aal worden maar groot is bet aantal dergenen die thans vrg aitgingen advocaten doctoren letterkundigen ambtenaren wien het nieuwe belastiDghiljet een doorn in het oog aai zün voorul zoolang de gebreken nog niet Bfln verholpen ran het personeel dat thana grootendeels nog werkt als een slechte ongeIgkmatig verdeelde verterings of inkomstenbelasting Een ambtenaar b v zonder kapitaa die 1800 verdient en daar ter nauwernood fatsoenlijk mede kan rondkomen als hg een eenigszins talri k gezin heelt betaalde nu geen patent en zal voortaan ƒ 20 per jaar bij den Ontvanger moeten brengen uithootde van zgn bedriif de andere verminderingen zeep zout grondlasten mutatierechten voelt h weinig zyn personeel blijft onveranderd Niemand zal verwachten dat in den eersten tyd de nieuwe heffing bij dtize lieden populair zal zgn tenzy men b beu een niet alledaagsche mate van bui erzin en overgave aan het algemeen belang veronderstelle Door de WeerbsarheidB feröeniging Bwgirplickt alhiar werd te Kotterdam bg Kelefceabeid van het lO jarig beitoan der schorpscbatlera vereeuiiiK Rotterdam de vergu d zilrereu medaille behaald met S28 p bij bet sohieteo met Beaumont of fiemtoÏDn ton gewuer voorziea an bajonet door hea die aan den Korpswedatrad bodden deolRenomen doch niet voor de 5 korpsprijzen in aaomnrlting kwamen Doodurdeg werd in de Romein alhier aanbesteed het doeö van eenige hentellingen aaa ile waterkee riuff van den Polder Hloemeudssl langs de rivier de Gouwe Icgesuhrevea wurd door F van den Berg te Waddingiveen voor 2238 J J Uuijm td Gouds roor t SO C Jongenburgur te WaddtnWeea voor 177S W A Verbruage te Waddfngiveen voor 1747 A de Jong K ta Amraaratol roor 1741 en T de WaardteLekkerkerkïoor 1538 aau welke laatste het werk Is gegund Van de gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief naar deu Haag te gaan maakten gisteren 197 porsonon gebruik Aan het rerttag van dm toeitand der Gemeente ÖOHda over 1892 wordt nog het volgende ontleend Scholen voor laqvr ondertoyê Ue Arrondi semeaU SoboolopEieDer l r D Tarpstra verkreeg op tiJD verzoek ala zoodanig eervol ontslag Gedurende da veeljarige vervulling van sija ambt maakte hy zich voor het oaderwys seer verdienstelijk zoodat zgn aftreden algemeen wordt betreurd Toch zalten o k deze voornaamste slacht offers der nieuwe wet by nadere overweging moeten erkennen dat de wet billyk is Thans betaalt een klerk hg particulieren patent hoewel hg geenerlei pensioen te wachten heeft terwpt een ryksambtenaar vryblglt niettegenstaande zyn betere vooruitzichten voor den ouden dag en voor zgn achtergebleven weduwe n weezen Ora dergelyke misstanden op te ruimen is het oavermljdelyk dat sommigen iets meer betaten dan thana dat anderen aange I slagen wordeu welke nu onbelast waren Wanneer de één verlicht wordt moet de ander dien last overnemen eenvoudige afschaffing van belasting is niet mogelyk omdat het getd in de schatkist er zyn moet Üe eeuige vrai is maar betaalt ieder die betalen kan en zijn de lasten zooveel mogelyk naar ieders draagkracht berekend £ a daarop kan volmondig toestemmend worden geantwoord Vrij blyft alleen die nauwelgks den moud kan openhouden ieder ander betaalt voortaan zekere percentage van zyn inkomsten uit kapitaal en nit arbeid en van het kapitaal prorato meer dan van den arbeid welk percentage klimt naar gelang de inkomens grooter worden Bitlyker kan het niet althans ïn principe de ondervinding moet leoren of de progressie goed is geregeld Summa tummarum kunneu deze belastingwetten beschouwd worden als ten veelbelovende den man bg u heeft zwart gemaakt verzekert dalvorstin hom met vuur Hoe om alles ter wereldzou Bulk een onbeduidend man als deze geestelijkein varset kunnen komen 1 Hg gebiedt misschienover een groole mato van overrediugskraoht welker beeldeni kdom voor monigorlui uitlegging vatbaar is ien waarom sü bumiunelijke collega s an supérieuren ihem beniiden 1 i Gollaudor is in ieder geval een meeslepend redenaar die roet overtuiging spreekt maar bfj gast te T r en waagt zioh op terrein waar hg niet hoort Ken geestelijke hoort op den kansel maar niet op de tribune wnar de bsnier an pnrtijgeest wappert i yMais mon dieu dat brengt toch de geest van den tijd mnel Waarom zou zooveel geest kunde en enrnctB tonder oenig nut san te brengen teloor tcoan alleen omdat bet noodlot hem een tabbaard hoeft HttnicedR p V Het ia beter dat bet te niet gaat dan dat hat in den vorm van steenen op een elfen weggeworpen wordt 1 Maar wanneer men de soherpe kanten vau dis steenen waarover voorloopig nog slechts vreedzame pelgrims zwoegen afslgpt er bewerkt en er den goeden vorm aan geeft dan zijn diezelfde steenen uitstekend plaveisel eu het hechUte fundament voor den breeilen heerweg waarover de Touden wagen van den staat tooder gevaar zal kunnen rollen I Dat gebeurt ook wal ia veel gevallen zeide de Groothertog tegen de kleine diplomaat fCn uit m nigen Saulus ia reods eon Paulas gaKfoeidl Maar I gelooft ge dat men op zulk een heelhoofd sla Collander die in alle raken zonder ergens rekeniag mee te houden met de grofste onbeschaamd beid recht op zmi doel afgaat die lich heeft opgeworpeu tot aanvoerder eener partij om het volk te leiden en te sturen denkt ge heusch dat men op zulk een man ook maar den minsten invloed zou kunueu uitoefenen P Htt komt hier alleen op de meeste kracht j san hot ts maar de vraag wie den ander zal ver i pletteren wie de ateen zal zijn wie de hamer Met een engelachtig laohja antwoordde Claudia I nWie tal zeggen in hoeverre men bet werkelijk I karakter van den goestelgke juist voorstelt en wat men aan zijn borrormingsplannen vei root en bgmaaU Ik beu Eoker dat bg een goed doel voor oogen heeft dat hg met jeugdigen gver ia het begin wat ver gaat en zioh daardoor vganden heeft gemaakt dat bg door tegensiaud en laster geprikkeld is ec door zgn partggeuooteu zóó vooruil edreven dat zijn eigen werk hem dreigt boren het hoofd uit te groeien Niumand reikt hem ook de hand om hem te steunen I en hem op hot rechte pad terug te brengen hg I wordt integendoel hoe langer hoe moer verbitlord 1 en gaat al vorder en verder den verkoerden weg op juist omdat men hem bg Uwe Koninklgko Hoogheid in zulk ongunstig Hebt plaatst en het Hof zoowel I hem als zgn geatioht totaal negeert I lk doorgrond u kleine verleidster 1 Gg wilt ng gunstig stemmen voor den geestetijko 1 Niet minder is dit hst geval tan aanzien van den Heer J M KoothoveD van Goor die in den loop van bet jaar sis lid en Voorzitter der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs lyn onulsg nam Gedareode 18 jaren waa hg lid van dete Commisie Eerst als Beoretaris d later als Voorzitter behartigde hg op ttitmnnteoda wjJM de belaogea van bet onderwys in dese Gemeente Zgn ontslag moet als een groot verlies wordeD beMjhouwd In plaats van deze Heeren werden benoemd tot ArroDdissementa Seboolopeiener de Heer Mr M if Bcbim vsn der Loeff en tot lid der Commiaaie vsn Toezioht de Hter Dr A van Ueandjjk De toestand van het Lager Onderwas in het algsmeen mag gunstig worden genoemd Het Hoofd der Tuasohensohool d Heer P C Schriek bezweek op den 26 September aan de ziekte die reeds lang zijne krachten bad onderm nd ea ia den laatsten tijd hom belet had op zijne school werkzaam te £ gn Hij was een bekwaam onderwijier algemeen geacht endoor sgne let rlingtin zeer bemind Zyn dood Is niet sleobu een treffend verlies voor zijn gezin maar ook voor de School en onze Ge meente Hij mooht slechts den leeftgd van vier en veertig jaar bereiken Op het einde van bet jaar bezochten 90 kinderea j uit naburige Gemeenten de versohillendti optmbara scholen albïer In het jaar 1891 bedroeg huo santal 106 Ër gingen niet meer dan S sohtppersleerlingen school Do toelating der leerlingen ia aldus gen gold op de beide Kostelooze Scholen tweemalen s jaara met l April en 1 October en wel voor kinderen die den leeityd van 6 jaren au 10 maanden hebben bereikt op de Tustchenscbool om de acht maanden terwyl do kinderen niet jonger mogen ziju dan 6 jaren n 9 maanden I op de Burgersobolan behalve de Se Burgerschool voor mei jes ééta per jaar namelgk na het einde der Bomervaoantie voor kinderen die 6 jaren oud zgn of in bet jaar der toelating dien leeftjjd bereiken en op de 2e Burgerschool roor meisjes die alleen toegankelijk is voor kinderen welke den leeftgd van 9 jaren bereikt hebbeo of in het jaar der toelating 9 jaren worden eveneens ééns per jaar namelgk in de maand Augustus Volgens de regeling dar soboottgden kunnen de leerlingen op Dinsdag in de morgeDuren en des namiddags tot half 3 uur van de godsdienatleeraren godsdienatonderwgs ontvangen Op de ie Burgerschool roor meisjes is da Woensdagnamiddag roor het godsdienstonderwijs aangewezen Het schoolgeld bedrxagt op da Tusschensohool 0 10 p r week op de Ie Burgeracbool roor jongens en op de Ie Burgerschool voor meisjes 1 50 par maand op da 2o Burgerschool voor jongens 50 par jaar en op de Se Burgerschool voor meisjes 40 per jaar Voor leerlingen dte elkander in den tweeden graad ran bloedverwantschap bestaan wordt het schoolgeld verminderd mat Vs wanneer twee oa met Vs zoo er meer gelijktydig een of meer lagere scholen der Gemeente bezoeken Kinderun van onvermogende ouders kunnen om niet op de Burgarsobolen worden toegelaten eu kin lyën meer dan dat Uwe Hoogheid ik wilde dat ik kon makeu dat u zoozeer belang in hem gingt stelten dat er snnataanden Zondag eeo paar bofrg tuigen roor Sint Britiitta stilhielden I Wel wel zouden twee rijtuigen genoeg sija P Zeker Uwe Hoogheid zeide Cl ndta zeer verheerlijkt Goed gg mat freule von Girunrale zullen roor rgden De Groothertog was blgkbaar good geluimd en schepte ar vermaak in toen de vorstin geheel ontnuchterd opeens haar smeekend opgeheven handen liet zakken Hg vervolgde op ernstiger tooo ffHissobien hebt gg meer geluk bij do Ërfgroothertogin Dis is beachermrrouw vau het Brigitta hospitaal en zou mogelijk niet ongenegen zgn om Gotlander eens te hooran praekeu ik zal zelf een goed woord voor u doen en ik hoop dat gij hiermede tevreden zult zgn I Hij keerde zich om naar ziju zuster prinses Caroline die zooeven al steunend op haar krukje met de Ërfgroothertogin binnen was gekomen met het verzoek haar de kindoreu den volgenden middag te zouden Het was prins Maiirailiaau bigkbaar aangenaam nog te hooran dat de beide vorstelijke dames zich bereid verklaarden om den dienst in Sint B itta bg te wonen en daarop ging hy weer nasr freule von Spe etn terug IfordtvtfMl i dersD van minrermogeDdea tegen betaliog op de 1 Burgerscholen van f 0 80 pur maand o de 2e Bu ersehool voor jongens vac f4 en op de 2e Burgersohool voor meisjes van S per drie maanden Behslve op do Koateloote Scholen genoten 10 leerlingen kosteloos ondorwija op de BurgersoholeQ Aan de beide Kostelooze Scholen en deTussoben school zgn schoolbibliotheken verbonden Bg voortduring wordt er met graagte gebruik van gemaakt Het aantal boeken is wdert het vori jaar ook weder toegenomen zoodat hot thans respectievelijk 400 S60 en 318 bedraagt De examens en prïjauitdealingen faaddtn als naar gewoonte plaats Ue commissie van toezicht meent dat eene verandering hierin wenschelgk ia waarover zij tater haar gevoelen nader zal ontvouwen Gedureniltf bet atgeloopen jaar werden in deschoolgebouwen geena veranderingen aangebracht Alle bevinden ich erenals de leermiddelen en school meabeleu in zeer bevrodigenden toestand met uitzondering van hot lokaal dor Se Burgerschool roorMeisjes dat verbrtenng behoeft i He voontel door tea uwer medeleden gedaan om die school te reorganisenren werd door üwo rergadering goedgekeurd Daardoor is besloten do drie laagste klassen ran deze school op lo beffen haar te maken tot eene Inrichting van voortgezet en meer uitgebreid lager onderwijs mot rgf klassen voor meisjes van 12 tot 16 jarigen leeftijd het Hoofd der school te doen bijstaan door vier onderwijzeressen en de scboollokalen zoodanig in ta richten dat zij voor de bedoelde school geschikt worden Tegen dit besluit bestonden bg Gedeputeerde Staten eeuige bedenkingen waaraan werd tegemoetgekomen Hunne goedkeuring werd vóór bet einde van het jaar nog niet rerieend De kosten vaa bet Lager Onderwijs bedroegen voor zoover zg nu kunnen worden opgegeven 66185 9L Byzondere tcholen Ër waren iu deze Gemeente vier bgzonderesobolen eene dagschool voor meisjes van de HoomsohKatholieke lariohting van Liefdadigheid met zes onderwijzeressen en twee kweeketingen Hoofd mej A U van der Bom eene Roomsch Katholieke Paroobialo dagschool voor jongens met vijf onderwgzars en vier kweekelingen Hoofd de heer J G Kropman eene dagschool der Vereenigiug voor Gbristelgk Nationaal Onderwijs roor jongens en meiajea met drie onderwijzers drie kweekelingen en eene onderwijzeres uitsluitend voor de handwerken Hoofd de heer J van de Putte eene dagschool der Vereenigiug tot oprichting en instandhouding van vrge scholen op Gereformeerden grondslag voor jongens en mriajft met drie onderwijzers een kwoekeling en eene ondorwijzerea uitsluitend voor do handwerken Hoofd de beer J van der Laan Op deze scholen werd onderwijs gegaren in de rakkeu vermeld onder de letters a i ran Art 2 der Wat op bet Lager OnderwQs en borendien op de eerstgenoemde in de beginselou der Franache taal OU in de nuttiae en fraaie bandwerkon op de tweede in de beginselen der Fransobe en Hoogduitsche talen op de derde in de nuttige handwerken voor meisjes en op de laaistgemelde school in da nuttige handwerken do vrge en ordeoofoningen der gymnastiek de beginselen der vormleer de Bjjbelscbe geschiedenis en de beginselen der Kerkgeschiedenis Het aantal leerlingen op de bovengenoemde scholen bedroeg 1 Juniri 1 April 1 Joü 1 Oclober 898 903 065 990 In 1891 waren doüe cgfers 869 846 916 928 Het getal kinderen die de bgzondere sohool bezoeken is dus sedert het vorig jsar eenigssins toegenomen Er bevonden zich 74 butten leeriingan op deze scholen tegen 89 en 1891 Het getal schipperskinderen die hior school gingen bedroeg zia Op de beido Katholieke icholeo ontvingen op liet Isatst vnn het jaar 289 kinderen kosteloos onderwgs tegen 383 ia het jaar te voren Aan geene der bgzondare scholen word door de Gemeente subsidie verleend De vrqe school op Gereformaenlen grondslag leed een groot verlies door don dood van baar Hoofd deu Heer P J Meger Reeds in bat eerste jaar vsn baar boataan werd da uitstekende man haar ontnomen In zijne plaats werd benoemd da Heer i ran der Laan herhaUttg Zondag fFerk en SexaarscXolen Zondag of Werkacbolec in den hier bedoelden uu wordeU ia de Gemeente aangetroffen Zoo als wg hiervoor reoda vermeldden wordt op de Avoudacbool htrbaliRgeonderwjjs gegeven De proef gedurende den vorigon winter door het Departement Gouda der Maatschappij lot Nut van tAlgsmeen omtrent het gefsu vsn onderwijs ia laten en Bchrgrcn san volwasaenen was loo goed uitgevallen dat het Departement besloot weder een cursus to openen in den winter van 1892 op 1893 Daar de financieels toestand van het Departement niet toeliet de onvermgdctijke kosten geheel zelf te dragon besloot het den steun van het Gemeentebestuur te rragen met dat gerolg dat de Kaad een subsidie van ƒ 176 toestond Ds cursus ring op l October 1892 met 68 leerlingen san Het onderwys werd gegeven door twee Onderwgzers de Hoeren G D Heg eo J Visser Omstreeks Januari was het aantal deelnemers van 68 tot 48 verminderd Als men in aanmerking neemt dat mot den besten wil de doolemars somtijda verhinderd zijn de lesson bij ta wonen doordien zg arbeid moeten verrichten in het belang van bet gezin of door rerBchillande andere radenen dan mag men werkelijk het sohoolbesoek goed noemen Da ijrer liet nieu te wensohen over De Prov GeU e Nym Ct berst een voor de weesinriohting te Neerboscb en haar bestuur zeer gunstige verklaring van de beeren Jb Moulijn F W Smits Ps en E A G vso Hoogenhuyzo predikanten der Herv Gem te N megen Zg verklaren zioh te ergeren over de lichtgloovighoid van het publiek ten aanzien van onbekende lieden Ons zeggen zjj i het behoefte te verklaren dst wg jareulsng met de familie Van t Lindenhoul eu da Weesinriohting bekend waar de eeratondergetoeke jde aedert 1884 wekelgks katocbiaeert den Heer en Mevrouw Van t Liudenhout hooger hebben leereu achten en hartelijker hebben liefgekrogen nasrmate wg bon beter hebben lenren kennen Ons vertrouwen op hen is in spijt naen tengevolge vau si wat dezer dagen tegen hen geacbruvon is niet geschokl integendeel bevestigd en versterkt Het verhaal van den oud verpleegde Kwast over lichainetgko mishandeling wordt wat ook roods aldara geaobied is gedeeltelijk tegengesproken gedeeltelijk teruggebracht tot een eenvoudige kastgding Men loze Earst ondorgeteekende aprsk 22 dezer de zuster der gestorvene die ontdaan was over haar broeders gQSchrijf 81 jaar oud wordt zjj zelve zwak sedert 28 jaar te Neerboscb rerpleegd Zg ia der ziekenmoeder in het ziekenhuis tot bulp Zelf had zjj al dieu tgd nooit straf gehad Haar ovoiloden zuster Jassjü Kwaat Igdende aan een horstkwaal waaraan zij na een verblijf de weesinricbting van i 4 jaar overludeu was bad Merrouw Van t Lindanbout bg zich gebuudon roovbst tiohte werk stoffen enz Aan haar zuster had Jansje nooit geklaagd dst zg slaag kreeg Cornelia Lansosir die tegelgk met Jansje bij Merr r t L werkzaam was waar zg nog steeds dient verklaarde hem dat Mevrouw nooit een hand naar Jansje uitgestoken alleen als zg reden tot ontevredenheid gaf haar wel eens berispt had Do heer v t L kwain er rond roor uit dat lijj Ë Kwast terdege gekastijd had Maar waar zou het Ook heengaan ala er tuobteloosheïd beeracbte onder zooveel kinderen P De jongen bad inbraak gepleegd eu gestolen Liohaamaatrai wordt uiterst zelden toegepast en dan alt d in tegenwoordigheid van verpleegden Dit is nu éen feit dat onderzocht is merkon de inzenders op Zg zijn overtuigd dat hetzelfde lot bijna al don overigen ingebraohlen griereu zou wedervaren Ovar een ander boUngrgk pont de finanoieele omstnudighedon der familie Van t Lindonhout wordt bet volgende getuigd De heer Van t Lindenhoat varrgkt zich met h t gold dat voor de weezen werd ingebracht luidt de beschuldiging Waarheid ia dat de directeur met zijn gezin da dagelijkscbe consumptie vrg heeft plus éeu duizend gulden traktement s jaars dat tot twaa duizend gulden verhoogd is sedert da opbrengst der arukkerg in de Brouwerstraat alhier geatort is in de kaa der wees inrichling Zoo ouk genieten zijne baiiie zoneneen bezoldiging ieder van 200ii Maar waarheid is niet minder dat als de kas schraal voorzien is de directeur en zgn beide zonen do eersten zgn aan wie bet trakUiraeut niet wordt uitgekeerd zoodat de Heer Johannes Van t Lindenhout do laatste jaren acht duizend gulden in zijn vermogen is Acfateruitgegaan Hem die een toonbeeld is van mildadigbeid op allo gebied als eeo dienaar van den mammon te hooren voorstellen ia voor allen die bom kennen eenvoudig bolaobelgk De rechtbank te Leeuwarden beoft Zaterdag uitspraak gedaan in da zaak van IJ O F 36 jaar commiasionair in effecten en fabrikant geboren te Franeker wonende te Hariingen thans in becbleois die terecfatgestasn heeft ter zake dat bij lo twee rolmachteu waarbij hg werd gemachtixd toestemming te rerleenen tot roiemunt van twao hypotheken op panden van 11 C Snndt en de wed eu erven raa A Smidt valsohelgk heeft onderteekendmat den naam van H Rodenhuis en toen door notaris mr J l ebbes twee akten van roiement heeftlaten opmaken Ett So sene s ite waarbg mejuffrouw H Bodonbuta sicb verbond roiement van hypotheek op een gedaelle van aeu parasol vsn mej F J vsn dat Meer Deibel te Leeuwarden ta zullen toestaan zoodra 2000 was afbetaald op de hypoUioek avoneena valsobelük heeft onderteekend met den naam van H Rodenhuis en dst stuk opgezonden heeft aan deu heer L Kirobmann directeur der Zuid holla ndsche bierbrouwer te aGravenbage i en So aane som von 7000 hem in 1889 mat meer geld door mej H Rodenhuis ter hsnd gesteld voor mej F van der Meer Doibtl en hem door deze gelaten om daarmee eene hypotheek Uil dst bedrog ten behoeve van dan landbouwer A te Lokkum af te lossen beeft verduisterd Hij ia veroordeeld tot 3 jaar gerangenisstraf BDlteolandscb Overzlcbt De earate berichten omtrent de Duitsohe rerkiezingon zgn aangekomen De sociaaldemocraten badden te Bertgn buitengswoon veel werk gemaakt roor de herstemmingen Vrgdogovond werden er noif 7 vorgodBriugsu gehouden en Zaterdag waren reeds in da vroegte duizenden in de weer om hun partggenooten tot het rarruUan van hun kiezersplioht son te sporen De uitslag is bun dan ook gunstig in drie districten zegevierden hun oandidaton Fischer Vc tharr en Schmidt alleen in het eerste district werden z j geslagen door Longerhans van vrgzitinige volkspartij deze werd met 7146 stemman gekozen ttgsn 6267 op don aoo dem condidaot Vlrobow is dus niet herkozen De antisemieten en do conservatieven ontbieldeo zich in het algemeen fan stemming slechta do oodaerratieven uit de hoogere ambtenaars wereld traden voor de vrljsinnige candidaten In het atrijdpark Capriri en de meeste ministerti stamden in het eente district op Lagerbona Des nachts om 12 uur woa de uiti lag ran 68 horstammiuiien bekend Gekozen zgn 6 oonservotioren 3 Rgksportg 18 nat liberalan 6 vrgzinnige rereeniging fl vrgzinnige rolkspariij S Zuidduitscbe voikspartg 6 centrum S Polen 3 aotl aeuieten 18 sociaaldemocraten In hot geheel z n dus nu 280 leden definitief gekozen nl 56 conservatieven 14 Rijkspartij 17 uotionaal liberalan 8 j vrijzinnige rereeniging 6 vrgzinnige volkspartij 7 Zuidduitsohe rolksportij 86 centrum 16 Polen 2 Beieraoho boerenbond 1 Doen O Welfen 9 Elzassers 6 anti semieten 42 sooioaldemocraten Ta Grünsberg in Bilozié werd da advocaat Munokol vrijz volkspartg gekozen To Stetiin verloor da vrijzinnige vereenigiug een zetel aan de soc democratan Ëugen Richter is herkozen in Hagen Te Halle zogoriorden Alexander Meijer rryz rereeniging op de aoo domooratan Ta Wiesoaden behaalde Kopp vrgz vereeniglng de overwinning op Sobenk vigz volkspartij De Itatiaanaobe Kamer maakte een aanvang met do beraadslaging over bat ontwerp tot reorgauisatie der banken De afgevaardigde Caralotti stolde roor do beraadslaging to rardagen totdat de commissie van enquête de reracbillende bewijtatukken zou hebben overgelegd De roorzitter dier comroiasio de beer Mondini beloofde dat du commiaaie zich zal haaaten met harsD arbeid maar zeide dat het da Kamer is dia over de reorganisatie dor banken moet beraadslagen De minister president GioÜtti drong er op aan dat bet ontwerp onmiddellijk in behondsUng zou worden genomen en maakte er aene kobinetsquaes tio ran in bet belang van het krediet van Italië Ëen motie van den oud miuister Di Rudini werd met 238 tegen 143 stemmen varworpen i SI leden onthielden zioh van stemming De rouw over faet vergaan der Fieiofia met dan vioe odmiroal Tryon en 423 man atramtaenoogeabtik do belangstelling Ie London in het staatkundige vraagstuk ran den dag Hot talegram veroorzaakte groote ontzetting Algemeen is de deelneming De Duitsohe keizer was de aerate om aan de admiraliteit zgn oprecht taedgevoel te betuigen over het verlies van admiraal Tyrou en zgn fiinke mannen De Victoria kruiste omstreeks 1 Juni roet da schepen Camèerdown InpXiile Sanê FareÜ Dreadnought Coloum en Amphion in do golf vsn Nsuplia Tbaiis bevond bat eskader zich in de buurt van de Syrische kust bg Tripoli Het ackijnt dat terw l oefeningen werden gehouden plotseling de luurroachine deu dienst weigerde op het oogenblik dat de Victoria wilde uitwijken voor do CamperdoKn zoodat dezo met haar ram de Victoria san stuurboord