Goudsche Courant, dinsdag 27 juni 1893

Woensdag 28 JanK 1803 1V 6088 GOUDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Oe iDzentUng van advertentifin kan gesoUeden tot én nur des namiddags van den dag der uitgaTe GOUDSCHE CODBANT en wordt gedurende eenigen tijd ruim verspreid De ADVERTENTIËN hebben alzoo de grootste PUBLICITEIT en worden ten spoedig ste ingewacht door de Uitgevers A BRINKMAN Z Ie Gouda zQdê rSót dét ionn int Htt gti vu too root dat CD golf water onmiddellijk biaaenatroomda Aan i stoppen Ttel niet te deuken Binnen IS minuten lUp da aluurbuordzijda tbd bet aobip gabeel rol Het loeg om en zonk met den admiraal en it2 officieren dalboratan en matroaea Pe rietoria telde 719 koppen Ze wai in 1680 to NewCastle gebouwd en gold roor een bgtonder fnai sobip In Febrnari 1892 liep het sobip in de Mtddallandseha zee aan deu grond en werd sleehla Da veel moeite vlot gemaakt Ue offioierea werden toen vr gesproken De ramp berinnert aan het reronf lakken van het Duitaoha oorlogschip Orouêr Kürfunt ïd Mei 1878 Mj Folkeatone door aaovariog met bet Tlaggasobip XSntgm ffühelot van de 48 opraranden verdronken toen 297 man Ook denkt men aan het vargaan der Daitaobe kraiakorvet Augutta in 1886 die met S14 man io de golf van Adeo moet vergaan zgn doch waarvan sedert nooit meer ieta vernomen is Ook art 4 van Home Kale ia in bet L whuia afgebandrid en daarop de verdere dlscaaate verdaagd tot Woenadag Het eind is nog uiet in bet zicht Nadat art 4 van de baan was werd door een Sobouch lid Home Kale voor Schotland ter sprake eebraoht De staataaeorelaria voor Bobotland air Q O Trarelyan gaf toe dat da itant van lakec voor Schotland io het Parlement weinig bevredigend was en dat de B geering de eerste gelegenheid de besta zoa aangrijpen om daaraan tegemoet tekomou Wat de door dr Clark ingediende motie betrof de Regeeriogzoo deae als een nog open vraagstuk beaobomreD maar spreker verklaarde er voor te zullen stemmen Do motie werd onder daverende toejuichingen der unioniften verworpea met 168 tegen 150 stemmen INGEZONDEN Manheer de Redacteur f Naar aanleiding van bet borbaalite geiohrijf over den Hoer Van t Lindenhout en de weesiiirichting te NoerboBoh veraock ik beleefd een plaauje in Uw blad voor bot onderstaande Met verontwaardiging lus ik enkele uittreksels uit de brochure Van Detb en Van Houten in uw blad de brochure zelve te koopen en te lezen acht ik verre beneden mj Kelve elf jaren daar doomebraoht hebbende weet ik wol zoühIs men dat noemt het klappen van de sweep m a w de gewoonte op Noorbosch Door al die beriobieo vormt men ziob een zeer oppervlakkig denkbeeld vau die dingen en voor een oppervlakkig beoordeeier moeten z vreesetijk zijo Er wordt gesproken van mishandeliogen Strenge straffen worden er wel toegediend geen misbandelingan als zij noodig blijken Hoe denkt u over een handeling als deze Een Jongen van 16 £ 17 jaar heeft straf gehad en uit wraak gaat hy naar do boekbinderij waarboven 80 a 70 meisjes slapen en steekt do papiersnippers aan Gelukkig word bet bijtijds ontdekt anders ware de ramp ontzettend geweesi Kan de He tr Van t Lindeohout nu tegen zoo iemand b v zeggen Jongen dat moogt ge niet doen F En wanneer er b de boeren in den omtrek vruchten ontvreemd worden is het niet beter dat de heer V t h zelf de zaak afmaakt in plaats dat z j met de Justitie kennis moeten maken Ik noem u maar enkele gevallen Nu wordt er gezegd dat het eten niet goed en voldoende is Ik beb mjj daar nimmer over te beklagan gehad Er werd uataurlyk uiet alles afzonderlek gekookt zooals ik in myn kleine huishouding kac doen maar evenzoo goed amaakte mg aan de waaceniatel m n middagmaal miascbieo nog beter als thans mlju eigen kookael Maar eooals in vele gezinnen t n er natauriyk in zulk een groot gezin ook wet kinderen die dit of dat met believen Dezulke zal het dan wel eens overkomon dat zg van tafel gaan gelijk z er aankomen want het spreekt van zelf dat er voor ben niet afaonderlyk gekookt kan worden Dan wordt er gezegd als zoude de Keer v t Lindenhout oen propagaiidamaker syn voor tsooialiame N B daarom omdat er zoovele sooiaal demooraten onder de oudweezen gevonden worden Kan dan de Heer van t Lindenhout verhinderen dat de weezen wanneer zy de inriobling verlaten hebben een andere richting opgaan als hun gewesen wordt Kaa ieder ouder verbinderen dat de kinderen als zy de ouderlyko tocht ontgroeid zyn dingen doeo waarover ty zich sohamen on bedroeven Evenmin de hoer T t Lindenhout over ruim 1000 kinderen die lijn inrichting verlieten Keu onwaarheid is bet ook ala zoude by bet huwelyk van Mevr Tjtwainga 80 woeameisjea in t wit gekleed haar buitengewoon groote sloop gedragen hebben Die sleep was zoo groot niet of twee muiree konden die dragen en 2 andere waren strooisters en dal waren geen wees meines maar het zusje van de bruid met 3 vriendinnetjes ik war nog op die inriohticg dus was er ooggetuige van Het was een recht genoegelijk femt waarvan de weezen geentina misdeeld werden maar geen Baoehnsfeeat Een oowaarheid is het ook dat de heer v t L de wasten a ezonderd hout van de bnitenworeld maar dat bohoef ik niet te bewyzen daar en gadeelte van bon zelfs bier in Qonda eo andere plaatsen geweest is om mazieknitvoeringen te gaven Kn op de Inrichting zelve gaan er byna dagelijks weezen naar Nijmegen t z voor boodachappon te doen of ook soms om familie te halen of te brengen llyne ondervinding op de weeainriobting it een getond ebristetyke opvoeding zooder dwang of stijfheid uiisteVend onderwys in byna alle vakken en een goede behandeling Met genoegen dank ik dan ook aan den tiji daar doorgebracht en met diepe droefheid verliet ik de plaaU waar zooveel mogelgk was mij de ouderzorg vergoed werd Moge dit schrijven dienen om den indruk weg to nemeL die bij enkele de giftige brochure verwekt heeft U bij voorbaat dankende voor de vrrleonde plaatsruimte noem ik my Uw dw dienaresse W Vin D POOIj Nahbwald Gouda S6 Juni 93 Oudweoa Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING S6 JUNI 1893 Winkethuis Karnemelksloot smalle zyde K S18 1725 k P Hornes Huis en Erf Zak L 897 1640 k M Dortland Huis en Erf Komynsteeg IC 30 816 k P van Vliet Huia en Erf Speldemakerssteeg O 75 405 k P van Vliet Huia en Erf St Anthoniestraat G 144 I860 k P Jansen Huis en Erf Koozerdaal M 16 620 k A do Gruijl ADVERTENTIÊN VLEE8CHHOUWERIJ WESTHAVEN 168 GOUDA PrijmoUenng van KALFSVLEtSCB Frioandeaa en Schjjf ïond been p kilo 1 20 Biefstuk OeBtere en Blindeyinken 1 30 Kalfilappen 1 10 Kalfigehakt 1 Karbonade en Ponlet 0 90 Ondeir minzame aanbeveling m JOXHUEMÊt ABONNEMENTEN Toor Jiet Nieuwe Kwartaal beginnende 1 JULI worden d a g e 1 g k s aangenomen tegen den gewonen Abonnementsprgs Tan 2 50 per drie maanden door den Hoofdagent J T SWARTSENBÜBO Ë 92 Kleiweg E 92 Bezorging direct na aankomei van trein 6 13 4 T Qonda Saelperedruk ran A Beinkvan Zoon 3 o u ca sclx © LAWN TESHISClfS Oiderilnge WedstrUd OP Zaterdag 1 Juli a s des namiddags één nor Ie Dames double match 2e Dames en Heeren double match Introductie voor Leden der Sociëteit ml BtoHiK nat Oamea HET BESTDÜE FEAirSCHE ST001£VE£VEBU Chemische en Zwitsersche WasscheriJ Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen B Oppenbeiner Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verren Tan alle Heerenen Oaraukleedingstakken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordjnen Tafelkleeden Trjpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek TuUes Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgren en worden onschadelgk roor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen a eleverd worden AGENT Toor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Zoer Uette Qesteendnikte NAAMEAASTJES worden GELEVEBD door A BRIKKMA en Zn Advertentiën itt alle Binnen en Buitenlandiiehe Couranten worden dadelgk opgezonden door betAdTertentisBnrean van A BBINEUAN enZOON te Gouda Men aende xtch vour ONDEHaOEDEBEN MarktA68 0ocDA bg IT JP JMViiV De uitgaTe dezer Courant geschiedt dageljks met nitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aiaonderlgke Nonuners VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 37 Juni 1898 Id do hedflnmiddsg geboudeb zitting van den gemeenteraad werd het praesidium vraargeoomen door den wethouder H W G KonmB daar de BurajemeoBter buitenslands vertoeH Tegonwourdig waren 13 leden Afwezig waren de hh Prince met kennisiEBviniï Hoefhamer Oudijk en Van Bergen Uzendoorn Door den Voorzitter werd medegedeeld dat Gedeputeerde Staten baddan goedgekeurd het raadsbesluit Tan 28 April tot wqziging der gemeentebegrooting dienst 1892 en het kohier der pi dir belasting op da inkomsten dienst 189S Bij den Raad kwaman de volgende stukken in 1 De Rekening der dd Schutterij dienst 1893 Wordt in handen gegteld eener Commissie tot leden waarvan werden benoemd de hh Jager Hoefbamer eo van der Garden 2 Het rapport der UaadscommisBÏe belast methet onderzoek van de rekening var de Volkagaarkeukou en het Hoffmansgealicht strekkende totgoedkeuring Ter visie 8 Het rapport der Cholera Commiasie Dit is reeds in druk verschenen Aangenomen voor kenuisgeving 4 Eene aanbeveling voor oen Lid der Gezondheids Commissie vacature H Enno van Gelder waarop voorkomen de hh L BURGERSDIJK J W V0E9TER Ter visie en bfinoeming in eme volgende vergadering 5 Een voordracht voor onderwyzer aan de 2eburgerschool voor jongens vacature J P van derK öiju waarop voorkomen de hh FEVILLETOIV Naar het Sooffduitaei XV 69 wAan bakboord ts alJea in orde da lantaarn brandt rapporteerde hij schertsend vOnzen beschermeling dreigt geen govaar Daarbij z hij de hofdame trouwhartig aan Zeg mg eens freule kunt gij uit de vorstin eigeniyk goed wijs worden f Ik geloof wel dat ik haar doorzie ffWat ik u bidden mag weea geheel openhartig tegenover mij ata mg echter oa Hoogheid dat ik eerst geheel zeker van mijn zaak ben en overtuigd dat mijn vermoeden waarheid is I vroeg zij hem met gedempte Item ffDat spreekt van zelf uw oordeel zal er mg des te meer om waard zgn en zich dichter tot haar buigend vervolgt hij Wcot gy misschiffli ook of de vorstin soms in eenige betrekking tot Coilander staat Neen Sprak zy over hem P Op de welsprekendste wijze en wel zóó dat ik r myn volle goedkeuring aan kon baobten Deze 1 C SNUIF tfl DevfDter 2 J MEUERINK ta Brummen 8 A KLAVER te Nijkerk 6 Kon voordrnoht voor onderwijser aan de Io burgerschool voor jongens vaoAture G N Kruisheer waarop oorkomen de hh J W H STAPPERS Io Weert J DE VOOGT te Alpben a d Riju J MEUERINK te Brummen 7o Een voordracht voor onderwijzeres in de handwerken aan de Tusschenlchool op een jaarwedde van ƒ 100 waarop fooAomen Mej M W KR0I8HESR Mej A A VAN DM WANT Mej SCHULTS BMKI8 alien te Gouda De voordrachten no 5 6 en 7 worden ter viste gelegd terwijl de benoeming is eene volgende vergaderine zal geschieden Bon voorstel van B eo W hen te maohtigenom 250 te bestemmen tot het maken van eengeschikte localiteit tot plaatsing van een verplaatsbareontsmettingsoven die voor rekening van het rykzal worden aangekochi Ter visie Een missive van B en W naar aanleidingvan het adres van don heer J A F Montijn e s bctrelfenile toelating voor ééa jaar van meisjoa bene den 12 jarigen leeftijd op de 2e burgerschool voormeisjes B en W zyn van oordeel dat als de Haad de uitvoering vnn het raadsbesluit betr do reorganisatievan genoemd school niot wil uitstellen aau het verlangen ran adressanten niet kan worden tegemoetgekomen Ter visie 10 Eene missive van den beer B Begeer Bzn dank betuigend voor het toegezegd pensioen Aangenomen voor kennisgeving 11 Reno missive van den Gemeente bouwmeester verzoekende vergunning toezicht te mogeh hou vrouw schynt wel een samenraapsel te zijn van do grootste tegenstrijdigheden Ik lieb nog door niemand den godsdienst erger hooren verguizen dat door haar tij verklaart dat zij in jaren niet in een kerk is geweest en toch gaat zg den earstvolgenden Zondagmet tante Üaroiiua en mijn schoon zuster naar Sint Brigitta Dat zal zg toch wel niet zonder bedoeling doen F En ook beb ik nog van verschillende kamen gehoord dat zij gisteren avond niemand zoo opvallend heeft onderscheiden als Nennderscheidt en van middag heeft zij hem vrg wel moreel in stukken gesneden Hoe is dat te rijmen Eides trok de wonkbrauweo samen rNiets is moeielijker Uwe Hoogheid dan om een vrouw te doorzien die soo dikwijls van kleur verandert als vorstin Tautenstein maar toch zullen wg bet raadsel wel weten op te lossen ffEn mocht gij het soms eerder raden dan ik dan wilt gij mij zeker wel het spoor wijzen P Wg gaan toch beiden op hetasifte doel af ffik moet n eerlgk bekennen dat tot dusver niets in m jo leven my aangenamer verrast heeft dan dit feit Maxtmiliaan lachte Dat is de bekentenis van een edel hart Ik beo altijd een vreemdsoortig mensch geweest maar tusschen de keerkringen heb i ik wel geloeM dat het verblindende niet altgd het beste iB Ik vertrap zelfs de schoonste bloemen j raeedoogenlooB in het stof wannen zy S HE ADVBftTENTlEN worden geplaatst van 1 5 regels il 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt den op de Torbouwiag vwf da Gondscbe Siroopfabriek Ter visie IS Een adres van Mej A Ste l verzoekende eervol ontslag met I September e k als onderwijzeres aan de Tusschenschool Wordl eervol verleend De Raad besloot verrolg ans tot bet toekennen van eene boloonicg aan den ondorwgzer J D Etneis voor de waarneming der belrekking van Hoofd dar TusBchenschool en benoemde tot Lid van het Burgerlyk Armhestnur da heer H J de Voogt en tot onderwijzrres aan de Eerste Burgersebool voor meisjes Mej H G Burgersd k beidoA met algemeane stemmen Aan de orde waran vervolgsos drie reclames tegen aanslagen op het loppletoir kohier der pi dir belasting op de inkomsten dienst 1892 Deze werden behandeld in eene zitting met gesloten deuren Na heropening werd besloten afwyzend te beschikken op die blames nl van J B J Loeff D No 5 B J Lansdorp H 24 en B Heyi R 64 Alvorens da vergadering gesloten werd werden door den heer van der Jarden Vooreerst wenschte h gaarne te weten hoe nu de heer Valette tot lid der 3e Kaoier benoemd is t nu ging met zyne betrekking van leeraar aan bat Gymnasium De Voorzitter antwoordde daarop dat het niet uitgemaakt was of het lidmaatsohap der 2o Kamer waa eene openbare betrekking dan wel een mandaat Als het eou openbare betrekking was dan moest de Eaad vergunning geven tot het gelijktijdig bekleedan van beide betrekkingen was het een mandaat dao was alleen noodig een regeling der lesuren door rector en curatoren Vervolgens vroeg de heer van der Oorden waarom niet ingevolge het Reglement van orde zoo spoedig XVL Freule von Speyern waa de eerste uit da bofodterie die oen bezoek aan baron von Nennderscheidt en z jn vrouw kwam brengen Zij vond Maria Louize alleen thuis Olivier had van het schoone weer gebruik gemaakt om zijn nieuwgekochten volbloed hengst in te rgden Hartelijk en vriendelijk werd da hofdame ontvangen en gelgk een kuikentje zich instinctmatig order d besoherroende vleugels der ktoekken terugtrekt zoo ook zocht Maria LoHize haar toevlucht by die edele vrouw die in bat pijulykst oogenblik van haar leven haar beschermend tor zgde was getreden Ook Fidw was een eo al vriendelijkheid voor deze ffdoor den Atorm geknakte zwaluw vooral toen de jonge vrouw haar zenuwachtig de wederwaardigheden vertelde van den afgeloopen middag waarin ty genoodzaakt was geweest bezoek op bezoek te ontvangen Allemaal wildvreemde roenichec waaronder zooveel heeren dat ze van hartkloppingen ternauwernood het woord had kunnen voeren I Ach waart u slechte eerder gekomen freule von Speyero besloot zU met een diepen zucht ik zou meer moed gahad hebben als ik slechts op uw gezicht had kunnea lezen of ik goed deed of niet Maar waarom ontvingt gij dan als uw man er niet was en gij zooals licht te begrijpen s tageo het vervuild der honneurs opzaagt Maria Louize liet het hoofdje hangen HOlivJe