Goudsche Courant, donderdag 29 juni 1893

1803 1 6083 Donderdag 29 Janl mmm godraht GOUDSCHE COURANT JNieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Qnistreken en wordt gfedurende eenigen tijd ruim verspreid De ADVERTENTIEN hebben alzoo de grootste PUBLICITEIT en worden ten spoedigste ingewacht door de Uitgevers A BRINKIHARI k Zl te Gouda Oe lozaading van sdvertantien kan geBOtiieden tot een nor des namiddags van dan dag der uitgave iRflEPELiEN HOLD S Al ficau8 ea ScheikiutdigeD Bekr met fioudeo en Zilvefeo Vedailles 1Q IP Versterkend en Aangenaam van Smaak Het melic gekoekt zeer aan te bevelen voor dagelljkseii gebmih by kinderte zwakke personen en klieraohtige geeteilen Het water toebereid ia zy als genee kracbtige drank uitstekend bfj diarrhée ook TO r zuigelingen en kleine kinderen Be echte Elkel Oacao van Kraepelipn Holm ia sloiu verkrijgbaar in Tierkante bussen van Kgr f 1 70 Kgr k f 0 90 en j KgT k f OJH voonien Tan Ëtiqaet waarop nevenstaand fabrieksmerk en de bandteekening van de fabrikanten giy KBAEFELIEN en HOLM te ZEI8T Fabrikanten Kraepelien Holm Zeist Hofleveranciers jMvijvm Dénmlèds CD Millaroye konden blijkbur geen woord KngfllBcb mur markiea Oe Morèt die lang in Amerika beeft gevroond bid de grorp taairouteD moeten opmerken en z n Trieoden kunnen wurschawen Het tebijni echter dat politiek de herseoe al even ipoedig rerwart ala de eercuobt en iemaad bet gebruik ran lija gewone xinnen ontneemt Op de Engelaohe ambawade te Parijs heeft men over de domheid der FraoicbeA niet veinig gelachen De Unutache regeering beeft eeoe betangr ke verandering gemaakt in de heffing van in en doorToerrechten Kr wordt naaat het beslaande dat ala minimum tarief zal gelden een ander hoogste tarief ingeToerd dat zal worden geheren ran goederei uit landen die aan Rusland niet de behandeling op den Toet der meeit begunstigde natie toestaan Deze navolging naar bet sch nt van Fraokryka joagite protectioüistiacbe poUtiek schijnt een gevolg van het dezer dagen gereed gekomen handelsverdrag met dat land Hualaod vormt met Frankrgk een protectionistische broaderaobap dat heel wat nadoeliger zal blijken dan de politieke verbroedering van Kroonalad Dat onder deze omstandigheden bet handelsverdrag met Dnitscbland tot stand zou kunnen komen is byna niet te denken Volgens üe Seri Sor$en Cour kunnen de onderhandelingen ala mislukt worden beschouwd De toelichting die de Uussifche cheering dezer dagen zond b j haar voorstel dat reeds 6 weken geleden door graaf SohuvatofT naar Berlijn werd overgebracht is volgens dit blad zeer ongunstig Bualand wil voor de vermindering van de Duitaoho invoerrechten vooral op graan die bet eisobi bijna niets in ruil geven en dreigde teveoi de Duitscbo regeering wanneer zij de gevraagde oonoessiei niet verleent maatregelen van weerwraak te zullen nemen nl een verhoogd tarief toe te passen De oflioieelo afkondiging van dit maximum tarief zon onmiddell k te wachten zijn Deze Jiu verschenen afkondiging schijnt dus bet sein voor een tar ie venoorlog tuaechen Rusland en Duiticblaud De nieuwe fioanoieele voorstellen der Ëngelscbe regeerÏDg zullen do oppositie tegen Home Hule vóór een deol wesnemec Do eerste 6 jaren sal het rijksparlement toezicht houden over de belastingbolling in Ierland en de bydrage van dit tnnd in de ryksuitgaven zal een derde van zijne belastingen ztjn John Kedmond zal op deze ontwerpen eeoige amendementen voorstellen Ten earsta wil hg 6 jarig toezicht doen verwerpen en zoo dit mislukt voorstellen na die fi jaren aan het leraohe Parlement hot beheer over alle lersche belastingen te geven Dan wü bij eene commissie benoemd hebben tot vaststelhbg der fmancieete verhouding tutschen do twee landen Voor de eerste 6 jaren stelt hij voor de bedragen der lersnbn belastingen aan de rijksuitgaven op een vierde te stellen BurgerlUko Stand GEBORKN 21 Juni Arie ouders A van tVeld en M van Galen 28 Edouard oudersK Polderms en J J M Petera 34 Jaoobua ouders J van Loon en K Holthuijzen Catharine Patronella ouders J Bizot W van Hooyen 25 Augustina Lamoerta Hendrika Maria oudersH Wortman en U G Doornbos Willem Predenk ouder J 8ohoonderwowrd en M H Lorijn Franoina Goertruida ouders C van vliet en M W Kraaneovetd 27 Adrianus ouders C den Haagen 8 Zorg OVERLKDEN 84 Juni K Boere 6 m H van Mallem 30 j 20 A M R Wantenaar Wed ri Wiegman 79 j ZeTenhuizen OVERLKDEN J van Hys 1 jaar ONDERTROUWD P Cammeraad en P Winkel GEHUWD K Ijiraers en N de Groot ADVERTENTIËN Voor de fcairgke blgken van deelneming ons betoond bg het orerlgden van ons geliefd Kind en Kleinkind betuigen wg onzen hartelyken dank JAN SMITS CJi Wed C J SMITS BlIDWBETII ADVERTENTIEN M alle Binnen en BuiteiUandtcht Con ranten orden dadelgk opgezonden door het AdTertentie Bnreaa tu A BBINKMAN en ZOON te eouda Een ware Schat voor de ongolakkige Blachtoffers der Zelf bevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABING Hollandsche uitgave met 27 afb Pr S 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeli ke gevolgen vau deze ondeuad Igdt moet het lezen de oprechte leenng die hei geeft redt jaarlgka duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVerlagB Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrij ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland FEANSCHE STOOMVEEVEEU Chemische en Zwitsersche Wassoherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheimer Rotterdain Specialiteit voor bet stoomen en verven van alle Heerenen Oameskleediugatnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trypen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgren en worden onschadel k voor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 di en afgeleverd worden AQENT voor Qouda en Omstreken A VAN OS Az Kleivei A No 73 HEmEKEiVS T iik F S X 1 s X s zs 9 Ot per Fl 5 Ct per V Fl prachtig helder en goed werkend Depot A NORTIER Gouwe O 34 35 StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na vuorst hrift van den i kon üniversiteits Prof Gehm Hofrad Dr Harless Bojin hebben sedert 50 jaren als Terzachteiid middel tegen hoesten 1 heeschheid en aandoening der ademings organen uitsteekende diensten bewezen 1 Bij spoedige afwisBeling van warme 1 en koude lucht is t bijzonder aanbevelens 1 wardig een bonbon te gebruiken Yerpakking Geele pakjes è 25 cent Alom verkrijgbaar Zoer Uette Gesteendrukte NAAmASTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zd Men u en e xieh vow Markt A 68 Gouda bg UT Goud Snelpersdrnk Mn A BBlNlMAUk Zoon o oitgiTe deiei Coaruit geuhiedt dagelgki nut mtcoiideriiig Tan Zon en Feettdigen De pr i per drie maanden ti 1 25 franco per poet 1 70 Aitonderlijke Nommen VIJF CEMTKM BINNENL AND GOUDA 28 JuDi 1893 In de gtBteren nehoudeo zitting tsq dsQ gemeen teroad werd door den Voorzitter behalve de gisteren opgenomen mededeclingen iiog ter kenois gebraobt de uitslag der tiischryving op de gsidtaening groot 136000 6 3 pCt s jaar logeBDhravea werd voor SO obligatiën tot den koers van Wi pCt 16 98V 136 K n H tl It 98 4 II mits de coupoo te Amsterdani betaalbaar werd geateld 15 obligatiën tot den koers van dS i ioo pCt 88 B w n 0 0 98S n 100 j 99Va Gegund £ i D aan de firma Labouchère Oyent en Co te Amalerdam door tuesobenkomst van de firma Wed Knox en Dortlaod 33 obügatién tot d o koen vbb 98 4 pCt 100 n n n 991 8 Aan de Uairersiteit te Amsterdam is met gunalig gdfolg het Doctoraal oxamen in de Oeneeskudde gedaan door den heer J Prince Dr L A van Langeraad te € tolw jlc ia benoemd tot lid van bet Provinoiaal Utreohtsch Oenootachap TSQ Kcnaten en Weteoacbappen afdeeling letterknnde j Heden nacfal is te Ratterdam de bliksem geslagen I in de toren der kerk aan d9 Wynharen Zonder I noemenswaardige Bohade te veroorzaken hep dit af I Aan bet Verelag mn den ttmtand Jér Oemmtte Qouda orer 1892 ontteeneu w nog het volgende GenooticAap pettdte aan êókam le armen onderitand ver lt m en Tobitha hetwWk uitgaf S 0 68 Stichting v4U Fijlje WU lems Pauw 145 R K Insielling van Liefdadigheid 4 au 618 Vrouwen Instelliog van Liefdadigheid St Elisabeth 0 BSO Oenootschap tot het verleent van onderttand aan behoeftige kraam ouwen De Vereeuiging onder de tinspreuk Xot halp der vrouwen welke aac 40 kraamvrouwen onderstand veratrekto tot een bedrag ran 413 Commmi die gedurende dm vdtiér mideeUngen dom van levenimtddelen en brandetoffen Uitgaven Commissie ter bereiding 1 uitdealing van soep 23 6 74 Comroisaie tot mt eeling vau warme spys behooronde tot do R K Gemeente 1576 97 Itulellingtn tot werkveracka ng aan bekoe ttgen in daartoe ingerichte Kerkplaateea De Werkinrichting tot wering van bedelary welker uitgaven bedroegen B674 67Vi Dezer dagen zal deo ingezetenen een lijst worden angebodei ten bate vau de Vereeniging van oudstrijders der zee en landmacht uit Ned Indie Btt Vaderland getrouw Een dergelijk beroep op de welwillende gezindheid voor oud stryders zal zeker ook in Gouda niet te vergeefs worden gedaan Inêtelltngen ter Merkvertckaffit aan behoeftigen op andere vyze dafk m daartoe ingerichte icerkp laateen Hot Genootichap tol hulpbetoon aan eerlijke en vlgtige armoede hetwelk aan 30 personen werk verschafte en daartoe besteedde ƒ 624 77 De gpinraenigke uitgaven der in dit veralag opgenomen Instoltmgen van Weldadvgheid ten behoeve FEVILLETOK openen Vertrouw niet blindelinita en laat u niet tot eenig besluit overhalen tonder er mü vooraf over gesproken te hebben E X ü 12 Naar het HoogduUich XVL 0 Met een diepe buiging had Olivier Fidei begroet Iiaar als vriendin des huizes welkom geheeten ofschoon met eenigazins onnatuurlyke vroolykheid Hü ontT eek daarbij echter den koelen en dtep doorborenden blik als een kind dat met een slecht geweten bij zijn moeder komt Als bij wist dat Fides er was kwam hy zelden in de salona van sijn vrouw n wist altijd den een trf aoderen grondigen uittlucht te vinden om zich by de dames te veront chuldigen Ook graaf Goseck klemde de tanden et een somberen blik op elkaar tofUrraevrouw ▼ on Nennderscbeidt hem met glinsterende oogen over hare genegenheid eo vereering voor Fides sprak Wees maar voorzichtig zeide bi met een gebeimnnnig lachje terwijl h zijn hoofd schudde vgij kent de wereld en de monachen nog niet Oy zyt i og een kind dat nder eenigen argwaan verrokt naar de uitgestrekte witte armen van de airene toesnelt zonder te vermoeden dal deze armen zich leobta ait ralaofaheïd en niet uit lietde voor u Eerst was Maria Louize wel eenigstzins geachrokkrn en had den spreker met zijn bleek gezicht en zenuwachtigbeweeglyke oogen angstig aangezien maar toen had zij lachend het hoofd geschud Gij wantrouwt treule ron SpeyeruP Eo waarom Verklaar u nader Hy ging naar den opengealagen vleugel en sloegeen paar verwarde accoorden aan toen klapte hyhet muziekboek dicht en wierp het driftig op helinstrument Ik zal spreken wanneer de tijd daarvoor gekomen is waarom sou ik u misschienzonder noodzaak van het genoegen berooven datgij in dezen omgang vindt Ik zal over u waïanen de slang den kop indrukken zoodra zy U bijlenwil Hü hield plotseling op eu keek naar hettitelblad tan het muziekboek Parsival Zijt gijzulk een artiste dat gij dergelijke werken speelt mevrouw r Maria Louize schudde het hoofd O hemel neen de pianolessen die barones Roosje mü in Her aabrunn gaf waren zeer primitief en hebben slechta bet veriangen in mij kuunon opwekken naar goede en geniale muziek Ik houd daar bijzondsr veel van en hot eerste genot dat Ik in dezo kamer mocht ondoTvinden w s toen ik merkte dat ik van hieruit eiken Zondag de parndemaziok zou kunnen hooren nMoar wie speelt Paraival dan voor uP ADVBKTBNTIEN worden geplaatrt van 1 6 regel k BO Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar ptaateruimte BoTendien worden alle Adyerteatiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandagi Tenchgnt dor armen beliepen 91379 4l i Waaraan behooron te worden toegevoegd a de kosten van de GemeenteApotheek ƒ 8292 78 b dd jaarwedden van genees heel en verloskundigen matde praktijk der armen be Mt f 41 0 c de kosten van verpleging vanarme krankzinnigen fi270 19 12868 04 ƒ 103942 86 Middelen tot leniging en varmindenng der armoede inionderheid door onderwijt en werkverschaMng Tot de gemeentelijke instellingen tot leniging en vermindering der armoede iïloor onderw B behooren de beide Openbaw KoatelocW Scholen en de Avondschool herhalingaondorwiis welke toegankelijk zijn voor alle onvermogenden Ook komen daarvoor in aanmerking dn beide BurgeMoboten voor joogena en da beide Bnrgoraoho len voor meisjes waarop eveneens kinderen vau onvermogenden kunnen worden toegelaten t it de klassen voor het zoogenaamde meer uitgebreid lager onderwijs bestemd Werkverschaffing tot leniging van armoede geschiedt door tUBSohenkomit van inateltiniten welke door bijzondere vereenigingen worden geregeld en bestuurd Peze zijn de beide htervoren reeds genoemde instellingen n De Werkutrichting tot uering van Bedelarij Deze instelling wordt in stond gehouden door bij drageiijrau particulieren en verder uit de opbrengst van j ftemaakte werk of van de door hare varplepgo rverriohte dieoateu De inrichting is gevestigd in een gebouw van de Gemeente dat ook van harentwege wordt onderhouden Freule von Speyern tot myn innige dankbaarheid en onuitsprekelijke vreugde O zoo dat kan ik mü begrijpen want bjJ heeft haar opleiding op het conservatoire genoten en men zegt dat zij zelf ook componeert Heefi Olivier u zyn booge sofaooi met kruiien on roolleo reeds voorgespeeld V 1 Olivier muzikaal Speelt by ook piano vroeg de jonge vrouw levendig terwijl een donkera blos haar zachte wangen kleurde Goseck wroette met de punten van zy a Sriitie verlakta laarzen in het mollige tapijt Hij phantaavartzoowat hij heeft wel talent maar verwaarloost het Ik ben geloof ik de eeniggte dien hy een paarkeer op zijn muziok vergastte Hy haai niets meer dan op commando te moeten spelen Als hü P lttis bet altyd alleen wanneer hy erg verliefd Is eadan verdiept hij zich meestal in de 1 level ingsmelodiéi van zyn aangebedene ia ty een balletdanseres danzyn het motieven uit Flick en Flock en als zij toide primarlonna s behoort aria s uit irCnrmen of don Juan 1 Kustacbe laohte nauw hoorbaar en oogenfohynlyk zat hü heel behagelijk in zijn gemakkelyken itoni maar zijn voet trok krampachtig aamen ondir het Ujne verlakte leer en zijn neusvleogelstrilden zenuwachtig Zü boog het lioofd nog dieper over haar handwerk Speelt bij geen eroatige muziek Neen nYéO gy Hoever hebt gy bet in de sohoonfl