Goudsche Courant, donderdag 29 juni 1893

Zy di9 ondenteaniDg beboeveo kunoen daar met bet Torrchten taa bet bun ungewezen werk den kost en borendien e ne kleine geldelijke belooaing bekomen In hot afgeloopen jaar namen behalve de rut opgenomenen wior aantal varieerde van 31 tot 34 Heden die tegen eene geringe bijdrage van armbeituren of particulieren dur buiaveBtinff voeding en kleedioK ontvingen 4689 personen bun toevlaoht tot de inrichting Het grootïto getal zoogenaamde dagmemchen was 17 bet kleinste 8 Het Hostuur der Werkinricbtiiig bestaat uit 9 Uden met ei n Colle ie van 85 OommisssriBsen b D wreeniging Hulpbetoon aan eerlijke en vtylije armoede Doito vereoniging heett ten doel aan behoeftige gezinnen zedelijke en stoffelijke ondersteuning te verleenen het laatste inzonderheid door tegen een biliyk loon aan vrouwen naai en breiwerk te vencbaff n De vervaardigde goederen worden deels verkocht deels verloot iJe vereoniging staat onder bet bestuur van eenige dames iMtelUngen ter voorkoming van armoede door of vanwege de Gemeente beheerd a lie Stedelijke Bank van Leening die bestuurd wordt door eone Commissie van drie leden I I A z Do tweedo vraag Wat ia en wil de Noderi hetzelfde cyfer terug maar toch in geheel andere Herv kerk word door spr in hoofdzaak ala volgi gedaante De democratische richting in die partij beantwoord bovenhand bohouden en bot ia gebleken Wij hebben bier geen motie die in korte woor dat ilo aristocratische leidori niet die kracht uit don ons zooveel zagt Maar ala wg de m eite nemen oefenden welke men hun had toogedaohl en welke zij zichzelf gaarne toeschreven De agrariura zijn in den nieuwen Rijksdag machtiger en iu verband daarmee gelooft men niet dat er iets van de onderhandelingen mot Rusland over een nieuw handelstractnat zat komen Men verzekert te Berlijn dat Rusland reeds toeboreidselen heeft gemaakt tot het voeren van oen larie venoorlog hetzij omdat bet by de in Duitsohland beslaande agrarische strooming meent niet anders ta kunnen handelen hetzy omdat het zelf dien weg wel op wildo gaan dok al ha l Duitschland meer conoessléfi aangeboden dan waartoo Gaprivi bereid was Men spoort de Kegeering aan nu reeds den tarievenoorlog met Rusland ie nanvaurdun en Rustanda maxi mumtariof op Duitsoho uitvoorproducton te beantwoorden met da boogat mogelijke tarieven op Russisch graan De Faryaoha werklieden dreigen met cena algemeens werkstaking Zeer ontevreden ziju zy omdnt de regeoring besloten heeft een eind Vi maken aan die arbeidssyndicitten welke in atrijd met do wet van 1884 pulitieke voreenigingen geworden zgn Do werkstaking van koetsiers dio nog attgd voort lü het vorige ja T hadden 309 penouea de som van 8906 35 iagebrooht Behalve de beids voorgaunde Oemeec te In stellingen verdieuen nog de volgende die door of ven wegede corporatiën of particulieren beheerd worden vermelding I a Be Spaav en hvlpbank opgericht door het Departement Oouda der Afaattchappij tot Nut van t jtlgemeen l De Spaarbank Blgkens de laatste rekening waren er 2850 deelnemers of crediteuren tegeu 2256 in 18 l e inbreng bedroeg iu het jaar 1892 118986 34 terugbetaald werd zoo voor opgevraagde inlagen als voor inierosseu 111573 83 1q betjoar te voren werd ingebracht 11SU4 60 en opgevraagd 104636 63 Uo Spaarbank betaalt 3 pCt rente 2 Üe Hulpbank Deze gaf in hel afgeloopen jaar 51 voorschotten tot een gezamelijk bednig van 7350 In 1891 bedroeg het getal voorschotten 51 en boliep de voorgesoholcn som 6650 b Een Algemeen Ziekenfond dal 410 deelnemers telde door welke 2 00 73 aau contribution werd bijgedragen Aan 384 personen werd geneeskundige hulp verleend bovendien ontvingen 89 vrouwen goldülgke bijdragen voor verloskundige hulp o Eene Begra enishns Zij telde 607 leden voor het begraven van 32 personen word een bedra van ƒ 2300 uitgekeerd De heert n C aa Wijngaarden post en telegraaf lirecteur te Koog Zeundgk J VV Vorster postdirecteur te Gouda J T van Schouwenburg telegraafdirecteur te Oouila J 11 H Guntber Mobr post en telegraaf directeur te OudeiiUosch en P i Meerburg post en Iflegraafdtrocteur te Sappameer stellen xiob voor eene Vereeniging van post en telegraafdiructcuren op te riotiten ten einde hunne slotfüljjke belangen en diu van het vak te behartiKcu Om tot dit doet te geraken zal in het centrum van ons land eene vergadering worden bijeengeroepen Door de Vereeniging van gyranoBtiek ondorwgzers in Nedoriand is eene circulaire gericht tot rectoren en direoteureu van gymnasia en hoogere burgerscholen Zg wgst er op dat aan velu scholen 25 pCt der leerlingen hot gymuaatielc onderwijs niet bijwonen terwijl toch meer en meer bet inzicht veld wint dat het hoogst noodig is het i ewoue onderwijs met gymnaatiek onderwgs af te wisselen Daarom dringt het bestuur dor Vereeniging er op aan de gymnastiek als leervak te doen beoefenen don loop van het jaar 8080 panden minder beleend en 6053 85 minder tar leen verstrakt dan in 1891 Do Uommissie van Administratie bleef samengO rield als vroeger B De Spaarkai onder het boboer van het Burgarigk Ar ni bestuur Door 339 personen werd in 1S92 ingebracht de lom van 3831 66 Zg ontvingen terug 3441 97 Het bodrag waarmede de teruggaaf den inleg overtreft werd beetredon uit de rente die bet kapitaal dat on de Spaarbank is geplaatst afwierp len bedrage van ƒ 34 45 en voor het overige uit de fondsen vau het Burgerlijk Arrabeatunr Opeen onlangs te Londen gehouden poitzegelveiling Werden hooge pryien böstaed namelgk voor een ongebruikte zwarte Britsche 3 i 3 poBtzegel 78 voor een Moldnuache 2 joratpostzegal 324 voor een öpaansche 2 reaa apostzegel ƒ 186 voor een ïeer zeldzame zwarte Afghaansobe postzegel ƒ 90 enz Omtrent het geboarde te Eygolshovon L waarbij één persoon gedood en een ander gevaarlijk gewond werd meldt men het volgende Hoe ver Zondag was er muziekfeest te Eij elshoven waar tusacben eenige leden der verschillende muriekgezelschappeo een twist ontstond die zoo hoog liep dat dé tusschenkomst dür politta vertegenwoordigd door een wachtmeester en een marechaussee werd ffDaar vergist ge u toch in mevrouw heven de kunat ook is au fond is on bl ift zg toch maar een aardsch plantje Waardeering lof en bewondering zijn de dauwdroppols die haar frisch houden en do kritiek dio alles zoo onbarmhartig en ruw aanpakt is het snooimes van den tuinman die mot al de uitgegroede sprieten ook wel monigen gezonden tak kapt maar dan alleen iets goeds bowerkl wanneer het plantje van den echten stam der kunst is Alle krncht en geest openbaart zich niet in wild opgroeiende uitspruitsels maar zet zich integendeel tot bloesem en vrucht en des te weelderiger en rijper naarmate van te voron het jonge boompje moeduogenloozer gesnoeid en gewied is Maar gij hebt mij niet goed begrepon mevrouw Maria Louize öoseok stond op on kwam naast haar staan onder de wiegelende palmbladeren in het uitstek nik ben noch enthousiast noch kunstenaar genoeg om in mijn spel zelf bevrediging te vinden Ik sptjül slechte vonr u alleen omdat Seum ons da guldun veraek ring geefi dat muziek de aloulet ta tot hi t vrouwenhart Zgn stem was gedaald tot fluisteren Zij bief het gelaat op Met oen onboichrijfelgken weemoed zagen haar groote holdero bruine oogeu hem ao Gy kant mg door on door jtrnaf iuBeck ge leent eiken vezel van mijn hart maar gij keut hot uit den igd toen du zon nog schoen en het lente was Thans is het herfst geworden Alles wat toen bloeide ia nu verwelkt en afgestorven waartoe tnsschen de kunsten gebracht i Zijn blik schoot bliksemend door zijn ilonkere oog haren hetru i Ik heb mijn studies jarenlang verwaarloosd maur tk wil ze wear ijverig opvatten wanneer gtj mij ala bfdooning wilt loestoac dat ik Q onder den dekmantel van bet gonie van tgd tot tgd mgn lief en leed in tonen mag medadeelen Met dil hoogste loon in het vooruitzicht zal ik ook zeker iets kunnen praesteeran Hot hoogste loon Bedoelt ge daarmede mijn dank die zich slechts in eeu envoudigeu lauwerkrans zal kunnen uitpn tfin dan beginne vlocht Leonora ook sloohla zulk een eenvuudigen krans voor Tasso hg hield op en stieek met zgn band langs het voorhoofd Vronwen zijn meustal karig met hun hulde eu belooning een kunstenaar dio op zulko aalmoeseu wacht is een dwttBS Ala ik niet zeker wns dut Euterpe mij den palm dor overwinning zou toereiken zou ik mg niet onder de schare barer volgelingen vougen fdij hebt gelijk zoide Moria Louize levendig tot hem opziend ik vcrbwtd mij dut een waar kunstenaar m zijn work butuoning genoeg vindt voor lijn moeite en arbeid Voor iemand die zelf met enKoU nsipm zingt tnt lof en blnam uit motiachenl elen wet t melijk onverschillig zijn en hg die met eigen han l meesterwerken sohept n nis hot ware xioh uit tooverklenken een ladder bouwt die tuu hemel reikt tal ur zich niet erg om bekommeren of een talenllooie sohnre hem applaudisseert vereisoht Om de veohtenden te scheiden moesten deze er met hunne karabijnen tusschen sIoed Dit keerde echter de woede der strijdenden tegen de beide mannen der wet die nadat aan een hunner de karabgn was ontnomen hunne toevlucht tot de revolver namen Bij het eerste schot door den mareohsussée gelost werd zekere Johan Derckx in den hals getroffen Diens broeder dit ziende sprong op den marechaussee toe die nu op nÏQuw een schot loste dat den aanvaller de slapen doorboorde Zijn dood volgde onmiddellijk Het Tijd$c ri t voor Oeneeikunde doelt betreffende bet varbod van toelating van Rnssische laodverhutzurs te Hamburg mede dat aan alle reederijen scheepsmakelnare landverhuizers expediteur en logementhouders te Hamburg eene lieniiibgeviDg van den Senaat is gezonden dat deze om cholera te voorkomen besloten heeft de komst van Uuisische emigranten te Hamburg na 15 Juni bij p ditieorder te veibieden Aan alia Russische emigranten die na 15 Juni per spoor of waterweg da Hamburgsche grens naderen is verboden bat Hamburgsche staatsitehiod ta betreden zelfs wanneer zij van roiskaanen en toereikende geldmiddelen voorzien v n Beizigers uit Kusland met reisbiljetten Ie kl na r Amerika vallen niet onder de termen dezer verordening Dr Fridtjof Nansen heeft den 20steu dezer op zijn schip Frant Noorwegen verlaten ten einde te beproeven de noorsche vlag op do Noordpool te hijschen Zqu schip heeft een equipage van 11 man onder bevel vau kapitein Sverdrup die ook aan dr Nansen s voorschriften gebouwd met zoodanigen pktiea bodem dat het schip in plaats van door het ga saamgedrukt te worden op het gs kan worden geschoven Dr Nansen meent namelijk dat er zeestroomingon zjjn die hot ijs en dus ook op het ijs zgn schip van de Siberische li ust langs de Noordpool naar de Bebringstraat zullen voeren Van die stroomingen wil hij gebruik maken en mocht zgn schip tooh verpletterd worden dan rekent hij op zgn booten en desnoods op do ijsschotsen om hem behouden uaar en van de Noonlpool te brongen Een paar winters op het ijs door te brengen ia zoo erg niet heeft hij gezegd Dat ia in zijn mond geen grootspraak hij kent de Poolstreken is pos 32 jaren oud hoeft een sterk gestel evenzeer ala hij geharde reisgenooten en de best mogelijke uitrusting Het Storthing veileende hem uit de staatskas een subsidie van 280 000 kronen Do duur der expeditie is op ten minste twee jaar geraamd doch er zal al hoort men na twee of drie jaar nog niets van haar geen raden zijn om d n reeds over dr Nansen en de zgnen ongerust ta worden De proviand en de voorraad steenkolen althans ijn op vijf jaar berekend Is het weuschelijk dat vrouwen voor doctor in de geneeskunde atudeeren De vraag zal waarschgnlijk niet eensluitond beantwoord worden Hot is echter zeker dat in alle landen waar de dokters zoowel mannen als vrouwen behandelen geen dringende behoefte ann doktrrtissen bestaat Dit is echter niet overal het geval Do godsdienst van Boeddha en de zeden der Boeddhisten verbieden de belijdsters graven gewandeld Dat zou al een beei treurig loon zgn dat do zoet liefelijke muziek u zou geven en gg zelf toudt daar wel het minst mede tevre den zijn Hij schudde op heftige wyze hot hoofd Ik wil niet den bloesem zien dia door dan vorst geknakt is maar fi dien welke onder bot dek van in den herfst afgevallen groen op niw w begint te ontkiemen Dan zou eerst het geluk moeten terugkeeren om de zaadkorrels voor Zulk een kiem in de harde aarde te strooien 1 Haar trillende stem verried ingehouden tranen Kn nogmaals fluisterde hij haar toe diep zich over haar buigend Het geluk is gekomen maar gij ziet bet niet gij wilt het niet zien Dia witte briefvelletjes die laar nu verkoold in het vuur liggen dat waren da inadkorrula die in uw hart vielen en het zaad zul opkomen en ontspruiten en ontplooien tot teöder voorjaarsgroen maar gij zult van het stille arbeiden der lente niets bespeuren totdat plotaeling de roodvlnmmenda bloesempraoht u de oogen verblindt Zg waa opgestaan on Hordt vervelqd Het geschrei van het kind trok de aaodaoht van eenige voorbggangers die iets kwaads vermoedende de politie verwittigden Deze staagde er in het kind aan de ouders terug te geven waarna de troep onder hun geleide naar Delft werd gobraoht in aanraking te komen met mannen die niet tot hun familie bebooren In Ëngolsob Indie b v kregen de Hiodoevrouweu tot voor weinige jaren geen bevoegde heelkundige hulp zg waren overgeleverd aan toovonareaeen vrpuwelgke kwakzalvers enz Tot voor weinige jaren zeggen wg want Lady Dufferin de vrouw van den gewezen onderkoning vau Indië I Zekere heer Summer kwam onlangs op het denkheeft flaarin verbetering gebracht I beeld den invloed ta meten dien do aard der ba Op haar initiatief werd opgericht de National haogsolfi op de veriichting eener zaal hoeft Association for supplying femal medical aid to the Ziehier de cijfers die hg verkreeg en dia de bawomon of India Nationale Vareeniginir tot het ver I trekkelijke hoeveelheden kaaraen voorstellen welke schaffen van vrouwelgke medische hulp aan de In noodig zgn om dezelfde veriichting te verkrygon met dische vrouweaj die ten doel had jonge vrouwen verschillende behangsels Met bruin laken 100 donker bruin papier 87 blauw papier 72 geel a lier 60 niet geverfd houten beschot 50 wit k 15 Men ziet dat hut verschil aanmerkelgk is bij het gobruik van donkere oi lichto kleuren on dat het raadzaam is ook uit een flnanoieel oogpunt by de keuze hierop te letten Gezonder in hat algemeen en beter voor do oogen zgn lichte kleuren Voor do arrondissements rechtbank te Maastricht stond gisteren terecht J H L Ruaselt uitgever van het anti Semitisch weekblad Waarheid en Recht wonende te VVeert Meerssen beklatgd van in nummer 134 vnii voornoemd blad tn bobben opgenomen een schrgven waarin Davenport Sequab als smicbel knoeibaaa eu kwakzalver an diens echtgenoote als kaartli gster on als zijne zoogenaamde vrouw worden voorgesteld Davenport en eohtgonoote die als getuige i werden gehoord verklaren zich door die uitdrnkkingeu baleodigd en ooncludeeren bij monde vno bunnen raadsman mr Tripels voroordoeling tot betaling eener schadevergoeding van ƒ 160 voor ieder en tot openbaarmaking van het voroordaelend vonnia Mr Tiipots die dan eiach van ztjna cliënten toelichtte begon zijn pleidooi met do balie te verdedigen tegen het verwyt dut niemand beklaagde wilde verdedigen Hij stalde er prys op te verklaren dat lasteraars te Maastricht geen verdediger kunnen vinden en drukte zgna verontwaardiging uit over een blad dat wel in Rusland maar niet in het vrye Nederland waar gelootshaat vreemd is thuie behoort Door het O M werd gorequiroerd dat beklaagde zal wordon anhuldig verklaard aan eenvoudige beleediging en veroordoold lot eene geld ioeto van 30 subsidiair 15 dngon hoohteois De beklaagde die zgna verdediging voorlas en daarin tegen de geneeamiddelon vnntSequah te velde trok werd duoi den president opmerkzaam gemaakt dat Davenport zich over eene afkeuring van zijne genoeswijze niet had beklaagd en derhalve eene verdediging door beklaagde op dat punt ounoodig waa Uitspraak 3 Juli hetzij Indische hetzy Europeeache aan te sporen of in Bttuit te stellen in de medicijnen te studaeran opdat de ongelukkige Hindoe vrouwen niet meer van bevoegde deskundige hulp verstoken zouden zgn Da vereeniging mocht zich verheugen in den steun van invloedrgke Kngelsohen in acht jaren liet zg 57 hospiUteu bouwen richtte zij 11 geneeskundige colleges op Kon Indië in 1892 dauk zy barer hulp bogen op 331 vrouwen die ijycb wilden wyden aan de lichamelijke verzorging vau hare misdeelde zusters en ondanks dit alles ondanks da groote uitgaven dio voor het verkrygeo van dete resultaten noodig waren kan men den financiaelen toestand dor vereeniging alleszins gunstig noemen Of bet werk nuttig is u succes beeft daarop antwoorden de cyfers tn 1889 werden 280 694 in 1892 reeds 515 6Ii6 vrouwen geholpen of er oog behoefto is aan dokteresseu de 160 000 000 Hiniloevrouweo zouden 52 000 dokterossen noodig hebbon Hot aantal vrouwelijke studenten in do medicijnen neemt reeds sterk toe in de oude wereld Engeland telt er op dit oogonblik 312 Zwitserland 61 Fraokrgk 129 Meer en meflr verzoent men zich met het denkbeeld Ook in België vindt het minder tegenstand hoewel da wet den dames den toegang lot de hoogescholen nog niet opeugoateld beeft Keeds in 1875 verklaarde de Senaat dor hoogesohool van Luik dat de vrouwen lichamelgk geaohikt zgn de geneeskunde uit te oefenen on dat het weuschelijk was dat zy zich aan de studie zouden wijden Ër is tot vergemakkelijking dor voorbereidendestudiën reeds een eu ander gedaan Een belangrgkeverbetunng was het oprichten van een cursus in deoude talen door de gemeente Hrusael Uüie cursusduurt drie jaren Hbl o vergaderingen der socialisten zijn alleen belangrijk omdat de pors zo bijwount zeide eeu journalist in tegenwoordigheid der redactie van de Morgenster en naar aanleiding van dit jnista woord komt deze er tegen op dat de dagbladen zulke uitvoerige verslagen van d vergaderingen der Booialis ten gevon Op do vergadering van moderne predikanten der Ned Herv kerk in het Noorden is door Ds II de Haas van Winaum het debat ingeleid over de vraag Is het lidmaatschap van den sooiaal domooratisohen bond vereenighoar met dnt der Ned Herv kerk De spreker gaf zijn inleiding aan de hand van twee vragen n l Wat is en wil de Noderi Socdemocr Bond en ffWat is en wil de Nedurl Herv kerk Op de vraag wst socialismo is was het ipr nog niet i elukt een afdoend antwoord te vinden Maar wat de Soc democr Bond wil was onbewimpeld genoeg uitgesproken iu de Zwolscha motie Daar had men mee te rekenen Met geweld wil d Boud omverwerping van de bestaande orde het product van eeuwenlange ontwikkeling Daar gelaten dat den lezer op den duur telkens opgewarmde oude kost vervelen moet zjjn er ook redenen te over waarom du pers die zich respecteert van de sociaal democraten niet zoo veel notitie moest nemen Zij maakt uu reclame voor hen terwgl de journalisten voortdurend uitgemaakt worden voor eeoo bende leugenaars lasteraars eu huurlingen van het slochsto altooi zetbazen en uitzuigers Zg worden voor persploorten uitgescholden en toch versohynen de journalisten trouw bij de samonkomsteD Is er vraagt de Morgenster iets ploertiger denkbaar dan iemand in zgn huis te noodigen hom diensten te vragen en hem dan in loon daarvan op hetzelfde oogenblik dat hij den gevraagilen dienst bewyat Op allerlei wijzaq ta grieven en ie hooneo Verder wijat het blad er op dnt thans de verslag i gavers voor de rechtbanken worden gehoord over uitdrukkingen door socialisten gebezigd tegen wil en dank worden zij indirect onbezoldigd in dienst dor justitie geuomou die daardoor den schijn aanneemt dat zij de verklaringen der politie wantrouwt terwyl de journnUaten zalven govaar loopen zich nog een oogenblik ons in hare regiementan te verdiepen wg art U van hot algamoon reglement art 1 van het reglement van kerkelijk opzicht en tucht hebben gelezen als wg hebben ingezien h t formulier van don boroepsbrief om niet meer te noemen dan ia het ons duidel k Du Ned Herv kerk wd godsdienstzin en zedelgkbuid in christelykou geest nankweekon en bevorderen Up al mag zij ook dikwijls afgowükeii zijn van m hoofdzaken om do bijzaken ten troon te verheffen nooii heeft zg dat hoofddoel van haar streven geheel uit het oog verloren en nog hoeft zg het recht dit haar eenig doel te noemen Uit düzo beide omso brij vingen nu ooncludeenle spr dnt principieel het lidmaatschap van de eene corporatie het lid zgn van de andere tot oen onmogelijkheid maakt Hg wild j dan ook dat do Ned Herv kor dit vereenigd lidmaatschap ü zou dulden De vraog hoe zij het dan verhinderen moest stond echter nit t aan hem tor beantwoording Zijn taak waa slechts geweest do zaak uit ooi principieel oogpunt te bespreken in meerdere mate den haat misschien ook du wraak op don hals te haten van hen togen wien zij getuigen De Morgensier zou nu niet absoluut bot stelsel Tan boycotten willen toegepast zien maar do pers j moest zich slechts inlaten met groote openbare vergaderingen en congressen demonstraties als de Meimeetings en hetgeon de sociaal democraten op straat doen hoewel het ook beter ware voortaan van gewone rolletjes te zwijgen Elk gezegde van een spreker in een sociaal domoeratische vergadering wordt morgen door de pors aan het geheolo land medegedeeld dit streelt de ijdelheid en verstrekt de reclame terwyl wat er gazegd wordt hoogstens slechts een andere vorm is van hetgeen al vele maleu ia gesproken Een nieuwe poging tot kinderdiofstal wordt in de Maasbode van Maandag j l aldus vermeld Gisterenavond oniaiond te Overschie een grooto opschudding doordat eoii troep Zigeuners een kind dnt aldaar aan den weg spoelde opgenomen badden En wftt nu de behandeling van dit vraagstuk op deze vergadering betreft waa wol ent bg spr bat bezwaar opgekomen dat het ietwat naar ketterjagerij riekte doch by nader inzicht was hem dat andera gaan toesohgnen Er waa toch eeu zoogenaamde verdraagzaamheid die indordaad laffe onverschilligheid en Laodioeesche lauwheid is Daar moest men zich voor wachten en daarom had hy niet geaarzeld het punt in quoestia by de vergadering in ta leiden Hierop volgde het debat waaromtrent het verslag van de N R Ct als volgt leest Volgens Da Muller van Dokkum is de oorzaak van bet onmogotyk kunnen samengaan gelegen hierin dat de aociaal dumooratische bond het individuaelo recht door het Chriatendom hoog gehouden aan de gemeen l ap geheel opoffert Ds Vrendenburg van Franeker constateert dat velen zich dat principieelo verschil niet duidalgk bewust zyn en is daarom verheugd dat de vraag principieel is gesteld eff niet zijn leden van den sociaal democratisch en boudeer se uitgesloten van hft lidmaatschap der Nwlerduitaeb Hervormde kerk Dr Bruins komt op fegeu den raad dien referent geeft d t n l de Herv kerk in deze zaak praciisch zou optreden hg wil tarwe en onkruid ta zamen laten opgroeien Ür Nieraeier van Sueek vraagt of er by de kerk geer schuld schuilt doordat zy do mensoten te gemakkelijk toelaat of heefl toegelaten zonder genoeg ernst mi t die toch ernstige zaak te maken Dr van Loon merkt op dat de sociaal democraten niet uil da kerk gaan eensdeels uitonkumlo anderdeels om zich van de kerk meester ta maken Na deze diacusaiën werd de vergadering gesloten BDlteolaDüscb Overzicbt Do DuiUcbe regoering kan voorioopig tevreden zgn over den afloop der verkiezingen Gekozen zgn 205 voor en 192 tegen de legerwet Do moeste bladen aobieu het dus zeker dat een schikking zal worden getroffen daar geen partij belang kan hebben bjj eeu hernieuwing van den verkiezingsstrijd Enkele bladen berekenen deze meerderheid wanneer do twyfelaohtige afgevaardigden niet medegerekend worden op ongeveer 205 steromen tegen 192 anderen rekenen uit dat ar 210 stammen voor de legerwet zjillen zyn De National Ztg wgst er daarby op dat een aantal leden van hot centrum zich vrijheid van handelen voorbehielden en het dus mogelyk is dat zg de meerderheid komen versterken Da f oasische Ztg veiklaart dat de meerderheid voor de legerwet niet geheel is maar gelooft naar den staat van zaken te moeten aannemen dat de legerwet er ten elotta komen zal al gaat het dan ook niet vlot en niet in den door de regoerlng voorgostelilen vorm De quaestie van de legerwet daargelaten kan de uitslag wellicht iets bijdragen de gemoederen tot meerdere kalmte ta stemman Immers de vreet voor hst schrikkelijk winner van de uitersten ter linkerzijde is niet bewaarheid de sociaal democraten mogen door het gebeele Hijk wat meer stammen hebben uitgebracht omdat zij er een retlatje van badden gemaakt en overal candidaton haddan gesteld faun aantal in don Rijksdag zal niet noemenswaard grooter zijn Teifonover do meerdere stemmen die vergeefscho moeite bloken kiezersspel slaat het feit dat niet alleen Je cousorvatisven meer kracht ontwikkeld hebben maar ook da middelpartyen welke men hier en daar reeds dood verklaard bad vooruitgegaan zgn De Ultramontaanscho partg keert ongeveer mut