Goudsche Courant, donderdag 29 juni 1893

1803 60UDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ue mzeatUng van advertentiêii kan XDaouiouoa cot eèo uui aa iiamiddagB van den dag der uitgave daurl zou bet begin uja ran mb Blg B M itrike uur bet model dat de Belgüebe werklieden o garen liet miniaterie Dupay houdt zieb tot duirer flink Een ftoeilen tnilruk maakte het det toen d oei sliatiscbe Farijtcfae Kemeonteraad naar gewootiie een erediet an 10 000 fn toekendn voor de werktUkeode koetaiera de mtnUt r oodankt het aaDdringen Tu meer den één afgeTaardigda weigerde dens offi eieele erkenniag van da warkttaking te bekraebtigen loodat bet iteld niet verairekt ui worden Ook t men tr Parija uer terroden orer de boadioK Tan den mtDiater praaident bg bet fooratel ran den afgevaardigde Camtlle Drevfua om algemeene rergiffeoii ta M heDkeii aan alle fataatknndig eroordeclen Blikbaar waa Rocbefort bedoeld en bet I rooratet waai dut ua de jongate bonding raa de I Boutangitten al eeer ontijdig Da regeering aanvaardde dadelijk de beraadalaging Qe beer Dupay merkte in een korte rede o a op dat een beroep waa gfdaan op de democratiioba gezindbMd van de Kamer maar dat bet beter ware indien mee eerbitd Voor de wet getoond had De Boulaogiaten hadden door hunne houding tegenorer de grondwet desa genade niet rerdieod Het voorstel werd met groote meerderheid verworpen VAU AP HEDEU tot 10 JULI zullen alle Lappen in Zijdenstoffen PLÜWBELEU FASSEÏENTEN LINTEN tot ongekend La c Prijzen WORDE UITVKHkOCHT Zie de ETALAGE mmm k immm ciocda De nitgare dezer Conrant geachiedt dagelgki met uitzondering Tan Zon en Feestdagen Da prgi per drie maanden ia 1 25 franco per port 1 70 Afsondarlgke Nommen VUV CKMTKN VrUdag 30 Jiii N OOSd ADV8BTSNT1EN warden geplaate Tan 1 5 regele ii 50 Centen iedere reg meerlOCauten GBOOTK LBTTEHS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle AdTertentien gratie opgenomen in het ADVEKTENTIBBLAD t welk dea Maandags Ternhyst F03rr EyR icTm7 T LUBT rin itrievea g at1reHu r l aan oabekeode o veraoadtm t ednrmAa de U a beirt der mund Jaoi 1893 wolkfi duor tiiuchenkomat van bat poatkadtoor Gouda l a tarUK te bekomau Vetiondeo aD OOUDA A Bloemink üao llaai Wed U At Braia Dea Haai O Haaxandoorn Dan Haag Vaa Vlia UotUrdam N Dekker Uen Haan Vermdeu an OOUDSBAIC N Dakkar Den Haag aouda 7 Juni 1893 De Direotaur van het noatkantoor VOHSTKR APVERTENT1£N Voor de Ulrflke biyitea T n deelneming ODt betoond b bet OTerlgden ran oni geliefd Kind eb Kleinkind betaigen wü onsen Harte Inken duit JAN 8H1TB C J Wed C J 8MIT8 Sisowutn Wegens Ziekte te U Oraoenhagt ter orername aangeboden eene Zaak inJIfeUc A r Soa en JB er n een groote 80 kan daags en 50 pond boter in de week Terkoopende een net laakje koperen kannen Vr Br lett A E aan het Geutr AdT Bnr Tan gebr Bïi iNnNTii Wagenitr 102 t Oravmhage lis IMG ABONNEMENTEN toor het Wieuu Kuiartaal beginnende 1 JULI votden d a g e 1 g k i aangenomen tegen den gewonen Abonnementaprgi van 2 50 per drie maanden door des Hoofdagent J T 8WART88NBBBO E 92 Kleiweg E 92 Bttor ffdirtctna aankonutvan trein 6 13 4 T Alom te bekomen I BE BOüBSGSE mm of d benhryTinii der beroemde geachildenil Korkgluen van de Qroote of St Janskerk te Ttr Ooudt benoTena de geschiedeniB der 8t Jftnekerk der Glueii der oartoateokeningen ens wurby 18 toegeToe td een aficoaderiyk levens j bericht der beroemde GluBohilclerB de Gebroeden Dirk eo Wouter Crabeth DOOS CHRISTIAAN KRAHM Prys 80 Cents A BRINKMAN P A P 1 Ë R Al A G A Z IJ 1 VAN 7 T S W fiJE3TSB tTBTJDBCa È 92 E 92 KLEIWEG Orootste sorteering Postpapier Enveloppen en ens tot uiterat eoneurreerende prifxen Schoolsclirifteii Ie kwaliteit met vloei en etiket H luit 30 eemtt Mederlandscbe Stoomboot Maatschappij De Btoomschepen BOLLAND kapt J 8MIDT en BATA riBB kapt J 8AUBR vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of paisage Tervoege men zich bjj de Cargadoors der Maatachappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomrehepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Eaaa te landen 60DDSCHE GOnRANT I3ÏT GhROOTER O E i Ta en wordt gedurende eenigen tijd ruim verspreid ue auvü TENTIÉN hebben alzoo de grootste PUBLICITEIT en worden ten spoedigste ingewacht door de Uitgevers A BRlNItAN m te Gou da ADVEHTENTIEN Mm u e ieh voor intüeBMnm mBuitetUandiieheÓouSTJOltlieillCLeil OP JftLS ranten worden dadelijk opgeiondendoorbel ks mw JMWtj Ad rtentie Bnr m an A BEINKMAN e Markt A 68 Gopda HW f f ZOON te OoHda Gonda Snelpeiadrak Tan A B is m k Jt BINNENLAND GOUDA 29 Jnni 1893 De Ie luit J SpHao van het O I leger TOor den tijd raa rijf jaar bier ta lande gedetacheerd ia ingedeeld by bet 5e bat ran het 4e reg infanterie alhier Bij den te Bottardbm gehouden lobietwtKtstrtjd door de rereeniging sRotterdam zga no op de personeele baan ufstand ISO meter behaald door de h h C M fan WijnKaarden met 54 p de 12e en H van Wgngaurden met 50 p de 48e prys De heer A C Corgn behaalde op de Flobertbaan een prijs met i p Onee êl dgenoot de heer O Schenk deed gisterenmet goed gerolg eindexamen aan bet ErasmiaansohOymnaaium te Botterdam MM doQ sxtra tretB ran de StaatMpoor t a f ia nyD Bit den Haag Gouda en Woerden 469 perstmeq vertrokken naar Middacbteo ter bjjtroning van d Telddag van bet Leger des j eils Het lid der Eerste Kamer de beer J fjMi 3er Breggen At te Leiden tal zich tot herstel vap ge mdheid naar h i buitenland bleven De heer Visser lid der Provinoiale Staten n Zuid Holland beeft het voornemen in de aanstaaade Tergadering der Stalen verlof te vragen tot bel houden eeuer interpellatie over den waterweg van Amalerdam naar Rotterdam De Nad hervormde gemeente te Oudewater Or E FEVILLETOÏM TJI2 XVI D Toen hief zg plotseling als in folterende zielsangst baar gcvouwec handen tot hem op en smeekte hem lóó ontroerd als bg haar nog nooit gezien had gO Goaeck gg zegt dal gg mgn vriend zgt en het goed met mg voorbebt maar bewijs het nu ook Gg weet dat ik om mat en vrede te vinden deze brieven vernietigd heb Waarom nu nog hoop in mg gewekt die toch nooit verwezenigkt zal worden G weet dat ik niet de vrouw ben die Olivier s liefde zal kunnen winnen vlei mg dan ook niet mot de hocfp op geluk en lentebloeaemi die gij weet dat voor mg niet zuller bloeien 1 Ik heb in mgn lot beruAt en verlang uiet meer naar een beter laat daarom dit hoopje asch rusten rape het verkoolde papier niet weer op met woorden noch gedachten ik smeek er u om uit het diejMt van mgn ziel qw vriendschap zal er mg te meer om waard zQn indien gg niet altgd weer op nieuw traoht om balsem in wonden te gieten die de Igd alleen kan doen lergraeiea I had zekeren G Stolk ta Papekop in rechten aange r ken om betaling van 4 jtren hoofdel ken omvan 1889 tot en met IS98 ten bedrage van ƒ 88 welke gedaagde we erde te betalen op ronddat hg zich van die Kemeenta had afgescheiden enovergegaan was tot de gerefofttBordw gemeente aldaar De quaosUti was of sulki volduende was bewezen De kautonrechttjr te Wot rd an oordeelde van wè en ontzegde den eisob aan d Biaeheres Wg lezen bet onderstaande in de ZatmlonJicXe Courant van 24 Juni ïl Zaaiidgk De bootvereoniging Onderling Genoegen opjfericht ia 1887 in CaU Zaansicht hield i Zondag jl haren jaarlijkaohen jEomarlooht met Meppel IIL Dd reis was naar Gout s morgens half 6 vertrok men onder de schetltrende toneu der muziele en bereikte om onger half twee Gouda Hier werd gegeten in de Sarmonie eu t moet eeu aardig geEioht zgn gewafst lAS personeo aan tefel ta xteu aflaullea want g muld werd er allen waren uiterai voldaan over hefKven ze daar te Hltfc n kreg en De terugtocht was minder voorspoedig de grootte der oot de onbekende weg en andere aangelegen heden waren oorzaak dat de reis vertraging ondervond maar hoewel de boot Mfinndagmorgen half S Zaandijk ber iikte heb ik zelden zulke opgeruimde prettige geiiobten gezien A lon waren vroolgk en zeer tevridon over bet genot en genoegen dat zij gesmaakt hadden Ken woord van lof komt aan bet bestuur toe voor de uitstekende regeling en tan de beheerders der Harraonie te Gouda De dames der le len heblien aan de vereenigingeen fraai vaandel geeebonken dat voor hot eerst opde boot prijkte on vroolijk in de heerlijke zomerlucht wapperde Ook de muzikanten hebben dapper keep gehou1 Spral eloos zag hQ baar aan Wilde zij hem niet bögnjpen of waren al baar gedachten inderdaad aleobta bij hem dia toch melde miuste belangstelling verdiende Graaf Goseok had dikwgls in zgn leven een vrouw bet bof gemaakt en met tallooze variaties at de gegkte phrases van Ie verwelkte en de opnieuw bloeiende roos der liefde met het meeste succes te pas gebracht maar dat Kg nooit te voren hierop een antwoord uit een waarlgk edelen vrouwenmond had vernomen dat ondervond bg paa op dit oogenbÜk Hare woorden brachten hem met tot bezinning uooh stemden hem koeler zg vielen als druppels heldere olie in de vlam die op het altaar rijns harten was onlstokeni en daar brandde als voor bet beeld van eeu heilige flauw en zwak nog flikkerde de vlam kampend tegen don pbttadem der Iwijfelzucbt die haar vrilde verduisteren in uitdoov rn Goseck drukte zwijgend de lippen op de hand die zg hem toestak en daar kort daarop freule von Speyern werd aangediend nam hg afscheid Op den trap kwam hg baron von X nnil rscheidt tegen Links om voorwaaris marach oude jongen zeidb deze lachend ffover een uur wordt haver ic geblazen nHct spijt mg wel Olivier maar ik kan vandaagniet blijien Onzinl 0p mijn woord ik heb geen tijd di legatieraad on Miilich vertrekken om vgf uur met den posttrein naar Weenen den en hebben OQTarmoeid geblazen Allen en oIIm werkte mede om het prettig te maken De beer J van t Lindenhout deelde gisteren in tiet Ooii0H moÓH dat hg het gevoelen wenscht te vernemen var de vrienden die de Weesiurichtiag tot hedtn hebben gesteund wat zg bom raden omtrent het al of nii t bigveu zfvggen ever de uitgebrachte beschuldigingen Omdat spoet moed gemaakt worden verzoekt hg bun raad liefst per tetegma Zgn besluit zal bg reeds in de KUiHt Coiwtt t welka Vrgdag 30 Juni versobjjnt mededMlen Een grappenmaker had aan eene nude dtenitroeïd te Brussel die door jarenlange spaarzaamheid in t oezit was gekomen van een paar huisjes wgi getraakti dal ua de grond weta herzien ing een algemeene venleeling van goeiteren zou plaata hebben Uil angst voor het verlies van haar kapitaaltje beefi de vrouw zich verdronken Beeds werd melding gemaakt van de agitatie die is Suriname wn verwekt iluor een tetegnm omtrent de geiondheid van onze Koningin Dat teleitram op 88 Mei door de Westindiftr b j bulletin uitgegeven was bigkbaar bet gaandeweg aaumerkelgk verergerde sensatieberioht dut dest ds ook in ons land vermeld werd ran een Kngelaeh blad Op ggn reis naar de West wu t tot het volgende uitgesigdi ffDepSohes uil den Haag melden dat Koningia Wdhetmma rrnitig ziek is aan de tering en dat z van het eene oogenbük op het ander sterven kan Hg baar dood zsl haar dynastie zgn uitgeatorreii en men gelooft dut de annexatie van de Nederlanden bg Duitscblaad zal ter sprake komen Men gelooft eeliter dal Frankrgk eveneens dit tand zal willen annexeeren in vei oeding voor bel verlies van Klus Lotharingen Welnu laat ze gaan ffik heb beloofd dat ik aan den trein zou komen I Hoe vervelend ik kan looh ainmogel k met mjja vrouw alleen diuaeren we vervelen ons lood Eb gg zgt zoo geschikt als derde mani Het i zoo a prettige verhouding lussohen ons drieën I Nu dan moet ik er maar eens op uitgaan en een paar andere vrienden zien te werven om mee te komen eten A propos komt gg van avond op het concertP Loge No ft Kom mgn vrouw dan een programma brengen Dat spreekt van zelf Loge No 5 en Gosrob dreigde hem lachend met den vinger Oudezoodtirl Dat visa près is niet kwaad I Pyramus n Thisbe I i Au revoir Olivier ff as altgd even hotfel jk en niettegenstaande hg zich d e paar dagen die sinds hei operabal verIbopeu waren in een koorisnchlige gejaagdheid be vond s naohu rusteloos door zijn kamer liep en all waanrinnig met gebaUle vuisten tegen het voorhoofd sloeg verzuimde hg toch geen enkele van die klein atteniies die een ridderlgk man aaneenwilame bewgst Met bijna pgolijke naftwgezetbfid was hg steeds bezig om zgn jonge vrouw h t leven zoo aangenaam mogelijk te maken en daar nu Olivier zoowel door het vroolijke levrntjo dat hg geleid bad als door de wijze waarop hg door zgn coterie op de handen gedragen was steeds genoon was andtiren naar riohzelf af te moten en daar Maria Liuiz eigenlek