Goudsche Courant, vrijdag 30 juni 1893

oftooderigk door Gedapateavde Sutan goedgekeuid besluit van den Baad machtiging is verleend Om cog duidelijker te maken dat de Raaii de koorden dar beurs in handen hondt in elk geval beslist of de ene poat waarop geld tekort is tal worden aangevuld uit een anderni bepaalt de wet al verder Tot het bevelen der af en overschrijvingen waartoe bg da begrooting maebtiffing werd vorleeod behoeven Burgemeester u Wethouders in elk geval de twstemming van den Raad Bij de uitvoering der begroorinvii hetdagelgksch bestuur diu sterk aan banden gelegd En zoo teer tracht de wet te waken dat die uitToeriuK met nauwgezetheid geschiedde dat ty roor elk dus eiken last tot betaling de ocderteekening ran een Wathouder nevims die van den Bugemeester eisoht Het blad wijst ar vervolgens op dat de gemeenterekening tot controle dienen moet maar aan haar doel volstrekt niet beantwoordl men herinnert zich dan ook wel da discussie van reriaden jaar in deo Amsterdamschen Raad toen werd medegedeeld dat die rekening eenvoudig hier Oii te zien ia Toch wil de wet dal die rekening geen wassen neus zij maar stelt zelft B en W peraoonigk aansprskalgk voor overschrijd ing der begrootiog Maar hoe goed de wittbepatiogen ook bedoeld zijn zij bomaten op miskauning van eenvoudige begrippen van comptabiliteit en miaaea daardoor alle kracht en heerlgkbeid De New Yorksche fforld bliceerde gistereu een part talegram uit Tripoli aeniga oabekends gruwelijke bijzouderheden over het vergaan der Fictorio behelxonde Ooggetuigen verklaren dat de razend rood wentelende schroeniladen toen de Fktoria tonk eeue geweldige kolk vormden waarin in etogeneo door rfa schroefhladeu stukgereteii werden alleriei lichaamstleelen dreven rood tn de bloedroode golven Eene wanhopige strijd ontstond tussoben de over levenden onder wier vele met messen vochten alvorens te verdrinken terwijl Ulloozau gedood werden door bet kokende water uit de gebarsten stoomketels Onder da geredden waren velen deerlgk verbranden lalloose baaien daagden terstond na het onheil op hetgeen verklaart dat maar weinige Igken aangespoeld of opKevisoht tijn Het fonds voor de nagelaten betrekkingen in hel Matuion house overtreft reeds £ 18 000 Het wordt bevestigd dat de admiraliteit vertrouwelijke telegrammen ontvangen heeft welke tü vooreerat niet wil medadeelan Het bericht dat Tiyon op de Edi flny overladen is blijkt een pgnlijk sprookjenpifrover de familie hoogst ontdaan is ofschoon nmn nc een flauwe hoop koestert tiJn lijb te vlndenf Inmiddels tijn Tryoo s pet en dépédihttdooi alsook zgn telescoop opgeviacht ƒ Een internationaal rakblad deelt mede dat in Amerika en wel in de atad New ïork de merkwaardige ontdekking ia gedaan dat toen vdór eenigan tijd een reeks van prachtige ooorderiiofaten aan den hemel werden waargenomen in tón en donzelfden fiaott van niet minder dan 3000 horiogee aldaar de veer sprong Het bericht moei steunen op dr meest nauwkeurige nasporingen Bijzonder stonden aan het GHiheil bloot de tijnste soort van horloges waaraau men de meeste gevoeligheid voor eleotrisoho atmosferis e werkingen meent te mogen toeschrijven Tijdens de maanden Juni Juli en Augustus zouden bericht men verder de horloges door soortgalijke het meaat wprden geteisterd omdat dan die luohtverschijmelen het reetvuldigst voorkomen Er was bevoodao dat gedurende dien tijd meer veeitn sprongen dan in al de overige maanden van bet jaar De veeren ipriogeo niet allen op geiyke wijze maar teer vanchillend soma zelfs in twintig rtnkkan üorloqm Kolonel Ooldsmid dia in het begin aan bet vorige Jaar naar Argentinië vertrok om daar de koloales van russisohe Joden door baron Hirscb uitgezonden te inspeoieeran heeft omtrent tiJn bevindingen deter dagen in een vergatlering van de Maecabaeua Club to Londen het volgrnde meiïegcdeeld Voor de levcnukraclit der Israëlieten mits onder gunstige umatandighaden geplaatst pleit bet feit dat in de kotonid Sau Antonio met 100 gezinnen gedurende vijftien maaodflD eo in de kblonie Clara met 30O gezinnen gedurende negen maanden geen enkel sterfgeval is vooi ekomen In hot geheel tijn er vier kolonies die allun teer welvarend tgn Met eenigen grond mag dan ook verwacht worden dat dit koloni alieexperimeot met de sehooilate uitkomstan zal wordm bekroond Orer de kolonie Mozss stad wordt aan het tijd chrift OhAic het volgende geschreven Zg ligt 15 KM verwijderd van het station Palocioa vao de ipoorign van Boaario naar Buenos Ayras eo beslaat ZooeU gemeld antwoordde deBegeviagopeef jtelegram vau deo goareroeor o er lete van waarwaa met aaa duidel k n ifdoeiBd Neaa I terdag itnd voor de reohlbank te VHertogeaboaeb tareobt Ja v D oud 40 jaar woaeade te EaebaraB tbaua gedetineerd beklaagd ter sake dat 1 na bet voorneram te bebben opgevat om baran btgeooot van het leveo te berooveo den 27nUaart r ttelgk ter uitvoering van dat mijHladig bealuït ecbtgenoot etm boeveeibeirl pbotpborua baimelyk heeft toefi iend en doen eten tengevolge waarvan M V ematig siek gewordea en op 31 Maart gaatorran ia Het gatuigenverhoor gaf een niet twyfelaebUgen indnik Maar da deakundigeu kouden al waren tg blijkbaar vrgwel orrrtoigd niet atellig verklaren dat da dood aan vergifligioR moest worden toegeachreven en beklaagde bleef alle aebutd ontkennen Het O M herinnerde dat de man een bel bad op aarde Drie maanden geleden it bekl tot gevangoniutraf veroordeeld wegeaa miibandeliug van haren thana overledMi eobtgenoot Maar de dagvurding legt aan bekl ten laste boimelijke vergiftiging Ia die vergiftitckog betrezeo dan tnoet bij levanilaage gevangooiastraf rr on Doch daar zg niet bewezen ia en tgn persoonlijke overtuiging ook niatsoodanig ia kan b niut anders dan vrijspraak vragen Voor de bebandeüng der uak en bij naletiog der atnkken bad bg de overtuiging dat twklaagde eufauldig waa Thans was die overtuiging geschokt na de ferslagau van de deskundigen Daarom kon hg niet met tgn geweten overeenbrengen levenslange straf te vragen eo raquireerde dus vrUspnak Uitspraak S Jnti Gisteren werd te Amsterdam eene vergadering gehouden ter bespreking van de Portugeeaobe sobuldrtgellug Ter voorliohting van die vergadering heeft mr 3 P Spranger van Bgk die xooala men weet ala Hd van bet beaohermingscomiu der NederUndaohe fondsen houders naar Lissabon is geweest om Haar te onderhandelen een iotereaaant en teer uitvoerig rapport uitgebracht over den toestand der Portuguosene finanoiSn Hij xet daarin do gegrondheid van alle grieren tegen de regeling voorop erkent voU mondig dat met andere woorden Portugal iu staat van kennalgk onvermogen vericeert maar toont daarna aan dat men wel betere oonditiéo kon aisoben djoh Portugal oamogelgk in staat tou tgn die na te leven al nam bet ze ook aan ZÜoa eonolusie luidt a De oomités geroepen met d Portugeesobe regeering in ondarbaudeliiig of bespreking te treden badden eene uiterst lastige taak vooral iu het laatste stadium dar zaVf toen tij stondrn niet alleen tegeu over een land in een teer ongunstlgan tiuaooieelao toestand verkeerande maar ook tegenover aene regeering die belig geen dadelijke behoefte gevoelande aan een nieuw beroep op orediet in het buitenland hetiy vooniiande dat ulk n beroep vooreerst tooh del tou tgn den eenigvn werkdad n prikkel te weinig gevoelde Waar na de loaltting van het plan om sleohl één vierde te betalen loo weinig invloed ten goede op da regeering eo het land kon worden uilgeoefnd moeit wel nu eu dan de vra g rgaen of het niet beUr tou tgn tioh op dit oogenbÜk niet langer met een vreemds voor hem was en h te vsel van haar verschilde dan dat hg haar kon begrgpen zoo werd al tgn moeite om haar door plniertjea te varstrooien haar tot een ondragelgke kwelling Toch wist UariaLouiw de goede bedoelingen van haar nan te waardaerea en daarom onderwierp tjj tioh net een geduldig taolge en bewandelde aan i ne Sfjde den doomigen weg sleohta om ham neno n t doon Ook thana was hg vriendel k en goed tegen haar tooals men tegeu aan kind is om haaf n taDUwaohlige prikkelbaarheid te toonen daai voor was geen igd an geen gelegenheid in de wainfge nreu dat tjj elkander di ijka tagan en waarin faijiondar do vormen jegens elkander in aoht amen Éénmaal slechts had Maria Louiza ham vet een verzoek darren lastig vallen Vindt ge goed dat ik mg tooals een goede huisvrouw betaamt mat huishoudelgke aangelegenheden bezig houd Wef nataurlijk mon aoge I Gg kunt doen en laten wat gij wilt on u betighouden tooals ggverkiestl Ik was bang dat men bet een baronesae vim Kanndersoheidt misschien kwalijk ton nemen als tg jioh niet uitsluitend in haar salons maar ook in de Jpuken thuis voelde yj Hg lachte op tijn eigenaardige overmoedige wgte h klopte de aach van tgn cigarette af Hoor een kind men moet er nooit naar vragen wat de mentohen er wel van tullen i gen 1 Wal een baronesae iron Keoodersoheidt doet is welgedaan en 1 staat dat nog niet in het modsjonroa dan da laak io t laten d Fortngeeache regeeriog te laten begaan en tioh te bepalen tot vrij wel platoniacb protesteeren Ket tou teer teker gemakkelgk tgn geweest en selfs vcrleüleigk voor beu die nerens den moed banner overtoigiog ook den moed missen om den toestand in al tgne ellende onder de oogen te zien en die üch niet gaarne blootatellon aan verwgteu waarmede ieder die teleurgeateld werd in den regel met ka rig is Doch hoe onaangenaam de roorttetting dar bespreking ook was de meeste comités hebben ze ten einde toe voortgeut ec hebben ze al veel raioder bereikt dan tij eodraaal hoopten en verwachtten zij bebben bukkende voor bM onvermijdelgke althans de fondsenbosders voor nog grootere schade kunnen vrgwaren aonder eenig foodaeobouder te binden of te beperken in al hetgeen hg zon willen doen of laten Uon tou echter de waarheid niet onder de oogen tien wilde men de meening vooropselten dat eenige daad van oppoaitie thans tot profijt vau eenig foodaenbouder ton leiden vWie den toestand goed onder de ougeo ziel beseft dat er voor het oogeoblik niets beters te doen is dan zooveel mogelgk te zorgen voor eene dengdelijke uitvoering der wet van 20 Mei 1893 op een wgte dia io bet meeste belang der buitenlandache fondsen houders is Voor Britscb Centraal Afrika zal een nieuw door den heer Johnston ontworpen poattegel worden uitgegeven Van de gedachte uitgtiaade dat het donkere werelddeel zgne ontwikkeling dankt aan de gemeenschappelijk samenwerking van het blanke gele en zwarte ras stalt de afbeelding vau het postzegel drie typen van dete rassen voor mei ineengeslagen handen een Kagelschman een Arabier en een Neger Tot oog toe gebruikte firilich Centraal Afrika da tagela van de Britsohe Zuid Afrikaanscha Maatschappij waarop de lettere B C A Britsoh Centraal Afrika afgedrukt waren ICen hoofdambtenaar van Publieke werken te Weeneu da heer Striktl wordt beschuldigd een fooi van f 100 000 te hebben gevrasgd om te bevorderen dat het oontroet vernieuwd werd met een maataohapp die de straatrei uigii heeft aangenomen Men waet dat het de gewoonte dar krokodillen is na hunne maalt j4au een middagslaapje te doen en dat tij daarvoor de zonnigste plakjes uitkieaeo krokodillen die het ongeluk hebbeu in een land te laven waar tieh apen ophouden worden door dete natuurgeoooten mat allerlei guitenitrekan gekweld en ia bun slaap gestoord Nauwalijks heeft het monster zijne oogen dicht gedaan of eene besoheiden kitteling op da punt ran zgnen snuit betorgt hem de eerste koude rilling Hij weet onmiddellgk dat de apen met hunne iVeken b onuen zgn Dete kieten steeds hun basis van operatie met eene tekerheid die hnnnTlcr jgakundige bekwaamheden alle eer aandoet Bevicdt zich een boom in da nabijheid van den krokodil dan tiet men ieder der apen op tgne baqrt aan eeoen tjjuer vier handen aan den laagst t den grond tgnden tak bangen om het moniter even tuasohen tijaa netugaten voert tg hrt jaiat als haute nouveauté in I Met al te groote beaoheideBhcid komt men er niet het gaat bg ons too toe al in een kikkarvgver wie tgn mond het wgdst opendoet sans comparaiaoo natuurlijk wie het hardst kwaakt die tit het hoogst n geeft deo toon aan Oliviar luihte op nieuw en rekte tich uit met bet behagelijk gevoel van iemand die sieh inderdaad nooit over bat oo l el van andaran bekommerd heeft Dt aehute symphonic van Beethoven in Fdurwerd door het orkMt uitgevoerd IHr beeraohte degrootale stilte het pnbliek trachtte eiken noot vandeze heerfijka oompoeitie op te vangen Op eeoaknarst er een logedaur en een luid lachen en praten klinkt storend en ontstemmend door de stilte daarop worden er in de loge voor hrt Hof gereserveerd stoelen verschoven In het parterre stond een hooge maanengeataltetegen een der pilaren geleund A i geheel door demoiiek medegesleept het nauw aagde adem tehalan Met saamgotrokken iWriH draaitCollander het hoofd om om JDpn ooruak dersloornis te kyken Ken plotselinge schrik en danglijdt een glimlach over zgn gelsat In de loge toohbeeft vorstin Tautenatein plaats geuomei en spreidt haar twart saignen waaier open die met bronsaoblig glinsterende vogels bezaaid is Vlak Doost haar slechts door de tluweelen lenomg van haar gescheiden zit baron vou Nenndersobetdt j hü buigt zich eaar haar toe terwgl hij tgn band 1 te kitteleo De krokodil doet t oe oogen open maar tgn vlugge vgand ia reeds iu veiligheid an hondt zich gereed om dezelfde beweging te herhalen Wanneer de boom zoover van het slapende dier verwgdard it dat zelfs de beste gymnaaten van dan troep niet in staat tgn het te bereiken geren de apm elkaar eene hand eene keten wordt aldus gevormd en weldra slingeren gairlandes van apen door de lucht De aap die tich aan het einde van dan slinger bevindt wordt door tgne kameraden in staat gesteld den krokotlil even aan te raken t ma veriieat het slachtoffer van date plager tgn geduld en laat twee rijen scherpe tanden tien Dan vergaat hooren en tien bg de vreugdekreten die ran alle takken der boomen weerklinken en vieren de apen hunne oMvinning door aUeriei grimasten en dolle fcprongen AU de krokodil eene msjestuause onversobilt heid aan den dag gelegd bad tou hij op den langen dunr zijne vgaodon misschien vermoeid hebben maar nu hij ziob over de plagerijen woedend maakt wordt hg niet met rust gelaten i kan hg tijn middagdutje in de xon niet doen Zee In het Wtfekbtad J nderiamd wordt over de administratie der gemeente finanoiën gesproken en in een artikel Qebreken in de finanoioele administratie der gemeenteQ stelt de redactie de vragen yls er inderdaad voldoende waarborg dat de gelden door de ingezetenen d r gemeente opgebracht io elk opzicht deugelijk worden beheerd en besteed Is er met name voldoende waarborg dat aan de gelden geen andere bestemming tol worden gegeven dan dia welke door de bevoegde macht ia uangeweteo Ia ar nog meer in het bijzonder voldoende waarborg dat voor eenig onderwerp niet meer zal worden uitgegeven dan noodig en door da bavoegda macht toegestaan isP De redactie meent dat het er inderdaad treurig uitziet als op die vragen geen bevredigend antwoord kan worden gegeven en met dete meeaing van de redactie zullen zij instemmen die uit de jongste gesobiedenia van de hoofdstad des rgk geleerd habbeo dat de waarborgen waarnaar in bovanstaonda regeU gevraagd wordt inderdaad ontbreken De redactie van Nederland erkant dan ook het ontbreken van die waarborgen al beeft de Oamaentewet wel degelgk oontröte gewild Er tgn een aantul bepalingen die er bg oppervlakkige kennisneming niet slecht niet onaardig uitzien doch die op de keper bezien allerminst bewgzen dat de ontwerper op bet punt van fioanciaele adminUttatie en oontrole eenifi helder insioht bad Alleen in schijn is de navolgende ragoUng voldoenden De gemeenteraad heeft veel te zeggen Uü houdt de koorden der beurs zg het ook dat de goedkeuring van Gedeputeerde voor velerlei noodig ii De Baad zoo beveelt de wet stelt de begroeiing vast Wat de begrooting beteekent geeft de wet te kennen door dezen regel te atellen Buiten de bogrooting kan geene uitgaaf geschieden dan met aftondelgke voorafgaande machtifing van Oedepoteerde Stalen Sn ten allen overvloede voegt tg aan deien regel een anderen toe die eigenlijk wel van telf spreekt Af en overschrijving op de poBien der begrooting van uitgaven koa niet geschieden dan voor soovem daartoe bg de begrooting zelve of bg een sohoanen om t n slanke vingers verfrommelt Zijn jonge vrouw tit naast iiem dan volgt graAf Qoseok en achter in de loge de heer von Diaradurff en luitaaant von Hovanklingon toiwgl er nog een plaau op de voocste rg onbezet ia Zwijgende vriendelgke hoofdknikjes worden ar gewisseld tusachen vorstin Tautensiein en de aanwezende leden van dan hofkring dan zwerft haar blik toakend rond totdat hij eindelijk op één punt gevestigd bluft Dominé Collander merkt dat baar oog op hem blgft rusten niet ala op een vreemde maar ala op iemand dien tg rich zeer gped herinnert Een gevoel van vreugde doortrilt plotaeling tgn hart Hü dooriaeft opnieuw het oogenblik dat hij gisteren op duo kansel stond eo den aanhef van zgn preek uitsprekende tijn blik liet weiden over de bank v n de Oroothêrtogelgke familie Toen heetten die donkere gehaimziooige oogen hem eveneens welkom en nu zjjn tij weder op hem gericht en zien hem lang en glimlachend aan Toen de koster hem even te voren mat van vréugde trillende lippen waa komen aanzeggen dat Prinses Caroline en Hare IConinklijke Hoogheid de Erfgrooihertogio mat Prhis Maiimiliaan waren voorgereden toen had hij het gevoel gehad alsof een vurige lichtstraal in eens voor zijn oogen had geflikkerdren hg had de handen ten hemel g heven en gezegd Ik dank o mijn Heer en mijn God I maar tijna ohten waren even helder en kalm gebleven aU een oogenblik te voren uit 180 ofdeetingen van 100 HA die elk weder in vier ooaoeaeiea van SB HA tgn gespHUi Van de SSfiO UnuSlteten die in 1891 uit Rusland in Argentinië aankwamen hebben tieh 408 te Moteattod gevestigd dat thans 90 woningen telt Dete zijn met atroo gedekt bebben deo grond tot vloer igu van weinig gemakken voortien en liggen gegroepeerd om een groot plein Het land woidt den Israëlieten tegen betaling afgestaan tg krijgen lerensmiddeleo ploegeo laodbouwwerktuigen alsmede osean Hnn nationale eigenschappen en hun taal trachteo de immigranten looveel mogelijk te bewaren Tooh spreken ook reeds versoheiden van hen het Spaantoh BolteolaDdscii Overzicht Bchoou niet alle Duileche verkiezingen bekend zijn mag men aannemen dat de voorstandors der l i rwet een kleiuo 20 zetels meer hebben dan de tegenstanders Het centrum verioor 15 de radicalen 4j zetels de conserratiuve partijen blgveii ongeveer op dezelfde hoogte De Bismarokscha bladen namen het reanltaat van de stemming heel kalm op tü juichen niet zij klagen niet Heel nuchter wordt de opmerking gemaakt dat het niet wel uitvoerbaar tal zgn om den nieuwen Rijksdag onmiddeltgk na bet aannemen van de legerwei weer naar huis te hiten gaan daar het geen gewoonte is dat Kamers s zomers titling hou den het gebrek aan voevoeder is in lommige streken van dien aard dal de Regaering er niet van buiten tal kunnen tijdelijke varmindering van invoerrechten voor te atellen voor sommige producten de verlaging van de spoorwegtarieven welke reeds heeft plaats gebod wordt niel voldoende geacht eo tulke onderwerpen kunnen niel worden uitgesteld In bet Ugerhuis heeft Gladstone aangekondigd heden eene resolutie te zullen verzoeken ten behoeve eenar snellere behandeling van bet Home Rule ontwerp De tekst dier resolutie berust op de resolutie van 1687 met gewichtige wgzigingeo echter in het belang da vrijheid van het Lagerhuis to icking De resolutie van 1687 door Gladstone bedoeld had betrekking op de lorsohe Dwangwet en stalda den datum vaat waarop de behandeling der artikelen afgeloopen moest zgn John Moriey deelde gisteren den tekst der motie mede welke Gladatooo had aangekondigd Volgens deze motie moett de beraadslaging over artt 5 8 dan 6 Juli geëindigd tijn over artt 9 26 deo 18 Juli over artt S7 40 dan 30 uli en over de nitgeatelda en de nieuwe door n regeeriag tooT stelde artt deo 37 Juli Dan zal het ontwerp na i de wijzigingen die bet ondergaan heeft opniew aan het lAgerhuit worden voorgesteld De afgevaardiKdo J W RdsVJ kondigde aan dat hü de motte zal bestrijden eo de volgende tegenmotie zal voorstellen ff Hat Lagerhuis overwegende dat hot Home RoleODtwer bij voortduring nadeelig werkt op de grondwetteli ke rechten des volks weigert zijne go lkeuring te varleenenao aan een venoek dat rechtstreeks inbreuk maakt op de vrije disoussie der door de vertegenwoordigers des rolks De verkiezing van Pontrefad is geëindigd met de overwinning van den Gladsiooiaan T Willans Mussey die met 1191 stemmen tegen 1159 op den Unionist Elliot Lees dus met eene meerdoriiaid van 83 atemmeo gekoteo i Bif de algameene rerkieaingen in 1893 won d Unioniatisohs oandidaal bet met 40 stemmen in Januari werd de Gladstociaan Reekitt met 03 st mmeo gekoten welke verkiezing echter ongeldig werd verklaard Sir W Harcourt is van tijn ongesteldheid genezen en weder in het Lagerhuis verschaneo Hij wani er door vriend en vijand gelnkgewenscbt De Oladstooiaanen vooral zuUeo tijn beterschap met blijdschap b troot hebben Sir William is eene kracht in het debat eo buiten Gladstone eo hem kan de rageeriogspartü in het Lagerhuis niet veel goede sprekers tegen de oppositie in het veld brengen Atthana is dit in de beraadslagingen over Home Role gebleken Het is bijna altijd Gladstone telf die aan de geduchte aanvallen uit het kamp der tegenstanden hel hoofd bieden moet Hg voert dan wel tegt een Amerikaansob blad don degen waarmede hij met de uitdrukking van Cromwell het afmaken van den vijantLfin handen heeft en waarvoor de stoutste der vijon D afdruipt maar tal eeo tachtigjarige al beet bü Gladstone dit gedurende den gaheeleo HomeRule Ruleveld tocht kunnen volhouden Gelukkig is nu Haroourt weer op tijnen post en kan dezen deo grijzen veldheer bijstaan De Engelsche staatsman lord Randolph Churchill heeft weer een redevowieg gehouden waarin hij op zijn bekende heftige wijte Home Rule aforak De rede was lavgas een verkiezingxstuk on wal te PooirefacL Loïd Randolph spoorde de kieziert aan de taken uit het oogpunt van rachtvaardigbaid en landsbelang ta beschouwen en dut dan unionistischen I oandidaal te kietao Home Rula betoogde hij tou de landeigenaren en da Protestanten overgeven aan de genade eener Wetgevende Macht die samengesteld tou worden uit personen die er alleen op uit waren om te roeven en te plunderen da Kegearing bad alle wezenlijke maatrageleo tot beveiliging van peraooen eo goederen geweerd Aan da aanslaande Wetgevende lersoha Macht was nu ook bevoegdheid gegeven om de Habeas Corpus Vof te soboraen beroep op da Kroon te beletten en de eigendommen van lencbe zede ijka lichamen zich toe ta eigenen Vooral het beroemde Trinity Col ege in Dublin de voornaamste iosielhng van hooger onderwijs io lariand werd door As Gladatoneanen gehaat aa daarom aan de revolutie mannen ter confiscatie overgegeven Maar bet ergst van alles waroo de nieuwe finanoieele vooratellen die eau beleed iging waren voor Ierland an slaobu door een krankzinnige natie koo wordeo toegestaan De keus vao den nieuwen Fransohen gatant te loonden schijnt gelukkig ta zijn De haar Albert Decraia wist zich aan het meaat aristooratisoha en hooghartige hof van Europa dat te Weenan een f eraona grata Ie makan Reedt twoamalen weigarde ij de Oostanrgkflcho hoofdstad te verlaten Hij ia vlug van geest en schittert in de conservatie evenzeer ala mevr Deorais bij bet regalen vao reoeptiea en bals Onvermoeid blg ven de Belgische afgevaardigden zoeken naar een kieswet Het dreigt mal de kieareohtregeling voor den Senaat weer ta gaan als mat dia voor de Kamer Hoopeo Toontellcn komen ter Ufel alle wordeo verworpen en man begint opnieuw Gisteren poogde da vereenigde reohtertijde vas Kamer eo Senaat de leegte dia ddbr het besluit van verleden week ontstaan was weder aan la vnllao Vijf nieuwe voontellen werden geboord maar er werd geen besluit genomen Kq de vereenigde demooratisohe linkerzijde nam dienxelfden dag het wanhopig besluit maar genoegen ta namen met de bestaande regeling tenzij oog aan voorstal moeht worden gedaan dat haar bevredigt De minister van finaooiëo deelde io de Italiaaotohfl Kamer mede dat met de Lalijosohe mogeodhedeo onderhandelingen tijn aangeknoopt over het vraagstuk van den geldomloop De Kamer heeft met 310 tegen 88 stammen de begroeting van ontvangsten goedgekeurd De geheel begrooling is nu aangenomen KantODgerecht te Goada Zitting vau Woensdag 88 Juni 1898 De volgende personen ijn reroordaeld wegens Onbevoegd uitoefenen der geneeskunde C 8 Nieuwe Haven ta Gouda tot 60 of 80 dagen hechtenis Io plegen van siraataobeoderij 8o verwekken van naohtalijk rumoer 8o openbare dronkenschap F H Peparitraat te Gouda lot 8 geldboeten van 8 of 8 dagen hechtenis voor elke boete Verwekken van nachtelijk rumoer M D Unge Dwarttraat te Oonda tot I of 8 dagen hoohleoia Spelen met geld op de openbtfe straat L A Korte Akkeren en B J L Hearenkade te Gouda ieder tot 0 50 of 1 dog heohtenii i J V Latamakode te Oonda 1 of 1 dog hechtenis Anders dan stapvoets rijden in de Korte Oroenendaal te Gouda A y teMoordnehttot O ftO of 1 dag baohlenia Onbeheerd laten atoan von eau trakdier F L te Gouda Jaagpad tot B of 5 dogn hechtenis Na bet uur vao sluiting in eec herberg aanwndg hebben van bezoekers A K te Gottda Bogen tot 1 of 8 dagenheeh tenia aNaehta viaschen tonder visohakte eo zooder Mhrif lelijke verguoning D van V te Moeroapellc tot 2 geldboeten r n 8 ofS dagen voor elke boete Io gealotan visohtijd visschen in eeos anders vitoh watar zonder echrifteiyka vergunning van dan eigenaar J K te Gouda tot 3 geldboeten elk van 8 of 8 dagen hechtenia voor elke boete Te Gouda buiten openbare waterbakkan verriohten van datitena waartoe dia inrichtingen bestemd zgn B D B Spieriogatraat te Gouda lol 1 of 1 dag hechtenis Openbare dronkeosohap gepleegd bij 4a herhaling B S te Gouda Pepentraat tot 1 week beohteoU en 0 maanden plaaUing in eene Rijkswarklniioh ting G 8 Moordrecht tot 8 weken hechtenis en pUat siog in eeoa Bijkswerkinrichting