Goudsche Courant, vrijdag 30 juni 1893

Opaobara dronkeuwbtp bf Se herbiling V H U Ooudk SpaldemikerrtMg tot t wtkra liochtanit J B te Ooudtt CnbetbtlrwU tot waek bf iMiii P fi ta Qouda Uurs Dwamtrut tot 8 dagn becbtauU 0 Mab re droDkeotolup i A VM W te RoUenUm J B t LeiiUti J A M t ZeTMtittiien H W QstuenitrtJit A an der U Bum C K Winlerd k U J F Zak A da K HaamJ tot ƒ 1 of 8 d eu bsobiODU Berilidec vaa a n klinkerpad roet een wagen niet be tadeb roet gt of aardewerk P h Ie Gouda rrijgesprokea Aüon tüa tefCDi veroordeeld m de koeten verbaal b ar ij lijf dK atii viin 1 A KEXDllSGEf lXG De BUEOKMRKSTKB ren OOU Ai brengt bg date ter kanni van de belangbabbenden dat door den Heer Provincialen Inapeoteur der Directe Beliatingen enz te RolttrtUm op dan SS Juni 1 8W3 ia eieoatoir verklaard bet Kohier van bet Hatentreobt No I dienit 1893 4 Dat voormeld Kobier ter invordering ia gaeteld in bandan van den Hoer ontvanger dat ieder die daarop voorkoBt rerpUebt ia zgnen aanalag op den by de wet bepaalden voet te voldoen en dat beden ingaat de tonnyn van Drie Maanden binnen walken de reelamen bebooren e worden ingediend Oouda den 3 Juni 1 in Ik Sifraemetater voornoemd H W O KONINO l B HARKTBSBIOHTEN OOUdBi nni 1813 Tarwe teer vaat Voerartikelen niet lager toob niet zoo aterk gevraagd Tarwe iieeuwiehe 7 5 a 7 60 Mindere ƒ 6 90 il 7 10 Afwijkende 6 i 6 J0 Polder 6 Ï6 ü 7 Boode ii Aflgel è Rogge Zeeuweeba ƒ 5 60 ik 8 90 Polder 5 è 5 40 Joret winter ƒ a J 4 60 Zomer 8 90 a ƒ 4 80 CboTaller 8 40 i 6 80 Haver per beet 4 76 a 6 86 per 100 kilo ƒ 9 50 k ƒ 10 Hennepzaad Inlandick ll SO Buitenlandiob 7 26 i 7 60 Kanarieuad 14 a 16 60 Erwten lill kokende f f Buitenlandiobe per 80 Kilo 6 36 il 6 40 Hoonen Paardeoboonen ƒ 8 78 j 6 10 Dnivenhoonen 6 60 i 7 80 Koolzaad i 60 Maïo per 100 K Bonte Amerikaaniebe f 6 40 a 6 60 Cinquantine ƒ 60 it 6 78 VliHAUT Melkvee weinig aanvoer baodol en prljaen flauw Vette varkena red aanvoer handel matig 81 i 88 nt per balf KO Biggen voor Kogeland red aanvoer handel vlug 81 it 88 et per hair KU Magere Biggen goede aanvoer bandol fiaauw 0 80 il 1 70 per week Vette lohapon goede aanvoer handel flaauw ƒ 14 a 88 Lammeren weinig aanvoer handel flaaaw 3 6 Kaohtere kalveren goede aanvoer bandol flaaaw ƒ 8 i 7 Fokkalveron 7 a 10 Aangevoerd 98 partqen kaai Handel vry ving Ie ual 88 ft 80 Se qual 84 ft 86 Zwaardere 31 ft S3 Noord Hollandaehe S8 86 Boter weinig aanvoer handel vlag Ooeboter W f 1 48 par kilo Weiboter ƒ I IB ft 1 86 per kilo StOlWUkeralUll 89 Juni 1893 Aan de kaaimarkt aangevoerd 87 partqeM kaaa lat qual 87 i 80 8de qual SS ft 8 Handel matig BurgerlUka 8t nd OEBOKF N S6 Jaiu Pielerlje Elizabeth oudera W van der Horal en H de Jong OVKKLKDEN 88 Juni J M van Maaran 11 m A Spee 16 m OKHÜWD 1 SS Juni A de Grugl en CiNieuwraid A J de Jong en H Relndera J Loenderaloot en K Kerrebijn M Plni en L van Tok M W Koot en A van den IJeael advertbntiën 0f Die ieit ta TOideran van of te betalen hebban n wSlen dan heer A H PIJPMB gelieve UTTMi opguf of betaling te doen ten hniu Tan den heer A HAZBBROBK Karnemelkaloot te Ooiuia Het groote aantal zenuivkwalen van eoDuwhootdpgn af tot de vóorafgaanda kenteekenen ran apoplexie beraenberoerte te troLieeren nogtteeda alle middelen door de medische wetensobap aangewend Eerst aan den nieuwen tijd komt de er toe dat ijj door bet i flbruik maken van deu eeuvoudigsteu weg namelijk langs de huid eeae pbysiologisobe ontdekking gedaau beeft dïe na hondenie proofnemingea thans over de geheela woreld verbreid is en terw l zg in weteuschappolgke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blijkt Ie zyo voor de aan senuwkwalen lijdende mensohheid Iteze geaeeswgse is uitgevouden door den g Wtfzun Otheier van Uezondhoid Roman Weissmaun t ViUliofeD en boruit op de ondorvinding opgedaan in eene ófj jwige praktijk Door wasschlag vau het hoofd eeamaai per d worden daartoe goBctUkte stofièa door de haid oumiddeUijk aaa het zenuwgestel medegedeeld Idet deze geneeswijze wenlen werkutijk acbitlereudo resultaten vvrkregeii en zij maakte zooveel opgang dat van een door deu uifvinder geschreven werlge OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare Toorkomlng en genezing binnen korten tBd reeda de 86e druk veracbenen ia Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verataanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfa in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenachappelijke veihandelingen uit de mOdlROhe bladen die aan deze genoeaw ze gewijd zijn zoomede afschrift van tal van getutt hriflen vuti hoti geplnatst geneiwkun ii ïeQ onder welke F Meniere med dr profOBBor aan de polykltnlek te Parijs rue Rougemont 10 StelUKreber med dr praktlseerend geneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton SmitStsrath Ur Cohn te Stettn Urosamnan med dr arrond arts te Jönlingen Dr P Foreatler geneesheerdireoteur van het hospitaal te Agen ieheimrath Dr Schering kasteel Outenféls Bad Ems Oarses med dr geneesheer direoteur dor galvano therapeutlsche inrichting voor zennwlijders te Parits rue St Honorè 334 Consul von Asohenbaon med dr te Corfu Dr Busbach arrond arts tLS Zirknitz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Or C Bongavel te La Farrlère Eure lid van deu Conseil Central d hyglène et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer f minder aangedaan is ofaan zoogenaamde zenuwacbtlgheid lijden waarvan de keuteekcnen zijn chronücho hoofdpnn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust n onbehagelijke toestand vorder alle zieken diedoor beroerte gotrolfen werden en nog lyden aaii du ffevolijeii daarvan zooaU verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseUika zwakte verzwakking vm geheugen enz en zy die reo ls onder geneeskundige liebaiideling geweeet zyn maar door de kende middelen als onthoudings en koudwaterkuur wrijven electriseeren stoomlooi of zeebadti geeu genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebbeu ea ten slotte zij die VTOefl gOVOelOn voor beroerte en daartoe reden hebben wegens verscbijnselon als zlch aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pUn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voeten van kriebeling in en het slapen van handen en voeten nnn al deze drie categoriën van zeuUWlijderS als ooic nan jonge melï es lijdende aan bleekzuoht en krachteloosheid ook aau gezonde zelfi aan Jonge personen tlie veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden ztoh het boven vermelde werkje aan te aohaffeu hetwelk op aanvrage kOSteiOOB en fran 30 verzonden wordt door LËMAIRI b Ce Apothekers te Parijs rue de l Ëehiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van ROMAN WEISSMANiN Oud OfHoier van gezondheid eere lid der Italiaansche ifSaaiteitB orde van het Witte Kroïs en Terd r te Amsterdam door H CLEBAÜ A Co Heiligeweg 43 Rotterdam m F E van SANTEN KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 ttrecht V LOBRV PORTON üudegracht bij de Gaardbrug F 160 Op de jongste byKieniach medictoale TentooDstetling te Gent ia de Weiasmaa sche geneeswgze door de mediBcbe jar met de Zilverei Medaille bekoond Wie zeker wii de £ cht £ lk6L CaCftO te outvangen tesamongesteld en uu vele praofuemingen in den handel gekomen onde den num des aitrinders Dr Michaelis venrurdi op de beste nittchinet io het wereldpercemde étabbliasomont van Gebr StoUwerok te Keulen elsche J p n2ie 2SieIH Bikel Cacao in riertatnten bossen Deze Eikel Cacao ia net melk gekookt eone aangename gezonde drank voor d gelük£ch gebruik een ik 2 theelepels Tan t peoder reor een kop Chocolate Als goneeekracbtige drank bij geral van diarrhee sleciits met water te gebruiken Terkrggbaar by de Toornatmste H H Apothekers enz f 1 80 c 0 90 o 0 35 OeneraalTertegenvroordiger Toor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Ealreistraat 103 ten Toordeele van bet gereatjtnTeerde Orgel in de UROOTE of St hWÈÜ te GOUDA te geren door den Beer Jf H B Spaanderman met medewerking der Leerlingen van de SiAoen Koorklasse der 8ted Mum School en Mejnffroaw JACOBA È os BE£DE SoloVioliste te t Hatje op D0NDEEDAQdeii6 JULI1893 des arondi ten half 7 iire De Hr P BB0N8 MIDDEL heeft welwillend de Begeleiding der Zangnummers op zich genomen HF Programma s tetens Toegangsbewgzen ad 0 50 en TOor Leerlingen van de 8tod Mm School 0 25 Men wende ieh voor I JSieuwste Dassen Markt A 68 Goto bjj J JJCf P I Gmida Snelperadrak van A BM M k Zoo