Goudsche Courant, zaterdag 1 juli 1893

33ste Jaargang No 6085 Zaterdag 1 Juli 1803 MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maonden is 1 26 franco per post f 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd é l i an onze Lezers l De Goudsche Courant waarvan het eerste nummer verscheen op 2 4P 1 1862 en die dus recda meer dan 31 jatón bestaat was sedert haor oprichting ene onderneming van enkele ingezetelfen die een kapitaaltje hadden bijeengebracht teneinde onze gemeente te verrijken met een plaatselijk nieuwsblad waarvan men tot dien tijd verstoken was Onder hun beheer is dit blad gaandeweg uitgebreid Eerst tweemaal per week verschijnende tot 1 Juli 1869 daarna driemaal in vergroot formaat werd het op 1 Jan 1889 êen dngblad dat zich tot op heden heeft staande gehouden en niet zonder succes is werkzaam geweest tot verspreiding en verdediging der liberale beginselen op politiek gebied Met rechtmatige zelfvoldoening kaanen wij zeggen dat wij in die reeks van jaren naar de mate van de beperkte midujlen waarover wij beschikken steeds gewerkt hebben in dezelfde richting de belangetvan stad en lalFd bepleitende in vooruitstrevenden geest en tekening houdende met de steeds wisselende behoeften ïtienkbeeHen van h t oogsnblik Yan heden af is echter in die verhouding een verandering gekomen De tegenwoordige aandeelhouders wier kapitaal in verloop van tyd belangrijk in waarde iB toegenomen doch die natuurlijk in de allerlaatsff jaren ten gevolge van de concurrentie op journalistiek gebied niet meer zulk een goede rekening maakten als toen de Goudsche Courant het eenige locale blad was hebben gemeend hun zaken te moeten liquideeren en zich aan verdere bemoeiing met dit blad te moeten onttrekken Wij betreuren dit besluit met het oog op de goede zaak die wij voorstaan vooral daar de uitgave niet was ondernomen met het oog op winst maar om het algemeen belang te dienen Dit standpunt der eerste oprichters is gebleken niet meer dat der laatste aandeelhouders te zijn Deze opmerking houden zij ons ten goede wanneer wij oprichters en aandeelhouders van vroeger en later tijd hier onzen dank brengen voor de goede zorgen aan de administratie van dit blad besteed Wij spreken zeker ook uit naam onzer vrijzinnige vrienden wanneer wij hun hulde brengen voor hun offervaardigheid toen de onderneming nog hachelijk was en voor de verstandige wijze waarop zij hun taak als beheerders opgevat hebben daar zij steeds der Redactie alle mogelijke vrijheid van meening lieten Het verheugt ons tenslotte te kunnen constateeren dat zij hun geld wagende voor het algemeen belang niet onbeloond zyn gebleven de aandeelen in dit blad zijn tevens een voordeelige geldbelegging geweest De uitgevers van de Goudsche Courant zetten nu van heden af het blad voor eigen rekening voort Zij doen dat in de overtuiging dat er nog steeds behoefte bestaat aan een Courant die de vragen van den dag de belangen van stad en land bespreekt in beslist vrijzinnigen geest Zij wenschen de Courant te doen blijven wat ze steeds was een orgaan dat eene bepaalde meening voorstaat op staatkundig gebied dat hoewel onafhankeljjk en naar eigen inzichten oordeelende en sprekende in het algemeen de beginselen volgt der liberale partij in Nederland Do behoefte en het nut van zulk een dagblad in een stad en een district als het onze waar steeds groot verschil van meeniug heerscht bij verkiezingen kan kwalijk worden geloochend Waar de andere partijen niet stilzitten moet ook van onze zijde gezorgd worden voor verspreiding van verlichte denkbeelden en in kleine bladen ook de strijd worden aangebonden tegen allen die deö vooruitgang willen tegenboudp of belemmeren Unze uitgevers aarz ei dus niet den arbeid van 31 jaren in dej kangeduiden zin voort te zetten Zij tdl en hierbij op den steun van alle vrijz nigen wier zaak het blad zal behartigen en vooral van de oude vrienden van ons blad wier welwillende medewerking wij zoo lang hebben genoten Wellicht wordt binnen korten tijd het aantal kiezers meer dan verdubbeld het komi ans voor dat de vooruitstrevenden onder onze Btadgenooten en onder de invloedrijke burgers van het kiesdistrict onverstandig zoo niet onverantwoordelijk zouden handelen indien zij niet een eigen orgaan met alle kracht steunden niet alleen door abonnement en door aanbeveling maar ook door het plaatsen van aankondigingeD iiet geven van berichten en inlichtingen en het inzenden hunner beBchouwingen over de vragen van den dag die er altijd welkom zullen zijn De uitgevers meenen in het belang hunner onderneming te handelen door het forraaat weder eenigszins te vergrooten ten einde hat blad meer aanzien te geven en het gemakkelijker leesbaar te maken Zij zullen zich beijveren in het geven van nieuws te voldoen aan alle rechtmatig ei chen van het publiek en bedacht ziju op het aanhmngen van die verbeteringen welke de ondervinding aan de hand mocht even Hiermede meenen wij genoeg gezegd te hebben om ons blad in zijn nieuw gewaad en in zijn veranderde omstandigheden bij het Goudsche lezende en adverteerende publiek in te leiden Wij zetten onze oude taak voort in de overtuiging dat wij daarmede het algemeen belang dienen en hopen dat tal van nieuwe vrienden en lezers ons allengs zal komen steunen omdat zij het eens zijn met onze opvatting van hetgeen de taak is der vrijzinnige partij AUeen de hartelijke en welwillende medewerking tmzcï staatkundige vrienden kan op ei duur een blad ale het onze in stand aOen blijven BINNENLAND GOUDA 30 Juh 1893 De heer D K de Koning Munting heeft met goed gevolg het propaedeatisch examen in de geoeeskonde afgelegd aan de Universi teit te Amsterdam In Juni werd in de Ntitsgpaarbank ingelegd 9265 86 en terugbetaald 7925 98 Bg de Woensdag te Delft door den directeur der artinerieinrichtingen gehouden aanbesteding was o a voor perceel IX versch garens minste inschryver de Goudsche Machinale Garenspinner voor f 606 Voor eenige dagen is door een bezoeker der zwemschool ia een der kamertjes achtergelaten eea fraai gouden horlt e dat door den zwem meester Groenendal aan het Commissariaat van pohtie is gedeponeerd De Z weminrichting alhier mag zich dit jaar in een rnim bezoek verheugen Tot heden zgn n 1 ingeschreven 60 dameeen 160 heeren leden Daar wellicht onbekendheid Imet de voornaamste bepalingen oorsaak ifi dat er nog Bommige terugbl ven om van deze voor Gouda eeuige gelegenheid te profiteeren willen we even het volgende hermnereu De abonneraentaprys bedraagt voor één persoon uit een gezin 4 GId voor aen tweede peraoon uit hetzelfde gezin 3 GId en voor een derde een vierde enz 2 GId per persoon Vo9r onderricht in de zwemkanst behoeft men élechts 2 50 per jaar te betalen Ook ala badinrichting verdient bovengenoemde gelegenheid aller sympathie Voor niet geabonneerden zgn bona te verY krggea 15 oeats Dames kunnen daarenboven tegen vei oeding van 10 cents een pakje en heeren voor 5 cents een broek en handdoek huren Voor dames is de inrichting geopend van half acht tot half elf voormiddags In de maand Juli zullen in de Sociëteit fOns Genoegen de Concerten gegeven worden L Zondag yï JmJ Stafmuziekkorps 4e Eogiment Infanterw Directeur de lieer Ma u ZoND G 9 Jou Harmonie Muziek klelbe kapel van de Grenadiers Directeur de Heer van der Linden Zondag 16 Juli Stafmuziekkorps 4e Regiment Infanterie Directeur de heer Mann Zondag 23 Jou Stafmuziek van het 3e Regiment Huzaren Directeur de Heer Waasdgk ZoKDAO 30 Jou Stafmuziek van de Kon Milit kapel van het Regiment Grenadiers en Jagers Directeur de Heer van der Linden Bg de ouders en verzorgers der jongens welke de 2e Openbare burgerschool hoofd de hr Leopold bezoeken circuleert een adres aan den Raad waarbg verzocht wordt den Woensdagmiddag vrg te maken Waar de Hoogere Burgerschool en het Gymnasium zoowel als de Tweede Burgerschool voor meisjes dezen midd geen lessen hebben komt dit verzoek ons alleszins gegrond voor Van de jeugd wordt tegenwoordig genoeg gevergd om haar een enkelen vrgen namiddag midden in de week niet te onthouden De kinderen uit den stand welke deze school bezoeken zullen wel bezi ehouden worden of FEViLLETO O E 3L TTI Noor het Zfooy o c XVI e Toen hij echter rondeag en ijn blik plotseltn op uet lachende geeioht vao roratm Tautensteia viel liad hy het gevoel gehad alsof hij z q oogen mil de handen zou moeten bediekkeD om zijd gedachten meeater to bleven De muziek zweeg ClauUia wendde het hoofd om en groette met een knikje de grootmeesleres en de beide hofdames welke later waren binnongütreden erdor richtte zij een paar woorden tot Prins Mazimihaan over i nza allerverrelendate langdradige muziek en eindelyk verwaardigde zy sich om baron von NennderBcheidt aan te zien Frine Maximiliaan ging achter haar slaan gaf Ohfier een hand en knikte vriendelijk teeon von Hovenklingen waarna hg zioh zeer gezellig met freule von Speyern onderhield die ook in de logo van de von NenodersoheidtB was gezeten Hoewel ManaLouize nog niet aan het Hof was gepresenteerd geworden wisaelda de pnns toch een allervriendelgkaten groet met 1iaar en loeg het beeldschoon geBichtja dat hem zoo vreugde atralecd aanzag lang en ornatig gade Onder dit allea door bewoog ïioh Claudia s waaier druk heen en weer Ohvier boog zich met een gloeund gezicht tot haar over ffZyt gij niet boos op mij Doorlachtigheid dat ik met al die rozen al myn purperkleurigo gedachten en mijn hopen en wensoben aan uwe voeten heb neergelegd vDe rozen hadden zeer veel doornen i Hi plaagt u wgl hg u bemint reoiteerde hg op gedempten toon ffBuiiendien had ik u ook een betereo smaak toemedncht 1 Zeg mg wat eraan ontbrak Claudia vigde zich dieper n haar stoel terug zonder haar blik van hem af te houden Het is op zgn minst genomen barbaarsoh om een lila kanoer mei roodo rozen te ontsieren vMaak dat ik uw salons teer kennen dan zat ik mg aau Kutk een vergrgp met meer schuldig maken Hg streek langKaam over zgn blonden knevel de breede gouden armband hel kenmerk van de atafeavalerifl kwam yan onder uit de manchet ghneterend tfl voorschijn Toen zg niet dadelyk antwoord gaf miar integendeel wet wat brusk baar waaier wegwierp OD biervoor in de plaats een bouquetje van lelietjes van dalen van den fluwaelen loge mnd na u vervolgde hg lachend vMisschien ia het dan alleen mt boosheid over mgn gebrek aan smaak geweeat dat gg u gisteren middag an tafel zoo wreed over mg hebt uitgelatcnF Of was uw onmeedoogend gedrag slechts een demonstraUe tegen da algemeene opinie dat ik een flinke kranige vent ben die met J groot succes over alle mogelgke hinderpalen heen L jtomt die over afgronden springt die lig siohzelf I 0 yi en zich los weet te werken van gou Jkm nogen welke hg z lf heeft gesmeed P F o ZgQ oogea blonken rIi vaar terw l er en on stmtmge hartstochlehjke klank m zgn atem lag Het orkest deed de eerate noten der ouverture van den jfPropheet hooren Claudia boog zich meer naar voren en zag met een eigenaardig glinstereoden blik den knappen man die naast baar was gezeten aan En als ik nu eens uit volle overtuiging gesproken bad V spotte zg op haar innemende manier Kom ik zal u eens een raadsel opgeven Reken er dan op dat ik met moeite mgn beetje verstand zal kunnen b eenhouden ffWelk verschil bestaat er tussohen Maria Stuart en uP ffBle a me I een hemelsbreed venohil Toch niet Zg sloeg do oogpc neer zoodat haar lange wimpers donkere aohaduwan op hare wangen teekenden en als m gedachten verzonken boog zg haar goudloïckig hoofdje terug Marw 3tuart was beter dan haar roep en gg F ffËn IS bij mg mgn naam beter dan ik zeltbenF Hg lachte zacht yWilt gg mg doea gelooven dat gg dat afkeurt Zij tiegon nu ook te lachen daarop bracht zg de lelietjes van dalen diobt aan haar mond zoodat de zoete bloemengeur ook Ohvier bereikte en met vunge blikken zag zg door de bloemen tot heoi op ff Dat hebt gg mooi geraden Brave mecachen zgn vervelend Daar ik dus niet uit raneuna tegeu u partg heb getrokken moet ik dus oen andere reden gehad hebben maar wat voor reden Neem die bloemen weg ik zou in staat zgn er u ten aanzien van de geheele wereld van te berooven Zg bleef in dezelfde houding zitten en ke k de zaal eens rond ylk vraag n nogmaals wat voor bedoeling kan ik daarmee gehad hebben irHet peinzen over die vraag heeft m haaat krankzinnig gemaakt Wat heb ik toeh tegen ii misdaan dat gjj u zoo op mg wreekt Achter haar bouquet lachte tg hem zoo koket toe dat het bloed hem ziedend naar het hoofd steeg Hebt gij aan mg twfjfeld Wat zgt gg koruichtig I Hoe sou ik mg door u het hof kunnen laten maken ats ik van de daken aitbazuinde ik vind hem betooverend I Voor het oog van de wereld heb ik een zeer slechte opinie van o en slechti op verzoek van den Groothertog bemoei ik mg meer met u dan met de andere heeren van het Hof om missohien een goede meening over u ta kunnen krggen Begint gg nu te begrgpeu Uwe Doorluoh ticheld l Men ia steeds op voet van oorlog met de pablieke opinie en dus dient men wel nu ea dan krggslialen te gebruiken Gg zgt m n bondgmoot maar draagt voorloopig mgn kleuren slechts op uw hart en niet op uw helm Zonder zgn antwoord af te wachten wendde zg zich met het onversohilligate gezicht dat men bedenken Van tot prins Maximiliaan die aan haar andere zgde had plaats genomen en vertelde hem dit de Êrfgrootbertoftin bet lumineuES idee had gehad om den domme van St Brigitte voor morgen middag op eene audiëntie te ontbieden ten einde zich door hem over het hoapitaal te doen mliohten I Gg hebt n ia het geheel nog niet uitgelaten over zgn preek van gisteren Hoogheid De prins trok lachen rte schouders op Ik beb niet spoedig een oordee gevormd maar mijn eerste indruk bigft gewoonigk onveranderd en die was goed Wwit nrwJ