Goudsche Courant, zaterdag 1 juli 1893

vryzinnitren eene groote fout hebben becaa PHonqaeub Theisoloten 4 116 8 Züüierdlenst 1893 G0IJD4 R0TTEBDAM 08 12 18 12 68 1 24 8 42 r 1 06 1 12 II 1 19 28 12 38 1 28 1 44 4 BOTTER DA M 0 O II D A 9 9 61 10 22 11 60 12 2 10 32 I II 10 89 10 46 10 52 ülrecie Si oorwegverbliMlliig met GOUDA 6 0S 6 18 6 81 6 2 6 35 OOCDA DEN HIAG Gouda 7 S0 8 40 9 04 9 47 10 49 12 11 12 21 1 01 1 27 3 29 8 46 4 46 6 25 6 69 7 13 8 26 9 88 10 46 11 11 11 30 Zev M 7 42 8 68 11 01 1 13 4 57 9 11 ii 9 50 Z Zegw 7 61 9 01 11 10 1 22 6 08 6 20 9 69 Voorb 8 08 9 13 11 22 1 84 5 20 6 32 10 11 Hage 8 08 9 18 9 34 10 07 11 27 12 41 12 61 1 89 1 67 8 65 4 15 6 26 6 56 6 87 7 43 8 56 10 16 11 16 11 40 12 AllMD op Zop CD FemtdagCD lao 16 Jaoi lot 16 SuptembBr Gouda 6 8606 40 7 65 8 09 8 S1 lO lOoU 12 48 2 23 3 18 4 16 4 47 6 28 6 01 7 46 8 38 10 08 10 88 ütrMht Oudew 6 60 6 64 11 14 2 37 Woerden 6 69 7 08 8 12 11 22 2 46 u 11 Utreohl 6 18 7 28 8 88 8 41 10 61 ll JO 1 20 8 08 3 60 4 4 G O D U A A M STERDAM 6 40 8 81 10 0e 11 12 11 7 6 9 10 10 65 18 19 1 8 14 85 11 10 12 84 1 10 D T R E o H T G o U D a 3 33 7 50 9 9 6411 84 12 03 12 50 2 66 3 8 52 4 43 5 03 6 36 ii7 48 8 09 8 50 10 07 10 54 6 87 7 69 10 22 I Woorden 6 63 8 11 10 15 g 12 34 4 16 5 38 11 9 1110 24 6 06 6 46 8 07 10 28 Oude aler 7 07 8 19 10 28 12 42 4 24 6 40 9 19 6 29 6 21 6 36 8 28 9 10 10 62 IJ 10 Gouda 7 20 8 32 9 34 10 86 12 06 12 66 1 22 8 27 3 40 4 37 6 20 6 68 7 08 8 20 8 41 9 32 10 40 11 26I AMSTEKDA M G O U D A 5 28 10 08 Amsterdam O 8 7 66 9 40 11 10 11 27 2 30 4 10 4 26 7 96 9 65 6 86 11 10 Amaterdam Wp 6 50 8 10 9 66 11 25 11 42 2 46 4 25 4 40 7 40 10 20 6 60 11 86 I Gouda 7 20 8 69 10 44 12 16 12 66 8 40 6 80 1 68 9 82 11 06 AUmb It flB 8a KluM f Stopt Woeudig te Woerdea behoorlek onder toezicht zijn als zy vry hebben Naar w Vernemen moet Dr J H GunnÏQg JHzn Troef er predikant alhier toen hy onlangs een prettikbeurt in de Groote kork TerTulde zich afkeurend hebben uitgelaten over die leden der gemeente welke by de laatste Terkiezing voor de Tweede Kamer huo Btem hebben uitgebracht op een liberaal Thans moet aan dien heer door enkele leden der Gemeente een scbryren z ju gericht watiria geprotesteerd wordt tegen die uitlating lo omdat de kansel door dergelpe behandeling van wereldsche zaken ontwyd wordt en deze de plaats niet ia tot bespreking Tan staatkundige meeningen 2o omdat in de kerk de predikant alleen aan het woord is en geen debat of tegenspraak veroorloofd v ordt Men meldt ous uit Haastrecht J Ö looper van hier naar Gouda heeft dezer dagen ten gevolge ener vergiflsiog een ernstig ongeluk gekregen Hy was gewoon koude thee mede te nemen iu een kruikje en meenende zich by de heerschende warmte te verfrisschen door een teug van dit onschnjdige vocht dronk hij echter uiteenkraikjeloog dat hem ter bezorging was toevertrouwd en verbrandde zich deeriyk mood en slokdarm Hy verkeert th s in bedenkelgkeu toestand By de keuring van merriën ten overstaan van het bestuur van het Nederl Paardenstamboek afdeeling Zuid Holland gisteren te Rotterdam gehouden werden o a premiën toegekend aan den heer A L van Dorzsen te Waddingsveen rabt d schim meimerrie Marianna en aan den heer Ph van der Breggen te Waddingsveen met de bruine merrie Ida Mr A D H Kolff is benoemd tot burgemeester der gemeente Schoonhoven en Jbr L de Geer van JutphaaR tot burgemeester der gemeente Lekkerkerk De inspecteurs van de Ryksveldwacht dragen een uniform die veel overeenkomt met de tenue der officieren van het wapen der Koninkiyte marechaussee met dit onderscheid dat zy zilveren fourragères met dito kwasten en eeu helm dragen De opnlageu van kraag en mouwen van de korte jas zyn donkerbluuw De sabel is van betzelfde model als by de bereden officieren van het leger in gebruik Te Ouderkerk a d ÏJsel is op den 28sten dezer overleden de heer D A Kip die van 1P48 tot 1886 aldaar de betrekking van hoofdonderw ser vervulde en die enalsonderwyzer en als mensch zich verdien rteiyk maakte jegens de gemeente en de ingezetenen Zatei dag morgen te U uur zal zyne begrafenis plaats hebben Dat het Openbaar Ministerie tot een onderzoek inzake mishaudeling van weezen is overgegaan is niet onaatunriyk Zulk een onderzoek wil volstrekt uiet neggen dat het Neerbosch voor schuldig houdt maar alleen dat het de mogeiykheid van schuld aanneemt Toch zal ook deze justitieele instructie ons niet brengen waar we zyn moeten Ze raakt slechts één punt niet het geheele beleid der zaak en juist daarom badden we zoo gewenscht dat de heer Van t Lmdenhout het Openbaar Ministerie vóór ware geweest dat dan allicht zich vao eigen actie had oiit houden Zelfs eenigszins partydige vrienden van Neerbosch drongen met ons op een commissie van enquête aan het eenige wat in zulk droef geval den waren stand van zaken aan het licht brengt en den laster ontwapent Men zag dit in een ingezonden stuk m de fN Rolt Cour 8 85 8 43 8 49 8 ES 9 06 7 S T 33 7 8 Goada Moordraokt NieunrsrkMk Capflile Botterdam 7 6i6 10 Botterdam Capetle Mieumrlnk 6 19 Uoordrecht 6 26 Gouda Amvterdam W Amaterdam 0 i Gouda 6 88 Toch was de houding dezer vrienden al te partydig Na een onzer Christelyke inrichtingen iu verdenking w rdt gebracht moeten juist de Christenen toonen dat ze het volle diiglicht zelve begeeren voor geen onderzoek vreeze koesteren en daarom eeu Commissie van enquête wenschen die niet alleen iu ous oog maar ook iu het oog der buitetiwereld waurborg tegèti alle vergoelyking biedt En dit zou niet zoo 7yn indien de raad van dezen inzender in de N Rott your gevolgd werd die zulk een Commissie door Neerbosch zelve wilde laten benoemen De benoeming reeds moet waarborg biedenzeHs tegen het zwakste vermoeden van partijdigen zin Std Ter plaatse waar men te IJmoiden df n nieuwen sluiaput graaft ia gevonden een been d t wel 400 pond weogt alsmede een kop van een reusachtig dier waarin de tanden nag ïi anwezig waren Een en ander zal naar Ai r sterdam worden opgezonden tot ouderzneliingj In het Westland bereidt de druiveuc ultnur djt jaar groote verrassingen Den 2Qn Juni is er reeds kleur in de koude kasdruïfen gevcjnden wat nog nooit ia vo orgekomeii Vóór Jiijli zullen de koude mtiren geheel aigekrrnt zijp hetgeen by raenscUepgeheugenis nm nooit gezien is In 1868 Y óroemj druivenjaar was het toqjijnog 10 üuli worden vóór dat alles was Ta£ge trent Hoe voorspoedig de teellfe dit jaar is liiw wel uJt het feit dat men Iu ongunstige Jai eerst medio Aug Imet he krenten kön ai vangen terwyi de druivep soms eerst o St Jan in den bloei schiöfen Na dien datuj leveren bloeiende boomenifgeeu rypö vrucl meer Er hangen thans vel zeer fraaie druivè i doch de bloeityd waa niet steeds gunstig zoO dat een deel der teelt v n mindere qualiteit zal zyn De raamdriiivid zyp prachtig N v d tk De hardlooper Snoek gihg jL Donderdagraorgeiji tf vyf uuFlvap de Haurlempierpooft te Amsterdam om ha te loopen tihar Rotteedam fe 10 uu öb min spooi tgd kwam hy te alirfivenhage aan te 3 nur 10 min te Rotterdam Delftsche Poort Hy ging over Leiden I lft en Schiedam Een niptand van circrt negentig kilometer of 16 a m uur bykans heeft hy dus afgelegd in 10 uujifen 10 minuten jïleu mjn wonendp in de Gzaar Peterstraaf te Amsterdam kreeg ruzie met ijn vrouw Na eerst alles kort en klem geslagen te hebben gooide hy eenige meubelen uit het raam der tweede verdieping o a een klok die op het hoofd van eene juffrouw terecht kwam die zich by een apotheker moest laten verbinden Daarna begon de razende man opnieuw tegen zyne vrouw uit te varen maar de e hiid zich gewapend met een stuk glas en den poot van een stoel en takelde baar echtvriend daarmede zoodanig toe dat hy na een eerste verband zich naar het gasthuis moest begeven Nog harder dan de Maatsch van Staataspoorwegen klaagt de Hollandsche Yzeren spoorwegmy over de resultaten van het afgeloopen jaar Zelfa by het reeds ongunstige jaar 91 ia men hlykeus het verslag nog achteruitgegaan Het goederenvervoer heeft lOO OOO minder opgebracht dan het vorig jaar dit wordt toegeschreven aan de diigelyks grooter wordende concurentie met den Waterweg Ook het veevervoer beeft een mindere ontvangst gegeven natuuriyk tengevolge van de beperkende maatregelen door de omliggende natiën voor den invoer genomen 10 B6 11 02 11 0 11 16 11 26 7 47 7 46 8 07 8 18 10 08 10 11 2 61 4 47 8 40 6 46 8 56 6 O ar Het personenvervoer heeft geheel tegen verwachting 2 ton meer opgebracht Met inbegrip van het vervoer van bagage bedroegteo de ontvangsten ongöveer drie ton meer Maar daar tegenover staat eeu byna even groote vermeerderin van uitgaven Ouder deze omstandighedeu zegt de Raad van Administratie kan de exploitatie ao eenige lynen van het net niet op den beitaanden voet worden voortgezet De opbrengst per treiokilometer is toch op het geheele net locaalspoorwegen dus inbegrepen gedaald tot l 21 g Tot zoolang dus het veikeer zich niet merkbaar verbeterd heeft zal de exploitatie zoowel tot zoo iets sohandelgke in staat het Hoofdbestuur uituoodigd aau dat van den Kon Belgischen Bond te verdoeken onderzoek naar de betrouwbaarheid van dat bericht te doen KHet daarop ontvangen antwoord inhoudende pport ffan een deswegf iij België gehouden derzoek bevestigt het vermoedpu dat geen Belgische oudonderoff aan het hun ten laste gelegde schuldig zjjn De beweging in de Genie kazerno te Ant wat aantal treinen ols doorgaande rijtuigen werpen uitgelokt van socialistische zyde be betreft op minder woelderigen voet moet worden ingelicht De raad ontveinst zich niet dat het zooi verwende Nederlandsche publiek Ihiide klachten zal doen hooren maar vertrpuwt dat én bet publiek én de regeering zullen inzien dat bet ven niemand kan verlangd worden een verliesgevende exploitatie voort te zetten De wyjst en verliesrekening wijst eep ha tig saldo aan van 334 263 89 hetonverdeel saldo van winst over 1892 bedraagt 3503 96 te zamen 337 767 86 Daaruit wordt aan d aandeelhouders 3337 500 of ƒ 15 per aandesjj i van ƒ lOOO uitgekeerd en het overschietendtJ op de nieuwe rekening overgebracht L i i 1 IJ trof volgens den Hoog Edel Gestr lieer Luitenant Kolonel Stoops Commandant vanhet GenieRegiment geen opstand of scjiyndïiarvan alleen klaagden eenige soldaten verde menage Geuoumde Lnit Kolonel verzekerde daarbij dat geen oud onderoff in deze laakbetrokken waren i Het bestuur van den Belgischen Bond gafde verzekeiiuff dat byaldien lede van dienBond aan zoo iets deelnamOD deze dadelykala hd zouden worden geroyeerd Namens het Hoofdbestuur J B MKERE Algeleene Voorzitter J L A I8SELS Alg Secretaris Aan d n minister van financiën iseeuaijresgericht door het bestuur der Vereeniging Wkommiezen by s ryks belastingen in Nederland waarin odnieuw het verzoek wordt gedaan de trakt enten dezer kön juiezen teverfioogen a f a wojfdt Azegd dat het depaAemeat vanjuffjitie de oil vo oende ba oldiging der logerean bteaareo e könoeude c dor ryksveldwachter heeft g èbracht 3e iMsse ep 640 2e k sse opjj 78 en eerSje klasse op f 825 sjjaars befitflve vrye b Mitsdien VPerbeeilen df ni jteg6n8teHinglvai i vrbej tem fioaiicteele ip Hitie lis jks bcMtiagetAfofgclS nii I een strpng g ee kS all n veel jpeerkivl Zekere M K te Naarden die steeds ondejrn het aanbieden zyner bedelkoopwaar al bedelenftóy aan den kost kwam mïiar in den laatsten tyff ziekeUjk was ef i daardm in hot Diaconieliuil weuschtetq worden opgeïlomen is in het b e n bevonden van een spaaHuitje ten bedrage vai 578 welken ch at hd bp verschillende ilaaH Rn in zyne arijbeiyke woning hOjd verbotf eWl 4og zoo kwaadgi niet i 1 iJ svel yi écters tbans itt eene veel bede kommiezen by t vab deze laatste i ig ol derzoek nieb n wojden vereischt ad ei ni dezer dagjéni deur waalde i m ten ver aeke vfiji Men Ter ujlvoe ing ycb vergeaeld vai van le le zou eèp gesppek met ptgen op de straat lateïji lo u 0 diqü lit ts in j t te lKWBgqn rydena diLJ eurivaarcÏM naftr het dai de helf df p l ite Waken i onaangenaauth n zy heid gezond oordeel i ten jen besluiten gepaafl itJE h eej j onvirmoeidi plicht9betra iifin i met iil konjöten in het aauwste f band 6taan h ag e i voor mper iegen f Aude evaren len en eerljk ssfn vaui wet tt uwgez€ tt n mn aauwste ift band Lfeege flesschen dito eiersqhaleu vuile papierëo keisenpitteu gekraakte takken platgetrapt gras op de e en dergelijke souvenirs kou graVin Bei tinck van MiddaChteu zeker rekenen toen zy haar uitgestrekt laqdgned ter beschikking stelde van het Leger des Heiis om daarop den grooten natiooalen velddag te houden De opoffdring was dan ook waarlyk niet gering hetgeen alle landheeren of vrouwen die wel eens picnikkeude ïdagjesmenschen op visite hebben gehad met zekere bitterheid zullen beamen Inderdaad zflu er leege flesschen achtergelaten en eierschalen en voile papieren en al die audöre zaken die wy onder het euphemistische ver amelwoord 80uvenira by eengebonden maar met in zoo groote hoeveelheid e met zoo brutaal neergesmeten op de mee ït zichtbare plaatsen als men dat anders by zulke gelegenheden ziet zoodat eenige rappe handen deze sporen weldra kunnen doen yerdwynen Wy vermoeden dan opk dat de gastvrouw geen spijt zal gevoelen over haar mildheid te meer daar bet geheele feest in zulk een onberispelijke wy zouden haast zeggen onbegrypelijke orde is afgeloopen Ieder die ons volkje wel eens waargenomen heeft wanneer bet in massa uitf is zal weten dat ruwhede i van verschillende aard later op den dag aliyd loskomen Daarvan was gi ter niets te bespeuren en dit is wel het sterkste blyk van de uitstekende leiding iu het Leger en ook naar het ons voorkomt een gunstig getuigenis voor het zedeiyk peil waarop in de schepping van generaal Booth yne Hollandsche volgalingen gebracht zgn Het feest zelf is met weinige woorden te J Eep ii rniakejijllrf gevi l tje Amersfoort ipta ts tl Utredbt Mad d fotidracM V d lB MkerWjiplteèi van die i laat ljjegttf 1 n drie persMien Qp v eg S ia zyni wo i ng opzA hem bég iinen en hem y f lokken eiPtoo iö den danks s tnans pogingei den nons scheen t héf om op straat te kpinei gevoerd Werdl hadilen dl twee hem vergezellende hfe iren zieb i mde laag gelegd om zoodra e bezoeker van È met dezen daar verseheen den laatstbedoelde te arresteeren Overtuigd van het niittelooze van verdere pogingen verlaat emdeiyk de bezoeker het woonhuip van S en wandelt in de richting van de schuilplaats Qip zyu wedervaren te verhalen Docu nauwelyks is hy op straat gekomen of een buurman van S voegt zich by hem nieuwsgierig vni ende wat er met S moest gebeuren Al pratende wandelt men voort totdat me aani de hinderla ig i genaderd en de deurwawfder met zyn twee gezellen te voorscbyn komen en onder den uitroep c y zyt myn arrestant den nieuwsgierigen huurman van S beetpakkem Deze geheel ontsteld vruagt nAtiiurlyk naar de reden van die arrestatie om toen hem deze is medegedeeld heel nuchter te verklaren dat hy S uiet is maar een buurman van dezen en met mynheer te zyn opgewandeld om inlichtingeu omtrent S te erlangen Deze verklaring wordt door den geleider bevestigd de deurwaarder laat den arrestant los en de heereu kijken elkander aan terwyl do huurman van S zich in alleryl verwijdert H is inmiddels gefailleerd en de pogingen om hem t vangen zyn voorshands opgegeven Naar aanleiding van een bericht uit ntwerpen voorkomende ui sommige dagbladen als zouden by eene oproerige beweging iu de kazerne der Genie te Antwerpen oud o iderofficieren daaraan hunne goedkeuring hebben betuigd heeft het Bestuur der afdeeling Hanr lem ten einde te voorkomen dat de in Haarlem by de a s algemeene vergadering verwacht wordende Belgische oud onderoffieieren door sommigen zouden worden aangezien als Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwlcb 11 08 7 10 4 60 4 67 6 04 5 11 6 20 6 56 6 03 6 10 6 17 6 26 9 36 9 42 9 49 9 56 10 06 11 36 11 48 4 46 4 66 5 02 6 09 6 16 1 46 1 66 2 02 2 09 2 15 7 07 7 17 7 24 7 81 7 87 I 7 04 8 7 10 22 7 31 8 10 9 37 9 60 i II 5 66 2 48 3 10 4 08 12 40 1 08 4 40 8 80 140 GOUDA DEN H A A sHage 5 62 7 20 7 43 9 28 9 46 10 19 11 3812 15 1 42 2 16 2 46 8 43 4 16 4 42 5 2 Voorb 6 68 10 26 1 48 4 48 Z Z gw6 10 10 37 2 5 Zo M 6 19 nu 10 46 2 0 5 09 06 9 S0 10 10 II tl H II 9 46 Gnuda 6 30 7 60 8 13 9 58 10 16 IO 67 12 08 12 46 2 80 2 46 8 15 4 18 4 48 5 20 6 51 7 42 8 36 10 03 10 86 beschryven als een reusachtige pic nic van een eigenaardig karakter op een terrein uitgezocht uit dui enden Het landgoed Middachten ligt juiat tegenover de beroemde Middachter Allee eene prachtige lange kaarsrechte laan zoo breed als dfi N Z Voorburgwal by het oude Postkantoor met eene bestratiug in t midden en voetpaden aau weerszyden Aan elke zyde staat eene dubbele ry kaarsrechte buishooge boomen wier hooggesnoeide takken zich over den weg samenbuigen zoodat door dit looverdak de zonnestralen slechts hier en daar in heerlijke tinten neerglyden By de aankomst met een der extra treinen do H IJ S M en de S S ieten zulke treinen gisteren door het gansche land naar Middachten loopen het men deze laan ter zyde en begaf zich naar het heuvelachtige en met verschillend hout dicht begroeide terrein aan den overkant Daar kwamen door middel van wegwijzers lang nmerhatid alle korpsen op hun plaats hetgeed echter nog al tgd vorderde doordien van heinde en ver zelfs uit Zeelanden Friesland betoogers kwamen aanzetten Men hoorde nu eens m de verte een sterkgerytbmeerd gezang dan weder zag men kleuren door de boomen schemeren en weldraonderscheidde men eene gro ip mannen envrouwen waarvan velen in Uie welbekendeuniformen steeds met kleurige banieren ensomt ds met muziek t De eerste plechtigheid de vlaghijsching op ée hooidtribune onder leiding van kolonel Oliphant wds nog slechts achaarsch bezocht maar reeds by de verwelkoming der vreemde oiBfieljen o a kol Hellberg commissiolner RailtMi kol Lawley comm BOotb Tucker e a i die by eén der andere tribunes elders inif hei bosch plabts had waren velen aanwezig I Maar eerst or streeks 10 uur kwam het feest Vi iu jTollen gang door de kninst van generaal BoOtb juist uit 8to ik holm terug die eene groote bijeenkomst zou leiden Iu i eene techtervormige diepte van den mossigen bodem was eeln hoogp sterke oploopende wdaiervormige tribune i opgeslagen waarop een 400tal soldaten in uniform plftats naméD de mannen aan de eene de vrouwen aan den anderen kant terwyl in t midden het boofdmt ziekkorps zat en de vaandels hoog boveüaan geplaatst waren Vóór deze tribune stond een baldakijn bestemd voor den generaal eu zyne officieren teueinde de menigte toe te spreken die zich daaromheen schaarde deels op banken gezeten voor t meerendeel echter op de mostreden van het amphitheater geviyd Zoodra men het interessante hoofd van generaal Booth met den laqgen baard en deverwarde gryze haren onder het baldakyn zag ging er natuurlgk een groot gejuich op begeleid door tromgerofiel en trompetgeschal Terstond daarop werd de bijeenkomst geoppnd die zich m niets van de gewone onderscheidde De generaal bad en sprak Zyne rede was evenals de toespraken der officiereu ee ekrachtige aanmaning tot bekeering Met armbewegingen stampte hy letterlgk zyn woordenin de hoofden van zyn publiek eu toen nahet slot zyner rede nog niemand kwam omvoor de zondaarsbank te knielen werd telkenseenzelfde lied gespeeld en gezongen nn eensbegeleid door handgeklap dan weer vergezelddoor het wuiven met zakdoeken of anderegebaren Deze elementaire hypnose bleef nietzonder uitweikiüg de eene na de anderekwam naar voren en langzamerhand knieldeneen 20tal zondaars en zondaressen delaatsten waren het tairykst voor de tribune Geen middel werd onbeproefd gelaten omnieuwelingen te winnen zelfs verklaarde degeneraal dat iemand onmogelyk soo strakszou kunnen eteu indien hij niet eerst zich zouhebben verootmoedigd De hypnotische drang van zflne woorden en van de telkens herhaalde muziek wa voor vele zwakke zenuwen te veel sommige vrouwen harstten in snikken uit ahderen vielen flauw en werden iu de tent der ambulance gedragen welke de Roode Kruisafdeelmg had opgericht Aan de gastvrouw die met enkele andere personen op eene afzonderlyke tribune had plaats genomen bracht de generaal een eigeoaardigen dank door te zoggen Gravin Bentinck heeft ons heden in haar park genood wy zyn haar daarvoor hoogst dank baar en als wy in den hemel zullen zyn zullen wy haar in ons park te gast vragen Het gezicht op deze byeenkomst was eeuig vooral wanneer men tegenover de tribune ophet hooge gedeelte achter en boven de menigtestond Eondom de fijngetinte stammen iu betteere lichte groen der bladeren In die omgeving was het tooneel der byeenkomst gezonkendat dicht samengepakt er waren meer dan 2000 personen donker uitkwam Op detribune waren prachtige kleuren gemengd rechts Teel rood en zwart van de mannen links veel donkerblauw en wit der vrouwenin t midden de afdalende roode streep van t muziekkorps terwyi de hooge achterzy wasafgezet door de kleurige banieren De massavan tpnhliek iets stemmiger steejg naar allekanten op hier en daar in groepjes eu enkelen 1 nitloopend i Ën dit alles vertoonde zich in het zacht gedempte ronlicht dat slechts op sommige plaatsen door de boomen speelde en dan die wonderbare doorscbynende tint op de blaren bracht dien wy niet kunnen omschrijven de kleur van een blad waardoor de zon sohynt Zoo was deze en ook een volgende groote byeenkomst waarop nog eenige bekeerlingen werden gemaakt Intusschen werden op verschillende plaatsen vele kleine byeenkomsten gehouden en men had ook gelegenheid in eene welingerichte cantine eeten drinkwaren geen sterken drank te koopen vror consumptiekaartjes die men zooals Of elk zendingsfeest zich eerst moest aanschaffen tegen 5 cent per stuk De dag werd besloten met een groot défilé voor den generaal waarby zeker zoo aan kykers als aan deelnemers meer dan 3000 personen tegenwoordig waren Daarna schikte men zich in een onafzienbaar langen trein Uie met moeite door één hygende locomiet tot vlak by Arnhem werd gezeuld Toen gaf het zware monster het op en vermaakte zich verder mot doodkalm kringetjes te bla zen voor de Arnhemmers die in grooten getale zich op hun beurt kwamen vermaken met al die nevenmenschen die in de maling genomen werden door een locomotief Ten slotte zette een breede stoomsjouwermau van achteren zyn schouders tegen den trein die aldus in tstotion werd geloodst Zooals wy reeds meldden had men byna den ganschen dag zonder regen en zelfs met prachtigeu zonneschijn doorgebracht Nauwehjka was alles afgeloopen en het eerste station Arnhem bereikt of een hevige stortbui barstte los jnié te laat Zooals wy eei iateren mededeelden moest de heer van Deth Woensdag voor den rechtercommissaris te Arnhem veischynen als getuige in zake Neerbosch Het onderhoud dat de heer van Deth met den rechtercommissaris had duurde maar 20 minuten en was slechts van voorloopigen aard De rechter commissHria wees er den heer V Deth op dal hy voor het oogenblik alleen icen onderzoek van de door hem in de brochure vermelde mishandelingen op het oog had eu dat daarvoor alleen ip aanmerking konden komen de gevallen welke niet waren verjaard Natuuriyk komen het eerst in aanmerking de mishandelingen waaraan getuige beweert dat zyn eigen kinderen hebben bloot gestaan Aanstaanden Zaterdag zal de heer v Deth daarom voor den rechter commissaris verschy uen met zyn zoontje en den daarop volgenden Dinsdag compareert zyn dochtertje in gezelschap van baa pleegvader een predikant in Friesland Tegen Maandag aanstaande ïs de heer Van t Lindenhnut gedagvaard Inmiddels zal de heer v Deth den Rechtercommissaris in kennis stellen met de namen en adressen van hen die als getuigen kunnen optreden van de overige in zyne brochure vermelde mishandelingen Op 23 Juni j l is te Arnhem een vergadering gehouden van het Bestuur der Weesiorichting Neerbosch waarby de directeur en diens beide zonen niet aanwezig waren Op deze vergadering is naar aanleiding van de bekende beschutdigiugen met algemeene stemmen een verklaring vastgesteld die door middel der pers gepubliceerd zou worden zy komt hierop neer Het bestuur der vereeniging houdt elkemaand te Neerbosch een vergadering waarinalles wat op de weesinricbting betrekkingheeft besproken wordt Aan een der bestnuraleden is de taakopgedragen om de twee maanden te Neerbosch met den administrateur der weesinricbting alles na te gaan wat de inkomsten enuitgaven der weesinrichting betreft Tal van jaren is dit geschied door den tegen woord i gen voorzitter in de laatste jaren rust deze taak op den tegenwoordigen secretaris Al de goederen der weesinricbting staanop den naam der Vereeniging tot opnemingen opvoeding van arme en verwaarloosde weezen in Nederland De statuten der vereenigingzyn opgenomen in de Staatscourant van 27 Januari 1870 Staatsblad No 23 Een lid van het bestuur daartoe meerdan de andere leden in de mogelykheid steltisich by zyne gedurig herhaalde bezoeken aande weesinrichting telkens op de hoogte vanalles wat daar geschiedt In vroegere jaren geschiedde dit evenzeer en w6l door den heer H Dnys in leven voorzitter der vereeniging overleden in 1889 Voorts spreekt het bestuur zyn volkomen vertrouwen uit in de leiding van directeur en directrice der weesiorichting BDltenlandscb Overzicht Een voorstel van Gladstone om voor gisteren het middernachtreglement van het Lagerhuis te schorsen werd met 301 t en 271 stemmen aangenomen Gladstone verlftugde daarop dat het Huis een besluit zou nemen ten opzichte der maatregelen die hy had Voorgesteld om het HomeBule debat te bekorten Hy wees op de noodzakelykheid om de zittingen van het Huis niet te onderbi eken door prorogatie en verdaging voordat de beraadslaging over de begrooting van uit jave byna geëindigd en het debat over Home Rnle geheel afgeloopen zou zyn Ook moet al het mogelyke gedaan worden om andere beiangryke maatregelen door te zetten voordat het tegenwdordige zittingjaar om is Hoewel het my zeide Gladstone zeer pyniyk valt inbreuk te maken op de vryheid van discussie weet ik er in de gegeven omstandigheden en met het oog op de houding der oppositie niets anders op De conservatieve leider Balfour bestreed het voorstel ten sterkste Chaplin stelde voor de discussié n te verdagen Deze motie werd door de regeering bestreden en met 301 tegen 209 stemmen verworpen De motie Russell waarin Gladstone s voorstel om de debatten te bekorten wordt bestreden zie vorig overzicht werd met 306 tegen 279 stemmen verworpen De oppositie bief een luid gejuich aan toen het bleek dat de regeeriogsmeerderheid slechts 27 stemmen bedroeg Dat genoegen heeft zy al meer gehad De Fransche Kamer heelt het voorstel der begrootingscommissie om de reebten op petroleum op 9 en 12 50 francs te bepalen goedgekeurd Dit brengt vanzelf mede dat ook de FranschRussiscbe overeenkomst is aangenomen Eveneens werd aangenomen het wetsvoorstel tot tydeiyke schorsing der invoerrechten op veevoeder De Senaat heett het ontwerp tot wyziging der inkomende rechten op mandenmakerswerk aangenomen De eindcyfers van deDaitsche verkiezingen zyn nog altijd niet bekend Voor Virchow zal waarschijniyk nog een plaatsje gevonden worden en wel in een van de districten van TrSget die te Bingen en te Varel gekozen ia Stocker zal wellicht nog ond r dak komen in een of ander anti semietisch district De antisitmieten hebben het cyfer bereikt dat recht geeft zelfstandig voorstellen te doen in den Ryksdag Dat zal wat geven Bismarck zal 15 Juli op zyn reis naar Kissingen een bezoek brengen aan Leipzig Men is reeds druk bezig den eereburger schitterend te ontvangen t e Neue FreiePresse bespreekt den afloop der verkiezingen voor den Duitsohen Ryksdag Het blad houdt de aanneming van het legerontwerp rodr zeker maar meent dat de regeering een veel te beogen prys heeft betaald om dit resultaat te verkrygen De liberale partyen keeren doodelyk getroffen en tot in haar binnenste ge tchokt in den Ryksdag terug de aristocratische elementen van het Centrum zyn verpletterd de kenmerkende trekken der conservatieven zyn in den grond veranderd de sociaal democratie trekt met zegevierend zelfbewustzyn bet parlement binnen Zód bad men het met het besluit om het legerontwerp door te dryven door een beroep op het volk zeker niet bedoeld Het meest bedenkelyke is volgens het Weener blad dat in den nieuweu Èi ksdag die voor vyt jaren gekozen is geen meerderheid is te vinden voor het politiek van den rykskanseher Dit zal hlyken zoodra de quaestie der legerwet is afgedaan De ontbinding heeft geleid tot eene aanmerkelijke versterking van de door den heer Von Caprivi zoo tel bestreden agrariërs antisemieten en bimetallisten Indien dus de rykskanselier zich dankbaar wil toonen tegenover eene meerderheid die hem in éèn enkel opzicht ter wille zal zyn dan moet hQ zyn eigen verleden vertooehenen De Neue Freie Presse komt op grond van deze beschouwingen tot de conclusie dat de door zich zoo scherp tegenover de legerwet te stellen Met meer recht zou men naar het ons voorkomt kunnen zeggen dat graaf Caprivi eene groote fout heeft begaan door de legerwet niet in te dienen in den vorm waarin zy ook voor de vryzinnigen aannemeiyk kon zyn Men maakt üich te Berlyn zeer bezorgd over de wending die de onderhandelingen over het handelsverdrag met Rusland hebhen genomen Altyd wordt nog gehoopt dat het niet tot een tarievenoorlog komen zal Dnitschland dat ruim 0 pCt van zyn tarwe en 90 pCt van zyn haver van Rusland krygt heeft in geval van een slechten oogst dringend belang by goedkoop broodkoren Daarom moet Dnitschland zyn eisch aan Rusland tot opheffing of vermindering der differentieele rechten haudhaven Tegeiyk heeft Doitechland niet minder belang by zyn uitvoer naar Rusland De yzeren steenkool industrie van de Oostprovinciën kan byna alleen naar Rusland uitvoeren Rusland heeft dezen Achilleshiel ontdekt en poogt nu Dnitschland daar te treffen Men tracht te Beriyn wel te bewyzen dat Rneland nog veel grooter belang beeft by verlaging zyner invoerrechten op de land bouw werk tuigen eu zyner aitvoerrechten op gnMn maar de regeering van den ozaar denkt zeker dat hdt volk met die werktuigen toch niet zon weten om te gaan en houdt het graan liever binnen de grenzen Welke belangen by een handelstryd op bét spel staan blijkt o a hieruit dat in 1891 Doitscbland voor 262 000 000 M aan handelsartikelen naar Rusland uivoerde Daarby was o a voor byna 30 000 000 M aan yzer en yzeren werktuigen Ook de uitvoer van Overzeesche waren o a van katoen uit Bremen zou door de tariefverhoogtng zwaar getroffen mischien onmogeiyk gemaakt worden By den Bondsraad is ingekomen en voor heden aan de orde gesteld een ontwerp besluit tot verbod op uitvoer van veevoeder en strooisel De party vei adering der Belgische rechterzyde heeft bykans 3 uren geduurd De gedachten wisseling was zeer levendig Het schynt dat zich eene meerderheid begint te vormen voor eene formule voorgesteld door den senator Desoamps met den 35 jarigen teeftijd De regeering heeft sioh van advies onthouden en de vergadering ï uiteengegaan zonder eeu besluit te nemen Dinsdag zal de party opni uw vergaderen De formnle Descamps behelst het volgende 1 behoud van het tegenwoordig aantal senaatsleden gekozen door de kiezers voor de Kamer 2o toevoeging van nieuwe senaatsleden uit de magistratuur en de balie 12 uit de wetenschappelyke instellingen universiteiten academie en genootschappen 10 en nit de groote bestuurslichamen provinciale en gemeenteraden 18 senaatsleden De stemming geschiedt per groep van twee senaatsleden terwijl de kiezers slechts voor ééa seauitslid Ieuqneu stemmen waardoor het evenwicht der psrtyen by de toebedeeling der nieuwe zetels volgens den voorsteller gewaarborgd zou zyn = = vnm massSBB oB s Ê B mmB Beurs van Itotlerdam StaatsleeniDgen E nto Beun Tvaada fam 80 JUNI Lgate Hgsta koers Lgst Hgito koara Bkloi Oblig 2Vi 88 8 HoHOAaiiE Ooudleen 6 Oosra Obl P F A 6 7 Obl in Goud 4 96 PoïTuo Obl mottioket 41 29 Rnsi O 1888 in Goud 6 97 Ob 1867 69 £ 20 6 97 Mbxico SubBtdiobonds 6 30 BaaziLIE Oblig 1889 4 64 BtedelUke Iieeningan Oblig 1886 3V 991 BorasB Oblig 88 S 31 99 V Industr en Finsno Ondem te Bot Pandbr Eott Hypb 8Vi98 i Pandbr Riitt Hypb 4 101 Pandbr Zuid H H 4 100V 100 u Pandbr Zuid H H 37 98 Aand Uolt Bank 125 Aand Amerik SniTt 67 A Hotl Suikarraff 68 O Nod Stoombootm 6 97 Industr en Financ Ondem buiten Bot Nbd Pbr Haarl Hypb 8 98 Xorlb enP H b 6 100 DülTSCHL Aand K k b 150 Amkbiïa O Amsr N Tr 6 100 Pbr E nit Hbk 5 100 Spoorwegleeningen NiD Uentr gMt Oblig 84 iTiLlE Z I ap fr 5000 3 57 67 BusL A BaltiaobaSprw 8 67 O Balt Spw 600 6 98 Mo oou Jar£100 6 108 Amerikaansohe Sprw Aand en Oblt g Truat Dap 0 2hyp A 2 41 42 Denrer Bio Gr Aand 11 Ij SiNaahrillaC t A 64 N ï L Erie Wat 16 Fremleleeningen OosTEKB Staatal 1860 6 K K O BCr A at 1889 8 96 In navolging van da uit bet buitenland ontvangen notoering waa de beurs xeer llauir gestemd daarby was weinig kooplust te beapenran Da Amerikaansobe Gpoorwegaandeelen rerkeorden erenaens in aeer onbehagelijke stemming Binnrnl industrieele waarden miuder geanimeerd Botterd Suiker Baff pet lager Oblig 5 pot Nederl Stoomboot My bttjvea tot verlaagde pryaen aangeboden Uet ComiU der totetihandelaren P B IcK Prailnt M MuBlas Secretarit Niet Offloleel Portugal Oblig 1890 4 26 Juli WatergetUden Hoog Ijaag Hoog Laag Zaterd 7 10 8 86 7 28 8 68 Zond 7 47 4 12 8 07 4 32 Maand 8 7 4 52 8 47 6 12 Uinsd 9 08 6 83 9 30 6 66 Woensd 9 68 6 17 10 16 6 40 Donderd 10 8 7 04 11 06 7 31 Vrijdag U 33 7 68 11 47 8 12 SpringtU 1 en 15 Juli Maan Zon Opg A Onderg M Opg Onderf 10 8 6 10 1 JulL 8 43 8 24