Goudsche Courant, maandag 3 juli 1893

Maandag 3 Juli 1893 328te Jaargi qg VOORTZETTIITG der finale UITVEHKOOP VAN ALLE lUmFACTÜSESENÏOBESTOrFEN iNo 6086 1 mimm mmmi Nieuws en Advertentieblad f oor Gouda en Omstreken tl SL x Ltels 1CLZ in het Goedkoopste en Soliedste Manutacturen Magazljn bIJ Korte Tiendeweg T Zooals Mooie WOLLED J APO STOFFE E 10 CENT per EL aewerkte TRIOOT TAILLES ± 1 Praclitige LEDEREN LOOPERS Z Cent per El enz enz ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitg ave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Ifln en Feestdaè en De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post f 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN 1 Heineken s Bierhandel blijft zich beleefdelijk aanbevelen voor de LEVERING der gerenommeerde TAFELBIEREN Heineken s Gersle donker Heineken s Tafelbier licht welke beide Soorten door hem met het meeste succes en tot concurreerenden prijs per heele en halve FLESSOHEN verkocht worden Franco per PUST verkrijgbaar tot BROUWERIJPRIJS Aanbevelend T TZ XSOOZDE Bierhandelaar Zeugstraat N 8 5 g Bovenstaande FIJNE BIEREN zijn dagelijks Versch van t vat verkrijgbaar in de HEINEKEN S BIERHALLE He wende ich voor Dames en Heeren GLACÉ HAISCHOEIN MarktA68GooD4 by W F JAVIjV Opg A Onderg M Opg Ouderg 10 ♦ 8 87 7 8 48 8 21 11 7 47 18 8 B4 9 16 11 10 9 06 19 4 02 8 09 11 22 10 26 2B 4 10 8 01 ll aj U 46L K 81 4 19 7 62 11 46 1 08 1 Aug 4 21 7 60 StedeUJko Zwemsobool 80 JuDt smidd 12 u Opg Todert iiip ratnurian de luott 61 gr Pahr H het water 64 ir Burgerlijke Stand Reeuwljk OEBOBEN Usttbqa ouden D Oosleawijl en E Behonten OVEELBDEV O deu Boer 74 j G Slappeadel 8 m Hoordreoht OVERLEDEN i 27 Juni J Q C Steenbergen 2 weken ADVERTENTIfiN H Die iets te vorderen Tan ofte betalen hebben aan vglen den heer A de PIJPMB gelieve daarvan opgaaf of betaling te doen ten huize van den heer A HAZEBROËK Earnemelksloot te Oouda Certificaten h f S ijn nog verkrygbaar tot ZATBRDAGMOB GBN 1 JCLI 10 nnr J ï SWARTSENBÜRG Q 0 u ca sola e LAWN TENNISCLUB Morgen Zaterdag Onderlinge WedstrUd s namiddags één nar Introdnctie voor Leden der Sociëteit db Bfa iis met Damea HET BESTÜUB VEUllTILLIGEVEEKOOPINGEN Ma bekomen machtiging van de Arrondissements Beohtbauk te Botterdam T Waddinxveen ten overstaan van den aldaar gevestigden Notaris Mr I MOLENAAB nagelaten door Mejufvrouw A C de LANGE Weduwe J A ta db Wiavü voor zoover die gelegen lijn onder de gemeenten WADDINXVEEN EN HOERGAFELLE en wel gH l lopMaaadag i lJulil893 s morgens ten U ore in het Koffiehuis van DE BÜITER aan de Brug te Waddinxveen van 24 Perceelen z nde de panden gelegen aan de Kerk weg de Brug het Jaagpad Noord en Znidkade en bI Slop WOiSDAG 1 1 JULI im s morgens ten 11 ure in het Koffiehnis van Db van NIEKEKK a h DoKp te Waddinxveen van 16 Perceelen Zynde de pauden gelegen aan het Dorp het NoordEinde en den Oonderdam Al welke peroeelon met de pröien waarvoor zy zgn verhuurd in het breede omschreven zvjn in gedrukte Notitën j welke intyds op franco aanvrage gratis te verkrggen zgn ten kantore van genoemden Notaris MOLENAABte Waddmawen alwaar alle informatiëu worden verstrekt en de Eigendomsbewyzen kadastrale kaartenen Extracten met de veilingsconditiën ter inzage znllen liggen BETAALDAG 1 SEPTEMBER 1893 Aanvaarding direct bg toewgiing LASTEN van den In JANUARI 1894 af voor nkening der KOOPEBS A DAM Kleiweg E 97 Blerloottelaxlj LAGBRBIER 12 ot p fl TAFELBIER 9 VOLLENHOVEN s EXTRA STOUT 12 VAN DBB SCFlALK s STOUT 11 EXTBA STOUT 15 PALE ALE m h Co Openbare VrUwllllge Verkooping met machtiging van de ArrondissementsEeohtbank te Rotterdam in eene Zitting TB WAODI XVEEX iu het Koffiehuis van den heer J C Romun bewoond door Jis va dbe Stam te Waddinxveen bfl Boskoop ten verzoeke van de Erfgenamen van Mejuffrouw de Wed J A v o WBRVB ten overstaan van deu NotarisiMr I MOLENAAR te Waddinxveen op Dinsdag den IS Juli 1893 b morgens ten 11 ure VA DB PANDEN allergunstigst gesitueerd op deu hoek van en in de Kerkstraat en aan deu Achterdgk binnen de gemeente EN BBaTAANDB IN SMEDERIJ met WOONHUIS WooÉuis met BleeWd en Woonhuis met Pakhuis Wijk I No 75 76 en 77 benevens een perceel BleeWd mei Poort Alles aan elkander gelegen Breeder in biljetten De Veiling geschiedt in 4 peroeelen nader te oombineeren en in massa aan te bieden Betaaldag 1 September 1893 Nadere information ten kantore van genoemden Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinx Goud Snelpertdruk van A B i isïan Zoon Openbare Vrijwillige Verkooping na bekomen machtiging der Rechtbank te Rotterdam TB MOORDRECHT in natemOden KOJFFIBHVIS ten overstaan van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddüixvem ten verzoeke van de Erfgenamen van Mejnfvr de Wed J A v a WERVE f i op Vrijdag t M1893 a morgens ten 11 nre Het KOFFIEHUIS c a genaamd HBTPosTHuis met daarby begrepen WINKËLen WOONHUIS gemerkt 154 lUffl A en B allergnnatigat gesitueerd aan de Dorpstraat midden in hst dorp binnen de gemeente ter kadastrale grootte van 5 aren 39 centiaren Het perceel heeit vergunning tot verkoop van Sterke Dranken in het klein bevatruimö Gelachkamer groote Bovenzaal Kolfbaan ca diverse Kamers Keukens Kelders Stallingen voor Paarden Rytuigen Koeyeu enz enz terwyl in hetzelve vrorden gehouden de Openbare Yerkoopingen van onroerend goed 2 Sociëteiten de Ingelanden Vergaderingen van den Zuidplaspolder enz rBHMVMJRÊi aan Mejufvrouw de Wed dbn Biiab k tot 1 MEI 1894 tegen 500 per jaar koiJiende de huurpenningen van 1 Mei j l af voor rekening des koopers terw l de grondlasten tot 1 Januari 1894 zyn aangezuiverd Breeder m billetten Nader onderpcht ten kantore van genoemden Notaria MOLENAAR D No 3 aan de Kerkweg te Waddinxveen HEirVËKEiVS H x Duijnstee Kleiweg No 4 Gouda DËP6T DER StoombierbroTiwerij X De DrieHOEFlJZEBS 9 et per Fl 5 Ot per i Fl prachtig helder en goed werkend Depot A NOBTIER Gouwe C 34 35 m Gffi mi iEt De NIEUWE LONDON doet het grjze Haar binnen enkele dagen verdwonen maakt het glansrijk en zacht is onschadeiyk voor de huid en verft niet Prfls 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkragbaar bjj j A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger StollweiHsk s Hart Cacao Hoogste eiwit i hoogite theobromiii gehalte Men neme proef der uitstekende Lager en Dubb Gerste Bieren Afnemers op fust genieten kortingDe BIEREN uit de Provincie Noord Brabant bezitten bg een betrekkelyk gering alkohoigehalte een ruime hoeveelheid extract Daarom verdienen zy al gedareude een reeks van jaren de voorkeur boven alle andere BIERSOORTEN Prima Fransclie en Inlandsohe BKAK ËWIJ ollvitbi caca voor Inmaak bij Slolemaker Co Openbare Verkooping Voordeeligl Hort Oaoao is i xa a PoederOacao ia bart voim geperad Spoedige oplosbaarheid fljne genr deücIeiiB smaak Bte d8 gelijkmitiglieid des draniw Il blildien bussen S5 Caoao barten = 45 cent 1 Ciw o k rt = 1 8 tent = 1 kop Cmm VoibUgbaar b i H H ConflaenM Banketbakkers enz BngroB Eipedltie JullUB Mattenklodt Amaterdain Kalveratraat lOb te GOUDA op DINSDAG 18 JULI 1893 s voorm 9 uur iu het verkooplokaal in de Nieuwsteeg wijk E nummer 17 ten overstaan van deu notaris MONTIJN aldaar van Henbiiaire en andere roerende goederen w o kasten tafels stoelen spiegels schilderyen ledikanten bedden en beddegoed peaohtBijBBL met tafeljfi enz enz Voorts eene aaozieniyke party QeëmaiUeerd IJZERWEEK huishoudeiyke artikelen Te bezichtigen daags te voren van 9 12 en van 2 4 uur Gemeentesaken In den loop dezer maand valt de perio dieke verkiezing voor zes leden van den gemeenteraad Wij hebben onlangs medegedeeld welke heeren aan de beurt van aftreding zijn Het is het geheele college van Burg en Wetli benevens de heeren Hoogenboom Dercksen en Steens Zijnen Zoo oppervlakkig zou men zeggen Veel strijd zal er bij die gelegenheid niet wezen Immers vier dezer leden zijn herhaaldelijk door het vertrouwen hunner medeburgers met een mandaat bekleed terwijl de verkiezing der beide jongste leden nog zoo versch is dat men moeilijk kan aannemen dat de meenmg der meerderheid te hunnen opzichte zoo spoedig zou zijn veranderd Nu wij voor ons zouden er niet tegen zijn in alle kalmte het mandaat der aftredenden en bloc te hernieuwen Ook dat van den heer Dercksen die vroeger onze stem niet gehad heeft omdat wij van den stelregel uitgaan dat slechts zeer overwegende redenen het uitwerpen van zitting hebbende raadsleden wettigen Verschil in politieke richting nu achten wij daartoe niet Intussohen het oordeel over de candidaten behoort in de eerste plaats aan de kiesvereenigingen wij wenschen dus ons definitief oordeel op te schorten totdat deze gesproken hebben Alleen zouden wij gaarne zien dat de voorbereidende werk zaamheden der verkiezing niet werden uitgesteld tot de allerlaatste dagen Het kan echter zijn dat er van den een of anderen kant strijd komt Dan loopt die natuurlijk over gemeentezaken die vroeger ook al besproken zijn want nieuwe quaestiën kennen wij niet Om ons ge heugen weer wat op te frisschen hebben wij weer eens ter hand genomen wat er in April jl verhandeld is bij de verkiezing van den heer Zijnen Vogr ons ligt het strooibiljet van de besturen der EoomschKatholieke en der anti revolutionaire kiesvereenigingen en de toen door de Tergouwsche verspreide Verkiezingsbode Daarin wordt voornamelijk als sformram gebezigd de financieele toestand der gemeente die als vanzelf spreekt niet gunstig wordt beoordeeld Een der hoofd FEViLLETOM Or E xJtT Naar het Hoogduittch XVI 63 Een mtatekeod apreker eeiificbittereDdredcDaarstalerit lit kan tny begrypep dat de monochan met ham wegloopen Ik zeids gisleren tegen Zijn Ko ninklpe Hoogheid den Groothertog Dieroa ndoet raij aan een koningatijger denken zoo hy toeliet dat men hem aan banden logde zou hq een aioraad en glanapunt fan dan staat kunnen worden maar ali hy den nek niet bnigeu wU en zijn eigen weg verkiest te gaan DanP I Tot tydvordryf beet Claudia Ui een roïeblad gooiJat haar tanden in het purperfluweel werden afgedrukt Dan Nu ik verbeeld my zoo da zich daft symbolisch de strijd zal herhalen die zoo dikwyla in kindersprookjea voorkomt en die daarmee eindigt dat koning Noh I eindelijk zyn tanden laat zi n en den tijger er aan herinnert hoe verkeerd het is om op hst land van een maehiiger heor te jagen it Vorstin Taniaostein zog weer in do aaal rold en glimlachte op de manier van het klein © plafondejgeltjn boven haar dat begearig zyn handjes naar eeia steruitstrekt om die nog hooger met zich op tuvoereu of om die naar omlaag te rukken Wiie zalhet zeggen 1 Nenodenohoidt hield i D oogen oiat vbd hSar af argumenten was dat de liberale heer Visser afgevaardigde van Sorinchemter Prov Staten heeft gezegd Gouda is in mijn oog een rijk man die arm is omdat hij te rgk leeft en dat geen liberaal dat had kunnen weerleggen Wij veroorloven ons de opmerking dat weerlegging niet noodig was omdat die reeds geschied was in de zelfde vergadering waar de heer Visser zijn merkwaardig oordeel uitsprak De heer Van Bergen IJzendoorn zeide toen De heer Visser heeft gesproken van den financieelen toestand van Goud en beweerd datde gemeente het verlies in hare inkomsten wel zou kunnen lyden lm mers hü had de begrooting van de gemeente ingezien en dasruit was hem gebleken dat hare huishouding op ruimen voet was ingericht üit niets bleek dat Gouda eene arme gemeente was De geheele inrichting van het uishouden dat was meen ik zjjne bedoeling zou dan ook aanmerkelijk kunnen worden ingekrompen Het verwondert mij zeer deze bewering van die zijde te hooren van het geachte lid uit Gorinchem van den man die op de samenstelling van de begrooting voor die gemeente zoo n machtigen invloed uitoefent Hij heeft de begroeting van Gouda aan eeq onderzoek onderworpen en ik was toevallig in de gelegenheid die van Gorinchem eens in te zien Daarbij is mij gebleken dat de laatste in verhouding veel hooger is dan die van Gouda Gorinchem heeft met een bevolking van 11 792 zielen eene begrooting van 245 8n terwjjl die van Gouda met 20 000 inwoners piet hooger is dan f 337 000 Dus een aanmerkelijk verschil in het voordeel van Gouda Daaruit blijkt dat de huishouding van Oouda alles behalve luxueus is ingericht Anders zou in die van Gorinchem eene buitengewone weelde moeten heerschen Ieder lid van deze vergadering zal mij wel willen toestemmen dat eene begrooting van ruim f 330 000 voor eene stad van 20 000 zielen eene zeer lage is Vooral als men daarbij in aanmerking neemt de belangrijke werken die Gouda heeft te onderhouden zoo binnen als buiten de gemeente Het dagelijksche bestuur in overeenstemming met den Gemeenteraad ziet zich dan ook genoodzaakt de uitgaven hy volgde haar blik en atuitte op CoUatider Eon schaduw vloog o er zijn voorhoofd Toen de ayiapbonie uit waa wendde Goscck zioh tot MariaLouize an vroeg haar hoe dergelyke klaaaieke muziek haar beviel Zy aohudde nadenkend haar hoofdje hW begryp de muziek niet genoeg om zo ten volle te kunnen genieten en daarbij keii ik ook de groote meeatera te weinig om my door hun namen te laten influenceeren Ik sta tegenover ieder werk op een vrij en onbe ooroordeeld standpunt en laat da mpcht der tonen op my inwerken De muziek die daar zooeven gespeeld is was to verward en te ingewikkeld voor het beetje muzikaal gevoel dat ik heb om die geheel te kunnen vatten ik begnjp die nog niet maar heb toch het vage gevoel dat het iets heerlyka iets groolsch wrb Ditzelfde heb ik wanneer ik een kerk binneakom Met ean enkelen blik kan ik die overweldigende ruimte met al dat kostbare anijwerk die beelden en die grootache zuilen niet omvatten maar ik voel dnt ik op heiligen grond ata en dat alles om mij been door de hoogste volmaking gewijd ia at kau ik juist niet zeggen waarin al die kunat en pracht beataat Zoo kau ik ook deze symphonie niet met het oor van den musioua ontleden maar ik ben my toch bewust dat ik een goddelyke schepping hoor Eenvoudig en ongekunsteld zeide zy dit met die lieve kinderlijke uitdrukking op haar geziobt waaruit toch zooveel geeatesglüed straalde als een schitterende goudader in een donkore schacht Kr kwam loven in Qoseck s gezicht terwijl by zich tot haar over boog lyZoodanig beschouwt gij ook de kerkmuziek Ik zal het nooit vergeten boe gy mq ichreeft Het huis Gods stemt mg ootmoedig tut het allernoodzakelijkste te bepalen Wij hebben gemeend deze woorden van onzen geachten burgemeester in herinnering te moeten brengen omdat zij in April blijkbaar toevallig door de genoemde kies vereenigingen en de Tergouwsohe over het hoofd zijn gezien Deze heeren hebben de edele gewoonte hun verkiezingsstukken den laatsten morgen onder de deur te schuiven als rectificatie niet meer mogelijk is Met voordacht hebben wij met onze kleine herinnering tot nu gewacht anders waren de heeren wellicht de weerlegging in Juli weer vergeten Ijien ander argument was de viool die de zoon van een hunner bekenden kreeg zonder de noodige lessen namelijk het Gymnasium een geschenk van den heer Zijnen waarvan de stad de leeraren N B HALï bekostigen moet Daarover is al zooveel gezegd dat wij thans er over zwijgen Naar onze meening behoort onder het allernoodigste dat de heer IJzendoorn noemde een volledig stel scholen voor aUe standen Zoo denkt er ook de heer Visser in Gorkum over want daar onderhoudt de stad 12000 zielen niet alleen een volledig Gymnasium maar ook eene etede Iflke h burgerschool met 5 j o Zeker is het dat de stad er meer van profiteert dan de Tergouwsche denkt die meent dat zulks afloopt met een boterham en kop koffie of een glas melk Verder verweet het strooibiljet aan de Stedelijke regeering dat het m de vette jaren niet gespaard had Maar de heeren weten toch wel dat de gemeenten geen spaarpotjes mogen maken maar dat het overschot van de vorige rekening dadelijk op de nieuwe begrooting komt Gouda heeft jaren geprofiteerd van de buiten verwachting hooge ontvangsten der scheepvaartrechten Dat is nu helaas uit en andere bronnen van inkomsten noodzakelijk maar men bedenke dat de lasten bier in Oouda thans vergelijkenderwijs zeer laag zijn Belaetingvermindering wenschen wij niet zeggen het strooibiljet en de Tergouwsche verder Wel verlichting van den belastingdruk d i billijker verdeeling naar draagkracht progressieve heffing Nu daaromtrent kunnen de verschillende partijen elkan en tot nadenken maar eerat wanneer ik muziek boor komt het godsdicnatig gevoel Ën gy hebt daarop geantwoord Dat soHjjnt mij de toetssteen van ware hefde toe dat men het verlangea voeic ontstaan om te aamen met de geliefde de handen tot het gebed te touwen Elke liefd vindt baar ooraprong in de hoogste liefde n hoe meer wij door de liefde ten hemel blikken hoe meer wij begeeren ona met het Goddelyke te vereenzelvigen des te hechter en warer zal die liefde zijn I Haar wangen kleurden zich en als verheerlijkt straalde haar blik op het getiat van den graaf die met trillende stem fluisterend vervolgde En er werden plannen beraamd om in den zom r als man en vrouw naar Hersabruun terug te gann en als inbegrip van de grootste gelukzaligheid in do kleine woudkapel rond te dwalen waar de zoni ustralen sla altaarkaaraen schitteren en de vogels de hoogmw zingen En dan naar bft meA waar de gele waterlelius bloeien en het breede riet fluistert En waarover de klokketonen luiden en i uw bart weerklinken als Wat heb ik n toch lief Maria Louize I Daar ontglipt de waaier aan baar band en valt kletterend op den grond De lanke gedaante der jonge vrouw werd plotseling ats door een rilling bevangen zy verbleekte zelfs tot in baar lippen uu strak staart zy den man aan die baar ver ver weggevoerd heeft met haar gedachten naar een verloren paradiJB en die haar oo id de oogen ziet zoo geheet anders dan vroeger zoo onverklaarbaar anders Hjj had lioh gebokt om dso wuier op te rapen der wel verstaan hoewel het merkwaardigis dat de progressieve vermogens en bedrijfabelasting voor het Rijk is afgestemddoor hetmeerendeelder antirevolutionairenen bijna alle katholieken en verdedigddoor de liberale regeering en kamerleden Wij jhebben niets tegen progressieve heffingen De heer Dercksen heeft voor degemeente reeds een voorstel gedaan datbij B en W in overweging is daar zijzehen zich met het onderwerp bezighouden Die zaak komt dus te barer tijdaan de orde en kan grondig worden besproken ook zonder dat het personeel in de1t raad behoeft te veranderen J Hiermede hebben wij het voornasmsie der bovengenoemde verkiezingsmanifesten gereleveerd Het tegenwoordige oogenblik nu weer verkiezingen aan de orde komen leek ons daartoe het meest geschikt Wellicht dat de Tergouwsche nog wel van on een goeden raaid wil aannemen Spreek toch niet te veel van de puissanl rijke Nabobs die men hier vindt en dreig niet met 6 ik 7 pet inkomstenbelasting de eenvoudigste burgerman lacht met dergelijke overdrijving en ge verspeelt noodeloos uw weinigje krediet BINNENLAND GOUDA 1 Juli 1893 Naar aanleiding van oub bericht over den vrijen Woensdag middi op de scliool Leopold maakt men ons de opmerking dat de regeling der sohoolt dea enz volgens de Wet op het lager onderwas niet behoort tot de bevoegdheid van den Eaad Dit is ook zoo Het was eene vergissing van onzen berichtgever De adressanten zyn wyzer geweest en hebben hun adres gericht tot het college van Burg en Weth Overigens is het bericht jaist Heden 1 Jnli nemen de herkozen e Q gekozen leden van dfl Nederl Herv Oeqieente alhier zitting Wy deelen daarom mede hoe thans dit beataur is lamengesteld KERKVOOGDEN Orde van aftreding 1895 G Straver G Hoogenboom 1897 W J Fortaijn Droogleever Wij bobben ons vergist mevrouw mompe e by tussoheu zyn tanden in de woudkapel ligt abeeuw en de klokken luiden niot meer voor hen vier hartgebroken is Het was baar of een daizeling haar aaftgreep Doch op eens voelde zij een hand op baar schouder en een stem zoo helder eo vol als het klokgelui op het meer klonk in baar oor God gene u Maria Louize I Het was Fides von Speyern xvir De Bneeuwvtokken vierden oamaval Nog nooit badden zoo dol eu overmoedig door de luoht gedwarreld nog nooit hadden zij in zulke pbantastisohe dansen rondgezwaaid als nu terwijl de geeitelyke van St Brigitia z n jas vast om zich heen getrokken er haastig doorschreed Zij vergetelden hem door bet park dat als uitgestorven as en waar de wind zaohL klagend door de dorre takken streek Zij wierpen zich met onstuimige liefkooziu gen aan zijn borst en glinsterden op den g rooteD donkerbruinen baard die het gelaat golvend omlijstte Vroeger h ad b ij zoo n sneeuwjacht altijd uer aardig gevonden en had dan de kleine vlokjSs met zijn oogen gevolgd zooals zy been en weer dwarrelden en zyn jas als met ziWeraterre es bestrooiden vandaag liep bij met gebogen hoofd als in diep nadenken verzonken en htj stak selfs dwars over het fluweelzaohte grasveld heen om zjjn wegiets te bekorten Wordt vtnêi