Goudsche Courant, maandag 3 juli 1893

Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Zomenlienst 1893 Aangevangen 1 Mei Tijd van Greenwicli G0BD4 S0TTBRDAM 8 18 18 68 1 84 3 48 4 60 1 06 4 67 I 1 18 5 04 1 1 6 11 18 38 1 88 1 44 4 6 80 11 48 87 H H I 60 ff 8 80 10 8Ha e6 627 807 439 88 9 4610 1911 8312 161 48 2 16 2 46 3 48 16 1 42 6 21 7 04 8 06 9 80 10 10 ir H n 9 46 36 10 08 10 86 SI SO 10 Bollerdam 6 6 0 Capelle 5 10 6 13 Nieowerkerk 6 19 6 81 Uoordreclit 6 i6 6 39 Oooda 5 32 6 35 R0TTB8DA M 0 O 1 D A 10 88 11 50 10 38 10 39 10 46 10 62 4 08 II A 6 OOCDA DEN HAAO Gouda 7 30 8 40 9 04 9 47 10 4 18 11 18 81 1 01 1 87 3 2 3 46 4 46 6 86 6 69 7 18 8 86 9 38 10 46 U U U SOlZ8 M 7 48 8 68 11 01 1 13 4 67 5 11 9 60 Z Z ïw 7 61 01 11 10 1 82 5 08 6 20 59Voorb 8 03 9 13 11 22 1 34 6 20 8 32 10 11 H g8 8 08 9 18 S4 10 07 11 27 12 4112 611 89 1 67 8 56 4 16 6 86 6 56 6 87 7 48 8 6610 1611 16 11 40 12 Allgen op Zoo eo F td g n 00 15 Jaoi tot 15 September HOrDAUTBliOHT Gouda 6 861 6 40 7 66 8 0 ii8 81 lO lSoU 18 48 8 83 3 18 4 16 1 47 6 2S 6 01 7 46 8 88 10 0810 88 Oudew 6 50 6 64 11 14 i 8 37 6 37 7 69 10 88 Wonden 6 69 7 03 8 12 11 82 2 45 5 06 6 46 8 07 10 28 Utrecht 6 18 7 88 8 28 8 41 9 10 51 11 60 1 20 3 08 3 60 4 48 6 8 6 81 6 36 8 28 9 10 10 68 11 1011 O U U A A HSTXRDAH 8 81 10 06 U 18 11 10 10 56 18 1 1 9 86 11 10 18 84 1 10 Voorb 6 68 10 26 1 48 4 48 IZ ZeUwe lO 10 37 2 6 ZO M 6 19 10 46 2 0 6 09 önuda 6 80 7 608 13 E8 10 1610 57 12 08 12 46 2 20 2 46 3 16 4 13 4 43 6 80 Ü T R K C H T r O U D A Utrecht o6 33 7 B0 9 9 54 11 84 13 08 12 50 2 56 8 3 53 4 48 5 03 8 Woerden 6 53 8 U 10 16 ff 13 84 hu 4 16 6 33 üudewater 7 07 8 19 10 23 13 42 4 24 6 40 Gomia 7 20 8 32 9 S4 10 36 13 06 12 56 1 22 3 37 3 40 4 37 Ö 20 5 6S 7 AMSTKRDA M B O U D A AmstrrdamCS 7 66 9 40 11 10 11 27 2 30 4 10 ArrsterdamWp 6 60 8 10 9 55 11 25 11 42 2 46 4 26 Gouda 7 20 8 69 10 44 13 16 12 66 3 40 6 20 Gouda 6 40 Amtterdain We 7 6 Aautordem 0 1 8 14 0 Otw Hameien Aüna Ie n Si Kluaa f SUtft Wwaideg U Woerdeo C Knaap A Dordtland 1899 J M NoothoTen tsd Goor B J Nederhont NOTABELEV Orde Tan aftreding 1895 C Tan Egk M J Foitujn Droogleeyer J A P Montgn D Hoogendgk 1897 W Kromhout Jr N Tan Krimpen H Jager J Qonda A Tan Beedt Dortland 1899 C C Knaap H StrsTer A Tan Teen A K Tan der Garden Pr A Tan IJsendyk COMMISSIE VAN OPPERTOEZICHT Orde Tan aftreding 1895 W Kromhout Sr F Hooftman Jz C Koogman H Ripping J H Tan der Togt 1897 A T Tan der Pool J W Brakel C Tan Veen J A B T n Straateo H Groenendaal 1899 A Kwinkelenherg J F M Temminck H W M SteeTena Ma D J Tan Hensde H J W Hube In het college Tan Notabelen oén Tacature doordien de Heer H J Nederhorat Kerkroogd is geworden Het onderzoek Tan het water der Waterleidin had gedurende Juni het Tolgende reaultaat 7 Juni 4 7 Mg permang kalicua per 1000 cc U t 3 3 21 2 7 28 3 9 Aan het postkantoor Gouda en de daaronder reBBorteerendo hnlpkantoren werd gedurende de maand Juni 1893 in de Rgkapostapaarbadk ingelegd 3416 94 terugbetaald 2594 38 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 3486 Zondag 30 JaH 1893 zal in de Stedelijke Bad en Zweminrichting aan de Houtmansgracht alhier een Nationalen Gecostumeerden ZnremwedEtryd plaats hebben nitgeschreren door de Goudsohe Zwemclub verdeeld als volgt Afdeeling A I Snelzwemmen JunJores Voor bh liefhebbers die voor 1 Mei a c geen pr s behaald hebben Lengte der baan 80 meter 1 keerpunt Prijs Verguld Zilv Medaille en Dipl Ie Premie 2e Bronzen II Snelïwemmen Seniores Lengte der baan 240 Meter 5 keerpunten Prya ferguld Zilv Medaille en Dipl Ie Premie 2e Bronzen Afdeeling B I Snelzwemmen op dei rug Janiores Voor hfa liefhebbers die voor 1 Mei a c geen pr a behaald hebben Lengte der baan 40 meter geen keerpunt Pr s Zilveren Medaille en Diploma Premie Bronzen Oondi 6 30 7 B5 8 3E Moordreohl H 7 SS 8 42 Nieuwerkerk 0 7 3 8 4a Capelle 7 46 8 56 notterdnm 7 7 66 9 06 II Snelzvremmen op den rug om het Kam pioen SC hup van Nederland De deelneming aan dit Kampioenschap staat open voor alle liefhebbers Lengte der baan 80 meter 1 keerpunt Pros Verguld Zilv Medaille en Dipl Uitgeloofd door den Nederl Zwembond Ie Premie Zilveren Medaille en Diploma 2e Bronzen Afdeeling C Fraaiz wemmen Bestaande uit a Sprong b Buikzwem men c Rugzweramen d Vrye oefeningen Prfls Zilveren Medaille en Diplomp Premie Bronzen Afdeeling D Duiken Juniores Diepte 2 meter Prya Zilveren Medaille en Diploma Premie Bronzen Afdeeling E Gekleed Duiken en Zwemmen Diepte 3j M a De mededingers begeven zich te water en moeten het voorwerp EEN POP dal men op eene bepaalde plaats diepte circa 3i meter heeft laten zinken opduiken en naar eene aantew zen punt terugbrengen b Elk mededinger mag driemaal duiken zou der het water te verlaten c De mededingers moeten gekleed zgn met ouderkleeding pantalon en vest minstens 2 KG droog Prfls Verguld Zilv Medaille en Dipl Ie Premie 2e Bronzen Het Reglement luidt aldus De deelneming aan den wedatryd is opengesteld voor HH Leden ep Liefhebbers De wedstrjjd begint te twaalf uur De deelnemers moeten te half twaalf op het terrein aanwezig zgn en kampen in volgorde door het lot te bepalen te beginnen met de laagste nummers De gelegenheid tot iuschrgving wordt gesloten Woensdag 26 Juli 1893 De loting zal plaats hebben op Donderdag 27 Juli 1893 des namiddags 2 uur in de Zweminrichtiog De mededingers begeven zich te water gekleed met zwembroek onder donker tricot met schouderbedekking en donker gekleurden pantalon tot beneden de knie Voor Afd B II Snelzwemmen op den ruglaom het Kampioenschap van Nederland moetde kleeding bestaan nit zwembroek zwa ttricot met schouder bedekking en zwarten pantalon tot beneden de knie volgens model doer den Nederlandschen Zwembond te verstrekke t De mededingers begeven zich op een geg ven teeken te water en houden xich ind Jii d aangewezen baan op verbeurte van hun ree top prjjs of premie t Een mededinger verliest zijn recht op pr s of premie wanneer hij niet gereed is zoodra hij ter mededinging wordt geroepen een anderen mededinger hindert of van hulpmiddelen gebruik maakt Bij gelijke aanspraak van twee of meer medediugers op prijs of premie moet worden overgezwommen wie dit niet wil wordt beneden don andere gesteld zoo geen van beiden wil overzwemmen beslist het lot De Jury houdt aanteekening van den t d waarin de baan is afgelegd tegen haar uitspraak is geen verzet mogeljjk Bepalingen waarin dit reglement niet voorziet worden overgelaten aan het oordeel van het Bestuur en de Jury Bö de geref kerk te Bodegraven beroepen S Oudkerk te Zalk c a Bfl den landbouwer C Hoffland te Haastrecht ziJn een koe en kalf aan miltvunr gestorven en verbrand 10 55 11 02 11 0 11 16 11 85 7 47 7 46 8 07 8 18 10 03 10 11 8 61 4 47 6 83 10 08 8 40 6 46 6 36 11 10 3 56 6 6 50 11 86 Tot vóór omstreeks 30 jaren duurde de kermis te Berg Ambacht eene geheele week d w 2 van Maandag tot en met Zaterdag Op verzoek ym den toenmaligen kerkeraad werd de kermii door den gemeenteraad op 5 dagen gelimcbt De Zateidng viel er f Des Zondags moest alles van de kermis 0 eruimd zflD Vóór een paar jaren werd de kermis opnieuw door den gemeenteraad ingekort zoodat die van Woensd tot en met Vrgdag duurde Thans is door den kerkeraad der Nederl flerv gemeente aan den gemeenteraad een verzjek gericht om de kermis geheel afteschaffen Door het bestuur van den polder Broekvelden en Vettenbroek te Reeuw k heeft deze week de onderbandsche aanbesteding plaats gehad Van bet verbreeden en versterken vaneen loopbrug in dien polder tot rjjbrug Ingeschreven door C Groenesche te Reeuwijk voor f279 en P Mac Daniel te Reeuwyk voor f275 Van het verfwerk van de Machinistwoning en het Maehinegebouw door H Verweijte Driebrugge voor ƒ 83 J Boer te Reeuwyk voor 56 J Hoogeveen te Eeeuwnk voorƒ45 Het werk is aan de laagste ii schrijvers Een wetsontwerp houdende een geheel nieuwe regeling voor de grondbelasting is heden bij de Tweede Kamer der Staten Qeneraal ingekomen Door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland is bepaald dat de afzonderl ke jachten op waterwild voor dit jaar zullen worden geopend op Dinsdag den In Augustus a s en dat mitsdien van dat tpstip af de uitoefening der jacbtbedr ven vermeld in art 15 htt d f en b der wet op de jacht en visschery ia geoodoofd tevens is herinnerd aan de bepaling van art 1 van het reglement op de uitoefening der jacht en visscherij m deze provincie krachtens nelke die jachten niet anders mogen plaats hebben dan op het water langs de stranden oevers van meren plassen rivieren en op moerassige landen Een rijke dame uit Haarlem die voor bijna 50 jaren te Leeuwarden woonde bezocht kort geleden eenigen van haar bloedverwanten allen tot den kleinen burgerstand behoorendein laatstgenoemde stad Het was om deze reeds biJ haar leven een aangename verassing te bereiden Daartoe stelde zij aan zes kinderen van haar nicht ieder 12 000 en aan den vader dier kinderen ƒ 3000 ter hand Zygaf daarby te kennen om als zy in bet leven bleefj het volgende jaar terug te komen om te zien welk gebrnik van het geld was gemaakt Het totaal bedrag van het belastbaar inkomen volgens de kohieren ia te Rotterdam in ronde cyfers 28 200 000 Daar de nieuwe pi inkomstenbelasting er 196 000 moet opbrengen en gerekend wordt op ƒ 62 000 oninbare posten wordt voorgesteld het percent e vast te stellen op 3 io percent Twee adressen om de kermi weder in het midden der stad te houden zyn in handen van B en W ter afdoening Slechte tgden Met den pleiziertrein welken de Maatachappij tot exploitatie van Staatspoorwegen Donderdag uit Noord Brabant naar Amsterdam liet loopen werden 1800 reizigers vervoerd Wat men zo al zegt van den onderwyzer 7 10 6 66 6 03 6 10 6 17 6 86 7 30 1 46 1 66 2 02 8 09 3 16 18 08 18 40 3 10 DEN Het is toch erg prettig onderwijzer te ajjn Bemoeit hy zich met niemand Hy veracht het publiek Verkeert bij veel onder de menBchenV Het ontbreekt hem aan waardigheid Bezoekt hjj de koiËehuizen t Is een drinkebroer Komt hy er nooit O t is zoo a duitedief Woont hy de mis bjj t Is een olerikaal Gaathy niet naar de kerk t Is een vrymetselaar Komt hy wel eens by den pastoor t Is eenréactionaire Bezoekt bij hem nooit Hy doet er veikeenJ auti wiint de pas toor ia een zeer eenraardig man Wil hg dat de kinderen hem groeten O hg is zoo trots Eist hiJ dat niet t U een boerekinkel die de jeugd slecht opvoedt Toont hy volstrekt geen voorkeur in zyn omgang t Is een alimmert die t ieder naar den zin wil maken Kiest hij party By t eerste succes van da tegenparty kan hij oprukken Neemt hy deel aa den verkiezingatrijd t Ia een schoenmaker die zich niet biJ zyn leest houdt en zich daardoor in t ongeluk zat storten Blyft hg onzydig t Ia een onverschillige een fiauwerd die niets doet voor de republiek Maken ziin leerlingen snelle vorderingen O ziJ hebben zulke heldere hoofden Leeren zy niets De meester ia een ezel Vraagt hy verhoging van traktement Gg verdi nt ze zei hem de afgevaardigde acht d en vóór de verkiezingen Verveel me niet langer met uw praatjes antwoordde deze acht dagen later Wie zal er geen roem op dragen onderwyzer te zijn Bulletin de l aasociation anciens élèves de l école normale du Nord France ♦ Spelling Kollewyn In de Kleine Courant deelt de heer Van t Lindenhout thans mede dat de ontelbare brieven en telegrammen gisteren en heden ontvangen hem voor het grootste deel aansporen tot verbreking van het stilzwygen tegenover de aangevoerde beschuldigingen Hy treedt nu in ditzelfde nummer in eene beknopte weerlegging van enkele beweringen uit de brochure Van Deth en zegt dan ten slotte Wij wenscben de zaak in handen van eene commissie te stellen en hebben een paar vrienden gevraagd do leden daarvoor te kiezen deze zullen naar wij hopen spoedig hiermede gereed zyn Verder zyn wij besloten tot onze bescherming tegen laster de hulp der wet in te roepen Een der officieren van de Barkham geeft het volgende verhaal van de ramp der Victoria Nadat de vloot eenigen tyd uitstekend gemanoeuvreerd had werd bevel gegeven dat de schepen van plaats zouden wisselen De Caraperdown draaide geheel om en scheen niet meer naar hetroer te luisteren of de Victoria was een weinig uit den goeden koers geraakt tenminste eenigen tyd voor de aanvaring was er nog een vry grooten afstand tusschen de beide schepen Juist had ik den kyker voor het oog geplaatst om de bevallige beweging der vloot gade te slaan toen de beide schepen waarop mijn aandacht natuurlyk gevestigd was daar zy aan het hoofd der colonnes manoeuvreerden met een vreeselyk gekraak op elkander stootten en een seconde lang onbeweeglyk op het water lagen Daarna voer een siddering door de zeekasteelen en zy verwyderden zich langzaam van elkander Ik kon niet begrjjpen hoe vreeselyk de ramp was voordat de Victoria mijn schip hare beschadigde zyde toewendde Toen erkende ik dat het ongeluk moest gebeuren dat vyf minuten later plaats had Het scheen my toe dat de Victoria gedrat id was tengevolge van den hevigen schok Tusschen de aanvaring en het oogenblik waarop ik de beschadigde zijde te zien kreeg verliep niet meer dan óóoe minuut doch ze scheen my een eeuwigheid toe S5 8 48 9 4 9 66 10 06 11 36 8 10 4 45 4 65 6 02 6 09 6 15 7 07 7 17 7 24 7 31 7 37 4 40 o O f D A 7 10 22 7 31 6 61 7 42 e 7 48 8 09 8 60 10 07 10 64 H 9 1110 24 ff 9 1 8 20 8 419 8210 4011 26 4 36 4 40 6 68 7 96 9 56 7 40 10 20 9 89 1I Q6 Reeds gedurende de wending waren de manschappen der Victoria begonnen het gat te bedekken en ik kon dnidelyk onderscheiden hoe admiraal Tyron schynbaar met dezelfde kalmte als een kwartier geleden bevelen gaf terwyl de bemanning met dezelfde orde werkte als bij het kalmste weder en onder de veiligste omstandigheden Het volgend oogenblik had de admiraal ongetwyfeld het nuttelooze der pogiog om het water buiten het schip te houden ingezien ik kon uit de bewegingen dei rann cluppMi op hpt d k opmakpn dat hy bevel had gegeven dat ieder zich zoo goed mogelyk zou redden De Victoria c had noodseinen geheschen en daar scheen plotseling het geheele eskader te begrijpen wat er gebeurd was Zoo spoedig mogelyk werden booten in zee gelaten inen zag de manschappen der Victoria € in het water springen Alleen zy die bij het eerste alarm op het eerste bevel van den admiraal het in nood verkeerende schip verlieten werden gered De overigen volgdeu voor de eerste maal in hun zeemansleven een gegeven bevet niet op zy verkozen met bnnne admiraal op bet schip te bljjven Ongelukkigerwijze werden deze in den sterken maalstroom door het omslaan van het schip veroorzaakt medeg leept Ëen rilling voer my door de leden toen ik het schip zag zinken De groote dubbele schroef die in het geheel geen weerstand ontmoette draaide met yzingwekkende snelheid in de lucht rond toen de romp zoo ver gezakt was dat hare bladen het water raakten werd een wolk van schuim opgeworpen hoewel de zee op dit oogenblik vry kalm was Een seconde later was het schip uit het gezicht verdwenen onder een geluid dat op het gorgelen van een nijlpaard geleek en tot op een diepte van 2000 voet bruiste en siste en woelde het water door den maalstroom boven het graf der Victoria Nog waa het water niet tot kalmte gekomen toen twee onderdrukte geleiden ei een opstuiten van het water bewezen dat de ketels gesprongen waien en toen werd de zee na een korten tyd weder kalm en men zag niet andefs dan wrakhont dry ven dat de plaats aanwees waar het on heil geschied was De schoolraad te Nevern een plaatsje ergens in Wales heeft een nieuwe methode voor t benoemen van onderwyzereasen uitgedacht Deze raad noodigt nl de sollicitanten uit te melden tegen welk salaris ze in dienst wenscben te treden terwijl er aan toegevoegd wordt dat niet in elk geval de laagste inschrijister zal benoemd worden The Schoolmaster waaraan we dit bericht ontleenen vertrouwt dat de onderwyzeressen zelf niet zullen willen deelnemen aan Dutch antions of this kind zulk soort van Hollandache verkoopiiigen Een heel erg hoog denkbeeld schynt men in Engeland van de Nederlanders dus niet te te hebben De Engelsche onderwyzerswereld is tegenwoordig in rep en roer over de Uchamelyke straffijn Niet dat men de lichamolyke straffen wit afgeschaft zien integendeel men wenscht t recht van toekenning nit te breiden De assistants 4 hulponderwyzers mogen geen lichamelijke straf uitdeelen en thans spant de Engelsche onderwijzersbond alle krachten in om ook aan dezen onmondigen indeschoolhet recht van straffen te verleenen De Londensche Schoolraad schynt reedg eenigazina aan de wenscben der onderwijzers te willen toegeven The Schoolmaster meent ten minste dat de Raad zal voorstellen lo dat er een boek behouden blyft waarin de straffen worden opgeteekend 2o dat geen assistant c een eigen stok zal mogen hebben 3o dat wanneer een kind straf verdient naar t hoofd der school om den schoolstok zal worden gezonden welke onmiddelyk door den klasseonderwyzer die de straf uitdeelt moet worden teruggezonden Dr Van MoU schryft aan de N R Ct Met belangstelling las ik het verslag van heldeen 11 Zaterdng in de vergadering der Vereeniging van hoofden van openbare en byzondere scholen in de arrondissementen Rotterdam verhandeld is Door bezigheden verhinderd kon ik aan de uitnoodiging tot bywoning geen gevolg geven hetgeen my des te meer spijt omdat de conclusie waartoe men gekomen ia slerhts met zekere reserve kan worden aangenomen Ik vrees dat personen die de vergadering niet hebben bygewoond in de meening zullen gaan verkeeren dat met de opheffing van het schninschrift en de toepassing van het rechtopstaand schrift eene der voornaamste oorzaken van ruggegraatsverkrommingen en van bijziendheid is opgeheven Tegen die illusie meen ik te moeten waarschuwen Het is oen feit dat by het rechtopstaand schrift de bonding der leerlingen wat beter is dan by schninschrift maar men vergete niet dat hierby toch nog 70 pet der leerlingen niet rechtop zitten en ruim 92 pet het hoofd niet rechtop houden ook is geconstateerd dat de arbeidsdistantie by rechtopstaand schrift grooter en dns beter is dan by schuinschrift De eerste methode kan das ongetwyfeld een gunatigen invloed hebben op de byziendbeid in welke mate echter dient nader te worden uitgemaakt want men verlieze niet uit het oog dat de invloed der achryfmethode op de byziendheid eerst seder eenigen tyd is nagegaan en om tot eene conclusie te komen nog eenige jaren zullen moeten verloopen Het onderzoek door eene commissie te Mun cheu ingesteld en in het begin van 1893 me j degedeeld Munch Med Wochenschr no 13 U en 1 5 van 1893 gaf tot het resultaat dat het totaal cyfer kortzachtigen op zes onderzochte scholen voor rechtopstaand schrift 1 pet zegge één procent gunstiger is dan voor schuinschrift en terwyl er eene rechtopstaand schryvende school met 7 procent en eene schuinscbrijvende school met 3 procent kortzichtigen wordt aa igehaald moet men tot het besluit komen dat er andere factoren nog krachtiger werkzaam zyn en wel in zulk eene mate dat het versomt in schadelykheid tosacben de twee methoden geheel op den achtergrond gedrongen wordt De commissie meent dan ook tot voorzichtigheid bij het beoordeelen van den invloed te moeten aanmanen Hoewel het my voorkomt dat wanneer het rechtopstaand schrift even snel kan geschreven worden als het schuin schrift aan het eerste de toekomst behoort meen ik tegen de overschatting van zynen invloed te moeten waarschuwen en er op te moeten wyzen dat men dient te beginnen de algemeen erkende schadeiyke oorzaak van ruggegraats verkrommingen en byziendheid d i het vele en langdurige Bchryveu op te beffen Ik geloof met de commissie dat bekorting der sohrijfuren een veel dringender eisch is dan verandering van methode Een jonge veehouder te Reeuwyk verwijderde uit eene weide onmiddellyk twee rundereu nit een koppel van vijftien stuks nadat hy aan deze dieren ziekteverschynselen had waargenomen Hoewel de veehouder verder de zieke dieren verzorgde zoo begaf hy zich niet van deze dieren naar de gezonde dan na de handen vooraf gewasschen en zich verkleed te hebben terwyl ook van schoeisel werd verwisseld Bij het deskundig onderzoek bleken de dieren aan mond en klauwzeer te lyden De flinke handeling van den veehouder had h ti gelukkige gevolg dat de ziekte geeft verdere voortgang nam Daar waar nog zoo vele veehouders worden aangetroffen die over mond en klauwzeer sprekende de meening verkondigen tdaar ia toch niets aan te doen zy moeten het toch alle maal hebben en tekens vervolgingen moeten worden ingesteld mag ook dit feit niet onvermeld blyven N R Ct Met het oog op de aanstaande verkiezingen door den gemeenteraad is door de afdeeling Araeterdam van heb Nederlandsch Onderwyzers genootsehap besloten dat in iedere openbare en zoo mogelyk in iedere besloten vergadering waar candidaten zullen worden gesteld iemand aanwezig zal zyn die namens de afdeeling den candidaten afvraagt in hoeverre zii instempien met het onderstaande Uitbreiding voor de zorg van het gemeentebestuur voor de materieele belangen vanhet schoolkind Kleinere klassen voor de scholen vanonen minvermogenden Een bevorderingssysteem waarby iederonderwyzer het maximum salaris bereiken kan Politieke gevoelens van den onderwyzer mogen nooit aanleiding geven tot ontslE of tot iuhonding van bevordering Afschaffing van het schoolgeld dat geheven zal worden op de scholen Ie klasse De goederenbdot Noorft Holland VI geraakte Woensdagmiddag terwyl zy de oude sluis te Vreeswijk wilde verlaten om de Lek op te stoomen vast op den slagdrempel der buitensluisdeuren Slechts met groote moeite en met behulp van een 3 tal andere booten gelukte het haar weer vlot te maken Zy was OU genoodzaakt terug te stoomen en haren weg door de Koninginnesluia te nemen om hare reis te kunnen voortzetten Eenigszins diepgaande booten of schepen kannen by dezen lagen waterstand geen gebruik maken vao de oude sluis Men vermaakt zich te Londen zeer met een feuilleton vao Francisque Sarcey inde Temps De bekende criticus liet zich met zyn schoonzoon onder duizenden voorzorgen naar Whitechapel de wijk der ondeugd en der ellende brengen Verbeeldt u zyne verbazing toen hy daar breede rechte en nette straten vond goed gebouwde huizen een schouwburg waar men 40 irs vroeg voor een loge en welopgevoede kinderen die de vreemdelingen in het Fransch antwoordden 1 Dat begreep Sarcey niét hy kwam tot de slotsom dat alle verhalen over Whitechapel slechts fabelen waren Iedereen begrypt het echter wel Sarcey die zeer byziende is ia om den tuin of eigenlyk om t James s Park geleid door een of anderen grappenmaker wien het lustte hem naar WestEnd te laten brengen Daar gaf men het Pavilion Theatre c van Piccadilly uit voor een schouwburg iu East End en wees men hem een bekend boarding houae als de vuile kamer in Whitechapel waar Jack the Ripper een of twee zyuer slachtoffers de keel afsneed Een dorgelyke scherts Teroorloofde aan het einde der vorige eeuw Sheridan zich met madme de Genlis de onderwyzeres van Louis Philippe die hy wijs maakte toen by s avonds met haar in gestrekten drï om ryn tuin reed dat zy een rit maakte langs bet zeestrand Om dit te bewyzen wierp hy haar eenige oogenblikkeu daarna in zyn vyver te midden Koade thee helpt zegt men t best voor den dorst in de warmte Een vindingryk Engelsch theedrinkster heeft een middel bedacht om dien drank amakelyker te maken Hier volgt het recept Giet een halve kan kokend water op 3 ons goede thee en laat dit een uur staan Voeg er dan een halve kan goede cognac by en = sluit alles lU dagen in een flesch die dagelyks geschud moet worden Dan mqet men het öltreeren en er een weinig gezuiverde stroop bijvoegen Een paar theelepels van dit mengsel in een glas water moet byzonder verfrisschend zyn Bnitenlandscli Overzicht Het voorstel vaa Gladstone atrekkeade tot bekorting der debatten over Home Rule is met 229 tegen 26 stemmen aangenomen Dit voorstel van de regeering om aan de eindelooze debatten over Home Rule een einde te maken door termjjnen te stellen binnen welke de afdeellngen van het ontwerp afgedaan moeten zyn ontmoette begr pelgkerwiJB hevigen tegenstand van de Unionisten zy vergeven het Gladstone niet dat h aldus het vrye debat onmogelgk maakt en spreken van eene schending der parlementaire vr heid Ongelukkig voor de oppositie kan de regeerieg zich beroepen op wat de Unionisten zelf gedaan hebben toen zy aan het bewind waren In 1887 heeft het conservatieve ministerie by de behandeling der lersche dwangwet eenen dergeljken maatregel toegepast en eenen datum bepaald waarop de beraadslagingen gesloten moesten zyn Toen is de waarschuwing vernomen dat een gevaarlijk praecedent gesteld werd En nu wordt die party bestreden met het wapen dat het zelf gesmeed heeft De Daily News gelooft dat het aantal amendementen op de Home Bule Bill voorgesteld 1051 bedraagt Handel en nyverheid zyn eer aan het begin dan aan het einde van den tyd van depressie Weder heeft een der grootste fabrieken van geweven stoffen in Engeland die van Merrall Zoon te Howorth hare werkplaatsen moeten slaiten omdat de werkliedeti niet genoegen wilden nemen met eene vermindering van het loon van 10 15 pCt die de vermindering van den afzet gebood Drie weveryen met omstreeks 4 00 man staan stil De onzekere toestand van het ruilmiddel heeft ook hier stellig weder nadeeligen invloed geoefend De cyfera van de Duitsche verkiezingen zyn nu zoo goed als bekend Do 397 heeren van den Rijksdag worden aldus geclassificeerd conservatieven 72 Ryksparty 24 nationaalliberalen 50 Centrum 98 vrijzinnige volkspartij Richter 28 Znidduitsohe volksparty 12 vryzinnige vereeniging 12 j sociaal democraten 44 Welfen 7 Polen 19 j anti semieten 16 Beiersche boerenbond 4 Elzasser protestlieden 7 Deen 1 Wilden 8 De socialisten wonnen 8 zetels de anti semieten 12 de nationaal liberalen ook 12 De Fransche kranten mogen Norton wel dankbaar zyn want hy verschaft haar Toortduredd veel stof De directeur van de Cocarde de heer Ducret schynt niet zoo onschuldig te zyn als men uit zyn schreeuwen by de confrontatie met Norton zou opmaken Men heeft althans by de huiszoeking by Norton verschillende oompromitteerende brieven en telegrammen van Ducret gevonden De directeur van de jaulois de heer Meyer is ook door deo rechter van instructie gehoord Hy deelde mede dat Norton hem reeds in Maart de stokken aanbood waarop Millevoye zooverzet was Naar aanleiding van het bericht der Fransche bladen dat als opvolger van den heer Waddington als Fransch ambassadeur te Londen de heer Decrais gezant te Weenen was aangewezen sohryft de Neue Freie Presse Wy kennen dezen opvolger tamelyk goed De heer Decrais vertegenwoordigt sedert eenige jaren de Fransche Republiek aan het hof te Weenen In de tegenwoordige omstandigheden is deze positie geen gemakkelyke zy eisoht geen meester in de politiek maar een man van tact en voorzichtigheid De heer Decrais is zulk een man Hy stond met de hooge kringen van Weenen op aangenamen voet en gaf aan deze tegenover een burgerlyk diplomaat zoo critiscfae lieden geen aanleiding hem zyn getnis aan een aristocratische geboorte te verwyten Zyn bescheiden politieke taak volbracht hy met verstandige teroghouding en niets ligt hem meer verre dan een opzetbelyk zich op den voorgrond stellen Toen een Parysoh blad beweerde dat keizer Franz Joseph den gezant by zekere gelegenheid in het oogvallend koel had behan deld werd dezen een schitterende voldoening gegeven beter dan alle officiense dementi s konden schenken De keizer onderhield zich op het volgende hofbal zeer lang met den gezant en toonde door zyn hartelgke houding tegenover dezen hoe belaohelyk en zonder grond het gerucht was geweest De heer Decrais was overal ook by het Hof zeer gezien en den vertrekkende zullen vriendelyke wensohen en herinneringen vergezellen Hy zelf echter zal niet met overmatige blydschap Weenen voor Londen verwisselen Tusschen Oosteiiryk en Frankryk bestaat geen mededinging deze staten komen nergens met elkaar in conflict zy leven met elkaar als lieden die te ver verwyderd wonen om twist te krygen Te Londen echter liggen de toestanden anders In de Egyptische qnaestie is de verhouding tusschen Frankryk en Engeland niet al te rooskleurig en in het eerste lasd verwacht men misschien dat de nieuwe gezant op krachtiger wyze het Fransche standpunt zal uiteenzetten en zal weten te handhaven De lieden die zoo denken houden echter geen rekening met de feiten Zy vergeten dat de bezetting van Egypte voor Engeland een levensquaestie is Zy werpen alle schuld op den heer Waddington en meenen dat een ander te Londen een beter pleitbezorger zal zijn En deze verwachting aan zyn optreden verbonden zal den heer Decrais niet weinig moeilykheden bezorgen Beurs van IVollerdam Btaatsleeningen Kertte Beurs Tweede Beurs 30 JUNI Lgete Hgste Lgite Hgele koers koers N o Gert Werk Sob 8 98 S HoHOiaiJl Goudlsen 5 100 4V 88 ImiB Insohr 186J 81 6 85 i 8 OOSTBKB 01 1 P F A 5 T V l aOlsZN StasUl 90 9 3 86 BUSL Ooit ieoii 1878 5 847 Transiu uosiiuilie 5 991 O 1888 Id Goud 6 97 7 Spahji Btl Fnp aeh 4 61 eiVt Mexico Subsidieboiids 6 81 Stedelijke I enlngen EowüRD Oblig 1S88 3 100 Oblig 88 93 3 99 Vi 99 Induitr en Finaao Ondern te Bot Panilhr Bolt Hypb 3 99 Wndbr Bolt Hypb 4 10 1 Pandbr Zuid H H 4 100 l r dbr Zuid H H 3V 98 JV I Cr en Handelsv 90 InduBtr ea Financ Ondern bulten Bot Nsn Pbr Haarl Hypb 8 99 Pbr Alg Hypb 4 100 Phr Hypb V N 8 9SI K N I Mö V P O Blaa hood8nv 4 101 101 Norlhw fn P U b B 100 AMBBiKi O Amor N Tr 6 100 Pbr E uil Hbk 5 100 epoorweglaenlQgen liia o Do i8prw Mg 40 lOO Amerikaansobe Sprv Aand en Oblig At Top Gen Morl B 4 76 I6 Trust Dsp C Shyp A 7 41 Oenlral Psoifio Aand 3 Denver Rio Gr Aaod U 117 W N ï tP C v l 4 TramwegmaatBchappQen Oblig Hsagiohe tram 47 100 Fremieleeningen N D li Wills Kruis 70 Bktois L Anlw 1887 37 1001 HoNQAaiJ TheiuloteD 4 116 116 Oo Tllia s aal l 1854 4 18 TUBKIJB Spoorwogl 8 S17 81 Zoowel voor buiteulandsehe Staatefondeea ale voor Amenksanwbe spoorwegwaarden wee de stemming giinstiger alleen oblig Spalls waren lot lager pr zen aangebaden Hti ComiU der Wctmkmdetarm P E EcK frriiai M MiLsaas Seeretarü Juli Watergetijden Hoog Lsag Hoog Laag Zond 8 7 47 4 12 8 07 4 38 Maand 3 8 87 4 68 8 47 B 18 Dinid 4 9 08 B 33 9 30 5 66 Wfionid 6 9 68 6 17 10 16 6 40 Dondsrd 6 10 39 7 04 U 06 7 31 Vrfldnji 7 11 88 7 68 U 47 8 12 Zatord 8 01 8 86 0 33 8 68 Springti 15 Juli Maan Opg A Ondsrg M Zon Opg Onderg 10 89 10 46 11 11 10 11 82 11 32 U 46 6 10 6 27 7 47 9 06 10 8 1146 LK 1 08 1 Juli 7 26 31 1 Aug 3 48 3 64 402 4 10 4 1 4 81 Stedelijke ZwemBohool l Juli emidd 18 u Opgave der temperatuur vaa de luoht 68 gr PahrV het water 66 y 3 48 8 84 8 81 8 16 8 0 8 01 769 7 60