Goudsche Courant, maandag 3 juli 1893

3Sste Jaargang Dinsdag 4 Juli 1893 No OOST mw m mmm Nieuws en Adverteniieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN WS VALKENBÜBG Mr M V US MONOHT 3 F GVi PIN rth estern and Faóiflc Hypotheekbink giett 5 pCt PülNDBRIBVEN uit j ï stukken vaa ƒ 1000 ja 500 bij uitloting Inwisselbaar tegen nieöe stukken voor zoOrer dp voorraad strekt Ztf zUn te Gouda verkrügbaaf bij de flrma Wed KNOX DORTLAND jl Uitstaande Hypotheken op 31 December 1892 720 leeningen op in cnltnnr z nde boerderijen h bedragende dl 1 036 697 geschatte waaide dl 2 900 300 611 leeningen in steden 4 829 250 i i 12 492 200 1331 ieeningen bedragende d l 5 865 947 m geschatte waarde dl 15 392 500 f geleend bedrag 5 865 917 30 overwaarde ± dl 9 526 652 70 DE BURGEMEESTER VAN GÜUÜA brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 27 Juni 1893 ia executoir verklaard hot Kohi r van het Patentrecht No 2 dienst 189 A Wyken AD Dat voormeld Kohier ier Invordering is gesteld in handen van deu Heer Ontvanger dat i der die daarop voorkomt verplicht ia zijnen aanslag op den bji de wet bepaalden voet te voldoen en dat heileii ingaat de termgn van Drie Maanden binr en welken de reclames behooren te worden ingediend G0Ud4 don 1 J 1893 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN B U gebob M Heerkei oadsTB M nelifl oad Antonina 80 ClLugteabur Jong en Cj der eo OVEBCl m J J val teas 3 ON DE OEBOl en A Smi aterlUke StfH d r E 38 Jnai Antoaius Kl tiiiuB oadera ea H BlakenburK IMUiza Carolina lallen eo M M Eflebei ll 29 Cor i B vao den Berg en Ml Oakamp adara F M de Jong on il IJaBeUteijn liBtipa Erederika oudera H Ylag on D i Cornelia Adriana ouakra D de I KuQat ï rgaretUa ouderfll Alexan MabrUE ij r DEN 8 mi J M van Maaren Ooatenrijk m 89 A Bpae 16 ra lor Smwdf 1 m 80 P 3 Brulje aOÜWDjl 80 Juni J F PraDg 19 van der Spelt 18 j UifEtsirecht N wkrrigje oudera W P Hoogenlioom ADVËRTENtl N HF D U TAqderen van ofte betalen hebben aaif Wglen den heer 4 tie PIJPMB gelieve daanfan opgaaf icif betaling te doen ten hoite van den heer A piZEBROEE Earnemelkslobt te Oouda Een igepenaioneerd Adjndant Onderomcier biedt zich aan tot hek BIJHOUDEN VAN hel BIJHOUDEN BOEEEN of hel verricliten 7a ander scluijfweik Aanbiedingen worden ingewacht aui het Bare aa dezer Gonrant onder lett N Arts E FABER Houtstraat 19 s Oravenhage Spreekuren alle werkdagen van 11 m en 1 3 uur Tricot Jurkjes EN worden tegen de helft van den Prys Firma Wed BOSMAN TIENDEWEG D 84 lv£a rlls t Q OTJID y lle resterende ZOMERMAN TliJLS worden tot zeer lage prijzen opgeruimd Harddrav rij Vereeniging Eendraclit ma akt Uacht TB GOIJDA Alg eirteene Vergfaderingf van Leden DINSDAG f4JULI des ayonds uur bij den Heer 3 F v d BERGH Stolwijkersluis Bei Seeiuur l BREEBAART Lz Pres J h VA ÏIUK Setr 5 pCt Ie Hypotheek Pandhrieven i 1 1 I l NOOTESPH AND PACIFIC SÏÏOTEEEESM j I OeveiUgd te Amsterdarp J ll tschapMlijk kapitaal Kies Milliof ni Gul len I 1 wia rfan gepliLtst 3 900 000 gestort kipitaal f 4s 0OOl BeselfkMondi 300 000 afzenderlllli beléjrt en ledeponeerd Uy de Ned j Bank fcommlS irilè n M J W jLLEB hd Ier irnia TESljAS U j ÏALLEB te M ordam KEBEL firma Wed GEB lERT Si Co té A Prcsid to New ïork idteuren H A De Directie der BEET EEBEL Ie ilm tordiiÉi l ö J ENGELbBÉ S hd dor firma E nhen i A M CANNON id B rgcmeeslor da M slad Smknne Was do Bank of Spokaii 3 f PLANTEffl ConsuKïeneraal der VAN AF ÏÏEDEU tot 10 JULI zullen alle Lappen in Zijdenstoffen FLUWEELEN PASSEMENTEN LINTEN tot ongekend Lage Prpen WORDEN ÜITVERROCIiT Zie de ETALAGE WISBRIIN k LIFFlBAI iN iOlDA GEWONE JAABLUKSCHE VERPACHTING VAN I TiiHiEN m msm OP MAAiJdAG 24 JULI 1893 i des middags ten 12 ure dadeiyk na UéCKo nfloop dér verpachting van het Kroon domein in het VOORMALIG BECHTHUIS te Bergambacht ten verzoeke van len Ambacl tsheer van Bergambacht den Ambachtsheer van Ammeratol den Heer UEFTli Ce den Polder enz j NOTARIS MAHLSTBDE Firma 4 WELTER Magazyn van COBSETTEN L ONDERGOED Orthopedische Coraettenjpegtfaonders I aiheê Bltiiuae t vW af l gO Denkt oq de inmaak I Inlandsche Brandewijn SB S 0 67 S k d M 0 75 L Fraosche i 1 ffi 1 17 Barcelona l M 1 35 a Per 5 Liter RABAT contant Vanille Pypkaneel Kandljicruls Tabletten Vanille Sniker en Bniker tot de laagste prjzei bij J F HERMA Zn Tlendew Heden voorhanden de van üüjla gerenomeerde Nieuwe Besseul Jenever thans 83 et per liter GV qt per flesch BÏËiÜJÖTmARÏI Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt zich bjj voortduring beleefdeiyk aan voor de LEVERING der Eerste Soort BIEBE uit de Brou werg DE Gkkeoosdb Valkc Van VoUenhoven s Rxtra Stoot voor Bloedarmen Maaglyders Zwakken 00 Kraamvrouwen ala meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door my steeds belegen afgeleverd Ur Vraagt s v p PRIJSCOURANT E VAH WUNGAAEDEN ten voordeele van het gereatanreerde Orgel in de tiROOTE of St MMM te GOUDA te geven door den Heer J H B Spaanderman met medewerking der Leerlingen van de Soloen Koorklaase der Sted Mu School en Mejuffrouw JACOBA E de REEDE So1oVioliate te Bage op DONDERDAG den 6 mn893 des avonds ten half 7 nre De Hr F BB0N8 MIDDEL heeft welwillend de Begeleiding der Zangnnmmers op zich genomen I f Programma s tevens Toegangsbew zen ad ƒ 0 50 en voor Leerlingen van de Sted Mnz School 0 25 BINNENLAND GOUDA 3 Juli 1893 Aan het nieuwe lid der Tweede Kamer vu i ons kies istrict den heer Valette is op zgiie aanvrage een jaar verlof verleend Ia leeraur der rijks hoogere burgerschool op voorwaardt dat hl de kosten drage zyner vervanging gedurende dit tijdvak By Kqn besluit is aan dr J H BakkerNipm ijer op yn verzoek eervol ontslag vpileend als otf van gez 2de kl bg de d dschuttery alhier en in diens plaats benoennldr H J de Voogt thans Ie luit Verderwerden Ibenoemd tot 2e luit mr M M Schimvan der Loeff en A Üortland beiden thansschutter Bij de inschrijving voor den nieuwen cursus van de rijkshoogere burgerschool hebben zich 47 candidaten aangemeld voor verschillende klassen voll oud en enkele lessen Daaronder zjjn 13 meisjes Voor de Ie klaaae zijn 32 adspiranten Voor het stedelyk gymnasium hebben zicli 13 nieuwe leerlingen aangegeven waarvan Vl voor de Ie en 1 voor de 3e klasse De Afdeeliog Gouda van het Ned Ond Genootschap za Vrydag 14 Juli eavonda TVs uor eene vetgaUering houden ten huize van den heer Dam Op de agenda komt onder meer voor het bekende voorstel der afd Amsterdam luidende De Algemeene Vergadering spreke als haar oordrel uit dat ook voor den onderwijzer onverkort worde gehandhaafd het grondwettif recht om getuigenis af te leggen van zgne beginselen op politiek ol economiach gebied welke ook en om zich aan te sluiten hg elkü niet bü eene wet nocb by een rechterlgk vonnis verboden véreeniging Vaa de aangeboden gelegenheid om de Zondags voor verminderd tarief naar den Haag te gaan maakten gisteren 435 peraooeu gebruik De Stoomboot Maatachappy Volharding heeft gisteren een pleiziervaarfc georganiseeid naar Amsterdam waarvan 180 personen gi bruik maakten De Stoomboot IJsel II maakte gisteren een extra reis naar den Hoek van Holland hiervan maakten 250 personen gebruik B j de aankomst der Salonboot IJsel II gisteren avond alhier geraakte de conducteur Krijgsman te water die evenwel spoedig op het drooga werd gebracht De heer H G van Os alher is geslaagd voor het examen als adspiranlgemeentesecre taris of ambtenaar ter secretarie dat van wege de Nederl véreeniging voor gemeentebelangen te sGravenhage wordt gehouden De Hoog e Raad heeft ontzegd de vroeger vermelde vordering van A J v H tegen den Staat der Nederlanden tot bekoming van schade vergoeding op grond dat eischers pakschuit in de Gouwe nabg Waddingsveen zou zijn aang varen en beschadigd door een torpedoboot van den Staat Op de vaordracht voor In onderwijzer aan de o 1 school te Krimpen a d IJsel komen voor de h h K vnn der Graaf te Lekkerkerk H Grendel te Itijawgk en W Moelker te Kuilenburg Mej Idema te Lekkerkerk is benoemd tot onderwijzeres te Andijk Bodegraven is öene nuttige instelling ryker geworden Keeds sedert lang toch was men tot de overtuiging gekomen dat uiettegenstaande de particuliere liefdadigheid de onvermogende herstellende zieken v l beboefte hebben aan versterkend voedsel Om hierin zooveel mogelyk te voorzien is op t initiatief van een paar heeren eene cZiekenvoeding opgericht waarvan in den loop der vorige week de statuten zyn vastgesteld en tot bestuursleden zyn benoemd de heeren R L Martens voorzitter K Douws Dekker secre tarispenningmeester J van Dam van Ghesel Grothe en Ds de Meyere Aan den minister van financiën is een adres gericht door het bestuur der tVereeniging van koramiezen bg s ryks belastingen in Nederland waaiin opnieuw het verzoek wordt gedaan de traktementen dezer kommiezen te verhoogen 0 a wordt gezegd dat het Departement van justitie de onvoldoende bezoldiging dei lagere ambtenaren erkennende die der njksveldwachters heeft gebracht 3e klasse op 640 2e klasse op 765 en Ie klasse op 825 sjaars behalve vrye bovenkleed ing Mitsdien verkeeren de rykaveld wachters thans in tegenstelling van vroeger in eene veel gtere financieele positie dan de lïommiezeu jj s rijks belastingen ofschoon van deze laatsten na een streng geneeskundig onderzoek niet alleen veel m r kundigheden worden vereischt maar het aan hen is opgedragen voor meer dan de helft der staatsinkomsteu tegen de fraude te waken waarvan dikw ls Tele gevaren en onaangenaamheden zyn verbonden en eerlykheid gezond oordeel in het toepassen van wetten en besluiten gepaard aan nauwgezette en onvermoeide plichtsbetrachting met deze inkomsten in het nauwste verband staan De Dames Véreeniging Neêrland Weldadigheid te Utrecht stelt zich voor aldaar eene tentoonstelling van kunstvoorwerpen door dames vervaardigd te houden van 28 September tot en met 1 October a B met daajaan verbonden wedstryd en verloting Daar de Véreeniging zich ten doel stelt andere Vereenigingen van Liefdadigheid te steunen en z door het vestigen van Afdeelingen in andere plaatsen van ons Vaderland eene nationale Véreeniging hoopt te worden zal deophièngst van deze tentoonstelling ten bate komen van de Véreeniging Trouw aan Koning en Vaderland welke Véreeniging onder de hooge Bescherming van H M de Konin f in Regentes de behoeftige oudetryders van 830 81 steunt Tevens stelt deze tentoonatelling de Nederlaudsche vrouw in de gelegenl eid te toonen wat zy op het gebied van knnat ea vrouwelijke handwerken vermag te leveren De tentoonstelling zal in 4 hoofdgroepen verdeeld zyn a Schilderijen teekeningen en beschilderdevoorwerpen b Kunstbloemen en voorwerpen daarmedeversierd c Kunstnaaldwerk d Alles wat buiten de drie genoemde Afdeelingen op het gebied van knnat letterkunde muziek enz en vrouwelyke handwerken kan geleverd worden Tevena zullen er aan verbondeli zyn eene afdeeling ter opluistering en eene historische afdeeling Dames die wenschen in te zenden kunnen met duidelyke oraschryving van het in te zenden voorwerp en opgave van de benoodigde plaatsruimte zich wenden aan de secretaresse der tentoouBtelUngscommiaaie Mej J Vlamingh Kiebèrt Witte vrouwensingel Utrecht Programma s der tentoonstelling zgn aan hetzelfde adres kosteloos verkrygbaar De Gids van Juli bevat een interessant artikel van Prof De Louter te Utrecht over de kieswet Hy vraagt of de Kamer niet verstandiger zou gedaan hebbon eerst de geheele belafltinghervorming af te doen eer zy het kiesrecht aan de orde stelde doch nu dit eenmaal geschied is dringt de hoogleeraar er op aan dat zy toch ook na die wet voortga metwetgevenden arbeid en werke zoolang het dag is De grondwettigheid der voorgestelde ontwerpen uit te maken acht de schryver een ydel pogen omdat de grondwet niets bepaalt en dus alle maat ter beoordeeling ontbreekt De tijdens de grondwetsherziening geopperde stelsels zyn alle thans verwerpelyk ook dat der huurwaarde waarvan bij overigens de meeste sympathie heeft omdat de belasting hervorming niet eerst is a edaan Men moet nu trachten het stelsel der Regeering zoo goed mogelyk te maken In het kenteeken vau geschiktheid lezen en scbryven zooder geregeld schoolbezoek ligt zeker geen hechten grondslag maiir in de sohriftelyke aanvraag ziet de schrijver toch een belangrijken waarborg vooral van belangstelliug Het zwakke pant ligt in de beoordeeling der aanvragen zoodat scherp toezicht noodig is op de gemeentebesturen die over de voldoendheid der aanvragen hebbeu te beslisse i Meer bedenkingen heeft hy tegen het kenteeken van welstand Niet tegen het yoorzien in eigen onderhoud wat voor relatieve onafbauketykheid groote waarde heeft maar wel t en datgene waaruit de Regeering bet afleidt het niet bedeeld zyn door een openbaar of ander bestuur Door byvoeging van de inschryving in de bevolkingsregisters is een niet onbelangryke verbetering aangebracht Maar als voorname bezwaran blyveu bestaan dat de armbesturen het in hun macht hebben door al dan niet bedeeling personen tot kiezers te maken wat nog door doelmatige bepalingen is te keeren maar vooral dat zoovele personen in ons land nog op andere wyze dan door besturen worden bedeeld Door een van overheidswege georganiseerde armenzorg zon die onzekerheid verdwynen maar wellicht politieke invloed zich doen gelden bij de armenzorg Prof De Louter zou gelyk men by de belastingwetten aangifte voorschryft ook voor het kiesrecht mededeeling van particuliere bedeeling willen verlangen zy t ook zonder strafbedreiging maar als burgerplicht in t belang der gemeenschap Hy heeft tegen het stelsel der Regeering dus bezwaren maar acht die niet onoverkomelyk behalve de roekelooze onderstelling dat elk niet officieel bedeelde ook in eigen onderhoud roorziet c In den eisch van vestiging in een gemeente ziet hy geen groote waarde maar wel daarin dat geen bedeeling ZUIVERE FRANSCHE WIJf EIN De bekende BORDEAUX 27 per 48 Plessohen met aooUns franco huis geheel Mederland ook per proef flesoh kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proetflessohen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gooda Eenig Depot van Eeynwit s Boonekamp Elixter Wordt zoo spoedig mogelflk gevraagd een JAOHTOPZIENER reeds onbezoldigd Rpsveldwachter Jaarwedde ƒ 400 Brieven letter C bg den Boekhandelaar H R VAK ELK te Dordrecht minmmim Hen wordt verzocht op t JIERK te letten DIT HST MAQiZmi VAH M BAVENSWAAY ZONEN GOHINOHEH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van m tau tn een half en een Ned cni met vermelding van Nommer en t Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelende J BBEEBAAUT LZ KENIQ DEPOT der Haagsche Beschnitvan den Heer J £ 80MMEB Van VoUenioven s Stout ia de meest gezonde drank Van Vollenhoren s Mil en GERST BIER zvju heerlijke Tafelbieren Bö O Yi fl Stont il 12 et ontvangt men gratis de Van VoUenhoven s StoatMaraoh Aanbevelend J J van VELZEN Torfmarkt Goada LOTEN per stuk ƒ 1 11 stuks ƒ 10 verkrggbaar bg J T Swj rtsenburg E 92 KLEIWEG iE 92 De VERZENDING der 60BDEBMN naar de Fabriek geschiedt geregeld des Zaterdagsmiddags vóór 2 uur ADVERÏENTIEN lnalle 6innen en BuUenlandKehi Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnrean van A BRINKMAN en ZOON t 6mda Men wende xieh voor BEST LIOTENGOED MarktA68 0oooi bg IT J JMVMjVS Gouda Snelperidruk i n A Beinkman Zoo G Ei FEVILLETODI XJIS Naar hei RoogduiUch xvir 64 Ëinilelyk liield h j stand onder de met glaa bedekte portiek t d het paleis van den Erfprin8 bier actiudde hij eerst de sneeuw van zich af en danmn betrad hq terwijl de in kostbare livrei gekloede portier met den driekanten steek op en de roodo sjerp om stijgend beleefd de deur voor hem opende de rerwarmdo booggewolfde vestibule De muren waren mot breede gobelins bedekt onder lang nitgetands pnlmbladereo klaterde een fontein en aan weerskanten tussohen zuilen van donker porphitJr in slingerden zich twee ijzeren Lrtpptin met tapeten belegd naar boven Twee lakeien die samen keuvelend op den rand vaa een antieke tafel waren gezeten vloden op en kwamen met esn vragenden blik narit hem toe fflk hen tegen mt nur op audiëntie ont den waar moet ik heengaan P Zeer wel tioogderwaarde wilt gij u eerst inschrijven Oe boeken liggen opeDeeaisgen in de kamer hiernaast I Moet men zioh telkens opnieuw voor een andiëntie insehrijvenP I e eene takei trok de schouders op z n ooUega echter hoog rol dienstijrer het hoofd ZoDderuitlODdsringi ia uw boogeerwatrde door d Brfgroot bertogin ontboden fJeliflva mij dan te volgen 1 ËD dit zeggende sloeg bij de Mempbiaportière tor sijde en uad onhoorbaar een klein zijvertrek binnen Terwijl Collander sohreef leunde de lukei tegen de groote tjroene kaohel die in het klein veel had van de kaohel in den Artushof te Dantzig en met zijn voet schoof bij het kleedje glad dat over den vloer lag De geeBtel ke deed andere handschoenen aan streek zijn boogen hoed glad en volgde toen zijn gegaloneerden wegwgzer Het is sen geheel eigenaardige atmosfeer die door vorstelijla paleizen zweeft Overal hangt een plechtige rast en de zoete genren die het geheele paleis doorwademen bonevelen en bedwelmen een ieder die voor bet eerst deze ruimte binnentreedt Bovenaan de trap stond een kamerdienaar f Hare Koninklijke Hoogheid de erfgroothertogin beeft zooeven den arohitect Dr Siebert die met de plannen voor de nieuwe gebouwen van Charlottenruhe gekomen is ontvangen Daar Hare Koninkl ke Hoogheid zich hiervoor zeer interesseert zal dit onderhoud wel van eenigen duur zijn en dus laat Hoogstdezelve den heer geestelijko verzoeken een oogeobtik te wlll WBohten l Collander hoog toestemmend en begaf zioh door een smallen gang naar een der reoeptie salons ffWilt gq 00 goed zyn plaats te nemen P Op den tafel daar za uw hoogeerwaarde lektuur vinden I De domino van Sint Bri itta bedankte en acbtor hem viel de deur zonder gedruiaoh dicht Een oogeobHk streek hg met de hand over de oogen daarna zag b rond Welk een rustigi degelijke pracht om hem heen t Tussohen de breede rwgidda liijtteD di da muren in vakken vardeslden bingen de portretten der vorslyke voorouders in vol ornaat en hermelijnen mnntel trotscbe welbekende heldenfiguren uit de vaderlandsche geeobiudonis Glinsterende bronzen kronen met roods waskaarsen er in hangeji van het plafond een pauw spreidt voor den baard zijn glaniend metaalkourige vederdoB uit en tussohen de met fiuweei hekleede stoelen en divans in oudorwetsohen barokken atijl vervaardigd verheffen zioh allerlei zuilen busten en vazen Een klein tapisserie werk zeer eenvoudig en niet al te zorgvuldig van uitvoering valt hem op Hij begeeft zich naar het tafbitje Aan mijn lieve moeder van Elisabeth Charlotte Kerstmis 1886 ia met roode zijde in bet middelste medaillon geborduurd Een werk ier kleine prinses I Het ia GoUander te moede alsof hij van ontroering mot zijn band over al die ateelcjos en kruisjes heen zou moeten strijken Wat jaagt en dwarrelt die sneeuwstorm I Wat wordeu de hoornen in bet park heen en weer geslingerd en de kale takken bijna tegen de hooge spiegelruiten aangezwiept Het vlamt en flikkert in den haard en de schaduwen in de kamer worden hoe langer boe zwarter Het ia ah in een droom Achter hem knarst een deur en Collander die juist een praohtwerk van Qeorge Ebers Egypte in woord en beeld ter band faad genomen keerde het hoofd om Schielijk werd bet zware ryk vergulde boek dichtgeslagen en neergelegd Vorstin Tautenstein stond tussohen de portieres en ging met langzamen eenigazins sleependen tred den geestelijke van Sint Brigitia tegemoet Haar zwart fiuweelen kleed met bont onuraomd ruisoble met langen alaap aohter haar aan en deed haar sierlyke gestalte langer aoh nen dan zy inderdaad was Een diadeem van topazen schitterde tussofaeu het blonde baar Met lieftalligen glimlach begrootte zij Collander als een onden bekende met een nauw merkbaar knikje en nam hem van het hoofd tot de voeten op terwyi bij diep kleurend haastig voor haar hoog ffik wisl dat gy bior vaart en kwam biDnen in de hoop u te zien I ffUwe Doorluohtigheid ia wel zeer goed Vutsttekt niet alloen maar nieuwsgierig Gg hadt het ongeluk myn belangstelling op te wekken van het oogenbbk af dat ik u op hot bal in de opera bespeurde Zij zette zioh op den divan neder en rergunde hem met een zwijgend ouversobillig gebaar naast haar plaats te nemen f Gjj zult u nu oeamaal naar een vrouwengril moeten schikken en mjj tbana te woord staan ff Als Uwe Doorluohtigheid zulk een henydenswaardige onderscheiding een ongeluk noemt dan zou ik voor het eerst van mijn leven wenschen een ongelukkig men oh te zjjn kwam er bij Collander al stotterend uit hÜ hem die steeds zijn woorden lot zyn beschikking bad maar die op dit oogenblik geen beter antwoord kon vinden Eau geluid als het rnisohen der zee suisde hem in de ooren Gij zijt hy de Ërfgroothertogin ontboden weet gij ook aan wieo gij dit te danicen hebtP Zijn gelaat helderde op Ik durf het haast niet vermoeden Dat zou mij spijten Ik hield q voor een onversaagden waaghals die nooh verlegenheid nooh vrees nooh grenzen kenti