Goudsche Courant, dinsdag 4 juli 1893

9 10 11 10 11 87 3 30 1 10 4 26 7 86 9 66 0 56 11 85 11 42 3 46 1 36 4 40 7 40 10 30 10 44 12 16 12 55 3 40 6 20 5 63 39 u ot zoodat aan maakt Directe Spoorwegverbinding uiel GOUDA ZosnerdlenSt 1803 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich 1 00 D 1 aOTTBRDA M 12 E 1 05 1 12 1 19 1 28 1 41 4 liOTTEBDAMGOUDA 10 38 11 50 i 10 4610 68 8 40 4 80 3 10 4 08 DF N Haag OOÜDA s tiane 5 63 7 20 7 43 9 28 9 10 10 19 11 3312 16 1 12 2 15 2 15 3 13 4 15 4 42 5 Voorb 5 68 10 35 1 18 4 48 Z Zenwe lO 10 37 8 6 Zei M 6 19 10 48 2 09 5 09 Gnada 6 30 7 60 8 18 9 68 10 1610 67 18 03 18 46 2 30 2 45 3 16 4 1 $ 4 43 6 80 6 30UD DEN HA O Qoud 7 S0 8 10 9 04 47 10 19 13 11 12 21 1 01 1 27 3 2 3 16 1 15 5 25 6 59 7 13 8 26 9 38 10 15 11 11 11 Zof M 7 12 8 62 11 01 1 13 Z Z 7 619 01 11 10 1 22 6 08 0 20 9 69 Voorb 8 03 9 13 11 82 1 34 B 30 8 32 10 11 H e 8 08 9 18 9 84 10 07 11 27 13 41 12 61 1 39 1 67 3 56 1 16 5 26 6 B6 6 37 7 13 8 66 10 16 U IB 11 10118 illeeu op Zoo e Keeitd gci M 16 Jnui tut 15 Septembn GO IDA UTRECHT 6 381 6 40766 8 09o8 81 lO lOoU 12 48 8 23 3 18 1 16 1 17 5 83 6 017 16 8 38 10 0810 386 60 6 51 11 14 3 37 5 37 7 59 10 22 6 69 7 0S 8 18 11 82 3 15 6 06 5 16 8 07 10 28 6 18 7 88 8 38 8 41 9 10 61 11 60 1 80 3 08 3 60 1 48 6 39 6 316 36 8 38 9 10 10 68 11 10 O U U A A MSTKKDAM 8 31 10 06 11 IS ll 9 10 10 86 13 19 1 9 26 11 10 12 31 1 10 T E E O H T G OUD Utrecht o8 33 7 60 9 9 6111 34 12 03 12 50 2 56 8 8 52 4 43 5 03 6 38 1 7 48 8 09 8 60 10 07 10 64 Woonlon 6 53 8 11 10 15 g 18 31 4 16 6 38 a 9 1110 24 üudeoater 7 07 8 19 10 28 12 43 i 4 31 5 10 n 9 19 Oou la 7 80 8 32 9 34 10 86 12 06 13 56 1 38 3 37 3 40 4 37 6 20 5 58 7 08 3 80 8 41 9 32 10 40 U 86 AH8TEBDA H O O V D A Aoutf rdam CS 7 66 Alcaterdam Wp 5 60 8 10 Oouda 7 20 8 69 Klw SIspl Woiiiil I Wond gedurende de drie laatste jaren mag hebben plaats gehad ook om gedurige afwisseling van kiesbevoegdheid te voorkomen en ook in een hoogeren leeftyd dan 23 jaren wat meer waarborg voor bevestigdheid gezond verstand en vasten wil geeft Indien de Tweede Kamer er in slaagt den Minister te overeden ook andere dan de officieel erkende bedeelden als onbevoegd nit te sluiten en den vereisehteu leeftyd te verhoogen dan zal het ontwerp de Toornaamste verbeteringen hebben ondei gaani die bet aannemelgk maken voor de meerderheid aldaa vat de heer De Lonter zgn oordeel over den inhond van de voorstellen te zamen Ten slotte maakt de geleerde schry ver eenige belangrgke opmerkingen over de politieke zyde van het rrai stuk De uitbreiding is groot daarin schuilt een gevaar maar zy ia onverrngdel k en daarenboven doet de uitbreiding van 1887 dienst als tusschenstation Een tweede bedenking is de onzekerheid der toekomstige party verhoudingen De afscheidiog der mannen van vooruitgang van de mannen van behoud die nu reeds begonnen is is een lichtzode overigens moet men geen overdreven eea voor de toekomst hebben omdat godsdienstige en zedelyke dr fveren noggroocer invloed hebben bg ons en de 2e kamer een t enwioht vindt in de Eerste en in de Kroon T nover deze schadawzgden staan tastbare voordeelen Een finale oplossing van het netelig vraagstuk zal ons bewaren voor een uieuwe verlamming als de schoolquaestie heeft veroorzaakt Nieuw bloed in de Staten Generaal geefl kans op nieuwe denkbeelden nieawe hulpmiddelen nieuwe werkkrachteo Of dit nieuwe ook goed zal zgn is onzeker maar ide macht in handen eener bourgeoisie satisfaite levert geen minder govaar dan die van een hooghartigen adel of van een heersch 1 zachtige geestelgkheid i Eindelgk het verband met het sociale vra stnk Men geve het begeerd geneesmiddel Het zal zeker geen panacee blgken maar wellicht eenige verlichting aanbrengen en heil7ame ontspanning geven Indien dat alles waar is zoo besluit Proi de Louter dan past der liberale partÜ den maatregel met kracht te ondersteunen êü tot wet te helpen verheffen niet omdat deze begeeriug uit haar midden ia voortgekomen en haar goeden naam met eere handhaaft maar omdat baar beginselen en haar toekomst daarmede zgn gemoeid Verzaakt de liberale partg haar roeping door de omstandigheden en een lange ontwikkelingsperiode ia voorbereid dan zet zg haar karakter op het apel en verbeurt misschien haar invloed op de ontwikkeling van wetgeving en bestuur Maar door geen partgbelang laat de sohrgver zich leiden hg veroordeelt elken zweem van pluimstrykery voor een overmoedigen de mos of een benepen party rerband c Hooger belangen staan op het spel en hg vermoedt dat voortgezet nadenken in verband met den loop der gebeurtaniasen ook prof Buys tot de overtuiging zouden hebben geleid dat aanvaarding der regeeringsbeginselen behoudens verbetering iu de toepassing door rede en geweten worden voorgeschreven c Deze overtuiging zoo eindigt de hoogleeraar zgn keurig betoog bestuurde mgn pen Geloof en vertrouwen overwinnen op den duur angst en moedeloosheid Er zgn oogenblikken in het leven der volken waarin het niet overbodig schgut aan deze eeuwige waarheid te herinneren Zulk een oogenblik ia thans aangebroken Ieder zg op zgn post om zgn aandeel in de nationale verantwoordeIgkheid te aanvaarden Dan is de toekomst veilig en zal ook een regeering op democratischen grondslag het waarachtig welzgn van het Vaderland weten te verzekeren De Telegraaf maakt de volgende opmerkingen Gouda 6 30 7 36 8 8S Moonlrecht 7 82 8 4S Nteuwerlcerk 7 39 8 4 Capella H 7 46 8 56 Botterdam 7 7 B6 0B 9 80 10 Botteril 3i 6 6 02 CapoUe 5 10 8 13 Niemurketk 5 19 6 21 Moordrooht 5 26 6 29 Goud 5 32 6 86 Goada Oudew Woardon UtreoM Gfiilda 6 40 Aiii ter lam Wp 7 59 imsterdiD 0 8 8 14 De zaak van het weeshuis van den heer van t Lindenhout trekt niet ten onrechte van alle kanten de aandacht De zorg voor de welvaart der weeskinderen is een eerste plicht vsn de samenleving die van verwaarlooziug jran dien plicht zelfs niet verdacht raag worden Wij weten niet met zekerheid of de klachten al of niet gegrond zgRt4 iM Ar te verwonderen zou bet niet zgn als ia aeitiricbti g van den beer van t Lindenhout niet alles vtdmaakt in den haak zon zgn geveest De ervaring leert ch dat voortdurend gebruik van gezag bg alle groote iustellingeu waaj velen bgeeu wonen leidt tot misbruik van gezag Yauduar dat van overheidswege maatregfteu van toezicht zgn vastgesteld om misbruik van gez zooveel mogelgk te voorkomen in hospitalen in gevangeniasm in kraokzinnigengeatichten en diergelgke Bg de weeshuizen daarentegen Uostitat gemi toezicht van overfaeidawege Het zou on dan ook geenszins vfrwonderen wanneer misbruiken alh die welko verweten worden aan de inrichting te Necrlxwoh zij het in minderen omvang weikelgk bestaan iu minstens een half dozijn weeahui u in Nederland On zindelijkheid slechte voeding slechte kleeding n harde tucht wolke zekerheid heeft mun dat die gebreken niet eigen zgn aaneen aantal van die groote gestichten waarin honderden kiaderen zgn te zamen gepakt V Wij zouden wenschen in de eerste plaats lat er van overlieidswege een flink onderzoek werd bevolen over den toestand van alle weeshuizen Heeft zulks voor allen plaats zoo kan niemand zich daardoor persoonigk gekwetst nchten En ia de tweede plaats zouden wij weüschen dat er in alle weeshuizen op niet vooraf bepaalde tgdstippen inspecties worden gehouden door onafhankelgke personen welke daarvoor van overheidswege zouden zgn aan te wijzen Wat ten opzimte van gevangenissen en krankzianigengestichten wordt gedaan waarom zoude men datzelfde niet doen ten behoeve van de verpleging der weeskinderen Naar aanleidiug van de juist geëindigde werkstaking der Pargsche koetsiers welke werkstaking zooals gewoonigk geen resultaat heeft gehad bavat de Figaro het volgend gesprek tasschen een koetsier en zgn paard dat den liefelijken naam Cocotte draagt Sedert lange uren wacht het paar op een klant maar niemand komt Cocotte Men zon haast meenen dat de werkstaking nog voortdunrde De Koetsier Dat is ook bet geval Ik heb alleen een vuorloupig verlof aangenomen C O Een korte pauze Ge waart nietL tevreden over den passagier van hedenmorgen K Hoe weet je dkt i G Oe hebt me ongemakkelgk geslagen ttoen bg weg was K Hg zei toen hg me betaalde dat er ook een werkstaking in het fooien was C Waarom hebt ge eigenlgk het werk igestaakt K Ik weet het niet Men had er toei besloten C Gg hebt dua een meester K Een meester Ik Ik ben een rg man Maar ala Carrière iets zegt dau gehoorzaamt natuurlgk iedereen C neuriënde C était pas la peine c était pas la peine non pas la peine assurément k K Maar dat ia ooze meester niet dat is de voorzitter van ons syndicaat Dat ia niet hetzelfde C Och koin I Gg hebt het werk gestaakt zonder te weten waarom gg gaat weer aan den arbeid zonder te weten waarom en zonder iets te hebben verkregen K Niets te hebben verkregen Ge zegt dat we niets verkregen hebben Carrière wordt president van beheer van een maatschappgmet en kapitaal van 40 mitlioen frs C Engii K Ik Wel ik biyf koetsier net ala vroeger G Zoo hm Je bent nog stommer dan ik 10 56 1 11 02 11 09 11 18 11 26 1 7 47 8 12 33 8 18 lO OS 10 11 7 15 i 07 5 33 10 08 6 85 11 10 6 60 11 86 AllHn t en 8 3 51 4 47 8 40 6 15 8 66 6 0 r Htrmelea Zg krijgt een fermen tik met de zweep het gesprek een einde wordt ge Wielrgsters üit Pargs wordtaan een Weener blad geschreven De toiletten van de damesbicyclisten beginnen in de modewereld hnn rol te spelen wy hebben reeds eenige kleermakers die zich uitsluitend met deze specialiteit bezighouden en de Pargache modebladen atellen een weinig schoorvoetend voor deze nieuwe afdeeling eene rubriek open Wat de aestheici er ook tegen hebben de dames velocipedisten worden met den dag talrgker in het Bosch zoowel die welke door haar broeders of echtgesjooten begeleid worden ala die voor welke de bicyclette een welkome gelegenheid is om in t oog te vallen In het Boia de Boulogne heeft ieder der beide categorieën zich een afzonderlgk oeleningsterrein uitgezocht en nooit verdwaalt een der aangewezenen voor de eene afdeelin op het terrein der anderen ook in het costuum is de afscheiding volkomen Op het eene terrein tracht men het korte bicycletoilet zooveel mogelgk met het gewone costuum in overeenstemming te brengen en weinig te doen opmerken op het andere maakt men er gebruik van voor werkelgke traveatiïi De politie schgnt zich onbevoegd te verklaren om op deze matroosjes koorddausertjea en andere jongentjes de gewone bepalingen toe te passen het meest gezien costuum bestaat dan uit een wgde broek een overhemd van wit mousseline met een geplisseerd beQe en een soort jacquette van voren openhangend van achteren de taille markeerend Hierbg een chapeau Girardi stroo met Schotsch lint De ernstige dames dragen ook de wgde broek maar daarover heen een okje geplisaeerd gegauvreerd of de blouse Russe met lange panden en leeren gordel of wel een lichte blouse metFigaro jakje van de stof van de rok altoos grga beige marineblauw of bruin Kousen zwart met slobkou8 n van leder of stof handschoenen van geel leer Men is het er overigens over eeua dat de bicycliste er alleen gracieus uitziet zoolang zg niet op de bicycle zit Een inwoner van Londen zou een ei bg het ontbgt gebruiken Hg stak het lepeltje er in en stuitte op iets harda dat bg nader onderzoek een tweede volkomen normaal ei bleek te zgn dat in het eerste besloten was Het binnenste ei was 17 Eng duim langen had een omtrek van 2V Eng duim ruim 3 cM lang en 6 cM omtrek De vinder van deze monstruositeit vraagt aan een Engelsch blad of zoo iets ooit meer is voorgekomen Het Ned Landb Weekbl c bevat een artikel over bessenwijn waaraan wg het volgende ontleenen Er zgn enkele streken in ons land waar de bessenteelt in vrg grooten omvang wordt uitgeoefend Behalve voor de binnenlandsche consumtie wordt een groot gedeelte van het product daarvan uitgevoerd naar het buitenland en slechts op enkele plaatsen gebruikt ter bereiding van wyn of hh bessensap in den handel gebracht Aan de bereiding van wgn daaruit en hetzelfde geldt voor het bereiden van geleien of zoogenaamde yama nit deze en andere vruchten ia echter dit bezwaar verbonden dat geen vrydom van de saikerbelasting daarvoor wordt gegeven wat b v van alcohol voor het bereiden van vernis enz wel wordt toegeataan Daartegenover staat echter het voordeel dat van besseuwgn geen accgns behoeft te worden betaald Hoe dit ook zg op de wgnbereiding uit vruchten meer bepaald nit druiven elders een belangrijken tak van landbouwngverheid meenen wij wel eens de aandacht te mogen vestigen zy het dan alleen voor de eene of andere huisvrouw die eens een vaatje vruchtenwgn wil maken 4 60 4 67 5 04 6 11 6 20 6 56 8 03 8 10 6 17 8 86 7 30 1 45 1 56 3 03 2 09 8 16 12 10 12 08 8 48 Ook het weekblad der tninbouw Tereeniging in het groothertogdom Lnzembnrg heeft daarop in een zgner laatste nummers de aandacht gevestigd en het is hoofdzakelijk naar aan leiding van dit lezenswaardige stukje dat wij het volgende omtrent de bessenwgn bereiding mededeelen Het sap van de meeste besoofli oorten met name van aalbessen en kruisbessen is bgna altgd te rgk aan zaur en te arm aan suiker om Londer eenige toevoeging door eenvoudige gisting een smakeiyken en houdbaren wgn te leveren Het suiker en zuurgehalte in procenten van de voornaamste beaooftsoorten blgkt uit het volgende Igatje Saikflr Zaur Aalbessen 6 4 2 1 Kruisbessen 7 0 1 4 Braambessen 4 0 0 2 Blauwe boschbessen 5 0 1 7 Frambozen 3 9 1 4 Aardbeien 6 3 0 9 Roode boschbessen 1 5 2 3 Men zal nu slechts dan een goeden bessenooftwgn verkrggen wanneer door toevoeging van water het ie sterke zaurgehalte naar evenredigheid verminderd en door toevoeging van suiker dïe door de gisting in alcohol wordt omgezet het gehalte aan alcohol die aan den drank kracht en houdbaarheid geeft vermeerderd wordt Door de hoeveelheid van de toegevoegde suiker heeft men het geheel in zgne macht een lichten wgn huisdrank een gemiddeld zwaren wgn tafelwgn of een zwaren wgn zoogenaamden Ukenrwyn te bereiden De eerste heeft een gehalte v 7 de tweede van 9 en de derde van 12 Bm e procenten alcohol terwgl nog raardere overeenkameade met de wgnsooct uit zuidelgke streken b V port of mad een gehalt e van 17 volumeprocenten hebben Volgens de ervaring van deskundigen is het niet aan te bevelen wgn met een laag gehalte aan alcohol zoogenaamde huiadrank te bereiden daar deze zich alecht houdt Het is altijd beter eene zwaardere wgnsoort te bereiden en wil men nu lichteren wgn zoogenaamde huiadrank hebben dan verdnnne men zwaarderen wijn met de ewenschte hoeveelheid water Overigens moet de verdunning van het sap met water geheel geregeld worden naar bet zuur dat is hoe meer zuur in het sap voorkomt des te meer water moet worden toegevoegd onverschillig vof men een sterken of een slappen wgn wil bereiden Door zich aan dezen regel niet te houden wordt menige wgn bodorven Laat nw petroleum stel niet branden als ge van huis gaat Een vrouw op een derde bovenhuis in de Leeuwenhoekstraat te Amsterdam had gistermiddag een petroleum toestel laten branden en er twee strgkflzers op gezet Toen ging zij de deur uit en bleef er niemand thuis Tgdens hare afwezigheid sprong het toeatel en in een oogwenk stond de kamer in lichterlaaie De kamer en het aangrenzend portaal zgn geheel uitgebrand en de verdere woning en de lagere bovenhuizen bekvï amen nogal waterschade Een rijke dftme nit Haarlem die vóór bgna 50 jaar te Leeuwarden woonde bezocht kort geleden eeuigen van hare bloedverwanten allen tot den kleinen burgerstand behoorende in laatstgenoemde stad Het was om dezen reeds bg haar leven eene aangename verrassing te bereiden Daartoe stelde zg aan zes kinderen van hare nicht ieder ƒ 12 000 eh aan den vader dier kinderen 30U0 ter band Zg gaf daarby te kennen als zg in het leven bleef het volgende jaar terug te komen om te zien welk gebruik van het geld was gemaakt 9 35 9 13 9 19 9 56 10 06 10 42 11 08 11 83 8 43 11 48 9 37 9 60 ff 10 10 10 ff ff 10 38 11 36 8 10 n H 8 80 06 9 30 ff u u 9 15 If ff 86 10 03 1 15 1 55 5 02 5 09 15 7 07 7 17 7 31 7 31 7 37 31 7 018 7 10 22 7 31 617 48 8 4 10 6 55 Zgn familie op een dwaalspoor geleid Voor onj eveer vgf jaar wa een landbouwer uit oostelgk Drente die bier te lande niet wilde deugen naar Amerika getrokken Langen tgd hoorden zgn bloedverwanten niets va hem tot er eindelgk voor ruim een half jaar berichten van hem kwamen zoo gunstig als z4t hg daar midden in een goudland Verder ontbrak het in dien brief niet aan aansporingen om ook over te komen De familie aangemoedigd door zgn gunstig schrgven berichtten hem dat zg na rgp beraad hadden besloten nnar Amerika toetrekken en men gaf tegelgkertyd aan omstreeks welken tgd men ongeveer dacht te vertrekken In allerül werd door de menscheu have en goed te gelde gemaakt grootendeels voor een kleinigheid soms ver beneden de waarde Dat gaat bg vertrek wel meer zoo Wie schetst de woede der op vertrek ataanden toen vier dagen voor dat de reia aanvaard zon worden van dien verren bloedverwant een brief kwam waarin hij meidde dat al het goede door hem omtrent Amerika opgehangen te sterk gekleurd ja zelfa gelogen was Hg meldde dit om hun teleurstelling te besparen De belanghebbeaden vonden t al heel leeiyk Men besloot onmiddellgk om in Holland te bïgven Men had echter vrg wat schade beloopen want de luidjes konden niet weder inkoopen tegen den prgs waai voor alles was afgestaan 30 Juni 1396 Filips de Goede geboren Filips de Goede vun Bourgondië volgde Jacoba Van Beieren in de regeering op d w z hg vond liet niet geschikt dat een vrouw regeerde en nam haar rgk haar in 1429 af Waarmede hg zgn bgnaam vang de Goede verdiende weten wg niet Filips was gdel Toen hij oud was en zga haren uitvielen gaf hg bevel Alle hovelingen moeteu kale hoofden hebben Een tijd later kwam bg op het lumineuze idee om een pruik te dragen en nu beval hg Alle hovelingen moeten pruiken dragen Ten einde haar zeer geprezen product nog meer algemeen bekend te maken dan t reeds door de goede qualiteiten geworden is herft de directie der Delftache 01iefabriek een prgs De meeste huismoeders die ala olie bij den kruidenier koopen weten echter niet o zg sesam katoen zonnebloem of wel grondnoteu noteuolie ontvangen en nog veel minder of deze in Delft in Marseille of in Amerika ia gefabriceerd Door de opgedane ondervinding reeds overtuigd van hare voortreffelgke eigenschappen voor huishoudeiyk gebruik heeft de directie besloten met alle kracht de algemeene invoering barer olie onder eigen vlag en wel onder het merk Delft8Che Slaolie te beproeven De kunstschilder Floris Vester heeft een fraai stilleven ontworpen van kreeften en salade met flesschen Delftscheala olie voor mayon naisesaus de Amsterdamsche kunstenaar Th Nieuwenhuis ontwierp in uiterat modernen stgl een aanplakbiljet en de prgsvraag luidt nn Hoe kau de Delftsche Sla olie in de keuken gebruikt worden Tlitbetaling iu herbergen Door de regeering is bg de Tweede Kamer ingediend een voorstel van wet tot wgziging der drankwet Daarin ia ook opgenomen eeu bepaling waarbg verboden wordt het loon der werklieden uil te betalen in localiteiteu waaraan vergunning is verbonden Indien in strijd met deze bepaling wordt gehandeld dan zal de eigenaar van het lokaal die de uitbetaling in zijn lokaal toelaat gestraft worden met intrekking der vergunning zonder resitutie van het reeds betaalde vergunningsrecht terwgl bovendien degene die de uitbetaling doet atrafrechtelgk zal worden vervolgd De kruisera Ëdgarc en Phaëtonc zyn Zaterdag te Maltha aangekomen met de geredde achipbreukelingen ten getale van 27 ofBcieren en 267 manschappen De kade zag zwart van de menachen Tal van personen weenden toen zy de schepen zagen binnenkomen En geen wonder want van de 120 Maltheezen die aan boord van de Victoria waren kwamen er maar 30 terug Volgens de verklaringen van sommige ooggetuigen is de Victoria binnen 5 minuten na de aanvaring gezonken Van admiraal Tryon heeft men nog geen spoor ontdekt Hot was een hartroerend gezicht te zien hoe verwanten en vrienden van wie bg de ramp het leven verloren zich verdrongen om haarfijn te weten te komen hoe alles in zijn werk was gegaan en te hooren vragen of niemand daar een broer daar een vriend daar een vader daar een echtgenoot indepeilllooze diepte had zien verdwgnen Zy die gered waren werden op de meest ondubbelzinnige wyze gelukgevensoht De heer J van t Lindenhout heeft de volgende heeren uitgenoodigd zich tot een commissie te conatitueeren ten einde een onderzoek in te atellen iu zake de weesinricbting Mr W de Beaufort te Leusden J den Boer te Aïmkerk mr H C 0 Qazios te sHertogenbosch mr W Elout te s GrwKuhage mr D Engelberts te Zutfen A ildemeester te Scheveningen prof G A van Hamel te Amsterdam ds C J O van Hoogstraten te s Oravenhage dr HÉrmanidea te Geldermalsen W Hovy te AS tecdam mr M J van Ledliep te s GraveIand C van der Linden te Uynsaterwovde F Aylva baron van Pallanilt te Putten jhr mr 0 C G de Pesters te Groesbeek ds H Pierson te Zetten directeur der Heldringgestichten mr M J Pyoappel te Amsterdam jh J RÖell te s Gravenhage J G Sillem te Amsterdam Joh Snyt te Amsterdam voorzitter van het burgerlgk armbestuur E graaf van Limbui Stirum te p Gravknhnge J J Verbrugh Hzn te Velp gud regent secretarispenningmeester van het Diaconie weeshuis te Utrecht C de Zwaan Jr te Helvoirt oudregent van het 0 M en V Huis der Ned Herv Gemeente te Amsterdam Onder het opschrift Een nieuwe wedstrgd schrgft C het volgende aan het cHaudeUblad Wg willen niet meedoen met hen die dageIgksch schelden op onzen tgd maareen bezwaar hebben wg toch tegen de 19e eeuw er wordt te weinig aan sport gedaan Dit bewees de boepelwedstrgd van gisteren Het bleek dat de jongens die aan dezen wedstrgd deelnamen welke naar wg van vertrouwbare zgde vernemen van een crinoline fabrikant uitging niet in staat waren van het Recbthuia iu Watergraafsmeer naar Diemerbrug en terug ie hoepelen Dit ligt aan gebrekkige oefening Waren de kinderen wat Vreter in training gebracht dan zouden zg ongetwgfeld beter in t veld zgn gekomen Dit hebhen de sportliefhebbers die wandel bokken en hoepelwedstrgden organiseeren thans ingezien Wg vernemen en deeion dit onder alle voorbehoud mede dat het plan bestaat de wedstrgdeu voortaan op veel jongeren leettgd te doen houden nl onder het jaar Daar velen dan wellicht nog niet loopen kunpea hebben de heeren die dit plan hebbeu ontworpen besloten te beginnen met een wedstri d van kinderwagens Dit werkt suggestief Het jonge oog krygt begrip van snelheid wedijver wordt opgewekt eerzucht gekweekt Eerstdaaga zal volgens onze berichtgever een wedren van kinderwagens gehouden worden naar Halfweg en naar Haarlem vor meer gevorderden Deze weg is uitgekozen omdat op dezen traditioneelen grond de meeate echte Amsterdammers het eerst den voet zetten Van de Haarlemmerpoort zal men afrgden Langs den weg worden op geregelde afstanden controles tations opgericht alsmede verplegingsinrichtingen waar atle gereedschappen en bijzondere kleedingstukken die men op zoo jeugdigen leeftgd gebrujikt verkrygbaar zullen zgn Verder kmgt bg aankomst op het station elk der meMingers ook het duwende dienstmeisje een glas melk Er is gezorgd voor een behooriyk aantal timekeepers want de tgd waarin de weg wordt afgelegd zal iu onderdeelen van aeeonden worden bekend gemaakt Voor de kindermeisjes zgn afzonderlgke medailles uitgeloofd Het is nog niet zeker of deze ook aan den sportsmen in het wagentje zal worden toegekend of dat men volstaan zal met hunne namen en portretten alsmede den naam van het winnende wagentje in de dagbladen bekend te maken Velen achtten dit als opvoedingsmaatregel beter omdat dan reeds vroeg het besef van eer wordt ingeprent De jnry houdt zich schuil Men zegt echter dat het plan in ruime mate gesteund wordt door een der vele geestige humoristtsche bladen alhier De politie neemt uitgebreide voorzorgsmaatregelen om de te verwachten menigte toeschouwers te beletten de kinderwagentjes uit een te slaan of in de Haarlemmervaart te dringen Houdt zij zich goed de menigte namelgk dan zal haar van w e bet bestuur een milde hoeveelheid krentonbroodjes worden uitgereikt Aan u de taak niet alleen om de onwetendheid en het bggeloof den kop in te drukken maar ook om de armen te troosten den kinderen die geen liefde kennen het leven aangenamer te maken en de hoop levendig te houden op een betere toekomst voor het volk aan u de missie om door middel van de kinderen een woord van verzoening te laten hoQren aan in onmin levende familie s aan u het opwekken van genegenheid bg oudera in wie de wederzgdsche liefde schynt gestorven aan u ook om aan zgn afgedwaalde zonen getrouwheid aan het vaderland te prediken Keert terug met het vaste besluit de waardigheid van uwe betrekking te verdedigen ondankbaarheid te verdragen vgandigheden en onverdiende vervolging kloekmoedig te weerstaan gesterkt door de gedachte dat het grootste geluk hetwelk iemand kan warden 4 beschoren voortvloeit nit het bewustzgn het goede te hebbeo gedaan ondanks en niettemin uit de gedachte dat niemand meer zon kunnen loen dan gij het geloof dat elk uur van uwen stillen arbeid een zegen is geweest voor nw vaderland en de menschheid Bedenk steeds dat de armste de mi wikkelde van u de laagst gegradueerde schoone leger dat zooder ophouden do gei Igkste aller vganden bestrijdt en zonder bloed storting de beerlgkste zegepraal behaalt recht heeft op de dankbaarheid der volkeren Uit het leven van een onderwgzer Edmond n Amicus Bultenlandsch Overzicbt Het nieuwe ontwerp voor de Duitsohe legerwet is in hoofdzaak geheel geiyk aan het vroegere voorstel Von Huene Over de dekking der kosten zullen de noodige medeüeelingen gedaan worden in de troonrede by heropening van den Rijksdt op 4 Juli Beurszaken en weeldeartikelen znllen vooral getroffen worden De vrgzinnigen leggen de wapenen neer Zelfs de iVosaische Zeitung geeft thans toe dat het nutteloos is den strgd tegen hetlegervooratel te hervatten Door de aanneming van het ontwerp gaat het liberalisme niet te gronde schrgft het blad dat atleeu wil dat de regeering bondig zal verklaren dat vor rloopig de uitbreiding van het leger gestaakt zal worden Het tgdErtip der algemeene verkiezingen in Frankryk schgnt thans vastgesteld te zijn In den laatston onder voorzitterschap van den heer Garnot gebonden ministerraad werd n l besloten de reservisten tegen 5 September op te roepen opdat zg nog konden deelnemen aan de op 20 Aif gustus plaats hebbende verkiezingerf en aan de op 3 September bepaalde herstemmingen Dit voornemen der regeering om de verkiezingen reeds te doen plaats hebben op 20 Augustus wordt van Verschillende zyden afgekeurd De Petit Parisien merkt o a op Wg kunnen nog niet gelooven dat men hg een zoo betreurenswaardig voornemen zon volharden Het mandaat der tegenwoordige Kamer loopt eerat op 14 October ten einde Komt nu tusschen 20 Augustus en 14 October een of ander onverwachte gebeortenis voor die de bgeenroeping der Kamer noodzakeiyk maakte welke Kamer zou men dan samenroepen die welke wetteiyk nog niet was geboren of die w lke moreel reeds was overleden P In elk geval zou de wetKevende macht zich in een moeïlgke positie bevinden Op 20 Aug zgn bovendien alle boeren druk bezig met hun landetyke werkzaamheden vete lieden bevin den zich in de badplaatsen alle rechterlgke ambtenaren en onderwgsmannen hebben vacantie Waarom dan die haast Men vindt de verklaring alleen iu den wensoh der regeering de anneming der begrooting te bespoedigen en de afgt vaardigden aan te zetten tot een zoo spoedig mogelgk vertrek naarde kiesdistricten Dit schgnt inderdaad de reden voor den vroegen termyn der verkiezingen te zgn De regeering moet nog het budget voor 1894 doen slagen maar wil ook gaarne de tegenwoordige Kamer zoo spoedig mogelgk kwgt zgn niets biyft dus over dan de verkiezingen zoo te stellen dat de afgevaardigden tot grooten spoed worden genoopt Op 5 Juli wacht men te Pargs wellicht ernstige gebeurtenissen Dan moet de toestand van alle werkliedenvereenigingen volgens de wet geregeld zgn anders zal de regeering andere maatregelen nemen De werklieden dreigen met een algemeene werkstaking en betoogingen als in België Zal de regeering de Arbeidabeurs sluiten vraagt men Wellicht zullen de syndicaten dit pogen te voorkomen door den 4de hnnne kantoren niet te verlaten maar zich op de beurs te verschansen Toegeven willen zy niet van den wapenstilstand willen zg nieta weten zg zijn onmiddetiyk de vgandelgkheden begonnen door niet aan de wet te voldoen en zullen de Arbeidsbeurs tot een middelpunt van den opstand tot een citadel voor het oproer maken Maar ook de overheid wil niet toegeven Reeds is de toel e van den gemeenteraad van Pargs geweigerd reeda ia de justitie uitgenoodigd de niet in overeenstemming met de wet gevormde syndicaten te vervolgen De Italiaansche Kamer heelt de beraadslaging over de motie betreffende de bankqnaestie gesloten De minister president Giolitti stelde de qnaestie van vertrouwen Op zgn verzoek werd de eenvoudige orde van den dag verworpen met 235 tegen 129 stemmen en een motie van vertrouwen aangenomen Daarop werd overgegaan tot artikelsgewgze behandeling De proclamatie van president Cleveland waarbg het congres der Ver Staten tegen 7 Augustus wordt bgeengeroepen is overal met groote voldoening vernomen JPOTjTTJIEI gevonden voorwerpen In de maanden Mei en Juni 1893 zgn de volgende voorwerpen gedeponeei aan het bureau van politie 1 gooden oorbel 1 portemonnaie 1 zakboekje 1 zilveren vingerhoed in étui 1 bonte boezelaar 1 beleenbrieQe 1 defect goudenoorbel l wintnur 1 servet X duimstok I oorbelletje 1 pal e spgkers 1 ceintuur 9 zakdoeken gemerkt J de S 24 1 sleutel vanlen waterkraan 1 rozenkrans 1 kinderschor1 loge Bohoen 1 portemonnaie inh ƒ 2 60 Londenhahlband 1 horlogesleutel 1 gooden tg met juweelen steen 1 vingerhoed 1 ge ngboekje 1 notitieboekje 1 dirigeerstok 1 gouden oorbel 1 sigarenkoker 1 gutta percha band 1 bloedkoralen armbandje 1 R C kerkboek 1 rozenkrans 1 gouden remontoïrhorloge 1 portemonnaie inh ƒ 0 27 1 granaten broche 1 zwarte kous 1 gooden medaillon 1 geschilderd bord waarop 11 Harpuis De gevonden voorwerpen in de maanden November en December 1892 en niet door de verliezers afgehaald zgn tsr beschikkiftg van de respectieve vinders met inachtneming van art 2014 Burgerlgk Wetboek Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogelijk geopend van 11 1 s morgens De Commissaris van politie te Gouda W N VAN GARDEREN INGEZONDEN Oeaehtê Redactie Dezer dagen kwam mïj een adres aan B en W onder het oog om op de 2e Bui erschool voor jongens den Woensdagmiddag vrg te maken Uw blad maakte er ook gewag van en daarom ben ik zoo vrg een weinig plaatsruimte daarin te vragen voor de volgende opmerkingen Dat er in den tegenwoordigen tgd veel van de jongelui gevergd wordt geef ik toe maar om daarin tegemoet te komen door deschooltgden te gaan beknibbelen is dunkt mg een mgl op zeven Van 28 uren per week maar zoo voetstoots er 2 op te doeken is wel wat kras Het vele huiswerk op die school oi geven en het noodzakelgke om met behulp van privaatlessen op ta schieten wgzen er m i op dat de school met den besten wil niet genoeg kan geven Ik geloof dan ook dat B en W niet op dat adres zullen ingaan Met hetzelfde recht zou men weer met een gelgk adres kunnen aankomen om de eerste Burgerscholen dien middag vrg te maken Het berorp op de 2e Burgeraahool voor meisjes na hare reorganisatie op het Gymnasium en op de H 6 S gaat niet op daar die inrichtingen niet op een Ign staan V Gouda 3 Juli 1893 Beurs van ttotlerdam Staatsleeningen Èerate Btjuri Tweed H ufB 1 JüM Lgste Hgste Lgste Hgsta koeri koers HoNOABiJE Spw o inZ 4Vi SSB g 88Va Rl sL Ooit iei ii 187S 6 flJjVs 64 O 1883inGomi 6 97 6 TuttKEJJ iüoO a r O 28 Mexico SubsiJiebonds 6 32 Stedelijke Xieeniugen RorrzED Oblig 188ft 3 b lOOi Oblig 88 83 3V 100 laduBtr en Finaao Ondern te Hot Paiullir Kott Hypb S Öfl Pamllir Zuid H H 4 lOO 101 l anilbr Zuid H H 8 j 98Vb A ana N Afrik H V 100 A I Cr en HandeUv e g Annd Ainurik Smvt 67 01 1 Aiiier atoaiuv 4 W O Nötl atoüml ooim 6 89 90 Industr ea Finane Ondern buiten Rot Nbd Pbr Alg Hypb 4 lOO Northw II F li b 6 100 RüSL l br Hyp baiik é i 9 U Amerika O Amür N Tr 5 100 Pbr E4 uit Hhk 5 100 Beloie Wagens Lits 6 987 g poorwegleenlngen Ru8L Obl Gr H 3pw 90 4 92 A Mo90ou Bre t 3 W O W KaïvkaB 138 4 SO Z W 100 1000 5 78 Amerikaan Bohe Sprw Aand en ObUg At Tup Gen Mort B 4 16 TtUBt Dop C ïbyp A 2 48 Uunver RioGr Aand 11 L NHBhville C V A 87 TramwegmaatschapptJen Oblig Haagache tram 4Va lOO 100 Fremieleeningen Nbd Sud Eotterdam 8 106 Belqib L Aiitw 18S7 ïVi 10 74 Voor buiteulBiiilBcliu SUintarmdKn was de beurs vaster p estmnd BiitnenltiiKlscha en Induitr waarden met muordtirtfu tiand 6 pot obUf Nud Stoom tioutmu it4oliappü nutoereo 7 pot lager dooh bieren ten slotte op dexe prijuo gsvraagdi De beun was voor de Amerik Spoorfregwawdta in