Goudsche Courant, woensdag 5 juli 1893

3Sste Jaargang Woensdag 5 Juli 1803 IMo 6088 ftOüDSCHE I101IRMT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTEJVTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEJN te Leiden de Leidsche Bankvebeeniging Uaaetrichi Hebing Vbijthopf Co II Uiddeliurg 1 A Zip h Van Tetlinoen ff Nieiucediep P Gboen Zoon ff Nijmeaen Maas Waalsche Bank KNEPPEBfj Co n Rotterdam P J Mindeeop ff Sneek Bbünings Ten Cate ff utrecht k 5 Loban k Zoon ff renloo P I Beboeb ff IFimchoten G J A F Gboenevbl ff Zutfen L H de Bas Co ff Zwolle BuiaMAN Qbataha Co ADVERTENTIEN nalle£inn n en Buitenlandaehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advert ntie Bnrean van A BBINKMAN en ZOON te GoHda willige boudiog iraartoa de buitenl noteeiiogcn unleidiag geven Het CotniU der Iffectmhandelaren P E EcK Preiient M MiLDEES Secretaria Niet offloleel Portogal Oblig 1890 4 25 Oblig Titoli 4 7 Oblig PanamakeMal 8 8 3 Juli Watergetijden Hoog Laag Hoog Laag DiMd 4 9 08 6 33 9 80 6 5S Woenid J 9 82 6 17 10 16 6 40 Dondenl O 10 8 7 04 U 06 7 81 Viüdag 7 11 88 7 68 U 47 8 18 Zaterd 8 01 8 86 0 33 8 68 Zond 1 Ü8 9 28 0 88 10 Maand 10 8 08 10 88 1 86 11 08 Springtij 15 Juli Maan Zon Juli Opg A Onderg M Opg Onderg 4 11 10 9 06 1 Juli 3 43 8 84 11 88 10 26 7 8 48 8 21 11 88 11 46L K 18 3 64 8 16 7 n 46 1 08 1 4 02 8 09 8 4 07 26 4 10 8 01 g 01 6 41 31 4 19 7 68 10 88 7 07 1 Aug 4 21 7 60 StedelUko Zwemsobool 3 Juli imidd 18 u Opgave der temperatuur ran de luofat 60 gr Fahr e hel ater W ADVERTENTIËN Voor eene Dame met Doolitertje van elf jaren wordt tegen 1 AUGUSTUS gevraagd of AU OOF KOST en BBWA8SCHING tegen biltgken prgi Brieven franco letters A B C aan den Boekhandelaar F E MACDONALD ie Nijmtgen Tegen Ange bieAt xlch aan een net MEISJE P G ala Meid alleen Adn lett M Boekh J d VEN Gmda Gevraagd op een stil gedeelte van Kralingen tegen 1 Aagastns in een klein gezin eene iatsoeniyke DIEl STBODE an goede getuigen voorzien Franco brieven of in peraoon bg den Beer J E JÜHGENS Noord Kralingen Openbare VrUwllllge Verkooplng na bekomen machtiging der Rechtbank te Bditerdam T AIÜORDRIilCHT in twUeméMen KOMFIBHVIS ten overataan van Mr I MOLENAAB Notaria te Waddinmem ten verzoeke van de Erfgenamen van Mejnfvr de Wed J A v d WERVE I i lop Vrijdag IJtlJuli 1893 fl morgens ten U are tan Het KOPPIEHUIS c a genaamd sBRTPosTHCiscmet lift daarby begrepen WINKELeu WOONHUIS gemerkt 154 il lBB A en B allerganatigat gesitueerd aan de Vorpetraat midden in het dorp binnen de gemeente ter kadastrale grootte van 5 aren 39 centiaren Het perceel heeft vergnnning tot verkoop van Sterke Dranken in het klein bevat ruime Gelachkamer groote Bovenzaal Kolfbaan c a diverse Kamers Keukens Kelders Stallingen voor Paarden Rytuigen Koegen enz enz terwgl in hetzelve worden gehouden de Openbare Verkoopingen van onroerend goed 2 Sociëteiten de Ingelanden Vergaderingen van den Znidplaspolder enz rmnHCCRo aan Mejufvrouw de Wed dbn BsABBa tot I MEI 1894 tegen f 500 per jaar komende de huurpenningen van 1 Mei j l af voor rekening des koopera terwgl de grondlasten tot 1 Januari 1891 zgn aangezuiverd Breeder in billetten Nader onderricht ten kantore van genoemden Notaris MOLENAAR D No 3 aan de Kerkweg I Woddinxeten 5 pCt Croudo bligatiSii met aandeel inde winst DER AUERIGAH NAÏÏOmmST C0mH7 Volteekend Uaatscliappelijk Kapitaal Vijfhonderdduizend Dollars waarop gefourneerd 60 pCt of 300 000 doU = 750 000 Sed Conraiit Reservefonds 34 000 doU = 85 000 belegd in Obligalien der Stad New York ingeachreïen ten name der American National Trust Company Presideot H A VAN VALKENBURG e ObUgattêh mtjn i foaAaar A 103 pCt in M9ia De Obligatiën dragen een vaste rente van 5 pCt benevens een aandeel In de winst dat over 1893 8 06 doll = 2015 per Obligatie bedroegof±2i Ct j De Obligatiën in stukken groot 400 doll in Goud of f 1000 Ned Courant zgn veikrggbaar ten kantore van de Beeren a Amsterdam Van Sprang Dekksb Amiiem f H k E Fookkma Breda Inoen Uousz Zoon Det t Van des Mandele Se Zonen Deventer O VBftMEEa JoHZ Bordrecht Otto de Kat Zoon Oouda MoKTIJH fe Co n Groningen Mr van Viebsen Tbip Feitu ff Haarlem Hollanosche Ceediet en De POSJTOBANK MEEB RlTSEHA ff t Oravenioffe Schuobman l B Bas ff U Hertogenbosch Wed Joh F vanRuckevobbel Zoon Leeuwarden A Bloembebobn Zonen NaatschappU tot Explultatle van Staatsspoorwegen EZGDRSïmiilNEN Eiken DO DERDAG i N m van af 15 Juni 1893 tot nadere aankondiging lOEIEOOR van den Haag Rotterdam Vaas Gouda Amsterdam Weesperpoort en Utrecht naar Arnhem Velp De Steeg üleren Brummen Zntfen en MJfflegen Bg genoegzame deelname zullen voor deze excursie extra treinen loopen van den Haag Boiterdam Maas en l t8ller a n Weesperpoort naar Arnhem Vertrek den Haag 7 oo Rotterdam Maas 7 06 Gouda 7 S1 Amsterdam Weesperpoort 7 i Utrecht 8 18 aankomt Arnhem 9 18 en wel in aansluiting te Arnhem op trein 31 van Airnhem tot Zutfen en op trein 31 van Arnhem tot Ngmegen Is echter bet aantal uitgegeven biljetten te gering dan loopen deze extra treinen ntit en heeft het vervoer tot Arnhem alsdan plaats met trein 31 en verder op dezelfde wgze Vertrek Zutfen 8 12 trein 52 Brummen 6 35 trein 116 Dieren 8 28 trein 52 de Steeg 8 85 trein 52 Velp 8 42 trein 52 Nymegen 8 21 trein 52 Arnhem 8 BB trein 52 By genoegzame deelneming zullen voor het verroer van af Arnhem extra treinen loopen vertrekkende van dit station achter trein 52 Prgs der speciale retourbiljetten voor bovengenoemde stations tkWééix voor de aangegeven treinen geldig Ie kl S OO 2e kl fZM 3e kl l SO De speciale retourbiljetten worden aan de 5 stations van uitgifte verkocht den geheelen DINSDAG en des WOENSDAGS tot s middags 12 uur voor de excume op den daaropvolg enden DONDERDAG Alle uren zijn in Greenwich tijd Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWAIilI G Hollandscbe uitgave met 27 alb Prgs 2 golden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze onden Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen hg betVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Door ziekte der tegenwoordige wordt zoo spoedig mog elgk gevraagd eene flinke DIENSTBODE Markt A 92 G BELONJK LANGETIENDEWEG D N 28 Maakt bg deze bekend dat de ÜOUDSCHEPAARDENLOTEN weder bg hem verkrggbaar zgn Qouia 3 Juli 1893 Zeer ITette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BttliNKNAN en Zn Wordt zoo spoedig mogelgk gevraagd een JACHTOPZIENËa reeds onbezoldigd Sgksveldwachter Jaarwedde 400 Brieten letter C bg den Boekhandelaar H K VAN ELK te Dordrecht Openbare Vrijwillige Verkooping met machtiging van de ArrondissementsRechtbank te Rotterdam in eene Zitting WADDIi XVEEK in het Koffiehuis van den heer J C Romsun bewoond door Jan van der Stam te Waddiiuxveen bg Boskoop ten verzoeke van de Erfgenamen van Mejuffrouw de Wed J A v d WERVE ten overstaan van den Notaris Mr I MOLENAAR te Waddiamen op Dinsdag den 18 Juli 1893 s morgens ten 11 ure VAN DS PANDEN allergunstigst gesitueerd op den hoek van en in de Kerkstraat en aan den Achterdgk binnen de gemeente EK bestaands in SMEDERIJ met WOONBUJS WoonbnJs net Bleekreld en Wmhois met Palnis Wijk I No 75 76 en 77 beïeiis een perceel Bleekreld met Poort Alles aan elkander gelegen Breeder in biljetten De Veiling geschiedt in 4 perceelen nader te combineeren en in massa aan te bieden Betaaldag 1 September 1893 Nadere informatiëu ten kantore van genoemden Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen VEIJWILLIGEVEEEOOPINGEN Na bekomen machtiging van de Arrondisaements Rechtbank te Rotterdam TB Waddinxveen ten overstaan van den aldaar gereatigden Notaris Mr f MOLENAAR nagelaten door Mejofrrouw A C de LANGE Wednwe J A tan de Webvb voor zoover die gelegen z jn onder de gemeenten WADDINXVEEN EN HOERCAPELLE en wel l jopMaandag l iM1893 Bn Teiling Bg s morgens ten 11 ure in het Koffiehuis van DE RüITERt aan de Brng te Waddinxveen van 24 Perceelen z nde de panden gelegen aan de Kerkweg de Brug het Jaagpad Noord en Zaidkade en BÏIfeu lop WOENSDAG JULI 1893 s morgens ten 11 ure in bet Koffiehuis van Ds VA NIEKERK a h Dorp te Waddimveen van 16 Perceelen Zgnde de panden gelegen aan het Dorp het Noord Einde en den Donderdam Al welke petceelen met de prgzeu waarvoor zg zgn verhuurd in het breede omschreven zgn in gedrukte Notitën welke intgds op franco aanvrage gratis te verkrggen zgn ten kantore van genoemden Notaris MOLENAAR te Waddinxveer alwaar alle informatiëu worden verstrekt en de Ëigendomsbewgzen kadastrale kaarten en Extracten met de veilingsconditiën t r inzage zullen liggen BETAALDAG 1 SEPTEMBER 1893 Aanvaarding direct bg toewgzing LASTEN van den In JANUARI 1894 af voor rekening der K00PBR3 Men wende xich voor MarktA68GoDDA bg IT f JMVIjVS Gouda Snelpersdruk van A BaiNXMANfc Zoos BINNENLAN D GOUDA 4 Juli 1893 De heer L IJssel de Schepper heeft met goed gevolg het eind examen afgelegd aan de Opeabare HandeUschool te Amsterdam De heer N M olieff ia te Amsterdam geslaagd Toor het candldaats examen in de gegeueeskunde t Wordt meer en meer smaak om losse bloemen in sierlgke vaaajee bijeen te hooden De heer Van Galeo Bleekeresingel heeft een fraaie collectie in zijn étalage uitgestald die werkelijk uitmunt boven alles wat we op dit gebied zagen Benige Italianen die in een woonwagen huisden en door de Haagsche Politie over de grenzen gebracht zouden norden z jn gisteren afgereisd men vermoedt dat z j in de richting van Gondazyn vertrokken waarom hunne aanhouding by de Politie is verzocht Op de terugreis der Goudache boot van hare pleizierreifl naar den Hoek van Hollnnd Zondag j I moet een artiHeriat te Utrecht in garoizoen twist hebben gekregen met een anderen passagier De soldaat trok ten laatste op tegenweer bedacht tegen een aantal lieden dit hem te lijf wilden zgn wapen en bracht daarmede verschillende Verwondingen toe By aankomst te Rotterdam wist hy te ontkomen aan de woede vap zyn mede passagiers Gisterenavond is een gesleept wordend hooischeep in de Kromme Gouwe aan den grond gevaren waardoor het lek werd en weldrii zonk Het sit thans nog half boven water aan den kant der Gouwkade even voor de brug van den Staatsspoorweg Gisteren geraakte op de Bleekerssingel een jongen te water die echter heel spoedig weer op het droge was Begeleid door zyn moeder en vergezeld door eenige zingende kamerraadjes ging het in stormpas naar buis Te Krimpen aan den IJael is een 37b J S knaapje al spelende te water geraakt en verdronken Volgens de Haagsche Ct zon thans reeds FELlLLÜiOIl O E XJI Naar het Hoogduitici XVH 6S Sn daar zulke menscben mij bgsonder aaiitrekkea heb ik mij over u ontfermd en ben uw voorspraak geweest I Zijt gij er mij dankbaar voor P Hy drukte de handen tegen de borst ffAUiemafld ziob met itorm op zee waagt zonder iets aoders onder de voeten dan de twee vermolmde planken vMoed en Vertrouwen die met één noodlottige wending kunnen wegzinken niets dan Vertrouwen op God in handen bet roer dat eerst nog beproefd moet worden of het wel becbt is en weerstand kan bieden en daarby niets boven het hoofd dan oea hemel vol geloof en hoop die door eiken storm kan bewolkt worden ala iemand zich onder die ongunstige omstandigfaedeu aan de bruisonde golven toevertrouwt dan is dat wel een man die uit eigen kracht door daistemiB tot licht wil komen een man die alles zonder aobroom waagt om te winnen En toch is de grooUte held oog maar een zwak mensch Als de storm opsteekt en de golven al hooger on wilder worden zonder dat een zonnestraaltje zijn pad rerlicht dan ziet hij oog vel eens om naar de kuat of hjj geheel es al aan zijn lot is overgelaten Het is geen hulp die hij zoekt want alleen wil hij zijn doel bereiken maar hij zon gaarne twee zwakke uedere vrouwenhanden in een gebed voor hem saam ofschoon de beachryving niet geheel ia afgeloopen op een opbrengst van de vermogensbelasting van over de 12 miUioen gerekend kunnen worden in plaats van de ƒ 8 700 000 door den Minister van financiën geraamd De oienwe vice precident van den Baad van State jhr mr Johan Aemilius Abraham van Panhnys is een man van 56 jarigen leeftyd Hy begon zyn ambtelyke loopbaan als bnrgemeesler van Rauwerderhem daarna van Tjietjerksteradeel om in 1880 benoemd te worden tot Burgemeester van Groningen In 1883 volgde hy graaf Van Heiden op als Commissaris des Konings in de provincie Groningen welke betrekking hij nu enkele maanden geleden met die van Commiasaris in de provincie Overysel verwisselde De heer Van Panhnys staat bekend als een man van groote scherpzinnigheid van onvermoeide werkzaamheid eu energie bovendien van echt vrijzinnige beginselen Geen twyfel of de keuze van dezen nog zoo krachtigen Staatsdienaar aan t hoofd van den Raad van Stat zal blijken een gelukkige te zyn Zaterdag j l kwam in zake Neerbosch M Arnhem voor den heer Rechter OommiBsaris in verhoor het zoontje van den heer Van Detb Het verhoor duurde van lOVi tot SVjUï met een half uur pauze om koffie te kunnen gebruiken Ook waren daar gedagvaard en aanwezigde cheiklompenmaker met 3 jongens van deweeBinrichting te Neerbosch In de vorige opgave werd abusievelyk gemeld dat J van t Lindenhout zelve waa ged vaard voor Maandag 3 J uli dat is tot later uitgesteld Op dien datum zal in verhoor worden genomen het dochtertje van den heer Van Detb Naar wy vernemen is ook de heer E Kwast te Haarlem gedagvaard om ia zake Neerbosch door den rechter te Arnhem gehoord te worden Gisteren zou hy voor den rechter van instructie verschynen Zondag had te Arnhem eene vergaderin plaata van weezen en oud weezen van Neerbosch die thans te Arnhem of in de omstreken wonen Achtereenvolgens werden besproken de voeding en kleeding de slaapzalen en de straffen De meesten der twintig tegenwoordigen spraken een onguuHtig oordeel uit zoowel wat de drie eerste punten betreft als ten aanzien der straffen £ en der aanwezigen bracht in herinneringdat een meisje met huiswerk bezig hare muts had afirezet waarop mevrouw Van t Linden gevouwen zien en twee oogon die als sterren io het duister blinken en hem echijnen te neggen f Wij begrypon uw strijd en waken over a Met toenemende opwinding had Collandei gesproken Het was of een friasohe koelte gbkomea was die den nevel ven zyn verlegenheid bad weggeblazen Op eens zag hy een zekereu fijnen wonderlijken trek om haar mond spelen de zoete geur van narcisssD steeg langzaam tot hem op en hulde hem als in een soetbedwelmondon sluier vWat vat gg uw beroep idealistisch op I zeide zü mot een zoet Iscbje tea wat weet de redenaar van Sint Brigitta zich door zoetvloeiende taal bij een vrouw geboor te verschaffen I Juist zooala hy van den preekstoel af elks hart atormeaderhand voor ziob weet te winnen door zyn beeldryke taal Mijn waarde beer uw vergelykiug was treffend schoon ofschoon ik dat met gevouwen handen als een koatelyke parodie op myzelve beschouw Kijk wij zijn nu geheel onder ons laat ons dus oprecht samen spreken zonder beeldspraak even nuchter en prozBisoh als nu eenmaal alles in de wereld is wanneer men de phantasie niet ala dekmantel over de werkelijkheid hoen hangt Ëemgszina verlegen staarde hij haar aan Ik begrgp ü niet good Üoorlucbtigbeid Zy maakte de beide praohligo rozen van haar boezem los bracht ze vermoeid aan haar lippen maar onderwijl flikkerde haar oog hem uitdagend aan Mon dieu gy zult mij toch niot wijs willeo maken dat bet uw overtuiging is al die mooie dingen die gy met nog mooier woorden op den kansel verkondigt en dat al dien heiligen toorn over de verdorvenheid der wereld en die vervoering voor bet hout dit ziende haar de beide haarvlechten afknipte De volgende motie werd met algemeene stemmen aangenomen cDe vergadering van oud weezen gehouden op Zondag 2 Juli 1893 ten hnize van L Diepenhorst Spijkeratraat l o 51 te Arnhem gehoord de verschillende besprekingen over de door hen ondervonden behandeling in de inrichting verklaren eenparig dat de behandeling vry wel overeen stemt met de beschryving door den heer Van Houten gegeven in zyne brochure Tevens dringt de vergadering er ten sterkste op aan dat de heer Van t Lindenhout in het belang der weesinrichting eene aanklacht indiene by de justice wegens de beleediging voorkomende op pag 22 der brochure van Detb h Naar wy vernemeu zal de Kerste Kamer t en 19 dezer worden by een geroepen Het voornemen is nog iu dezelfde week de bedryfsbelastiög in de afdeelingen te onderzoeken en eenige wetsontwerpen waaronder het handelatractaat met Spanje af te doen Men schryft uit Utrecht De opheffing van de Bank van leening de inrichting welke een onontbeerlyk kwaad ie gebleken n die doot zaer velen wordt teruggewenscht heett by hen die of in gemeenschap met anderen of elistaadig zich het lot der minderbedeelden aantrekken eene strooming doen ontstaan lijnrecht gekant tegen de huizen van verkoop met recht van wederin koop Het ligt voor de hand dat daar waar bedrijfskapitaal ontbreekt en zy die het zouden kunnen verstrekken dit weigeren te verleenen de heropening der Bank tot de onmogelykheden behoort Maar zoo iemand overtuigd ia van het nuttige of liever onontbeerlyke der bank dan zal hy toegeven dat dit gebrek aan bedryfsfondseu het ontberen der instelling dus per se tot scbromelyk miabruik tot woeker leiden zal Hiertegen want ten allen tyde hebben banken van leening bestaan en het volk gered uit de klauwen der woekeraars valt slechts aan te voeren dat de Bank is een noodzakelyk kwaad en indien het kwade daarvan ons in het oog springt welnu dan geve meu eene zaak in ruil welke aan allen voldoen moet omdat zy by ontvangst van geld niet tevens geriefelykheden en voorwerpen van dagelyksch gebruik doet derven Daarom stelt de Vereenigin tot verbetering van armenzorg in haar eerste orgaan groote mieaobien van bet r hiernamaals u ernst is Daarop lachte zy op nieuw on schudde vertrouwelijk haar hoofd Tegenover my kunt gy gerust het masker laten vallen ik behoor niet tot die overgevoelige menigte die op orwten knielt 1 Zichtbaar ontroerd keek hïj op hoewel nog geheel onder den invloed der verloidotijke betoovering die deze eigenaardige persoonlijkbeid op hem uitoefende ivËn gij zyt toch bg my ter kerke gewee6t niettegenstaande gg mij Meldt voor iematid die zich lauter om de menechbeïd met welluidendf woorden te overaohreeawen op een vulkaan plaatste F Tor wille van uw persoonlijkheid kwam ik in do kerk maar niet om uw preek En gij zyt weer de kerk uitgegaan zonder uw oordeel over mij gewyzigd ie hebben Hy haalde diep adem haar laatste woorden hadden freer hel bloed naar zijn hoofd doen stijgen met melito hield hy de woorden terug die hem op de lippen brandden Langzaam de geurige bloemen nog steeds voor haar mond houdend zeide zij hierop Mijn oordeel over u ia altijd goed geweest en boe langer hoe meer merk ik dat ik my niet in u vergist heb Ik heb u steeds voor een geestvolluo en in elk geval gevaarlijken man gehouden en nu beii ik er van overtuigd dat gg ook een geschikt diplomaat zyt die ziob door niemand zonder uitzondering van de wijs Isat brengen noob io de kaarten laat zien En daarin hebt gij volkomen gelijk Godsdienst is onmiebar voor het volk en de groote menigte en hoe straffer men de teugels aantrekt des te beter en ordelijker de troep in rg en gelid marcheert Ik ben er Luther dien groeten hervormer volstrekt niet dankbaar voor dat h j een nummer voor eene sAlgemeene onderlinge voorschot en spaarvereeniging op te richten Het betoog dat de oprichting eener zoodanige Vereeniging noodig is steunt op dezen grond Nadat men van de Bank van leening tegen afgifte van kleediugstukken huisraad enz gold heeft erlangd tobt men zich af en bezuiuigt men ten einde die bezittingen weer te kunnen terugvergen is men echter deelhebber in de bedoelde Vereeniging dan kan men hulp tegemoet zien van eene instelling welke men te voren door eigen middelen heeft tot stand gebracht Intusschen het feit ligt er toe de Bank is ontbonden en de geldnood de tydelyke ontbering er van blyft Zoo mogelyk zorge do Vereeniging dat een door haar bedoeld lichaam tot stand kome want reeds nu zyn tal van woekerhuizen verrezen en het licht voor de band dat hy wiens tydelijke armoede hem voerde in de armen van woekeraars niet zoo spoedig zyne gewaardeerde hulp zal schenken aaü eene Vereeniging welke hoe nuttig ook uit den aard der zaak toch contribntie en daarmede een dergelyk offer zal eischen v n de deelnemers Door den minister van jnetitie is aan de procureurs generaal by de gerechtshoven eene circulaire gericht van den volgenden inhoud By do behandeling vun verzoeken om gratie en op andere wyze kennis nemende van vele strafzaken ontwaar ik menigmaal dat zoowel door ofticiereu vnn justitie aU door ambtenaren van het openbaar ministerie by kantongerechten vervolgingen worden ingesteld ook indien noch de openbare orde noch het algemeen belang geacht kan worden die noodzakelyk of raadzaam te maken Allereerst ligt wellicht de oorzaak daarvan bij de politie die hier en daar en van allo door haar geconstateerde feiten hoe onbelangryk ook en onder welke soms zeer verschoonende omstandigheden ook gepleegd procesverbaal schijiit op te maken Deze raeening vindt bevestiging in de toeneming van het aantal strafvervolgingen vooral in die streken des lands waarin den laatsten tyd het politiekorps werd uitgebreid De werkzaamheid der i oIitie in bet algemeen waardeeren de en overtuigd dat hare beambten dikwijls niet in staat zyn met juistheiii te beoordeeleu of zeker feit eene strafvervolging al dan niet rechtvaardigt meen ik echter dat in het beleid vnn het openbaar ministerie een correctief behoort gelegen te zyn tegen soms overdreven en daardoor schadelijken yver Een zoodanige opvatting van hunne taak blijkt intusschen niet altyd bij alle vertegen licht boefl ontstoken ter verholdt riug van do goheele wereld Voor dien tyd was het misachien een weldoende vlam maar thans is die aangewakkerd tot oen hellen vuurgloed waaruit nu en dan hot dynamiet als dreigend weeriichton achiet Collander trok de wenkbrauwen samen Zijt gij katholiek Dooriuobtighoid f Zij lachte smalend Ik ben hot geweest En zyt gij prolestant geworden Dit klonk als oen jubclkreet van zgn lippen Zij echter schudde hot hoofdje zoodat de topazen plotaeling naar alle kanten stralen schoten Neen Ontnuchterd week hg terug Wat gelooft gij dan Langzaam boog zij ziob naar hem toe lóó dioht dut baar gouden lokken bom vlak voor de oogon schitterden Als oen zwarte onheilspullende vloed golfde de fluweelon sleep voor zijr voeten terwgl haar donkore oogen 7ol gloed met langen fascinoe renden blik in de zijne schouwden Ik aanbid geen anderen Qod dan de macht der liefde Ik ben een echt kind van onzen verlichtou tijd geheel vrij zoO wel physiek als moreel vrij van allen ballast die don geest in bet stof terug houdt Hoe of ik zoo geworden bén Dit heb ik nog aan niemand ter wereld toevertrouwd maar ala gjj het aan wilt hooren zal ik bet u vertellen Het ia dezelfde soort van wgsheid die in ons beider hoofd huist de wgahoid dio ona dringt over allo oonventionöale tradities heen te stappen en een nieuwen weg te zoeken Ala y mg op hot alot wilt komen bezoeken dan zullen wij daar vorder over uitweiden en dit zoggendo stond aij op en reikte hem do hand toe ordt vervolgd