Goudsche Courant, woensdag 5 juli 1893

Directe Njxmrwegvei binding mei GOUDA Zoinerdlensl 1893 Aangevangen 1 Mei Tijd van Greenwicb S0UI1 B0TTBBDAM 9 80 10 HOTTE II DA VI 10 22 10 32 10 39 10 48 10 62 3 10 DEN IMAO OOUUA Hase 5 52 7 20 7 43 9 28 46 10 19 11 33 12 16 1 42 2 16 2 45 3 43 4 16 4 42 5 21 7 04 Voorb 5 68 10 26 1 48 4 48 7 10 Z ZüRwe lO 10 37 2 6 22 Eov M6 19 10 48 2 09 6 09 7 31 Gouda 6 30 7 60 8 13 9 68 10 16 10 57 18 03 18 46 2 £0 2 46 3 16 4 18 4 43 6 20 6 61 7 42 aoiTDA HEN n AG 9 47 10 49 12 11 12 21 1 01 I 27 3 29 8 46 4 46 6 26 5 69 7 13 8 25 9 HOI 1 18 r 4 57 6 11 9 u 11 10 1 22 5 08 6 20 9 11 22 1 34 5 20 6 32 10 10 li7 1127 12 41 12 61 1 39 1 57 3 56 4 15 5 25 6 66 6 37 7 43 8 66 10 iri Zon o PteilJaftcii f n 15 Juni tut 18 September 0 O 1 D A UTRECHT 5 8 0 oS 21 10 19 011 12 48 2 23 S I8 4 16 4 47 6 23 6 01 7 45 11 14 2 37 5 37 7 6 12 11 22 8 45 6 06 6 45 8 0 28 3 41 9 10 61 1150 1 20 3 08 3 60 4 48 5 29 6 216 86 8 88 SOU l A MSTtRD M 6 40 8 21 10 06 11 12 11 7 5 9 10 10 65 12 19 1 8 14 9 25 11 10 12 34 1 10 38 10 46 11 11 11 80 60 BÖ f B M II 1 1611 15 11 4012 11 T R f f H T p n n n A UtreoKt 06 SS 7 50 9 9 64 11 34 12 08 12 50 2 56 3 8 62 4 48 6 08 8 86 o7 48 8 09 Woorilen 663 8 11 10 16 f 18 34 416 6 SB üudowatcr 7 07 8 19 10 23 12 42 ut 4 24 6 40 n Ooiida 7 20 8 32 9 84 10 86 12 06 12 65 1 22 3 27 3 40 4 37 5 20 5 68 7 08 8 20 8 41 AMSTERDA U 0 O V D 1 Annt rdamOS 7 55 9 40 11 10 11 27 3 30 4 10 4 85 Aicslerdam Wp 6 50 8 10 9 56 11 26 11 42 2 45 4 86 4 40 Oouda 7 20 8 59 10 44 13 16 18 56 3 40 6 80 5 18 KlUH f Stopt Woeoidiv Ifl l oird woordigers van bet openbaar ministerie te bestaan waar z ook dan eene atrafvervolging instellen iDilien het gepleegde ieitj niet zelden van nietigen of zeer geringen aard de openbare orde of bot algemeen belang in geenen deele heeft kunnen scbaden Hierdoor wordt het pabhek belang niet gediend en in plaats van de algemeeoe veiligheid bevorderd niet zelden noodeloöa verbittering of Bchade aan bet prestige der jostitie veroorzaakt en worden tevens de vi erkzaamboden ook die van andere ambtenaren in dienst der justitie byiten noodzaak vermeerderd poHtiebeambten als getaigen opgeroepen aan hun eigenleken werkkring in hoofdzaak het voorkomen van strafbare feiten onttrokken on overtreders te goeder trouw bemoeilijkt Znhder bepaald te willen aangeven in welke gevallen strafvervolging zou kunnen of moeten achterwege blijven wensch ik op het vorenstaande de aandacht der betrokken ambtenaren gevestigd to zien en de vertegenwoordigers van bet openbaar miuisterie kennis te doen dragen van mjine verwachting dat zfj meer dan door sommigen in den laaisten tijd pleegt te geschieden zulten te rade gaan met de wen schel ykheid om in sommige gevallen vooral waar het nietigheden meer eene persoonlijke gevoeligheid dan een algemeen belang vetleer eene verschoonbare daad dan een strafwaardig feit betreft niet strafrechteiyk te vervolgen althans evenzeer als z zich met jver en nauwgezetheid op hei instellen en voeren van strafvervolgingen toeleggen In beiderlei opzicht moet het openbaar ministerie door beleid en en tactvolle wyze van handelen zich onderscheiden Zaterdagavond had op de Aschvdst te Delft onder e viertal personen een onderlinge vechtparti Oh at8 waarby een der straders een duchtige sciiram boven het oor ontving Daardoor en meer nog door een voorafgaand gebruik van het bekende couragewater nog meer verwoed vervolgde hij zyn tegenstander die in een naby gelegen bnis de vlucht nam Hij vergiste zich echter in de woning en deed daardoor een aanval op een hois waar een ge zin rustig hy de lamp rond de tafel zat Natuurlek dat de glasruiten het moesten ontgelden en byna even natuuriyk dat de man zyn heldendaad met een diepe wonde aan de pola moest bekoopen Op last van dr Scheltéma n ar het gasthuis gebracht gelukte het dezen na veel moeite het zware bloedverlies te stelpen en een voldoende verband te leggen Ken hoogst treurig ongeval is Zondagmiddag omstreeks 5 uur aan deu Trekvliet te s Hage voorgevallen Van drie jongens die zich in genoemde vaart met roeien vermaakten viel de jongste de 12 jarige V ter hoogte van de spoorbrug uit het bootje dat door het schommelen te veel naar eene zijde overhelde Zyn oudere broeder een jongeliug van 17 jaar sprong hem dadelyk achterna doch diens krachten schoten te kort zoodat beiden in de diepte wegzonken De scboiteaverhnurder C B sprong gekleed in de vaart en trAohtte ui zwemmende de drenkelingen te grepen Ook de politie verscheen spoedig met dreggen doch alle hulp bleek te vergeefs Na verloop van een kwartier werden de twee lijken opgehaald Per raderbaar werden zg door de politie eerst naar het ziekenhuis later naar de algemeene begraafplaats vervoerd doch in den laten avond toen de ouilers van den dood huns zoons waren onderricht werden zy naar het ouderiyk huis in de Heerenstraat overgebracht Toen de tournures overal in de mode kwamen zoo verhaalt der Geschüftsfreund lieten de modehau del aars te Melbourne groote partyen van dat ikieedingstuk uit Parys komen Die ïcitls de Paris kostten hun name TM 7 32 7 89 7 40 7 68 8 35 S U B 49 8 66 U 06 OoikIh fl 80 Moontruclit Nitfuworkork Capulle Uütturdimi 7 5 5 10 6 19 6 26 6 82 8J 3 8 13 6 21 6 29 6 35 Rc U Tila n Cttpeltfj Nieuwt rkerk Miionlroolit OouHn joiicU 7 30 8 40 9 04 üüv M 7 42 8 62 Z Zegiv 7 61 9 01 Voorli 8 03 9 13 llago 8 08 9 18 9 81 Alleen ii Qouila 6 86 06 40 7 Oadew 6 60 8 54 Wosrclen 6 69 7 08 8 Utreohl 6 18 7 2i 8 Oouds Amsterdam Wn Amsterdam C S Igk ondanks de iuvoerrechieo nog goedkooper dan de inlondsche en daarby waren de dames ook veel meer op de echt Parysche gesteld Daar gingen plotnling de tournures uit de mode De leveranciers bieren met groote partyen zitten Hadden zy ten minste de invoerrechten maar terug maar die werden alleen terug betaold als het belaste artikel weer uitgevoerd werd Om nu die gelden terug te krygen hadden de handelaren een lamineusen inval Zij laadden al hanne tournures op een schip en lieten dat er mie uitvaren met bevel zoodra het vaartuig in volle zee was de geheele lading overboord te werpen Men meldt nit Bunnik De opgravingen op de plek waar eenmaol de Ilomeinsche legioenen gekampeerd waren zijn in vollen gang Op eene oanmerkeiyke diepte naby het fort Vechten heeft men een schip voor den dag gehaald Verder werden opgedolven speren aarden kruiken munten van keizer Nero eu Vespasianus uit welke laatste dus de tyd te berekenen valt wanneer de Bomeinsche cohorten hier verbiyf hielden Eene massa beenderen nog niet tot een bepaald soort dieren thuis gebracht maakt een groot deel uit van den oogst Uit het oogpunt van oudheidkunde ligt hier een goudveld voor ons waarin slechts de spa behoeft gezet te worden om schatten voor een museum te voorschyn Ie brengen Een rytoertje door de Maas Het lo eskadron huzaren te Venloo is Zaterdagochtend even beneden de veerpont te Steil te paard door de Maas gewaad naar den anderen oever Vooraf werd de proef gedaan door den kommandant ritmeester Romer den luit Doorman den wachtmeester Delvaux en een trompetter alsdan volgde het geheele eskadron ruim 70 ruiters Wel een bewys dat de Maas droger is dan ooit Te sterk gegeeuwd I Een juffrouw in de Boschstraat te Breda had het Zaterdag erg te kwaad met de warmte het goede mensch deed niets dan gapen Op een oogenblik echter dat ze haar mond weder wyd geopend had Weigerden de kaakspieren haar dienst en de juffrouw bleef ondanks al haar pogii gen mden mond weder te sluiten een gezicht houden als de koppen die aan drogistwinkels uithangen Dr Bynen bracht de werkstakende kaakspieren weer tot rede De juffrouw kan nu weer tbap zeggen In de Vragen des tgds van Juli geeft mr S van Houten een korte schets van een kiesrechtregeling volgens art 80 der Grondwet Hy oppert tegen het ontwerp der Kegeering het grondwettig bezwaar dat daarin voor welstand iets als kenteeken wordt aangenomen dat geen kenteeken is eu sulks geheel noodeloos omdat het enkele kenteeken van geschiktheid lezen en schryven voldoende ware geweest om dezelfde kiezers in te sluiten Immers de bedeelden die de omschryving van het welstand ken teeken verwydert zyn reeds per se uitgesloten door de Grondwet In de tweede plaats bedoelt de Grondwet nog uitsluiting van andere dan de officieel bedeelde armen De Begeering wil de personen uitsluiten die niet kunnen lezen en schryven en hen die niet te rechter tyd belangstelling genoeg toonden om het kiesrecht aan te vragen De heer Van Houten nu zegt minder te hechten aan deze uitsluitingen dan aan de uitsluiting van hen die hunne belasting niet betalen van bedelaars dakloozen eii i ebonden van hen die door officieele besturen onwaardig geacht worden bedeeld te worden of aan de door hen gestelde voorwaarden uiet voldoen van de klasse die vrouw en kinderen laat bedelen enz 10 48 10 55 11 02 11 09 U l 11 iS li 08 12 63 1 06 I IS 1 19 1 28 HM 11 06 7 46 8 18 10 03 10 11 S 07 8 88 10 08 10 38 10 22 10 28 9 1010 52 11 10 5 23 10 08 6 36 11 10 6 50 11 86 I Allaea I en 2 2 51 4 47 8 40 6 45 3 65 6 o Ottr Haraeleo In die raeening over het proletariaats kiesreohtc heeft hij nooit geweifeld en toont dit uit zyn vroegere voorstellen en zyn redevoeringen by de grondwetsherziening Hy tracht nu de nitvoerbaarheid van de Grondwet te bewyzen en aan te toonen dat van met eerbiediging van haar zin en bedoeling een ruim kiesrecht kan ontworpen worden Op het bestaande kiesrecht voortbouwende kunnen de wenschen van allen bevredigd worden behalve die van hen die juist in het proletariaatskiesrecht het heil van Staat enmaatschappy vinden Zoo bij de behandeling van het voorstel Tak samenwerking van dien Minister en een deel der liberale onmogelykblykt zal het zyn naor aanleiding van de vraag of men de voorstanders van het proletarioatskiesrecht wil believen en voor de klasse der bedeelden voor zooverre zy niet op offieieele grootendefels buiten controle van het burgerlyk gezag opgemaakte lysten voorkomen den toegang tot het kiesrecht wil openen De heer Van Houten wil voortbouwen op het bestaande kiesrecht dergenen die in de personeele belasting ten volle of in de grondbelasting voor 10 zyn aangeslagen en van de lodgers € Dit moet worden uitgebreid tot allen die personeele belasting betalen en daardoor toonen eenigen welstand te bezitten buiten het enkel levensonderhoud en ook eergevoel en bereidwilligheid genoeg om by te dragen voor het algemeen belang Dit ia een voldoend kenteeken van geschiktheid en welstaud £ r is echter n meer noodig de aanslag in de grondbelasting van 10 kan belangryk verlaagd worden en daarby komen dan de aaugeslagenen in vermogens en bedryfsbelasting Voorts kan men allen opnemen die reeds in het bekende amendement Van der Feltz o a in 1887 waren bedoeld allen die hebben voldaan aan de eischen van bekwaamheid waaronder ook klerken en onderofficieren vallen Eindelyk kan men voor hen die daarbuiten vallen nog het bezit en overleggen van een spaarbankboekje van 50 als kenmerk stellen als uiterlyk kenteeken van geschiktheid en spaarzaamheid Als aldus de zaak onbekrompen wordt geregeld tart de heer Van Houten een ieder exemplaren van burgers ten tooneefe te voere u die geschiktheid en maatschappelijke welstand bezitten en nochtans niet in staat zyn een dezer kenteekeoen te vertoonen of althans binnen zeer korten tyd in het bezit daarvan te geraken Een schryfproef daarnaast is niet ongrondwettig maar volgens den schryver overbodig en 8chadeiyk Het conloir stelael is zoo in te richten dat eenige elementaire kennis noodig is om te kunnen kiezen Belangstelling blyl t voldoende uit het opkomen ter stembus De uitsluiting der bedeelden kan dan blyven als thans zonder openbaar gemaakte lysteu Wel kan een betere regeling der personeele belasting noodig biyken met een lager tarief van vrüatellingen Dan is wellicht eenig uitstel noodig maar over een nieuwe grondslag voor de samenstelling der Kamer mag men niet o erhaastig en op onvoldoende gegevens oordeelen Men vergete niet dat reoificatie in uitbreidenden zin mogelyk blykt maar dat voor inkrimping van kiesrecht zeis zal terugdeinzen Wie erkept de grondwettige grens te hebben overBch redes Haagfsche brieven I 4 60 4 67 6 04 6 11 6 20 1 24 7 10 5 56 6 03 6 10 6 17 6 86 7 30 o O HDA 11 50 1 1 46 1 66 2 02 2 09 8 15 12 08 12 40 2 48 4 08 Qaarjie wil ik aas Uw verzoek voldoen en van tyd tot tgd iete vaa mjj laten hoorea uit de vorstelyke reaidentie maar ik waarschuw üwe lezer al dadelijk dat ik geen politiek luan ben en zy dus niet b voorkeur staatknndi e nieuwtjes in mjjn epistels moeten zoeken Ik slik hier onwillekeurig zooveel politiek dat ik wel eens zeeziek van word en lust kpjg om met de politieke lui een loopje te nemen De officieren hier houden wel van politiek zg loopen zelfs graag in politieke in den regel zjjn zjj gelukkiger dan de arme Monstersche geschorste veldwnuhter die zpn uniform moest aanhouden omdat hjj geen politiek € had Ft hebbon hier maar al te veel politiek maar tis er wel eens naar Daarenboven de politiek rust nn voor een wfll nu de komkommers aan de markt komen Mr Heemskerk Az is op reis Mr X Mac kajr is naar Berlin wellicht omdat hg met de gemeenteraadsverkiezingen niet te doen wil hebben althans hfl nam zyn ontslag als bestuurslid van de anti revol kiesvereeniging de voorz der kamer is naar het buitenland de min van financiën geniet de 8ommerfrische op de Alpen on nn heeft ook de heer Tak van Poortvliet ons den rug toegekeerd om zich op zyn landgoederen in Zeeland voorden grooten stryd voor te bereiden Waar die liggen weet ik niet precies zeker te Poortvliet waar van de minister den mooien staart aan zijn naam ontleend heeft immers vroeger als griffier der kamer heette hy eenvoudig Tak tot hy op eens met een krul aan zyn naam als gemetamorphosnenl herrees Hy zal daar minder aangenaam gestemd zjju aangekomen nu Van Houten in de Vragen des Tyds hem een zware noot te kraken geeft ik geloof dat als de minister niet wat toeschietelyk is omtrent de kenteekenen van welvaart de kansen niet gunstig staan voor het kiesontwerp Jl Vrydag zyn ook in de Twee Steden enkele liberale afgevaardigden byeengekowen de heer Van Delden uit Deventer met eenige Amsterdamsche en Rotterdamsche leden waarschynlyk om een amendement te ontwerpen in denzelfden geest Ik zie ik verzeil toch in de politiek Blyf er hier in den Hiag ook maar eens uit I Wy waren hier zrer in onze nopjes dat Gouda weer eens een liberaal naar t Binnenhof zond Het nienwe lid schynt nog een betrekkelyk jong man te zyn Ik zag zyn portret in het weekblad Je Nederlander en onmiddellijk herkende ik hem in de laatste zitting van de kamer toen hy vóór de Bedr jfsbelasting kwam stemmen Ik vind het anders een dwazen inval van de Redactie om het conterfeitsel te geven van een pas verkozen lid die nog zjjn sporen verdienen moet me dunkt er zyn wel leden die ouder brieven hebben Misschien zyn ze minder gnl met hun portret Over het geheel maakt de heer Hoogendijk Jr wel wat veel drukte in ziJ9 blaadje meer dan roy bevalt Als men hem gelooven wil heeft hy eigenlyk de candidatuur Valette gered en is de verkiezing aan zijn blaadje te danken Dat zal wel niet zoo zyn want mijne ondervinding van woegèr jaren leerde mjj dat in het toen nog dubbele district Gouda het bestuur der kiesvereeniging het vuur uit de sloffen moest loopen om wat gang in den boel te brengen Hoe het zjj ik hoop het nu nog maar morgen mis hien niet meer jongste iid lang voor Gouda te zien zitten Of de gemeenteraadsleden hier allen zullen blijven zitten zooals de conservatieve vereeniging voorstelt is zóer de vraag Maar dat zal Uw lezers weinig interesseeren Alleen verzoek ik hen te letten op de candidatuor van den overste De Bas Dat is de protestcandidatuur der Eigenhulpers die heb moede zyn overal uitgeknikkerd te worden door de winkeliers Het aantal leden van £ H die kiezer zyn i belangryk en vertegenwoordigt een aardig oyfer Vermoedelyk hebben om die reden ên s Gravenhage èn Grondwet deze candidatuur overgenomen want als de Eigenhulpers amok maken komt er van hun andere lui niets terecht 9 36 9 42 9 49 9 56 10 05 Lieve hemel Ik ben al aan rajjn vierde zytje eu nog niets dan politiek I £ n dat in de parlementaire vacantiel Laten wjj dus maar naar Schevoningen gaan Daar zwaait Frans Manstadt den dirigeerstuf weder en heeft met één slag zjjn oude populariteit herwonnen Gustav Kogel is thans dood zoo dood als een pier En toch verleden jaar deed hy zooveel schwarmerische damesharten kloppen I Sic transit gloria mundi Badgasten zyn er nog niet veel maar op het Kurhans is het altyd vol Hagenaars spjjt de slechte tjjden en de vermogensbelasting Wjj dansen lustig op het terras en coquetteeren met elkander en spreken kwaad van onze buurlui of beste vrienden fiirten 11 38 11 48 4 45 4 66 5 02 5 09 6 16 7 07 7 17 7 24 7 81 7 37 8 10 9 87 ff 9 50 n 5 55 4 40 8 80 10 1 05 9 30 10 10 Ha n 9 45 35 10 03 10 38 8 60 10 07 10 64 9 1110 84 9 1 9 38 10 40 11 86 7 85 9 66 7 40 10 80 Si ll Ot enminandeeien op het strand en merken nietsvan de ontzaglijke zee die onverstoorbaar doorruischt en op haar beurt al dat nietig gewriemel ignoroert Ik voor mij ontvlucht nog al eens die menfohenmassa op t strand en in het Kurhans om eens met bedekte lucht als het eens een echt temps de demoiselle is een Hinken loop te doen langs strand of duin Mochten uwe lezers eens op een Zondag hierheen overwippen ik zie nog al eens oude bekende gezichten laat ze dan eens op het strand wandelen langs den vuurtoren on de Delftlandsche hoofden tot het Loosduinsche badhotel en dan weer over het zeedoin terug of als dat te veel is met de stoomtram van Kijkduin over Loosduinen naar den Haag terug Dat is een versohe luchtbad Behalve natuuriyk waar het Scheveningsche riool uitmondt of aan het jwaterververscbiugskanaal waar men zjjn neus moet dichthouden Ds watervei versching heelt wat voeten in de aard gehad en onze grachten blyven even onwelriekend Van Scheveningen sprekende kan ik nog mededeelen dat er pogingen gedaan worden om er een renbaan aan te leggen en dat de afgekeurde huizen in het Molenalop er nog altjjd staan Trouwens als men de hoofdstraten aldaar verlaat is hel er alles behalve frisoh oseral vuilnis en faecaliën op den weg geen rioolstslsel oen echt broeinest voor besmettelijke ziekten t Zal heel wat kosten eer alles daar uit een gozondheidsoogpunt in orde il maar t zal er toch eindelyk van moeten komen Ook de Wassenaarsche duinen zijn een lohnendee wandeling doch wat heel penzanm als men althans wat verder gaat dan tot den Watertoren en de Waalsdorpsche vinkte en tegenwoordig ook doorsneden met spranken van de Waterleiding die het overgaan lastig maken En dan over Eijswjjk en Voorburg waar Huighens zyn Hofwp had Men kan hier veel natuurschoon genieten ook zonder zich telkens te ergeren aan de Hagenaars die uit zjjn Het Westland in gedeeltelijk per stoomtram is een aardig tochtje Men kan zelfs tot don Hoek van Holland komen van s Gravenzando met een omnibus en als de gemeente s Gravenhage maar subsidie geeft trekt de Westlandsche tram eerlong haar lyn door tol den Hoek Ik denk echter dat onze vroede mannen de koorden der beurs zullen toetrekken ook voor het kanaal naar Vlaardingen hoewel dat van meer rechtstreeksch belang voor de residentie ïs Al die kanaalen haven plannen zyn tot dus ver een doode letter gebleven zie maar het Laakkanaal dat voorgoed van de baan schijnt te zijn geraakt Men bouwt hier veel geheele nieuwe wjjken zelfs waar geen winkelhuis raag komen al te maal luxegebonwen voor rijkelui welke de residentie on haar genoegens aantrekken maar vooreerst zal den Haag wel geen handelsHad worden Ik heb uw leyers toch nog over iets anders dan politiek gepraat al was het dan niet veel zaaks Zy houden mij mijn wandelpraatje ten goede ik ben des Zondags al ik vry man ben een echte PliRIPATBriCU 4 Bnltenlandsch Overzicht Uit Pflrjis worden ongeregeldheden gemeld naar aanleindiog van een ongeluk dat by een studenteuopstoolje is voorgevallen Een onschuldig toeschouwer werd door de politie gewond en is overleden De studenten eischen DU het ontslag van Loze als prefect van politie en van den minister Dupay waaraan natuurlek niet voldaan wordt In df Kamer inter peil eerde Miüerand de regeering uver de houding der politie by deze gelegenheid Minister Dupny beloofde dat een onderzoek zou ingesteld worden en de rerantwoordelyke ambtenaren zouden gestraft worden Ëen motie van den afgevaardigde Turel waarmede minister Dupuy zich vereenigde werd met het opsteken dêr handen aangenomen De Kamer hervatte daarna de beraadslaging over de begrooting De commissie voor de begrafenis van het slachtoffer Nuger heeft verklaard dat z niet voor de orde instaat als de prefect van po litie Loze zyn ontslag niet krygt De studenten der Ëcole des Beaux Arts hielden gisteravond eene betooging voor het hoofdbureau van politie waarvan zij de glazen inwierpen en de deur van den hoofdingang nit de hengsels lichtten Driehonderd agenten maakten toen eene charge en dreven de betoogers uiteen De bereden schuttery houdt de straten afgezet De schade aan het hoofd bnrean is zeer groot Nadat de betoogers hier verdreven waren gingen zg hun rumoer voortzetten op den boulevard Saint Michel waar zy lantaarnpaien en kiosken atukslo Mi Toen de bende naar de overz de der Seine wilde trekken vond z de brug afgezet door de politie Terzelfder tijd trok nog een andere bende over de boulevards Teg n halftwaalf had opnieuw eene botsing plaats op den boulevard Saint Michel waarby de poHÜe door de stu denten ontwapend werd drie agenten werden gewond De prefect van politie ontkent dat hij zyn ontslag zou hebben genomen De cNorddeutsehei deelde als officieus blad mee dat de Keizer wel gaarne naar het Noorden zou gaan maar dftt Z M in elk geval niet vertrekt vóór de nieuwe militaire wet is aangenomen De Duitschers fl Keizers reismanie kennend zullen bet zonder twyfel zeer op pi yssteUen dat er zooveel belang gesteld wordt in de beslissing van den Ryksdag Nu die heslissiug behoeft niet lang meer uit te blyven Heden komt de Ryksdag byeen in de Witte Zaal van het Paleis natuuriyk na voorafgaande godsdienstoefeningen in de Protestautsche en de Katholieke kerk Het legerontwerp ligt gereed en waarschynlyk zal het niet noodig geacht worden het nog eens comniifsoriaal te maken aangezien de zaak door en door bekend is en al de leden hetzy voor hetzy tegen de wet een spoedige beslissing wensehelyk achten al ware t alleen met het oog op de vacantie In een klimaat als Midden denen Noord Europa nu eenmaal heeft is het van geen eukel Parlement te vergen om ook s zomers nog zitting te houden wat niet anders dan zeer ten nadeele van de gezondheid zou zijn De Reichsanzeiger geeft een overzicht van den afloop der verkiezingen Daaruit blykt dat van de 236 Pruisische verkiezingen 136 of 58 pCt gunstig voordeiegerwetzyn Hierby is gerekend op 56 conservatieven 20 Rykspartij 24 nationaal liberalen 9 Vryzinnige Vereeniging 7 anti semieten 18 Polen 2 wilden Van de 161 districten buiten Pruisen zyn er slechts 65 ten voordeele van de legerwet dus 40 pCt In Beieren zyn van de 48 districten niet minder dan 39 onganstig uitgevallen nl 30 Ultra moutanen 4 Sigle en Beiersche Boerenbond 2 democraten en 3 socialisten Wurtemberg heeft 17 districten waarvan 14 tegen de legerwet Baden 14 districten waarvan 8 tegen de legerwet Saksen heeft 23 districten waarvan 9 aan de vryzinnigen en socialisten De kleinere Noorden MiddenDuitsche Staten hebben te zamen 35 districten waarvan 13 bezet zyn door tegenstanders van de legerwct Over het geheel blyven do meeste Daitsche bladen van oordeel dat de legerwet zy t ook met een kleine meerderheid zal worden aangenomen indien althans de Ryksk nselier Caprivi geen nieuwe onhandigheden begaat Belangryk nieuws uit België zijn nieuwe geruchten over een gespannen verhouding tusschen den minister president Beernaert eu de katholieke meerderheid Tegen den wil van den heer Beernaert stemde de rechterzyde voor verdaging van het ontwerp voor eene overeenkomst tusschen België en Luxemburg Ware het nlinisterie Vrydag niet door drie gematigd liberalen gesteund dan zou het in de minderheid zijn gebleven enz r is electriciteit in de lucht zegt men te Brussel De katholieke afge vaardigde Woeste schynt wraak te willen nemen over zyne nederlaag van voor eenige maanden en voorspelt den val van het kabiuetBeernaert Woensdag heeft keizer Frans Joseph een bezoek gebracht aan den Engelschen gezant Sir Augustus Paget die Weenen gaat verlaten en aan diens gemalin Het ongewone feit dat de keizer persoonlyk at cheid komt nemen van een vertrekkenden gezant bewyst wel hoe groot de sympathie tusschen Engeland en Oostenryk Hongarye is en toont tevens hoezeer de keizer de diplomatieke werkzaamheid van den gezant waardeert Oostenryk en Engeland zegt de Neue Fr Presse zyn door een traditioneele vriendschap verbonden berustende op de gemeenschappelyke gewichtige belangen welke nergens worden benadeeld door de tegenstrydigheid van het gestelde doel Sedert anderhalve eeuw hebben de beide landen naast elkander gestaan en ook thans hebben zy in het oosten een gelyk doel Beide beschouwen het voortbestaan van Turkije als een noodzakelijkheid voor het Europeesche evenwicht beide sympathiseeren met de Balkanataten welke arbeiden aan ban onafhankelyke en zelfstandige ontwikkeling Mocht de Engelsche politiek eeu enkele maal den ingeslagen weg verlaten dat was slechts voor korte tyden daar het staatsbelang telkens de staatkunde in het oude spoor terugvoerde Engeland en Oostenryk vertegenwoordigen het conservatieve tegenwicht te midden der veranderingen welke de overige mogendheden voor zich zelf of elders trachten tot stand te brengen Deze traditie is sterker dan alle t enatellingen in de opvattingen der Engelsche staatslieden dan elke poging om de gemeenschap der belangen op te offeren ten gunste van vermeende tijdelykevoordeelen Het vereenigde Duitschland en het vereenigde Italië hebben zich niet kunnen onttrekken aan deze gemeenschap tusschen Engeland en Oostenryk Voor het vereenigde Duitschland was Oosten rflk Hongary e de aangewezen bondgenoot en ook Italië moest zich bij beide staten aansluiten de Doodzakelykheid erkennende om zyn jonge nationale eenheid te waarborgen tegen alle stormen eu te stellen onder de be scherming der conservatieve ideeën in de combinatie der Europeesche taten Deze motieven waardoor het ontstaan van het drievoudig verbond wordt verklaard zooden onvolledig zyn geweest als Engeland zich ter zyde had gehouden want Engeland ia met zyn overweldigende zeemacht de natuurlyke aanvulling van het driemanschap der staten van Centraal Europa welke het historisch verkregene willen handhaven door liet historisch gewordene te beschermen Engeland moest wel tengevolge van zyn bijzondere belangen zich aansluiten by de triplealliantie zonder hier j uist tot toe te treden en ongetwyfeld bestaat thans tusschen Engeland en de mogendheden van hot drievoudig verbond een verhouding die in veel gevallen gelyk zal staan met een verbond Uit dit oogpunt heeft de onderscheiding van Sir Augustus Paget door keizer Franz Joseph een byzondere politieke beteekenis Zy toont dat ook onder de regeering van Gladstone in de verhoudingen geen wyziging is gekomen Al valt ook overal een oprechte vredelievendheid te constateeren toch is het goed dat angstige gemoederen gerust worden gesteld over de verhouding van Engeland tot het drievoudig verhond en de gemeenachappelykhpid der Engelach Oostenryksche belangen in het Oosten Het is nu zeker dat het Amerikaanscho Congres op 7 Augustus zal worden bijeengeroepen wellicht voor de verlaging van het Mc Kïnleytarief die echter niet belangryk tal zyn maar voornamelyk tot herroeping van de ztlverwet van Sherman Voor de Ver Staten die het goud uit de schatkist zien stroomen is het wellicht dringend noodzakelyk den aankoop van zilver te staken doch op don prya van het witte metaal zal die maatregel geen zoo grooten invloed hebben als de sluiting der Indiiche munten INGEZONDEN Gouda 4 Juli 1893 Mijnheer de Redacteur Mag ik schoon maar een vrouw zijnde eens een woordje in Uw veelgelezen blad zetten Ik ga nog al eens met myn kinderwagentje over de Doelenbrug om op den Fluweelensingel te komen Ziet u daar woont mijn schoonmoeder Nu is dat bruggetje zal ik maar zeggen vol reten inyn man zegt wel van drie centimeters breed En nu schieten de wieltjes van rayn duwwagentje telkens door die scheuren Och Heer ik schrok gisteren ïoo Myn heele wagentje ging op zy en als myn Jantje uiet met de riemen had vastgezeten dan was hy er wia eu zeker uitgewipt en misschien door die groote goten van de leuning in het water Ifc houd myn hart vast als ik er aan denk dat myn Jantje daar in die stroomende rivier zon hebben kunnen liggen want Mynheer de sluis stond open en er was een stroom van belang Nu wou ik maar vragen kan de stadsarchit ct dat niet verhelpen Vroeger zaten er van die latjes in maar die zyn er uit en met teren alleen gaan die scheuren niet dicht Misechien zal dit briefje de stadsbazen er op attent maken Voor de plaatsing wel bedankt Mynheer de Redacteur EEN BEZORGDE MOEDER Even voor het afdrukken vernemen wijt dat men juist bezig is het aangewezen gebrek te verhelpen aan het bovenstaande verzoek wordt dus reeds voldaan Beurs van Kotlerdam BtaatEileeningen Kersto Beurs Ttreede Beurs 3 JUJ I LgJle ll te hgtla llgsto koers koers 29 29 JL 23 97 1 1 98 21 21 S2 82 e Ned C rl Werk Soil ii l Hongarije Spw o uiZ 4 83 8 O08TENR übl IMii Goud Poaruo Oiil met ticket 4 01 1 £ 100 3 EcsL O 1883 in Goud 6 O 1884 111 Gouil 5 TrHtlsca uuuBiacliH 5 ÏÜRKEIJE icoU air D Mexico Siibaiiliotionds 6 Stedelüke Leeningen ROTTEBD Oblis 1888 3 i 1001 ObliK 88 3 100 1001 Induatr en Pinano Ondern te Rot Paiiillir Bott Hjpb 3l 99 Panilbr Koll Ijyiib 4 101 l andbr ZuKl U II 4 100 101 Pa dbr Zuid H 11 3Vj 98 8 98 Aniid Kott U nk 128 Aiinil m nk Sinvt 67 Obl A mor Stoomv 4 96 Industr en Finano Ondern bulten Rot Neu o ISluuivhooa ni 4 lül Norlbiv P 11 b 8 lOO Pbr Iloll liypb 41 102 1021 Rusl Pbr Hyp Uank 4 97 97 Ameriia O Amer K Tr 6 lOOV Pbr R uit Ilbk 5 100 AHiulflolim Mitxw 3 3 Pntu U Morlg Honds 6 dito Praf 22 ï = poornregleeniugen Ned Ci Utr gesl übliï 84 iTil lE l p fr BOOO 3 66 Polen A VV Woencli 114 ItiisL A H dlisrho Spnv 3 67 10 üblü VVSp 126 4 9M 84V 72 A M aoini BresE 3 i W 100 1000 5 Aiiieriliaansohe Sprw Aand en Obllg ïiust DupC SIiyp A S 48 IViiifrliiodr Aiiiid ll s Fremieleenlngen Bfci iin 1 Aiit lSS7 2 inoi s 1 lltusa I 1886 2 lOOi Slg v Ruurtsp 2 92 92 92 lloNO iiijE Tludsaldt jn 4 llö Lofid wimrilüti riift roedon hiintlol Aaiid Holt ibnik 1 i t bitojri r Kiiropeüaclie fondsuii atil en oiivtnindord Aracrik tUuw gestemd JJft t oiiidi der l ftclftdaniielaren P E Kok l mient M Mii UEita Stcrataru Nietoffloleel Oblls Pun ira ilMlUiial 3 8 3 Volgaarne voldofen wy aan het tot ons gerichte verzoek tot opname van het onderstaande Alphabetische Lijst der Straten met vermelding der Wyken Aaltje Baksteog Wijk C A I G G H P R S R O RR A T H G Q R L B T H R C H L S T C L R F P T A O M Q O F O R Q F E ü N O K J N I B D D O K H I B D P O M I G A O B B T P Achter de Kerk Achter de Vischmarkt Agnita Watertje Authoniestraat Blauwstraat Bleekerskade Bloemendaalsche weg Boelekade Boomgaardstraat Boterraarkt Broekweg Buitsteeg Gappenersteeg Crabethstraat Derde Kade Doelensteeg Dubbele Buurt Einde Jaagpad Elzenraarkt Fluweelonsingel Galgeveld Geertje den Buitsteeg Geuzenstraat Goejanverwellendyk Gondkade Gouwe Groenoweg Hanenpraai Hooge Schielandsche Zeedjjk Hooge Schielandsche Zeedijk HoogBtraat Houtenateeg Houtmausgracht Jaagpad Jaapjea erf Jerusalemstraat Kandeelsteeg Kamemelksloot Kattensingel Kees Kaeseus Rolwagensteeg Keizerstraat Kleiweg Kleiwegsteeg Klooster Kom nsteeg Korte Akkeren Korte Dwarsstraat Korte Groenendaal Korte Noodgodateeg Korte Tiendeweg Koster Gjjzensteeg Kruidenierssteeg Kuiperstraat Lange dwaratraat Lange Groenendaal Lange Noodgodsteeg Lange Tiendeweg Lazaruskade Lazarussteeg Lemdulstaeg Lomhardsteeg Lombardsche watertje Markt Measenraakerssteeg Minderbroedersteeg Molenwerf Moordsche Tiendeweg Moordsche Verlaat Naaierstraat H Nieuwe Hitven N Nieuwateeg Nobelstraat O Nonnenwater O Onder de Boompjes P