Goudsche Courant, woensdag 5 juli 1893

IMo 6089 Donderdag 6 Juli J803 3Sste Jaargang mmmi couraot NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Aftonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIÊN worden g eplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Oost Haven WiJk B Oude Gouwe S Plantioen C Peperstraat K ProTeniershuia C Pont B Haam O Kegenlioog A Robaareteeg M Rotlerdamache veer O Rozendaal M Schielandsche Zeedjjk P en T Sint Antboniestraat O SpieringBtraat F Speldemakerssteeg G Spoorbrug T Spoorwegstraat Q Spoorwegstraat T Stoofsteeg f A Turfmarkt H Torfsingel P Varkenmarkt M Veerstal B Verlorenkost O Vest E Vest O Vierde kade B Vischsteeg 1 Vlamingstraat O Vogelenzang ♦ M Voor Willes S Vrouwesteeg H Vrouwevestosteeg N Vyverstrsat P Waaistraat A Wachtelstraat P Walesteeg F West Haven B Winterdyk Q Zak L Zengeatraat ö Juli Watergetyden Hoog U g Hoog Lasg Woonid B 9 liS 6 17 10 16 6 10 Dooderd 0 10 8 7 01 11 06 7 81 VriJdaR 7 11 3S 7 68 11 47 8 12 Zalerd 8 01 8 26 0 88 8 68 Zoad 9 1 03 9 29 0 88 10 Maand 10 8 08 10 83 1 36 11 08 DIokI 11 8 18 11 18 a 49 14 Sprl gty 15 JaU Kaan Zon Juli Opg A Onderg M Opg Onderf i 11 23 10 86 1 Juli 8 48 8 Ï4 6 11 sa 11 48L K 7 8 48 8 21 7 11 16 1 08 18 8 64 8 16 8 8 86 19 4 02 8 09 0 01 4 07 8 4 10 8 01 10 88 6 41 31 4 19 7 62 U B6 7 07 1 Aug 4 81 7 60 StedelUko Zwemsohool 4 Juli s midd 12 u Opgave dor temperataar van de luohl 64 gr Pahr het water 88 j Burgerlijke Stand QEBOBEK 80 Juni Hermnnus oaders J E Agten on 0 O de Korte Goerlruids oudere J H Bekkers u J P an der Kint 1 Juli Jooobuo Marinu ouders W C van Ooi on A Grendel 2 Geertruidn oudere L Boulogne en A van dor Linden Oatharino Hendrika ouden A Lintborst en 0 Biotveld Pioter Joboune oudere P K van dor Burg en M Peuto 3 Wilhelmina ouders J Kuif en 0 T Post OVEELBDENl Juli A M Binoo 8 m ADVERTENTIBN V ordt Gevraagd togen 1 AUGUSTUS e k Adrea WESTHAVEN B 156 FEANSCHE STOOMVEEVEEU Cbenilsclie eo Zwitsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenhelraer Rotterdam Specialiteit voor het toornen en verven van alle Heerenen Dameskleedingelukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tafelkleeden Trflpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek TuUea Kanten Veeren en Alle goederen kunnen in elkander blflyen en worden onschadeiyk voor de gesondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omitreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Gouda Snolpersdruk van A B l i li sl ZooN mm mmmm mmmii Geabonneerden wordt herinnerd de Betaaldagen der Abonnementsg elden zijn van 1 tot en met 8 JULI b C W VAN DER LAAR Directeur ui f de VictoriaiBron f e Ober ahnsfein by£ms Tafeldrank Van h£ Y ninklykef ui s der ederfanden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlabnstein levesUgrd te ItoUerdain Zuidblaak 8 j roole Het aantal zenuwkwalen van zouuwhoofdpya af tot de voorafgaande kontoekonen van apoplexie hereenlieroerto te tmtaoercn Dog steeds alle middelen door de mediscKe weteDsohap aans eweud Eerst aan den niouireD tijd komt do eer toe dat zij door het gobniik maken van den eenvoudigaton weg ramolgk langs do huid etjnu phy iologisohe ontdekking gedaan hoeft die na honderde proofnemiugen thans over de geht elo wöreld verbreid ia en terwijl ij in wotonftchappolyke kringen de hoogste holangstelling wekt tovons eena wtildaad blijkt te zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende meiischheid Deze geucoewijze is uitgoronden door den gewezen officier van Gezondheid Boman Woissmann to VUahofen ep berust op de ondurvinding opgüdann io eene 50 jarigo praktijk Door wassching vau bet tioofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de hnid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden workelgk schitterende reBultutea verkregen en zij maakte zooveel opgang dat van een door den ui vinder geschreven wérkge OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen Vortqn tyd reerta de 35e druk verschonen is Dit boekje bevat niot alloon voor kot groote publiek verstaanbare verklarinRen omtrent het wozon der nieuwore therapie on do daarmede zelfs in wanhopige gevallen vorkregen uitwerking maar ook vindt men ilaarin wetonschappelijko vorhandolingen uit de mediSOtte bladen die aan deze ganeeswyze gewyd zijn zoomede afschrift van tal van getiiigschrifton va hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Meniere med dr professor aan de polykllniek te Parijs rue Rougemont 10 Steinereber med dr praktieeerend g eneesheer aan liet krankzinnigen gestioht te Clinrenton StnitStsrath Ur ohn te Stettn Qrossmoan med dr arroud arts te Jöhlingen Dr P Porestier geneeslieerdireoteur van het hospitaal te Agen Geheimrath Dr Sobering kasteel Gutenfela Bad Ems Darses med dr geneesheer dlreo teur der galvano therapeutisohe inrichting voor zennwlijders te Parijs rue St Honorë 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Busbach arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière Eure lid van den Consell Central d hygiène et de Santé In Frankrijk en vele anderen Aan alion wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid Uiden waarvan de kentookenon zijn ohronischo hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang Rroote prikkolbaarhald gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alio zieken die door beroerte gotrolfen worden en nog lyden aaii de gevolgen daarvan zooals verlammingen onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliika zwakte verzwakking vin gebeugen enz en zij die reeds onder gonoeskundige liehandoling geweoBt zijn maar door do kende middelen als outhoudings on koudwatorkuiir wrgveii electriseeren stoomlooi of zeebado i ge ii genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ton slotte zg die vreeS gevoelen VOOr beroerte on daartoe reden bobben wegeus vorscbijnselen als zlCh aanhoudend angstig roeien verdooving In het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn nnder het voorhoofd sulzing in de ooren bet voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan ai deze drio oategonen van zenuwUJders ais oofe aan jonge meines lijdende aan bleekzucbt en kraohteloosheid ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken on geeslolijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zich liet boven vermelde werkje aan to schaffen hetwelk op aanvrage kosteiOOS en franco vorzondon wordt door Wi iSSMAi t LEMAIRK Co Apothekers te Parijs me de rKohiquicr 30 Alloeu gerechtigd tot verbreiding dor genpeswljze van liOMAi Oud OfHoier van gezondheid eere lid der Itftliaansoho nSttnitoita ordo van het Witte Kruis en verder te Ainsterdftm door Rf CLEBAX £ Co Hetligeweg 42 Ilotterdam F G Vftll SANTEN KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBRï PORTOX Oudegracht bij de Gaardbrug F 160 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt sedert 10 jaren door Professoren praotlseeronde Gonoesheeren en door het Publiek toegepast en aanbevolen als goedkoop aangenaam zckor werkend en onschadeiyk GenCeS en Huisraidde Beproefd door PfOl Dr T Freric ig EeH jrt ff V Sea n ünt wür bi ig C WUtt Kopenhagen Prof Dr R Vlrchoviir BBriui V Oletl MÜnchon Reclam uiprig t V Kussbaum MünchM Hertz Amil rdam V Korczynskl Kr tt u y Brandt Kl u enburfl bij storingen In de kwalen der lever last vanSranfiT voortdurende verToortkomoude ongestelildulzeltgheid benauwdheid eetlust enz Op de jongste hygienisch nje licinftle Tentoonstdlling te Gtnt is de WeissiBaü ache neeswüzö door de mediache jury met de Zilveren Medaille bekoond Zdeltauer at pewnbura Soeaorstadt Kasan Lanibl War chnu FOrSter BlrmmBlinm Onderbuiks orennen aambeljen tragen stoclstopplng en den daaniil heden zooals hoofdpijn uot aun kortademigheid gebrek aan Die Zwitsersche Pillen van don Apotheker Bichard Brandt woideu oin hare Ï8chtö working door vronwea gaarne ingenomen en zijn te verkiezen boven de schcip erkende Zouten Bitterwater Droppola Mengsels enz Om het keepende publiek tegen bedrog te beschermen W wordt men er nog ia hot bijzonder opierkzaani op gemaakt dat er Zivitscrseho Pillen in den handel ijn gebracht die op bedriogelijke w jzo er b jn eveuzoo uitzien en verpakt zijn als de echte Daarom moet men bij den aankoop zich overtnigen dat het ÉtSket borenstaando afbeelding een wit kruis in een rood veld en dehnndteekening teekeningRohd Brandt draatjt Men moet daartoe do om do doos gerolde gebmiksalnwUztai fr afnimen Ook wo t men er in t bnzondor op gewezen dat do Zwitsersche OT den Apoaieker Eich Brandt die bl de Apotheker verkrijgbaar zijn BUeen in doozen 4 70 Cents geen kleinere doosjes verkocht worden Hoofddepot F E Van Santenkolef te Hotterdam ten voordeele van het gerestaureerde Orgel in de 6I100TE of St JANSKERK te GOUDA te geven door den Beer J H B Spaanderman met medewerking der Leerlingen van de Soloen Koorklaaae der Sled Mu School en Mejntfroow JiCOBA E dis REBDB SoloVioliste te aHage op DONDERDAG den 6 JULI 1893 dea avouda ten half 7 ure üe Hr P BRONS MIDDEL heeft vrelwillend de Begeleiding der Zangnammera op zich genomen W r Programma s tevens Toegangabewyzen ad 0 50 en voor Leerlingen van de Sted Mnz School 0 25 Verkrygbaar b de HH Boekhandelaren J VAN BENTDM ZN H C EDAUW en J T 8WARTSENB0BG 9 Gt per Fl 5 Ct per V FL prachtig helder en ed werkend I WEli y O NZ E m Naiir Wollen OndergoeÉren r Prof I r G JAEOSXL k fi dxasen voortaan narsii tund cedeponeerd merk Depdl A NOETIBB Gouwe C 34 35 WDTraac Eev n wlJ gun da nunm Aer OpSTg Op JAKSEM TILAinTB rriozanveen Zeer Nette Gesteendrukte EAmARTJES worden GELEVERD door A Klll KMA en Zn Men wende leieh voor mmim mim Markt A 68 Gouda bfl T JP JAVIVI BINNENLAND GOUDA 5 Juli 1893 VERGADERIiJG van den GEMEENTERAAD op Vrjjdag den 7den Jali 1893 des namiddags ten 1 ure Aan de orde De Rekeningen van de Volksgaarkeuken en het Hoffinans Gestichi dienst 1892 Het voorstel betreffende de bewaring van eenen door het Kgk in gebruik te geven outr amettingsoven Het verzoek van den Gemeente Bouwmeester om vergunning tot het verrichten van particnlier werk Het adres van J A P Montgn e a betreffende de toelating van leerlingen op de 2e Burgerschool voor meisjes De benoeming vau een Lid inde Commissie van beheer der Stedelgke Gasfabriek Idem van een Lid van de Openbare Gesondfaeids Commissie Idem van eenen Onderwyzer aan de 2e Bai erschool voor Jongens Idem van eenen Onderw zer aan de Ie Burgerschool voor Jongens Idem van eene Onderw zeres voor de handwerken aan de Tusachenschool De samenstelling van twee stembureaus voor de verkiezing van zes leden voor den Gemeenteraad Gisterenavond hield de Goudsche harddraver vereeniging Eendracht maakt macht alhier hare algem vergadering tot het doen der rekening en verantwoording De voorzitter deelde aan de vergadering mede dat besloten was dit jaar geen harddraverg te doen houden omdat den 24en Mei eene Bchoour yder heeft plaats gehad art 1 v h reglement Het volgende jaar hoopt zg weder een harddravery te houden hetzy met de Goudsche kermis of bg gelegenheid van eeu of ander feest of tentoonstelling Ter gelegenheid van de verjaardag van H K H Prinses von Wied maakte het garnizoen alhier op het kazerneplein eene parade De troep Italianen waarover wij in ons vorig nummer spraken zijn in Bloemendaal door de Gemeente en Rykspolitie aangehouden en overgebracht naar Rotterdam By de politie alhier is de opsporing verzocht van de 13 jarige H E P uit sHage die de ouderlyke woning heeft verlaten 1 é ELlLLElOI i O S Xd TJ 1 Naar het Hoogduitach XVII 66 Klein en zacht en koel was de hand die hem toegestoken werd en Collander boog rich ala bedvdmd daarover heen om die te kOssen Staat ITwa Doorluchtigheid mg toe dat ik ran deze uitnoodigiog gebruik mai k stamelde hfl en zag nog hoa zg hem minzaam toeknikte en toen onhoorbaar als een aohaduw over bat olita tapijt wegzweefde torwyl de met goud doorwerkte portieres aohter haar dichtvielea AU verblind stond hg haar na te staren zyn handw tegen zqd voorhoofd gedrukt Gedurende een paar mioitten dwarrelden zijn gedachten rond net ala daarbuiten de aneeowrlokken in den storm Eindelijk ontsnapte hem ean diepe zucht O dat ik u kon helpen ongelukkige vrouw Dat ik door God geroepen mooht wezen om zijn bode te zijn die het aohoone Toorhoof l met den vredespalm beroert die aan het hemelrijk gijn achoonatea seraf terug voert De beide rozen lagen vei eten op den divan Haastig greep Collander er naar on drukte zijo brandende oogen op de blaadjöB die zy daareven nug met haar lippen bad aangeraakt Het was of een rilling door hem heen ging Dan richtte hij zich op en verborg de bloemen aan zjjn hart Ik nt xe aan myn Martha brengen ea haar van de De Sei eant D J Jager bestemd voor deadjninistratie hier te lande is tegen 1 October bevorderd naar het 2de studiejaar van denhoofdcursns Tot len onderwgzer a d openbare school te Krimpen a d IJael is benoemd de heer K van der Graaf te Lekkerkerk e Te Krimpen a d Lek heeft de Raad besloten de Jcermis af te schaffen De jaariyksche beproeving der brandspuiten wilue men ook maar achterwege laten doch hietover staakten de stemmen pe heer S Velsing hoofd eener school te Bergambacht komt voor op eene voordracht totlioofd te Rotterdam Voor de recUbAnk te Rotterdam stond terejcht P W 37 jaar werkman te Amsterdam beklaagd van diefstal In de maand Mei j 1 vertoefde beklaagde gedurende eenige d n te Gouda waar hy in een logement zgn intren had genomen In dat logement en ook tegejn anderen bad hg zich uitgelaten niet veel geldj te bezitten en hg had dan ook zgn slaapgeld niet op den bepaalden tgd betaald Op denj25en dier maand was bekl door den winkelier Sgezien komende uit diens winkel en argwaan koesterende had de winkelier zgne toonlbanklade nagekeken waarbg hem bleek dat er geld vermist werd Op h t politie bureau was op beklaagde bevonden een bedrag van ongeveer ƒ 10 bestaande uit guldens halvi guldens en dubbeltjes jnist overeenkomende met het bedrag door 8 vermist Bekl ontksnde het geld gestolen te hebben bewerendi dat het zyn eigendom was Het O M eischte zes maanden gevangenisstraf D toegevoegde verdediger mr E G van Schouwen achtte het niet wettig bewezen dat beklaagde zich aan het hem ten laste gelegde had schuldig gemaakt en vroeg diens vrgspraak Na delibiuatie beval de rechtbank dat op hedeÉ over 8 dagen alsnog als getuige zal worden gehoord de vrouw van den bestolene Nog werd hg verstek behandeld de zaak tegenj den 14 jarigen B M J G te Gouda die op den 19 Mei jl uit een weiland onder die gemeente een jongen bok toebehoorende aan If B aldaar weggenomen en voor 30 cents verkocht had Daar bekl hoe jeugdig ook zich reeds aan meer oueeriykheden had schuldig gemaakt die echter om z n jeugdigen leeftga tot heden nog niet waren vervolgd achttej het O M het thana gewenscht hem tot zyn 18e jaar te doen verblgven in een rgksopvo ingsge9ticht Uitspraak over 8 dagen beeldscbooDo Tonderbaarlijke vrouw vertollen die ze op haa boezem gedragen beefl Ik heb baar toch zoo beloofd dadelgk bij haar te komen om haar alles van bet voratelgk slot te vertellen Anders toefden ÜoUander a gedachten nergena liever dan bu zijc verloofde vandaag eobter zweefde bet beeld vlan Martha als iets heel verwijderds iets onwezenliJkB tuaachen al die nieuwe indrnkken die verblindend aan zijn oog voorbijtrokken Hg jMïhrok op loen de lakei hem kwam zeggen dat Hare Kooinktyke Hoogheid mevrouw de Erfgroothekogin hem wachtte Gedurende de audiëntie wat Collander merkbaar verward en acheen niet op zgn gemak iets wat Hare Hoogheid wel bevreemdde ran iemand van zgn kunde en welsprekendheid maar wat haar toch volstrekt niet ongnnitig voor hem stemde Met een kloppend hart daalde de geestelijke ten slotte weer de met tapgten beidde trap af en bevond ziafa wederom buiten in de koude sneeuwlucht nadat bij verstrooid deo groet van de dienaren bad beantwoord In stormpas liep hij voort in gedachten voerde hg de hartatoohtel kate debatten met roratin Tautenstein Door zgn orerredingskraoht en de vastheid ran zgn geloof zal bg baar overtuigen bg zal dikwijls bg haar komen dan zat zg zooals jbedeo naast heiü zitten en weer zoo spottend laobeo met haar slanke handen een rot verplakkecd en toch langMmorhand eroatlger hoe langer hoe stralender tot hem opziend tot eindetgk bet lieve met tranen bedekte gezioh e zich naar hem zal opheffen dan zal hg zgo handen over haar hoofd samenvoawen eti bet uitjnbelen van zaligheid Walgeluklalig mjjt dat ik uwe tiel mooht raddes Hat is Voor de Arr Rechtbank te Rotterdam stonden gisteren nog terecht N M K 27 jaar handelaar in gedistilleerd j te Oudewater ter zake dat bij den 8 Mei jl te Gouda aan de Haastrechtache brug don onbezoldigden rgkaveldwachter brugwachter en tolgaarder in dienst der gemeente Gouda P v Okkeren beleedigende woorden had toegevoegd toen deze den beklaagde die met een brik den tol doorreed om het verschuldigd tolgeld voor 2 maal ad 0 33 vroeg wat bekl weigerde te betalen Eiack 3 boete auba 3 dagen hechtenis ï Jan D 26 jaar arbeider te Stolwgk moest lsich daarna verantwoorden ter zake dat hg in den avond van 24 Mei in de herberg van P Stoppelenburg aldaar moedwillig Joh De Groot eenige gevoelige slagen op het hoofd had toegebracht De eisch luidde ƒ 8 boete sabs 8 dagen hechtenis Uitspraak m beide zaken Dinsdag U Juli a s De zomervergadering vam de Provinciale Staten van Zuid Holland werd door den Commissaris der Koningin mr Fook gister geopend met eene toespraak waarin de voorzitter herinnerde dat sedert de jongste vergadering twee leden aan de Staten door den dood ontvallen zyn Behoef ik u te herinneren zeide de voorzitter wie de De Constant Rebecque en Bugs waren Beiden hebben edjt met de grootte belangstelling voor de belangen van Zuid Holhind geijverd Het is hier de plaats niet om in breede trekken ieders verdiensten te gedenken In De Constant missen wg eenen man die de practische landbouwbelaugen meer in het bgzonder behartigde Buys was de theoretische man die als rapporteur menig gewichtig vraagstuk met groote welsprekendheid en zaakkennis en de meeste humaniteit voor uwe beraïulslagingen en besluiten voorbereidde Het gemis van Bugs zal in de verschillende betrekkingen die hg vervulde en ook in deze vergadering diep gevoeld worden De nagedachtenis van beiden zal steeds in eere worden gehouden c Applaus De nieuwbenoemde leden de heeren Waldeck en prof Van der Lith werden nadat hunne geloofsbrieven waren goedgekenrd door den voorzitter beëedigd en namen zitting De verkiezing van leden der Eerste Kamer en van een buitengewoon iid van Gedep Staten is bepaald op 11 dezer MededeeÜDg werd gedaan van de verschillende ingekomen stukken De begrootings ontwerpen met de daarbg behoorende stukken werden naar de afdeelingen verzonden een dol gewaagd apcl een hazardspel maar lig sat het wagen 1 Hg bedaoht rioh paa toen hg de trap van zgn woning opging dat hg direct naar Martha bad willen gaan Een oogenblik weifelde hij toen echter trad b zgn huis binnen en zette de twee gele rozen in water Wat zou Martha er ook mede doen Zg kende vorstin Claudia ingmers in bet geheel niet Daarop deed hg een andere jas aan nam de bloemen nog een paar maal ter hand om hun geur in te ademen en toen trad hg weer naar de deur Er lagen eenige couranten op tafel waarvan een paar artikelen met rood waren aangeatreept Zeker had men weer een van zgn redevoeringen aangevallen Anders 2ou hij in zgn gver gegeten noohjgsdrouken hebben voordat bg die vgandigo aantijgingen woord voor woord bad wederlegd maar heden acfaoof hg de bhtden ongeduldig op zjj hg had er geen hoofd voor eent moest hg naar Martha gaan om haar al zijn wederwaardigheden van dien dag te vertellen AUe 7 Ja over allea zon hg spreken wat haar koD intereaaeeren Smal en uitgesleten waren de drie houten treedjes van de trap die loegaog gaf tot de woning van professor Clepint Dag in dag uit zat de onda heer over zgo boeken gebogen in zga van labakiwalm doortrokken kamer welker venaten op den achtertuin uitzagen met een kop sterke koffie naast hem zat bij daar aan zijn botanisch werk te arbeiden dat reeda sedert jaren al zgn gedachten en tgd in beslag had genomen Z n klein doohter Martha bet lanke ematige en rusteloos bazig zijnde ouderlooze meisje boatletde zgn kleine huishouding uren lang uM v n t baar BKUnkaad gssiohljfo ovw hiar nui Verschillende andeie stukken zgu commissoriaal gemaakt Tot behandeling op 11 dezer is aan de orde gesteld de quaestie der wgziging van deprov verordening op de stoomvaart in de boezemwateren Interpellatie Visser De heer Visser vroeg verlof om tot Gedeputeerde Staten de volgende vragen te richten Wat is de reden waarom op de agenda voor deze vergadering niet voorkomt een voorstel van Gedep Staten betreffende de uitvoering van de werken der vaartverbetering van den IJael naar de ringvaart van den Haarlemmermeer waartoe in 1887 besloten is Wat hebben Gedeputeerde Staten sedert de laatste vergadering gedaan ter voorbereiding der uitvoering van die werken Wanneer denken Gedep Staten een voorstel daartoe by deze vergadering in te dienen Het gevraagde verlof werd verleend en den interpellant gelegenheid gegeven tot ontwikkeling zgner vr en Hg herinnerde daarbg aan de geschiedenis van den loop dezer zaak van de verschillende besluiten achtereenvolgens conform de voorstellen van Gedeputeerde Staten door de provinciale vergadering genomen Het eenige punt dat nu laatatelgk nog ter beslissing was overgebleven betrof de uitvoering van den bouw der hooge brug hg Gouda De bedoeling van het dienaangaande door Prov Staten genomen bealait was Ged Staten uit te noodigeli deze zaak voor te bereiden voor eene juiste beslissing door deze vergadering te nemen Wg mochten dus vertrouwen dat in deze bgeenkomst een voorstel zon worden aanhangig gemaakt In stede daarvan is er niets op de agendo te dezer zaken geplaatst en waar Ged Staten steeds bereid waren omtrent deze zaak alle inlichtingen aan Prov Staten te geven bekruipt den interpellant de vrees dat thans niet zoodanigen spoed wordt gemaakt als de buitengewone en veelomvattende belangen eischen die hier in het spel zgn Vertraging van deze zaak kan tot velerlei Bchadelgke gevolgen leiden Spr wees hierbg speciaal op den onfaoudbaren toestand van de Gouwekade Reeds in 1887 werd die onhoudbaarheid erkend en nu zes jaren later ia de toestand nog onveranderd Voor Boskoop en de huiseigenaren aldaar zgn de gevolgen der vertn ing zeer schadelgk en eene andere nrgente quaestie betreft de voor Gouda zoo gewichtige vraag betrekkelgk de uitkeering die deze gemeente al dan niet zal behooren te doen Resnmeerende zeide de interpellant dat hg uit de herfstvergadering van November 11 den indrak medenam dat het moment daar was om eene beslissing te nemen over de al of werk geboden wartrmee zij een ecliraal dagloon ver diende terwijl zg uit liefde voor baar medomenschen tiob al ainda jaren in haar teegen tgd aan vrgwillige ziekenverpleging in het Brigitta hospitaal wgdde Wanneer haar grootvader eenmaal voor goed de vermoeide oogen zou hebben gealolen had zg zich daar onder de dlaconeasen willen laten opnemen Maar het lot beaohlkte hot anders Collander de nieuws geeatelgke ontmoette bet bekoorlgke meiqjo en reikte haar dankbaar de hand en toen zg elkander in de oogen zagen was het beidon geweest als hadden zg een ouden hnisgenoot wedergezien Tegen het najaar toen de bladeren als vloeiend goud van de boomen druppelen had Martha haar van geluk stralend geziohje tegen de borst van den gelietden maa gevlgd en was de sjjno voor tgd en eeuwigheld In zgn lange houten kast tikte het uurwerk zijn eentonig liad het vuur in don gseren kachel knetterde terwijl het water in den ketel begon te zingen Armalgk en oud waa allea io het kamertje maar het zag er rindelgk en vriendelgk uit In een glazen kaslje prijkten een paar gekleurde kopjes lobolpen koraaUakken en een paar gedroogde vreemdsoortige planten door grootvader ais jongeling van het strand van de Adriatiaohe zee meegenomen Voor het raam stond de naaimachine en boren een afgetuigde paardeharen sopha hingen oude kopergravures van deti Verteller en ffUermann en Dorothea Op tafel naast den praohtbijbel geurde een frissohe bouquet van dennegroen als herinnering aac het kerstfeest