Goudsche Courant, vrijdag 7 juli 1893

No 6090 Vrijdag t Juli 1893 32ste Jaargang ftOÜDSCHE OHANT Nieuws en Advertenliehlad oor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonilerlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsiuimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd openbare dronkenscbap by 7e berbatin A L te Gouda Lnnge Willerasteeg tot 3 weken hechtenis Buiten openbare waterbakken datgene verrichten waartoe die inriclitingen bestemd zyn P H te Gouda Peperatraat thans in de strafgevaugeais te Rotterdam tot il of 1 dag tiecbtenis Allen zyn tevena veroordeeld ia de koften verhaalbaar by lijfsdwang van 1 dag Straatsch euder 0 H te Oouda Kogen ontslagen van recbtsverrolging iNlUCilTlNURN WKLKU GEVAAB HCHADE OF HIHDES KUNNBIN VllllOOIlZAlllSN BOEGEMEESTER m WETHOUDERS van GOÜUA Gelet op rt 6 en 7 der Wet T n den 2n Juni 1875 iSlaatibtad no 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter riitie is gelegd een verzoek met byiagen T van Vliet om vergunning tot het oprichten eeuer lacliterü in het perceel gelegen aan de Zeugstmat Wyk G no 84 Ka daster Sectie C no 2470 Dat op Woensdag den 19 Juli 1893 des namiddags ten 3 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde verganning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van do ter zake ingekomen Schrifturen kan worden konnis genomen Gouda 5 Juli 1893 De Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Beurs van Uollerdam Staatsleeningen Eerste Beurs Tweede Beurs 4 JUU Lgste Hgsle Lgsle Hgste koers koers Kbd Oerl Werk 8ek S lOl s HoNOiaiJE Ooudl 88 4 94 s OoaTEiiB Obl Z A 0 7 78Vi aU8l 0 1889 9OH026 4 iV O 188SioGoud 97Vi SpiNJB Bti Pep Soh 4 881 09 Stedelijke Leeningen BoTTBa Oblig 1886 S j 100 Oblig 8S 9S 8 100 Indugtr en nnano Ondern te Rot Pandbr Eoll Hypb S 99 Psndbr Bolt Hypb 4 101 Pandbr Zuid H H 4 101 Psndbr Zuid H H S 98 b AandN Aftik H V 107 Aand Araerik Smvt 68V Obl Araer Stoomv 4Vi99Vs C v A Arendsburg 681 686 Aand Disoooto Mji l07Vt Industr en Flnano Ondern buiten Rot Nbd Pbr Holl Hjpb 4 101 Pbr HoU Hypb SVi 99 O BlauiThoedBnv 4 101 Northw mP H bt 100 100 ElJSl Pbr Hyp bank 4Vi 7 Ambbika O Amer N Tr 6 lOOV Pbr Bl uil Hbk 6 100 Spoorwegleeuingen Keb Cenlr ge l Oblig 84Vi ITALIB o Sp 1887 89 S 68 Z 1 sp fr 6000 8 66 8 PoiEN A W Weenen 116V EosD Obl Qr H 8pir 90 4 98 8 O Iw Dombr lS6 4V 97 4 A Mosoou Brest 8 64 64 Z W 100 1000 6 78 AmerikaanBohe Sprw Aand en Oblig Trust Dep O Shyp A 8 4 Central PaoiSo Aoud H i l s Obiosgo i Brie Spw 6 96 Denver Eio Gr Aand U j H j Miss K T Aand 11 N Ï Onl 8t W 14Vs l n Premieleeningen Bbioib L Anlw 1887 8 100 L Brussel 1886 8 100 Mü vBuurtsp 8V 98 98 j DosTEKB Stsalsl 1884 4 121 i Ëuropeescbe wraanleu onveranderd met weinig bande Aand Amerik Stoomvasrt Mg pot en aand Afrik H V 7 pot hooier Amerik markt zeer flauw vooral voor Central shares die op de laagste koersen aangeboden blijfea Bet tomü der ectunAeuntelarm i P E Eol PreHeiit M MlLDBBS Secretarit Nlet offloleei Lot Oongostast Sl j BUrgerlQke Stand Zevenhulien GEBOEEN Leonderl ouders I Havenaar on L Lievaars Jerarda Aletla ouders H Paul en I W Rupke Gorardui ouders 1 Bos on M Bos Juli Watergetyden HooK Laair Koog Lasg Illilïï 6 7 8 9 10 U 18 10 89 7 04 11 06 7 31 11 88 7 B8 11 47 8 12 01 8 86 0 33 8 68 1 Ü3 9 88 0 33 10 8 08 10 83 1 36 11 08 8 18 11 43 3 49 14 4 81 46 4 60 1 16 SpringtU 15 Juli Juli Opg 6 11 7 11 8 9 10 11 18 1 A Onderg M Opg Ondorp 88 11 46L K 1 Juli 8 43 8 84 46 1 08 7 3 48 8 81 8 36 13 3 64 8 16 01 4 07 19 4 02 8 09 28 6 41 25 4 10 8 01 66 7 07 81 4 19 7 62 46 8 16 1 Aug 4 81 7 60 Stedelijke Zwenuohool 6 Juli s midd 18 u Opgavo der temperatuur van do lucht 70 gr Pahr het wster 69 ADVERTENTIÊN Heden overleed na langdurig lyden Mevrouw C H van dbu flAAGEN lizio UiiNB in den ouderdom van 36 jaar Omda 6 Juli 1893 Eenige kennUgevittg Voor de bewgzen van belangstelling bg de geboorte onzer Dochter ondervonden betuigen we onzen weigemeenden dank P J BEIiLAART J G BELLAAKT SOBIÜK Gouda 5 Juli 1893 Arts E FABER LANGE BOUTSTRAAT 19 VGKAVEiBAGE Spreekuren alle werkdagen van 11 13 en 1 3 uur IVaaihlooze Vennootschap uninniiJi te GOUDA Die cog ieta te vorderen heeft van of verschuldigd is aan de Goadsche Machinefabriek te Qouda thans in liquidatie gelieve daarvan opgave te doen aan den Heer H ENNO van GELDER 3e Helmerstraat No 19 te Amgterdam DE LIQUIDATIE COMMISSIE GEWONE JAARLIJE80HE VERPACHTING TAN mms w imsiE OP MAANDAG 24 JULI 1893 jn I des middags ten 12 ure dadelgk na U l afloop der verpachting van het Kroon domein in het VOORMALIG BECHTHUIS te Bergambacht ten verzoeke van den Ambachtsheer van Bergambacht den Ambachtsheer van Ammerstol den Heer LIEFTINCK den Polder enz NOTARIS MAHL8TEDE FEMSCHE STOOMVEEVEEU Gheiuisebe eo ZwiUersche Wasscberij Gobreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerttten Oameekleediugstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Taielkleeden Trjpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Netoldook TuUes Kanten Veeren ent Alle goederen kunnen in elkander bigven en worden ODSchadeiyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gonda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Gouda Saalpersdnik van A BalOTMAli Zoon 7AIT AF HED N tot 10 JTHJ zullen alle Lappen in Zijdenstoffen FLÜWEELEN PiSSEUEHTEN LINTEN lot ongekend Lage PrUzen WORDEX UITVERKOCHT Zie de TALAGE s£v L Z J Ic JL Mederlandscbe Stoomboot lllaatschappij 1 ® i Si éü sii ® sf De Stoomschepen BOLLAND kapt J 8MIDT en BATAVtBB kapt J SAUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te BJrewergqaar de markt van Boter en Kaas te Londen Kraepflien en Holm s IQiiina LjfpocheQ t i£1SSHE is de meest Krachtige n Versterkende KI A VIIJI aanbevolen door tal van binnen en baitenlandscbe genoesheeren Bekroond met BEKEK DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons b i 90 en f I Dopöt te Qouda bg p xujra den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THUI Kraepelien HoIiD Hofleveranciers Zeist Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Dr Retau s z ELFUEWABIKG Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 ffulden Ieder die aan de verscbrikkel ke gevolgeu van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ka duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlagB M azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Zenden gratis m franco het prachtig geïllustreerd ISDE ALBUI met hollandschen offranschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitKekomen nodellen voor het Winterseizoen van kleederen hoeden enz voor heeren dames en kinderen op gelVankeerde aanvraag aan M JULES JtLUZOT a C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prüzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welko voor de goedeen prompte uitvoeringen ier bestellingen benoodigdzgn Bestellingen van 35 francs en hooger worden met eena verhooging van 5 0 0 franco Dracht en ortj oan lnkom$ndB rechten m alie otitutöcn van Ncileiland aan hult bezorgd De Ulanten lipbben geene formaliteiten voor de mklarmg of andersints te vervullen laar ons réexpéditiehuls te Rozendaal Noord Bia jiint daarnu de belast is Wie zeker zijn wü de Echte Eikel CftCftO te ontvangen tesamengesteld en na vele prce iemingen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr MlohaeliB Terraardigd op de beste machines in het wereldberoemde étabblissement van OebiiB StoU werok te Eeulen elsche DpTQie aeltf Cikel Cacsio in vierkanten bossen Deze Eiïel Cacaa is met melk gekookt eene aangename gezonde drank roor dagelijksch gebruik een i 2 theelepeU van t pceder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank b j gevid van diarrfaee slechts met water t gebruiken Teikrygbaar by de Toomumats H H Apothekers enz Van VoUeiilioveii s Stout is de meest gezonde drank Van yenhoreo s L 46ER en GERST BIER zgu heerlgke Tafelbieren Hy G 7 fl Stont a 12 et ontvangt men gratis de Van Vollenhoven s Stont Marsch Aanbevelend J J van VLLZËN Turfnurkl Gouda p Vi Ko Ko prmtbnqjea f 1 80 o 0 90 o 0 35 Oeneraalrertegenvoordiger Toor Kederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalveistnut 103 Men toende Heh voof Markt A 68 Gouda bü JT 2 JSVIjV BINNENLAND GOUDA 6 Juli 1893 De heer K Koning te Gouda ia benoemd tot onderdirecteur by de Maatschappy van Weldadigheid te Frederiksoord In de gisteren gehouden vergadeiing van het comité voor gemeenteraadsverkiezingen is voor de It a verkiezing verkozen tot voorzitter de heer H Straver en tot ondervoorzitter de heer J Breebaart Lzn De openbare vei adering van kiezers zal worden gehouden op Yrydag 14 dezer des avonds ten 8 nnr in de zaal Kunstmin van de Sociëteit Ons Genoegen Voorts ia op voorstel van den voorz der rergsdering den heer Valette bealoten dat van het comité bet iniatief zal uitgaan om een boekje samen te stellen waarin het pubheK gewezen wordt op de voordeeleu die Goudit aanbiedt aan iamiliè n elders om zich hier te vestigen als goed onderwijs betrekkeiyk goedkoope woningen en levenawijze gunstige ligging naby groote steden enz De taak van het comité bepaalt zich eenvoadig tot het ia het leven roepen eener comittiasie zonder eenige financieeie aansprakelijkheid of bemoeiing Ëeii viertal aanwezigen verklaarden zich bereid in dïë commissie zitting te nemen terw l nog andere stadgenooten kunnen worden uitgenoodigd ook daarvau deel uit te maken ten einde op die wgze het gemeentebelang te bevorderen Heden morgen is in de Groenendaal een paard op hol gedaan hetwelk naby de Markt werd gegrepen zonder eenige schade te hebben aangericht By den landbouwer C Hoffland te Haastrecht is weder een koe aan miltvuur gestorven ook by den landbouwer J Verburg werd een geval geconstateerd beide dieren zijn verbrand en begraven Volgens terslag van heeren directeuren der Nntsspaarbank te Haastrecht zyu er in het a eIoopeu boekjaar 243 inlagen gedaan waarvan 22 beneden één gulden 115 van ƒ 1 tot 10 87 van ƒ 10 tot 100 en 19 van ƒ 100 en daarboven Er hadden 93 uitbetalingen plaats Aan het einde van het boekjaar waren 201 spaarbank boekjes in omloop wAarvan 16 tot een bedrag van beneden 10 94 van 10 tot 100 83 van 100 tot FEViLLETOlï O B IL TU SZ Naar iet Hoogduittoh xvir 67 Vjt kloDken voetstappen op de trap Martha voelde wie er aankwam zy liet haar werk in d n steek ö gicg hem met uitgestrekte armen tegemoet en toen hij haar aan zga borat drukte en haar een ku op bet gelaat gaf bloosde ïij in liefelijke verlegenheid Voor heden liet Martha haar werlc rusten en nntelde zich naast hem op de sopha stralend van gehik zag k hem aan torwyl hij haar van zyn bezoek op het slot vertelde OoUander vos opgawondeo en sprak veel hg konniet calaten om telkens weer de statigheid en betooverende innemeadheid der erfgroolhertogin on debuitengewone sohoonheid van vorstin Tantenstein te roemen Aan deze laatste heeft hij zijn geluk teaankent Zij protegeert hem en helpt hem krachtig OTM de rotablokken heen welke zyn tegenstanders op Kgn weg itapfllen Martha voelt zich overgelukkig en stoot op eaaa de armen om z n hals on ziet hemmet haar 2aohte oogen waarin de utligste bindsohapzich afspiegelt teeder aan o v r V J P J Hellmuth en wat J t dnt Hij ons schenkt Hg vatte haar hand Die hand is vereelt door arbeid en eeaigWDi rood getint onder den invloed 1000 en 8 boven de ƒ 1000 In het geheel werd 1067 65 aan rente toegekend Naar wy vernemen zal Donderdags a s op de Markt een Tolks concert plaats hebben in de vernienwde tent By de Dinsdag te Beverwyk gehouden herstemming voor eèn lid van de Tweede Kamer is gekozen de heer mr Borret Kath met 1359 stemmen De heer Van Loenen Martinet lib had 1277 Op 20 Jnni verkregen van de 2595 geldige stemmen de heeren Van Loenen Martinet lib 698 Borret Kath 691 jhr Hartaen eand van een deel der Kath 622 De Boer tib 335 en Waller a r 229 stemmen Het Handelsblad zegt van deze verkiezing het volgende Deze uitslag is natuurlijk een teleuratelUug voor de liberalen Tot troost kan echter strekken dat de heer Borret geen behoudaman is maar voorstander van een zeer uitgebreid kiesrecht die gaarne zal medewerken om de aanhangige regeling voor een groot aantal Kamerleden meer aannemelyk te maken ZÜn terugkeer in de Kamer waaruit hy in 1891 door het dry ven der anti legerwet party is verjaagd is een gunstig teeken voor de zaak van den vooruitgang dieblijkbaar onder de Katholieken benoorden den Moerdyk weder grooteii aanhang heeft De Tyd teekent by het bericht van den uitslag het volgende aan Ofschoon dus het eindresultaat der verkiezing in overeenstemming is met het door ons gegeven advies kunnen wy niet ontveinzen dat de omstandigheden welke de verkiezing van mr Borret vergezelden onze vreugde van volstrekt niet onvermengden aard doen zijn Van harte wenschen wy dat de gedane voorspellingen omtrent verbroedering en herstel van eensgezindheid welke van deze verkiezing het gevolg zouden zyn zullen verwezenlykt worden Wy erkennen echter dat veel van hefteen de verkiezing ook nog in de allerlaatste dagen voorafging ons daaromtrent een weinig gunstige verwachting doet koesteren Terwyl gisterenavond eene jonge vrouw in de IJselstraat te a Gravenhage De Oorlogskréet ventte werd zij plotseling ongesteld Men bracht haar in een woning binnen en weinige oogenblikken later schonk zy het leven aan een kleinen Heilfloldaat Per raderbaar werd de jonge moeder naar het ziekenhuis vervoerd van afwisselende kon en warmte waartegen sy zich niet bad kunnen besohermen de vingertoppen zyn door het naaien doorgeprikt Hoe liefelyk en zaobt fa d Claudia s rechterhand omschitterd van goud en diamanten zioh niet om de zyne gelegd Maar Vorstin Tantenstein werkte ook niet voor haar brood zooals dit rusteloos arbeidend en zorgzame meisje Collander neemt met een opwelling ran teederheid haar hand in de sijne en drukt zyn lippen op de sporen van vlyt en huiselyken arbeid Wat is het hier stil en vreedzaam maar toch ook hoe benauwd en armoedig Nog nimmer heeft Collander deiophn zoo hard gevloden als vandaag Martha is vroolyker en spraakzamer dan ooit Zy vertelt hem van baar bezoek in het hospitaal en van het overreden kind dat zy op Hellmnth s verzoek hozooht heeft Hij hoort haar woorden wel en knikt af en toe goedkeurend maar zijn gedachten dwalen ver af Wat zyn baar aaohblonde dikke vleolten burgerlijk eenvoudig tegen bet hoofd opgebonden I In Claudia s gouden lokken fonkelde een kroontje zooals een koningin dat zou dragen Het was bespottelyk haast had hy faaar toegevoegd Ge moest u wat meer naar de mode kappen Martha I A lsof hij voorheen niet steeds haar vleohten bewonderd had I En daarbij de vrouw van een geestelijke die als 8amaritaanache da hotten der armen bezoekt kan toch niet een kroon van ijdele pracht en pronkzuobl op bet hoofd dragon Maar toch neemt hy een dennetakje nit het glas en tooit haar daarmee XVIII Maria Looiie was aan het Hof voorfMteld gewor Dr Anton Freiherr von Eiselaberg van Weenen die tot hoogleoraar in de geneeskunde an de Universiteit te Utrecht is benoemd om ÉDderwys te geven in de heelkunde ia thans 92 jaren oud Hy heeft te Weenen Würzbnrg Zurich Parys en Berljn gestudeerd is fa 1884 gepromoveerd en sedert 9 jaren veriKtuden als assistent aan de beroemde kliniek van prof Billroth sedert 4 jaren docent aan de Universiteit te Weenen In de laatste 3 jaren na de ernstige ziekte van prof Billroth het vertrek van prof Salzer naar Utrecht a Von fiiselsberg feitelyk de ziel der chi t rgische kliniek en er ia maar éen stem over onverbeterlyke wyze waarop hy zyne taak tegenover patiënten studenten en de wetenschap vervult Wat hem voor Utrecht onder de tegenwoordige omstandigheden byzonder wenschelyk Raakte ia volgens het Utr Dagbl ooral dit dat hy de eenige is die het door fcof Salzer op zoo voortreffeiyke wyze begonIkn werk der reorganisatie van het chirurBiacbkltnisch onderwya geheel ia den geest en op de wyze zal kunnen voortzetten ala dit in Ijet belang der Universiteit moet gewenscht worden In bet begin van Mei gaven de heer en mevrouw RussSuchard te Tontralle by Zurich een feest aan al hun arbeiders die werkzaam A op hnn chocol ade fiüw ia h e a te Sen èresBlndent en Loetrach Aan het dessert riep mr Russ een tonds in het leven waaraan hy 50 000 schonk Dit fonds ten voordeele der arbeiders moet dienen om de eendracht die er moet bestaan 4 tissohen patroon en arbeiders te bevorderen Mevrouw Russ ea hy hebben besloten ter vergemakkelyking vao het huwen van jonge werklieden aan hunne fabriek eiken jongen man van minstens 23 jaren en elke jongedoohter van 20 jaren een uitzet in geld te geven van 600 franoB tenminste wanneer zij eenige jaren aan hunne inrichting werkzaam geweest zyn Aan oude werklieden zullen zy verder een loon doen toekomt geëvenredigd aan hunne behoeften en niet aan hun werk Aan weduwen zullen zy de middelen venchaffen om aan haar kinderen een goede èpvoeding te kunnen geven Tn de behoefte van ongevallen en ziekten zal worden voorzien Aan het einde deelde mr Rnaa mede dat voortaan de arbeidsdag van 11 op 10 uur ia gebracht Ook dit is weder een staaltje van goede praktyk en werkelyk te waardeeren Aan het Bat Nbl werd den 4en Juni uit Penang geseind den en had een uiterst gunstigen indruk achtergelaten De Ërfgroothertogin en Prins Maximiliaan schenen zeer met haar Ingenomen en ook de Groothertog onderhield zioh byzonder lang met haar Het sokeen dat hy zich een geheet verkeerde voorstelling van baronesse von Nennderscheidt had gemaakt verrast zag hij dat madonnageziohtje aan waaruit hem zulke verstandige en bezielde oogen vol ernst en weemoed tegenhlikten Bn ook sofaenen hem de antwoorden van het gansje van Bachenan zeer tu verrassen Hy wendde zich tol frenle von Speyern met de woorden Ik wensch u geluk lieve freulü met uw goeden smaak f Uw beschermelinge is een charmant vrouwtje ik begryp maar niet hoe vorstin Tantenstein zioh zoo in haar hdeft kunne vergissen Ik heb byzonder gelet op baar eutréo de cbamhre dat zoo bespottelijk werd voorgesteld maar ik kan liet andera zeggen dan dat bet volkomen waardig en gracieus was I Fides glimlachte op de manier ran een moeder aan wie men een compliment maakt over haar welopgevoede dochter Ik begryp het zeer goed Uwo Konioklyke Hoogheid dat barones von Nenndersoheidt weinig in den smaak valt van vontin Tantenstein de contrasten zyn te groot om z j hut slechts op ééü pnnt te barmoniêeren jfDat ia watr Ik ben zeer tevreden met do keuze van den haron ik had hem zulk een goeden smaak niet toegedacht en ben on volkomen verzoend mtat zyn miuohien wel wat overyld hnwetyk dat my in het eerst tot ernstige bedenkingen aanleiding gaf Apropos men zegt dat de onverbeterlyke dolle jonker zich op zeer in het oogvallende manier voor dsD triomfwagen vaa vorstin Tantenstein heeft De petroleumwerken te Babalan zyn door Atjehers verontrust zy hebben echter geen schade aangericht De directeur en zyn personeel zyn naar Klambir vertrokken en het werk aan de petroleumbronnen staat stil Door tweehonderd soldaten worden de werken bewaakt Kolonel Van de Pol opereert van vier zyden en tracht den vyand die eene benting bouwt tusschen Babalan en Klambir te omsingelen De openbare meening hier is zeer tegen de Nederlandsche Atjehpolitiek de toestand wordt als ernstig beschouwd De redactie teekent daarby aan Dit telegram uit Penang is een telegram uit Penaug Wyl daar een anti Nederlandsche geest heerscht uit deze zich i atuurlijk ook in de berichten die er omtrent Atfjeh worden gepubliceerd Als er te Penang veel geld aan Atjeh te verdienen valt zwygt die geest maar zoodra ons gouvernement krachtig optreedt en men dit te Penang in de porte monnaie voelt uit zich die geest op demonstratieve wyze Zooals het tel ram daar ligt is het blykbaar juist wat de feiten aangaat De Atjehers hebben zich op de werken der Langkat petroleummaatschappy vertoond dat kan men dunkt ons als zeker zeggen Want aangezien er geen schade is berokkend en ook niemand gedood of gewond werd kan men niet anders aannemen dan dat elk ander woord voor hetgeen j e Atjehers daar deden overdreven moet t yn geweest Dat verontrusten schijnt een buiten verhouding groot effect te hebben gehad althans de directeur en zyne employés hebben den arbeid laten staken en zich van het terrein verwijderd Mogea wy andere mondelinge berichten gelooven dan heeft dit alarmeeren door de Atjehers een aoort van popiek tewee ebracht en zyn zelfs te Tandjong Foera de dames naar Medan gevlucht Daar zullen de officiers dames te Algeh wel om moeten lachen Men mag na te Penang den toestand voor zoo ernstig houden als men wil wg zyn zoo vry eene tegenovergeatelde meening te koesteren wy gelooven dat juist het optreden van de Atjehers daar en te Tamiang prouveert voor de scheepvaartregeling aantoont dat onze regeering op den goeden we is en een begin mag genoemd worden vnn het einde van den Alyeh oorlog Mits ouzerzyds steeds fitnk en krachtig wordt opgetreden Omtrent den moord te Ëes meldt de Asser Ct De landbouwerszoon E Warringa die voor laten spannen t jrNenndersoheidt was staeda d apttSs Ja dernière mode 1 De Groothertog lachte in zichzelf r Maar hy heeft ook altyd genoeg karakter en standvastigheid gehad om weg te werpen wat by nadere beschouwing niet aan sijn hoogen eiaohen beantwoordde f Dan is het dubbel interessant om te zien wat hy voor eoht goud en wat voor klatergoud zal verklaren De Groothertog streek langzaam over zyn gr eonden baard terwijl hy zijn oog kalm en vost op het gelaat der hofdame gevestigd hield wHeb maar geen angst lieve freule diamant kan met velerlei gesteente worden döoreeogeiohud maar alleen door diamant wordt b geslepen en mensohenharten lyken op fijngeslepen glazen die slechts dan alleen een helderen toon geren als zij tegen hetzelfde kristal klinken Menig scheepje hoeft op hooggaande golven zonder doel rondgedreven en is ten slotte in veilige haven binnengeloopen De stuurman van Oliviei s soheepje is zgn hart en dat is edel en goed Hij gelijkt op zyn vader wild en rusteloos totdat hy zichzelf op den goeden weg had geholpen en de beste echtgenoot ter wereld werd De Nenndersoheidts zyn gelukkig in hel spel en in de liefde niemand hunner heeft ooit in het hazardspel verloren Ollmlaohend keek de spreker voor zich uit toen zag hg rond en wenkte zjjn vleugel adjudant om hem naar de ministersrronw te veigezellen du Groothertog toch had syn knie verstuikt door een val op een marmeren trap zoodot hg bij het loopen gesteund moest worden