Goudsche Courant, vrijdag 7 juli 1893

dend optreden van den heer Eampe naderhand verplicht waart om met zijn voorstel mede in te stemmen Zoo heeft de gemeente aan zjjne standvastigheid het bestaan te danken van het talegraafkantoor het nieuwe kerkhof de nieuwe regeling der brandbluschmiddelen de verbreeding der Molenbeekatraat en oneindig meer andere zaken Hij heeft medegewerkt tot het oprichten der veemarktcE en met dit alles wat onbetwistbaar is zegt gg mgnheer de voorzitter nog dat hg niks gedaan heeft Gy vergeet u Hg heelt ve l gedaan en daarom zgn wg verplicht hem namens de gemeente onzen dank te betuigen Schrey Ik vind dat de heer Dols gelgk heeft Wg zgn verplicht om don heer Kamps te bedanken Voorzitter Ik doe hot niet dot geer hetmer ik doe het niet i Dols Gg zijt onzen voorzitter en aan u staat bet anf zulks te doen Voorzitter Ig doon bet neit Dols Ik heb voorgesteld om den heer Kamps namens de gemeente te bedanken dit voorstel wordt gesteund door den heer Schrey en den heer Zinken en nu verzoek ik n beleefd miju voorstel in omvraag te brengen Voorzitter dat doe ik ook niet Zinken heeft niets gezegd I Dols Voorheen apraakt gg over ruzie en I thans weigert gg alweer een voorstel in omI vraag te brengen wat voldoende gesteund is I Zulke soort van zaken hebt gg tegenover den I beer Kamps wel 100 maal uitgebracht en di t I bracht de ruzie Ook hebt gj meermalen I voorstellen van de heeren Van der Heydeu I Schrey en anderen niet in omvraag gebracht I waarom dan aan wetteiyke voorschriften niet I voldaan dan is immers nooit spektakel weeat I nu verstandig en brengt mgn voorstel in omI vraag of wel bedank den heer Kamps namens I de gemeente I Voorzitter Alia dan zal ik het mer doen I Ik bedank den heer Kamps v or aan de geI meente bewezen diensten I Dols Bravo De Heer Van Deth schrgit naar aanleiding van het stok van Dr Post In de Arnh Courant staat met verzoekvan overname een opstel van dr A E Post grneeakundig adjunctinspecteur van Gelderlanden Utrecht dat ten doel heeft het publiek gerust te stellen ten opzichte van het hedendaagsche bestuur der Weesinrichting te Neerboach ZEd laat in zgn schrgven vooropgaan dat bg vroeger meermalen de inrichting heeftbezocht In het Oosten van 8 Maart jl verklaart echter de Heer Van t Lindenbout dat nooit iemand van het GeneeskundigBtaatstoezicht zgn inrichting heeft bezocht en zegt verder dat zulks ook maar gelukkig is want dat andera bgna de helft der kinderen zoude moeten zgn weggezonden wegens de kleine localen voor school en slaapplaatsen Wie spreekt nu de waarheid de adjunctinspecteur of de weesvader la de verklaring van den adjunct inspecteur juist dan rgst de vraag Deed deze Heer in deze vroeger zgn plicht Wat sedert hst schrgven mgnflr brochure is geschied kan ik niet beoordeelen maar dat het te voren in veel allerellendigat gesteld was is door legio van getuigen reeds bewezen Dat er eenige verbetering ontstaan zou door den pnblieken drang betwgfelde ik nooit maar wel of aan verbeteringen uit dwang en vreea voortvloeiend hooge waarde eo duurzaamheid kan worden toegekend Ik kan begrgpen dat de Heer adj inapec tenr zoo geruststellend schrgft Want ook de eer van zgn ambt is er bg betrokken ZEd prgst het snel vorderen van een nienw ziekenhuis dat na mgn schrgven als door een I tooverslag verrees Maar waarom heeft de I Heer Inspecteur ala hij er meermalen was I niet vroeger op het verrijzen er van aangeI drongen het was er toch boognoodig waarvan elating op m 11 36 8 10 11 48 9 37 n K 9 50 H 8 30 10 S 06 9 80 10 10 n n n 0 45 n H S 35 10 03 10 36 08 6 86117 48 8 09 8 1 0 10 07 10 64 88 9 1110 84 40 9 19 63 7 08 8 80 8 41 9 38 10 40 11 86 7 96 9 66 7 40 10 80 0 39 11 06 In de tZutpb Ct wjjst de Hoagacbebrief schrgver naar aanleiding van het opstel van I den beer Van Houten in de Vragen des 1 Tgds dat deze in 1877 een schets van grond 1 wetsberziening heeft gepubliceerd waarin bgna I woordelgk voorkomt wat nu door den Min 1 Tak is voorgesteld met dit verschil alleen dat I de heer v H wilde uitsluiten allen die in de 1 laatste drie jaren bedeeling van een burgerlijk of kerkelgk armbestuur hebben genoten terwgl I de Min Tak daarvoor den termgn van éna 1 jaar neemt Dat was het systeem der directe bewgsvoering maar daar is de heer Van Houten al heel schielgk van teruggekomen omdat hij overtuigd is geworden dat het practisch onuitvoerbaar W88 en dat het moest vervangen worden door indirecte bewijsvoering door uiterIgk zichtbare kenteekenen Met andere woorden zegt de briefschrgver der Zutph Ct de heer v H is overtuigd geworden dat de census of wil men het meebetalen in de directe belasting als voorI waarde van kiesbevoegdheid moet biyven beI staan De onderstelling is dan ook zeker niet gewaagd dat over dut beginsel voornamelijk I de strgd zal loopen Vóór of tegen den cenI sus in eiken vorm het is te hopen d t het I debat niet zal verloopen in allerlei details maar I dat die vraag zuiver tot beslissing zal komen I Aan den heer v Houten kan men den lof niet I onthouden dat hij ridderlgk eystcem tegenover I systeem stelt Maar zoo die denkbeelden nu I in amendementen worden geformuleerd en de I meerderheid zich daarmede mocht vereenigen I wat dan Is het waarschgnlijk dat de I regeering zal toelaten dat een ander ontwerp I waarbg betaling in de directe lielastingen weer I de voornaamste grondslag van het kiesrecht I wordt in de plaats worde geschoven van het I door haar voorgestelde Mij komt dit niet I alleen onwaarschgnlgk maar zelfs ondenkbaar I voor c Uit Bnitenzorg schrgft men aan de iLoco 1 motief 1 U zult evenala ik wel eenigen tgd geleden 1 in de Bataviabloden gelezen hebben dat de jacht in Bantam door den aartshertog te hou 1 den niet kon doorgaan omdat het juiat de poesaa maand waa Zelf jarenlang in Bantam geweest zgnde kwam het motief van poessamaand en daardoor geen koelies te kunnen krjigen mg zeer ongergmd voor daar juist toch ïn die maand de Bantammere gaarne iets verdienen om hun nieuwjaar met des te meer geur te vieren Ik informeerde daarom bg iemand die goed op de hoogte moet zyn van wat er zoo al in Java s westelgke residentie gebeurt Hij vertelde mg toen het een en ander dat ik hier in het kort laat volgen omdat bet wel aardig is verzonnen teminste alzoo beschouw ik het Volgens eene oude overlevering zou er een radja blanda aan de Zuidkust landen om Bantam van de heerschappg der Hollanders te verlossen die radja zou zich aan het hoofd vanhet volk plaatsen en de Hollanders verjagen En ziet door Bantam ging de mare dat nu werkelgk een anak radja I aan de Zuidkust landen zou en de geestdrijrers I maakten daarvan gebruik om den kleinen man er op atfsnt te maken dat de oude overleveI ring zoude verwezenlgkt worden en dat de I tgk was gekomen om de vaan des oproer te I te ontplooien en ten strijde te trekken tegen I de overweldigers Er werd gebeden en gediI kird gezongen totdat het bestuur er achter I kwam Om voorgoed een einde aan de zaak I te maken ging de jachtpartg om de Zuid I onder bovengenoemd voorwendsel niet door I Aldus mgn zegsman die zooals ik reeds zeide I misschien wel wat beeft gefantiseerd eenigen tgd Terkeering had gehad met Bika 1 Weaning 28 jaar oud beeft dit nieiaje door I twee reToWeriohoten in hare woning gedood 1 Wetende dat Bika a Iwoeders op het land wa 1 ren om graa te maaien en dat haar vader van hnia waa vertrokken om een voer turf te ha 1 len ia hij naar haar hnia gegaan om haar 1 alleen te ontmoeten Miaachien heeft hg haar hier venocht om de liefdeabetrekking die dour 1 het peiaje op verwek dea vadera afgebrok n 1 wae weet te hervatten Het zal hem met gelnkt zijn Rika daartoe over te halen E n I zilveren balaslotie vroeger door Warringaaan I Bika gegeven werd op de tafel gevonden dat 1 zg zooala men denkt aan hem zal hebben 1 willen teruggeven Voorta moet er eene wor I ateling hebben plaats gehad hetwelk m n 1 meent te mogen afleiden uit krabben op dea I meisjes bloote armen Toen moet by de twee I Bohoten op haar hebben geloat waarvan een 1 haar achter het oor en een in den achouder trof Rika ia toen naar buiten gevlucht n wilde eene achterdeur aan den zuidkant der woning weer binnentreden Hier ia zy bezweken Sene der bnnrvrouwen heeft op hetzelfde oogenblik Warringa uit den bander ten noorden van het huia zien komen By het gewonde meisje komende zag zy nog eenige teekenen van leven Spoedig trad de dood in hevige bloedstorting had niet plaats Het lyk ia gisterenavond te Borger geschouwd De justitie en de heer Bakker arts uit Assen waren omstreeks acht uur aldaar ter plaatse aanwezig waar de laatste met dr Fledderus uit Borger de Ijgkachouwing heeft gedaan Brigham Young een der overleden Mormo 1 nenrhefs schreef in een Amerikaansch bladi 1 eens eenige jeremiaden over het vrouwencom pagnie der Mormonen waaraan het volgend I is ontleend 1 De hand des Heeren rust zwaar op ons onze vrouwen woHen weerspannig Dat mon 1 ster de mode is uit bet Westen tot ons ge 1 drongen en brengt hare hoofden op hol e I doet haar vergeten dat de man het hoofd de 1 vrouw moet wezen I Moitha mijn SSste vrouw begeert een cri 1 noline van mg ik beloofde ze haar want an 1 dors krggt zg t op haar zennwen Nu zullen I zich natuorlgk de andere 37 ook aanmelden 1 Waar zal de ruimte in mijn huis vandaa I komen als daar de vrouwen in wgdnitgezette 1 crinolines heenscharrelen P Onlangs beleefd I ik een fraai tooneel Ik had Hann mgn 29st I vrouw een roseboed gekocht dien ze mg in 1 een zwak oogenblik had afgetroggeld met d belofte dat ij er de anderen niets van zo 1 vertellen Maar jawel ze zette het ding toch 1 op en binnen een uur kwamen de andere 3 1 dames mij ook om zoo n prul dwingen I Ik vatte moed en weigerde O wee mg arme I Dadolgk vielen er eenigen in onmacht anderen 1 kregen lach sommigen huilbuien kortom ik I moest eindigen met een algemeeneu hoeden 1 aankoop te beloven als ik te lange leste daa niet als eenig levende tusachen die Igken wild staan Te Waalwgk ign gisteren nacht bg twee pachters van de tiend aldaar alsmede bg hunnen borg de glazen ingegooid De politie is de daders nog niet op het spoor De bestuurders van het kanaal van Suez hebben van 1 October n s af voor de schepen die s nachts het kanaal willen doorstoomen het gebruik verplichtend gesteld van een apparaat dat het licht van den electrischen lichtwerper in twee uiteenlooponde bundels splitst Op deze wgzo kunnen de schepen die elkander ontmoeten bewegingen uitvoeren zonder hunne stuurlieden door de rechtstreekaobe stralen van den lichtwerper te verblinden Het apparaat met vordeeling van de lichtstralen is uitgedacht door een agent van de maatachappg Uit den gemeenteraad van Sittard volgens 1 het verslag in De Katholieke Waarheids I vriend I De Secretaris doet voorlezing van eenen brief 1 van den beer Cl Kamps waarin deze zijn out 1 slag als raAdlid aanbiedt 1 De voorzitter Gg hoort dat de heer Kamps 1 zgn ontslag als raadslid heeft aangevraagd jWg zullen hem dat maar geven daar zal nie I mand van de heeren toch iets tegen hebben 1 ik zal het echter in omvraag brengen 1 In omvraag gebracht wordt hetzelve met 1 algemeene stemmen aangenomen I De Voorzitter Nu hebbon wg punt 2 be 1 noeming 1 Dols Mg dunkt mijnheer de voorzitter 1 dat wij een oogenblik bg punt 1 moeten stil 1 staan De heer Kamps heeft sedert eene lange I reeks van jaren onze gemeente als raadslid gediend steeds heeft hij zonder eigenbelang de voordeelen der gemeente bier ter tafel gebracht in bet belang der gemeente werkzaam te zgn was hem steeds een genot en daarom I vermeen ik dat de raad verplicht is een woord van dankbetuiging voor de gedane werkzaamheden aan den heer Kamps te brengen bg zgn vertrek uit onzen raad Voorzitter Wat beeft de heer Kamps voor de gemeente gedaan niets niks hy beeft wat spectakel gemaakt en mg het leven lastig gemaakt en dat is alles Wat heeft hg met de brug gedaan hg ie de schuld van den geI brekkigen toestand en de fl 200 heeft hg niet I gegeven Ik heb altgd ruzie met hem gehad I Ik bedank hem niet dat doe ik nooit nooit I Dols Spektakel mgnheor de voorzitter is I vóór uwen tgd in den raad geweest on zal er I ook na uwen tgd nog wel in voorkomen en I dat spektakel vindt meestal zijnen oorsprong in de houding van den voorzitter in den raad U zult het mg niet kwalgk nemen mijnheer de voorzitter indien ik zeg dat u steeds de aanleidende oorzaak van alle spektakel hier in den raad geweest zgt alle voorstellen van den heer Kamps zgn steeda door u betwist geworden ofschoon gg dan toch door aanhou Op hetzelfde oogenblik kwamen de maréchanaaeea Qerloffs en Kemper met den vermoedelgken dader die gevlucht en in de zoogenaamde Heerenkamp een dennenbosch bjj Schoonoord in eene greppel gevonden was Hg had nog eene revolver en eenige boterhammen bg zich Hij is eerst bg het Igk gebracht waar hg zoo men verneemt heeft ontkend Later is hg naar het cachot der marechaussee en hedenochtend naar Assen vervoerd De butste dagen werd in buitenlandsche bladen at en toe gemeld dat groote aanvoeren van hooi aankomen in havensteden zooala Hamburg en Londen nl uit Canada omdat door den drogen zomer in de meeate landen van Snropa de hooioogat al mislukt moest worden beschouwd Wg hebben eens bg de expeditie firma Prins en Zwanenburg te Amsterdam die veel hooi uitvoert en bg een der grootste bandelaflrma s in hooi en stoo nl de firma Veldman Van DoBgen voorheen H van Breemen gevraagd hoe te dien opzichte de toestand in ons land is Beiden antwoorden ons dat hun van invoer van Canadeesch hooi in ons land tot dusver niets bekend was Wel had de firma Prina rernomon van een Botterdamsche firma d e Toomemens was oen lading hooi uit Canada te laten komen doch zeker was dit niet en da firma Veldman deelde ons mede dat hun een monster hooi uit La Plata was aangeboden dat echter van zeer slechte qualiteit was Beiden firma s deelden ons mede dat do toestand in ons land nog lang niet ongunstig was De hooioogit is over t geheel in ons land niet mislukt te noemen er ia hier nog hooi genoeg en ook ntar t buitenland is uitgevoerd al is ook van den eersten snit niet meer voor uitvoer voorbanden De meeste uitvoer geschied naar Engeland Frankrgk en Zwitserland en Fransche handelsagenten reiten onze provinciSn af om hooi op te koopen doch de boeren zgn over t geheel niet willig om het van de hand te zotten en vragen zeer hooge prgzen De prgzen zgn met vorgolgking van verleden jaar ontzettend hoog De firma Prinateide dat verleden jaar betaald werd db 41 per 1000 kilo franco schip en geperst terwglthans door de boeren wordt gevraagd f 10 h 75 per 1000 KG waarbg dan nog scheepskoaten en persing voor rekening der kooi r komen en ook de firma Veldman noemde ongeveer dezelfde prijzen OOUPA HOTTBaDAM Directe Spoorwegverbinding niet GüUüA Zonierdlenst 1893 Aangevangen 1 Mei TUd van Greeowleb 8 48 9 36 9 48 9 49 9 66 10 06 7 10 6 66 6 03 8 10 6 17 8 88 10 48 11 08 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 18 68 1 84 8 48 1 06 1 18 1 19 1 38 1 88 1 44 4 ROTTBHDA M OOHDA lO SS 11 08 U O 11 16 11 86 10 46 18 08 18 18 0 01 9 40 8 36 8 48 8 49 8 68 9 06 7 85 7 88 7 89 7 48 7 66 Gouda 6 30 i 40 4 80 Hooidreeht Nieuwerkerk 7 30 19 88 Oapalle Botterdam 7 11 06 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 81 7 04 7 10 88 7 81 61 7 48 I 9 80 10 4 46 4 65 6 08 6 09 6 16 1 46 1 66 8 08 8 00 8 15 10 88 10 88 10 39 10 46 ao 69 18 80 7 47 Botterdam 6 6 08 Capelle 9 10 8 18 Nieuwerkerk 6 19 6 91 18 08 18 40 8 15 9 48 3 10 4 08 4 40 6 16 6 66 DCN IIAAO SOSUA s Hsge 6 68 7 80 7 43 9 88 9 40 10 19 11 3318 15 1 48 8 16 8 45 3 48 4 16 4 48 6 Voorb 6 58 10 86 1 48 4 48 Z Z Kiv6 10 10 87 8 6 Zor M6 19 10 48 8 09 5 09 Gnuda 6 30 7 60 8 13 9 58 10 16 10 57 18 0318 45 8 80 8 45 8 15 4 18 4 43 6 80 5 7 46 8 0 8 18 10 03 lO U Uootdreeht 6 86 6 89 Gouda 6 38 6 36 QODDA DBN BA AO Gouda 7 80 8 40 9 04 9 47 10 40 18 11 18 81 1 01 1 87 3 89 8 46 4 46 6 85 6 59 7 13 8 86 9 38 10 46 11 11 11 8 Z v M 7 49 8 68 U Ol 1 18 4 67 6 11 9 60 Z Zagw 7 619 01 11 10 1 88 6 08 6 90 9 69 Voorb 8 03 9 13 11 9 1 34 5 80 6 88 10 11 a Haga 8 08 9 18 9 84 10 07 11 87 19 41 19 611 89 1 67 8 66 4 16 5 86 6 65 6 87 7 488 66 10 16 11 15 11 40 18 v iA n M 15 Jani tot 16 Scptenlwr D T K K C H T 0 O O D A Utrecht 06 83 7 60 9 9 64 11 84 18 08 18 60 8 66 3 8 68 4 43 6 Woerden 6 53 8 11 10 15 18 84 4 16 6 Uudeoater 7 07 8 19 10 83 19 48 4 84 6 Oomia 7 80 8 38 0 84 10 86 18 08 18 65 1 88 3 87 3 40 4 87 5 80 6 AMSTEKDA U O O U D A Amsterdam C S 7 65 9 40 11 10 11 97 8 80 Amsterdam Wp 6 60 8 10 9 66 11 86 11 49 8 46 Gouda 7 80 8 69 10 44 19 16 18 56 3 40 KluM f Stopt Woaiiilii u Wonlai Oonda Oudew Woerden Dtrechl AIImh op Zon en PcMtdagtn ttn 16 Juni tot 16 Scptenlwr O O I D A UTRECHT 8 8606 407 66 8 09o8 l 10 19 oU 18 48 8 88 8 18 4 16 4 47 B 8 6 01 7 46 8 88 10 08 10 886 60 6 54 11 14 8 37 6 87 7 69 10 88 5 69 7 08 8 18 11 88 8 46 6 06 5 45 8 07 10 88 4 96 4 40 6 58 4 10 4 86 6 80 6 1M 98 8 88 8 41 9 10 51 U 60 1 80 3 08 3 60 4 48 5 99 6 816 35 8 88 9 1010 68 11 10 o o U U A A M a T ï R D A M 5 88 10 08 6 35 11 10 6 60 11 86 1Um 1 m 8 61 4 47 8 40 5 46 3 66 6 Ovw HuiMUa G mda 6 40 8 81 10 06 11 18 11 Amiterdam Wo 7 69 9 10 10 66 18 19 1 Amsterdam O S 8 14 9 86 11 10 18 84 1 10 ook hg overtuigd is zooals duidelgk uit ZEd schrijven blgkt De mededeolingen over bet eten en de beoordeeling in bet algemeen op dit tijdstip zal voor velen zeer weinig waarde hebben 0p éene zaak wenach ik instantelgk te wijzen ZEd erkent overvulltng en zegt dat er zonder twijfel vele toestanden zgu die verbeterd kunnen zullen en moeten worden en dat jovervulling daarbg een eerste plaats bekleedt Ala de heer adj inspecteur een wetenscbappelgk man is waar ik niet aan twgfel dan weet hg bgzonder wat de gevolgen van overvulUngc voor het leven en de gezondheid der kinderen zgn en blgkbaar werden voor mgn optreden die belangen schromelgk miskend en geruststelling der ouders zouder dat eene dadelijke verbetering werd aangebracht reëel en pHchtma g en op haar rechte plaats Waarom werd niet terstond bevolen de groote huizen der directeuren voor slaap en verblijfplaatsen in te richten om dadeiyfc overvulling te ontgaan De alg vergadering der Maatschappg t b der Gcneeakiinde besloot op voorstel vau de afdeeliug Utrecht aan het hoofdbestuur op te dragen een drietal Noderlandsohe rechtsgeleerden uit te noodigen om met de drie reeds door het boofdbestuïir aangewezen geneeskundigen een commissie te vormen ten einde rapport uit te brengen omtrent de volgende twee vragen lo of en zoo ja op welke wy e de stichting van bgzondere inrichtingen voor krankzinnige misdadigers en misdadige krankzinnigen z g prisons asilee in Nederland behoort te worden nagestreefd 2o of de maatregelen hier te lande genomen om de jeugdige personen die zich krachtens hunnen natuurlgken aanleg tot krankzinnige misdadigers of misdadige krankzinnigen dreigen te ontwikkelen in huntten ontwikkelingsgang te stuiten beantwoorden aan het doel Heden had te Utrecht eene vergadering plaats van oud weezen oud onderwyzers en oud helpend personeel der weesinrichting te Neerbosch bijeengeroepen door de heeren Gebroeders Houtman te s Gravenbage en J F Filet te Amsterdam Een 85tal had aan die oproeping gehoor geven en de heer Houtman het presidium waarnemende heette hen welkom Voorts waren een ISOtal brieven van adhaesie ingekomen terwgl in oen telegraflaeh antwoord van oud weezen in Noord Amerikn ontkennend was geantwoord op de vraag of zj tegen hunnen zin zouden zyn geëxporteerd Het eerst vroeg het woord K C H Rengeling te Amsterdam die beweerde van 7 1 2 jarigen leeftgd veel geleerd te hebben io de aangevallen inrichting Het vele werken en yveren van den heer L hadden hem de overtuiging geschonken dat de directeur veel voor 7 yne inrichting overhad Niet alleen dat men hem vrij had gelaten in de beroepskeuze doch ook had men hem nadat hy tot het timmervak zich had bepaald eene volledige kist gereedschappen meegegeven Zeker had hy in zynen tyd straf ondergaan doch die werd hem verdiend toebedeeld en bovendien getuigde zy van opvoedkundig oordeel Categorisch de feiten tegen den heer v t L besprekend herinnerde hy zich de uitdrukking dat die heer in een rytuig met vurige paarden bespannen zon roudryden Maar het waren de oude stramme Pollux en Brnin Hilariteit De heer H Hasper te Amersfoort nam bedoelde brochure ter hand weersprak de feiten conatateerende dat ten huize van den heer v t L ds grootste eenvoud heerschte en ageerde tegen de bittere uitdrukkingen willekeur eu weezeubaul Stemmen van het publiek Nooit nOoit Hü noemt de brochure leugen van a z De bezoekers zouden slechts dat mogen zien wat de oogen blindt Maar hg beweert dat men niet ieder plekje kan laten zien aan toeschouwer die slechts een vlochtigen blik willen werpen op de inrichting De uitzending naar Noord Amerika noemt by wgs en nuttig Ieder is vrjj te gaan doch overbevolking doet dit middel inderdaad wenschelyk schijnen Hbt eterftecgfer der kinderen het lezen der brieven door den administrateur aan weezen gericht het plaatsen van het nieuwe ziekenhuis naby het kerkhof wordt alles door hem besproken en behandeld Wat het laatste betreft wie ooit gezien heeft hoe een gestorven wees wordt ter aarde besteld zal toegeven dat bg al de eer on de wyding de plechtige aandacht die er heerscht in dit geval aan laster moet gedacht worden en zoo iemand zal anders oordeelen Kr ontbreekt aan de inrichting veel doch dat alles wordt overschaduwd door het overgroote goode P Kesler te Utrecht wyst op de vele degelyke leden der samenleving geworden uit oud weezen te Neerbosch hetgeen doet aannemen dat de oorzaak daarvan te zoeken is in de opleiding door den heerv HL gegeven Hij gelooft niet dat het oneetbaar zyn voor een enkel maal van erwten of boonen feiten daaratellen die aan het wezen van Neerbosch iele af of toe doen Hei heeft hem ongehoord toegeschenen dat een dergeiyke laster kon worden geuit tegenover den heer v t L en eindigde met de woorden zonder Van t Lindenbout geen Neerbosch zonder Neertxiscb geen Van t Lindenbout P Donselaar te Bolsward erkent en gelooft dat do heer Van t L het zelf zal erkennen dat Neerbosch lang niet volmaakt ia maar hoeveel gebeurt er niet in een klein gezin dat we niet aan de groote klok willen hangen en hoeveel te meer dan in groot gezin van UGO personen Hy wgst op het geval van Samuel Moog die tengevolge oener bloedspuwing is overleden en wiens kwaal door Van Deth en Van Houten wordt geweten aan mishandeling Moog sprekers vriend heeft nimmer eraan gedacht zelfs in zyne laatste uren was hy den heer v tL dankbaar voor zijne goede zorgen Spreker betreurt het dat men zelfs de dooden niet kan Inlen rusten waar het geldt den heer Van tL in een kwaad licht te stellen J van Leupen te Heiloo vroeger onderwijzer aan de inrichting die eene lange en moeiIgke reis heeft ondernomen om hier te komen getuigen van Neerbosch bevestigt hetgeen de vorige spreker heeft meegedeeld en behandelt ook de gevallen van Gerrit de Geus en Bouke Valk Hartroerend is zyne boschryvtng van Van t L s afscheid bg bet sterven van den laatste Diens zuster ter vergadering aanwezig wordt door eene flauwte bevangen en verwgderd Hg constateert verder dat meer dan eens oubi uikbaar brood den bakkers is teruggezonden en verder dat tgdens zyne 7jarige werkzaamheid aldaar hem nimmer iets 13 voorgekomen dat op eenJ prison geleek Van de 600 kinderen waren er 15 die aan schurft leden deze werden steeds na nooit voor de gezonde gewasschen en verschoond Dat de onderwgzers vaak een dag of tien op hun traktement moesten wachten is een feit doch dit pleit voor de energie van den directeur die bg zoodanigen financieelen ataot toch nog moed betaonde den toestand te bigven bestendigen Van den heer De Bode te Zwolle vernamen wij dat zgn betrekking hem maandelijks riep biJ de bazen der 30 jongens onder zgne bevelen gesteld en dat hij steeda hoorde dat zg vol lof waren over de inrichting M V d Hoeven te Rotterdam die door voogden bedrogen arm en verlaten in Neerbosch werd opgenomen getuigt van zich zelf dathij lang geen zoete jongen is geweest doch dat hy nooit geeseling heeft ondergaan En toch eindigt hg zyn tamelgk lang pleidooi weet iedereen dat Menus van der Hoeven als er een is die slaag kreeg voorop gestaan heeft G van den Berg geeft zyn gevoel in tamelijk weifelenden vorm Incht hy spreekt van spijzen die bgna niet te eten waren en van een oppoueeren daartegen waarby singen vielen Onder de iugekooien brieven is er echler een van W Singerwald welke geheele instemming met de inrichting betoogt Deze Singerwald zou nu juist de belhamel bg het oproertje aan tafel zijn geweest Verder spreekt hy van l6 jarige kinderen die broodeloos de wereld zonden zgn ingezonden heftig protestder vergadering en noemt den naam van eenen weggezondene Door den Voorzitter wordt aangevoerd dat het laatste vergryp op zichzelf de wegzending wellicht niet biliykt doch dat hg overtuigd was dat de voorafgegane feilen die verwgdering wettigen Mej Van der Velden te Koudekerk nan den Ryn legde hierna getuigenis af van deliefderyke behandeling van den heer en mevrouw Van t Lindenbout betoond aan de kinderen uit haar eerste huwelyk Hetzelfde wordt getuigd door me Robbemond De Vries te Amsterdam P Lindeboom te Arnhem vindt in Van Houten s brochure veel waarheid doch staat er op dat de bladen zullen bekend maken dat de te Arnhem aangenomen motie atrekt tegen de brochure Van Deth Een levendig debat ontspint zioh eindelgk over het afknippen der haarvlechten Uw berichtgever komt deze aangelegenheid te persoonlijk voor om openlyk te behandelen Eindelyk werd besloten met 80 tegen 5 stemmen de navolgende motie vast te stellen Oud weezen oudonderwyzers en oud helpend personeel der weeainrichting te Neerbosch kennis genomen hebbende van de beschuldigingen door Van Deth en Van Houten in hunne brochure tegen genoemde inrichting en haren directeur uitgebracht verklaren op grond van eigen ervaring dat die beschuldigingen ten eeneumale leugen en laster zgn dat de verpleging zoowel als het J onderwgs in Neerbosch veelzina uitnemend zgu te noemen spreken hunne verontwaardiging uit over de de verspreiding van een smaadschrift blgkbaar alleen door haat ingegeven en iets anders bedoelende dan de weesinrichting te benoderlen en wenschen den directeur eu zyn ochtgenoote voor wie zg een warme dankbaarheid en onbepaalde hoogachting koesteren van heeler harte toe dat zg nog lang en voor velen ten zegen zullen strekken zooals zg dit gedurende 30 jaren voor duizenden zgn geweest Daarna werd het navolgende telegram verzonden De vergadering van oud weezen enz te Utrecht verklaart naar aanleiding der motie hare liefde en hoogachting voor den directeur en de directrice der Weesinricliting te Neerbosch Hierna werd de bgeenkomst gesloten Battenlandscli Overzicht De sindeoten te Par s die oh warm maakteu over den dood van een hun vreemd jongrneusch wiens overlijden nog niet eens bewezen ia het gevolg te z n van een daad der politie hebben zich ann de ouluaten onttrokken Biykbaar hebben andere onraststokers hpn hana schoon gezien in troebel water te visschen In verband met het geschil tusachen de syndicaten en de regeiering dat heden tot een crisis moet komen ia deze algemeene verbroedering tuaschen de meest verschillende soorten van ontevredenen vry gevaarlyk Wel trachten de syndicaten een wetteiyke rechtvaardiging aan bnn verzet te geven Zy voeren aan dat niet de administratieve overheid doch alleen de rechteriyke macht het recht heeft de syndicaten te ontbinden Maar de regeering zal dit argument wel niet laten gelden en by een opgewtlftdenheid als thans te Parijs heerscht een geheele wyk is in staat van oproer is men nooit zeker van de gevolgen Het Journal dea Débats noemt de betoogingen dreigend en ernatig De pogingen om de deuren van de Kamer en deu Senaat te forceeren de gewelddaden op enkele agenten gepleegd die woede welke zich op de kiosken koelde welke men eindigde met iu brand te ateken de aanval op de prefectuur van politie dit alles zegt het blad zyn daden die de verdraagzaamsten niet langer kunnen dulden Bovendien z n het niet enkel studenten die oproer maken De politie ia gisteren gestuit op mannen die uit den grond scbynen op te komen telkens wanneer de gelegenheid ganstig is Maar zelfs wanneer het werkelgk alleen studenten waren moeei krachtiger worden opgetredi Scheen de politie Zaterdag te heftig Maandag toonde zy zich veel te zwak weifelachtig en besluiteloos Deze laatste dwaling acht meu nog erger dan de eerste In de Kamer deelde de voorzitter mede dut hy drie aanvroren tot het houden van eene interpellatie over de ongeregeldheden ontvangen had De miniater president Dupuy verzocht de interj ellaties uit te atellen totdat de orde zal herstald zyn de uiterste liakerzyde protesteerde daartegen £ en voorstel om de interpellatie Maandag te houden werd door Dupuy goedgekeurd en met 317 te en 133 stemmen aangenomen Vooraf had de minister verklaard dat de betoogers zonder mededoogen van de straat zullen geveegd worden want de regeering is vBu plan ongetwyfeld de orde te herstellen De bewering dat gemeen soldaten van het leger deel hadden genomen aan d wanordelykheden werd door de regeering ontkend Het studentencorps wyst alle verantwoordeiykheid voor de straatschandalen van zich De correctioneele rechtbank heeft eenige betoogers veroordeeld tot gevangenisstraffen verschillende van 8 dagen tot 2 maanden zonder voorwaard el yke in vry heidsstelling Het lyk van Nuger is in de vro fte zonder stoornis we ebracht met een lykwagen begeleid door een escadron dragonders De gemeenteraad beeft een motie aangenomen waarby de politie de prefect Loze en minister Dupuy verantwoordelyk worden gesteld voor het gebeurde Op de arbeidsbeurs is niets byzondera voorgevallen Op de place de la Bastüle werd de menigt door de politie en de ruitery uiteengedreven Te halfnegen des avonds ontstond op den boulevard Magenta voor de arbeidsbenrs waar de menigte een tramwi en trachtte omver te werpen een geweldige botsing Dertig politieagenten maakten een charge met de blanke sabel het onbeschryfelyk tumult werd nog erger toen een escadron dragonders en een bata on mariniers op de politie kwamen versterkf n Qp het plein vóór de Notre Dame in de straten die op den boulevard St Germain uitloopen hadden opnieuw opstoo es plaats waaraan de republikeinsche garde een einde maakte Te 11 uur had in de rue des Ecoles een bloedig treffen plaats De garde maakte een charge met de blanke sabel de agenten schoten met hun revolvers waardoor een persoon gedood en twee gewond werden Het volk bad een tramwagen omgeworpen met petroleum begoten en daarna aangestoken De troonrede waarmee de Dnitsche Rykadag werd geopend heeft geen ongunstige indruk gemaakt De politieke horizon werd niet zwarter voorgesteld dan hij isen voordenienwe legerwet het argument gebruikt dat Caprivi reeds dikw U heeft gebnigd Alleen wordt betreurd dat er niets gezegd is van de mUdelen tot dekking van de uitgaven O er de byro ing van Qod wordt natuurlyk verschillend gesproken al naar den aard der sprekers Op uitdrukkelyk verlangen van Z M werd op den weg naar de znal het Wilhelmus van Nassauen gespeeld Men blyft nog alty van meening dat de legerwet niet commissoriaal zal worden gemaakt en er een kleine meerderheid voir zal zyn Het bericht van de terugroeping van graafWallwitz als gezant in Luxemburg staat inverband met zyn benoeming tot Duitsch gezant in Perzië Voordat Wallwitz naar zynnieuwen post vertrekt gaat hjf üf wekennaar Eissingen In de troonrede waarmede de ipCting van den Pruiaiachen Landdag is gesloten wordt eene opsomming gegeven van wat er aan wetgeveuden arbeid is tot staid gebracht in de laatste vyf jaren nadruk wordt gelegd op de hervormingen in de belastingen aangebracht Voorts wordt verklaard dat de financieele dienst van het afgeloopen jaar gunstiger is geweest dan men had verwacht Men hoopt dat in het loopend dienstjaar een deBcit niet zal komen tot het geraamde bedrag De regeering heeft maatregelen genomen tegen het gebrek aan strooisfl Het zal een voortdurend onderwerp voor myne landsvaderlyke bemoeiingen zyn zoo heet bet verder te trachten der landbouw altoos by deze en andere moeilykheden te hulp te komen De troonrede wordt besloten met het uitspreken van de hoop op het voortduren van den vaderlandslieveuden geest en van den vrede De troonrede werd door den Koning Toorgèlezeu in de Witte Zaal van het koninklyk paleis Men verbaast zich eenigszins over het leuke bericht dat de crisis in Spanje spoedig geëindigd zal zyn nog vóór deze ia uitgebroken De liberale minister Sagasta beeft t en de republikeinen die bij de jongate algemeene verkiezingen de meeste stemmen verkregen den steun noodig van zyn conservatieven voorganger Canovas del Castillo Maar beiden zyn het oneens over belangryke posten op de begrooting en zoo betuigde gisteren Canovas nog dat hy een crisis ouvermydelyk achtte Nu schynt het geschil voorloopig geschikt Maar lasg zal de eendracht niet duren De politiek in Spanje ia een toestand van dood evenwicht en een loome zware atmosfeer belemmert opgewekten parlementairen arbeid INOEZONDEN U nh€r dé Redacteur In de verscliillende stiukken èn by de beraadslagingen over de reorgauisatie van de 2e Burgerschool voor Meisjes is ook ter sprake gekomen de 2e Burgerschool voor Jougens Toen is door de voorstanders van het voorstel van den Heer IJssel de Schepper ja door den voorsteller zelf opgemerkt als het verslag juist is dat er ook op de Burgerscholen voor Jongens hoofden de Heeren B Leopold en H J W Huber parallelklassen zyn voor jongens van 6 12 jaar die zonder schade voor het onderwys en ten voordeele van de gemeentekas konden worden opgeheven Met belangstelling heb ik dan ook een voorstel verwacht dat de teeftyd van toelating op de 2e Burgerschool voor Jongens evM bepaald is op de 2e Bui rschool vooïl stelt op 12 jaar Nu ik in de Courant zie dat a s aan de orde is de benoeming van een onderwyzer aan deze school in plaats van den vertrokken heer J P van der Kleyn die onderwys gaf in de laagste afdeelingen en dus by toelating op l2 jarigen leeftyd geen opvolger behoeft vraag ik my zelf af wat mag toch de reden zyn dat een dergelyk vooratel niet ingediend woidt Dankzeggende voor de plaatsing heb ik de eer te zyn Eb Voorstander van Ondbewus Gouda 5 Juli 1893 VEBBETEBING In het Ingezonden stukje in ons vorig nummer van een trouw lezer is een zinstorende schrgffout geslopen waarop de inzender ons attent maakt Mea leze in de voorlaatste alinea wgl do Wet op het M O en de Wet op het H O dergelgk voorschrift om schooluren vrg te stellen tooï niet oan Qodsdienetonderwgs niet bevat OOBBESFONDBNTIE L üw stukje is niet tot plaatsing geschikt H U Het door U gevraagde adres voor chemisch en microscopisch onderzoek is Spuistraat 146 te Amsterdam directeuren Dr P F van Hamel Roos A Harmens Wz HAB TBBBIOHTEN GondA 6 Juli isas Qranen met weiuig aanvoer prijzen flanw onveranderd Tante iMuwKit 7 16 il 7 60 Mindere e tO 1 7 10 Afwijkende O i 6 60