Goudsche Courant, zaterdag 8 juli 1893

Zaterdag 8 Juli 1803 i o 6001 328 e Jaariraiiy mmm courant JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEJS ADVERTENTIËN worden geplaiitst van 1 a regels iV 50 Centen iedere rcfiel meer 10 Centen Jroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des niidd PoHm M i 1 Eoodi a Angal f if Bo g i ZarawHlie 5 0 1 6 80 Polder 6 i 8 40 Gertt iriater ƒ i J 4 80 Zomer S DO il i SO Che Tailor 5 40 i 6 80 Haior por boot 4 76 i 6 S por 100 kilo ƒ 9 S0 i 10 Hennepiaad Inludnh 11 60 BaitenlandKb 7 i6 k 7 60 Kanariouad 14 s 16Ji0 Brwlon niot kokende l BttitealandHlio per 80 Kilo i5 i 6 40 Boooen Purdenboonen 6 76 k f 10 Dairenboonen 7 i 7 60 KooUud ƒ t6 f a 76 Ua por 100 KG BonU AmorikaanMbo 6 40 il ƒ 8 60 Cinquantino 6 60 k J 6 76 VilHiaiT Helkroo einig aanroer bandel on prgien fiaav Vette rarkeos goede aanroer handel matig 21 k 28 et por half KQ Biggen voor Engeland red aanroer handel flauwer 30 il üOi i et per half KG Magere Biggen goede aanroer haiidol matig 0 80 k f 1 70 per veek VetU aebapen goode aanroer handel Saauw 14 L ƒ 20 Lammeren redel aanroer handel flaanv 3 k f 1 Nnohtera kalveren redel aanroer handel flaanv ft k ft Oraakalroren redel Aanroer Handel fiaanw 7 k 18 Fokkalroran 7 a ƒ 10 AaogOToerd 164 partijen kaaa Handel rrij wel Ie aual I Uk f 80 ie qnal 28 4 26 Zwaardere 32 4 Noord Hollandaohe 22 i 26 Boter redelyke aanroer handel ring Ooeboter 1 40 k f 1 60 pet kilo Weiboler 1 20 il I SO per kilo StOlWUkeralUll 6 Juni 1898 Aan de kaaimarkt aangeroord 80 partijen kaas late nual 28 il 80 V ïde qual 28 4 26 Handel matig Beurs van UoUerdam Staatslaeningen Kettle Beurt Tweede Bturi 6 JULI Lgtto Hgite Lgite Hgitekoen koert HoKO i 8pw o inZ 4 i 88 i iTAUtIntobr 1862 816 84V Oo rai Obl P M N 6 79i Obl inQoud 4 Vi Fou 8obatk ob 184M 9IVi PoïTDO Obl metlioket4 9 29 EvBl 0 1880 gee 686 4 98 O 1888 In Goud 6 97 i 7 i B7 t 7 i TviKlul Ooe O Kr D 22 22 Oee O ter C 28 83i i I Induitr en Finano Ondem te Rot Ptndbr Boll Hypb 8 9B Pandbr Zuid H H 4 101 Pandbr Zuid H H 8V 98 Aand N Afrik H V 106 A O I Gatmaattob 1807 Aand Amorik Smrt 68 Obl Amer Sloomr 4 99 A I Cr en Handeltr 86 89 Induatr eo Finano Ondem buiten Bot N D Pbr Alg Hypb 4 100 Pbr Holl Hypb 8 99 O Blauwhoodenv 4 101 Nortbw enP H b6 100 Ammu O Amer N Tr 6 lOO Pbr Eqnil Hbk 6 MOO Pmc la Morlg Bonde 6 dito Pref 91 28 SpoorweKleeningen PolK A W Weenen 116 n6 ED l A BaltiieheSprw 8 67 67 O Iw Dombt l86 4 97 A Motoou Brctl8 64 64 O Orel Vit 100 6 108 Obl Z W 8p l26 4 91 Motoou Jar£l00 6 104 O W Kawkat 626 4 92 AmerlkaauBolie Sprw Aand en Obllg A T A Alohit Topeka SI Trotl Dop 0 2byp A 2i 41 Central Paoiflo Aand 10 DenrorBioGr Aand 11 11 Flor Oonlr gew A 9 Mi K T Aaod U U C T A Ün Pao Hfdl 24 Awnm Spoorwegl 6 96 Tr nwegmutschappUen O N HoU Slmlr 8 74 Fremieleenlngen KiD 8ud Botlerdam 8 106 B oM L Antw U87 2 100 i LBruMol 1886 100 Mij rBuunap 2 98 HosoAMJi Hyp bank 4 106 OoaT KE 8laat l l864 4 181 TinwiJ Spoorwegl 8 80 EnropeoMhe waarden in raate atemmiog Aand N Aftik H V 1 pet lager Aand Nod Ind QaaMtj 11 pot hooger iDdt laaltte noteeriog Amorik waarden wederom flauw P B EoK PrtHmt M Miu iu StcnUaia Niet offloleel Oblig Fanautkanaal S 8 Juli WatergetUden Hoog Laag Hoog Laag Vrijdaft 7 11 SS 7 68 U 47 8 12 Zalerd 8 01 8 6 0 88 8 68 Zond 9 1 08 9 28 0 8S 10 Maand 10 8 08 10 88 1 36 11 08 Dintd 11 8 18 U 48 S 40 14 Woraad 12 4 91 46 4 60 1 16 Dooderd 18 6 19 1 44 6 45 2 10 SpUnctU IS loU Maan Zon Juli Opg A Ondorg M Opg Onderg 11 46 1 08 1 Juli 8 48 8 94 8 86 7 S 48 8 21 fll 4 07 13 8 64 8 16 28 6 41 19 4 02 8 09 66 7 07 6 4 10 8 01 1 46 8 16 81 4 19 7 62 2 86 9 01 N M 1 Aug 4 21 7 60 BtedelUke Zwemaobool 6 Juli t midd 12 u Opgare der temperatuur ran de luobt 70 gr 7ahr H het water 69 ir m BnrgerlUke 8t and GEBOREN 4 Juli Johannea Hermanua Hendrik ouder H H Kok en K Suaterw t Johannes Nieolaaa Bernardu oudeiv J Simonie en T J ran Blokland OVEELBDEN 4 Juli ï den Boer wed J do Paler 78 j P J Koemana 6 m C H Iaig Heine huiarr ran A ran der Hagen 36 j A M Kuia 1 m 6 C Kunit hnisrr ran D de Jong 39 j GEHUWD 6 JoU J Latooü on P T Boot Beenwljk GEBOBBN Jan ouders J Kool en A Opscboor Co rnelis ouden D UoariU en E L da Jong Eroidina Cornelia oudere W J Strarer en C Slrien OVERLEDEN J Krojjk 1 m J Groedendijk 6 m ADVERTENTIÊN BESSENSAP Een ware 8chat Toor de ongelukkige slachtoffers der ZelfboTlekking Odbdib en geheime uitspattingen ia het beroemde irerk Z Dr Retau s ELFBEWARIIVG Hollandsohe uitgaTe met 27 alb Pr s 2 galden leder die aan de Terschr kelgke gerolgen Tan deze ondeagd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen by hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegeU en in eiken boekhandel in Holland FBA17SCEE STOOMYEEYEBU Ghemlsohe ea Zwilsersehe Wasscherij OebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheimer Rotterdam Specialiteit TOor het stoomen en TorTen van alle Hoeren en Dameskleediugstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Talelkleeden Trypen met nieuwe patronen geperst Kwasten Oaraitnren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgTen en worden onaohadeiyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AOGNT Toor Oonda en Omstreken VAN OS Az Kleiweg A No 73 m m m Do NIEDWK LONDON doethetgrgze Haar binnen enkele dagen Terdwgnen maakt het glansrijk en zacht is onschadeiyk voor de huid en Torft niet Prüs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon AUeeÜTerkrggbaarbyj A CATS in den Pa iermolen Qouia Naar buiten iranco per post 15 et per flacon hooger TBUWIUIGEVERKOOPINGEN Na bekomen machtiging Tan de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam T Waddinxveen ten overstaan Tan den aldaar gereatigden NoUria Mr I MOLENAAB TAK DZ ilöll elaten J Bj ejnfvi ilnwe jW t4i i lil nageUten J Kj ejnfvronw A C dh LANGE Weduwe JW t4I d W bv Toor zooTer die gelegen zyn onder de gemeenleu WiDDINXTEEN EN HOERCAFELLE en wel S i opMaaadag l lM1893 s morgens ten U ure in het Koffiehnis Tan DB RUITËRc aan de Brng te Waddinxveen van 24 Perceelen zgnde de panden gelegen aan de Kerkweg de Brug het Jaagpad Noord en Znidkade en WOENSDAG JIJII 1X93 s morgens ten 11 nre in het Koffiehuis van Ds TAH NIEKERK a h Dorp te WaddinxToen Tan 16 Perceelen Zynde de panden gelegen aan het Dorp het NoordEinde en den Donderdam Al welke perceelen met de prgzen waarvoor zy zgn verhuurd inhetbreedeomschrerenzyn in gedrnkte Notitëd welke intgds op franco aanvrage gratis te Torkrygen zyn ten kantore van genoemden Notaris MOLENAAR te Waifdinxteen alwaar alle informatiën worden verstrekt en de Eigendomsbewgzen kadastrale kaarten en Extracten met de veilingsconditiën ter inzage zuilen liggen BBTAALDAG 1 SEPTEMBER 1893 Aanvaarding direct by toewyzing LASTEN van den In JANUARI 1894 ai Toor rekening der KOOPERS Openbare VrUwillige Verkooping na bekomen machtiging der Beohtbank te Rutterdam IMOORDRECHT in tMHmélden KOFJPIIIBVI8 ten OTerstaan van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinaween ten verzoeke Tan de Erfgenamen van Mejnfvr de Wed J A v d WERVE ISlopVrijdagl t Juli 1893 b morgens ten 11 are van Het KOPPIEHUIS c a genaamd sHiTPosTHUisamet daarby begrepen WINKELen WOONHUIS gemerkt 154 UB A en B allergunstigst gesitueerd aan de Dorpitraat midden i n het dorp binnen de gemeente ter kadastrale grootte Tan 5 aren 39 centiaren Het perceel beeft Tergnnning tot Terkoop Tan Sterke Dranken in het klein borat ruime Gelacbkamer groote BoTonzaal Kolfbaan o a diTorse Kamers Keukens Kelders Stallingen voor PaardAi Rytnigen Koeyen enz enz terwyl in hetzelve worden gehouden de Openbare Verkoopingen van onroerend goed 2 Sociëteiten de Ingelanden Vergaderingen vanden Zuidplaspolder enz aan Mejufvrouw de Wed n M Bbabib tot 1 MEI 1894 tegen 500 per jaar komende de huurpenningen Tan 1 Mei j l af voor rekening des koopers terwyl de grondlasten tot 1 Januari 1894 zyn aangezuiTerd Breeder in biUetten Nader onderricht ten kantore Tan genoemden Notaris MOLENAAR D No 3 aan de Kerkweg te Waddinmeen Gouda Snolpersdruk van A Baii iCA i Zoon Openbare VrUwillige Verkoopln met machtiging Tan de AnondissementaRecbtbank te Rotterdam in eene Zitting VVADDINXVEEI in bet Koffiehuis Tan den heer J C Rousun bewoond door Jan TAHDBBStAU te Waddinxveen by Boiioo ten rerzoeke van de Erfgenamen Tan Mejuffrouw de Wed J A t d WERVE ten OTerstaan van den Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen op Dinsdag den 18 M 1893 B morons ten U are TAN D PANDEN allergunstigst gesitueerd op den hoek Tan en in de Kerkstraat en aan den Achterdyk binnen de gemeente IN BISTAANDE IN S 1EDERIJ met WOONHUIS Woonhuis met BleeMd en Woonhuis met Pakhois Wijk I No 75 76 en 77 benevens een pecceel BleeMd met Poort Alles aan elkander gelegen Breeder in biljetten De Veiling geschiedt in 4 perceelen nader te combineeren en in massa aan te bieden Betanldag 1 September 1893 Nadere informatiën ten kantore Tan genoemden Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinx Htollwcrck s 11 a r t C a c a O Hoouste e wlt hoogate Uieabromln gshalte Ï T1 Voo rd ee I igl Hart Oaoao ïh fljnate Poeder Cacao In hart 1 vorm geperad Spnedigo oiilusbaarlieid fijne g nr delicleasa smuak Rtectls gGlijkmatigbeld dea draoka In blikken bussen i 25 Caoao harten = 45 cast 1 Ciicao hart = 1 8 tent = 1 kop Caeao Vorkrijgliaar bij H H Conflaenra Banketbakken enz Engroa ExptidiUr Julius Matteuklodt Aüiateidani Knlvorfitraat luh Prof Dr O JAEGSa drasca ToortMU iwtwi tMuid gedeponeerd merk Aaa etiquet r m ONZE é¥ k Mur Woien fmZ£NV£FJ unvnutc ven wU cum de iuau der m TILAMÜ8 TritwiiTWli Alom te bekomen BE BOÜBSOIE Mm of de IwschryTing der beroemde geschilderde KerkglBzen van de Oroote of St Janskerk te TtT Goude benevens de gescbiedenU der St Janskerk der GlaKeii der cartonteekeningeu ens waarbg is toegevoegd een Bfzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschildera de Gebroeders Dirk en Wouter Grabeth Prys eo Cents A BRINKMAN Men wende ieh voor Sporthemden op Alaat MarktA68QouDA bg JT P JMt mWS BINNENLAND aOÜDA 7 Jali 1898 In de beden middag gebondéQ zitting van deu Gemeenteraad dïe door 16 IirLru werd bggewoond afwezig wss de heer Myk werden zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd De Rekeningen van de Volksgaarkeuken en het HofFmana Gesticht dienst 1892 Over bet verzoek vao den Gemeente Bouwmeester om vei unning tot het verrichtenvan particalier werk werd nog eenige discussie gevoerd waaraan deelnamen de bh Dercksen SteeoB Zyneu van Vreainingen en de Voor zitter In stemming gebracht werd het aangenomen met 15 tegen 1 stem die van den heer Dercksen Atanu was aan de orde het adres van den heer J A P Montyn e a betreffende de toelating van leerlingen op de 2e Burgerschool voor meisjes De heer Straver aehtte het verkeerd nu wederom op het vroeger genomen besluit terug te komen Zolder hoofdel stemming afwfl zend beschikt Voorts werden benoemd Xot lid in de Commissie van beheer der Stedelpe Gasfabriek de heer G J Steens Zgnen met U at Tot lid Van de Openbare Oezondheids CoraBiiaaie de luex L Burgeradyk met 13 at Tot onderwgzer aan de 2e Burgerschool voor Jongens de heer C Snuif te Deventer met 16 st Tot onderwyzer aan de Ie Burgerschool voor Jongens de heer J W H Stappers te Weert met 16 st Tot ouderw zeres voor de hindwerken aan de Tusschenschool Mej M W Kruisheer met 15 st Tot leden in de buret ni voor de verkiezing van zes leden van den gemeenteraad Hoofdbureau Tot Ie lid de heer A van Veen met 15 st Tot 2e lid de l eer H Jager met 15 st Tot voorzitter in het tweede bureau de heer C C H Prince met J5 st Tot Ie lid de bger D G van Vrenmingen met 15 stemmen Tot 2e lid de heer C G v d Post met 15 si Voorts kwamen by den Raad in Het Rapport der commisaie bela it met het nazien der Rekeningen der gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid tot goedkeuring adviseetende Ter viaie De Rekening van den Kassier der Bank van Leening Ter visie tEi tLLtl01 O E IL TT S Naar het HooffdMitMck XVII 88 FriDBM Oaroline had na het diner waaraaD de voorattUio aa roorafgej aaii Maris Louize bij zioh geroepen en haar in hartelijke woorden haar dank belaigd dat de jonge vroav de atedolijke coiniDtssie too welwilleod had ontvangen en aan deia haar hulp en medewDTkwg had toegetegd De damet hebbeu het gedurende hot A aeizoeii gewooolqk m drak om ijjd TOor pbilantropiich work te vinden teide K met baar zachte lijdende stem terwijl z j teonwaohtig de zijden atoF van haar japon tUMobrn haar vingers verkreukelde daarom hreft het my dubbel aangenaam getroffen om bq een jonge vrouw sooala u die voor het eerst al de geooegetia van de uitgauide wereld goniei zooveel zelfopoifering en ernst té ontdekken Ik zal morgen mijo lieve Agatha fteola ron Mühlbeim naar u toe sturen mevrouw voQ Nenndersoheidt zy kan n dan nauwkeurig de aren en dagen opgeven dat de dames by mij kom n om voor arme kinderen te naaien Het ui my faartelgk veel genoe n doen om n b ona te zien Prins Maximiliaan had dicht b beq geslaan en het gesprek gevolgd Hij w udde zioh tot Uovenkliflgen Als ik mij op eenige menscbenkannis X beroemeo en de barones goed beoordeel dan due bjjeeDkomsten van blaawkonieD die niets 3 Sen voorstel van heeren Curatoren het Gymnasium betreffende hert benoemen vi een leeraar in de Hebreeuwsche taal en tgdelgk de benoeming voor een jaar te doeit waartoe voorgedragen woidt de heer A K 4 tellapper Ter visie Een voorstel van B en W tot vrgziJ ging der gemeente belas ting Ter viste Een rapport van B on W op het in t gediende voorstel van den heer Dercksen bc invoering eener progeaaieve belasting op het iü komen in welk rapport zö voorstellen afwy zend daarop te besohibiken Ter visie i Een missive van den heer J D ËmeiJ dank betuigende voor dja hem geschonken be looning als waarn hoofd der Tasschenschooh Aangenomen voor kennisgeving 7 Een ver ék van den heer H W M Steevens verzoeWnde het plaatsen van hoornen in de Boelekade lu hftuden van B en W urn bericht en raad Ben verzoek van Mej H G Burgersdgk ontslag verzoekende als onderwüzeres aan de Tusschenschool Eervol verleend Een voorstel van B en W om niet over te gaan tot het maken van een nieuwe muziektent maar de oude te doen restaureeren wat eene uitgave van 100 zoude ko t a Daar by het voorstel eenige haast was w 4 het dadeiyk in behandeling genomen en goedgekeurd N aflooii Mjewone wierkzajim c ra mê door den heer Dercksen het woord gevraagd om te wyren op eene stinkslnot in de 3e Kade Hierover ontstond eenige discussie welke wy evenals over pont 4 en 5 morgen breedvoeriger zullen vermelden We woonden gisterenavond in de St Janskerk bet Orgel Concert by dat door den heer J H B Spaanderman met medewerking der leerlingen van de solo en koorklasse der ste 4 deiyke Muziekschool en van mejuffrouw Jacobt D de Reede uit s Hage werd gegeven De heor S was daarby natnnriyk de ziel van alles en het was bewonderenswaardig te zien hoe hy terwyi de bezoekers zaten te puffen van de warmte zich van zyn taak kweet Het zoo afwisselend program werd voor zoover leeken daarover kunnen oordeelen uitgevoerd op een w ze die boogen lof verdient In de verachillende nummers voor oi el niet het minst in no 6 Heil dir im Siegeskranz een thema met variatis a kwam de schoone ryke klank van het orgel in al zyn deelen goed uit Schoon klonk daartusschen door het Stabat mater en Fac ut ardeatc benevens het zoo lieflyke AbendIied van Robert Schumann anders doen dan over den bjjhel debatteeren baar weinig aantrekken Ze lykt veel te veel Op de madonna van Defregsïer dun dnt zg wanneer zy go d wil doen het niet iti stilte zou doen toodat de reohterhand niet weet wat de linker doet Er waren acht dageu over heengegaan £ en snijdende wiod blies door de straten terwijl de hard gevroren sneeuw onder de voeten kraakte Ufl lantaarns gloeiden ais roode voiikec te midden van dfl sneeuwjocht dia fijn ata nevel en rijp neersloeg en hier en daar zich tot een wolk verdikte wanneer de Hjne wind over de daken veegde en de witte massa s er afsloeg Achter de wioketramen straalde het gaslicht ar waren duizenderlei schoone diogon te zien die nu en dan haastige voorbyitangers don pas deden inhouden Gehuld in reu warmen paU keerde Maria Loaize van bet paleis van prinses Garclina naar haar nabijgelegen woning terug gevolgd door een knecht Met welgevallen bleef zij soms voor de fraaie winkeiuitstaltingen staan terwgl zg met opgewekten blik de steeds afwisselende bedrgvigheid welke er rondom haar in de straat heerschte gadesloeg Het was eobter eenzamer en donkerder toen sij de straiit zgwoarts afsloeg naar hel park en Maria Louize do villareeks naderde die statig en gereserveerd tasBcheo da koopmanswoningen instaat Slechts hier en daar is er achter een groote spiegelruit een atakje van luilekkerland te zien Op oens bleef Maria Louizo staan in bet scbynsol van een koekbakkerswinkel zag zij een meisje op het kozijn gehurkt met de verkleumde voetjes boog opgetrokken eu haar beide bandjea in baar sohortje door bovengenoemde leerlingen der Muziekschool aangeheven Onwillekeurig kwam bii ons de verzuchting op mocht op deze plaatu altijd zoo schoon gezongen worden Mejuffrouw Reede speelde o i meeaterUik op du viool welke der drie nummers het meest iii den smaak viel is moeiiyk te zeggen uUeeii merkten w op d t de toehoorders jui t dan met ingehouden adem zaten te luisteren De heer Brons Mj del begeleide op uitnemende wyze de verschillende zaïiguummors Het hoofddoel eene bijdrage in de kosten voor het reataureeren van het orgel is ongetwgfeld bereikt daar er veel publiek wa9 We ontvingen het 12d6 jaarverslag van liet Onderateuningsfouds opgericht door het Ne derlandacb OnderwyzersGeuootschap IJif Gouda c a is in 1892 door 73 coutribuariteii ingebracht f 115 50 In ons volgend nr komen we op het verslag terug Het gewesteiyk bestuur van Zuid Hollaud vau het Nederlaodsch Onderwüzersgennotschap is thans samengesteld ais volgt J Scbreuder te Ittotterdam voorzitter H J W Hu her te Gouda vicevoorzitter ïi J Kortmulder te Rotterdam secretaris N J Cramer ti Rotterdam penningmeester J Borst te Rotterdam H J Hyman te Schiedam en J F Dissel koen te Sliedrecht tKdgeMKft de heer C J Stomps thans boomkweeker te Middelburg behaalde gisteren op de Rozententoonstelling te 8Gravenhage een 4den prys Verg Zilv Med Voar het beroep naar Zevenhuizen is bedankt door ds W Lamers te Rysoord Voor de rrondissements Rechtbank stotid gisteren terecht H D Sleyaer kantoorlooper die op deu 29 Mei alhier werd aangehouden in het bezit van een bedrag van 400 t welk toebehoorde aan den Heer Roovers te Amsterdam Inspecteur van de Verz keringMaatschappy i Veritas Vyf getuigen waaronder ecu hooid agent en een agent van politie uit deze gemeente waren mede aanwezig Door het 0 M werd een jaar gevftiigonJBstraf geiseht Over 8 dagen uitspraak Het U D bevat hot volgende weerbericht over de maand Juni 1893 Het hoofdkenmerk der maand ia weder evenals dat der drie vorige maanden droogte In de laatste vier maanden te zamen viel slechts 50 2 mM regen eene hoeveelheid geringer dan in gewone jaren alleen in de maand gewikkeld Oui het hoofil is een bont tockju mo een punt vaslgüknoopt twoe vli niijea gruul nis rotteataartjea hangen uan weerskai tüu ach er ilo ooren been nnn bet eind vastgobondea met con uitgerateld wollen handje d t genoegelijk door d a wind heen en weer flnddcrt l oor liaar adem hmft ïij een kkin open plekje weten te maken in de bevroren ysbloeraen op de glasruit daartegen drukt zij het roodo neusje plat naii terwijl haar oojfjes begeorig en nadenkend dp td de woiidüHijke lekkernyan aljn gevestigd welko zoo brei diclit bij haiir en t ob zoo ver buiten iiaftr buruk atiinii likt zij nog zoo smachtend tegen but glas De symboIiBoho voorstelling van vrouw olyke bogeerte had iets uiferst grappige maar torlt w Td het hart der jonge vrouw vervuld van ontroürin eti medelijden Vrieuiletijk boog sij zich tol lirt kind vZoek je uit kleintj wat je het liefst zoudt willen proeven Hei kinil was noch verrast noch verschrikt door dese toespraak Haar hoofdje blei f ünbewüjïdlijk slechts trok zij de lipje wat moer naar vuren en antwoordde zeer takoniok nNeon I ffWoarom niet vOmdat ik er toch niets van krygl Dat ia zeer logisch gtdnoht en een antwoord allerminst verwat fat door mevrouw vonNuiinderaciieidl Z lacht terwijl ij iu den zak lasl ff Ik zal je geld gevtiu om val te koopen Toen keerde de kleme het ozicb ju naar ln m toe De oopjca begnnncn te nluiatoren terwijl dimond van plücirr nog breödo werd maflr de liandjes bleven in hal scliorlje Ik durf loch niet in dien mooien winkel naar binuOR gaan ze zouden ur Juni valt Tt geti gL woonl Jk 5i 8 mM in 15 dageu werd d ize maand slechts 13 4 mM regen in acht dngi n iilgctiipt In verblind met d droogte waa de bewolking gcd lng 4 2 tegen geiniddold 5 5 pn daardoor de verdamping maar ook door deu veelvuldig voorkomende N NO wind 18 9 pet gewooniyk slfC bt 8 7 pet aanzieniyk De vochtigheid wfia daari ntegpu natuurlyk gering 54 pet tegen anders ï4 pot Byna 50 mM verdimiptou er deze maaud van oon vrije wateroppervlakte ukht dan in normale omstandigheden plaat heeft Nu 183 4 luM togen gewoonlijk 13 1 Hot aimtal heldere dagen J en hot aantal bewolkte dageu 1 week bolnngryk af van het veoljarig gemiddelde voor beide 3 5 Een gewoonte van onbescliuafile volkeren het tntüueeren komt in den laatsten tyd in de Vcreeiiigde Staten onder de be schuiifden in zwang Men kan thans nit t een electrischen etift door Edi son bedacht xonder pijn zich allerlei figuren op de huid laten pikken en do Anierikaaiische jeugd van beide seksen begint daarvan een modezaak te luaken De firma Van Houten heeft van het proces waaruit zy met haar bruin product zoo blank is te voorschyu gekonieu gebruik geniaaKt om eii aardigu reclame in Franki yk to verspreiden Men ziet daarop voorgealeld hoe een Parysche Bclioone wordt vergiftigd do r de ouderwethche cliocolade maar gered wordt door i va frisch nollandseb boerinuetj natuurHjk met Van llonteti s cacao Maandag morgen was men te Haarlem bezig met het aflaten van puin van den ateiger g plaatbt voor den noordeiykon Hoe hier in water veranderoa kau Een Bredaasch dienstmeisje komt dezer dogen bij een herbergier met een paar kruiken en laat die vullen met bier In den tuin zijn buzarou wier traditioneel goed hart er toe dringt om even met het uieiHJQ te gaan achommelpii wat ze heel prettig vind Itood van pleizier komt ze met de kruiken by baar mevrouw doch het bier is in water veranderd I I 1 i ïi ik mij imsii iucii iLOic iMli r Miiu uii dü Milten huT of iliiai K wtali ii Imd Ib t mnsjo WII9 ftlwwer slimmer dan mevrouw von XuniiderHi liuidt uiu het gevat ti ii liooi gto iimiiaiterdt Zij zaMe Wil ik dasi vixi voor ja giinn kc op ii litt kluiiitjc wiHt hnar nuus evon zonder behulp win cun zakdüok tt flimiten Jii lu t zirli van hut ko ijn nfjiclijdt terwijl ze iimt lint roclitLT voetJH huur up de straat gijvuiicn panlnff t op hnigulde Als u im lii f wilt IJl kom dun zeidti ij li loffil Wnt al ik dnn koopon Het gedeoidoorde kimt ing wotT Daar liet raam tiTug on at inil itaor met biiar pimraa vuisten iii zij met ichzclf te beraadslagen nVVat v in Uit gele koukj s dio liiur bot dichst bij ii gen mut twfo rozijtimi aan wforkntitcn beval zo korliif Waarom juist dio koekjes lift kind ag baar aan alsof n 7p gun wilde Wat timi ju dom M muur ij oidi Wol omdat KB i ii grootato ijii 1 Mana Louizu is ovcrtuii d dat men in dit geval op het timinermansoog van de ji np i jutlVmu huizen kan bouwen en duB trad ij den ivinke btiineii en koclit oen zuk vol gele kotkj s O ar van buiten wunl liut nouajü wcdi r L tjon Int r i in gi drukt om 10 coiitrolefn n of mitn wel du goodo koekjes met ruzijiicn nam Nu raag je m vrouw wd lii 1 vricinltOijk bedanken z i de knecht tegt u liaar mul een w lmoenend tikje daar zij bom in het gelioet niot scheen to tiebbcti opgomerkl i oi dt Vervolgd