Goudsche Courant, zaterdag 8 juli 1893

In de Bt Ste ntigkerk te Wee en it Dins dog een noodlottige paniek ontstaan Een stoet Tan 4000 bedevaartgangers die van Mariazell I terugkeerde hield als naar gewoonte xyn feesteiyken intocht ia de Domkerk Toen de helft der bedevaartgangers binnen waren vatten de gedroogde bloemen waarmee een der banieren versierd was vlam aan eeu der kaarsen en de vonkenregen die nu op den grond viel bracht den schrik onder de menigte Brand brand klonk het en in wilden angst drongen de meoschen naat den uitgaog tpgen den stroom vau bedevaartgangers in die de kerk wilden binnengaan Verscheiden vrouwen geraakten onder den voet en velen werden in het gedrang gewond twee kinderen zoozeer dat zy in levensgevaar verkeeren Keu priester die z n tegenwoordigheid van geest behield maakte door kalm het orgel ti bespelen een eind aan de paniek die ongeveer 10 minuten had geduurd Klacht eens landbouwers B de grootdroogtl die dezen zomer kenmerkt is de ontboezeming van een landbouwer die reeds zoo velq dagen verlangend naar regen uitzag en gisteren daarop met eenigen grond zjjn hoop vestigde allerzins verklaarbaar toeo wy hem hoorden zeggen de buien gisteren dreven tegen de zpn in ook de wind deed hetzelfde de zon nam de buien mede naar zee en het slot er van was dat de regen in zee viel dl toch reeds geen gebrek aan water faeeft De kiesvereeniging Ëenï ezindheid r te Kapelle a d IJsel stelde in bare vergadering van gisteren avond tot randidaten voor den gemeenteraad al de 4 aftredende leden Tot bestnurslid werd gekozen de heer Jan van Cappellen De leden van de Eerste Kramer der StatenOeneraal agn ter vergadering bijeengeroepen tegen den t9en Juli des namiddags te dri uren Tilrecle Spoorwegverbinding mfmm Zo fm im Aangevangen I Mei TUd van Greenwich KOTTB H D A M flO IIDA 3 48 6 026 136 216 396 88 a O U D A n E N H A O 5 5 7 807 439 28 9 46 10 19 11 33 12 18 1 42 2 18 2 48 8 43 4 18 4 42 5 21 7 04 11 i O n O U I A üTBECHT fiOÜD A Utrecht o6 SS 7 50 9 9 64 11 34 L8 08 IS O 8 66 8 3 58 4 43 5 08 6 86 a7 48 8 09 Woerden 6 58 8 U 10 16 g n 18 34 t 4 16 B 6t n Oudewater 7 07 8 19 10 83 18 48 4 84 5 40 OoQda 7 80 8 88 9 84 10 86 18 0S 18 55 1 82 3 S7 3 40 4 37 6 80 5 58 7 08 8 80 8 41 austkrua m ooud k alU U w S Umm f Stopt ffnMdH spreken over het al of niet drinkwaardige water dat in die woningen aanwezig is Eene andere commissie dieeenige woningen aan de Biltatraat onbewoonbaar verklaard had kon gelukkig aan het slot van baar rapport er al byvoegen dat de huizen bg de waterleiding waren aangesloten en daarom wel bewoonbaar waren Er werd nogal een commissie ter zake van zulk eene onbewoonbaar verklaring benoemrl men ziet dat we hier niet stil zitten en de heer Witteveen moest zelfs door den wethouder Gobiyn gerust gesteld worden in zake de rioleering van do huizen die door ddn heer van den Broeke in z n stratenplan zgn opgenomen alvorens hg zgne goedkeuring er aan kon schenken dat de gemeente vooralsnog met de overneming der halve Kanaalstraat vac genoemden heer wachtte Het CJtrechtach Provinciaal heeft aan de stad ter plaatsing in het trappenhuis van het universiteitsgebouw aangeboden een geschilderd raam van don heor A J der EÜnderen dut zal voorstellen de Utrechtsche stedemaagd aan eene andere vrouw de Utrechtsche academit aanbiedende de beeltenis der universiteit Boven en onder deze schildorg zullen hel Utrechtscl stedelijk wapen en dat der universiteit prijken terwyt daaronder de woorden Quis separehit t zullen te lezen zijn De arts Vrgheid werd tot politie geneeshet r benoemd 1 Naar aanleidinfg van een ingezonden stnk in De Standaarde schrgft een Landbouwerszoon aan gen blad De geachte inzender Veritas heeft volkomen gelgk wanneer hij op eenige verkeerdheden wijst die den boerenstand ontsieren Doch achter de waarheid steekt gewoonlgk nog eene waarheid en daarom juist acht ik noodig dat ook t volgende bekend zg De N R Ct f schrp uit Utrecht Do thermometer stond zeer hoog en toch was het Baadszitting Waarom dat begreep niemand Terwpl daarboven op het dak de spreeuwen zaten te gapen tegen de zon kwamen daar beneden vylen twintig volwassen mannen hgeen en genoten van de lonachuldigeasempiescder Raadsleden gelukkig maar een uur lang want de voorzitter haastte zich met eerbiedwaardige haast Zelfa de installatie onzer nieuwe raadsleden de heeren De Oroot en Hujdecoper Van Nigtevegt liep met ongewonen spoed van stapel en als ïjabing de pas benoemde eerste bode tevens kamerbewaarder niet zelf in de zaal wM geweest om ons duidelyk voor den geest te roepen dat z n veel dikkere en grootere vader eenmaal op diezelfde plaats had gestaan en met zyn burgemeesterlyk uiterlflk alle raadsleden had overschaduwd dan zou ook deze gewichtige gebeurtenis aan onze aandacht ontsnapt zgn Maar de jonge Tjabing was er en terwyi iedereen hoopte dat hö te eeniger tyd zoo dik en achtbaar zal worden als z n vader was blijkbaar ook op aller aangezicht de overtuiging te lezen dat zoo n kamerbewaarder daar vermoedeiyk voor zyn geheele leven staat en nog aan zyn kindskinderen kan vertellen van geïnstalleei de raadsleden die door eene gril van het wufte kiezersvolk alweer vroeg aan zgn snikerwater werden onttrokken Och wat al raadsleden had die oude Tjabing al niet zien komen en gaan I Als ik den thans benoemden eersten kamerbewaarder nog eens zoo gezellig van z ne roadservariogen kan hooren vertellen als zijn vader dat kon doen dan zal ik biy zgut De warmte bracht heden de heeren overigens op helaas onnavolgbare w ze tot zwegen £ r werd geen woord gesproken l Ëene commissie van onderzoek naar de onbewoonbaarheid van 5 woningen aan den Springweg en 36 aan den Jatphaasohen weg zal een deskundige in haar midden kragen om te oordeelen althanB epn oordeel uitte Vooreerst aan zorgt de boer volgens Veritas niet goed voor mest of b ger Eilieve wat bnat de beste zorg voor de m t wanneer het weder droog blgit nadat de mest over het land is verspreid Neen mijnheer de redacteur de boer weet wel degelgk pr s to stellen op zgn mest al is t niet volgens De Landbouwcourant c doch waar tmeeite van afhangt t weder daaraan kan by nietsdoen Velen boeren werken juist mest en bagger dooreen om er te meer nut van te hebben Wat het zoogenaamd kantb geren betreft dit kan op vele plaatsen niet eens geikan worden daar er veel te weinig bagger zit doch JA t niet prgzenswaardig dat de boer het weinige nog op de kant laat trekken e overwerpen niet over het meest vrnchtbare want dit is de slootkant niet altgd 12 18 12 58 1 05 1 12 1 19 1 28 10 55 11 08 11 00 11 18 11 28 7 25 8 85 9 7 32 8 42 H 7 39 8 49 7 8 8 58 7 88 9 08 9 6 8 10 Gouda Muurilreclil Nieumirkiirk C pelle Kotterdam 12 28 I 9 45 19 38 11 06 10 7 9 51 10 22 10 83 10 39 10 48 10 82 7 28 7 47 RoUenlaai Moordrecht Goud 8 l8 10 03 10 11 8 07 7 46 tis waar dat er veel verschil is in den prijs der boter doch een verschil als Veritas noemt komt zelden voor evenzoo met de kaas En wie krijgt nu zulk een hoogeii marktprgs Een twee bevriende boeren soms pochers waardoor ten gerieve der boteren kaaakoopera en winkeliers de verkoopsprgs hooger kan gesteld worden Wel is waar komen boeren met boter op de markt dat stinkende rommel mag genoemd worden Doch is dit de schuld van dien lompen boer die zgn vee en werkvolk niet kent Ingeeneii deele Gewoonlgk wordt juist bg het haren van werkvolk er t meest op gelet of de knecht of meid goed melken kan waarvoor 10 a f 20 spoedig wordt overgestapt Neen menigmaal is het land of de kelder de oorzaak Hoe zal de boer goede boter ter markt brengen als er heremoea of wilde uien in zgn land groeien laat de Landboawcoarant hiertegen eens een goed middel geven I Of indien de kelder tiondiep is indien er water in lekt of indien het koelwater niet koud genoeg is Hierin kan alleen verbetering worden gebracht indien de boer groote onkosten maakt waartoe hij niet in staat is den landheer vragen gaat in vele gevallen ook niet Wel zgn er helaas boerinnen die beter zorg konden dragen voor de boter doch wordt onvermoeide vlgten zin n 1 28 Voorb 8 03 9 13 11 88 1 3 a Hrsü 8 08 18 9 34 10 07 11 37 18 41 M 1 S9 1 67 8 55 5 86 06 40 7 55 8 0i 5 50 6 54 Oooda OudBw Woerdeo Utreohl 10 88 10 88 KWtmi op ZoQ en PMitdifnit tan IS Jani tot 15 Sr ttenber no I DA UTRECHT 08 81 10l9oll 13 4h 8 8S 3 18 4 1S 4 47 5 88 e OI 7 4ft 8 88 10 08 10 88 n 11 14 8 37 n S S 7 8 b 69 7 08 8 18 11 88 8 4S S OK 5 45 8 07 10 08 11 10 11 86 4 47 5 88 6 46 6 85 6 6 60 6 40 7 58 8 U Gouda Anwtardam W AnstenUa 0 8 6 18 7 88 8 88 8 41 9 10 51 11 50 1 80 8 08 3 50 4 48 5 89 6 816 85 8 88 9 10 10 5811 10 OOU k i M s r E RD A M 8 81 10 06 11 18 11 8 619 10 10 55 18 19 1 8 40 0J5 liaO 18 84 1 10 S 66 ONrHuad delgkheid genoeg op pr s gesteld en gewaardeerd Met de kaas is t menigwerf eveneens gesteld Ook EJjn er boeren die ja om te kannen pochen zorgen dat tg een hoogen prgs voor de kaas krggeu dwr de melk niet goed i a eroomd en dus de kaas van zelf beter i f Natnarlgk ia dit tot eigen schade En nu het voeder I Voorzeker die boeren welke nog eenigszins welgesteld kunnen genoemd worden zullen dnur voeder opdoen dat zeker goed is doch deze zyn hiertoe gemakkelgk in staat Maar die dit voorrecht missen moeten gaan wuar zg goedkooper klaar komen Ook en vooral ia de laatste jaren door hel te weinige hooi moet het vee kort voeder hebben Zal de boer dan het duurste nemen V Vo hierbg nog dat het hooi door grooten overvloed van zomerregen soms vrg slecht is en het vee van veel water zeer spoedig lijdt aan wien dan de schuld wanneer het vee er op den stal niet te best uitziet En wat de varkens aangaat k geloof dal er weinig boeren zgn die zoo dom zyn ai V beweert en op de dracht niet letten of de zeng onverzorgd laten Bg velen is er echter vooral a zomers weinig te doen aan een zeng met biggen Krijgt nu de eene boer f 12 a 13 en de ander f 7 a f 8 voor 1 big dan kan dit heel goed zgn dat bg de laatste het aanttil grooter is t geen natuurlgk op de groote der biggen van invloed is Veel voeder voor jonge biggen is juist verkeerd De greppelzoden zou de boer niet in de laagten brengen zoo meent V Laat dit J boer op 10 z n dan is t veel en die deze zoden Op een hnop werpt doet dat niet altgd nit domheid zooals V beweert maar om gras en wortels te doen verteren en het volgende jaar den goeden grond over het land te kunnen verspreiden Nog meer zou ik dienaangaande er kunnen bgvoegen t is echter duideiyk dat de zaken van nabg moeten worden onderzocht om een juist oordeel uit te spreken Mag ik echter V € verzoeken eens te verklaren waarom boeren die veel voor de boter en kaas krggeu toch klagen Komt hun geld dan niet in din zak Een ding moet ik toestemmen de boer handelt in menig opzicht dom Vooreerst pronkt hg met mooi vee pocht hg over hoogen marktprgs en wil knap zgn Alles ten gerieve der landheeren die nu natuurlgk meenen de boer wel kan bt talen zntk mooi vee zooveel geld voor dit en dat enz Ook neemt de boer de landergen te duur in pacht in plaats van alleen de waarde te bieden Evenwel hoe kan t anders neemt de een ze niet dan komt den ander En welke boerenzoon is er die als bg den leeftyd van 25 30 jaar heeft bereikt niet gaarne zelf landbouwer wordt Vraagt de landheer er naar of de boer de pacht kan opbrengen of het land goed kan onderhouden Wel neen hg beeft ook liefst het meeste jn voor vaattj goederen moet soms de uiterste penning aan pacht betaald worden Daarbij moet soms i poedig opslag gegeven worden als de producten iets rgzen terwgl bg daling slechte getgden ziekten van vee en dergeIgke er byna geene kans bestaat op vermindering ofschoon toch vele landerijen voor zeer kleine som zgn ingekocht 4 50 6 22 8 66 4 87 n e 03 8 04 It 6 10 5 11 It 6 17 5 20 S 4I 6 26 1 48 2 30 1 68 2 02 ff 2 09 2 15 2 48 7 30 1 44 4 12 20 2 50 11 80 12 40 18 08 3 10 DEN Amsterdam CS Anaterdam Wp 5 60 I QDuda 7 80 7 BB 9 40 S aO 9 55 8 69 10 44 11 10 11 86 18 16 Ziet zulke dingen benemen den boer den moed en dan zoekt men zgne troost niet iu de Landbouwcourant maar haalt voor alle theoretische praatjes de schouders op Van zelf doet men dan wel eens iets dat niet te voordeelig ia Doch hoe kan t anders Alles slaat tegeq en de pacht moet er wezen Mijnheer de Redacteur zoolang de heeren niet zorgen er zgn er die het wet doen dat goede landbouwers slechts een middelmatige pacht behoeven te betalen die op eenigen tegenslag berekend is zal de boerenstand blgven kwgnen Wanneer de handen iueenge lagen worden om hierin verandering te brengen herleeft de moed en mogen de tgden iets veriMteren dan kan onder Gods zegen onzen landbouwers eene betere toekomst wachtene Naar gemeld wordt heeft de ArnhemscheHandelsreizigersVereenigiog te Arnhem alhaar leden verzekerd voor een bedrag van ƒ 500 bg de cEerste Nederl VeraekcringMaatschappg tegen Invaliditeit en Ongelukken te s Hage De peueroars Door 24 peurders uit de gemeente OudBeierlaud is een verzoekschrift verzonden aan de Provinciale Staten van ZuidHolland om niet aan te nemen het voorstel van Ged Staten waarbg o a ook aan hen verboden wordt aal en paling te visschen door middel der peur Ook uit andere plaatsen van de Hoeksche Waard en het eiland ÏJselmonde zullen adressen in denzelfden geest aan de Staten verzonden worden Den Haag heeft thans ook zgn kondwaterinrichting naar het stelsel van pastoor Kneipp De heer Van Franken buyzen praktizeerendarts hesft in de Jacob van der Doesstraat no 5 de inrichting geplaatst Natuurlgk isdie nog op eenvoudige leest geschoeid maarniettemin volkomen voldoende voor de aanvankelgke behoefte Een nette wachtkamer waarin het portret van pastoor Knoipp aanden wand de eereplaats inneemt eenige photographict n van de Wörishofer stichting waardr Frankenhuyzen een tydlang als adsi itentverbleef twee ontkleedvertrekken en de bodN kamer met volbad zitbAl en afdeelingen voorlyfbegietiug en Blitzgjiss Daarachter eengranveld voor hen die ob blokte voeten moetenwandelen Dr Frankenhuyzen hedft aan de inrichting een Dnitache gietater verbdtoden voor de dames die op afzonderlijke uren worden behandeld terwgl een badknecht de kunst der begieting op de heeren uitoefent Gisteren is de inrichting geopend Ten aanschouwen van enkele uit enoodigden verrichtte dr Eraukenhuysen de begietingen op drie patiënten die reeds sedert eenige weken ten zgnen huize werden behandeld Eqp dier patiënten Igdende aan gewricht trheumatisme zoodat hg niet vervoerd kon worden waö reeds na eenige dagen van bet ergste kwaad genezen en onderging thana de kuur met t grootste genoegen men zou t den jongen man niet hebben aangezien dat hg een paar weken geleden zich niet bewegen kon Een ander nog kort geleden lijdende aan een algemeene zen uw verzwakking gepaard met inbeeldingen en algemeene vermagering verklaarde thans zich volkomen gehikkig te gevoelen na weinige weken de kuur te hebben gevolgd En een jongmensch dat aan eeu zeer lastige kwaal jaren lang Igdende was geweest die hem allen lust en werkkracht ontnam wae van de kwaal verlost en ondergaat de begietingen nog slechts tot volkomen genezing Daar de behandeling niet zeer kostbaar is zal deze Kneipinrichting Sebastiiian de voornaam van pastoor Kneipp zeker spoedig druk bezocht worden te meer daar de kundige arts de leiding der behandeling geheel op zich neemt en volkomen in den geest van pastoor Kneipp ia doorgedrongen De lUjarige v d S in de Groeaelaan te Utrecht een echte straatbengel die het no al dikwgia met z jne buurjongens te kwaad heeft was onlangs weder mel een paar 13 jarige knapen aan het vechten geweest in welkeoV stryd hy toen overwinnaar was gebleven Hoewel daarna weder vrede werd gesloten schyne zgne makkers hem die everwinning niet te hebben kunnen vei even althans Dinsdagavond nadat zg eenden tgd te zamen hadden gespeeld grepen zg hem onverwacht aau en sleepten hem naar den kant van den weg blgkbaar met de bedoeling om hem in het water te werpen Bgna hadden de beide deugnieten hnn doel bereikt toen v d S te veel verschrikt om te kunnen schreeuwen zich eensklaps losrukte en met achterlating van pet en klompen naar huis vluchtte waar hg tengevolge van de doorgestane angst meer dood dan leven 1 nnnkwnm 10 42 9 33 9 42 9 49 9 56 10 08 11 08 11J8 ff ff r n 9 113 11 02 M IMS 4 20 5 35 4 4j 4 86 6 02 6 09 5 15 7 07 7 17 7 24 7 31 7 87 8 10 9 87 ff ff K 9 50 4 40 5 86 8 80 10 1 05 9 30 10 10 W ff ff ff 9 45 1 35 10 08 10 86 8 0 10 07 10 54 9 1110 84 9 1B n ff 9 88 10 40 11 86 2 80 8 46 8 40 4 85 4 40 6 68 4 10 4 85 5 80 11 87 11 48 18 66 7 86 9 55 7 40 10 80 9 88 ll OS De politie heeft te Wittenbnrg een tooneelBpeler in hechtenis genomen die dit beroep meer als bgzaak opvatte en in werkelykheit eeq uiterst stoutmoedig inbreker wjls De gevanf ene die een bekentenis aflegde heette Kringel en was een jongman van een elegant voorkomen hy was de zoon van een onder wy er en onderging vroeger reeds straf wegei s desertie en bedrog Uy had er zich op geoefend met buitengewone handigheid tegen huizen op te klimmen en vensterruiten met diamanten door te soyden Op deze wyze gin hij te werk in het huis van d u iSaksischeii gezant te Beriyn en ook onlangs in de villn van den bankier Saloschin Dezen vond hij slapend en verwyderde zich omdat hy geen geld kon vinden terwyl hy in woede ovt r deze teleurstelling een schandeiyke verwoestioi aanrichtte Als motief voor zyn inbraken guf hy op dat by niet kon leven van zyn ealarii als tooneelspeler dat slechts 30 Mark bedroeg In zyn woning werd beslag gelegd op een groote menigte kostbaarheden diamanten antiquiteiten en schilderyen Zyn laatste rol wii die van een politie ageiit die een inbreker in hechtenis neemt Uit Nymegen meldt men Hedenochtend was de aanvoer van kersen ter markt alhier weer zeer groot zoodat men voor de de prachtigste Meikersen slechts 2 S 3 et per EG kon besommm terwyl de mindere soorten voor slechts 1 of 17 et van de hand gingen De groote Spaansche en andere mooie kersen golden 27 37a per KG Voor kruisbesen bedong men 1 of 2 et pf i KG zoodat alles voor een luttel prynje werd verkocht Sedert meer dan één maand daurt de kersenoogst voort zoodat in dit tydvak millioenen ponden dezer vrucht zyn verorbei en duizenden by duizenden guldens daarin zyn omgezet Men herinnert zich bier dan ook niet dat de aanvoeren ter markt zoolang voortduren In tusschen zullen de Meikersen nu spoedig gedaan hebben Dinsdag om 5 uren s ochtends vertrokken per tram uit Breda nanr het Keizersveer een detachement van 200 onderofficieren en minderen gevolgd door een battery veld artillerie Het doel waa om van een niéuw model vlot de geschiktheid tot overzetten te beproeven De majoor der artillerie De Wilde en de kapitein van den generalen staf Ünnen van wege het ministerie van oorlog de majoor Van Lelyveld en de 2e luitenant Van Heusden van het korps pontonniere alsmede de kolonel Vaii Kesteren met den luit kolonel Roelanta en majoor Buys van het 6e regiment infanterie woonden de oefening by De proef is uitstekend gelukt de overtocht geschiedde in 7 minuten By den terugmarsch die onder groote hitte moest plaats hebben waren nog al achterblyverSf iats wat onder deze omstandigheden niet te verwonderen is Door de zorg van de kantine was ieder soldaat van een flink ration brood met woist en een goed met ko£Be gevulde veldflesch voorzien Zeer vermakelijk is de stryd welke de Beverwyksche verkiezing onder de Katholieke leiders weder heeft aan den dag gebracht In de Tweede Kamer bewaren de pro en antitichaepmaonianen een groote kalmte en gaan elkander zelden te lyf Buiten de Kamer echter halen zy de nchade in De Katholieke party in de Kamer telt twee militaire leden den majoor Van Viymeu en den oudiniendant De Ras Beiden zyn als generaals opgetreden in den veldtocht tegen een uitgebreid kiesrecht Te Gouda hebbei zy het echter afgelegd ofschoon dr Vermeulen hen als adjudant bystond De kiezers hadden geen oog voor de bekoorlykheden en geen oor voor de welsprekendheid der drie gratiën zooals dr Schaepman hen in Het Centrum genoemd heelt Ook in Beverwijk heeft die behoudsparty het met Jhr Hartaeu afgelegd De geestverwant van dr Schaepman mr Borret voorstaader van zeer uitgebreid kiesrecht is er in herstemming gekomen met den liberalen candidaat Het wachtwoord door de conservatieve fractie aan de Katholieke kiezers uitgereikt was onthouding De heer Van Vlymen had in gelyken geest geraden in en particulieren brief die zoo particulier bleef dat zy tegelyk in een aantal Katholieke bladen werd wereldkundig gemaakt De majoor Van Viymen treedt daarin als theoloog op De Paus zoo redeneert hy heeft het socialisme veroordeeld het socialisme wil zyn doel bereiken door algemeen stemrecht Wie meewerken tot algemeen stemrecht helpen dus het socialisme helpen mede aan de roof der eigendommen Èen Katholiek mag dus in gemoede niemand kiezen die de socialisten helpt £ n al is zulk een candidaat Katholiek mag een Katholiek hem toch zflo stem niet geven In een geestige redevoering te Assendelft Maandag gehouden heeft dr Schaepman zyn mede Kamerlid onder handen genomen Hij zeide o a volgens Het Centrum Ik begryp niet hoe deze collega komt aan dien bevelenden leerenden vaststellenden en alles als geloofswaarheden verkondigenden styi Hy zal zich toch waar hy zich op kerkvaderlyk standpunt plaatst wel niet hebben bleek gestudeerd bleek is de heer Van Viymen volstrekt niet in Thomas van Aquinen en Bellarminus Och de heer Van Vlymen is een aardig gezellig man Wilt gy zyn eigenlijk sfeer leeren kennen leest dan zyne prettige geschriften by een verzameld iu Van heinde en ver Daar kan men de geestige betoogen in vinden over de epauletten die het symbool zyn van de kracht terwijl sterren geen bewya zyn van kracht en de kwast ja vooral de kwast den officier verlaagt en onwaardig is Groot gelach Dat zgn toch veel aardiger en voor hem ook veel bevattelyker onderworpen dan die met de hoogste en diepste waarheden van kerkleer iu verband staan Daar kan men ook lezen hoe deze Plebejer een aristocraat wat het verstand betreft de geestigste brieven schryft nit Parya de Plebejer ook al een geestige tegenstelling van democraat Gelach Wat hy echter in yn particulier schrijven zegt over de Katholieken dat raak ik met myn vinger zelfs met de pont van myn schoen niet aan Bravo Het recht om de Katholieken aldus te quaUficeeren komt hem niet toe Als er Katholieken op die wijze veroordeeld moeten worden dan geschiedt dit door hen die iu de hoogste hiërarehische orde over ons gesteld zyn aan wie wy allen gehoorzamen tot den dood Door manifesten als dit worden de Katholieken gelasterd in het beste wat zy hebben in hunne eerlykheid en oprechtheid waarmede zy overal het kruisteeken aiaan en hun Ave Maryken bidden Mannen zooals de heer Van Vlymeu van ons maakt hebben do keus tusschen een idioten gesticht en een huis van verbetering waar zy boete en zware boete moeten plegen voor den smaad eu de schande door hen over onze vlekkelooze Moeder gebracht Langdurige toejuichingen De toon van het stuk stemt niet welwillend over den inhoud Spreker wees ook uu op volslf en afwezigheid van elk bewys Men heeft slechts een oitsprank waardoor ieder voorstander van uitgebreid kiesrecht platweg een socialist een roover een schenner van parlieulier eigendom is Maken wy ons daarover niet te boos Er zyn lieden die altyd de hoogste woorden gebruiken Gy weet nu enkel dat gy Assendelf ters als gy uitgebreid kiesrecht voorstaat ook tegeiyk socialisten roovers en dieven zijt ik ben het ook dus bevinden wij ons wederkeerig in elkanders geëerd gezelschap Groot gelach Dr Schaepman toonde aan dat de Paus nooit eenig bezwaar heeft gemaakt tegen de grondwetten van Frankryk Amerika of Duitschland waarin algemeen stemrecht ia voorgeschreven Hy vroeg of men dan ook de kinderen niet meer lezen of schryven magleeren omdat zy dan later Recht voor Allen kunnen lezen of er iu schryven en aldus het socialisme een handje helpen Zondag had te Toulon een tooneel plaats dat een treurig licht werpt op de verKohting onzer eeuw en de verdraagzaamheid der Christenen onder elkander Een jong meisje de 19jarige Jeanne Gaudin had zich in de Garonne verdronken omdat zy tot de ontdekking was gekomen dat zy uit een onwettige verbintenis was ontsproten en dat de lieden in wie zy haar ouders meende te zien slechts haar pleegouders waren Hoe men ook gesmeekt en gebeden had de geestelgkheid weigerde den bystand der kerk by de begrafenis Een onafzienbare stoet vei ezelde den lykwagen Voor de kerk Saint Sernin aangekomen verlangde de menigte nadrukkeiyk dat het lyk etn rondgang door de kerk zou maken Ëen hevig gedrang ontstond Ten slotte werd het lyk naar de kerk gedragen De geesteiyken weigerden de gebeden uit te spreken Te vergeefs trachtte de commissaris van politie den pastoor tot andere gedachten te brengen te vergeefs hield eeu bloedverwant van de overledene den pastoor voor dat hy eenige dagen geleden bystand had verleend aan een priester die zelfmoord had gepleegd De geestelyke bleef onverbiddelijk en eischte van den commissaris van politie dat hy het lyk nit de kerk zou laten verwyderen De commissaris spoorde de menigte aan hem te volgen en zich kalm te houden Toen knielden de vrouwen en meisjes rond de kist neer en spraken met luider stemme de gebeden der dooden De menigte een oogenblik te voren nog dreigend en toornig bleef vol eerbied staan De dragers namen daarop de kist op en de stoet zette den tocht naar het kerkhof voort De firma Van Hasselt C te sGra venh e heeft een levensgroote buste van Koningin Wilhelmina in den handel gebracht naar verkiezing in wit marmer gips of plastiek naar een ontwerp van den beeldhouwer Teixeira de Mattos waarvan eene reproductie is tentoongestftld by de firma Coovée in de Lange Footeu aldaar Te Streefkerk is het driejarig dochtertje van den lanbouwer S oit eene sloot naby de woning levenloos opgehaald Te Voorst heeft Maandagmiddag een droevig ongeval aan het station plaats gehad De 30 i rige echtgenoot van den Heer S uit Dodewaard had haar stervende moeder bezocht en wilde m t den trein van 1 15 huiswaarts keeren Op het perron zakte zy plotseling bewusteloos ineen geneeskundige hulp kon eerst s avonds worden verstrekt en Dinsdagmorgen was de ongelukkige vrouw moeder van zes kinderen bezweken Nu de wedstryden in de mode zyn hebben de inwoners van Grenoble besloten een concours oit te schrijven voor dikke lieden waaraan niemand mag deelnemen die niet ten minste honderd kilogram weegt Ongetwyfeld zal de deelneming aan dezen gewichtigen wedstryd zeer groot zyn De geschiedenis en de overlevering leeron dat een gewicht van honderd kilogram voor een uiensch volstrekt niet buitengewoon is Vyf of zes jaren geleden stiei f in de Vereenigde Staten een zekere Emma Markley Op 2 I jarigen leeftyd begonnen zich by haar verschynselen te vertoonen van een zeer buitengewoon embonpoint Werken kon zy weldra niet meer zoodat zy besloot zich te laten zien Te Philadelphia stelde zy zich voor de laatste maal ten toon zy woog toen 246 kilo en had eeu taille van 1 m 58 Emma Markley stierf ten gevolge van een val die zy deed toen haar stoel onder haar gewicht bezweek Emma Markley is echter niet de dikste vrouw welke heeft geleefd In het hotel Dien t Parys stierf jaren geleden een vrouw die op 36jarigen leeftyd 1 m 64 lang was inaar een omvang had van 5 voet en 2 duim gemeten laugs de taille Het hoofd van deze ongelukkige vrouw ging tusschen de reusachtige schouders verloren De huls WBS geheel weg Onder de oksels bevonden zich vetkussens zoo groot dat het haar onmogelyk was de armen langs hel lyf te laten hangen Zy kon loopen nog liggen en bracht dag en nacht op een fauteuil door Brillat Savarin deelt ook eenige byzonderheden over dikke lieden mede Hy noemt Rameau maire van Cbaleur die 500 pond woog en hij verhaalt van een inwoner van New York wiens voeten wel een kathedraal konden dragen Deze man had eeu omvang van 8 voet zyn duimen waren zoo dik dat hy evenalsde bekende Romeinache keizer vrouweucolUeraals vingerring had kunnen gebruiken Zynarmen en dyen liadden de dikte van een normaal man Hy had beenen uls van eenolifant 4 Tengevolge van zyn verbazende dikte waren zyn onderste oogleden uitgezakt zoodat hy deze niet kon sluiten maar wat hem nog afschnweiyker mankte waren zyn drie onderkinnen welke wel een voet over zijn borst hingen Een duitsche vrouw die zich onder de Beigeering van Louis Philippe te Parys liet zien woog 225 kilo en was lang 1 76 M In dienzelfden tyd werd te Parys tentoongesteld een kind van 4 jaren dat 104 pood woog Een Ëngelsch geneesheer dr Coé spreekt over een zekeren Bright die op tienjarigen leeftyd 144 pond woog op twintig jaar 355 pond en dertien maanden voor zyn dood 584 pond Nog verhaalt men van Engelschen welke 583 en 649 pond wogen In 1803 leefde hy Batavia een jong man die op tvree en twintigjarigen leeltyd 555 pond woog Langzamerhand nam zyn gewicht tot 6 X pond toe daarna ward by eerstelken dag anderhalf vervolgens twee pond zwaarder totdat hy toen hy het gewicht van 643 pond had bereikt stierf De Engelschman Sponer die 305 kilo woog was zoo dik en vet dat men hem een mes twaalf centimeter in het lyf kon steken zon der hem letsel te bezorgen Onder de dikke dames kan men ook noemen de prinsessen van Naragoeé waarvan Speke vertelt Een van dezen kon zich slechts op handen en voeten bewegen Jl Donderdagochtend werden aan de markt te Kralingscheveer aangevoerd 425 zalmen die de kleine voor 0 60 tot 0 85 en groote voor 0 80 tot 1 per kilo werden verkocht Nog werden aangevoerd 23 St Jacobzalmpjes en 7 steuren De tMeerbode meldt dat een werkman van eenen landbouwer te Nieuwveen dagelyks op eenen ringdyk aan het werk was met een paar handschoenen aan en eenen garibaldi op Gisteren middag had wel eene even vreemde als zonderlinge ontmoeting plaats Aan de eene zyde der straat werd een kar met steendik ya voortgeduwd en aan de andere zyde liep een man met schaatsen En dat by eene hitte van ruim 80 F Er is te Ee Drenthe een moord gepleegd De landbouwerszoon E Warringa die voor eenigen tyd verkeering bad gehad met Riks Wenning 23 jaar oud heeft Dinsdagochtend dit meisje door twee retolveraohoten in harQ woning gedood Wetende dat Uiku a broeders op het land waren aan het gras maaien en dat haar vader van huis was vertrokken om een voer turf te halen is hy naar huis gegaan om haar alleen te ontmoeten Misechien beeft hy haar hier verzocht om de liefdesbetrekking die door het meisje op verzoek des vaders afgebroken wus weer te hervatten Het zal hem niet gelukt zyn Rika daartoe over te halen Een zilveren halsslotje vroeger door Warringa aiin Rika gegeven werd op de tafel gevonden dat zy zooals men denkt aan hem zal hebben willen tfruggeven Voorts moet er eene worsteling hebben plaats gehad hetwelk men meent te mogen afleiden uit krabben op des meisjes bloote armen Toen moet hij de twee schoten op haar hebben gelost waarvan een haar achter het uor en eeu in den schouder trof Rika is toen naar buiten gevlucht en wilde eene achterdeur aan den zuidkallt der woning weer binnentreden Hier is i bezweken Eene der buurvrouwen heeft op hetzelfde oogenblik Warringa uit den brander ten ucordon van het huis zien komen By bet gewonde mei 9Je komende zag zy nog eenige teekenen van leven Spoedig trad de doüd in hevige bloedstorting had niet plaats Het lyk is Dinsdagavond te Borger beschouwd Ue justitie en de heer Bakker arts uit saen wnrcu omstreeks acht uur aldaar ter plaatse aanwezig waar de laatste met dr FledderuB uit Borger de lyksctiouwing heeft gedaan Op hetzelfde oogenblik kwamen de maróchauaseea Gerlofft en Kemper met den vermoedelyken dader dia gevlucht eu in de zoogenaamde Heerenkamp een dennenbosch by Schoonoord in eene greppel gevonden was Hy had nog een revolver en eenige boterhammen bij zich Hy is eerat bij het lyk gebracht waar hy zoo men verneemt heeft ontkend Later is hy naar het cachot der marechaussees en gisteren ochtend naar Assen vervoerd Reeda meermuien heeft Warringa aan Rika over dag in hare woning bezoeken gebracht Ook wil men weten dat hy er wel eens met boosiiardigo bedoelingen is geweest Dat de zaak in Ees veel verontwaardiging wekte moge blyken uit het feit dat do boeren aldaar Dinsdag eene boor vergadering hebben gehouden en daarna i yn uitgetogen om den moordenaar te zoeken By diens arrestatie en confrontatie met het lyk der vermoorde waa een groote menigte op de been welke blyken van verontwaardiging gaf Bnlteolandsch Uverzlcht In het Quartierliitin is het gisteren den ge heelen morgen rustig geweest In den ministerraad heeft de heer Dnpny veiklnard dat hy de orde byna volkomen hersteld achtte ranar nochtans voortging met het nemen van voorzorgsmaatregelen De politie heeft des nachts het bykautoor der Arbeidsbeurs in de rue Jean Jacquea Rousseau doen ontruimen daar de werkliedenvereenigingen zich niet aan de verordeningen der politie hadden gehouden De Centrale Arbeidsbeurs is gesloten en door soldaten bezet De regeering heeft 25 bataljons infanterie en 6 regimenten cavalerie naar Parys laten komen Gisterenavond te 8 uur werd een charge gemaakt om den boulevard Voltaire en de avenu de la Hépublieque te doen ontruimen waarby verscheiden peesuneu gekwetst werden De place de ia Rópublique ia door miütoiren onder bevel van generaal Saint JuUen bezet Den geheelen avond bleef bet zeer woelig om en naby dit plein af en toe werden charges gemaakt om het publiek uiteen te dryven Een groot aantal personen werden in hechtenis genomen In eene vergadering van socialisten hedenavond in h t Maison du People te Montmartre gehouden drongen verscheidene sprekers er op aan een algemeene werkstaking te beginnen en geen deel te nemen aan de feesten van 14 Juli als protest tegen het sluiten vun de Arbeidsbeurs Gisteren ia in Londen het huwelyk voltrokken tusschen den hertog van York den eenigen zoon des prinsen van Wales en v m nicht prinses Mary von Teek Men weet dat deze prinses eerst zou trouwen met den broeder van haar tegenwoordigen echtgenoot den hertog van Clarence maar deze stierf in Febr 89 na een kortstondige ziekte Een kleinjaar na zyn dood werd het gerucht werkelykheid dat de broeder van don overleden kroonprins met diens bruid verloofd was en nu binnen betrekkeiyk korten tyd treden die beiden reeds in het hnweiyk In Engeland is m u niet deze echtverbintenis zeer ingenomen En dat wijl prinsfs May de kleindochter van groothertog Alexander van Wurtemberg geboren ia op Engelschen grond en daar ook werd opgevoed door