Goudsche Courant, maandag 10 juli 1893

32ste Jaargang Maandag 10 Juli 1893 No 6093 Maatschappij tut KxpluitJIe van Staatsspoorwegen r EZGDRW fBEINBH Eiken DONDERDAG van af 15 Juni Itt93 tot nadere aankondiging lil mmm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gondu en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post f 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 reg els k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsi uimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd hoar vader die gehuwd a met een dochter dei hertogen van Cambridge De Engelaohen zgn er fier op dat einde het hais van HanoTer op den troon zit nu Toor het eerst de kans is geopend om een koningspaar te krygen op Éngelschen bodem opgevoed en geboren Dat streelt niet weinig hnn eigenliefde en hierin ligt de reden dat ze zooveel geestdrift betoonen bj dit huwelgk Omtrent de plechtigheid bericht men hetvolgende i De tocht van den vorstel jken stoet van he Bockingham paleis naar de kapel van St Tames is onbeschrgfelgk geweest eeneontelbare menigte had alle punten vanwaar men ook maar iets zien kon bezet Het was een schitterende stoet van rijtuigen met het escorte van de kurasiiers der garde die voorttrok onder bet donderen van het geschut De menigte heeft den stoet over den geheelen afstand van den tocht met geestdrift toegejuicht Vooral prinses May was het voorwerp van warm hnidebetoon Het is niet overdreven te zeggen dst ter barer eer de geestdrift uitbundig werd Ook de Koning en de Koningin van Denemarken zgn door de bevolking met hartelijken eerbied De warmte was zeer groot Tal van personen nit de menigte zjju in zwam gevallen Een blik te werpen in da kapel was oen groot genot Al deze mannelpe personen in groot uniform al die dames in groot gala schitterend van edelg teenten het was een indrukwekkend schouwspel Indische vorsten droegen kleeren overdekt met kostbare steenen Prinses May was allerlekoorlijkst en werkelp zeer schoon De hertog van York de prins van Wales en de Czarewitch droegen marine uniformen Gisterenavond om 10 uur moest de beriadslaging over de artikelen 5 tot 8 van het Home Kuleontwerp zjju afgeloopen De oppositie heeft hare tactiek echter nog niet veranderd zoodat men Dinsdag nog den geheelen dag over art 5 beraadslaagde Zoodoende zal bet waarichijnltjli gebeuren dat de regeeringsmeerderhaid bepalingen aanneemt over welkr in t geheel niet gesproken is Dit is juist wat de oppositie wil Ze krijgt zoodoende een argument voor hare bewering dat het ontwerp onvoldoende overwogen is daar de vrijheid van sproken werd onderdrukt De beraa lslaging over art 5 van de Home Rnle wet kenmerkte zich gisterenavond weder door groote levendigheid Verscheidene amendementen werden verworpen met eene meerderheid van 42 tot 40 stemmen Te 10 unr terwijl Balfonr aau het woord was werd de beraadslaging door den vice president afgebroken krachtens bestuit van Vrgdag 1 1 en het toen aan de orde z nde amendement Wülmer waarvan de strekking was het cveto van den Lord Lieutenant meer kracht bij te zetten verworpen met 324 togen 286 stemmen Uitbundig gejuich op de banken der regeeringspartj Vervolgens werd art 5 aangenomen met 324 tegen 289 stemmen meerderheid 35 Artikel O regelende do samenstelling van den lerscben Wetgevenden Raad werd met 815 tegen 300 stemmen aangenomen De daling der regeeringsmeerderheid tot 16 stemmen werd door de oppositie met luid gejuich begroet Artikel 7 regelende de samenstelling van de lersobe Wetgevende Vergadering werd aAugenomen met 325 tegen 289 stemmen Artikel 8 vtorschrijveude hoe te handelen ingeval van geschil tusschen de beide Huizen werd met 323 tegen 291 stemmen aangenomen Art 6 bepaalt dat de Wetgevende Raad zal bestaan uit 48 leden die ieder 8 jaar zitting hebben om de 4 jaar treedt de helft der leden af en worden hunne plaatsen door nieuwe verkiezingen aangevuld De Wetgevende Raad kan niet ontbonden worden Art 7 bepaalt dat Ie wetgevende vergadering zal bestaan uit 1U3 leden zg kan behr ndens vroegere ontbinding 5 achtereenvolgende jaren zitting hebben en niet langer Voorts wordt in deze twee artikelen bepaald wie het kiesrecht voor beide Huizen zullen bezitten Heden komt het nieuwe legerontwerp in den Duitschen Riksdag In vei elyking met het oorspronkeiyk ontwerp vindt men daarin eene vermmdering der getalsterkte in vredestijd met 12 839 soldaten en 945 onderofficieren van de hlgvende kasten met 9 100 000 M en van de uitgaven inoens met 8000 000 Mk Dus wordt voorgesteld de tegersterkte te brengen op 567 039 soldaten en onderofficieren wat in t geheel 59 940 000 Mk zul kosten Reeds zag men uit een telegram dat de partgen voor hun steun van de wet dadelgk eischen beginnen te stellen Het centrum vraagt opheffing van de Jezuïetenwet en de conservatieve partgen hebbeu een deel der na tionaalliberalen zonder veel moeite overgehaald tot het oprichten eener agrarische vereeniging die met het protectionisme tot leus der regeering het vuur na aan de schenen zal leggen Na een zeer verwarde discussie is de Belgische Kamer t n aanzien van de samenstelling van den Senaat wederom tot een negatief re sultaat gekomen Men weet dat de rechterzjjda en de Regeering het ten slotte waren eens geworden over de aanneming van don 35 jarigen leeftgd onder opofifering der getrapte verkiezing Maar ter liikerzyde wilde men niets daarvan weten Men bleef daar voorstander óf van de getrapte verkiezing 6f van de belangenvertegenwoordiging maar in geen geval met den 35 jarigen leettgd Alzoo verwierf dit voorstel slechts 84 van de 138 stemmen dus niet de vereischte twee derden Wat niet wegnam dat men besloot over te gaan tot de verdere artikelen over den Senaat aantal der Senaatsleden en verkieabaarbeid Beurs van llollerdam Btaatileeningen Bersle Beurs Tweede Rcura 6 JUM Lüile Hgsle I gite Hgite koen koers PuiTBCHl E ikil 91 9J 8 8S HaoiBlK SlssUl 90 92 S 8 EosuOlilig Londen 28 IIIV LsouiOB 1B89 8 88 O 1888 in Goud 8 8V V 1UZUZI A £ 100 4 Obligsliëu 160 600 4 87 Induitr en Finano Ondarn te Rot Pandbr Holt Hypb S i 9 l ondbr Zuid H H 4 101 P ndlir uiil H H 37 98 Aanil N AWk H V 108 Industr aa Flnanc Ondern buiten Rot NZD Pbr Holl Hypb i lOl Plir Holl Hypb SV 9 Pbr Al Hypb 4 100 K N I Mg 1 P 021 A Senembab Mg 246 4 Northw nP U b6 100 HoNOAauK Themoa Bega 5 86 1JSI Phr Hyp bsiik 4V 91 97 AmebiIJ O Amnr N Tr 6 100 Pbr E uil HUk 6 ICO Bpoorwegleeniugen ITAUB Z I p fr 8000 S 6 PoLïN A W Wcenen 116 HusL O Bal Spr 600 5 98 a W 100 1000 4 71 A Bsllisohe Sprw 8 67 A Pailp Sprw 4 67 PoBTUO K T Afr Sp 6 88 Amerikaansohe Sprw Aand en Oblig Al Tup 0 a Mwl B 4 77 77 SBMort OoWb l t B 4 44 Ceiilral Paoilio Aniiil 19 20 L NsilivilleO ¥ A 64 TramwegmaatachappUen Oblig H ag cho tram 4 100 L Fremleleenlngeo Neo Slail RoUerdam 8 106 De bfura vurkeert vüortdurvnd in ntiverandenle en stille stemmiug Aand Petroltfum 3 pet tagt r aindf laatste noteering Amorik tuarkl vrat vooral voor Cautral shares op gerucht van divideud butaliug Jtl iomiU der eotenkandelarm P B Ecz frriimt M MiLDZBS Secrelarit Nlet offloleel Portugal Oblig 1890 4 84 Juli WatergetUdea Hoog I aag Hoog Lang Zaterd 8 01 8 28 0 38 8 68 Zond 1 03 9 28 0 83 10 Maand 10 2 08 10 83 1 3 11 08 Uinid 11 3 18 11 48 3 49 14 WoTOid 12 4 8 46 4 60 l i6 Douderd 18 6 19 1 44 6 46 8 10 Vrgdag 14 6 11 2 36 6 37 3 02 Springtjj 16 Juli Juli Opn A Onclerg M Opg Oiidrrir 8 2 86 1 Juli 3 48 8 24 9 01 4 07 7 8 48 8 21 10 88 6 41 18 3 64 8 16 u 66 J 07 19 4 02 8 09 12 1 46 8 16 26 4 10 8 01 18 J 66 9 OIN M 31 4 19 7 68 14 4 28 9 80 1 Aug 4 21 7 60 StedeUjko Zwemsohool 7 Juli B mldd 18 u OpKaredor teroperatuur run le tuoht 74 gr Fahr H hot water 70 ADVERTENTIfiN Voor de vele blgken van deelneming ondervonden bg het droevig veriies van mjjne geliefde Echtgenoot JÜDITH viii DANTZIGOlmax betuig ik ook namens mgne kinderen bahnwd en kleinkinderen myn hartelyken dank aouda 7 JaU 1893 M VAK DANTZIG ADVERTENTIEN n alle Bh n n en Buttenlandiieht Courattten worden dadelgk opgesondendoDrhet Advertentie Bureau van A BItINKMA N en ZOON te Honda omiR vaD dim Haag Kutterdain Maas iouda Aiiislerdain VVecs perpoort eo Ulrecht naar Arnhem Vclp ü Steeg Dieren Brummen Zulten en MJmegen Bg genoegzame deelname zullen voor deze excursie extra treinen loopen van deu Bang Rotterdttm Maas en Amsterdam Weesperpoort naar Arnhem Vertrek den Haag 7 0 Kotterdam Maas 7 0 QBuda 7 Amsterdam Weesperpoort 7 4 Utrecht 8 aankomt Arnhem 91 en wel in aansluiting te Arnhem op trein 31 van Arnhem tot Zutfeu en op trein 31 van Arnhem tot Ngmegen Is echter het aantal uitgegeven biljetten te gering dalT loopen deze extra treinen nil f en heeft het vervoer tot Arnhem alsdan plaats met trein 3t en verder op dozalfde T B 13 TJ O13 E I S Vertrek Zntfen 8 1 trein 52 Brummen 6 trein IIG Dieren 8 28 trein 52 de Steeg 8 trein 52 Velp 8 42 trein 52 Ngmegen 8 l trein 52 Arnhem 8 6 trein 52 Bg genoegzame deelneming zullen voor het vervoer van at Arnhem extra treinen loopen vertrekkende van dit station achter trein 52 Prgs der speoiale retonrbiljetten voor bovengenoemde station Mééa voor de aangegaien treinen geldig h kl fSM 2e kl 2 00 3e lil fi 50 De speciale retourl jljetten worden aan de 5 stations van uitgifte verkocht den g eheelen DINSDAG en des WOENSDAGS tot s middag s 12 uur voor de excursie op den daaropvolffenden DONDERDAG igUP lle uren zijn in j reenwich tijd Ncderlandscbe Stoomboot Maatschappij Da Stoomschepen BOLLAXD kapt J 8M1DT en BATAFIEU kapt J SAUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 ie Kotterdam Da Stcomscbepea lossen te Brewersqaay de markt van Boter en Kaai te Londen ui f de Wefor aJBron f e Oberlahnstein bylms Tafeldrank Van h£f oninklykef uis c erji kder a ide i Uaatscha pij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlaluistein wevestigfd te Rotterdam Zuidblaak 8 FBMSCHE ST00M7EBVEIIU Cheuiisck en Zwitsersche WisscberU Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Taielkleeden Trgpen met nienwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren eni Alle goederen knnnen in elkander bigven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen knnnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS z Kleiweg A No 73 Jfen wende cA voor MWSTE BASSEN MarktA680onoA bg W f JTJf Kf A HEINEKEl S 9 Ot per Fl 5 Ct per FL prachtig helder en goed werkend Dop8t A NORTIKK Gonwe O 34 35 Arts E FABËR L INGE B0l T Tlt 4AT 19 s GBAVENOAGE Stireekureti alle werkdagen van 11 ta en 1 3 uur Zeer ITette Qesteendnikte NAAUmBTJES worden GELEVERD door A BHIXKWAV en Zn G ud Snelpersdruk au A BaisKHAN Zoo BINNENLAND GOUDA 8 Juli 1893 Maandag 17 Juli heeft eene uitvoering plaatffvan de Gymnastiek Vereeniging Ëxelsior inde Sociëteit Ons Genoegen des avonds te 7 Het Rykstelegraafkantoor te Moordrerht lal voortaan op werkdagen open zgn van 8 tot 114 uur voor en van 1 tot 4 en 5 tob 7 nren namiddags spoortgd De diensturen op Zon en feestdagen ondergaan geene verandering Voor den Internationalen Wedstrgd van nielrgders Kotterdam Utrecht en t rug op Zondag 9 Juli a s zijn de prgzen als volgt verdeeld Ie Prgs Drinkhoorn met gouden centremedaille benevens eere prgs grootebronzen med geschonken door H M de Koningin welke het volgendjaar verdedigd moet worden 2e Gouden medaille henevens eere prgs groote bronzen med geschonken door H M de KoninginHegen tes eveneens volgend jaar te ver Se Groot verguld zilveren medaille geschonken door den fi Ab HeerBurgemeester van Rotterdam 4e Gooden centre medaille 5e Zilveren medaille 6e geschonken door den Heer M B van Veen Prachtig Zilveren medaille voor den eerstaankomenden buitenlander geschonken door den WelEd Gestr Heer A van Stolk Cz Fraaie Bronzen medaille geschonken atsboven Buitendien een Bronzen med voor een ieder die niét geplaatst zgndt den weg in een door de Jnry te bepalen t d aflegt De af te leggen weg is ongeveer lang IIH kilometer en vangt aan te Rotterdam Avenue Concordia vervolgens over s Graveiiweg Gouda Haven Wgdstraat Markt Hoogstraat Kleiweg Spoorstraat Oude Gouwe Bodegraven Woerden Utrecht keerpunt en zelfde weg direct terug De afrit heeft plaats precies te 10 uur en daar de afstand aar hier in even 30 minuten zal worden afgetrapt zal de passage hier half elf plaats hebben en raden wg ieder aan die op dat unr op een der bovengenoemde straten ie Ch s FEViLLETOJ TJ IC Naar ket HoogAuUwk XVIII 69 jEeret mot ik at hebben luidde bet Toontichtige antwoord Maria Louise veriohefti op den drempel en gaf haar den ToUen z ilc Hier kleintje laat het je Roeil amaken de roigneakoekjea liggen onderin en ga nu Boet naar huia hot is voel te laat en te koud foor aoo n klein meitje om hier rond te loopen vDank je vel merroawtjo l e ronde armpje omklemmen den dikken papieren buil met meer sorg nog dan plezier ffZijn u allemaal voor myP Ik kan ie niet allemaal tegelijk opeten jrDat moet je ook niet doen daar tan je zeker ziek Tan worden Zn je ze niet lierbr met je zusjei en moeder deelenF Neen Kietl dat zou niet aardig ran je zijn Waarom zouden z0 ook niet wat krijgen P Omdat ik ze niet meer heb Hgn vader dient argeni en de lui waar ik overdag ben ge eB ray ook niets als ze oervelaatworat hebben De kneeht moeat zyo neus attaiten om sBii lachen Ie verbergen Barones von Nenndencbeid echter boog ziob vol medelijden nog meer naar het kind toe Heb je geeq moeder meer arm kleintje HMhMl jeduP wel zijn ooren en oogen t gebmiken en door zooveel mogelgk op zgde van den weg te gaan het den wielrijders zoo gemakkelgk raogelyk te maken Van de Igst der deelnemers is er 1 uit s Gravenhage 3 Utrecht 2 Haarlem 4 Amsterdam 3 Rotterdam 1 Baarn 1 Groningen Katwgk Breda 1 Hoorn 1 Arnhem 1 Dortmnnd 12 Antwerpen 33 te zamen waaronder ook Jaap Eden als no 3 uit Haarlem De wedstrgd gaat uit van de Rotterdamsche Wielrgders Vereeniging T H O R Tot ond wgzeres aan school No 1 te Dubbeldam i benoemd mej M M Kirwald te Ouderkerk a d IJsel Bedankt voor Schoonhoven door ds J J C van Toorenhorgen te Kamerik De jaarlgksche tiendverpachtingen van het Kroondomeiu voor de landergen onder BergAmbacht Lekkerkerk en Ouderkerk a d IJsel zullen te Berg Ambacht gehouden worden op Maandag 24 Juli aanstaande De hoer Gottfried Mann directeur van het bekende muziekkorps van het 4e reg infanterie te Leiden treedt met 1 Dec a s af wegens toenamende bezigheden in andere betrekkingen In pand no 28 aan het Spuiwater te Rotterdam had gisteren ochtend een Vreeselgk ongeluk plaats Dat pand bestaat uit een benedenhnis ingericht als handschoenwinkel en twee verdiepingen op eene waarvan eene hand cboenwasscherg wordt uitgeoefend Het pand is in gebruik bg de familie Du Monlin bestnaade nit vgf perconen en eene dienstbode Eene ruim 30 jarige dochter stak heden ochtend in de hnishoudkamer waar te voren 5 liter uaphta verwerkt was tot het wasschen van handschoenen een lucifer aa om naar ean borsteltje te zoeken DekamBt bezwangerd met stofdeeltjes van de verwerkte naphta stond toen eensklaps in lichte laaie vlam Aan de jongere leden van het gezin yOuusje Spillike I En waar ii je raderf yDie dient bg den nieuwen baron in die villa daar 1 Guusje stak haar handje in den zak en nam er een koekje uit dat van alle kanten werd beroken waardoor het genot Moveel langer duurde iSpillikef Heet onze portier niet coo Frans vroeg de jonge vrouw met pkitaeUnge belangitelUng aan den knecht Om u ta dienen mevrouw de baronea Zend hem dan dadelgk by mg ala wg thuia zgn Er ia ruimte genoeg ia huis en madame Verdan verveelt zich toob den geheelen dag atloen Zg zal licht beter voor dit arme kind zorgen dan haar gewetenlooze pleegmoeder Goeden nacht Onnaje weea na zoet en ga dadelgk naar hnia Als ik maar kon vroutt Schulz is uit noodhulpen in de restauratie en komt pas tegen negen uur terug om den kelder voor me open te maken Soms ga ik in bet groen tewinkeltje daarnaast om er op te paaaen dat niemand er wat vandaan kaapt maar ik heb bet bij die menschen verbruid en nu is bet uit meft de gaatrrgheid en gelgk groote geeiten dte ziah vol b msting over de misère van het aardache leven heenzetten zoo hapte Guusje Spillike io een geelachtig koekje terwijl ze van kou met beide beentjea trippelde Maria Louize had spoedig een besluit genomen zg vatte het kind bq de hand en nam haar met zich mede Kom Guusje ik zal je bij je vader in een warme kamer brengen waar j van nu afaan blgven raoogt Ook goed dan abut hu me maar anders zou vrouw Scholts im aUao n dfa alaftt ar oog harder gelukte het nog te ontkomen doch de onderen hieven achter Sommigen beweren een geweldigen slag gehoord te hebbeu en kort daarop het was toen ongeveer S nur zag men eene enorme vlan uit de ramen der 1ste verdieping slaan weldra stonden de Ie en 2e verdieping in braad Van de eerste spniten drongen de spuitgasten met levensgevaar het fel brandende perceel binnen Drie spnitgasten kwamen aldra naar buiten met den heer Joseplias F du Houlin 72 jaar oud dien zg geheel met brandwonden jverdekt in eene achterkamar vanhat benedenhnis op den grond baddm gevonden Terstond werd hg nog levende naar het ziekenhuis gebracht Nanwelgks had dit vervoer plaats gehad of anderen kwamen aandragen mei de zeer ernstig verwonde 71 jarige vrouw van den heer Du Moulin Baar gelaal en handen waren b na door brandwonden onkenbaar Ook ij werd terstond naar het ziekenhuis vervoerd Op de Ie verdieping was de brandweer inmiddels in zoover het vuur meester geworden dat men de 2e verdieping kon binnendringen om tot eene nog vreeselgker ontdekking te komen Hiw werd namelgk geheel verkoold gevonden het Igk van de 17 jarige dienstbode Cornelia Labruck die tgdeus de bnnd uitbrak op die verdieping in de slaapkamer werkzaam was en waarschijnlgk door de opstggende gassen waa gestikt Verder kregen nog brandwonden de 80ja rige zoon aan heide handen en diens zuster eveneens aan de handen doch van weinig beteekenis Het jongste zoontje kwam geheel vrg Toen het vreeseiyk gebrande echtpaar Du Monlin en het verkoolde Igk van de dienstbode naar het ziekenhuis gebracht waren was men den brand meester en te 10 uren was hg door de werking van spuiten geheel gebluscht onder de opperleiding van verschillende hoofilen der brandweer Vreeselgk is de ramp die de familie Du Moulin treft De vader is i ede te 11 uren gisteren ochtend in het ziekenhuis overleden Éen woord van lof mag niet onthouden worden aan de bewonderenswaardigen moed van de brandweermannen die zonder te denden aan de mogelgkheid eaner tweede ontploffing kalm het vuur aantastten en het brandende huis binnendrongen De burgemeester de hoofdeommissaris en de afdeelingcommissaris van politie waren met vele andere autoriteiten ter plaatee Bg ondersoek is gebleken dat dadeljjke redding niet mogelijk was ondanks het in een ommezien ter plaatse aanwezig zgli van di op loa dan vadert En even berustend sjokte Guusje Spillike haar noodlot tegemoet met deze twee treurige alternatieven tn het vooruitzicht als vijlen de Franaehen in het meer van Murrton liepen rechts en links vganden en in ieder geval klop krUgeu Baron von Kennderscheidt bad de uitnoocliging voor het diner bij den opperstalmeester atlem voof zichzelf aangenomen Zgn vrouw was b Prinses Carolina ontboden en had zich dientengevolge laten verontschuldigen Men sohean baar afwezigheid niet te betreuren Vorstin Tautenstein was buitengewoon levendig haaat lot opgawoodenheid toe en hoe awaarmoediger Olivier werd die naast haar zat boa meer hg zich op de tippen beet en boe haastiger by ago glas champagne le dronk des te scherper en onaangenamer erd zg tegen hem Met haar woorden stootte zg hem af en met haar magnetische oogen trok rg hem met duizend onzichtbare koorden al dichter en dichter naar zich toe Nenndwaobeidt had gedurende de laatste tien dagen deze scboone vrouw als haar schaduw gevolgd bij had met baar wandelritlon gedaan en gereden en bg al de feeateIgkheden als een trouwe page haar sleep gedragen Op zijn best kreeg bij er aenigen dank voor Toen Claudia eens op ean sledetooht een armband bad verloren en Olivier met fskkelliobt den geheelen weg hi afgezocht en hem na oren tang zoeken gevonden en net reohtmatifl en trota aan i n gebiedster overhandigd had voegde z hen ironisch hwhend toet Dat was net iets voor u baron en ondrrvijl nam z0 den breeden goaden ketting aan en wierp hem prias Houeok toe La voiISk prins laat er een halstMudje voor uw pintscber van maken Em half unr Uier gaf i OUevlar ongemerkt haar benoodigda reddiogs en blusschingsmiddelen De beide bovenverdiepingen van het pand zgn geheel uitgebrand terwgt ook aoagren zende ponden brand en waterschade kroge Meer geschiedkundige dan kunstwaarde heeft de tenroooatelling die in het HoheuzollernMuaeum te Berign sedert eenigeu tüd de aandacht vraagt Ktiier Wilhelm had een verzameling Tan aquarellen aangelegd waofdoor alle feiten nit zgn leven werden afgebwid dis hem eeuiniins behi rgk toeschenen Die collectie is loans in dat Museum opgenomen en de aquarellen betrekking hebbende op de jaren 1864 tot 1886 zeker wel het belangrijkste tydvak nit het leven des Keizers zgn op dit oogenblik te zien Vooral trekken twee tafereelen nit den sUg hg Königgratz de opmerkzaamheid der toeschouwers wijl zg hetbewgs leveren en de teekeningen zijn alle historisch gstronw hoe nahg de keizer in het gevecht woa betrokken Itgnspoorweg personeel Het voormalig personeel der Rgnspoorweg moatschappg dat thans bg de Esploitatie maatschappg in dienst is klaagt zooals men weet over verkorting door laatstgenoemde maatschappg vau de rechten die de eerstgenoemde ten behoeve van dat personeel bedong Sr zgn nog ongevear 800 personen die op deze rechten aanspraak maJUil Tarwi mi aen aantal hunner zich hg adres tot de TweedeKaiuer heeft gewend heeft de werkman Spies te Utrecht die reeds meermalen ook hg den Minister als woordvoerdpr zgner metgezellen optrad den Staat der Ne derlanden voor den Hoogen Raad getlagroard om voor zich en zijn lotgenooten zulk een uitvoering van het bewuste beding te erlangen als waarop zg meenen recht te hebben De Staat heeft van den Hoogen Raad verlof bekomen om de Eiploitatie maaiaohappö ia vrijwaring te roepen Over een vrosselgke ramp op den Wolga wordt hei volgende geschreven Op 30 Juni verliet het itoorascbip Alpbons Bewlke zwaar beladen met katoen en met een groot aantal r igiers aan boord de haven van Rjbinsk katoen was in het midden ruim van de boot gestuwd Des middags ten vgf uur bemerkte men dat in be lading brand was ontstaan i ean versohrikkelgke paniek ontstond er onder de opvarende Een ooggetuige vertelt Om naarden boeg van het schip te komen moeoten depaasogian door de vUmmen springen Dank z da liiilp van de Iniienant kolonel Jeeerki on van de toegesnelde boeren de boot bevond zich ter ideaalste portret dal buiten hem geen sterveling meer lou ontvangen a Mollens reed hg bet alot voorbg en wierp een groet naar haar vanster Zy deed alaof i hem in het geheel niet z draaide haar hoofd om eo verliet het raam en s avonds danste zj dan aaiian extratoer na den anderen met hem en wlat bem in het oogloopand genoeg van al de aoderoo te oodorsobeiden En wat zgn vronw betreft z j nam h niet de minste notitie van Maria JyOnize of zy liet de jonge vronw zoo scherp en hataiyk nogeiyk voe len koeaeor deze door baar echtgenoot wenl verwaariooad In zulke oogenbllkken wu het aUof eee tweesngdend zwaard bft hart van de gefolterde vrouw doorboorde maar dan dacht zy aan de leliën des velds waarover God zQu regenwolken zich huU ontlasten opdat ze niet door den zonnesefayn zouden verwelken voordat se zieh ia vollen bloei ontplooien Na het diner hadden de endere heeren zioh voor een party hombre neergezet terwgl de jongeren in hun overmoed een petit Monte Oarlo op touw hadden gezet Nieuwe twee ea aen halve eentstukkec zyn de hoogste iaiet heeren I Ze bedriegen door hun grootte bet oog van den niets vsrmoadenden toeschouwer en hebben daorby het voordeel dat zells den luitenant zieh op den 14den van den maand nog de luxe van spelen permitteeren kan Leve onze rederoerdert Het veHiee wordt eerigk gedeeld I We gaan allan gexameniyk naar de dertigoentsbatoar en tullen een reeht gexalligen middag bebbec