Goudsche Courant, maandag 10 juli 1893

hoogte ran het doip Szsviu getakte het aan de bg den boeg verzamelde pawiagierf zich te redden Toen wg nan den oerer kwamen atond het geheele achip in Tlaaunen Hoe de brand is ontstaan is onbekend Daar de katoen in het midden van de boot lag breidde zich de brand tegelijk naar beide zjden nit zoodat de pawagiers door hft vnnr van elkaar waren geacheidai De pMngien die aehter op het n p waren gevlocht moeEten in het rrij diepe ter spriagen De schroef van de boot werkte door zoodat Telen verbrijzeld werden die doo de terke strooming in hare nabgheid werden gedreven Generaal Petraachewski die zich aan boord bevond en met zyn oppaaaer m de rivier waa geeprongen kon niet gered worden Zyn Igk en de Igken van vier andere paesagiera werden weldra gevonden vele opvarenden echter worden nog vermist Te zes nnr kwamen een paar atoombooten te hnin Te Bybinak waren 71 paasagebiljetten genomen en Tolgena voorloopige opgaven zoudoi slechte 20 of 25 paasagiera zijn gered Bfl de gardenparty op Marlborough House bji gelegenheid tau het fauwelgk vas den Hertog tari York was Prjnaee May Woenadagarond in crêmezyde Tersehenen met een h je geheel tan bloemen Zjj was het mid Ipnnt van alle ovaties het trof iedereen hoe ernstig zy was schoon een lieve glimlach om haar mond speelde Blykbaar b eep zg al fe gewioht van de dagen die zg thans doorleeft De Koningin verscheen in t zwart met crémeachtige gnipurekant opgemaakt De Piftisea van Wales droeg zilver grijs met kant aan de schonden opgenomen en een grgs hoedje met paarlen omzet Het rnidskleed dat Prin nes May gisteren droeg waa van zilver en witte brocaat te Bpitatfields geweven do sleep was betrekkelijk niet lang en aan de zijden van de robe met een opening waardoor het wit aal iien onderkleed te zien kwam De stof vanh l kleed was geheel met bloemen en natiomU emblemata beatikt het lyf was kort en alleen omzet met Honiton kant en oranjebloesem die ook langs t kleed en over den sleep was gelegd De sluier der vorstelijke brnul van Honiton kant was dezelfde die haar moeder de HertK iu van Teek by haar huwetyk drof Prinses May drot een prachtige bonqnet van Provence roHin en orchideën rayrthen en oranje bloesem De braidsmeisjee tien in getal droegen allen wit satgn met zilvei ion opgemaakt Het costnum waarmee de brnid op reis ging was van lerscb crême kleurige popelioa uit de hand met goud bestikt Ebn hoedje met goud en veeren opgewerkt werd daarbfl gedragen Sr waren 21 wagens noodig om de 1325 hnwnlgksgeschenken van Buckingham Palace over te brengen naar ihet Im rial Institute waar zij twee dagen te zien zyn De waarde wordt op 2V milioen gld geschat Het jaar 1892 waa het jubeljaar van het Oenootsehap zoo vangt het verslag aan een feestjaar voor het Ondersteuning fonds De Hoofdcommissie kan haar jaarverslag niet anders beginnen dan met de feestvreugde te gedenken die het hart tot bigde offervaardigheid stemde en de herinnering aan de feestgavo van ƒ 4000 die op voorstel van het Hoottheetuur van het Oenootsehap door de AlgMiWne Vergadering aan het Vaste Fonds wenl geschonken doet alle andere verbleeken Waarover men in het QenooUchap verdeeld moge zfln de barmhartige liefde voor den minder bedeelden ambtsbroeder en zjjn gezin woont in de harten van al zgne leden Moge dit de gmadtoon van het Genootschap blgveo dan wacht het Ondersteuningtfonda een achoono toakomat Niet onbelangrflk waren de wijzigingen die op de Algemeene Vergadering van 1892 in het Reglement van het Onderetenningsfbnds werden gebracht als gevolg van de belangrgke samenkomst van de Hoofdoommiaaie en de gedelegeerden van de Gewestelijke Commissiën in den lomer van 1891 £ ene betere verdeeling der gelden over de verschillende rnbrieken van ondersteuning en eene grootere mate van vrijheid voor de Hoofacomniiasië waren hiervan het gevolg Uit de opgaven in het verslag bljjkt dat door het fonds ƒ 2374 41 ia bge ragen tot ondersteuning der deelnemenden in de Levensverzekering Maatsch 579 80 tot ondersteuning van weduwen wier echtgenooten wegene onvoldoenden gezondheidstoestand geen deelhebber kondes worden in de L M 51 38 tot ondersteuning van hen die wegens onvoldoenden gezondheidstoestand geen deelhebber konden worden in de L M Bovenstaande sommen wgzen op het goede en sehoone doel van het fonds en waar het soms nog meer de helpende hand wilde uit teken daar lieten het de inkomsten niet toe Wjj sporen daarom onze lezers aan dit zoo nuttige fonds de heer 8 Fosthumes alhier ia correapondent zooveel mogeip te steunen De heer Van Deth sohrgft aan de Amst e Velen zullen met mg de noodzakelijkheid er van inzien en ik acht het dau ook niet overbodig om alle oudweazen door dit stukje mede te deelen dat zjj zoowel als ik tot heden in de meening verketTden dat de heer rechter commisearis absoluut iiieta te onderzoeken had dan niet verjaarde mishandelingen welke met getuigen en bewezen konden gestaafd worden Dooi het dagvaarden van Teracheidene oudweezen die andere feiten hadden mede te deelen en ook uit het onderzoek der Isatete dagen blgkt mji au dat het onderzoek zich ook schijnt uit te strekken tot onzedelijke i feiten slecht eten eu vooral de wgzo waarop de meisjes gewoontgk een kaatgding ontvingen In het belang der zaak dau raad ik alle ond weezen aan zich achriftelijk of persoonigk in connectie te stellen met mg mg mededeelende wat zg weten en ondervonden hebben opdat ik in staat zg in mijne correspondentie met den heer rechteroommisaaris ZEd Achtb alles mede te deeleu wat mg ter oore is gekomen het dan aan Züd Achtb overlatende of die feiten moeten worden onderzocht ja dan neen Waar door Van t Lindenhout en zgn machtige partg allea wordt uitgevonden wat mogeIgk ia om mgne beachuldigingen in die brochore kraehteloos M maken door verklaringen van vrienden uit alle deelen des lands daar behoort men mg althans te steunen door bewgzen van getuigen en zoo mogelfk nieuwe feiten te mgner kennis te brengen f Van welk oord of stad in den lande men mg ontbiedt om mg medeSeelingen te doeni ben ik bereid mg er dadelgk heen te begeven en offer er gaarne mgn tgd voor op zooala ik tot heden deed hebbende met dat doel reeds 13 plaatsen bezocht in de Uatate 10 dagen terwijl er nog verscheidene op mgn Igstje staan Maar wat mg het meeste bevreemd is dat Van t Lindenhont die reeds zoo rgk is nu nog door zooveel geld gesteund frordt in t openbaar zie het Oosten van 5 Juli en in t geheim om toch geene middelen onbeproefd te laten hoe kostbaar ook die hem zouden kunnen redden Ja zelfs scfaguen er zich reedsT een en twintigc heeren waaronder met klinkende namen bereid te hebben verklaard als commissie op te traden met het kennelgk doel Van t Lindenhout te redden want zg zgn allen zgne vrienden En waar ik in de Amsterdammer c Dagblad voor Nederland van 22 Juni jl een beroep deed op mgne landgenooten om ook mjj eenigszins financieel te steunen in de vele correspondentie en reiskosten welke ik te dragen heb daar maakte dat beroep bijna Hasco althans sedert ontving ik 10 f1 f 3 2 totaal 16 Is het mogelgk zal med aeggen Moet hy die optrad als redder dei weezen waardoor reeds nu de kinderen ii Neerbosch het zooveel beter hebben dan vroegerl dan geheel alleen worden gelaten moet hij on j dergaan in zjjn pogingen tot redding der weezen Het zg zoo ik verblgd mjj nog steeds in hetgeen ik heb gedaan en ik zal zoo voortgaan zoolang ik kan maar ik moet het bekennen i ik had meer steun en dank verwacht van mgnet Wy zgn in sommige opzichten nog zoo ver niet als in Engeland waar eene machtige ver j eeniging bestaat wie h t nimmer aan steanj ontbreekt en welke vereeniging ten doel heeft het opsporen en bij de politie aanklagen vaa allen die kinderen mishandelen of te kort doen Die vereeniging had in de afgeloopen maand Mei alleen 1242 van zulke gevallen te con tateeren op 140 er van volgden een rechter i Igk vonnis op 795 eene waarschuwing Zie N v d D € 6 Juli 11de bladz De vereeniging tegen mishandelingen ven dieren heeft het tot h5en aan geen steun en uwdcwerkiugontbroken en hier waar een zoodanig genootschap als m Engeland nog ontbreekt treedt er é n op die alleen bgna zoovele gevallen van mishandeling aanklaagt als dat Genootschap voor eene maande in geheel Kngeland en hg wordt nagenoeg alleen gelaten Het heeft wel eenigizins den schijn dat althans vele mgner landgenooten er koud onder bigven of 1100 kinderen te N worden mishandeld of niet Alleen de redaction van vele bladen en de justitie tooneu zich lang niet onverschillig en daarom al moet het nog eenigen tijd duren zal er licht in die zaak komen Het ZAL bewezen worden of mgne brochure niets dan lage leugen en laster bevat zooala Het Nieuwsblad voor Nederland maar boutweg van af den len dag verklaarde of dat er niets dan waarheid in gevonden wordt De weigezinden dienen mg dus eenigszins behulpzaam te zgn wanneer ook zg er belang in stellen hoe ermet hen geleefd wordt die allen steon 4an ouders en familie missende aan van t L alleen worden toevertrouwd Want hier moet een zaak onderzocht worden waarvan de gevolgen ook voor zoovele gestichten in ons Nederland nog met te berekenen zgn ü dankende Mgnheer De Redacteur voor de verleende plaatsruimte Hoogachtend 1 üKd dw Dr G TAH DiTH Beerenttraat 19 Battenlaodscb Oveniclit Door het krachtig optreden der Regeering jj te Pargs gio ren de rost niet verstoord De kalmte is teruggekeerd doch de agitatoren en revolutionaire werklieden zjjn woedend De minister Dupuy heeft in de Kamer op eene interpellatie over het sloiteu der Arbeidsbeurs verklaard dat die instelling in het leven geroepen is juist omdat er eene vrge markt voor den arbeid moet bestaan De regeering zag zich gedrongen die beurs te sluiten welke van hare aanvankelgke bestemming was a eweken en een middenpont van agitatie is geworden Hg minister zal weldra een reglement voor de Arbeidsbeurs maken Het gerucht dat de Pargsche gemeenteraad zal ontbonden worden is valsch In eene officieuse nota in de bladen wordt teu aanzien van het verbod betreffende het honden eener vergadering op het Raadhuis door afgevaardigden en gemeenteraadsleden gezdgd dat de prefect der Seine ten deze gehandeld heeft op uitdmkkelgken lost van den minister Dupuy die niet kan toelaten dat een intermediair gezag zich in de plaats stelt der regeering waar deze op hare eigen veranl woordelgkheid te handelen heeft Van Duitsche zgde wordt met zeker genoegen op de ongeregeldheden te Pargs gewezen als een bewijs hoe onzeker daar altgd de toe stand is en gevaarvol ook met het oog op het buitenland Een paar juffrouwen die zich te weinig gekleed vertoonden op een bal en deswege worden veroordeeld en wat studentenkalwal daarover en binnen vier en twintig uren heeft men een formeel oproer De eerste toepassing der bekende resolutie van het Engelsche lagerhuis de zoogenaamde guillotine motie heeft met succes plaats gehad De heer Gladstone zeilt tot dusver als tusschen de legendaire rotsen van den Hellespont Ëenige dagen geleden vielen de Ieren hem af maar bleven de radicalen hem getrouw eergisteren stemden de radicalen onder leiding van den heer Labouohere met de tegeniiortg doch de Ieren vóór de regeering Zoo wgkt nu de eeue dan de andere rots De radicalen stemden niet voor art 6 waarbg de wetgevende raad voor Ierland wordt geregeld op grond dat de raad ingea ld wordt op een beginsel waarbj de invloed der grondbezitters behouden blgft De heer Labouchere en eenigo andere radicalen hadden bezwaar tegen een census van £ 20 voor den wetgevenden raad en stemden daarom met de unionisten Dergelgke moeilgkheden zullen zich nog sterker voordoen bg de behandeling van de nu volgende bepaling waarin de lersche vertegenwoordiging in het Engelsche pÉrlement geregeld wordt De leider der oppositie zal dienaangaande onmiddellgk om inlichtingen vragen De regeering heeft de keus tusschen het behoud van alle lersche leden doch met de bepaling dat zij dan alleen over rgks of lersche zaken zullen mogen stemmen óf het verminderen van het aantal tot 80 doch dan zullen zg ook over Engelsche Schotsche en Welsche zaken moeten stemmen De Globe verneemt dat in den jongsten ministerraad de heer Gladstone het over deze quaestie met zgn medeminiaters niet eens is kunnen worden De Daily New8 verneemt uit Weenen dat de plotselinge daling van het zilver daar groote ongerustheid gebaard heeft De berichtgever der Nene freie Presse in Hongarge heeft over dit onderwerp de meening gevraagd van eenige bevoegde personen in dat Bgk en zegt nu Het belangrgke punt is dit dat de Staten een voldoende hoeveelheid gond zouden moeten bezitten om de in omloop zgnde bankbiljetten in te wisselen In Hongarge is dat het geval doordien daar een voldoende hoeveelheid goud aangekocht is toen dit metaal Mtd oop was Hongarge heeft inderdaad voor 330 000 000 fl aan goud in reserve tegen een omloop van 312 000 000 fl aan bankbiljetten De Times heeft uit Philadelphia vernomen dat de commissie tot onderzoek van de financieele quaestie met het oo op de debatten in het tegen 7 Aug in buitengewone zitting opgeroepen Congres der Ver Stat waartoe de zilverquaestie aanleiding zal geven reeds den In Augustas zal bgeenkomen De voornaamste producenten van zilver bewaren dat men de Sher Dan wet niet zal kunnen intrekken zondei len voorstel aan te nemen waarbg de vrije aanmunting der beide metalen veroorloofd wordt VERG4DERIN6VANDENGEHI ENTKRAiD VRIJDAG 7 JULI 1893 Voor ittw Mr A A vak BERGEN IJZRNDOOEN Tegenwoordig de hh Nootbofen an Goor Fortnjjn Droogleerer Jager 9teeas Zynen Tan Veeo ran Vrenmingea Tan der Post Derokien Koning Prinoe Hoogenboom Hoefhamer Strafer t d Garden en Tan Iterson Afwezig de heer Oudgk De notuleu der vorige vergadering worden voorgeleien eo onveranderd goedgekeurd Ingekomen waa I 1 Hat Rapport der Raadsoommiaaie beliM g weeat met het naaien der Rekeningen van de ge ubsidteerde Instellingen van Weldadigheid advitoerende tot goedkeuring Tor visie 8 De Rekening van dm Kaaaier dar baak van loening over 169S 9St Ter Tiaie 3 Ëea miiaive van Cnratorea orer h t gymnuiun mededeelende dat wederom eenige leerliagan dit jaar gebruik wenacben te maken vaa het onderwüs i de Hebreeuwiolie tual waarom zg roorstollen wederom een leeraar nl da heer A Ketellnpper voor een jaar te benoemen Tér visie 4 Ben voaratel van B en W tot wgxiging der belasting op het inkomea m t de rerordening tot iavordering welk voontol aldus luidt ONTWERP De RAAD der gemaerte GOUDA Gelet op de Ar t S2 en 340 dor Gemeentewet Getion de voordracht van Burgemeester en Wethouders eoB HEEFT BESLOTEN Va t te stellen de volgende VERORDENING op de heffing eener PiaataeIgke Directe Belasting naar het Inkomen Art l Ër wonit in deze gemeente jaarlgks te beginnen met 1894 eene ptaatsetgke directe belasting naar het inkomen geheven Art S Het beürajt der opbrengst va dexe belaating wordt jaarlgks bg de viutatellieg der Gemeentebegrootiug bepaald ea strekt tot aanvulling van hetgeeo de inkomsten uit anderen hoofde verkregen minder bedragen dan de geraamde uitgaveu De betasting wordt puroontsgewgze berekend van het belastbaar inkomen in evenredigheid tot het op de Gemeente begrooting uitgetrokken bedrag verhoogd met hoogstens vgf percent voor oninlMtre posten en vermindering of afschrgving van aanslagen Art 3 Bebtatingsohuldig is ieder dio in de Gemeente hoofdverblijf ott of er minstens drie maanden vaa bet dienstjaar verbigft en een jsarlijkaeh inkomen bexit van f 00 of meer alios overeenkomstig Art S46 der Gemeentewet Arf 4 Tot het inkomen wordt b hoofden van eohtvereeni gingen gerekend ta behooren hot inkomen der buwelijksgeraBeasohap ev nzoo bot eigen iakoraea der vrouw indiea deze volgens Art 846 der Gemoentewet in de Gemeente haar hoofdverblijf houdt of er minstens drie maanden van het dieneljaar rerblgfl en goano scheiding van goederen heeft plaats gehad De vrouw ilie van goederen gMoheidou is wordt afzoaderlglc aangeslagen Minderjarigen ejjn betaatingsohuldig alleen voor het inkomen dat sij uit eigen vermogen of arbeid genieten O i ytt h 1 tf p Tjitw y L Art 5 De grondslag der bolasling is het vermoedolgk jaarlgksch iakoraen van de belaitingaohbldigen waaronder warden verstaah alle vruchten van gcwderen bezotditfingeH winaien van handel ngvtr heid beroep bodrijf arbeid en onderuemiag of andere daarmede gelgkstaande vobrduelon ran welken aard ze zijn zoo als a alle week dag en huurlooAen hotsg in geldof op andere wgzo genoten b de pensioenen wachtgelden lijf en andore rentenuitkeeringen uit weduwen fondaen levensvercekeringen en dergelgke c de ronton eo uitdcelingen van oandeelen in vennootsohappoQ rodorgon of andere maataohappgen d de renten van binnenlandeche en vreemde fondsen on efTectOQ en die vau uitgezette kapitalen e alle uitkeeringen hetzg van ouders hoteg van anderen zelfs ouder den naam van gifi genoten de huur en alle verdere voordeolon van verhuurde of verpachte goederen y de wiosten baten ea voordeelen van onroeroude goederen anders dan tot uitoefening van een beroep bedrgf of nering in eigen gebruik A de huur welke van in eigen gebruik egnde woonhuizen tuinen buitenplaatsen en andere dergelgke vaste goederen zoude kunneu wonlan geuoten indion zg verhuurd waren 1 de bezoldigingen en voordeelen aan ï mbten bedieningen en oommissién fui weften aanl ook verbonden k de zuivere winsten voortvloeiende uil beroepen bedrijjrea neringen ofarbeid geene uitgezonderd Bij de berekeoing van het inkomen naar de in dit artikel gestelde rogeloE worden de voordeelen die niet in geld worden gonoten als vr wo lng en dergelijke op de geldolgke waarde doarvar begroot A 6 Van de hierroren onder letter a tot en mat t genoemde inkomsten worden afgetrokken de uitgaven welke tot vevkjrjjging dier inkomsten aoodzalEelijk iM waartoe warden gerakend te hahooron e alle Maafingea die door rjjk provincie ge mernte of eenig lindn piihliekreohtalgk lichaam op de onroerend goederei worden geheven alsmede de op die lieren gevestigde renten uitkeeringen b de kosten van onderbond van de in eigen gebruik zgnde woonhuisen tuioett bmtenplaalaen alsmede die van verhdunle of erpncbte goetleren voor zooverre die tsn laste der orhunrdersMfn e de tntereaaen van opgenomen kapitalen alunede de verpïiehte uitkeeringen an peraonen die van het getia van den belastingsóhnldiga geen deel aitmofcan Kosten van opvoeding en onderwijs zjjn onder den hierbg bedoelden aftrek niet begrepen Art 7 B j de bepaling van den aanslag wordt in aanmerking genomen dat belastbaar aal zijn van een inkomen van 60U lol 5 80 pet 600 8 40 700 7 eo 800 8 0 900 70 1000 109D T 1100 ïU 80 lïOO 1 9 86 1300 1399 90 rtlUOO flIOO U99 95 en booger 100 Art 8 De aanslag van de belastingsobuldigen met een jaarl ks inkomen van 500 tot 2899 die op 1 JanQsiri van het dienstjaar inwonende kinderen bebbeik welke jonger zgn dan IS jaren wordt vamiBderd b en inkomen van voor 1 voor 8 vou 6 of al i kind of 4 kind mmr kind JlOO tot 999 met 14 pel 81 pet 38 pet lOM 1499 10 16 20 1509 g w Ï999 8 18 16 8000 499 6 9 Il 8600 8999 4 e 8 Met kinderen waarvoor aftrek wordt toegestaan worden gelijk geateld inwonende oudere en schoon onders die geheel ten laste van den belastingaobuldige zgn Gelgke aftrek wordt toegestaan voor inwonende kinderen van 18 jaren en daarboven die duor liohaamsof zietsgebroken bnitcn staat zijn in hun onderhoud te voorzien en dio geheel ton lasto van den belastingschuldige njn Art 9 De aanslag geschiedt ambtshalve Het staat den belastingschuldis e vrg allo inlichtingen aan Burgemeester eu Wethouders te verstrekken welke hom voor oen jujsten aanslag wenschrlgk voorkomen Met deze intiobtingea kan rekening worden gehouden bg de bepaling vno den aanslag Art 10 Zij dia in don loop van het dienstjaar dat aanvangt den In Januari en eindigt den 31n December belastingschuldig worden of ophouden dit te zgn worden nanr tijdgolang aangealagou of ontheven overeenkomstig Art 245 der Gemeentewet Dia ontheffing wordt verleend op Bcbrifielijk vflrzoek donr den bola ighubbendo bij Burgemeester en Wethouders in te dienen binnen oone maand na ingang van bet tijdvak waarover de ontheffing wordt vertiingd Art U Ingeval van overlgden van don belastingschuldige ia de betasüng slechts verschuldigd tot en met de maand waarin het ovoriijdoii heeft plaats gobad en over den tijd gedurende welken het huisboudon na zijnon dood wordt aangehouden Onder aanhouden van hut huishouden wtrdt verstaan het verblgvun van aijne betrekkingen of bedienden in hot peroeol waar hij beeft gewoond ïodenlton van maanden worden voor geheele gorekond Art 12 Bij het opmaken der kohieren doou Burgemeester on Wothnndera ziob vooriichtea door oene Commissie van negen leden jnariyks door den Gemeonleraad uit de ingezetenen geene Itnndsledeu zgnde te benoemen Burgemeester en Wethouders zenden voor dio beugoming eeno aunbeveliug van dubbeltalten in Do litden dozer Commissie genieten een prosontiagcld door den Raad te bepalen Art 13 De Raad benoemt uit zijn midden eone Ccrtnmissfe van drie Uden ton eindo alle bg hem ingekomen bezwaarschriften van anngeslagonen to ondorzooktn en daaromtrent aan bom advies uit to brengen Deze Commissie brengt haar advies niet uit dan na den reclamant in de gelogeuboid te hoblien gosteld Cfjne bezwaren mondeling toe te lichten De oproeping om voor do Commissie te verscliij non schiodt van w ro dio Oommisaio Art 14 De Loden van don Raap van hot Outlegic van Burgomeaster on Wethouueri on vnn du Commisfiiëu boiloeKl in de Artt 2len 13 zijn ton opzichte van betgocn bij bet vaststellen der aanslagen is verhandeld tot geboimbouding verplicht Deze bepaling is ook toepasselijk op de ambtünaren die daurbij bohulpzaam ijn Art 15 Do Invonlorins dozor liuiaeling gesöhiodl overeenkomstig de Verordening van heden Art 16 Bij de invordering dozor belasting vervalt de heffing der Plnntsflgko Dïreclo Bolastin on op de Inkomstnn gerosreld bij Raadabosluiten van 17 Novembor 1874 32 November 18S9 en 3 t clöbi f IS O goodgekeurd bij Koninkigko boaluiten van 21 Docombor 1674 No 17 16 December 1889 No 19 on 17 December 1890 No 3 VERORDRNING regtdende de invordaring der plaatsolgke directe bolaating naar bet Inkomen in do gemaento Gouda Arl 1 Jaariijks worden do belastingsohuhligen op een kohier gebracht waarbg de aanslag naar hel vermoedelijk inkomen berekend op de wijze bij Art 7 der Verordening op de heffing aangegeven wordt geregeld Op dezelfde wgze worden aaoslagfcn van hen die in den loop van bet dienstjaar bolaatingacbuldig worden op eer of moer suppletoire kohieren gebracht Het de kohieren wordt gahaudeld zoo als bg Art 284 dar Gemeentewet is voorgeschreven Hot kobior wordt nadat het door don Raad vastgesteld on door Gedeputeerde Stnton goedgekeurd is door Burgemeester on Wethouders Ier invordering aan dan Gemeente Ontvanger verzonden Hiervan geschiedt openbare kennisgeving Art 8 Do Gemeonte üntvanger zendt zoo spoodÏH mogelgk en uilorlijk binnen twee maandon na dfU bet kohier goedgekeurd ia aan iederen IkUstiugscbuldige een aanslagbiljet in den vorm ala dit door Burgemeester en Wethouders wordt vastgesteld Art 4 De aanslag wordt in tien tarmgnen betaald die op de suppletoire kohieren voorkomende in zooveel tormgnen als er van bèt primitief kohier Bog loopen of als het diontjljaar reeds vurstreken is binnen eone nuand na de dagteekening van het aanslagbiljet De irorvaldagen der betaUngatermguon worden door Bni emeest r en Wethouders bepaald Hot staat den aangeslagene vrg eon of moer tormgneu vóór don vervaldag te voldoen Dü betaling geschiedt ten kantore van den Gcmeenti Ontvanger Art 5 De belasting is dadelijk on in eens invorderbaar a wanneer ba belastingschuldige da Gemeente DWtterwoon wil veriaton met wegvoering zgnor meubelen 6 zoo hy in staat van faillissement of van kennelgk onvermogen ia verklaard gelijk mede in geval van inbeslagneming van roerende of onroerende goederBn van wage de Gemeente of van verkoop Uarvnn tengevolge van oeno inbeslagneming namens derdon Art ö Goeno restitutie of afsohrgving van belasting beeft plaats zoo het verzeek daartoe niet bg Burgemeester en Wethouders is ingediend binnen de termgn vermeld bij Artt 10 en U der Verordening regelende de heffing dezor belasting Art 7 De bepalingen dar Artt 8Ji8 tot en met 262 der Gemeente zgn op de invordering dozer bolasting toepaaselgk Art 8 Na bet vervallen van den ioatsten termijn voor de betaling doet de Gomoeuto Ontvanger aan Burgemoeiler en Wetboadera eeno staat toekomen VHU de posten welka naar zijn oordooi niet invorderbaar zgn met een verslag van hetgeen ter invor doring ia gedaan Burgemeester en Wathouders zenden deze stukketij aan den Raad mot bun voorstel tot oninvordarbaarverklaring dor posten wulke daarvoor iu aanmerking komeu Do Memorie van Toelichting luidl aldus Hi t ia U bukend dat tongovolge van de open stelling van bet Merwede kanaal do Inkomsten der G mcenle oene aan norkülgku vormindaring boblieni oodergaan De Gemaento zal in do tcakomst vermoedelijk noglmoor inkomsten verliezen wanneer zij hare tolbeffingi op de vaart lanijs do Turfaingelgracht an do Gouwel zal moeten afschalfoti of wgzigan ÏA zal daarom vorplicht zgn maatregalen to uemen om in hetgeen aan de middelen die noodig zgn ter bestrgding dor onvarrogdolijke uitgaven ten behoeve van bare huishouding alsdan nog moeit ontbrokon op andore wgzo te voorzien I Uwe vorgadoring zal moeten traohton door wgct 1 ging van reeds besuande beliutuigen en des noods door invoeriiiiï van de eeno of andere nifuivo be 1 lasting bet o ienwicbt tusschen de nitgavun en de inkomsten voor dan gewooon dienat te heratetien Tot de balaatingon die voor wgztging iu aanmerking komen buhoort naar wij meenen iu do allereerste pluata de Plaataelgke dirocto bolaating op da Inkomsten of de hoofdelijke omalng omdat iodor ingezetene dus iedfr die er belang bij beoft dat de gemeontalijke buishooding nnnr aisoh wordt gevoofxl eu da instrlHngan en iuriobtingun dor Gomeento worden in atand gaboudcn voor zoovor hg daartoe in staat is in deze bulasting bgdraagt Daar bot bij ons vaststaat dal in don hoofdulgken omslag voor oen deel allhana moet wordon gevonden wttt door de verminderde opbroiiget dor acbeep vaartbelasting wordt verioren hebbon wg gomoend U in ovcrwuging te moeten gevou tot oona hoYzioning vai do Verordening op do heffing van do Plaatselijke directe belasting ap de Inkomstou ovor ta gaan Rene herziening dior Vororc ouing achten wg wenaohelgk opdat bg ovontuoele vorbooging van bet bedrag de omslag mogo bigven oeno belasting die voor lo draagkracht van de iugozotenen dezer Gemoonto nm ta zwnar ia Hot ligt in don aard dar zaak dnt men bij bot wgzigon of invoeren van ploataolijke belastingen rekening dionl te houden niet alleen met dt n maatscbappolgkon welstand der inwoners maar ook met do redenen die voor hen bestaan om al dun niet te öoudtt te bigvon wonen Bezwaort men do wAgosteldou moor dan noodig is mon bovordert bun vertrek uit do Oomoente iian welke zij veelal niet zóó goht cht z jii dat elk olfi r bun niet te veal kan gn Vorlatou dozon do Oemeente dnn zullen de aobtorblgvandan dio van can beperkt inkomen mooten levuti de norii gdoonden de officioron en ambtanaron die iu do geineonto moeten wonen alsook do werklieden alleen do lasten moeten dragen at stellig niet aan baren btnoi bavorderlgk kan zgn In do hiorbg govoagde Ontwarp Vurordening opdo heffing ofliier Plantaelijka directe bolaating naar bot Inkomen dio wij do oer bobben aan Uwe Vergadorlug tor ovor eging on vastalolling aan te bieden hebben wij getraebt om iniar bel voorbeeld door artdora gomoentun gogovon eeno regeling ta maken waarbij nai het bezwaar witarop wij dooldfln zooveol mogelijk wordt tegemoet gekomen on waarbiij tovona de werkman on de iigvure middolstnnd aismade allen die oen betrokkolgk luag inkomen liebban alleen worden belast voor zoovor bunno middelen oena geringe bgdrage nan de Gemetmtokas veroorloven v Opzettelijk ia bet bedrag van da opbrengst iu de Verordening niot genoemd duar bet wenschalijk wordt geacht do belasting ta doen strekken tot aanvulling van hetgeen aan de g wono inkomaton mocht ontbreken ter bestrijding dor gowone uitgaven Zulks is naar onze mt oning gehoel lo overeenstemming met bot karakter van den hoofdetijken omslag on wordt blijkens de eldora verkrogen Koninklgke aanctio veroonigbaar geacht mot de vooraobriften der Gemeentewet Bovendien heeft da bepaling dat dit bedrag bg de Gemeeiite begrooting die zooals men weet aan do goedkeuring van Gadeputoerde Staten is onderworpen wordt vastgoateld bet voordeel dot do Gamoentaraad telken jaro bot in zgno hand heeft om na onderzoek van do raming der noodige uitgaven te booordeolen hooveel aan boofdelijken onwlag zul moeten worden geheven Van het denkbeeld uitgaande dat bij evantueelo verhooging van de opbrengst de belaatingschuldigen die een betrekkelijk long inkomen beeitten zoo min mogelgk moeten worden gedrukt wordt door ons voorgesteld eene zekere dogreaaie toe to laten voor inkomens beneden da ƒ 1500 en oeno zekere korting of vermindoriog van den aanalag te rerioenoB nan de belaatingacbuldigen die een inkomen van minder dan 3000 hebben en inwonende kindaren beneden de 18 jaren ouders of schoonoudrrs en gebrekkige of hulpbevoeveodo kinderen boven de 18 jaren moeten onderhouden Verder maouen wij dat poraonan wiur inkomen minder dnn 600 s jaars bedraagt van de belasting behooren te worjen vrggesteld Kindalgk houdt bel Ontwerp bepslingoo in betreffende do samenstelling en don werkkring oener Comraiaaie van ingezetenen buiten don Uoad wier aak zal zijn bat Dagelgkscb Bestuur voor to lichten bg het ontwerpen van het Kohier eo eener Raadscommissie aan welke opgedragen wordt eventuoele reclamoa te onderzoeken en daaromtrent den Baad van advies to dianen Dergelgke Commissiën schgnen elders goad ta voldoen en van gnnstigen invloed te zgn bij de regoHog van de aanslagen der balastingsohuldigon Het apraokt van zalf dat de leden van doze Commiasien evenals do loden van hel Gemaontabeatuur en de Oomeonte ambtenaren tot geheimhouding verplicht zgn omtrent allet wat tot de rogeling van de aanslagen betrekking beeft Doze verplichting zal ook voor de balastingacbuldigan aan waarborg to meer zgn dat van de door ben te verstrekken inlichtingen waartoe hun volgens bot Ontwerp zoo wol vóór het opmaken van bot Kohier als bg het onderzoek hunner reclames de bavoogdbeid wordt gegeven geen misbruik zal wonlan gemaakt De overige bepalingen der Ontworp Vorol dening betreffen ondorgescbikte punton of zgn uit de oude thans bestaande Vorordenmg overgonomon Zg voreisoben danrom naar bot on voorkomt geene nadere toelichting Hetaetfde kan gezegd worden van de OetwerpVorordeuing op de invordering der belasting Do artikelen der oude Varordening zgn gehandhaafd ob hebben bier on daar aloobts eene wgziging van redactie ondergaan De eanigo wezenlgke verauderiug daarin gebracht betreft de batalingateim nen dia wg ten gerieve van de aaugoslogfoen van 9 op 10 hebben gesteld torwjijl ten slotte daarin eene bepaling ia opgenomen die den Gemeenteraad opdraagt jaaHgks de potten aan te wgzan wolke oninbaar zullen worden verklaard Hiardoor zullen ook de namen van hen die onwillig zgn om de btlasting te voldoen hoewel zï daartoe voldoende middelen bezitten openbaar worden gemaakt Burgemeester en Wethouders van Gouda VAN BEHQEN IJZENDOORN Do Secretaris BROUWER Ter visie 5 Een rapport op bot vroeger door den heer Dorcksen ingodienda voorstel tot invoering eener progrosaieve inkomstou belasting t wolk aldus luidt In Uwe zitting van 28 April jl werd om bericht en raad in onzo handen gesteld een voorstel van den Heer H M Dorcksen tot horzioning der Plaatseljjke diraoto belasting op do Inkomsten ou tot invoering earor Inkomatonbelosting mot progroasiovo heffing In dieselde zitting doelde o i o Voorzitter tT mede dat bg ons CoUogio oen entworp voor oene niouwe verordening betrefTende de boffing eener buloating op de inkomsten in bewerking was on dat daarbij lie noodigon aandacht aan bot vooratol van don heer Derokaon zou worden gcaobonken Overeonkomalig die toezegging bobben wij het voorstal ernstig overwogen dooli hot daarin nedergalegde denkboold kon onto instomming met varwerven Mol den geaohten voorsteller zijn wg van meening dot or naar gostreofd moet worden om den werkman voor zoover bg beloslingsohuldig ia en alle burgers die oon betrokkrigk lai inkomen hebben zooveel mogelijk ta gamoot ta komen opdat de losten waartoe ook zij moeton on willen bijdra gen bg ovenlueelo verbooging dor belasting niet tu I zwanr wonlen Hel middel door hom aan de band gedaan voldoet ona ocbter niet Do boewaran tegen I eeno progrnaaiavo tiolosling zgn n bekend Als Rgksbelaaling mogen zij te verdedigen zgn voor do gomeenie kan zg volgens ons gevoelen niet worden aanbevolen Bestond ar in elko gemeente eeno inkomatonbelaaling mot dezelfde progresaiescbaal on zou wolticbt eenige reden kunnen zijn die ook hier in te voeren Daar dit uiet zoo is on daaraan hij de bestaande nutoaoraio dar gemeente ook niet te donken valt vraozeu wg dat bij aannaming eener projirosaie als bedoeld wordt de hoogat nangoalagfneu de Gamoontc znllon vorlatan en do gevolgon van dat vertrek eullen bat meest worden gevoeld door don kleinen man on door de neringdoenden Wg zouden hel oene ramp voor onze Gomeente achten zoo de welgostoldon baar nau baar lot ovarii lieten nf bezwaar maakten haar tot woonplaats la kiezen We zouden vetdaer bat mogelgke willen j doen om bom Ie bewogen iu deze Gemuente te blijI ven of or zioh Ie vtetigen Men vergota ook niot I dat in den hoofdaliikon omslag waarbg de aanslag iperceulsgewgze borolcand wordt naar bot belastbaar inkomen recda oene zekere prograasio ligt Immers I fomand met oon groot inkomen betaalt vaol meer I dan hg die een klein inkomen beeft terw l boideo bwtzelfdo Konoi bobben van de inatollingen eo inI richtingen der gomeento ja terwgl zelfs de mingoi goade in veU opzichten meer voordeelen beoft en meer dienaton trekt van balgeon de gemeeata verschaft l an de maergegoede Iemand die een inkomen van 300Ü 10000 j9f ƒ 25000 a jaars heeft betaalt tbana 92 184 óf 460 in den booMalgken omslag volgens het jdoor tien heer Derokaon voorgestelde tarief zou zgn aanslag respect ie valijk 130 296 of f 876 baitjragen Do hoogaiaangeslagnne draagt thana 1472 b dio beloatin bg in het tarief van den heer iperokaan zou zgn aandeel 5200 t a Het verschil iial nog moer merkbaar worden en des te meer van invloed zgn op bet vertrek van bon dia door hunne niddelan in ataat zgn tot de welvaart der gemeente bg te dragen wanneer de belasting en dus ook het heffingsparoontage moeten verhoogd worden j eene rerbooging die niet in de bedoeling tan den beor tlerokaen schijnt te liggen maar dia naar hot ons E arkomt in da toekomst niet te vermijden zal zgn t zal de geachte voorsteller zelf moeten erkennen i aar hij toch in zgne Memorie van Toeltofating van eene eventueole verhooging spreekt alhoewel z n vooratal iu de Artt 1 en 2 bot tegenwoordige qiaiimum handhaaft Intutaohen achten wjj en wg merkten het roed ntet een enkel woord op met betoog op dieeventuoele verhoogiug eene herziening dor bestaande Verordening noodig Wij hebben daarom oen ontwerp r or een nieuwe verordening op de beffing van eene Flantaelgke directe belasting naar bat inkomen aan Üwe vergadering onderworpen Het beoogde doel wjüntt naar wij meenen boter bereikt door eene rcjgeling ala door ons wordt voorgesteld dan door bet ontwerp van den bear Deroksen In het tarief v n dezen wordt van hem die een belastbaar inkomb van ƒ 500 beeft bg eoua heffing van l pet ee ne bijdrage gevorderd van 5 terwijl volgaat ons vcioratel zgn aanalag bg eene heffing van 2 pet 3 zonder er sleohta 2 LS met aftrek voor v f of meer kinderen zat zgn Da aangeslagene nqlar een inkomen van 800 op 1000 betaalt volg Ais hel voorstel van den beer Dorcksen bg eone heffing 1 pet 9 20 of 12 50 volgens ons voorstel bij eene haring van 2 pet 9 60 of 15 zoadgr maar slechU 8 91 of f 12 00 met aftrek voor vijf of raeor kinderen Hij die naar een inkomen van 25000 is aangeslagen zal volgena het tarief van don haar Derokaon bg eene heffing van I pot raods 875 ao volgens ona voorstel bij oone heffing van 2 pet slechts 500 hebben te voldoen Wij hebben de overtuiging dat de progressieve inknmftenbrlaaling door den geachlen voorsteller voorgestaan zg moge iu theorie onborlspelgk en bil Igk wordon genoemd praktisch niet aan te bevelen ia Wij moeten u daarom de invoering daarvan met ornat ontraden Ter visie 6 Een adn van den heer J D Emeis duk betuigende voor da hem gesohonken belooniDg al waarnemen hoofd der Tussoheasobool Aangenomen voor kennisgeving Ken adres van Mej H G Burgersdgk verzoekende ontslag ah onderwgeeres aan deTuasobenschool Wordt eervol verieeud Een adrea van don heer H W M Stnovens e a verzoekende het tilaalaoh van boomen in de Boelekade In handen van B on W ora berioht en raad 9 Een voorstel van B en W betreffende betmaken van den muziektent t wolk eeno uïlgaaf zoude vonlcren van 1700 waartoe by de liohaodeling der begrooting bosloten was niet over te gaan maar de oude zoodanig te rmtaureeren t wolk eene uitgaaf van 700 loude vorderen daar met het oog op da viering fan de veijaardag van H M do Koningin geooerade tent dienst zouden Qiooten doen Wordt dadalgk in behandeling genomen en 6nder hoofdelgke stemming goedgel nl Aan de orde 1 De rekeningen van de Volkagaarkouken enhet Hoffmanagestioht dionst 1892 Worden zonder hoofdal stemming goetlgekeurd 2 Het voorstel botroffenda de bewaring van oenen door bot Rgk in gebruik te goven onlamottingaoven Wordt zonder hoofd alemming gocilgekeurd 3 Het verzoek van den Gemoonto Bouwmeester nm vergunning tot het vrrriobten van particulierwerk Do heer Deroksen vraagt naar aanleiding hiervan bet woord en vindt hot niet goed datdogemDauteIwuwmoeater particulier work waarneemt en znoduwde couourraert mol burgers Do Voorzitter merkt op dat in do inatruotiu voor den gomeente bouwmeester hem vergunning is verlaend toezicht ie houden op werken beuoilen do 2500 voor grootere workon moot h j do tooatemmtng van don Raad beblion bat is wal is waar niet aangenaam voor andere bouwkundigen maar eveitain ia bet aangenaam voor de heeron dar Siroopfabriek inilien Iwt ganeigerd werd I a hoer Stoens Zijnen wonsoht op o raorken dat ef in deze stad niot zoo n groote keuzo ia door het vertrek van den persoon dia ala arohileot naar Leiden is vertrokken torwgl de hoor Oudgk ziek is zoodat bg niet zou weten aeu persoon in de atad hiervoor aan te wgten De Voonitter merkt op dat er wel bekwame menschon in do atad te viaden zgu De heer Deroksen eogt in principe er tegen te sijn dat alada ambtenaron conourreeren mot sladgonooten De heer van Vraumingen wil bot verzoek toestaan miiar wil bg do bohaodeling dar begrooting de instructie van den Arobitect on het salaris nador regelen In stemming gebracht wordt bet vooraiol aaageuoinen mot l5 tegen 1 atam dio l an den keer Deroksen 4 Het adres van den heer J A P Monlijn en andoren botreffende de toelating van tocriingen op de 0 Burgeraohool voor meisjes Do heer Straver acht bot vorkaonl nu woor op bet voorstel hotwelk paa is aangenomen terug te komen daar men zoodoende nooit aan oen oind komt 00 is voor bet voorstel van B on W omafwgiaad daarop te bracbikken Zonder hoofd stemming afw zwd benbikt Voorts worden benoemd tot Lid in de Commissie van beheer Aet Stedelgke Gasfabriek de heer Steons Zgnen mot H stemmen terwiijl de heer van der Pust 2 stemmen verkreeg Lid van de openbare Qezondheids Commisaio do hoer L Burgorsdgk met 13 stemmen en 8 op den beer Vorsler Ondorwgzer aan de 2a Burgeraohool voor jongens de heer C Snuif to Deventer met 1 0 stammen Ondorwgzer aan de lo Burgersohoool voor jongens de heer J W H Shoppers te W ert met 18 st Onderwijzerea voor do handwerken aan de Tuasoheasoboul Mej M W Kruisheer mot 15 en 1 stem op Mej Schuliz Daarna was aan de orde de samenstelling vin tlvee atembureaux voor de verkiezing vaa soi loden voor den Gemeenteraad Ia het eerste bureau werd gekozen tot la lid de heer A van Veen tot diens plaatsvervanger do bear O Straver beide met 16 stemmen Tot $ t Hd da heer H Jager tot diens plaatsvervanger deh keer H G Hoefhamer beidon met 15 stemmee In het onder bureau werd gekozen tot voorzitter de heer C C H Prince tot diens plaatsvervanger den hoer W J Fortu n Droogleever beide met 15 stammen Tot Ie lid de heer D O van Vreumingen rast 15 stemmen tot diens plaaU ver vanger de heer A K ran der Ganlen met 14 stemmen Tot 2o lid de beer G G van der Post tot diens plaatsvervanger de heer Dr van Iterson beide met 15 stemmen De heer Dereksen vroeg nog even het woord ea deelde mede dat in de 3o Kade een sloot was die varsohrikkelgk stonk en eveneens in de Korte Akkeren waa oen dergelgke sloot Spr vroeg zoude bet nu niet wensobelijk zgn vooral met het oog op den gezond beidatoesland dergelgke stlnkpoelen op to ruimen t zg door rioleoran of demping De voorzitter belooft een onderzoek te doen installen en indien dan bljjkt dat die alooten zoo vuil zgn zal men er schouw over drgren Rioleeren of dempen vordert een uitgaaf die te groot is met het oog op den torstand der gemeen teünanoiën De beer Van Iterson golooft dat wij ateoda achter bet net visschoo met het oog op dergelijke stinkslooten Om ieta te noemen met hat bouwen der Booragnordstraat hebben wg dargelgken toestand in de band gewerkt op andere plaatsen moet alvorens er gebouwd wordt een riool worden gemaakt enz en dan eerst de straf verorden ing te herzien ten einde strenge bepalingen daarin te kunnen onnomen daar wij nu van sommige huisjesmelkers afbangen dio het er op aanleggen dat dergelgke rioleerlng door de sUd wordt bekostigd De Voorzitter beantwoort de heer van Iterson en gelooft niet de verordeningen to worden henieo of ge yrigd Nog wijst de heer Van Iterson om niet in geringere baurten af te dalon np dat gedeelte der Crabethatraat van af de brug tot aan het fllatioo waar achter do buizen in de tuineft geatapelda beerputtan z o daardoor zal na vcrioop van jaren die grond xoo ongezond worden want de facaelien krijgen geen uitweg eo bederven den bodem soodat