Goudsche Courant, maandag 10 juli 1893

INo 6093 Dinsdag 11 Iiili 1803 3Sste Jaariraiisr ö mimm mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie mapnden is 1 25 frsinco per post f 1 70 Afzonderiijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd dat later een oagezond gedeolte der stad zal worden De beer Jager merkt op dat steeds door de gezond hoidS OoiDiDiHÜ daarop werd gelet ipr ïsjuist ia de gvlegenfaeid om orer de Crabethstraat te kunoen oordeeloQ dI doordien de heer HermaD achter ziJD huis eeD dergelijke sloot had die ceer erg stonk Genoemde heer beflA met zgne buren daarorer gesproken en nu heeft men die sloot uitgebaggerd en soboMgemaakt en nu kan spr oonstateeren dat het daar niet meer stinkt t e heer Dercksen vraagt hoe of het komt dat in de Heerekade al die nieuwe huisjes in die sloot hanoe faacaüen doen afloopen en noemt het schande dat dat zoo blijft De Voorzitter beantwoordt deo heer Dercksen eu rindt dat dit zoo spoedig raogelgk moet worden opgeruimd en meH t dea heer Vao Iterson op die de eer bad met hem in de Cbolera Commissie te zitleo dat bij daar nooit niettegenstaande men elke week bgeenkwam heeft gesproken over hetgeen hij na te beurt bracbt waarop de beer Van Iteraon aanmerkt dat dit toch niet zoude helpen maar nel juist alt raadslid zijo plioht was dat hier ter sprake te brengéD De heer tStrarer deelde mede dat alleen die buizen welks aan de tyde van het plantsoen lagen eigen gestapelde beerputten hadden De heer Van Goor spreekt zyne verwondering uit dat de beer Van Iterson hier iu den raad daarover spreekt en dacht eerder dnt de heet Van UoTéon dat meer op bedg tet tcp wafto Tiebben gedaan Omoem j r r Is toch Lid der Commissie voor de tfNfrSeningen en in de vergadering dier Commissie m zulks beter aan de orde zgn geweest De heer Van Iterson beeft alleen de Crabethstraat genoemd en wensebt de verordeningen nog meer onder handen te nemen om tn de bestaande gebreken te voorzien en gelooft dat niet de raadsleden verplioht xi jn die zaken te ondenoeken maar raeleer dat er gemeente ambtenaren zijn die dat moet n doen Niets meer aan de orde zgnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten Juli Watergetijden Hoog I jaag Hoog aag Zond 1 08 9 88 0 88 10 Maand 10 8 08 10 38 1 8B U 08 Piosd 11 8 18 11 48 8 49 U Woensd 18 4 l 48 4 80 1 16 DoDderd 18 B Ifl 1 44 B 4B ï 10 Vrijdag 14 6 11 8 86 87 8 02 Zaterd 15 7 08 8 88 7 87 8 52 SprlngtU 16 Juli MaanZon Juli Opg M Onderg A Üpg Ondenr 9 01 4 07 1 Juli 8 48 8 84 88 5 41 7 ff 8 48 8 21 86 7 07 18 ff 8 64 8 18 18 1 48 8 18 19 ff 4 08 8 09 8 86 9 OIN M 8 4 10 8 01 4 28 9 30 81 4 19 7 52 5 54 9 61 1 Aug 4 81 7 50 Stedeli ko ZwemsoJiool 7 Juli smidd 12 u 0 vo der temperatuur van de lucht 81 gr Fabr liet water 78 w ii VisBCheriJ Bericht AMMKllHTOL 7 Juli Van Zaterdag 1 totenmtt Vr dag 7 Juli z n alhier ter markt aangevoerd 851 Mlraen pry s per 3 kilo van 0 65 tot 0 90 1 steur p m 10 hatvo kilo s prgs 35 60 BurKerl ke Stand OKBOEE f 5 Juli Keinier ouders W van den Berg en A Laforoe Johanna ouders T van der Louw en F Zorg Arie Adrianos ouders D de Kok en M van Delft 6 Petrus Leonardus ouders K F Backers en J J H Vermeulen Maria Uarina ouders J Q Jongeneel en B ran der Stam Willemina Josepbina Maria ouders B Nieuwenhuisan en M C Brauns Geerlruida Catherine ouders N Boot en O C Bogbair ADVERTENTIKN Firma J WELTER Msgaign van C0K8ETTËN ea ONDERGOED Orthopedische Corsetteu Regthondera Damea Blouiie van af l liO TEI O OJJJDJl Het Openbaar Bxamen aan het einde van het Schooljaar 1892 1803 wordt gehouden op U en 11 JCLI e k des morgens 8 12 en des nam 1 3 uur dooh den ifden lot 4 uur daar het Jkeamen in de Oymuantlek op dien WOGNSDAO plaats heeft s nam 3 4 uur in het Stsdiuik Locmi De Directeur Dr W JULIUS Qouda 8 Jnli 1893 BIEKBOTTELARIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteelcende beveelt zich bü voortduring beleefdelp aau voor de LEVERING der Berate Soort BIBBBS nit de Brouwer DB Qhkroondk Valkc Van Vollenhoven s Kxtra Stout Toof Bloedarmeu Maagtüdera Zwakken en Kraamvroawen als meest Vdraterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door rag Rteedie belegen afgeleverd t Vraagt h w p PRIJSCOURANT E VAN WOTGAAEDEN Zy die genegen zjn om in Tfrband met het aansta do K0MNGINNEFEE8T eene BEBBWACBT TB PAABO te vormen worden nitgenoodigd tot eene BIJEENKOMST ten huize van den Heer AJ DAM Kleiweg t op ZONDAG 15 dezer s avonds to 6Y2 uur I Namens eenige Liel hebbers P VIB DM POL J N BOTH Finale Uitverkoop Markt A 64 C F BUSCH a 8 1 1 1 l Finale Uitverkoop a I VAN IMAMJFACTllRfil IRA TELS Ei Z Door verandering van zaken van wege degroote concnrrentie Kullen van af heden ïïalle DameS en Kinder mantels 0 O O S S en verdere VOORRADIGE ARTIKELEN 0 flnaal worden UITVERKOCHT uitsluitend k Contant Goederen of Stalen worden niet op zicht geg even 3 IfUJt gf G expres daarvoor ffangekocht Mindere Qoaliteit Jm H GOEDEREN alle Goederen Z jn van de oude bekende Wl m Soliede Qualiteiten j TOT SX OTnSIJZEniT 8 i ®€ 1TM4Ü MAUKT 53 9 floob Kerkstecgf WEGENS VERBOUWING Uitbreiding der Zaak zullen van at MAAlMMG 10 JULI alle voorhandcjn Mantels en Manufacturen FINAAL WOMlITVKIlllOCilT B4ULMyii J é Co UOUDA MARKT A 60 P S Gedurende den Uitverkoop kunnen geene Goederen ot Stalen ter bezichtiging worden geg even Grootste Sorteering Mlilffll vindt men by Firma Wed BOSMAN TIBNDEWEG ü 84 Sociëteit Ons Genoegen Aau belanghebbenden wordt by deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAQ 29 JULI a s en de Ballotage Lust op ZATERDAG 15 JÜU gesloten wordt 0 09 PDIKE Ot3DE SCHIEDAMMER GENEVEE Namens het Bestuur F HERMAN Fz Seereiarii Gouda 8 Jnli 1893 Merkt Van VoUenlioven s Stout NIGHTCAP ÏB de meest gmonde drank Van VoUoTen s L46ER en GÜRSTE BIER Verkrngbaar bjj PEETERS Jz Als bewjja van echtheid is cachet on kurk stoeda voorzisD van don naam der Firma P HOPPE ju heerlijke Tafelbieren Hjj G 7i fl Stont 1 ISct onirangtmen gratifl de Van VoUonhoven a Stoat Marech Aanbevelend J J van VELZEN Torftnarkl Gouda Op VRIJDAG 14 JULI a des namiddags ten 3 nre in t koSBehuis by C Ooms te Gouderak zal by enkeJe Itschrijvigg worden Aanbesleeil Het LEVEREN MAKEN en INHANQËN van een paar Nieuwe DEUREN In benevens het verrichten van eenige verdere TllftHBR eo METSELWERKEN aan de bereids s edamde Sluis van het Watersohap Stol wijk o a vöör het Stoomgemaal H verdoold Cz te Qouderak Bestek ter lezing by C OOMS voomoerad 3430 Staatsloter r D T BJIir begint MAANDAG 17 JULI a s Loten en Gedeelten van LoteK iyn te bekomen bg de Collectrice Wed A C Cosijn NIEUWE BESSENUT Citroen en Frambozen Limonade S ROODE WITTE en ZWARTE T CIIEBAS Wordt gevraagd 1 Aug een z i n d e 1 ij k e DIE1 STB0DE WIJDSTRAAT A 47 TieTa xr © bijM J DE Git A A F HOOGE GOUWE VEUWILLIGEVEEKOOPINGEII Na bekomen machtiging van de Arrondisaements Rechtbank te Rotterdam Ta VVaddinxveen ten overstaan van den aldaar gevestiirden Notaris Mr I MOLENAAR hWU UULULllÜH nagelaten door Mejnfvronw A C ds LANGE Weduwe J A van db Weeve voor zoover die gelegen zyn onder de gemeenten WADDINXVEEN EN HOERCAPELLE en wel I lopMaanda l jJulil893 s morgens ten 11 nre in het Koffiebnis van DE RUITER aan de Brug te Waddinivèen van 24 Perceelen zynde de panden gelegen aan de Kerkweg de Brug het Jaagpad Noord en Zuidkade n BiI op WOENSDAG p9J JULI 1893 s morgens ten 11 ure in het Eoffi bnis van Ds VAN NIEKERK a h Dorp te Waddinxveen van 16 Perceelen Zynde de panden galegen aan het Dorp het Noord Einde en den Donderdam Al welke peroeelen met de pryzen waarvoor zy zyn verhuurd in het breede omschreven zyn in gêdmkte Notitën w lke intyds op franco aanvrage gratis te verkrygeu zyn ten kantore van genoemden Notaris MOLENAAR te Waddinxveep alwaar alle informatiën worden verstrekt en de Eigendomsbewyzen kadastrale kaarten en Extracten met de veilingsconditiën tor inzage zullen liggen BETAALDAG 1 SEPTEMBER 1893 Aanvaarding direct by toewyzing LASTEN van den In JANUARI 1894 a voor rekening der KOOPESB Men teende xieh voor Dom en Heeren Ql Handsdioenen Markt A G8 Gouda by IT I JMVtiVft Qoudt Suelpendruk van A Bauniuxk Zoox BINNENLAND GOUDA 10 Juli 1893 Door de anti revolutionaire kies vereen igiug Vreest God eert den Koiiiiig te Gouda ie met het oog op de aanstaande gemeetiteraadsverkiezing het volgende program vastgesteld Zondagsrust en verbod tot het houdenvan publieke vermakelijkheden op Zondag Reoi nisatie op schoolgebied Heffing van een progreRsieve lukomstenBelaatin Afschafiïng der kermia Demping van voorde gezondheid schadelyke slooten en grachten Verbod tot het houden van publiekehnizen By aanbeatediug van gemeentewerken het verzekeren der werklieden tegen ongelukken minimum loon en maximura arbeidstyd Besloten werd dit program den aftredenden leden voor te leggen en hun opioiedaaromtrent te vragen Het Harmonie concert gisterenavond in den tuin van de Öocieteit Ons genoegen gegeven door de kleine kapel der Grenadiers en Jagers directeur de heer W van der Linden wan buitengewoon genotvol en de het beroemde korp alle eer aan Het heerlflke frisacho weder een ware verandering na de drukkende warmte van Zaterdag moge het z jne bijgedr en hebben om het publiek in de rechte stemming te brengen voor een concert in dr open lucht zeker is het dat het welgekozen pr ramma in ieders smaak viel Wij zouden er niets tegen hebben dezelfde nummers nog eens op het aanstaande concert te hooreu dit kan natunrlyk niet maar velen met ons zouden dan gaarne de Fantaisie van Dunkler over Dun Juan herbaajd willen zien Het geheele publiek was voor deze uitvoering mei alleen dankbaar maar voldaan iets wat zelden gebeurt Naar wy vernemen telt de afd Gouda van den R K Volksbond reeds 270 ledeu Gisteren werden te Rotterdam de pryzen uitgereikt behaald by gelegenheid van het 10 jarig bestaan der Scherpschuttersvereeni ging Rotterdam De 12e pr s zynde 2 karaffen met zilver was behaald door den beer C M vau Wijngaarden met 12 10 12 9 11 punten De iSeLpryszynde 2botervlootje8 met zilver was behaald door den heer H van Wyngaarden met 10 10 9 9 10 punteu Do t EVMLLETOi Gr S criz Naar het HoogduiUeh xvm 70 ffUwe Voorluchtigheid houdi de bank I ffWifl wil mij twee kopstukken leoncn P I Haar mijnbeer von Hovoaklingon t Au socoiirs I Bu seooura I Odu zoeman heeft een K bakkeo oordappel van het buffet genomen en ila inzet op do kaart gelegd Goot die vuiligheid weg ir Van wïen is dit onbeheerde geldatQk jrVraag het hem zelf irHoudt hem voor eon weldadig doolP Is hier geen generultvrouw die voor Edülweisz gelden iozamohP Ken roede duit door den iuitenant ter zeo von llovenklingon in een hofgezeUchnp bijeongobracht 1 fToe Diersdorff set eens voor m j ial Gy ziet er preoiea naar uit alsof ge altijd het hoogte nummer trekken zult Ik ben er sterk voor dat men de kaarten vsst pjjkert I fWie trekt er toofa altjjd aan het tafelkleed P Wel drommils Hovonklingec heeft de pianotabonret ontdekt Stil nu Faitas votre jeu I Wie au nog een sinaasappel over de tafel laat rollon moet hem voor zyn straf opeten Ze lachen voortdurend daartuaschen door piept de pianotabourct een denude onder vod HovenklIogsQ Hop Mariaane e uitgeloofdf verguld zilveren medaille met diploma door de Weerbaarheida Vereeniging Burgerplicht alhier behaald is gewonnen door de hh H van Wyngaarden A C Cosyn J P Mul G M van Wyngaarden eu A Dortland Jr Van de aangeboden gelegenheid om desZondags voor verminderd tarief naar den Haagte gaan maakten gisteren 28 J personen gebruik De Afdeeling Gouda en Omstreken v d Bond van Nederl Onderwyzera zal eene vergadering houden op Zaterdag 15 Juli s avonds 6 uur op de bovenzaal van den heer Dam De uitslng van den gisteren gehouden Wielerwedstrgd ie aldus Volgorde waarin Gouda gepa iaperd is komende van Rotterdam Numiner Nnmm v afrit 13 G J Frohn Baarn 1 Jaap Eden Haarlem S C Witteveen Utrecht 3 14 J P van Hoorn Groningen 4 27 J Fischer Antwerpen 5 6 Oh Belieu ti 11 J de Hon 7 32 J Bolle 8 16 D W van Ees Katwyfc 9 26 W Bayer Rotterdam 10 2 H Gorlinga Utrecht 11 22 H van Eekhoven Antwerpen 12 G M Verhoeven Rotterdam 13 H A J Kwisthout Breda 14 25 Jordens Antwerpen 15 30 M Mastenbroek Hoorn 16 G Martens Amsterdam 17 5 Rejcitea 18 10 H van der Linden Rotterdam 19 1 Frans Ernst den Haag 20 9 Ger Adolfs Arasterdam 21 29 Adriaan Zegers Breda 22 18 D Durt Antwerpen 23 Volgorde waarin Gouda gepasseerd komende van Utrecht Jaap Eden Haarlem lto2n 2m C Witteveen Utrecht 2 2 10 14 J P van Hoorn Groningen 3 2 14 27 J Fischer Antwerpen 4 6 Ch Belien 5 13 G J Frohn Baarn G 26 W Bayer Rotterdam 7 32 J Bolle Antwerpen 8 11 J de Hon 9 in Gouds achtergebleven 22 H van Eekhoven 10 hop Marian nol jo 1 Nennderacheidt leunt in zijn stool achtororor en kijkt strak mot Bn tragetrokkon wfokbrauwon naar do kaart waarop hij heeft ingozat hartenvrouw Steeds verliest hij erop en telkens zegt Olandin op een zeer bgsonderen toon Verspeeld mijnheer von Nonndersoheidt I degeen die waagt wint niet altijd vast in t hazardspel Honcck en een knap ulanenofficier beeft z gewenkt naast haar te gaan zitten en met beiden koketteert zQ geweldig voor Olivior schiet er gern woord zelfs geen blik meer over Hg hoeft een gevoel alsof hij in die warme lucht moet stikken hjj schuif zijn stoel achteruit en begeeft zich naar den oangrenzenden salon toopt de verdere kamers door en stormt eindel k in een vlaag ra waanzinnige opgewondenheid de trap af Rlko zeunw en spier aan hem trilt terwg zijn bloed wild door zijn aderen bruist en met onwoerataanbaar geweld naar zyn heraoaen dringt H j is ala iemand die in een roea loopt de friasche nachtluoht strijkt verkoelend Innga zgn slapen Kr zal en moot een eind aan komen of hij wordt gek door deze foUeringen vnu liefde jalousie en opwinding Claudia hoeft hem m een toestand van razendon hartstocht gebracht hij verteert van verlangen naar haar zoolang hij haar niet ala de zyne in de armen kan sluiten eu haar zoele wrecde lippen met vurige kussen bedekken Doorge ouwen moot do linoop waarmee hij zichzelf de handen gebonden heeft Euo oncinnig gewaagd spel heeft hg gespeeld om zoo onveratandig en zonder oonigon zin zijn vrijheid in het hazardspel f r s te geven I Maar om hrt even Hij werpt zgn aarten weg sohndt hot apel opnieuw door on trekt deun keer hartenvrouw de winoeode kaart Alsof 11 12 13 in Gouda ach 2 H Gerlinga Utrecht 21 G Martens Amsterdam 25 Jordens Antwerpen acbte De uitslag wordt morgen bekend Van de Arteaiachen put te Woerden wordt druk gebruik gemaakt Men roemt het water om strgd De begrafenis van het Igk van Nnger to Olermont is zonder rustverstoring afgeloopen De Ijjkkist gedekt met de in grooten getale gezonden kransen werd gevolgd door de familie de deputatie uit den gemeenteraad van Parijs den burgemeester en de gemeenteraadsleden Tan Clermont den prefect en zgn algemeenen secretaris alle studenten der stad benevens delegation van de vereeniging van kantoorbedienden en der gymnastiek vereenigingen Een groote menigte vulde de straten slechta één kreet werd gehoord Een werkman riep Weg m de politiële doch hy vond geen weerklank Aan de groeve hielden het Parysche gemeen ieraadiiid Blondin de voorzitter der studentenvereenigiog te Clermont en een werkman redevofrii n Des ai ondB trokken vele studenten met stokken gewapend door de stad roepende Weg met de politie weg met Lozó ïoen dfc MfldfflUndachft bedevaarigangerH eenige maanden geleden te Rome waren zomi er een bericht naar huis op een briefkaart die dezer dagen is gearriveerd De kaart was nl geadresseerd naar Oosteinde by Oosterfit ut Hollande en de Italiaanscbe postam btenaar verzond haar naar Oostinje waar ze geruimen tijd rondzwierf voordat eindelyk iemand tot de ontdekking kwam dat Oosterhout in Noord Brabant ligt Misschien is er iutusschen in het handschrift wel eenige verontschuld ing voorde postambtenaren te vinden sommigemenschen kunnen zelfs een adres op een brief soms zoo ranr sohryven Voor ongeveer twee jaren wisten drie Engelschen voor 160 0 X frs juweelen te stelen ten nadeete van een juwelier te Brussel Allo nasporingeu naar de daders bleven vruchteloos de politie hadL reeds de hoop opgegeven ze ooit iu handen te krygen totdat ze eenigr dagen geleden bericht kreeg van de Londensclio politie dat aldaar wegens diefstal drie personen terechtstonden die bfj onderzoek bleken d t daders te zgn van den bovenvermelden juwec lendiefstal hij op do hielen wordt Koznton zoo stormt hg door het eenzame park zijn blik strak gevestigd op hot roode schijnsel dat van nit de knmor van MariaLouizo atranlt Hij ia vaat besloten om nu dadulgk nog naar haar toe te gaan haar banden te vatten en te zeggen aGocI mij mijn woord terug ik zal er u vorstelgk voor beloonon ik zal deze twee ringen verbreken en ons beiden daardoor gelukkig maken t Nonnderschei lt kwam in zgn kamer en wilde zgn jaa uittrekken Bgna ontzet week hg terug toen hg een levensgroot portret iu olieverf ontwaarde dat tegen de tafel aan geplaatst was zoodat het volle lamplicht er op viel Zjjn moatler t Wondurboarlgk sprekend zagen hem die zachte trouwe oogen aan waaruit torens zooveel verstand en ernst straalde Het was als wilde zg den mond openen om zgn naam uit te spreken Hlikaemsnol vloog hem een hfrinnering door lict hoofd bij hoonie haar met lichtbcTcnde stem zoggen Weos getrouw tot in den dood de laatste woorden die over haar stervende lippen waren gekomen Sohielgk keerde de baron zich om on Wie heeft dit schiblorg van don muur genomen V snauwt bij den btnnontrodcnden bedienden toe Het gesohcurde behangsel moeat in orde worden gemaakt we dachten niet dat mijnbeer de baron zoo vroeg zou thuiakomcc andera hadden wg de drie schilderijen alwonr opgehangen Hot zal nu dadetgk gebeuren Olivier zwoeg en liep met gefronst voorhoofd zgn kamer op on neer Klndelgk hief hg va tbePB4len het hoofd op en ging naar boven naar de vertrekken van Uaria Loukse Alle deuren ttimden By het jaarverslag dat de Rogecring over onderwys onlangs aan de Staten Generonl beeft overgelegd is o a een uitvoerige staat gevoegd van een byKonder soort Tan Bchootverzuim nl dat van kinderen die in 1891 de school te vroeg verlieten Id die tabe vindt meu voor elke school in elke gemeente opgegeven hoeveel jongeus en hoeveel meisjes de school voorgoed hebben verlaten onverschillig uit welke klasse vóórdat zy konden geacht worden het gewoon lager onderwys volledig te hebben genoten Behalve die cgfera worden nog een aantal andere opgegeven die er mede in verband staan bepaaldetyk wat de redenen betreft De samenvatting dier Of ven voor het gi heele land leert het volgende De schoolbevolking bestond in 1891 gemiddeld uit 329 545 jongens en 308 660 noeisjei Vod deze hadden in dat jaar 42 467 jongftus en 34 915 meisjes zoodanigon grand van ontwikkeling bereikt dnt z konden geacht worden volledig het gewoon lager onderwys te hebben genoten Het is voor velen zeker verrassend te vernemen dat van die uitgeleerden wat gewoon lager onderwas betreft nog 18 961 jongens en 13 653 meisjes op Rcbool yn gebleven om verder onderwijs te ontvangen Nog grooter was iotusBchen hot aantal dergenen over wie het onderzoek heeft geloopen Tan deffenen die te vroeg de school hebben verlaten Tot die soort behoorden 42 027 jongens en 40 424 meisjes Evenwel hluv n die verreweg niet allen van verder onderwijs verstoken Niet minder dan 18 420 jongen en 17 348 meisjes gingen naar andore scholen over of kregen op andere wyzo nog onderwys Er hieven dus 23 607 jongens en 23 076 meisjes over d i ongeveer 7 pCt van het geheele aantal sclioolgaandeii wier opleiding te vroeg werd afgebrefketi Wy vinden verder aangeteekend dat daarvan slechts 1196 jongens en 1152 meisjes van 6 8 jaar oud waren verder 4322 j en 6872 m van 9 11 jaar en verreweg de meesten 18 089 j en 15 052 m boven 12 jaar Het bedenkeiyke hy deze cyfera is wel dat 28 000 kinderen boren 12 jaar nog niet ver genoeg gevorderd waren dat zy konden geacht woi en volledig lager onderwas te hebben genoten Te late plaatsing zal bg velen wel de voornaamste reden van die achterlgkheid zyn geweest Gaat men nu na wat gebleken is van de redenen waarom zoovele kinderen te vroeg van aohool zgn genomen dan vindt men het volgende in de tabel vermeld De school verlieten wagüwgd opcu hij kon dus ongohindord du Hnuw vorliclito kamera doortoopon terwijl do dikke lapgten hot geluid van z u voetstappen dempten Plotseling straalde hem oen het licht togen en door de portiüro hoen kon hjj direct op do groene oudduitscbo kachel iu de eetkamer zien en op do in kerkatijl gesneden bank daamaaat Getroffen bleef Olivier staan hij had hel sohonwspol dat zich aan zgn oogen vertoonde niet verwacht Maria IiOuize zat met het hoofd over haar werk gebogen te apinnen Zij vos in oen donkern japon van wollen atof gekleed die in tosso plooioom haar heen vlei het was alsof de Iwide geheelde bouwde griflioenon op wier vjeugela de bank ruatte met zekere waardigheid de klauwen uitstrekten als wildon zij zich ouilordanig maar tevens bosohennend aan de voeten van hun moosteres nederleggen Olivier zag ateehts het fijnbesneden profiel van i n vrouw diepe ernst lag op hot voorhoofd on do noderhangoud mondhoeken getuigden van groote zwaarmoedigheid Haar slanke hals waa gubogen atsgeilrukt onder overmaat van folterend Igden en daar Olivier thana voor het eerst haar opmerkzaam gadesloeg bemerkte hy dat haar gczichjo nog smaller on bleeker was dan anders liet spinnewiel draait snorrend rond en werktuigelgk windt zg do draden met haar kleine bondjoa Olivier moot zich nan het marmeren tafeltje dat oanat hom atant vas houden Diep zuohtead haalt hg adem Ken zennwnelitige rilling tiavangt hem van hoofd tot vooton i ordt wtrwlfd