Goudsche Courant, dinsdag 11 juli 1893

f vniii HffiBKK Fe Wegens verandering in Zaken van af WOENSDAG li Jf JLf Vo 6094 Woensdag 12 Juli 1803 33ste Jaargang fiOUDSCHE eOURAMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken van alle voorhanden zijnde De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post f 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEJS ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woi den berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BarEsrlt k Stand Moordrecht OBBORRN l Juli Celui oaileri Adritniu Bo gurt ea Kmmige Koogman Uaartreoht OVEELKDRN A M Veihek 4 j 0 Ver burg 5 w ONDKBTBOUWU H J Upear n Boikoop on B Verboom Beurs van tmslerdain 8 JULI Vor kri lotkoen NiBnuND Cert Ned W S 88 84 dito dito dito S Wl 9 dito dito dito 3 101 108 Ho 0i Obl 0oudl 1881 88 4 4 IlALll Ili lir j iDg 186S 81 t 8B OoiTim OW in papier 1888 5 7 Vi dito in ülfer 1868 6 l 7 PoïTuoAl Oblig met ticket 3 SS dito dito 4 8 l Emuiil OW Oo t 8e Serie 6 84 64 dito Gecona IBBO 4 8 3 dito bgilolhi 188 4 4 dito bii Hope 188e U0 4 dito in goud leon 1883 S 94 98 dito dito dito 1884 8 101 Spaxji Perpet tohuld 1881 4 59l TlIRIlU Gepr Conr leen 1890 4 Geo looning Mrie D 85 81V Gee leenioK acrie C 104 38 ZulD Ara Bnp B o r obl 18 J i Sfüiieo Obl Buil 8oh 1890 8 80 VlNMVüL Obl 4 onbep 1881 8 l 88 Mmtemah Obligation 1881 3 i 99 EoTTMirill Stoii loeu 1886 8l i lOOi Nip N Afr Handela aand 108 Arondab Tab MU C ertifiootMi DeliMaatichappiJ dito 818 flSO esi Amh H pothookb pandbr 4 101 Cult My der Voretonl aand 78 Gr llypolboekb paudbr 4 Nederlandsoho bank aand 206 SUA 187 N W Il Pac Hyp b pandbr B lOO IOO g Roti llypotbeekb pandbr 4 101 Utr Hyiotheokb dito 4 OoaTKNR Ooat Hong bank aand 101 184 Rval Hypotheekbank pandb 4 Amekika Kquit hynotb pandb G Mam L 0 Pr Lion oert 6 9j 9tf 100 100 89 N D Holl IJ Spoorw Mü aai d 96 ♦ MIJ lot Kipl V St 8p aand 94 94 Nad Ind Bpoprwegoi aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 66 118 119 dito dito dito 1891 dito 5 101 lOl l lTALlI 8poor l 1887 8 A Kobl 8 Z 88 Zuid Ital Spwmü A H obl 3 Polen Waraobau Weenen aand 66 118 Huil Gr BuH Spvi MU aand 8 ti l 186 BalliHle dito nand 8 5I 1 67 Faltowa dito aand 6 67V 67 I aDg Dombr dito aand 5 Kunk Ch AiowSp kap aand 6 99 9 1 0 IxMowo Sowail 8p My oblig 6 10 Orel Vtiebik clilo oblig 5 ZaidWeit dito aaniT i 108 n 78 dito ilito oblig 4 Akehika Cent Pao Sp Mj obl 6 98 108 108 Chic il North W pr 0 i aand 18S dito dito Win St Peter obl 7 188 Benver k Kio Or Spm oert v a 10 10 100 lllinoia Central obl in goud 4 100 Louiiv Il Maihville Cert v aant 6B 1 84 Uelioo N Sp H Ie byp o 6 8 Mi Kaniaa v 4 pot pref aand 11 1 II N York Ontario k Weit aand 18 14 m dito Fenni Ohio oblig 6 109 Oregon Calif lo hvp in goud 8 8t Paul HInu k ikanit obl 7 90 0 108 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 ♦ dito dito Line Col Ie hyp 0 6 78 Canada au South Cert v aand Vin C Ballw k Nar Ie h d o 0 U 10 Amitetd Omnibui M aand 188 Hotterd Tramweg Maali aand 160 NSD Stad Amaterdam aand 8 108 Stad llollerdam aand 8 106 BlLOit Stad Antwerpen 1887 Stad BrUHel 1888 l i 100 100 HUNO Tbei Hegullr Uewllaoh 4 116 OoiTENl Slaatileening 1880 6 180 K K OMt B Cr 1880 98 SfANJl Stad Madrid 8 1888 81 N D Ver B i Hyp Spobl oert 8 ADVERTEN TH ÏN Arts E FABER ÜM HOUMüIt 19 S VRAVE1A6E Spreekuren alle werkdagen van 111 en 1 3 uur Alom te bekomen BE 90DDM mm of de beachryrinff tier beroemde geschilderde Kerkglaun Tan de Groots of 8t Juikerk te Trr QovcU beneren de gescbiedenia der 8t Janakerk der GlaMu der cartonteekeningen eui waarby is toegevoej d een Afxondertyk iereusbericht der beroemde Glaeschilders de ïebroedors Dirk en Wouter Crabeth Pïys 80 Cents A BBINKMAN Mr tegen veel verminderde prijzen De VERKOOP geschiedt uitsliutend i CONTANT F F Knalmanrij Wijdslraaf 17 3 Maatschappij tot Kxplultiiie van Staatsspoorwegen EZGDRSÜ fREINEN Eiken DONDERDAG fi van af IS Juni 1893 tot nadere aankondigfingf mwi iibLi van den Haag Rotterdam Maas Gouda Amsterdam Wces perpoorl en Utrecht naar Arnhem Velp De Steeg Dieren Rrummen Zulfen en Mijniegen Bö genoegzame deelname znlten voor deze excursie extra trainen loopen van den Haag Hotterdam Maas en Amsterdtim Weesperpoort naar Arnhem Vertrek den Haag 7 00 Rotterdam Maas 7 0S Gonda TM Amsterdam Weesperpoort 7 40 Utrecht 8 18 aankomt Arnhem 9 1S en wel in aansluiting te Arnhem optrein 31 van Arnhem tot Zutfeu en op trein 31 van Arnhem tot Ngmegen Is eehter het aantal uitgegeven biljetten te gering d n loopen deze extra treinen ntft en heeft het vervoer tot Arnhem alsdan plaats met trein 31 en verder op dezelfde wyie T S ZS XJ O XS IB X S Vertrek Zutfen 8 1 trein 52 Brummen 6 55 trein 110 Dieren 8 88 trein 52 de Steeg 8 s trein 52 Velp S i trein 52 Ngmegen 8 i trein 52 Arnhem SM trein 52 By genoegzame deelneming zullen voor het vervoer van al Arnhem extra treinen loopen vertrekkende van dit station achter trein 52 Prgs der speciale retonrbiljetten voor bovengenoemde stations alléén voor de aangegeven treinen geldig Ie kl 3 OO 2e kt 2 Ü0 3 lil ISO De speciale retourbiljetten worden aan de 5 stations van uitgifte verkocht den geheelen DINSDAG en des WOENSDAGS tot s middags 12 uur voor de excursie op den daaropvolgenden donderdag Alle uren zijn in jireenwich tijd Nederiandsche Stoomboot Alaatschappij De Stoomachepen HOLLAVD kapt J ijMIDT en BATAVIMB kapt J SAÜEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage vervoege men zich by de Cargadoors der Maatschappy Boompjes 72 te Itotlerdam De BtoomBchepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen STAATSSPOORWEGEN Op D IN S D A G 18 JULI a s zal voor vervoer van REIZIGERS 3e Kl een EXTRATREIN van den Haag Voorburg Soetermeer Zegwaard ZevenhuizenMoerkapelle Gouda Rotterdam Maas Capelle Nieuwerkerk en Moordrecht naar Amsterdam en terug loopen Speciale billetten tegen den prijs van f 1 00 zijn tot een BEPERKT aantal te verkrijgen van al DINSDAG 11 JULI tot MAANDAG 17 JULI d a v des middags 3 uur Zie verder AANPLAK en STROOIRiLLETTEN Openbare VrUwtillge Verkooping na bekomen machtiging der Rechtbank te RotUrdam lllOORDRI CHT tn natemélden KOVFIEBVIS ten overstaan van Hr I MOLENAAR Noteris te Waidinnem ten verzoeke van de Erfgenamen van Mejofvr de Wed i A v d WEEVE smorgeoi ten 11 ure tih Het KOFFIEHUIS c a genaamd BitPosthuisi met daarbg begrepen WINKELen WOüNBDISgemerkt 154 A en B atlergnnstigat gesitueerd aai de Dorpetraat midden tn het dorp binnen de gemeente ter kadastrale grootte van 5 aren 39 centiaren Het perceel heelt vergnnning tot verkoop van Sterke Dranken in het klein bevat mime Qelacbkamer groote Bovenzaal Kolfbsan c a diverse Kamers Keukens Kelders Stallingen voor Paarden Rgtnigen Koeyen eni enz terwyi in hetzelve worden gehouden de Openbare Verkoopingen van onroerend goed 2 Sociëteiten de Ingelanden Vergaderingen van den Zuidplaspolder enz I BHUVVHU aan Mejufrronw de Wed bsv Bbibie tot 1 MEI 1894 tegen f 500 per jaar komende de huurpenningen van 1 Mei j l af voor lekeniuK des koopers terwgl de grondlasten tot 1 Januari 1894 zgn aangezuiverd Breeder in billetten Nader onderricht ten kantore van genoemden Notaris MOLENAAB D No 3 aan de Kerkweg te Waddin vveen Openbare VrUwillige Verkooping met machtiging van de ArrondissementsRechtbank te Rotterdam in eene Zitting W üDlSxVEEi in het KofSehuis van den heer J C loHziJii bewoond door Ji Vi nss Srill te Waddinxveen by Boskoop ten verzoeke van de Erfgenamen van Mejuffrouw de Wed J A v d WEBVE ten overstaw van den Notaris Mr I MOLENAAU te Waddinxveen op Dinsdag den 18 Juli 1893 s morgens ten 11 ure VAN o PANDEN allergunatigst gesitueerd op den hoek van en in de Kerkstraat en aan den Achterdyk binnen de gemeente BN BESTAAMDE IN S IEDRRIJ met WOONHUIS Wooohuis met BleekYeld en Woonhuis mei Pakhuis Wijk I No 75 76 en 77 benevens een nerceel Bksekveld mei Poort Alles aan elkander gelegen Breeder in biljetten De Veiling geschiedt in 4 perceelen nader te combineeren en in massa aan te bieden Betaaldag 1 September 1893 Nadere informatiSn ten kantore van genoemden Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinx De NIEUWE LONDON doet het grgze Haar binnen enkele dagen verdwgnen maakt het slansrük en zacht is onsohadeiyk voor de huid en verft niet PrKs 85 cent per flacon en 1 50 per dnbbele flacon Alleen verkrygbaar bg J A CATS in den Papiermolen Gouda Naar bniten irmoco per post 16 et per flacon hooger Uen mtde ieh voor BEST UMMQiOED J JMWLVm HarktA686onoji bg Ooudi Soelpendmk vaa A Buinnuick Zoon BINNENLAND GOUDA 11 Juli 1893 Naar men ons melilt is door i bestuur tierA 11 K wel een program vau gemeentebeieitl op hare Toorlaatate vergadering voor deaanstaanstnande getneenteraadsverkiexing indiscnssie gebracht maar eerst by het uiteengaan der vergadering is de kwestie ter sprakegekomen of bet besproken program den aftredefide ledc De Goudsche Cricket en Football Club Olympia is voornemens op Zondag 1 J Juli n s haren jaariykschen buishoudelykc wedstryd te honden en donr deze da vele malen bjjna ongemerkt voorby ging heeft het bestuur het wenschelyk geacht ditjaur de wedstrydendoor een afwisselend programma ook voor bezoekers meer aantrckkclyk te maken liohalve in het cricket zal men zich meten in wedloopen football vergooien met den cricketbal enz om pryzen godeeltelyk geschonken gedeeltelijk aangekocht De wedstrijden zullen om tien uur beginnen terwyl in de pauze van twaalf tot éêa uur door de leden op het veld eene gemeonschappelyke lunch wordt gebruikt Ongetwyfeld zulten by gunstig weder vele donateurs en begunstigers der vereeniging met hunne dames het terrein bezoeken Des avonds wordt tot verhooging der feestelykheid door een aantal leden aan de club en hare donateurs ia de zaal 1 Kunstmin na afloop vau het concert een bal aangeboden De hiertoe benoemde feestcommissie bestaat uit de heeren J P de Vooya G H Beekenkamp G Straver C G N de Vooys eu t litlLLETO M O S X TJ J Naar het HoagduiUck XVIII 71 Zoo liad üijn moeder ook mooigon eoDzamon wiuter Hvond n do eetzaal van Kaggarswyl gezeten en met Kouden draden K luk on zogoii in het goslucht von Nuoudorsclieidt getveefd Zoo hnd hij nati haro voeten geapoohl en met groote iiiouwagiorige oogoii naar haar opgezien en baar hanr vcrtuUingon en aprookjei geluisterd zoo leofdo zij in e n horinneriiig voort als een toonbeelil van de hoogste vrouivenwaarde en vrouwelijke schoonheid Vele adellijke families waren door den vrijheidsoorlog tot den bedelstaf gebracht ook over de velden en akkers van baron von NennderBohuidl had de vervoettendo strijd Eijn legenoharcn doen heenrukicen ook in zijn bexittingea had do noodklok geluid en bloedroodo vlammen hadden het werk van jarenlange vlyt en inapanning als asoh doen vorstuivon De schuren loeg de volden vertrapt en at het kapitaal voor het vaderland too offer gobraoht bet was eau moeilyke tfjd van beproeving gowoest Toen hnd do galante levenlaatifto baroo Dngobort von Xennder ohflidt zgn galakleed afgulogd en was als oeu ge wooe man acHtar de ploeg gaan loopen als eerste knecht onder zgn volk toaeindo met eigon krachten terug te winnen wat hot noodlot hem ontnomen had De lelst ea kraohtigite ollsr vroawea stood M E Ilioolen Zy die nog donateur der vereeniging willen worden kunnen zich hiertoe by het bestuur aanmelden Omtrent den uitslag van den Wielerwedstryd op Zondag jl Wgt de N II Ct Tegen den tyd waarop de prijswinners ongeveer terug werden verwacht drentelden er bij en in de Avenue Concordia waar ook de finish was vele in spanning uitkykende meuschen op en neer Eindelyk werd er met witte vlagjea geseind het teeken dat de eerste rijder i in de nabyheid was Die eerste ryder was en wie al wist hij ook niemendal van de aankomst te Utrecht of Bodegraven had het anders gedacht Jaag Edt n Monter en onder daverende toejuichingen kwam Jaap de Avenue afryden Te 2 uur 48 min 26 sec passeerde hy do eiodstreep Jaap heeft dus den afstand van 113 KM afgelegd in 4 uur 33 min 41 ma dat is met een gemiddelde snelheid van 24 KM per uur Zyn prys is een driukhoorn ter waarde van f 40 met eene gouden centre medaille benevens een eereprys een groote bronzen medaille geschonken door IIM de Koningin welke het volgend jaar in gelykeu wedstryd verdedigd moet worden Tweede aankomende was Wittoveon te 3 uur 15 min 41 sec Het ia zeker volkomen overbodig te molden dat deze sympathieke ryder die al te vaak Pech heeft ook lang en luide werd toegejuicht Zijn pnjs is eene gou den medaille benevens een eereprys eieno groote bronzen medaille geschonken door H M de Koningin Kogoutes welke eveneens hot volgend jaar moet verdedigd worden l e derde ryder die de Avenue bereikte was de innemende ferme Van Hoorn Jammer zal ha hst ieder het gevonden hebben dat lijj weinig meter van de finish nog voorby gespurt werd door den Belgischen ryder Belien Niettemin werd deze als derde pryswinner met oen flink bravo begroot Hy kwam aau te 3 o 20 min 25 seó Belien ontvangt orfne groote verguld zilveren medaille geschonken door den burgemeester van Rotterdam en eene zilveren medaille geschonken door den heer A van Stolk Czn oud majoor commandant van het korps Koninklijke Hcherpschutters als eerst aangekomen buitenlander De jonge Van Hoorn die van Utrecht af geheel alleen gereden is en niet zooals de Belgen het laatste gedeelte gopaced werd werd vierde eu kwam aan te 3 u 20 m 49 sec Zyn prys is eene gouden centre medaille Vijfde was Fischer de veelbelovende Belgische rijder die onlangs ook op de baan te Brussel een mooi succes had en toen aan den Koning werd voorgesteld Hy kwam aan te hem trr zïjiU die vau don ochtend tot deu avond do handon tot oDvermociden en onderguschilctcn arbeid uilatak om eoa voorbeeld te goveu aan alleen die ondor haar ziichle bevelen werkten on s bcmeli zegen ruelte op alles en hetgeen verloren waa gegaan Werd teruggewonnen Iwee on drievoudig De elotvrouwe echter vouwde dd handen over hot hoofd van haar eenigaten zoon en trilloekte den Hemel dat die zogen blijvend mocht wezen ook dan wanneer zij er niet moer zou zijn Waarom stormilen al die herinnariuj en plotseling als m IcoortsviBioenon op Olïvior aan f Dat kloiue Hnorreude spinnewiel sprak plolsiiling tot Olivier iu donderende taal die hem door raoi en bcon kï K en hom in bet diepst der ziet trof De goudon zegen I Ja bij was oen rgk man hjj maaide wat do handen tgner voorvaderen voor hora gezaaid hadden Hg was echter niet tevreden roet alleen de renten te verbrassen van hetgeen zijn ouders door opofferendei arbeid hadden bijoongezamold sedert eenige jaren loefde hij boten zgn middelon sinds het oogenblik dat graaf Goscck zgn weg had ckruisi en dat hot legen elkaar opvoeren was Iwgonnon wat hem tot oen tweede natuur dreigde te worden Olivier strgkt langzaam da hand ovor zgn brandend voorhoofd zijn oogen strak voor zich uit turend op hot gebogen hoofd van de spinr onde vrouw In hoe lang had Hg geen spinnewiel gezien en in boe lang had hij er uiet aan teruggodacfal Een wild hartstoehtolgk ge ool van hoimweo groep hom aan eu hokt zgn loilematon Het wns nlaol dia ovorpnkkolend natuur en to stark gespannen zenuwpn slechts nog een klein stootje noodig hadden om plotseling eoudur Moig WMrtttndvemoga tntea te sakken Een dron 3 u 20 m 58 sec en ontvangt eene zilveren medaille Hierna volgde Bayer te 3 u 29 m 9 sec Deze krygt eene zilveren medaille geschonken door den heer M B van Veen benevens eeue bronzen medaille geschoicton door den heer A van Stolk Czn als eersfcoangekomen llotterdnmmcr De bronzen nje laille uitgeloofd voor een ieder die uiet geplaatst zynde den weg in hoogstens 5 uren aflegd word alleen verdiend door Van Ëekhoven De racers waren er over uit hoe vriendolyk het publiek overal was geweest en roemden ton zeerste de regeling van den wedstryd waarmede T H O R zeer zeker alle oer heeft ingelegd Tydens den zeer gezelügen maalt d in Tivolic waaraan vele wielryders zich met bet bestuur en de juryleden na afloop van den wedstrijd veroenigden word aan H H M M de hulde di r vereeniging gebracht en medegedeeld dat do door H II M M uitgeloofde pryzen waren behaald door de heeren Eden en Witteveen beiden Hollanders Den heeren Frans NotscheronJ van Selnis die als tydwaarnemer en controleur hebben dienst gedaan word hy monde van den voorzitter den heer J M van Hoek het eerelidmaatschap der vereeniging aangeboden Aan bet dessert werden door 4en waarneDienden secretaris en penningmeester den heer G P Kierenanr met eenige welgekozen woorden de pryzen aan de winners uitgereikt De verschiiiende commissies ndviseeren tot aanneming van alle door Ged 8taten aan de Provinciole Staten van Zuid Holland gedane voorstellen Ilet rapport over de wyziging van het reglement op de jacht en visscherü is nog niet ingekomen De volledige samenstelling van den Raad van beroep voor de vermogensbelasting in de inspectie Rotterdam is als volgt By koninklyk besluit werd tot voorzitter benoemd de heer M M de Monchy te Rotterdam de Oedep Staten van Zuid Uolland benoemden tot lid den heer P Loopuyt te Schiedam en tot plaatsvervangend lid den heer G W Lans te Kapelle a d IJsel de arrondissements rechtbank te Rotterdam koos tot lid mr A H v Tienhoven te Rotterdam en tot plaatsvervangend lid mr H J H Modderman mede te Rotterdam De minister van financiën benoemde tot lid mr Tb Iteepmaker en tot plaatsvervangend lid den heer Ëbeling beiden te Rotterdam ken reus knii door een kind met don vinger worden omvergoworpen Dat zachte gesnor en gebrom van het spinn nwiel had een weerklank in zijn hart gevonden die tot en geweldig bruisenden zang aangroeide die allo verwarde diasonnauten die in zgn ziel klonken overstemde Duze zang bedwelmde bom als een zoete onwoerataanbare betoovering en trok hem meer en meer tot de nagedachtenis ran zijn moeder op wier schoot hij zoo menigmaal sgn vermoeid hoofd had neergevlijd wanneer hg bovrocad waa of door woeste droombeelden vervolgd ala hg ia bot duister rondtastte om den goeden wog te vindeo iConder eenig gedruisch te maken keerde hg naar zgn kamer tonig on wierp zich met hartstochtelgk verlangen in zgn stool voor het portret Hij vouwde do hauden on keek tot haar op Het wu of oen verzoenend glimlachje haar mond omspeelde en onbowegelgk zagen dio donkere oogen op bom noder trouw en ernstig als vroeger toen zij nog zoo motiigmanl op zijn vragen had geantwoord Wat ge doen zalt 0 ivi r Ken braaf un eerlgk man beufl geen rand no dig want ijn geweten zegt bom wat goed is Duidelgk hoorde hg de woordao maar het was Maria Ijouize a sten die ze uitsprak Iota als oen kermende zuobt ontwrong zich aan zgn borat oor govoet van oniiitsprekelgko ollendo bekroop hom oen avoel van overvoraadigdboid en afmatting bol on ledig en ellendig kwam hem de goheule wereld voor Daar buiten in de straat klonk oen hülrlero vrouwenatoffl en oen barmooioa begint een atraatdeuntje te spuien Otivior bouilt ujn han den togen ajja ooreo dat geluid doet 1 0 hoofd Van de werf de Hoopc van de heeren C van der Oiessen en Zonen te Krimpen a d IJsel werd beden wet goed gevolg te water gelaten het Useren Rynschip IIenr ette groot 275 lasten hetwelk gebouwd wordt voor rekening van don heer P K Ileyntjes te Booru België Van de drie leden van den gemeenteraad te Boskoop die aan de beurt van aftreding zyn heeft de beer P O van Nes oudste wethouder en meer dan 30 jaren lid van den Raad wegens gevorderden leoftyd zich niet meer herkiesbaar gesteld Voorts heeft nog de heerA van der Willik om gezondheidsredenen bedankt zoodat er 4 vacaturen te vervullen ijn Door mr E Korthals is Zaterdoj by den oflicier van justitie te Amsterdam eene aanklacht ingetiiend tegen O van Deth wegenf laster tegen den heer Van t Lindenhout De vergadering der nfdeotiiig Gouda van het Ned Ond Genootschap is uitgesteld tot Woensdag 19 Juli b s des avonds ten 8 onr Te Woerden ontstond Zaterdagavond brand in de turf op do steenfabriek van den Heer K Schouten Hoogendyk Dank zy de spoedige hulp der brandweer sn het stille weder was men den brand welke eerst een rrji gt vaarlyk aa izien had weldra meester Een buiten op het tasveld staande hoop turf hleef gespaard Donderd avond wilde de Dnitsche kellner Wiegman zich per spoortrein van Emmerik naar Rotterdam begeven In de coup waarin hy zat waren ook drie net geklcede heeren gezeten die volgens hun zeggen ook naar Rotterdam moesten Daar zj daar niet bekend waren vroegen zij W of deze te Arnhem met hen wilde logeeren zy zouden alles betalen en deu volgenden morgen gezamenlyk naar Rotterdam vertrekken W liet zich overhalen en stapte mede te Arnhem uit Hier begaven zy ziöh naar een klein aan W onbekend koffiehuis waar het drietal aan het kaartspelen ging W verzoekende mede te doen die hier aanvankelyk niets van wilde weten maar eindelyk meespeelde en in een tyd van een oogenblik f 40 verloor De vrienden lieten W alleen zitten die als zonder middel van bestaan over de grenzen werd gebracht Arnb Ct pgn en die luch doet hum aan Claudia dunken Het 18 hem te moede als een zieke die zich in do diepste rust on oenzoamheid zou willen verbergen geen vreugde geen spel en dans sleofats een koele zachte hand dio zich op hot zieke voorhoofd l t em hem rast to geven Het was alsof men plotseling in eon droom tot hem zoidei jrKr zal een tjjd komen dat u bot neergebogen hoofd van uw vrouw liever zal s jti dan dat pikante waarmee anderen het opwekkende vocht Vermengen dat ze u aanhieden Zwaar liet bg zgn hoofd op de hand rusten Wederom vestigt h zgn blik op het portret zjjner moedor on ver vliegen zgn gedachten teKiig naar den tgd toen hij nog braaf goed 00 gelukkig wai Hoe heeft hij haar zoolang kuniion vergetou I Hij staat op en machinaal maakt hg eon klein deurtje van zgn Bclirgftafol open Daarin ligt het dagboek van zgn moeder dat had hij eens na een zware ziekte doorgeluEon en het had hem toea gezond gemaakt Hij grgpt er naar doch stuit op een pakket brieven Hoe komon er brieven bier Hg benet za bedenkt zich een oogenblik en bt ft dan verpletterd slaan het il sohrifl van Maria Louize dat hg nauwelgks herkent Goaack had roeger die brieven in ijn Bobrgftafol opgepakt en hg heeft ze niet geleun on er zieh ook niet verder ora bekommerd De brievun van zijn bruid I Ken plotaelinge kleur stijgt bem weder in bet golaal terwgl hij hot hoofd nog dieptr buigt als waagde bg bel niet z jn moeder in do oogen te zien liangxaam zot hg tioh weer neder en begint te lezen