Goudsche Courant, dinsdag 11 juli 1893

jMltlu Utliiat I Wegens overlgden of ziekte 656 1045 znalke geeitTermog 124 120 Verwyderd vegens gedrag 605 353 Aanleeren fan ambacht of beroep 37Ö4 875 Voor huiselSke hnlp 424 11224 Wegen eldarheid 5955 1251 In dien betr of by ouders werkiaani 6758 3279 Verre afctand der chool 19 48 Verbljf op een schip 234 213 OnTenchilIigheid sohoolgeld heffing 1167 1003 Vertrek zonder nader bericht 1928 1838 Andere of onbekende redenen 1973 1827 Onder veldarbeid is begrepen veehoeden en Teenarbeid de daaropvolgende rubriek luidt volledig in dienstbetrekking gegaan in het beroep of bedrjf der ouders behulpzaam of op andere wgze tot het aanbrengen van verdiensten gebezigd Uit dit lijstje ziet men dat bg de jongens het leeren van een ambacht of het gaan op ambacht ook veldarbeid de meesten van school hondt By de meisjes werd ongeveer de helft lier te vroeg van school genomenen gebraikt om vader of moeder in huiselijken arbeid behulpzaam te zgn Naar de 4l R Ct meldt heeft de directie der cEotterdamsche Suikerraffinaderg aan haar geheele geëmployeerden personeel met ingang van 1 Januari a s ontslag gegeven Een paar afgevaardigden eener landbouwvereeniging uit de Bgn provincie kregen verlof om 12 jonge stieren ter veredeling van den veestapel ip Duitechland aan te koopen Zg kochten die tegen hooge prgzen in de IJselst reken In het IJ voor het Westerhoofd te Amsterdam lijn jl Zaterdagmiddag vier kinderen uit een roeischuitje te water gevallen Twee hunner werden gered de beido anderen verdronken Het ongeluk was te wgten aan de onvoorzichtigheid der beide oudsten die op de bekende wgze met het bootje zoo sterk wiegelden dat het ten laatste omsloeg De Groota Schouwburg te Rotterdam onder directie van Le Gras en Haspels opent in Augustus weder en geeft dan ter gelegenheid van de kermis cFlih en Flok In den Klebien Schouwburg aan den Coolsingel te Rotterdam wordt hanj gewerkt omtegen de kermis geheel vernieuwd geopend tekunnen worden De ingang wordt verfraaid de dan volgende breede vestibule tot wintertuin ingericht geheel geschilderd en gestukadoord i terwijl i tooneel tol vau verbeteringen ondergaat en van nieuwe decor voorzienwurdt geschilderd door den heer Lcischer deoornteor uit Hamburg De tegenwoordige directeuren de Gebr Van Lier laten met dekermis en gedurende den winter er hun eigengezelschap in oplrede i Verder zullen zü ervertooniogen doen ats hebben van HetNederl Tooneel cllotlandsche Opera Unitwshe Frausche en zoo noodig Ëngelscfaegezelschappen N v d D Volgen een mededeeling van den Ëngelscheu rainiiter Porster in het Lagerhuis vertegenwoordigt de melk die in den loop van dit jaar uit Nederland werd ingevoerd eene waarde van 670 pd st Of men nu op middelen zal zinnen om dien invoer tegen te gaan Ter gerustelling kan dienen dat het geneeesknndig stsatstoezicht in Kngeland niet gelooft dat de invoer van vloeibare melk een ernstig gevaar oplevert voor de openbare gezondheid Duitsche bladen berichten dat de keiier een decreet heeft geteekend waarbg de uitvoer van etroo hooi en haver uit Uuitschland verboden wordt Het afvallen der vruchten van hoornen anneor zg niet wormstekig maar gezond zjjn schrgft een Laiemburgac blad aan droogte toe het beveelt het begieten daarom al het beste middel daartegen san Voor dit begieten is het best half water half gier Men boort laartoe het best met een grondboor gaten of graaft een greppel rondom den boom Staat er onder de hoornen gras dan moeten de graszoden minstens zoo diep wolden weggenomen dat de groswortels in hoofdzaak meegaan Na het begieten kunnen de graszoden weer op hare plaats gelegd worden Al men dit begieten eenige malen herhaalt zullen de vruchten niet alleen hangen blijven maar zich ook beter ontwikkelen en teven sterkere vruchtknoppen voor het volgende jaar gevormd worden Een boer stond onlangs terecht wegens bedrog hij had stukken boter verkocht die minder dan t daarvoor berekende gewicht hielden De aanklager was een bakker puike klant van den boer die t lang had aangezien maar eindelgk zgn geduld verloor en den boer liet vervolgen De president der Rechtbank vroeg den boer of hg schalen had Ja mgnheer En gewichten Neen die niet Hoe wee go dan uw boter af Dat zal ik n leggen Ik heb mgn brood van den bakker daar aanklager en dat moet precies een kilo wegen Zgn brood dient mee tot gewicht voor mgn boter Tableau De boer werd vrggesproken £ en AmerikaauBche dame kwam haar milie te Middelburg bezoeken Aan het station nam ze een besteller aan en deze bracht haar bg de mensehen wier naam ie opgaf doch die geenszin tot haar familie behoorden Daar het hoofd van dit gezin een broeder had die naar Amerika vertrokken en daar gehuwd is werd de Amerikaansche zeer vriendelijk ontvangen te meer daar zg van een goed gevulde portemonnaie voorzien was en zich niet karig betoonde Dit laatste heeft misschien wel aanleiding gegeven dat dit gezin dat weldra al kon het met de meer Ëngelsch dan Duitsch sprekende gast niet veel conversatie voeren moet begrepen hebben dat de dame niet van de permentatie was zich van den domme hield en de gaven van BchoonzuBter dankbaar aanvaardend een paar genoegetgke dagen sleet Eindeiyk toch begon de dame achterdocht te krijgen en stelde zg een meer naowgezet onderzoek in waarbij bleek dat de door haar gezochte familie in eene andere straat woonde Uit was nu de pret in teerste gezin en wat het ergste was een deel der ontvangen gaven moest teruggeven worden wat trouwens ook geschiedde waarna de AmerikaauBche haar intrek nam bij haar echte familie Volgens de Norddeutscbe Atlg Zt is het hooi bgna overal mislukt of slecht uitgevallen in vele streken is de klaver matig en slecht Ook het zomergraau is naar het Westen meer veelvuldig mislukt Daarentegen zgn broodvruchten tarwe en rogge voor het meerendeel voldoende grootendeels zelfs goed Men verwacht niet zegt het officieuse blad dat er gebrek zal ontstaan in de votksvoediug zelfs kunnen belangrgke hoeveelheden broodvruchten al veevoeder gebruikt worden Aan het einde der vorige maand achtte de Staats regeering het onnoodig een subsidie te geven ook thans nog niet ofschoon sedert berichten ontvangen zgn volgens welke vooral in de Rgnprovincie en Hessen Nassau de nood toeneemt De regeering vertrouwt dat de plaatseiyke besturen de noodige maatregelen lullen lutusschen ontkent de regeering niet dat andere maatregelen noodzakelgk kunnen worden Reeds thans wordt stroo gros en voedermiddelen onbelast van staatsdomeinen verstrekt Ntt de hooioogst in Engeland verleden jaar slecht was 5 558 843 ton tegen 7 032 315 ton in 1891 en dH jaar nog slechter zat zgn is het misschien van belang te weten van waar hooi ingevoenl werd De totole invoer bedroeg verli dpn jaar 61 237 ton waarin Ne derland het grootste aandeel had n I 19 403 ton Dan volgen Canada met 13 120 de Vereenigde Stoten met 11 588 Dnitechland met 4 290 Frankrgk met 3 526 AlgeriS met 3 036 en de overige landen met 6 036 ton Dit jaar zal de oogst in Engeland zoo armelgk zgn dat de invoer sterk zal toenemen hiertoe sollen Canada en de Vereenigde Stoten het meest moeten bgdragen De Fransche maarschalk Canrobert zeker in do miliUire geschiedenis dezer eeuw geen onbekende is den 27n Juni jl zjjn 858to jaar ingegaan Op zgn I7e jaar aan de militoire school van St Cyr opgenomen wer l hg 30 jaar lator 18 Maart 1856 maarechalk Den maarschalksstaf had hg inderdaad verdiend want hy had achter iich tal van campagnes in Algiers en de veldslagen in de Krim en door zijn traditioneele dapperheid ook in den FranschDuitschen oorlog bg Gravelotte en 8tPrivat getoond is hij hem waardig gebleven En dat de held die ondank zgn hoogen leeftgd nog vry kras is zoodat hg er wellicht zel aan denken zou wanneer het vaderland weder werd bedreigd het reeds zoo dikwgls gewaagde leven nogmaals aan te bieden dat de grgze held populair is getuigt de onder het volk aangenomen gewoonte om zoo men tevreden is over een verkregen resultaat of een goede tgding verneemt terstond uit to roepen Alles in orde Get Canrobert een zinspeling op de laconieke dépêche van den maarschalk op zekere avonden na een veldslag Maar Canrobert is niet de eenige oude Fransche held dien de doo4afltynt to vergeten ook de Vader der Zouavent de heldhaftige maarschalk MacMahon die nooit aan politiek had moeton doen want deze dreigde zelfs den luistor van zijn militoiren roem to verduistoreu ook hg leeft nog en hg is zelfs oen jaar ouder dan Canrobert want hg werd geboren den 13n Juni 1808 zoodat hg zgn 86sto jaar i ingegaan Den 24n November 1825 kwam Mac Mahon aan St Cyr en 34 jaren deed hij er over om den mnarschalkstof to verkrijgen Zgn benoeming tot maarschalk ontving hy 5 Jnni 1859 Was Canrobert de maarschalk van de Krim Mac Mahon waa de maarschalk van Itolië Als een bewy hoezeer de herinnering aan die twee helden nog in de harton der oude Fransche krygers voortleeft diene een schrgven van een oud gediende die bg Oravelotto en SaiutPrivat heeft gevocbton aan Le Petit Journal waarin hy van meening dat men deze twee overgeblevenen uit de dagen van Frankrgks luistorrgk militoir verleden in de laatste jaren to veel heeft veronachtzaamd voorstolt dat een reunie van oud soldaton van Afrika en de Krim van ItnliS en Mexico van Gravelotto en Saint Privat versterkt door de jongeren uit Tunis Tongkin en Dahomey en met de militaire muziek aan het hoofd welke generaal Saussier daartoe gaarne zou afstaan den 6n Ang den vei aardag van Fröschweiler aan Mac Mahon een ovatie zal brengen en den 18n Aug den verjaardag van Saint Privat aan Canrobert Le Petit Journal geeft aan dit denkbeeld van harto zyn steun Die hulde aan het verleden zou indertgd als een verfrissching zyn to midden der zwoele en muffe ntmospheer van politieke verrotting die in de laatoto jaren over Frankrgk gehangen heeft Schrgvende over de eigenaardige dingen die in onzen in zoo veel opsicbton nieuwen tyd gebleven zgn zooals ze vroeger waren weidt de chroniqueur der Nieuwe Groninger Ct aldus over de straatlettorkunde uit Stork is dat in een tyd die men met minstens evenveel recht de papieren al de ijzeren eenw kan noemen in een tyd vol couranten en eitratydiugen de oude straatliedjes waarin mooie moorden en treffende ongelukken bezongen worden zich handhaven naast de proza verhslen van vroeselgke voorvallen die misschien niet gebeurd zyn Dat zg nog altgd gevent worden en verkocht langs de straten Dat er medelgdende harton z n weeke naturen die misschien wel tranen storten bg het verhaal van een drama in onziunigen stijl met de slechtot mogelgke lettor op het graowst mogelgke papier gedrnkt en dat de gewone lezende wereld als het verhaalde toevallig gebeurd mocht zgn reeds ettolgke weken geleden in alle dagbladen heeft kunnen vinden Er zgn bladen van alle soorton en pryzen Sommigen worden door welwillende uitgevers kosteloos iedereen te hui bezorgd Echtor zgn er die de voorkeur blgven geven aan het bergmde of rgmlooze verhaal dat een straatventor hun verkoopt voor een paar bronzen centon Er zyn nog heden genoeg in omloop om er eene uitgebreide verzameling van te kunnen aanleggen Hier hebben wg een verhaal van een vadermoord welke gebeurd is to Rachel op eene aangename wyze Waar dit Rachel ligt zonden wy niet kunnen zeggen misschien ergens in Vlaanderen want dit poëtisch verhaal verraadt een Vhiamscheu oorsprong misschien op de maan Wg hebben geen plan om onze aardrykakunde tot Rachel nit te breiden Men moet niet alle willen weten De colportonr die het lied verkocht a rationvan een cent zoolang hg nog voorraad vaneen aantel exemplaren had en van twee toenzgn voorraad verminderde was gelgk hieruitbiykt een niet onhandig koopman maar dati ook het besto wat van ZEd te zeggen valt Hg zag er sjofel uit en scheen zich niet to houden aan de twee borrels die volgens eengeacht lid der vertegenwoordiging den Nederlandachen man min of meer toekomen Hygalmde met een veraleton baryton Nu kanje lezen van den vader die zgne dochter nietwil laton trouwen en van Catberina Margarine s kind Wat de Margarine met het verhaal to maken hraft kunnen wg niet ontdekken ook is in t fraaie vers geen sprake vaneenig kind Nu en dan beproefde de man hetschoons dichtetuk to zingen op de niet onbekende wgze van Koiyn den braven boerenzoon moar hg legde het treurig af Het dingis niet te zingen noch op een aangenamewyze geiyk het opschrift zegt nog zelfs oneene onaangename w Het begint met deze invitatie Komt vrienden wildt dit liedt aanhooren Wat te Rachel i geschied Het zal gewis uw hart doorboren Luister met aandacht naar myn lied Hoe een vader van zyn kind Hier zoo gruwelgk wordt verslind Al met haar minnaar aan haar zg Zoo genken zy in eene groote iy Ue vader wil niet dat zgne dochter roet den minnaar aan haar zy zal trouwen maar de moeder wil bet wel en nu maken moeder dochter en minnaar een gruwelyk complot D6n twaalfden Augustus wilt aanhooren Kwam haar beminde bg haar aan Nu is het goed hem te vermoorden Of dat zg het wilde toestoan Als dat de vader wenl vermoord De minnaar en het meisje wacbton den vader op met stok en een broodme en geven dan aan de moeder verslag van t geen er gebeurd is op deze manier Nu zal vader niet weer to huis komen Wg hebben hem gemaakt van kant By leidt in zgn bloed gesmoord Onder de steenen zooals het behoort 1 Maar de buren vinden het Igk De schnldigen worden gevat en naar Maastricht geregeledeerd Een scherpzinnig rechter heeft ras verstaan Alsdat zg zamen de moord hadden gedaan Hy veroordeelt den minnaar en het meisje tor dood torwyi de beminneiyke moeder met eene vermaning vry komt en het schooue lied eindigt met de volgende zedeles Dua jonkheid voor het allerlaatsto Neemt hier voorwaar een apiegel aan Al gg in het huwelgk wilt gaan Vraagt aan uw vader en moeder konsent Of ig hiermede zyn present Maar doe nimmer toch een moord Een zeer brntele oplich te Zaandam plaate gehad brntele oplichtorg heeft dezer dagen plaato gehad J Z komt op ze B U L L ET 1 N Lombok Ki ii lelpfjr uii lilt liiil i i i iiu lill ons dal de in VMW Nonn licnclil rniii iiiilc nnwi lli Kin lli l nllnnalnni is a iii riiiMiii ii lic xpcditii ki i i l liTn i 1 r ntHI SK IIIRG ll r l iUP t wil lii l Mi iiH i nnu OOlIDV aOTTEllDAl 18 68 1 84 3 42 4 50 1 06 4 67 1 18 5 04 1 19 6 11 1 38 1 88 1 44 4 6 80 O T T B 11 D o O 11 D A 9 61 10 82 11 60 18 90 10 38 10 39 10 46 10 68 18 08 18 40 ülrccle S oorwegverblBJHng met GOIUA Zoinerdlenst 1803 AanRevangen 1 Md TUd van Greenwich 11 08 18 18 7 10 8 82 5 66 6 03 6 10 6 17 6 86 9 36 9 48 9 49 9 66 10 05 10 65 11 08 11 09 11 16 11 85 11 48 S7 9 50 ff 10 10 10 n H 10 38 11 02 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 21 7 04 7 10 88 7 31 51 7 48 11 36 8 10 n H 8 30 1 05 9 30 9 45 35 10 03 7 80 8 40 9 80 10 11 08 11 98 Oouds 0 30 7 85 8 35 Moorilrerht Nieuwerkerli M 7 98 8 48 7 39 8 49 Capella H 7 48 8 6 Rottenlsm 7 7 55 9 06 1 45 1 66 2 02 8 09 8 15 4 46 4 55 5 08 5 09 Rottenlsai 6 8 08 7 85 7 47 Oapelle 6 10 6 13 Nieuwerksrk 6 19 6 11 Uoorilreoht 6 96 6 89 Oouds 6 39 6 35 7 46 5 56 8 48 3 10 4 01 4 40 8 07 8 18 10 08 10 11 DRN HAAG 00 II UA llsi a 6 58 7 20 7 43 9 28 9 46 10 19 11 33 12 15 1 42 2 15 2 46 3 43 4 16 4 48 5 Voorb 6 58 10 86 1 43 4 48 QOUDa nEKHlAO Ooilila 7 80 8 40 9 04 9 47 10 49 18 U 18 81 1 01 1 87 8 89 3 46 4 45 6 26 6 59 7 13 8 96 9 $8 10 45 11 11 II Zev M 7 42 8 62 11 01 1 13 4 57 8 11 9 60 Ü Ze t 7 619 0l 11 10 1 28 6 08 6 20 9 69 Voorb 8 03 9 13 11 28 1 34 6 20 6 3 0 11 iHsfte 8 08 9 18 9 34 10 07 11 87 18 41 18 511 30 1 67 3 56 4 16 6 25 5 55 6 87 7 43 8 6610 16 11 15 11 40 12 Alleen op Zon en Peealdmen éii 16 Juni lot USeptentw U T R B O H T fi O ü D 9 64 11 34 12 03 12 60 2 65 3 3 52 4 43 5 03 6 36 a7 48 8 09 8 50 10 07 10 54 ff 1110 84 8 80 8 41 0 38 10 40 11 86 Utnchl i8 38 7 60 9 Woenlon 6 53 8 11 10 16 g 12 34 4 16 5 38 Uudavater 7 07 8 19 10 29 18 48 4 84 6 40 Ooildo 7 80 8 39 9 94 10 3 18 06 12 56 1 82 3 27 3 40 4 37 6 20 5 63 7 AMSTKKDA H OnUD A 7 65 9 40 U IO 11 87 8 30 8 10 9 55 11 86 11 42 2 45 9 69 10 44 11 16 18 66 9 40 Oouds Oudew Woenleii Utreohl no I D A IITIIKOBT 5 8608 40 7 65 8 09o8 81 10 19OU 18 48 8 88 3 18 4 16 4 47 5 81 6 1 7 46 8 88 10 08 10 386 50 6 64 11 14 8 87 6 97 7 69 10 22 6 59 7 03 8 12 11 22 8 45 6 06 5 46 8 07 WM v 18 7 88 8 88 8 41 10 61 11 50 1 80 8 08 3 60 4 48 6 89 6 21 6 86 8 28 9 10 10 58 11 10 O U II A A HHTKBDAM 4 10 4 6 7 85 9 65 4 86 4 40 7 40 10 80 5 80 5 tS 8 31 11 05 5 13 10 08 6 95 U IO 6 60 11 25 llh It e la Aautonlani O S ArMtoMnm Wp 6 50 Gouda 7 80 KUan Slop 2 61 4 47 8 40 5 45 S i 6 w Om auMlin aoad 6 40 8 21 10 08 11 12 11 Amiterdam Wp 7 59 9 10 10 66 18 19 1 ArasUlKism 0 8 8 14 9 26 11 10 12 84 1 10