Goudsche Courant, dinsdag 11 juli 1893

keran dag tot de weienschap dat K O aldaar eea broer beeft die TOor lange jaren naar do OoBt Tertfok en van wien men na dientyU niets meer yernam Hy besluit voor dien broer te faugeeren Aan de woning gekomen ran K O valt hg dien al snikkende van aandoening om den hals welke blijdschap ook zyn nitwerkittg doet gevoelen op het broedsrhart van K O Feeatelgk wordt de verloren gewaande broeder onthaald terwg hy van t a avoutaren vertelt Ën als hy om eenig reiageld vraagt om zyn Willemsorde die by zegt verdiend te hebben in ontvangst te gaan nemen wordt hem dit terstond gegeven Ook verstrekt men hem schoon linnen om knap voor den dag te komen waarna hy vertrekt met de belofte des avonds terug te keeren Htj komt echter dien dag niet ook niet de vü nde dagen zoodat men eyn identiteit in twyfel trekt en de politie met een en ander in kennis atelt Toen hy dan ook acht dagen na het gebeurde terugkeerde werd hy in hechtenis genomen Qa geboeid na ir Haarlem gevoerd Hetzelfde tooneel had hg afgespeeld by de Kuster van K O De oade slechte gewoonte om wanneer men bij den een of ander sporen van beheksing meent waar to nemen maar dadelyk iemand uit de bnurt als de oorxank aan te wyzen om dan van dienzelfden persoon te vei n dat hy het sinchtoffer weder zal ontheksen blykt telkens weder nog hier en daar in zwang te zyn thans is weder te Opbeusden iets dergel ks voorgevallen Toen men by een kind dat reeds drie dagen s nachts verschrikkeiyk lastig was geweest tot de conclusie meende te moeten komen dat het behekst was werd eene oude vrouw die men voor tooverkol placht te schelden met geweld uit haar woning gehaald en gedwongen het kind te zegenen wnarna zy weder onder mishandelingen werd verwyderd Hare dochter eene dienstbode is uit baar dienst weggezonden omdat men haar verdenkt door hnre raoeder in de helsohe kunst te 7 yn ingewyd Oe oude vronw heeft zich wegens de haar aangedane mishandelingen beklaagd by den burgemeester Terwyl eene vrouw van Krimpen a d Lek by hare ouders te Krimpen n d l lsel zich l evond verdronk hnar kind ruim 2 j ar oud in eene sloot Iemand die in Deli woont ontving denvolgendt tt brief Geachte Heer Daar ik gaarne naar Sumatra zou willen komen zou ik U ten zeerste dankbaar zyn wannéér U my over het volgende oenige mededettlingeu zoudt willen doen lo Is het klimaat niet scbadelyk voor Europeanen of de atmosfeer ongezond door de groütê vochtigheid Lydt men niet zeer onder de groote hitte en benauwde warmte Welke ziekten zyn het meest te vreezen en hoe kan men die bestryden Waartegen heeft een Europeaan zich het meest te hoeden 2o Is bet landschap schoon en bet land rijk 3o Welke voedingsmiddelen boeit men en zgn deze voor ons goed met betrekking tot htit klimaat Hoe komt het daÉvele menRchen die in de Oost hebben leefd met maagziekten terugkeeren 4o Is voor een handels employé de verhouding tusBchen salaris en de dngeiykseho uitgaven winstgevend en welko zijn die uitgaven 5o Welke betrekkingen houdt u voor het meest aanbevelenswaardig die in drogeryen en specerye n in suiker tabak koffie of katoen 60 Wat moet men kennen om op eene plantage te worden geplaatst Welke talen worden meestal verlangd Is de Maleische taal gemakkelyk te leeren 7o Is de omgang tusschen inlanders en Europeanen aangenaam Wat voor Europeanen treft men gewooulyk aan Is het land tamelyk veilig Hoort men niet veel van wilde dieren 80 Zou wellicht alles in aanmerking genomen Java of Singapore meer zyn aan te bevelen dan Sumatra of meent n dat men in Samatra meer gel enheid heeft vooruit te komen Ik heb gehoord dat Singapore reeds Try sterk door Europeanen is bewoond 9o Gelooft n dat hpt mogeiyk zou zyn een overeenkomst te sluiten met vry reiskosten lÜo Waar moet men zich aanmelden om een plaatsing te krygen Ik hoop dat het n licht zal vallen my te antwoorden doch vóór alles wensch ik n geen tydverlies of moeite te veroorzaken U hg voorbaat dankend ieeken ik Hoogachtend X Het antwoord zal zeker niet veel moeite lnU en veroorzaakt vermoedelyk toch zal het geluid hebten dat iemand die zooveel noten op zga zang heeft maar zien moet om ergens anden terecht te komen Jaarverslag der Vereeniging Hulpl etoon aan Ëerlyke en Vlytige armoede over 18921893 Elk jaar een Verslag te leveren van eene onde bekende zaak is waatlyk niet byzonder gemakkelyk Veel nieuws is er dan ook niet medetcdeeten betreffende bovengenoemde liefdadige Vereenigiug Betrekkeiyk is zulks niet te betreuren want toch alles wat nieuw is heeft daarom niet aliyd den waarborg van aangenaam of wenscheltjk te zyn ïntusachen met blydscbap hebben Bestuurderessen van Hulpbetoon haren oprechten dank te betuigen voor de in bet afgeloopen genootscbapsjüfer andermaal ervarene belangstelling en gewaardeerde ondersteuning veler Geerde sladgenooten Het ledental echter nam belaas geenfiints toe trouwen waar op allerlei wgze telkens op nieuw een beroep gedaan wordt op de weldadigheidszin daar kan uiet verwacht worden dat Hulpbetoon uitsluitend de vruchten daarvan plukken zal Nocbthans deze welbekende 48 jarige instelling die onafgebroken met moed en vertrouwen voortwerkt du nooden te verlichten van eenige huisgezinnen durft vrymoedig bare dringende aanbeveling gedurig weer te herlwlen Men kan haar steunen eerstens door een lidmaatschap van ƒ 1 50 of hooger verder door het geven van naaiwerk dat keurig gemaakt in den kortst mogelyken tyd wordt afgeleverd ook door het koopen van gemaakte kleeuingstukken steeds in ruime voorraad voorhanden uitnemend geschikt tot uitreiking aan de met aardsche middelen karig bedeelden Verkrygbaar in het depot hg Jue Westhaven B 142 of zich te adresseoron by beiden ondergeteekenden Eindelyk nog door het nemen van een flink getal loten in de jaarlykscho Lotery want deze vooral ia de belangrgkste post voor do kas van Hulpbetoon Hoe meer meilewerking deze verloting ondervinden mag des te ruimer kan de winterl edeeling door de Dames Hostuurderesseu aan hare huisgezinnen zyn Met bescheidenheid bevelen zy als nu reeds gezegde verloting voor 1893 94 in de krachtdadige modewerking van alle weidenkenden aan Het vorige jaar gaf door het plaatsen van 803 loten groote voldoening t geen hier met dankbare erkentelykheid wordt geconstateerd Het beloop der werkzaamheden bleef hetzelfile In het dames Bestuur werd Irt plaats van Mejuffrouw Luyten iie de stad verliet Mevrouw Brouwer Oldenbosch tot medo Bestuiirderes gekozen die hare benoeming welwillend oanvoarddf De huisgezinnen dër bedeelden bleven onveranderd dezelfden Een dezer verloor een kiud tengevolge der ontzettende ziekte Cholera het werd in de Barak gebracht doch ondanks de beste verpleging overleed hot Het gezin had zyne woning verlaten opdat deze gedesinfecteerd kondo worden on later weder betrekken terwyi hot ook schadevergoeding ontving Weinigen tijd vóór dit treurig feit hadden da ouders van dezen knaap feestgevierd nl zilveren bruiloft hy welke gelegenheid Bestuurderessnn van Hulpbetoon het echtpaar daadwerkelijk indachtig waren Van een ander gezin was het aoodig dat een zoon onder strenger toezicht geuteld werd thans op tMeUraij geplaatst komen gunstige berichten van hem zoodat er hoop bestaat op een gewenschte uitkomst Een genoegelyken avond werd wederom geschonken aan een tiental jongelieden kinderen van huisgezinnen aan Hulpbetoon verbonden die door één of meer jaren in deuzelfden dienst of dezelfde betrekking werkzaam zyn tor belooning en aanmoediging niet slechts degeiyk getracteerd werden maar bovendien ieder hunner een verlangd kleedingstuk ten geschenke ontving Heeren Regenten van het Oudemannenhuis ontvangen den byzonderen dank voor de jaar op jaar welwillende toezending van soeplijsten Men hoort wel eens zeggen dat vele armen deze gering achten en liever geld krijgen maar dit zyn zeker uitzonderingen de bedeelden van Hulpbetoon althans zyn er zeer dankbaar voor en roemen die goede wintersoep als eene kostelijke aanvulling by de dikwerf schrale maaltyden De ontvangsten over 1892 93 waren aan verkocht en bestelwerk 554 76 Uitbetaald aan vaste naaisters 282 35 aan breiloon 1 40 aan extra naaisters ƒ 53 06 aan verschillende bedeelingen met d n winter van brandstoffen of eetwaren 86 51 Aan zieken wordt ook steeds eene extra ondersteuning verstrekt Gelukkig h fl men deze in het afgeloopen jaar weinig voor Ën hiermede kan het jaarverslag eindigen met dankzegging en aanbeveling in de voortdurende mocht het wezen toenemende belangstelling en medewerking van allen die een hart hebhen voor goede en doelmatige armenzorg Namens het Bestanr A WERNlNKvAM RAVESTEUN Voorzitster O W DB JONG Secretaresse BOEK BEOORDEELING De uitgever P Noohdhoff te Groningen vooral beleend door zyne schoolnitraven zond ons de volgende werken F Bruins Nederland en ïnsulinde een school en hand atlaa By het nagaan der kaarten vinden we in dezen atlas veel wat we in andere missen De eerste kaart Mederlandsche Typenkaart trekt zeer de aandacht zy geeft daarop 1 een stuk van het Hall polderland 2 de Dollardpolders 3 de Groninger Veenkoloniën 40 een stuk Veluwe 5 uit de Vechtstreek C de omgeving van Amsterdam en Haarlem 7 uit den Z W hoek van Friesland liet doel van den hr Bruins den teerlingen eene voorstelling der verschillende gronden te geven wonlt o t daarmede goed bereikt Eene meer eigenaanlige dan nuttige kaart vinden we kaïirt VIII Nyverheidskaart van Nederland By de overige kaarten treden de twee hoofdpunten door den hr Bruins bij de bewerking in het oog gehouden n l grondige kennis van Nederland en Insulinde en het geven van vol komen leesbare kaarten zeer op den voorgrond Wtj kunnen niet anders dan ieder eene kennismaking met dezen alias aan te raden De Moedertaal f een leesboek met taaioefeningen door H de Uaaf en J G Zyltsra De methode door den schr ia die leesboekjes gevolgd eal by do meeste onderwgzers wel instemming vinden De plaatjes bevallen ons maar half wordt daar een weinig meer zorg aan besteed de boekjes zouden nog fantrekkelyker worden Itekenscixool van W H Wisselink Deze rekenboebjes onderscheiden zich gunitig van andere er i een meer geleidelyke opklimming in en bovenal heeft de schryver rekening gehouden met de practyk Vraagstukken ter oefening in do Algebra door W H Wisselink Een uitstekend werkje vooral voor eigen studio Buitenlandscli Overzicht Ds Temps toont ï ich eonigszins geraakt over de beteekenic welke door vele huitenlandsche bladen aan de ongeregeldheden te Parys wordt gehecht Het blad acht die voorstelling zeer overdreven en protesteert vooral tegen de gevolgtrekking dat het go beurde zou pleiten tegen de stabiliteit van Jjden republikeinschen regeeringsvorm De UTeraps wyst er op dat in 1892 te Berlyn n n 1887 te Limden even ernstige ongorregeldheden hebl eu plaats gnhad en dat men hierin nooit aanleiding heeft gevonden i om den aanstaanden ondergang vnn de Eugelscbe monarchie of het Duitsche keizerrijk te voorspellen Bloedige conflicten hebben nog onlangs plaats gehad te Homestead in do Ver Staten te St Irmiers en te Bern in Zwitserland Noch het ruw optreden der politie noch de baldadigheid en het verzet van eene opgewonden menigte knnnou dus beschouwd worden als eigenaardigheden van de Fransche republiek In de Fransche Kamer zgn iuterf ellaties over de sluiting der arbeidsbeurs en de ougoregeldheden gehouden Paulin Méry veroordeeld de r eering omdat 7 y do arbeidsbeurs gesloten en de opwinding in een opstand heeft doen overgaan teneinde troepen Pargs te kannen binnenvoeren Dreyfus gispt de handelingen der r eering tot onderdrukking der ongeregeldh en Tegen het verwgt van schuldig te zyn aan doodslag van Nuger en den moordaanslag op den dichter Carère protesteert de minister president Dreyfus houdt vol dat Carère het slachtoffer is geworden van eene p ng tot moord der politie Hy vraagt wanrom Loze in dienst blyft Over de gewelddaden der politie in het ziekenhuis beweert hy verklaringen van de internen te bezitten Hij veroordeelt de tusschenkomst van het leger welks eenige rol mag zyn Parijs tegen den buitenInndschen vyand te verdedigen Révillon spreekt in geiyken geest Dumay zegt dat de regeering de orde heeft laten verstoren om de sluiting van de Arbeidsbeura te rechtvaardigen Dupny antwoordt breedvoerig hij betreort de droevige feiten der laatste dagen De sprekers hebben echter overdreven Carère zelf heeft de geruchten dat hy aangevallen is tegengesproken Het voorval aan bet ziekenhuis wordt verschillend uitgelegd De minister brengt de feiten tot hare oorspronkelyke verhouding terug hy verdedigt het gedrag der ondergeschikte politieagenten rechtvaardigt de sluiting der arbeidsbeurs die sinds hare stichting van karakter veranderd is Zy is tegenwoordig gevaarlyk toeiniching uit het centrum protraten van links De syndicaten moeten de wet eerbiedigen De wet moet op de syndicaten toegepast worden anders zoude men ons verwyten een brandpunt van opstand aan te moedigen Baudin die den minister van lengen beschuldigt wordt tot de orde geroepen De enkele tegenwoordigheid der Boldaien ia voldoende geweest om de orde te herstellen toejnchingen de regeering heeft haren plicht gedaan Een langdorige discossie tussohen Millerand en de minister Dupny volgde over de Arbeidsbenri Millevand verweet aan het gonvememe t lich uiet te hebben gehoudrn aan de beloften aan de werklieden gedaan en niet te weten wat het wil De ministers protesteerden 6ri on verweet het gouvernement de quaestie van oproer der werklieden te hebben opgeworpen Hy verhaalde eenige feiten vAn brataliteit waarvan hy getuige was geweest en vroe zich af of de politie geen parool bad ontvangen van iemand die vreemd woa aan het ministerie Het gouvernement moet het vermyden weerstand te doen bieden alleen om de macht te behouden To iching Dupuy zal zoo noodig de politie hervormen bet hoofd treffen indien deze zich eenige verantwoordelykheid op den hals heeft gehaald De Kamer heeft met 343 tegen 194 stemmen de motie van Bertrant waarmee de regeering zich had had vereenigd aangenomen In den Dnitacben Ryksdag somde de rykskanselier Von Caprivi de oude argumenten op by de indiening van het op den grondslag van Von Huene s voorstel omgewerkte legerontwerp Voornaraelyk betoogde h dat de verhouding tusschen de militaire krdohten der mogendheden ten nadeele van Duitschlaud verschoven was Fraukryk had zyn l ersterkte in vredestyd met 7300 man verhoogd eit overweegt een nieuwe wet op de kaïlera in Rusland was de l rsterkte sinds 188i met 94000 man gestegen Wat de dekking der kosten betreft de belastingvoorstellen op Beurs bier en brandewgn de gehate die B s zgn opgegeveu Hand aan hand met de Pruisische regeering worden nieuwe belastingen opgespoord en een beursbelasting volgens een nieuw plan zal worden voorgesteld De Iftndbonw zal die mededeeling begroett 6 de rechterzijde met levendige goedkeuringen vau nieuwe lasten vrg blgveu Oe tweede lezing van het l ervooratel is op Donderdag bepaald Art 9 van het Home Rulo ontwerp is Vrgdag in behandeling gekomen Het handelt over de toekomstige vertegenwoonliging van Ierland in het rgksparlement Do vermindering van het getal lersche leden te Westminster lot 80 is in overeenstemming met het bevolkingscyfer van Ierland Zg zullen over bepaald Bri cbo zaken niet mogen medestenimen Labonrhere het radicale lid der regoeringspartg houdt een amendement gereed om het aantal lersche loden te laten wat het is Het pchgnt echter onbillgk als Ierland Home Halo zal verkregen hebben het bovendien nog in hei voorrecht te laten van eene in verhouding te sterke vertegenwoordiging te Westminster Het laat zich aanzien dat do voorstanders van Home Rule in bet Lagerhuis voortaan een ruimer aandeel aan het debat zullen nemen Tot nog toe hebben zg er zich van onthouden om niet in de kaart der oppositie te spelen en de beraadslagingen nog meer te rekken Nu er termynen zgn gesteld binnen welke bepaalde nrtilceleii moeten afgehandeld zgn valt deze reden weg In de Italiaansche Kamer ontatond Zaterdag een hevig tunmit toen Bovio verklaarde dat hg het Vrydag in de Kamer voorgelezon document der commissie niet goedkeurde en verlangde dat ieders veranlwoordelykheid nauwkeurig zou omschreven worden onverschillig of hot afgevaardigden senatoren of ministers beteeft Wegens het rumoer zette de voorzitter zgn hoed op ten teeken dat de zitting werd opgeheven Na de heropening stelde Cavalotti eene motie voor over de verantwoordelykheid van parlementsleden do beraadslaging over deze motie werd tot een later tgdstip verdaagd Het ontwerp tot reorganisatie der banken werd diarna nmt groote meerderheid aangenomen Het bedoelde document was een brief van de commissie van enquête waarin deze verklaarde geen rapport te kunnen uitbrengen alvorens kenuis te hebben genomen van de stukken over het proces der Banca Romana welke stukken de minister van Justitie geweigerfl had over te leggen daar de instractte nog niet gesloten is Juli Watorgetyden Hoog Laag Hoog Laag Maand 10 ï 08 10 88 1 8 11 08 Dinwl 11 8 18 11 43 8 49 14 WoflTiwl 18 4 48 4 50 1 15 DoDdfrd 13 S 19 1 44 5 46 S 10 Vrqdag 14 6 11 2 8fl 8 37 8 08 Ziterd 16 7 08 8 88 7 87 8 68 Kond 16 7 58 4 17 8 14 4 89 SpringtU 16 Juli Maan Zon Juli Opg M Ondarg A 0 Onderir 10 83 6 41 l Juli 8 48 8 24 U 66 7 07 7 3 48 8 81 18 1 46 8 16 13 8 64 8 16 18 8 58 9 OIN M 19 4 08 8 0 14 4 88 9 80 86 4 10 8 01 U B 54 9 61 SI ff 4 10 7 68 Ifi 7 84 10 06 7 Aug 4 30 7 89 Stedelllko Zwemsohool 10 Juli imidd 18 11 Opgave der tamparataar vaa de lueht 74 gr FiUtr w hst watnr 71