Goudsche Courant, woensdag 12 juli 1893

6 40 8 91 10 06 11 18 11 7 59 0 10 10 65 18 10 1 8 14 9 91 11 10 18 34 1 10 Directe Siworweeverblndlng met GOUDA Zomerdlensl 1893 AaoRevangeo I Mei TUd van Greenwich 18 68 1 05 1 18 1 10 98 1 88 KOTTIRDi 9 61 10 81 10 88 10 39 10 48 10 68 8 30 8 50 3 48 6 08 6 13 11 a i g 36 1 48 3 10 4 08 4 40 5 15 6 55 DBN HAAG OOIJUA 9 46 10 19 11 313 19 15 1 49 8 16 8 46 3 43 4 16 4 48 5 81 7 04 8 05 9 30 10 86 1 49 4 48 7 10 10 37 6 88 9 45 OOUDi nBN H iO 18 11 19 81 1 01 1 87 3 89 8 45 4 46 6 85 5 6 7 13 8 85 9 18 10 45 11 11 11 1 1 1 4 67 6 11 9 50 1 88 6 08 6 80 9 60 1 34 6 80 6 38 10 11 18 41 18 611 39 1 67 3 65 4 16 6 85 6 65 6 37 7 43 8 55 10 16 11 15 11 4018 ih an 16 laai lat U Scutiab OOI DAll TKgOHT 81 10 19 011 19 48 8 83 3 18 4 16 4 47 5 83 6 017 46 8 38 10 08 10 38 11 14 8 37 8 37 7 69 10 88 11 88 8 46 6 05 5 46 8 07 10 88 10 61 11 60 1 90 3 03 3 60 4 48 6 89 6 91 6 35 8 88 9 10 10 58 11 10 O O 11 l A A MSTKRDAM 8 61 4 4J 6 33 10 08 3 40 5 45 6 36 11 10 S 65 6 60 11 16 I Omv HlfMl l i A tümm 1 aa 8 Zer M6 19 i 10 46 1 1 09 6 09 7 31 Qouda 6 30 7 60 8 131 68 10 16 10 67 18 08 11 468 10 1 45 3 16 4 13 4 48 5 80 5 51 7 418 35 I R E C H T r O D D A Ulraolit 06 33 7 60 9 9 64 11 34 18 08 18 60 8 56 3 3 58 4 48 5 08 6 86 7 48 8 09 8 50 10 07 10 54 10 84 WoerJaa 6 63 8 11 10 16 f 18 34 Uildavatiir 7 07 8 19 10 13 18 48 Oouila 7 80 8 38 9 34 10 86 18 06 18 56 A MS Anialrrdam CS 7 65 9 40 Aruterdam Wp 6 60 8 10 9 56 Oouda 7 10 8 69 10 44 llaiBa Slarl WaaMl to Wavfak 4 16 5 81 4 14 5 40 1 88 3 87 8 40 4 87 5 80 6 68 7 08 T K R D A U O O U D 11 10 11 87 8 30 4 1011 96 11 48 3 46 4 8511 16 11 65 8 40 6 80 Sedert enkele dagen i bg de Amirterdamsche brandwwr een zeer proctiich werktaigje in gebruik genomen Het is een klein electrisch gloeilampje dat in het knoopsgat van de jas kan worden gedrieën en gevoed wordt door een droge draagbare batter Het toeitelletjr ÏB Keer doelmatig en moet hoofdzaketgk dienen om onderzoekingen te doen daar waar men niet met licht kan werken B v wanneer ergens eene gasontploffing heeft plaats gebnd kan men zonder eenig gevaar met dit electri che lampje de gasleiding onderzoekeu Telkens wanneer de brandweer aitrukt wordt het toestelletje meegenomen Omtrent den krygitocht in Japan waaraan behalve de Medusa ook de schepea Metalen Kruis Amsterdam en Djambi van onze zgde deelnamen scbrgft de Heer F J Drenken gep vuurstoker 2e klasse aan het kath blad De Morgenpost fk diende aan boord van het Metalen Kruis welk vaartuig bet eerste schot kre dat twee man doodde en drie zwaar verwondde mjizeken vlc n de splinters om de ooren Terstond werden de sloepen bemand en geproviandeerd en ging het naar den wal op den v and los NTa afloop mn het gevecht werden door het volk van de vereenigde bodems de veroverde stukken vernageld Nog geruimen tgd werd in de wateren van Japan gekruist f Bij aankomst te Batavia werden wg feestelgk ontvangen door den scbout bö nacht Fabius die onsdengrooistenloftoezwaaiende beloofde dat de waarde van bet buitgemaakte aan ons rou worden uitbetaald en van éen kanon eereteekens zouden worden gemaakt vermengd met zilvere en model Metalen Kruis opdat de naam van het Metalen Kruis in herinnering zou blgren e6o ongeveer luidden zgn woordpn In de jiegen en twintig jaren welke sedert voorbygin n is die sohoone belofte een belofte gebleiren nooit hebben vy van een extrabetaling als ons aandeel in den buit of van eeretrakens iets vernomen Voor zoover raji bekend is heeft de llegeering voor die dappere zoo luid geprezen mannen niets letterlijk niet geflaan Wel echter is aan boord van bet Metalen Kruis bü al het scheepsvolk een collecte gehouden voor de nagelaten betrekkingen der geineuvelden en deze hebben de opbrengst dan ook ontvangen Het zou voor ons die ons leven voor onze vlag veil hadden een aangename herinnering wezen indien bg bet dertigjarig jubilee de beloofde boitgelden en ooro teekens alsnog wenlen uitgereikt en zeker zon dr de liefde voor het Vaderland en ons dierbaar Vorstenhuis niet onder Igden Op Zondag 23 dezer zal vanwege den Bondvoor Alg Kies en Stemrecht eene meeting worden gehouden op een terrein aan de LinnaeuBstraat 6nder iNieuwer Amstel Ërznldaarworden betoogd voor strikt algemeen stemrecht ook voor alle vrouwen In het comitévan 7 personen aan wie de verdere uitvoeringis opgedragen is echter slechts ééne vrouwbenoemd mej v d Bande verder hebben ero a zitting in A llot ds Bax en F vander Goes De aanslag op de Bredasche tram bepaalt ich volgens de N B C tot het volgende wat zeker iets waarschijnlijker klinkt dan hetgeen de romantische eerste lezing er van gaf Sen half beschonken kerel die in gezelschap van drie andere bekenden van de politie Oondordi avond in de Ëindstraat liep had de aardigheid op de tram te stappen dooh hy had geen geld om een kaartje te betalen en werd dns door den conducteur verwüderd waajby hg viel Zjjne drie makkers trokken party voor hem en nu gingen zg met hun vieren den conducteur te Igf die zich kranig hield doch wiens geldtasch bg de wonteling op den grond viel zoodat eeuige dubbeltjes verloren raakten Een der kerel gebruikte een mos en bracht daarmede eene schramp toe nan den conducteur en eene hoewel onIwlnngrgke wonde aan een ander passagier 8 85 8 48 S 4 8 56 U Ot 7 85 7 88 7 89 7 4 7 56 tloiuU Moordrooht Nloufforkerk Capelle ItoUordam Itottonlani S IO S I9 6 86 5 88 iMpollo Nieuwerkerk Moordrecht Ooudft üouda 7 80 8 40 D 04 U 47 10 4 Zoï M 7 48 8 68 11 01 Zej 7 619 01 11 10 Voorli 8 03 K 18 11 88 IUko 8 08 18 9 34 10 07 11 87 AllMB op Zon n fwmi $t Ooudo S 8 A 40 7 t5 8 09 i8 Oiido 6 60 6 64 Woenlm 6 6 7 0 8 18 Ulroohl 618 7 88 8 88 8 41 tioiid Amïlordrtm Wd Amitunlam 0 8 De politie rekende de Techtloitigen in en bracht ze naar den amigo Men schrgft nit Roozendaal Het is niet mt elgk na te gaan hoeveel duizenden kil rammen hooi en stroo uit Nederland dagelgks naar Belgié en Frankrgk worden verzonden Indien men het aantal spoorwagens hier dag op dag ziet is bet voor een leek oobegrgpelgk dat de hooioogst ook in ons land dit jaar zoo gering is Ook de uitvoer van tnrfstrooisel is verlmzend groot Unim is de naam van een in vele opzichten merkwaardig maandblad waarvan het eerste nommer zooeven het licht heeft gezien Het is een advertentieblad uitsluitend bestemd voor den postzegelhandel Dat is al éen merkwaardigheid Een tweede is dat het in Nederlandsch Duitscb Engelsch Fransch en Italiaanscb zal verschgnen een derde dat het den abbonné s niets meer kost dan de p wtkoirten 30 cent per jaar en een vierde dat zulk een internationaal orgaan niet in Amerika bet licht ziet doch dat de eerste bladzgde vermeldt Verlag von L Keiler Arnheim Holland c Het eerste nummer is een bewgs van den drukken handel welke in postzegels gedreven wordt het telt 16 bladzijden advertentien in allerlei talen van handelaars zoowel als van verzamelaars De oplaNg van het maandschrift is 9000 exemplaren Op Zondag 23 Juli twee dt en voordat de Tweede Kamer bgeenkomt tot behandeling van bet kiesrecht ii zoowel in Den Haag als bij Amsterdam eene bgeenkomst worden gehouden van werkliedenvereenigingen Die in Den Haag gaat uit van het Alg Ned Werkliedenverbond de andere van den Bond voor Alg Kies en Stemrecht De laatste heeft Vrgdag jl een voorloopige veT adering gehouden waar van 74 uitgenoodigde vereenigingen er 31 hare afgevaardigden hadden gezonden Zaterdagmiddag zou de luchtreiziger Leon Marj met zgn ballon Koningin Wilbelmina en den heer Obreen hoofdredacteur van De Tel raaf als medereiziger uit den tuin van Volksvlgt te Amsterdam opstggen De ballon wou door het een of ander gebrek de lncht maar niet ingaan en toen bet gevaarte zich eiadelgk bewoog was het om tegen de boomen en schoorsteenen aan te komen Eindelgk bleef het anker hakeu aan een der platte gevels der huizen op e Weteringschans De menigte stormde daar debnizen binnen de trappen eu daken op en had zooveel lust in redden dat de politie op dé daken van baar wapens moest gebruik maken om den heer Mary eo zgn ballon te beschermen Met levensgevaar bereikten de luchtreizigers indelgk den vasten grond Een nieuw biljart controle stelsel is dezer dagen door een inwoner van Essen uitgevonden Het bestaat uit een uurwerk met een kastje waarin de ballen bewaard worden Zoodra de ballen er uitgenomen worden gaat het uurwerk loopen en als zg weer geboi en worden staat het stil zoodat de klok nauwkeurig den duur van het gebruik aanwgst Het toestel dat door een commissie uit den Duitsohen koffiehuisen logementhoudenbond zeer practiscb bevonden werd kan ook door de koffiebuishouders gebruikt worden voor het oontroleeren van de bedienden omtrent het gebruik van het biljart 18 18 10 55 11 08 11 01 u ie U il 18 18 7 86 8 18 10 03 iO U 7 46 8 07 Uit Rome wordt weer een electriciteit ongeluk bericht Twee mannen hebben het leven verloren bg een pc ng om een electriscbe lantaarn op de Piazza QuirinaU te herstellen Hun dood is te wgten aan hunne haast ongelootigke zorgeloosheid Zg verzuimden namelgk den electrischen stroom af te sluiten voor zg het herstellingswerk in den lantaren die plotseling was uitgegaan begonnen Nu vielen g de de een na den ander dood van hun ladder Zondagnami og jl te n één nn werdende inwoners van s Hertogenbosch h vig verschrikt door een knal welke de bewoners vanden omtrek der Groote Markt al terstond naarbuiten deed sn llen Spoed bleek I dat deInchtdmkmacbine van het café De Nederlanden t was gesprongen en dit ongeral aldaarvrg wat materieele schade had aangericht Devele bezoekers van het koffiehuis i aren er evenals de huisgenooten met den schrik afgegekomen De atgemeene vei adering van de HoUandsche maatschappg van landbouw za wordengehouden op Vrijdag 15 September te Amsterdam Het hoofdbeetanr beeft benoemd tot zuivelconsulent in de provincie Znid Holland onder nadere goedkeuring den Heer T J Swierstra te Wageningen Gedurende een hevig onweder dat zaterdag boven Engeland is losgebroken is bg Bk ness een pleizierboot met 23 menschen door den bliksem getroffen Het vaartuig alo om en geraakte iu brand en van de personen die er in zaten kwamen 20 om het leven De drie overigen zwommen naar land De fraaie hooge toren van Boston is doorden bliksem zwaar beschadigd i Evenals in de wgnstreken bg het eindigen van den oogst het landvolk met zang en d ns huiswaarts keert werd ook dit jaai in het Maas en Waalsche de pluk van de laatste kersen feestelgk gevierd Des avonds keerden de kersenplukkers huiswaarts achter den versierden wagen waarop de manden stonden met de laatste kersen uit dezen of genen boomgaard welke naar de nachtboot werden vervoerd Met muziek en zang werd de tocht volbracht Bij de stilte van den avond klonken de liederen vroolgk en opwekkend en kreeg iederi den indruk de kerzenbazen goede zaken hadden gemaakt en de plukkers goed tevreden pver hen Aan den achtersten wagon van den laatsten trein die gisteren avond het Staatsapoorstation Den Haag biunen kwam hield zich een reiziger vast die met zgn beenen tusachen de treeplank en het perron beklemd zat De man die in deze niet bengdeni waardigen toestand verkeerde bekende dat hg denkende dat hg de plaats van uitstappen en hetstation had bereikt uit eigen bew ng hetportier had geopend en te vroeg den treinverlatenHg ontwaarde echter nog t dig datde trein niet stilstond en bad zich t6en aaneen der gzers vastgeklamt i Tot ign groote blgdschap kwam hg er met den schrik en een ontvelling aan den hals af zoodat hg bgna ongedeerd huiswaarts terugkeerde Uit het Nieuwsblad van den Boekhandel blgkt dat reeds twee commentaren op de bedrgfsbelasting in aantocht zijn een au mr Goeman Borgesius bg Tjeenk WiUinkJ Haar lem en een van den heer E Franken Icontroleur der dir bel bg C de Boer Jr te Den Helder Omtrent de Lustrum feesten te Dejft ontleenen we aan de DelftscheCrt het volgende Het was heden morgen reeds vrg levendig in de straten In den omtrek van het feestterrein en niet minder daar binnen w4rd nog heel wat gedaan om voor de ontvangst der reunisten tgdig gereed te zgn Aan bSt station ontmoette men meer reizigers dan anders en daaronder menige oude bekende die blgkbaar den weg naar bet centrum der stad zoo half en half verleerd was 1 84 3 48 6 56 6 03 6 10 6 17 6 86 4 60 4 57 6 04 6 11 6 80 7 30 1 44 4 M0 0 IID A 11 60 IS 1 45 1 56 9 08 8 09 8 K 18 40 18 08 a Hag 5 68 7 80 7 43 9 88 Voorb 6 68 Z Za tw6 10 CT Men had hier alles op een feestelgke ontvangst voorbereid Onder de overkapping waren slingers van aparregroeu kwistig aangebracht Boven den ingang der wachtkamers prijkten de wapenschilden van de universiteitssteden Delft Amsterdam Leiden Utrecht en Groningen Franio versieringen van opgaand groen en bloemen maakten op venchillende plaatsen een prachtig effect Aui den gevel van de Polytechnische achool zgn vlaggen opgesteld en voor de winkelramen vindt men hier en daar Uisscfaen passende versieringen het welbekende Minervabeeld Tegen een ure vae het Oode Delft mibg het gebouw der Polytechnische School dicht bezet met een wachtende menigte Met bigde verrassing werd deze of gene der rsanisten van welke er in groepjes onder levendig gesprek de hoofddeur van het gebouw binnen gingen herkend De leden van het feestvierend corps die van den senaat de vertegenwoordigers der bevriende studentencorpsen gevolgd door hun pedels allen verschenen langzamerhand aan de voor de opening der reuniefeesten bestemde plaats Deze laatste was dan ook op bet genoemde tgdstip geheel gevuld toen de renniecommissie onder het Iö vitat der muziek begeleid door honderde mannenstemmen werd binnengeleid De welbekende zaal 11 met hare anders zoo naakte wanden is in een stemming feestgewaad getooid Slingers van levend groen hangen in golvende Igoen langs de wanden De pilaren zijn geheel met groen omwonden waartusschen de bekende kleur van het corps is gemengd Boven de estrade waarop de feestcommissie en de senaat plaats hebben genomen is het corps vaandel oj esteld De banieren der verschillende stndentenvereenigin gen bevinden zich op standaards langs de wanden Tusschen dit alles bewe zich een breede schaar van oudere en jongere hoeren en wordt menig opgewekt gesprek gevoerd aan de herinnering van vromer en bet wederzien van heden gewgd Als ten laatste op het teeken van den voorzitter van den senaat de noodige stilte is ingetreden verklaart de heer W J De Bordes de feesten voor de viering van het negende lustrum van bet Delftsche studentencorps voor geopend n eene toespraak waaroit wg wegens de groote uitgebreidheid van dft stuk slechts het volgende kunnen opnemen Na een woord van welkom en erkentelgkheid aan de reunisten die in zoo groot aantol waren opgekomen om gehoor te geven aan de roepstem van het feestvierende corps wgdde spr eenige oogenblikken uit over de gedachten en herinneringen welke zich bg den réunist moesten opdoen waar menige plek den tgd terug riep waar zooveel is genoten en zooveel is geleerd Ongetwijfeld waren ook de reunisten dankbaar gestemd jegens het Delftsch Stadentencorps want aan dat lichaam waren zg oeer veel verschuldigd Met erkentelgkheid zouden zg toch terugzien op hun studietgd want aan de Polytechnische School hadden zij den titel van ingenieur te daqken De t enwoordige leden van het corps waren zeker niet vergeten wat zij aan de reunisten venchuldigd waren Met waardeering wordt deze gedachte verder door spr uitgewerkt terwgl hg de overtuiging uitspreekt dat het kostbaar kleinood eenmaal aan de jongere leden toevertrouwd door hen smetteloos aan hunne opvolgers zal worden nagelaten De verwachting dat zoo eenmaal het eorpi iu moeilgkheden verkeerde de oude leden zich daarvoor iu de bres zouden stellen was zeker niet te gewaagd Terecht waren de jongere leden er trotsch op nog zulk een schaar van oud leden te bezitten die in het welzgn van het corps belangstellen Veel zeer veel zouden de reunisten hier veranderd vinden vooral wat aanmat de tradities Mochten velen daarover een spgtige opwelling gevoelen dat zy bedenken hoe ieder geslacht zgne eigenaardigheden met zich brengt De geschiedenis van het corps gedurende de laabte jaren ni piande toont spreker aan dat zy die geroepen waren de belangen van het corps te behartigen niet stil hebben gezeten Achtereenvolgens stipt spr aan den strgd over eene voorgestelde wetswgziging waardoor ook de ingeschrevenen aan de Indische Instelling 10 48 9 36 9 48 9 49 9 56 10 06 11 18 8 40 4 80 11 36 8 10 4 45 4 86 6 09 6 00 5 15 7 07 7 17 7 84 7 31 7 37 u 48 9 37 9 60 9 111 9 19 8 10 8 41 9 39 10 0 11 18 4 85 7 85 4 40 7 40 5 68 83 9 ti 10 10 II Oi 10 10 10 lid TM het corps zouden knnnen orden zonder daarroor ingeachreren te zIJD bg den dtrecienr der Polytechnische School Daarna herinnert spr aan hot tot stand lomen eener nieuwe korpawet hoofdzakelijk te danken aan het presidiam van den heer Maas Geesteranne aan het zilveren teest der P S en eindelijk aan de petitie tot de Eegeering gericht om betere regeling van het polytechnisch onderwijs waarby de rereeoiging Tan bargeriyke ingenieurs haar krachtigen stenn had verleend Aan het slot z ner rede nit apr den wenscfa dat de reunisten in Delft alles wat door hen tjidens de feesten gezocht wordt mogen rinden Als woordvoerder der reunisten trad op de heer A K P F R Van Hasselt daar de heer Vrooiyk door oogesteldbeid verhinderd was Spr maakte zgne exéuses zoo de afwezigheid van den heer Vroolgk op wiens geestige speech men zich waarschgnljjk had getpitet eene teleurstelling te weeg bracht terwgl hg voor zich zelf vorscbooniog vroeg zoo de lastige kwaal waaraan hg soufirecrde hem wellicht onduidelgk deed nijii Ook had spr de tgd ontbroken om zich voor zgne taak behoorlijk voor te bereiden De heer Van Hasselt beantwoordde de vraag Wat is een reunie Z i waa bet het toegeven aan het verlangen om menschen terug ts zien met wie men voor jaren vrieudachappeljik omgang had om kennia te maken met het corpa waarvan men vroeger lid was om de plaats weder te zien waar men zooveel dwaasheden had begaan en zooveel vreugde had genoten Spr bedankte den heer De Bordea voor de hartelijke woorden tot de reunisten gericht De bescheidenheid gebood een antwoord op de verklaring dat het Delftache studeutenkorps zooveel aan zjjne oud leden had te danken Dat antwoord was Wg hebben het corps dat tgdens spr studententijd eerst door de andere corpsen was erkend tt rng gevonden ala een krachtig lichaam en wg wenacben dat het ateeds bloeien raag door eenheid eu door onderlinge waardoering zgner leden dat bot een blijvende bevestiging moge zgn vau de spreuk Ben voor allen allen voor één Andermaal weerklonken de fanfares der muziekkorpsen HaagfiK he brieven n Gelukkig dat het heden Zondag wat friciRcher weer is anders zou ik ü wezonlyk geeu tweeden brief hebben kunnen achrgren Vooral niet over staatkunde Ik wil wel trachten tian het TGfzook der redactie te voldoen en ook U over de politieke vragen van don dag onderhouden miar dan moet het niet zoo warm zgn Welk een dag die Zaterdag ook te Bcheveningen Ik had medelgden met den depöthouder van Hillen waar ik sigaren kocht De man verklaarde dat het na den middng bg hem onhoudbaar was de brandende zon vlak op zgn winkel en een zinken dak boven zgn hoofd En op het strand geen tochtje Honderd en zooveel graden warmte die uit de lufht u op het Igf viel en uergeus verademing De Zondagsbezoekers zgn beter nf geweest een bedekt luchtje en een briesje uit zee na een verkwikkende nachtelgke onweersbui Ily zulk een temperatuur ovor water te spreken is reeds een genot zoonls Hildebraud in zqn jongen tgd reeds opmerkte Nog aangenamer is het te water te gnanj gelgk ik dan ook dngelgks doe in den vroegen morgen De vrot o badtrain voert mg naar zee eu ik ontbijt weer in de residentie na een verfrisschende indompeling in bet zilte nat Wie in zoet water zwemmen wit vindt op de Mauritskodo eene voortrefibigke gelegenheid als hg betalen kan Msar voor den minderen man wordt hier slecht gezorgd Die lui loopen niet w denkt men zeker Aan het strand geen gelegenheid om onder behoorlgk toezicht kosteloos te baden hoe dikwgis er ook op aangedrongen is Vandaar telkens ongelukken De Scheveningschc visschersjongens hoe vreemd liet kUnkon moge zwemmen geen van allen goed Uit vrees voor de politie gaan zij dan s avonds voorbg den vuurtoren ter slaiks te water en ongelukken blgven niet uit Vrgdagavond nog verdronk een li jar jongeling die zich te ver wai e of in een muic raakte en heden middag spoelde zgn Igk aan te midden van de Zondagsgasteu op het strand achter het Kurhaus zeker geen opwekkelgk gezicht voor de vroolgke spartelende jeugd maar een verwgt aan de stedelgke regeering die geen gelegenheid geeft om kosteloos onder goed toezicht een bad te nemen natnnrlgk voor onverm enden Voor zwemmers in zoet water is aan de Trekvliet bg de stad eene gelegenheid de zo 6naamde arbeiderszwemplaats maar dürover wordt sterk geklai d De zwaaiplaats voor schuiten is er vlak bg en de draaiende schuiten brengen zooveel beroering voortf dat telkens modder en vniligbeid de zwemplaats onaangenaam en ongezond maakt De uitvoeringen van het Phil harmonisch orkest blgven ondanks de stikheete zaal tal an liefhebbers lokken Vrgd op bet klassieke Qpucert speelde de heer Anton Bonman op zgn cello en behaalde veel snccesé De Dierentnin spant zich in om door allerlei afwisselingen het publiek in de stad te houden dezer d en was er een kegelwedstrgd terwgl voor deze week een veelbelovend kinderfeest ia georganiseerd Carré heeft een heeten strgd te voeren tegen de warmte na de Vroolijke jongens van lU Marine is nu de Vossenjacht te Bolton € als ballet gemonteerd Een vermakelijke strgd is gevoerd over de aanwezigheid op het Karhaua van zekere dames die in het Vaderland nachtvlinders c en in het Dagblad zekere persoonlgkhedenc genoemd werdeu Een huisvader maakte zich ongerust dat et wcUicUt zalk een nachtvlinder plaats zou kunnen nemen naast zgn dochter Terecht merkte men op lo dat op alle badplaatsen dergelgke nachtvlinders rondvliegen 2o dat welo evoede jonge meisjes verondersteld worden onbewust te ziju van het bestaan van zulke persoonlgkheden zoodat voor haar geeuerlei gevaar bestaat 3o dat het onuitvoerbaar is afdoende maatregelen te nemen om deze te weren Intnascben lieb Vaderland magtt ruhig sein Het Dagblad heeft uit goede bron vernomen dat zooveel doeulgk gezorgd zal worden dat bedoelde xpersoonlgkhedenc niet op het Kurhaufl Worden toegelaten Nog iets over de gemeenteraadsverkiezing Zooals ik n in mijn Eersten schreef is de hoer Maekay uït de s tad gegaan omdat hg niet met de anti revolutionaire heeren wilde samenwerken Thans iaopenbaargeworden schoon eerat door het bestuur verzwegen dat de voorz der vereenijifing vooraf zgn ontslag heeft geuomen omdat hg de verkiezing van raadsleden niet wilde laten afhangen van hun antwoord op eenige toegezonden vragen maar van hetgeen zij als raadslid hadden gnpraeHeerd Ik geef deze zienswgze van den terecht gozienen hoofdman der anti revolutionairen ter overweging aan zgne geestverwanten in uwe stad die ook uaar ik gelezen heb dien verkeerden weg zijn opgegaan Als deze verkiezing is afgeloopon kunnen wg ons spoedig vermeien inde kie wet discussiën Naar het zich laat aanzien znl het duel tusschen de heeren Tak en Van Ioub n daarvan het hoofdmoment uitmaken Het ia de vraag wie liet winnen zal Het lot der wet is naar het algemeen gevoelen hier een dubbeltje op zgn kant De minister Tak heeft niet de reputatie van meegaande te zijn daarvoor is hij te lieel Valt zyn vooretel dan zal hg wel gaan en naar allo parlementaire regelen mout Van Houten zyn donkbeeld n in een wet belichamen Tenzg de hotwereld een spaak in t wiel steke en ons een meer conservatief kabinet bezorge Op de liberale partg maar ook op de liberale llegeering rust dezer dagen een zware verantwoording Loopt de boel irj t honderd dan is dat voor een groot deel de schuld van Tak of liever van degenen dio hem in 91 ak zweiten im BUnde met don heer Van Tienhoven het vormen van een ministerie opdroegi n Meu wisi dat Tak verder wilde gaan dan het gros der liberalen Nu is het wel waar datdechef zich niet moet laten leiden door het leger maar aan den anderen kant moet men ook geen chef willen zijn van eene armee van welke men vooruit weet dat zg niet bereid is zich blindelings aan zijn leiding over te geven of althans die dodetgk wantrouwend het doen en laten van het tegerhoofd gadeslaat Naar mgne overtuiging is de heer Tak verder gegaan dan in de bedoeliug lag der liberale partg en als h i nu ondervindt dat de partg hem in den steek laat is dat zjjn eigen srbuld daar hg wetende welk vleesch hg in de kuip had óf voor het premierschap had moeten bedanken of door water in zgn wgn te doen zich van den bgval van het gros der zgnen had moeten verzekeren Thans rekent hg er op dat de meerderheid der liberalen uit vrees voi r de gA Mg die op la grande debacle volgen zou hem zgn gang zal laten gaan Ik durf niet zeggen dat deze berekening juist zal zgn qui vivi a verra Ik geef seWstverstandlieh hier slechts mgn on anderer gedachten weer die wg elkander zoo onder een bittertje toefluisteren als wg van de bureaux gekomen een schaduwrgk plekje gevonden hebben De groote bladen en de deftige politici praten niet zoo vrg als een correspondent die geene rol te spelen heeft in het drama Het beste zal wel zgn dat beide partgen tot een eervol vei elgk komen het bwt voor de partg en het best voor het land maar wat het best is gel eurt niet altijd pBaiPATETICUS S= igBXS=9SS9e= BesasS=l BSHtn9IBnaBaHMBBai MI Baltenlandsch Overzicht Op last van de Engelsche koningin brengt de minister van binnenlandsche zaken het volgende ter openbare kennis t Windsor Castle 10 Jnli H M koningin Victoria wenscht nogmaals en volke te betuigen hoe aangenaam zg getroffen is door de groote loyauteit en gehechtheid aan haar en haar gezin welke op zoo treffende wgze gebleken zgn bg gelegenheid van het hnwelgk van den hertog van York H M was daardoor echter geenszins verrast want zoowel bij vreugde als smart heeft zg attgd van het volk de levendigste en warmste bigken van sympathie ondervonden H M betuigt daarvoor bare groote erkentelgkheid zg weet dat Ie volkeren van haar uitgestrekt rgk overtuigd zgn hoe oprecht haar hart deelneemt in al hun vreugde en droefheid en het ia jubt het bestaan van dezen band tusschen hare volkeren en haar hetwelk de ware kracht vormt van het ryk H M sluit zich aan bg haar volk m het uitbrengen van de vurigste wenschen en gebeden voor het welzgn en het geluk van bare dierbare kleinkinderen Geteekend Victoria Een amendement van den lerschen afgevaardigde John Redmond op art 9 ran het Home Ruleontwerp waarvan de strekking was dat Ierland door 103 afgevaardigden in het Parlement zou vertegenwoonligd blgven evenals nu het geval is werd mot 280 tegen 2ü6 stemmen verworpen De regeering had het umeudement eerst bestreden omdat het onbillgk was t enover Engeland en omdat eene vertegenwoordiging door 103 afgevaardigden veel meer is dan waarop Ierland naar verhouding van zijn bevolking recht heeft later echter had de regearing verklaard dat zg zich bg het besluit der m rdêrheid zou neerleggen Een amendement van den unionistischen afgevaardigde Heneage om geen lersche vertegenwoordigers in het Rgksparlenïent toe te laten werd door de regeering bestreden en met 240 tegen 209 stemmen verworpen De Fransche Kamer heeft het door de llegeering bestreden voorstel tot eene amnestie in verband met de jongste troebelen verworpen met 279 tegen 149 stemmen Onze binnenlandsche toestand schrgft de Ju8tice is zoo verward dat men zou wenschen zich te kunnen onthouden vnn een boupreking van den buitenlandschen toestand Maar helaas hetgeen over de grenzen geFchiedt mag niet onvermeld blijven Terwgl de politie in de straten van Pargs de burgers neersabelt maken onze buren zich gereed haar bg lezen edelen arbeid te helpen Wg hebben tegenwoordig ministers die van oordeel zgn dat wg to veel jongelieden heb ben om de grenzen te verdedigen aan gene zijde tier Vogezen echter moent men nooit te veel te kunnen krggen on men rust tegen ons nieuwe bataljons nit De rede van don Duitschen keizer bg de I opening van den llijdsdag is bij ons onopgemerkt gebleven Men behoeft zich hierover uiot te verbazen nien kan niet alles te gelgk doen sabelhouwen geven en ontvangen en do Hueubratiën lezen van Wilhelm II Dtit is wol jammer Gewoonlgk geven doze rgpelgk stof tot iadenken I De laatste rede heeft de wereld verbaasd oor de groote kalmte zij miste geheel on al de bluffende rersieringsn welke do spreker ple t to gebruiken Men proeft er den man uit die zich niet weet te beheerschen omdat hg zich meester I van den toestand gelooft Hg toont zich zelfs vriendelijk en welwillend geneigd tot concessiën Ik ben overtuigd zoo schgnt hij tot zgn Rgksdog te zeggen dat gg me niets zult kunnen weigeren Maar ik weiger uwe gi fcen Ik heb een verhoogiag van het effectief gevraagd welnu ik wil mgn eischen verminderen ik schrap een regiment pioniers IJen ik niet vrggevig genoeg Met de middelen ter bestrijding der nieuwe uitgaven bemoei ïk mg niet Zal het bier de lasten dri fen of de tabak of de beurs V Wg hebben tgd genoeg dit te overwegen AIh ik mgn soldaten heb zal er ook geld moeten worden bewilligd om hen te onderhouden Er is sprake vau geweest een compensatie te geven door den diensttgd tot twee jaren te verminderen In dit opzicht zal gedaan worden wat geschieden kan maar het is onmogelgk iets te beloven Gjj zult ing mgn soldaten toestaan want anders zouden wg hebben ontbinding socialisme en oorlog Gg zljt zulke sukkels dat gg niet znit aarzelen en de rest kan mg niei schelen In mijn geest vervolgt de schrgver in do Justice dan zie ik onze aanstaande Kamer Zij heeft uitnemende verplichtingen op zich genomen zg zal o a beslist den weg der be a iiniging inslaan Maar een vaderlandslievende stem zal zich doen vernemen om voor Frankrgk nog eens de rcdejieering van Wilhelm II te doen booren Er ontbreken ons zooveel regimenten zal worden gezegd om met Dultschland gelgk te staan En daar het voor ons een zaak op leven en dood i zal men nieuwe regimenten toestaan dan zal het weer de beurt van den Rgksdag zgot dan weer de onze en zoo vervolgens Waar zal het einde z n De herzienings commissie uit de Belgische Kamer is heden bijeengekomen tot het overwegen van de nieuwe voorstellen betreffende de reorganisatie van de Senaat De verwarde gedachten wisseling Hep over lo Een voorste van Dobet strekkendeom den Senaat te doen verkiezen door deplurale kiezers voor de Kamer van minstens dertig jaar oud 2o Een voorstel van Amedee Vig i t strekkende tot het vei kiezen van een aantal Senatoren gelgk aan de helft van dat der afge vaardigden dos op het oOgenblik 76 door de kiezers voor de Kamer van minstens dertig jaar en bovendien 3G supplementaire Senatoren zgnde vier per provincie ter helfto door de provinciale en tar wederhelfte door de gemeentelgke raden 3o Een voorstel van Leon Visart strekkende om den Senaat te doen verkirzen door een korps van provinciale kiezers samengesteld uit de afgevaardigden iu de provinciale raden en door afgevaardigden der gemeenten pro rato van 1 op elke KXK inwoners Het Gouvernement en de gematigde liberalen verklaren zich opnieuw ten gunste van eene verkiezing mot twee graden welke door lie voornaamste katholieke en progress istische sprekers bestreden werd De laatstgonooniden hellen over tot het voorstel van Amedee Visart voor hetwelk zg zouden willen stommen mits de bepaling omtrent den 30 jarigen leeftgd ingetrokken wierd De commissie ia uitccngegaan om Woensdagmorgen een besluit te nemen Twee werkstakingen van mgnwerkers in Engeland waren reeds hedenochtend bericht en het Iaat zich aanzien dat dit aantal vermeerderen zal De steenkoolnijverlieici in Engeland verkeert in een zeer hnchelgken toestand Op eene bgeenkomst van mgneigenaars te Londen werd onlangs besloten het loon met 25 pOt te verlagen Ook op eene vergadering te Manchester was een sterke partg voor eeu dörgelyke verlaging Zoo gaat men een erustigcu strgd met de werklieden te gemoet want zeker zullen velen evenals do 30 K arbeiders in Forest of Dean van welke een telegram melding maakt hunne toestemming weigeren voor eene loonsverlaging van 25 pet die do werkgevers wegenqi do daling de prgzon noodig achten Volgens de Daily Chronicle c heeft do mgnwerkersbond tegen Zaterdag a s een algemoene werkstaking uitgeschreven aan welke 2U0 000 man zonden deelnemen KEXXlSGEFimi De BURGEMEESTER van GOU DA brengt bi deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen limpecUnir der Directe HelaRtingen enz to Ilottordaiii op den 4u Juli 1893 is executoir verklaard het Kohier vnn het Patentrecht No 3 dienst 1893 94 Wijkon E I Dat voormeld kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is jnen aanslag op den bg do wet bepaalden voet te voldoen eu dat bedeu ingaat do tenngii van Drie Maanden binnen wolken de reclames l ehooron te worden ingediend Gouda 10 Juli 1893 Do Burgemeester on Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN KENNZSGEVING De VOORZITTER van den Raad der Gemeente Gouda brengt ter optmbare kennia dat aan de Kiezers in deze ïemecnte zgn toegezonden de Oproepingsbrie ven on Stomhiljelten tot het bonoomon van zes leden van den Getneuutortuul en dat wanneer eonig Kiezer zgn stembriefje verloren hoeft of er geen mocht hebben ontvangen hg zich tot bekoming daarvan tor Plaatselgke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der Htenibriofjes zal aanvangen op den 18 Juli aanstaande des morgens ten 9 nre en eindigen ten vgf ure dat het Stembriefje schriftelijk ingevnld door den Kiezer iu persoon in de Stembus moei geat iken worden dat geen ander Stembriefje dan dat hetwelk van het zegel dor Gemeente voorzien is mag worden gebruikt dat do in het Briefje in te vullen p rsonen duidelgk met naam on voornaam moet worden aangewezen dat het Briefje niet ondertcekend raag zgn en geene andere BrieQes omvatten of daaraan opzettelijk zgn vastgehecht GOUDA üxi 10 Juli 1893 De Burgeniee8f r voornosmd VAN BERGEN UZENDOORN Burgerlijke Stand GKBORKN 8 Juni llomlnk ouders F Ëgeter en II F StoinlMru k rnelifi Maria ouders J Lrkkorkork en K i don Han t Uirk Johannes ouder J Koppeadraaier so T van dor Loe 9 Csthsrina Gurarda ouddri J do Jong en Ë J de Bruin Csthsrins Wilhelroiiia ouden C Lafeber en U J Strerflaod Arie ouilor A O Arkeebout en T VerUMk Margnretlii ouders J Verflloot en O dun tlarlon 10 Franciicus ouders H J liUgthart an A I vau Dbri t Willobrordus AntoBJu ouders W Wlle en A Heteni Willom CoroetiB ouders W C Luübenliurftirn L BunsflhotrD OVKRlKÜKN 7 Juli M Sirw 5 w 8 P M Sas 2 10 A van dur Winden 74 j lü m 10 h SteentkJrgen 41 j OOBBEBFONDENTIE Het ingezonden Htuk van M B kan niet Keplaatat worden Bm